bab15 jaringan pengangkutan

of 36 /36
PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN JARINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN (BAB 15) (BAB 15)

Author: ninie-aziz

Post on 29-Nov-2014

35.224 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Bab15 jaringan pengangkutan

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN JARINGAN JARINGAN

PENGANGKUTANPENGANGKUTAN(BAB 15)(BAB 15)

Page 2: Bab15 jaringan pengangkutan

FAKTOR-FAKTOR YANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JARINGAN PENGANGKUTAN MEMPENGARUHI JARINGAN PENGANGKUTAN

DI MALAYSIADI MALAYSIA

BENTUK MUKA BUMIBENTUK MUKA BUMI

Jalan raya dan jalan kereta api sesuai dibina di kawasan Jalan raya dan jalan kereta api sesuai dibina di kawasan tanah pamah, lembah sungai dan pinggir pantai.tanah pamah, lembah sungai dan pinggir pantai.

Pantai barat Semenanjung Malaysia yang luas dan rata Pantai barat Semenanjung Malaysia yang luas dan rata memudahkan pembinaan jalan raya dan jalan kereta api.memudahkan pembinaan jalan raya dan jalan kereta api.

Kawasan yang mempunyai hutan tebal, tanah tinggi, Kawasan yang mempunyai hutan tebal, tanah tinggi, bergunung-ganang dan berpaya menjadi penghalang bagi bergunung-ganang dan berpaya menjadi penghalang bagi pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Contohnya di pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Contohnya di bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan kawasan bahagian tengah Semenanjung Malaysia dan kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak.pedalaman Sabah dan Sarawak.

Page 3: Bab15 jaringan pengangkutan

KEGIATAN EKONOMIKEGIATAN EKONOMI

Jaringan pengangkutan yang cekap perlu untuk proses Jaringan pengangkutan yang cekap perlu untuk proses penghantaran barangan ke pasaran atau pelabuhan untuk penghantaran barangan ke pasaran atau pelabuhan untuk dieksport.dieksport.

Kawasan yang mempunyai sumber mineral dan sumber hutan Kawasan yang mempunyai sumber mineral dan sumber hutan biasanya dihubungkan dengan jalan raya dan jalan kereta api biasanya dihubungkan dengan jalan raya dan jalan kereta api untuk memudahkan pengangkutan bahan mentah.untuk memudahkan pengangkutan bahan mentah.

Kawasan pertanian dan kawasan perindustrian juga mempunyai Kawasan pertanian dan kawasan perindustrian juga mempunyai jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang lebih padat dan jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang lebih padat dan baik.baik.

Page 4: Bab15 jaringan pengangkutan

KEMAJUAN TEKNOLOGIKEMAJUAN TEKNOLOGI

Kemajuan teknologi telah membantu menjimatkan kos Kemajuan teknologi telah membantu menjimatkan kos pengangkutan dan perhubungan.pengangkutan dan perhubungan.

Ia juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Ia juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar- membolehkan pembinan lebuh raya, terowong, pusat bandar- membolehkan pembinan lebuh raya, terowong, jambatan dan pelabuhan.jambatan dan pelabuhan.

Hubungan Malaysia dengan negara-negara yang lain dapat Hubungan Malaysia dengan negara-negara yang lain dapat dieratkan.dieratkan.

Page 5: Bab15 jaringan pengangkutan

DASAR PEMBANGUNAN NEGARADASAR PEMBANGUNAN NEGARA (DASAR KERAJAAN) (DASAR KERAJAAN)

Di Malaysia, kos pembinaan jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan Di Malaysia, kos pembinaan jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan dan lapangan terbang dibiayai oleh kerajaan. Kerajaan dan lapangan terbang dibiayai oleh kerajaan. Kerajaan bermatlamat membangunkan negara dengan jaringan bermatlamat membangunkan negara dengan jaringan pengangkutan yang baik.pengangkutan yang baik.

Kerajaan menentukan corak dan jenis jaringan pengangkutan yang Kerajaan menentukan corak dan jenis jaringan pengangkutan yang perlu dibina dan ditingkatkan. perlu dibina dan ditingkatkan.

Contohnya pembinaan Lebuh Raya Timur-Barat yang Contohnya pembinaan Lebuh Raya Timur-Barat yang menghubungkan Pantai Barat dengan Pantai Timur Semenanjung menghubungkan Pantai Barat dengan Pantai Timur Semenanjung Malaysia.Malaysia.

Page 6: Bab15 jaringan pengangkutan

KEPERLUAN PENGGUNAKEPERLUAN PENGGUNA

Kawasan yang padat penduduk mempunyai jaringan jalan raya Kawasan yang padat penduduk mempunyai jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang lebih baik dan padat.dan jalan kereta api yang lebih baik dan padat.

Pantai Barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan jalan Pantai Barat Semenanjung Malaysia mempunyai jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang lebih baik dan padat berbanding raya dan jalan kereta api yang lebih baik dan padat berbanding kawasan-kawasan lain di Malaysia.kawasan-kawasan lain di Malaysia.

Page 7: Bab15 jaringan pengangkutan

SEJARAHSEJARAH

Penjajahan British telah menyebabkan perkembangan sistem Penjajahan British telah menyebabkan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan.pengangkutan dan perhubungan.

Kawasan jajahan British seperti Pulau Pinang dan Melaka Kawasan jajahan British seperti Pulau Pinang dan Melaka mempunyai sistem pengangkutan yang lebih maju.mempunyai sistem pengangkutan yang lebih maju.

Jalan raya dan jalan kereta api disediakan untuk mengangkut Jalan raya dan jalan kereta api disediakan untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pelabuhan. bijih timah dan getah ke pelabuhan.

Page 8: Bab15 jaringan pengangkutan

Pengangkutan Darat Pengangkutan Darat - Jalan raya, jalan kereta api- Jalan raya, jalan kereta api

Pengangkutan air Pengangkutan air Pengangkutan UdaraPengangkutan Udara

PERKEMBANGAN JARINGAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN

Page 9: Bab15 jaringan pengangkutan

PERKEMBANGAN JARINGAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN DARATPENGANGKUTAN DARAT

JALAN RAYAJALAN RAYA

• Merupakan sistem pengangkutan yang utama di Malaysia.Merupakan sistem pengangkutan yang utama di Malaysia.

• Pada umumnya, jaringan jalan raya dan lebuh raya lebih Pada umumnya, jaringan jalan raya dan lebuh raya lebih tertumpu di Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Pantai tertumpu di Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Pantai Barat Sabah dan Pantai Barat Sarawak.Barat Sabah dan Pantai Barat Sarawak.

• Kawasan tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang Kawasan tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi.tinggi.

• Pengangkutan darat kurang maju di kawasan pedalaman Pengangkutan darat kurang maju di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak kerana kawasan ini bergunung ganang, Sabah dan Sarawak kerana kawasan ini bergunung ganang, berhutan tebal dan berpenduduk jarang.berhutan tebal dan berpenduduk jarang.

Page 10: Bab15 jaringan pengangkutan

• Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan Jalan raya dibina untuk menghubungkan kawasan pertanian, perikanan, perlombongan dan pertanian, perikanan, perlombongan dan perindustrian dengan bandar-bandar besar.perindustrian dengan bandar-bandar besar.

• Kemajuan teknologi telah membolehkan pembinaan Kemajuan teknologi telah membolehkan pembinaan jalan raya di kawasan yang mempunyai halangan jalan raya di kawasan yang mempunyai halangan fizikal dengan membina terowong, lebuh raya, fizikal dengan membina terowong, lebuh raya, jejambat dan jalan raya bertingkat.jejambat dan jalan raya bertingkat.

Page 11: Bab15 jaringan pengangkutan

LEBUH RAYALEBUH RAYA

• Lebuh raya dibina untuk memendekkan masa perjalanan, Lebuh raya dibina untuk memendekkan masa perjalanan, memudahkan pergerakan dan mengelakkan kesesakan lalu lintas.memudahkan pergerakan dan mengelakkan kesesakan lalu lintas.

• Antara lebuh raya tersebut ialah:Antara lebuh raya tersebut ialah:(a) Lebuh Raya Utara-Selatan (a) Lebuh Raya Utara-Selatan

(Bukit Kayu Hitam,Kedah ke Johor Bahru,Johor)(Bukit Kayu Hitam,Kedah ke Johor Bahru,Johor)(b) Lebuh Raya Timur Barat (b) Lebuh Raya Timur Barat

(Grik, Perak ke Jeli, Kelantan)(Grik, Perak ke Jeli, Kelantan)(c) Lebuh Raya Persekutuan (c) Lebuh Raya Persekutuan

(Kuala Lumpur ke Shah Alam)(Kuala Lumpur ke Shah Alam)(d) Lebuh Raya Trans Borneo (d) Lebuh Raya Trans Borneo

