asemakaavan muutoksen selostus kirkonkylأ¤, ... nurmijأ¤rven palveluverkkoselvitys ja...

Download ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylأ¤, ... