bank soalan spm

of 12 /12
SUI,IT 2280/l Nama: Geografi Kertas I No. Kad Pensenalan : Oktt{ov 2008 l%izm "lingkatan : Angka G iliran:, ........ , ........... 2280/1 JABATAN PELAJARAN TERNNGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2OO8 TINGKATAN EMPAT GEOGRAFI KERTAS 1 Satu jam limabelas minit JANGAN BUKA KTRTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalanini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tandakan jawapan andapada kertas yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi l4 halaman trercetak I Lihat sebelah SULIT 2280/l Dapatkan Skema jawapan di www.banksoalanspm.com

Author: others

Post on 01-Oct-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SUI,IT 2280/l Nama: Geografi Kertas I No. Kad Pensenalan : Oktt{ov 2008 l % i z m
"lingkatan :
JANGAN BUKA KTRTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
Kertas soalan ini mengandungi l4 halaman trercetak
I Lihat sebelah
SULIT
Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh eupat p ihan jawapan yang berhuruf A,B,c dan D.pilih slluiawap:tn terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ,uangoiyong ,upadon pada kertas .i awapan obj ektif anda.
Antara berikut lapisan atmosfera manakah yang penting dalam perkembangan telekomunikasi?
+ Manusia * Haiwan i Tumbuh-tumbuhan ' Hidupan seni
Sfera trumi yang didiami oleh komponen hidup di atas ialah
atmosfera biosfera h idrosfera I itosfera
Troposfera Stratosfera Termosfera Eksosfera
Antara berikut kombinasi manakah benar ientang kepentingan batuan?
Jenis Batuan Kepentingan Batuan I Batu kapur Membuat simen I I Batu pasir Membuat kaca ill Arang batu Membuat besi dan keluli lv Batu marmar Membuat mata pengisar
I , l l dan l l l I, l l dan IV I, III dan lV l l , I l l dan IV
B
D
FT
t -
D
B
D
SULIT
SUI,IT
4 Kejadian gempa bumi yang kuat di dasar laut boleh menyebabkan bedakunya
taufan el-Nino jerebu tsunaml
Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat percapahan ialah
arka pulau lurah gelinciran permatang tengah lautan banjaran gunung lipat
I dan Il I I dan l l l I l l dan IV I dan IV
2280tr
B C D
Proses yang manakah melibatkan perubahan batuan A ke B seperti dalam raiah di atas?
Proses larut resap Tindakan beku cair fros Perubahan suhu yang ekstrem Pembasahan dan pengeringan
B C D
D ap
at ka
n S
ke m
a ja
w ap
an d
kesuburan tanih meningkat kemusnahan harta benda kerosakan jalanraya nyawa manusla terancam
I , l l dan I l l I , I I dan IV I , l l l dan IV l l , l l l dan IV
t0 Bentuk nruka trumi yang terhasil oleh tindakan mendapan ombak ialah
tanjung gerbang laut beting pasir batu tunggul
Berdasarkan mjah di atas,tindakat ombak yang berterusan di kawasan pesisir pantai akan menghasilkan bentuk muka bumi
geo dan gloup tanjung dan teluk gua dan gerbang laut cenuram dan pentas hakisan ombak
I l l I IV
B C D
B C D
SULIT
t Batuan yang besar dan berat I Berlaku di bahagian dasar sungai
12 Pernyataan di atas menerangkan proses pengangkutan sungai yang berlaku secara
A apungan B larutan C lompatan D seretan
2280/r
kejadian bentuk muka bumit3 Antara berikut yang manakah susunan yang betul mengenai proses d i atas?
B (l D
lV, I I , I l l dan I IV, I I , I dan I I I l l , lV, I dan l l l II, I, l l l dan IV
22EOtl
w .b
an ks
oa la
ns pm
.c om
SULIT 2280/l
1 4 Ketiga-tiga bentuk muka bumi di atas terhasil akibat proses
pemendapan sungai pemendapan ombak hakisan sungai hakisan ombak
15 Antara b€rikut, apakah usaha-usaha yang dapat mengurangkan gerakan jisim di bahagian permukaan cerun yang terdedah?
I Tanam tanaman tutup bumi Il Membina gabion Ill Rangka konkrit tetulang lV Kuatkuasaundang-undang
A I , I I , dan l l l B I, II, dan lV C I, Il l dan IV D Il, III dan lV
l6 Kcrajaan Malaysia telah mewartakan taman laut contohnya di Pulau Redang dan Pulau Tioman. la adalah benuiuan untuk
memajukan sektor perikanan men gurangkan pencemaran laut memelihara dan melindungi hidupan laut menggalakkan kegiatan pembangunan
B C D
B C D
B C D
Kcratan rentas dasar laut
Rajah di atas menunjukkan bentuk muka bumi di dasar laut. Antara berikut yang manakah benar tentang rajah di atas?.
Pentas benua Jurang lautan Cangkat benua Pinggir laut
I dan ll I I dan l l l l l l dan lV I dan IV
Penyataan manakah yang benar mengenai terumbu karang?