(Kuching-Bintulu-Miri)(Kuching-Bintulu-Miri)(e) Lebuh Raya Tun Abdul Razak(e) Lebuh Raya Tun Abdul Razak (Kuantan ke Segamat)(Kuantan ke Segamat)

Page 12: Bab15 jaringan pengangkutan

LEBUHRAYAUTARA-SELATAN

LEBUHRAYATUN A. RAZAK

LEBUHRAYAKARAK

TIMUR -BARAT LEBUHRAYATRANS BORNEO

Page 13: Bab15 jaringan pengangkutan

JALAN KERETA APIJALAN KERETA API

• Digunakan untuk mengangkut barangan, penumpang dan Digunakan untuk mengangkut barangan, penumpang dan menghubungkan kawasan pedalaman.menghubungkan kawasan pedalaman.

• Landasan kereta api di Pantai Barat menganjur dari Johor Bahru ke Landasan kereta api di Pantai Barat menganjur dari Johor Bahru ke Padang Besar, Perlis dan bersambung terus ke Bangkok, Thailand.Padang Besar, Perlis dan bersambung terus ke Bangkok, Thailand.

• Landasan kereta api Pantai Barat ke Pantai Timur pula Landasan kereta api Pantai Barat ke Pantai Timur pula menghubungkan Kuala Lumpur dengan Tumpat, Kelantan melalui menghubungkan Kuala Lumpur dengan Tumpat, Kelantan melalui Gemas, Negeri Sembilan.Gemas, Negeri Sembilan.

• GemasGemas menjadi menjadi stesen persimpangan jalan kereta apistesen persimpangan jalan kereta api antara Pantai antara Pantai Barat dengan Pantai Timur.Barat dengan Pantai Timur.

• TumpatTumpat menjadi menjadi terminal kereta api di pantai timurterminal kereta api di pantai timur Semenanjung Semenanjung Malaysia.Malaysia.

• Perkhidmatan kereta api Utara ke Selatan (Ekspres Sinaran dan Perkhidmatan kereta api Utara ke Selatan (Ekspres Sinaran dan Ekspres Langkawi), Pantai Timur (Ekspres Kenali dan Ekspres Wau)Ekspres Langkawi), Pantai Timur (Ekspres Kenali dan Ekspres Wau)

Page 14: Bab15 jaringan pengangkutan

• Di Sabah, landasan kereta api menghubungkan Kota Kinabalu Di Sabah, landasan kereta api menghubungkan Kota Kinabalu dengan Tenom.dengan Tenom.

• Terdapat juga perkhidmatan rel antarabangsa seperti Kereta Api Terdapat juga perkhidmatan rel antarabangsa seperti Kereta Api Trans Asean. Bermula dari Singapura-Malaysia-Thailand-Trans Asean. Bermula dari Singapura-Malaysia-Thailand-Kemboja-Vietnam-Kunming,China.Kemboja-Vietnam-Kunming,China.

• Kerajaan telah membina perkhidmatan rel bersepadu untuk Kerajaan telah membina perkhidmatan rel bersepadu untuk memudahkan pergerakan dan menjimatkan masa di kawasan memudahkan pergerakan dan menjimatkan masa di kawasan Lembah Klang.Lembah Klang.

• Perkhidmatan yang diperkenalkan ialah komuter, LRT, monorel Perkhidmatan yang diperkenalkan ialah komuter, LRT, monorel dan ERL.dan ERL.

Page 15: Bab15 jaringan pengangkutan
Page 16: Bab15 jaringan pengangkutan

KOMUTERKOMUTER

Page 17: Bab15 jaringan pengangkutan

STAR LRTSTAR LRT

Page 18: Bab15 jaringan pengangkutan
Page 19: Bab15 jaringan pengangkutan

PUTRA LRTPUTRA LRT

Page 20: Bab15 jaringan pengangkutan
Page 21: Bab15 jaringan pengangkutan

KL MONORAILKL MONORAIL

Page 22: Bab15 jaringan pengangkutan

ERLERL

Page 23: Bab15 jaringan pengangkutan

PENGANGKUTAN AIRPENGANGKUTAN AIR

Terbahagi kepada 3 jenis iaitu:Terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

- Pengangkutan Sungai- Pengangkutan Sungai- Pengangkutan Pesisiran Pantai- Pengangkutan Pesisiran Pantai- Pengangkutan Laut- Pengangkutan Laut

Pengangkutan SungaiPengangkutan Sungai

• Sangat penting di Sabah dan Sarawak kerana pengangkutan daratnya terhad.Sangat penting di Sabah dan Sarawak kerana pengangkutan daratnya terhad.

• Contoh: Sungai Rajang (Sarawak) dan Sungai Kinabatangan (Sabah) digunakan untuk Contoh: Sungai Rajang (Sarawak) dan Sungai Kinabatangan (Sabah) digunakan untuk mengangkut penumpang dan barangan pukal seperti kayu balak.mengangkut penumpang dan barangan pukal seperti kayu balak.

• Kurang penting di Semenanjung Malaysia kerana sungainya pendek dan cetek. Hanya Kurang penting di Semenanjung Malaysia kerana sungainya pendek dan cetek. Hanya digunakan di kawasan pedalaman seperti di Pahang dan Kelantan.digunakan di kawasan pedalaman seperti di Pahang dan Kelantan.

Page 24: Bab15 jaringan pengangkutan

PENGANGKUTAN AIRPENGANGKUTAN AIR

Pengangkutan Pesisiran PantaiPengangkutan Pesisiran Pantai

• Penting bagi penduduk pinggir pantai untuk mengangkut Penting bagi penduduk pinggir pantai untuk mengangkut barangan pukal dari pelabuhan kecil ke pelabuhan besar.barangan pukal dari pelabuhan kecil ke pelabuhan besar.

• Contoh: Pelabuhan kecil ialah Lumut (Perak) yang membolehkan Contoh: Pelabuhan kecil ialah Lumut (Perak) yang membolehkan bot-bot dari Pulau Pangkor berlabuh untuk menghantar hasil bot-bot dari Pulau Pangkor berlabuh untuk menghantar hasil laut.laut.

• Pelabuhan ini juga digunakan sebagai pangkalan tentera laut Pelabuhan ini juga digunakan sebagai pangkalan tentera laut dan polis marin untuk mengawal keselamatan perairan negara.dan polis marin untuk mengawal keselamatan perairan negara.

• Contoh pelabuhan pesisiran pantai lain ialah Sibu, Sandakan, Contoh pelabuhan pesisiran pantai lain ialah Sibu, Sandakan, Mukah, dan Lahad Datu.Mukah, dan Lahad Datu.

Page 25: Bab15 jaringan pengangkutan

PENGANGKUTAN AIRPENGANGKUTAN AIR Pengangkutan LautPengangkutan Laut

Penting kerana:Penting kerana:

• Untuk mengangkut barangan pukal dengan kos yang murah.Untuk mengangkut barangan pukal dengan kos yang murah.• Mempunyai pelabuhan yang terlindung dan dalam.Mempunyai pelabuhan yang terlindung dan dalam.• Mempunyai kemudahan gudang.Mempunyai kemudahan gudang.• Terletak di lokasi yang strategik.Terletak di lokasi yang strategik.

Pelabuhan yang besar dan mempunyai kemudahan kontena ialah:Pelabuhan yang besar dan mempunyai kemudahan kontena ialah:

• Pelabuhan Klang Pelabuhan Klang • Pelabuhan Pulau PinangPelabuhan Pulau Pinang• Pelabuhan Pasir GudangPelabuhan Pasir Gudang• Pelabuhan Tanjung PelepasPelabuhan Tanjung Pelepas• Pelabuhan BintuluPelabuhan Bintulu

Page 26: Bab15 jaringan pengangkutan

Tg Pelepas Pasir Gudang

Langkawi

Page 27: Bab15 jaringan pengangkutan

PENGANGKUTAN UDARAPENGANGKUTAN UDARA

• Cara pengangkutan yang paling cekap dan cepat tetapi kosnya mahal.Cara pengangkutan yang paling cekap dan cepat tetapi kosnya mahal.

• Di Sabah dan Sarawak, pengangkutan udara penting untuk menghubungkan kawasan Di Sabah dan Sarawak, pengangkutan udara penting untuk menghubungkan kawasan pedalaman yang berhutan tebal.pedalaman yang berhutan tebal.

• Antara syarikat yang menyediakan perkhidmatan udara ialah Penerbangan Malaysia Antara syarikat yang menyediakan perkhidmatan udara ialah Penerbangan Malaysia (MAS), Syarikat Air Asia, Pelangi Air dan Tranmile Air(Kargo).(MAS), Syarikat Air Asia, Pelangi Air dan Tranmile Air(Kargo).

