bao cao tai chinh - giang...آ  c6ng ty tnhh mot thanh vien x6 s6 kien thiet kien giang 52 tran phu...

Download BAO CAO TAI CHiNH - GIANG...آ  c6ng ty tnhh mot thanh vien x6 s6 kien thiet kien giang 52 tran phu -

Post on 04-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • C6NG TY TNHH MOT THANH VIEN X6 S6 KIEN THIET KIEN GIANG

  52 TRAN PHU - TP RACH GIA

  BAO CAO TAI CHiNH QUi II NAM 2017

  Nal nhlan bac) can: BO KE HOACH VA DAU TU.

 • Ddn vi blo cao: CONG TY TNHH MOT THANH VIEN XO SO KIE/N THIg'T KILN GIANG Mau s68 01 - XS

  Dia chi: 52 Tran Phtl, P Vinh Thanh, TP Rauh Gia, T Kien Giang (Ban hanh theo Thong ['Ise; 168/2009/TT-BTC Ngay19/8/2009 ctia BO trulang BTC)

  BA' NG CAN DO! Kig TOAN Tgi nggy 30 thcing 06 'Om 2017 Don 4 tinh: VND

  TAI SAN Ma

  s6

  Thuyk

  minh

  S6 cu6i

  nam

  is6 dth nam

  1 2 3 4 5

  - A - TAI SAN NGAN HAN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 1.353.601.937.756 1.343.862.583.419

  I. Tin và cac khan taking dining dal 110 489.879.838.810 872.025.084.875

  1. Tien • 111 V.01 489.879.838.810 872.025.084.875

  2. Cac. khoan Wang &Icing tin 112

  II. Cac khoan clan hi tai chinh ngan han 120 V.02 707.567.000.000 420.000.000.000

  1. Du lit ngan ham 121 707.567.000.000 420.000.000.000

  2. Da phOng giAm gia du at ngan han (*) 129

  III. Cac khoin phi thu ngdn Ilan 130 150.137.418.797 49.333.201.988

  1. Phai thu khach hang 131 118.308.885.335

  2. Tra trddc cho ngdai ban 132 14.091.737.145 15.145.399.955

  3. Phai thu n6i b0 ngan hart 133 184.032.570 89.415.762

  4. Cac khoan phi thu khac 135 V.03 17.552.763.747 34.098.386.271

  5. DV phOng phai thu ngan han kho doi (4

 • Ddn bao cao: CONG TY MOT THANH WEN XO SO MEN THIET MEN GIANG Mau sS B 01 - XS Dia chi: 52 Tram Phtl, P Vinh Thanh, TP Ranh Gid, T Kien Giang (Ban lanh theo Th6ng ni s6168/2009/TT-BTC

  Ngay19/8/2009 el.:a BO trading BTC)

  BANG CANDOIKE TOAN Tgi ngay 30 thcing 06 aim 2017

  Donvt tinh: VND

  TA I SAN MA so.

  Thuyeet

  minh

  Si cuil

  nam

  S6 du

  nam

  1 2 3 4 5

  - Gid tri hao men lily k6(*) 226

  3. Tai san cot dinh vo hinh 227 V.10 43.921.266371 44.294.364.371

  - Nguyen gia 228 46.756.594.371 46.756.594.371

  - Gid tri hao men ley k6 (*) 229 (2.835.328.000) (2.462.230.000)

  4. Chi phi xay Ming cd ban dB dang 230 V.11 50.903.220.033 22.917.046.471

  HI. Bit dOng sin clan tti 240 V.12

  - Nguyen gia 241

  - Gid tri hao men ley Id (*) . 242

  IV. Cac khoan did td tai chinh dai han 250 43.896.544.576 57.396.544.576

  1. Du at vao cong ty con 251

  2. Du at vao ding ty lien kei, lien doanh 252

  3. Dati td dai Ilan khdc 258 V.13 47.547.700.000 61.047.700.000

  4. Dd phOng giam gid. clan tutài chinh dai Ilan 259 (3.651.155.424) (3.651.155.424)

  V. Tai san dai huh khfic 260 423.562.727

  1. Chi phi tra thick dai hail 261 V.14 423.562.727

  2. Tai san thu6 thu nhap Bean lai 262 V.21

  3. Tai san dai hurl khdc 268

  TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 1.548.423.396.917 1.524.933.468.327