I Terumbu karang sejenis karang laut. II Tumbuh di kawasan air laut kedalamannya kurang 55 metel. Ill Terdapat di Lautan Pasifik dan l,autan Hindi. lV Makanan utamanya ialah tiram, polip-polip dan kalkaria.
A I dan II B I l dan I I I C lll dan IV D I d a n l V
Kawasan laut dan lautan di negara-negara yang mengalami iklim gurun berpotensi sebagai
A kawasan pelancongan B sumber air tawar C aktiviti pertanian D pengangkutan dan perhubuugan
t 8
l 9
D ap
at ka
n S
ke m
a ja
w ap
an d
20 Berapakah min suhu di Stesen X
A 1 5 . 4 . C B 16.4 ' C c 1'7 .4" C D t 8 . 4 . C
Penyataan manakah benar mengenai maklumat Mawar Angin dalam rajah di atas?
I Arah angin pada 2 haribulan ialah barat daya II Angin lazim bergerak dari arah tenggara lll Angka 6 menunjukkan bilangan hari tanpa angin. lV Sebelas hari angin datang dari arah baxat
A I , I l dan I I I B l, Il dan lV C l. Il l dan lV D l l , l l l dan IV
21
2280t1
SULIT
Bulan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept okt Nov Dis
Suhu 24 23 20 ' t4 l 3 l 0 l 5 1 8 22 z>
D ap
at ka
n S
ke m
a ja
w ap
an d
22 Pemyataan berikut yang manakah benar mengenai Pulau Haba?
I Berlaku kerana terdapat banyak permukaan bersimen dan bertar ll Merendahkan suhu mikro di sesuatu kawasan lll l,azimnya berlaku pada waktu malam IV Berlaku disebabkan penggunaan kenderaan bermotor dan alat penghawa
dingin.
A I dan II B I I dan I l l C I I I dan lV D I dan IV
23 Antara berikut yang manakah punca berlakunya banj ir kilat di sesuaru kawasan?.
I Hujan turun dengan lebat selama beberapajam ll Sistem perparitan yang kurang dan sempit. lll Pembinaan bangunan danjalan raya tanpa perancangan lV Bentuk muka bumi tanah pamah
A I , I I dan l l l B I, Il dan IV C l , I l l dan lV D I l , l l l dan IV
24 Antara berikut yang manakah kesan utama peredaran bumi?
A Kejadian siang dan malam B Kejadian air pasang surut C Kejadian empat. musim D Kejadian pergerakan plat tektonik
25 Kejadian empat musim serta waktu malam dan siang tidak sama panjang dipengaruhi oleh.
A peredaran bulan mengelilingi matahari. B peredaran bumi mengelilingi matahari C peredaran bulan mengelilingi matahari. D putaran bulan mengelilingi matahari
2280/l I Lihat sebelah
SULIT
26 Kawasan trayang separa gelap di dalam kejadian gerhana bulan dikenali sebagai.
A umbra B penumbra C orbit D satah
2280t1
I Lihat s€b€lah SULIT
! Diletakkan di kawasan lapang )> Sebahagian ditanam D Data diambil seliap hari
2'1 Antara berikut alat kaji cuaca manakah yang dihuraikan dalam pernyataan di atas?
A Anemometer B Tolok hujan C Termometer D Penunjuk arah angin
pH air hujan kurang daripada 5 . 6
Pemyataan di atas dapat dikaitkan dengan kesan
A penyakit mata dan paru-paru B pencairan ais di kutub C suhu tinggi di bandar D memusnahkan tanaman
Antara berikut manakah langkah yang dapat meningkatkan kualiti udara di Lembah Kelang?
I Menambahkan kawasan hijau di bandar ll Menggunakan alat penapis asap lll Membina lebih banyak bangunan tinggi lV Meningkatkan penggunaan keretapi elektrik
A l , l l dan I I I B l, Il dan IV C I , l l l dan lV D II, III dan lV
28
29
2280t1
11
30 Ciri iklim ini merujuk kepada iklim
A sederhana sejuk kebenuaan B sederhana sejuk jenis Siberia C monsun Tropika D khatulistiwa
3l Antara berikut yang manakah komponen abiotik?
A Tanih B Serangga C Bakteria f) Tumbuh-tumbuharr
Rumput + Belalang -+ Burung ----l Helang
32 Msnakah pernyataan yang benar tentang komponen hidup daram ekosistem seperti dalam rajah di atas?
A Belalang ialah pengeluar B Burung ialah herbivor C Helang ialah pengguna tertier D Burung ialah pengguna primer
33 Antars berikut, kep€ntingan tumbuh-tumbuhan semulajadi daram ekosistem hutan hujan tropika tanah pamah ialah
I tempat pembiakan hidupan laut ll kawasan ladahan air Ill mencegah hakisan lV surnber nutrien
A I , I I dan l l l B I , l l l dan IV C I, Il l dan IV D I I , l l l dan IV
2280t1
40 Kedua-dua lokasi di atas sangat penting bagi pemeliharaan
A Seladang B Orang Utan C Badak sumbu D Badak Sumatera
SOALANTAMAT
2280t1
22Wtl
38 Menerusi Sistem Pengurusan Terpilih (SMS), langkah yang dijalankan ialah
'
C mengenalpasti dan merawat pokok berpenyakit D tanam semula dan menubuhkan ladane hutan
39 Silvikultur merujuk kepada
A p€nebangan hutan secara terpilih B merawat pokok-pokok yang berpenyakit C mengharamkanpenjualantumbuh-tumbuhaneksotik D mengawal aktiviti p€mbalakan dan pembersihan kawasan hutan
SULIT