• Malaysia mempunyai 36 lapangan terbang dan padang terbang yang diuruskan oleh Malaysia mempunyai 36 lapangan terbang dan padang terbang yang diuruskan oleh Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB)Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB)

• Antara lapangan terbang di Malaysia ialah :Antara lapangan terbang di Malaysia ialah :- Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)- Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)- Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang- Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang- Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, Kedah- Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi, Kedah- Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, Sarawak- Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, Sarawak- Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah- Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah

Page 28: Bab15 jaringan pengangkutan

Lapangan Terbang Antarabangsa

Page 29: Bab15 jaringan pengangkutan
Page 32: Bab15 jaringan pengangkutan

KEPENTINGAN JARINGAN KEPENTINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENGANGKUTAN TERHADAP

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Membangunkan sektor perindustrianMembangunkan sektor perindustrian Memajukan sektor pelanconganMemajukan sektor pelancongan Mempergiatkan sektor perdagangan dan perniagaanMempergiatkan sektor perdagangan dan perniagaan Memudahkan pergerakan penduduk Memudahkan pergerakan penduduk Menggalakkan pembukaan tanah baru dan luar bandarMenggalakkan pembukaan tanah baru dan luar bandar Meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan pedalamanMeningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan pedalaman Lebuh raya memendekkan jarak perjalanan dan menjimatkan Lebuh raya memendekkan jarak perjalanan dan menjimatkan

masa perjalananmasa perjalanan Perkapalan antarabangsa menggalakkan perdagangan import Perkapalan antarabangsa menggalakkan perdagangan import

dan eksportdan eksport

Page 33: Bab15 jaringan pengangkutan

KESAN-KESAN PERKEMBANGAN KESAN-KESAN PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP

ALAM SEKITARALAM SEKITAR

KESAN POSITIFKESAN POSITIF

Mengurangkan kesesakan lalu lintas (Pembinaan lebuh Mengurangkan kesesakan lalu lintas (Pembinaan lebuh raya)raya)

Mengawal alam sekitar (Penggunaan helikopter dan Mengawal alam sekitar (Penggunaan helikopter dan kapal terbang dapat membantu kerja pemadaman kapal terbang dapat membantu kerja pemadaman kebakaran hutan)kebakaran hutan)

Memelihara alam sekitar (LRT, monorel dan ERL dapat Memelihara alam sekitar (LRT, monorel dan ERL dapat mengurangkan masalah pencemaran udara dan bunyi.mengurangkan masalah pencemaran udara dan bunyi.

Mewujudkan lanskap yang menarik (Pembinaan lebuh Mewujudkan lanskap yang menarik (Pembinaan lebuh raya-R&R)raya-R&R)

Page 34: Bab15 jaringan pengangkutan

KESAN-KESAN PERKEMBANGAN SISTEM KESAN-KESAN PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM

SEKITARSEKITARKESAN NEGATIFKESAN NEGATIF

Pencemaran UdaraPencemaran Udara

- Berkongsi kereta.- Berkongsi kereta.- Menggalakkan kenderaan bermotor memasang - Menggalakkan kenderaan bermotor memasang

alat catalytic converter pada ekzos kenderaan alat catalytic converter pada ekzos kenderaan untuk menapis gas beracun.untuk menapis gas beracun.- Penggunaan pengangkutan awam yang tidak - Penggunaan pengangkutan awam yang tidak membebaskan asap seperti monorel, komuter, membebaskan asap seperti monorel, komuter, LRT dan ERL.LRT dan ERL.- Penggunaan petrol tanpa plumbum.- Penggunaan petrol tanpa plumbum.

Page 35: Bab15 jaringan pengangkutan

Pencemaran BunyiPencemaran Bunyi

- - Membina tembok di kawasan perumahan yang Membina tembok di kawasan perumahan yang berdekatan jalan raya untuk mengurangkan kesan berdekatan jalan raya untuk mengurangkan kesan pencemaran bunyi.pencemaran bunyi.

- Lapangan terbang dibina jauh dari - Lapangan terbang dibina jauh dari kawasan perumahan.kawasan perumahan.

Pencemaran AirPencemaran Air

- - Menguatkuasakan undang-undang alam Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar.sekitar.

Page 36: Bab15 jaringan pengangkutan

Hakisan, tanah runtuh, gelongsoran tanahHakisan, tanah runtuh, gelongsoran tanah

- Membina tembok simen di lereng-lereng bukit.- Membina tembok simen di lereng-lereng bukit.

- Membina teres di cerun-cerun bukit.- Membina teres di cerun-cerun bukit.

- Menanam tanaman tutup bumi di cerun-cerun bukit.- Menanam tanaman tutup bumi di cerun-cerun bukit.

- Membina longkang untuk membolehkan air mengalir - Membina longkang untuk membolehkan air mengalir dengan lancar ke sistem perparitan.dengan lancar ke sistem perparitan.