  NGUaN ON Ma

  sot

  Thuyet

  minh

  So" cutii

  Warn

  So.dau

  dam

  1 2 3 4 5

  A - NO PHA.' TEA (300 = 310 + 330) 300 482.937.960.520 724.933.468.327

  I. Nd ngan han 310 280.364.658.238 578.671.352.136

  1. Vay va nd near: Ilan 311 V.15

  2. Phai tra nguei ban 312

  3. Nguei mua tra tin trirdc 313 1.423.325.000 2.750.074.925

  4. Thue va cac khoan phai nOp Nha nuec 314 V.16 152.672.579.827 448.772.630.840

  5. Phai tra nguei Lao Ong 315 7.414.904.747 8.644.959.599

  6. Chi phi phai tra 316 V.17

  7. Phai tra nOi b0 317 1.442.046.751

  8. Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 319 V.18 4.625.603.015 1.777.141.407

  9. Dd phOng phai tra ngan Ilan khdc 320

 • IL 7-1-?,1,10 L/Acutit

  Ngteeli Ip phien (Ky, he ten)

  Ken:pan trurdng h9 ten)

  Ddn vi bao ctio: CONG TY TNT-IH MOT THANH VIEN XO SO KIgN THIE-T MEN GIANG MAu s6B 01 - XS

  Dia chi: 52 Trdn PM, P VIM Thanh, TP Rach Gia, T Kien Giang (Ban hanh theo Thong td s6168/2009/TT-BTC Ngay19/8/2009 mita BO tru'Ong BTC)

  BANG CAN DoI Kg TOAN Tqi ngay 30 thcing 06 Mm 2017

  Dan yi tinh: VND

  NGUoN ON Ma

  se

  ThuyAl

  minh

  s6 cudi

  nAm

  Se du

  nAm

  1 2 3 4 5

  Du' phemg rtii ro tra thdong 321 109.660.059.216 107.792.456.700

  Quy khen thuang, phtic lcti 323 4.568.186.433 7.492.041.914

  II. Iskf dal han 330 202.573.302.282 146.262.116.191

  1. Phai tra dai hail ngdeli ban 331

  2. Phai tra dai hail neib0 332 V.19

  3. Phil tra dai han khdc 333 202.573.302.282 146.262.116.191

  4. Vay va nO dai han 334 V.20

  5. Thu6 thunhap honn Ini phai tra 335 V.21

  6. DU pheng trO di) mai viec lam 336

  7. DU phOng phai tra dai han 337

  8. Doanh thu chda thdc hien 338

  B - VON CHU SO Wit (400 = 410 + 430) 400 1.065.485.436.397 800.000.000.000

  I. Vein chii sa Mk 410 V.22 1.065.485.436.397 800.000.000.000

  1. V6n du ttr ctia chti so hOli 411 800.000.000.000 800.000.000.000

  2. V6n khdc ctia chii sec hilu 413

  3. Chenh le'ch ddnh gia 14i tai san 415

  4. Chenh lech tY gid h'61 dodi 416

  5. Quy du lit phat tri6n 417 50.000.000.000

  6. Quy dir pheng tai chinh 418

  7. Quy khdc thuec v6n chi') se" hau 419

  8. LOi nhudn sau thu6 chu'a phan ph6i 420 215.485.436.397

  9. Ngu6n v6n Tau nt XDCB 421 429

  TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 1.548.423.396.917 1324.933.468.327

  Lap, Ngay Thang Nam etC4 dng Giant dole ch en, dOng din)

  NGUANNGQC ROA

  101 •

  4 • A ...A 9‘...Ni..1 TY •.1 IS RAC 'RN 1011 HI.IU H.

  MOT THANN VIEN 1

  3

  XO So KIEN THIET -.1 KIEN GIANG *. iI .-•,r y . /oil

  TON D6 nine( 1201

 • Ddn vi blo CONG TY TNHH MOT THANH VIEN XO SO KIgN THIteT MEN GIANG Mau s6B 01 - XS

  Dia chi: 52 Tram Phil, P Vinh Thanh, TP Rvch Gid, T Mien Giang (Ban hanh then Thong tds6168/2009/TT-BTC Ngay19/8/2009 cüa 80 trutng BTC)

  BANG CAN 1301 KE TOAN Tqi ngay 30 thang 06 nam 2017

  CAC Cid TIEU NGOAI BANG CAN DO! Kg TOAN Chi nen Thuyit minh 56 cue': Mm S6 du ram

