bÀi giẢng hỌc phẦn cƠ sỞ dỮ liỆu vÀ quẢn trỊ cƠ sỞ dỮ...

of 22/22
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Giảng viên: ThS. Nguyễn Vƣơng Thịnh Bộ môn: Hệ thống thông tin Hải Phòng, 2013 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Post on 29-Aug-2019

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

  CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Giảng viên: ThS. Nguyễn Vƣơng Thịnh

  Bộ môn: Hệ thống thông tin

  Hải Phòng, 2013

  Chương 1

  TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • 2

  Thông tin về giảng viên

  Họ và tên Nguyễn Vƣơng Thịnh

  Đơn vị công tác Bộ môn Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ thông tin

  Học vị Thạc sỹ

  Chuyên ngành Hệ thống thông tin

  Cơ sở đào tạo Trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Năm tốt nghiệp 2012

  Điện thoại 0983283791

  Email [email protected]

 • 3

  Tài liệu tham khảo

  1. Elmasri, Navathe, Somayajulu, Gupta, Fundamentals of Database

  Systems (the 4th Edition), Pearson Education Inc, 2004.

  2. Nguyễn Tuệ, Giáo trình Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản

  Giáo dục Việt Nam, 2007.

  3. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các hệ Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản

  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

 • 4

  Tài liệu tham khảo

 • TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1.3. CÁC MỨC TRỪU TƢỢNG VÀ CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

  1.4. SỰ ĐỘC LẬP DỮ LIỆU VÀ LƢỢC ĐỒ 03 MỨC

  5

 • 6

  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Cơ sở dữ liệu (Database) có thể xem là một tập hợp các

  dữ liệu có quan hệ với nhau (related data).

  Dữ liệu (Data) là thông tin về những sự kiện đã biết (sự vật, hiện

  tượng/đối tượng trong thế giới thực), được ghi lại trên các phương

  tiện lưu trữ và mang một ý nghĩa ngầm định.

  Ông Smith là một người đàn

  ông trung niên (khoảng 45

  tuổi) làm nghề giáo viên

  Name Sex Age Job

  Tony M 50 Doctor

  Smith M 45 Teacher

  Marry F 22 Student

  Tom M 26 Police

  Dữ liệu

  (data)

  Cơ sở dữ liệu

  (Database) Thông tin

  (Information)

  Name Sex Age Job

  Smith M 45 Teacher

 • 7

  CÁC THUỘC TÍNH CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU:

  Cơ sở dữ liệu thƣờng phản ánh một khía cạnh nào đó

  của thế giới thực (miniworld). Mọi thay đổi của thế

  giới thực trong phạm vi đó đều phải đƣợc phản ánh

  trong cơ sở dữ liệu.

  Ông Smith chuyển từ nghề

  giáo viên sang làm nhân viên

  phát hành sách (book seller)

  Job

  Book Seller

  Name Sex Age Job

  Smith M 45 Teacher

 • 8

  Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có quan hệ logic

  chặt chẽ với nhau và mang một ý nghĩa nào đó. Một tập

  hợp hỗn tạp và ngẫu nhiên của dữ liệu không thể xem

  là một cơ sở dữ liệu.

 • 9

  Một cơ sở dữ liệu đƣợc thiết kế, xây dựng và lƣu trữ

  dữ liệu cho một mục đích cụ thể nào đó. Nó hƣớng tới

  một nhóm ngƣời dùng và những ứng dụng mà nhóm

  ngƣời dùng này quan tâm.

  Nhà quản lý

  Nhân viên

  CSDL giao nhận

  Container tại bãi Phần mềm quản lý

  giao nhận Container

  tại bãi

 • 10

  1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  1.2.1. KHÁI NIỆM

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS): là một tập hợp các

  chƣơng trình phần mềm cho phép tạo ra (create) và duy

  trì, khai thác (maintain) các cơ sở dữ liệu.

 • 11

  1.2.2. CHỨC NĂNG CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Hệ quản trị CSDL là một hệ thống phần mềm có tính

  năng tổng quát, cung cấp các chức năng cho phép định

  nghĩa (thiết kế) (defining), xây dựng (constructing), khai

  thác (manipulating) và chia sẻ (sharing) các cơ sở dữ

  liệu giữa những người dùng và ứng dụng khác nhau.