  Tai sin time ngoad 24

  Vat at, hang h6a nhan gni hei, nhan gia cong

  Ye x6 s6 nhan ban h0

  N6 UM den da xft ly 2.641.388.548 2.641.388.548

  Ging cu, dvng a.: Mu ben Clang sa dpng

  Tai sin, gidy 0 c6 gid nhan thin* 15.300.000.000 25.036.677.267

  Ngovi te cac lovi

  Doanh s6 phat hanh x6 s6lciln thi6t ye 1010

  Dan vi tinh: VND

  Ngurai lp phieu (Ks, h9 ten)

  K6 than trtiang (ICY, het ten)

  Lap, Ngay A Thang Nam .LD p, Tdng Giam &Cc

  ho ten, clang dal° 010/3

  .CONcl TV MACH NHItli NOV HXN MOT THAW VIEN

  X0 SO KIEN THIET KIEN GIANG

  TAauft/L •

  TRANDOTHIMtUNFT NGUYEN NGQC BOA

 • XI NGHIV IN HO VAN TAU-CN CTY TNHH MTV X0 SO KT KG

  Mu s6 801- DN 1228 Nguyk Trung Tax, P An Binh, TP Rach Gia, Kién Giang

  (Ban hanh theo ThOng so 200/2014/TT-BTC

  Ngay 22/12/2014 cila BO Tai chinh)

  BANG CAN DO! KE TOAN GICYA NIEN DO Nam 2017

  Tai ngay 30 thang 06 nam 2017 Dan 4 &lir (long

  Ma s6

  Thuy6t minh

  S6 cuoi nam 30/06/2017

  S6 Tau nim 01/01/2017

  CIll TIEU

  1 2 3 4 5 A - Tai sin n_gfin han 100 28.492.556.484 28.614.003.991

  I. Tien va cac khoan twang duting tien 110 3.675.042.531 1.129.547.738 1.Ti En 111 3.675.042.531 1.129.547.738 2.Cac khoan tucmg duang tion 112 IL Batt ttr tai chinh nail ban 120 18.174.316.000 18.174.316.000 1. Chung khoan kinh doanh 121 2. Du phong giam gia chUng khoan kinh doanh (*) 122 3. Dau thr nam gift den ngay dao hail 123 18.174.316.000 18.174.316.000 III. Cac khoan phi' thu ngfin han 130 . 3.042.509.486 3.427.985.753 1. Phai thu ngan han dm khach hang 131 2.743.512.930 1.488.776.410 2. Tra truck cho nguni ban 132 34.090.909 3. Phai thu nOi b0 ngan han 133 1.442.046.751 4. Phai thu theo tiEn do Ice hoach hop &mg xay dung 134 5. Phai thu v E elm vay ngan han 135 6. Phai thu ngan han khac 136 264.905.647 497.162.592 7. Du phOng phai thu ngan Ilan kilo del (*) 139 IV. Hang tOn kho 140 3.564.298.467 5.846.114.500 1. Hang ton kho ' - 141 3.564.298.467 5.846.114.500 2. Du phong giam gia hang tOn kho (*) 149 V. TM san ngan han khac .1 150 36.390.000 36.040.000 .. . 1. Chi phi tra [mac ngan hani.' - ) 151 36.390.000 36.040.000 2. ThuE GTGT &roc khan trir . 152 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha imam 153 4. Giao dich mua ban 1M trai phieu Chinh plui 154 5. Tai sal) ngan han khac 155

  B - Tai sun dai hart 200 5.593.647.625 5.996.565.691 I. Cac khoin phai thu dui ban 210 ...0 ...0 1. Phai thu dai han dm khach hang 211 2. VOn kinh doanh a dun vi true thuOc 212 3. PHI thu nOi be) dai han • 213 4. Phai thu vE cho vay dai han 214 5. Phai thu dai han khac 215 6. Du pi-1611g phai thu dai han kho del (*) 219 H. Tai san ce dinh 220 , 5.389.674.935 5.901.358.090 1. Tai san co dinh Mu hinh 221 5.389.674.935 5.901.358.090

  - Nguyen gia 222 29.781.886.581 29.441.786.581 - Gia tri hao mon lay ke (*) 223 -24.392.211.646 -23.540.428.491

  2. Tai san c0 dinh time tai chinh 224 - Nguyen gia 225 _ , - Cia tri hao mon lay kE (*) 226

 • CHI TIEU Ma

  s6

  Thuyet

  minh S6 cuii nam 30/06/2017

  S6 cliu nam

  01/01/2017 3. Tai san ce

Recommended

View more >