  A. Định nghĩa/Thiết kế CSDL (Defining): xác định ra các

  kiểu dữ liệu, các cấu trúc, các ràng buộc đối với dữ liệu

  đƣợc lƣu trữ.

  B. Xây dựng CSDL (Constructing): là tiến trình lƣu trữ bản

  thân dữ liệu của CSDL lên các thiết bị lƣu trữ dƣới sự điều

  khiển của hệ quản trị CSDL.

 • 12

  C. Khai thác CSDL (Manipulating): bao gồm các chức

  năng nhƣ truy vấn để lấy về dữ liệu, cập nhật CSDL để

  phản ánh những thay đổi của thế giới thực, kết xuất các

  báo biểu (report) từ dữ liệu

  D. Chia sẻ CSDL (Sharing): cho phép nhiều ngƣời dùng và

  ứng dụng truy xuất CSDL đồng thời.

  E. Bảo vệ CSDL (Protection):

  Bảo vệ hệ thống (System Protection): ngăn ngừa những

  sự cố có thể xảy ra đối với CSDL do sự hỏng hóc của

  phần cứng hoặc phần mềm.

  Bảo mật CSDL (Security Protection): ngăn ngừa những

  truy cập trái phép vào CSDL.

  F. Duy trì CSDL (Maintain): cho phép những thay đổi (tiến

  hóa) trong CSDL để phù hợp với sự thay đổi của thế giới

  thực.

 • 13

  Ngƣời dùng/Lập trình viên

  Chƣơng trình ứng dụng/Truy vấn

  (Application Programs/Queries)

  Phần mềm xử lý truy vấn/chƣơng trình

  (Software to process queries/programs)

  Phần mềm truy xuất dữ liệu đƣợc lƣu trữ

  (Software to Access Stored Data)

  Dữ liệu cấu trúc

  (Meta – Data)

  Dữ liệu lƣu trữ

  (Stored Database)

  Hệ quản trị

  CSDL

 • 14

  1.3. CÁC MỨC TRỪU TƢỢNG DỮ LIỆU VÀ

  CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

  1.3.1. SỰ TRỪU TƢỢNG DỮ LIỆU (DATA ABSTRACTION)

  Cho phép tạo ra sự độc lập tƣơng đối giữa chƣơng trình

  và dữ liệu → Không cần thay đổi chƣơng trình ứng

  dụng khi cấu trúc lƣu trữ dữ liệu thay đổi.

  Hệ quản trị

  CSDL

 • 15

  Hệ quản trị CSDL cung cấp khả năng biểu diễn dữ liệu

  ở mức khái niệm (conceptual representation): ẩn giấu

  đi chi tiết của việc lƣu trữ dữ liệu và thực thi các thao

  tác trên dữ liệu.

  Mô hình dữ liệu (Data Model) là một kiểu trừu tƣợng

  hóa cho phép biểu diễn dữ liệu ở mức khái niệm bằng

  cách sử dụng các khái niệm logic nhƣ: đối tƣợng

  (object), thuộc tính (property), liên kết giữa các đối

  tƣợng (relationship),...

  → ẨN GIẤU ĐI CHI TIẾT VỀ VIỆC LƢU TRỮ VÀ THỰC THI

  TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU.

 • 16

  1.3.2. CÁC LOẠI MÔ HÌNH DỮ LIỆU

  A. Mô hình dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Data Model)

  Sử dụng các khái niệm gần gũi với nhận thức của ngƣời

  dùng cuối nhƣ: Thực thể (Entity), Thuộc tính (Attribute),

  Liên kết (Relationship),...

  Phụ

  Thuộc

  Ngƣời Phụ

  Thuộc

  Tình Trạng

  Sức Khỏe

  Giới Tính

  Họ Tên

  Quan Hệ

  Ngày

  Sinh

  N

  Nhân Viên

  1 Họ Tên

  Chuyên

  Môn

  Trình độ Ngoại

  Ngữ

  Mã NV

 • 17

  B. Mô hình dữ liệu mức vật lý (Physical Data Model)

  Sử dụng các khái niệm mô tả chi tiết cách thức lƣu trữ

  dữ liệu trên bộ nhớ → Chỉ phù hợp với các chuyên gia

  tin học, khó hiểu với ngƣời dùng cuối.

  Record 0 Record 1 Record 2 Record 3

  Record 4 Record 5 Record 6 Record 3

  P

 • 18

  C. Mô hình dữ liệu mức logic (Implementation Data Model):

  Là mức trung gian của 2 mức trên.

  Sử dụng các khái niệm có thể hiểu đƣợc với dùng cuối

  những cũng khá gần gũi với cách thức lƣu trữ dữ liệu

  trên máy tính.

  Lớp

  Mã Lớp

  Tên Lớp

  Phòng Học

  Học Viên

  Mã HV

  Tên HV

  Năm Sinh

  Điểm Thi

  Mã Lớp

  Mã Lớp Tên Lớp Phòng học

  L1 Word T001 P203

  L2 Word T002 P204

  Mã HV Tên HV Năm

  Sinh

  Điểm

  Thi

  Lớp

  HV01 An 1984 5.5 L1

  HV02 Bình 1989 7.0 L2

  HV03 Cƣờng 1985 6.5 L1

 • 19

  1.4. KIẾN TRÚC LƢỢC ĐỒ 03 MỨC VÀ SỰ

  ĐỘC LẬP DỮ LIỆU

  Khung nhìn

  ngoài

  (External View)

  Khung nhìn

  ngoài

  (External View)

  Lược đồ khái niệm

  (Conceptual Schema)

  Lược đồ trong

  (Internal Schema)

  . . . MỨC NGOÀI (External Level)

  MỨC KHÁI NIỆM

  (Conceptual Level)

  MỨC TRONG

  (Internal Level)

  Ánh xạ mức ngoài – mức

  khái niệm

  Ánh xạ mức khái niệm –

  mức trong

  Ngƣời dùng cuối

  (End User)

  CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐƢỢC LƢU TRỮ

  (Stored Database)

 • 20

  A. Mức trong (Internal Level)

  Bao gồm một lƣợc đồ trong (Internal Schema) dùng để

  mô tả cấu trúc lƣu trữ vật lý của cơ sở dữ liệu.

  Lƣợc đồ trong sử dụng mô hình dữ liệu mức vật lý

  (physical data model) và mô tả hoàn chỉnh chi tiết của

  việc lƣu trữ dữ liệu và cách thức truy cập dữ liệu vật lý.

  B. Mức khái niệm (Conceptual Level)

  Bao gồm lƣợc đồ khái niệm mô tả cấu trúc của toàn bộ

  cơ sở dữ liệu ứng với một nhóm các ngƣời dùng.

  Lƣợc đồ khái niệm che dấu đi chi tiết của cấu trúc lƣu

  trữ vật lý và chỉ tập trung vào mô tả các thực thể, kiểu

  dữ liệu, liên kết giữa các thực thể, các thao tác của

  ngƣời dùng và các ràng buộc .

 • 21

  C. Mức ngoài (External Level)

  Bao gồm một số các khung nhìn (user view) hay còn

  gọi là lƣợc đồ ngoài (External Schema).

  Mỗi khung nhìn chỉ mô tả một phần của cơ sở dữ liệu

  mà một nhóm ngƣời dùng cụ thể quan tâm và che dấu

  toàn bộ phần còn lại đối với nhóm ngƣời dùng đó.

  SỰ ĐỘC LẬP DỮ LIỆU (DATA INDEPENDENCE)

  Độc lập dữ liệu mức logic: Là khả năng cho phép

  thay đổi lƣợc đồ khái niệm mà không ảnh hƣởng tới

  các lƣợc đồ ngoài và chƣơng trình ứng dụng.

  Độc lập dữ liệu mức vật lý: Là khả năng cho phép

  thay đổi lƣợc đồ trong mà không ảnh hƣởng tới

  lƣợc đồ khái niệm.

 • Q & A

  22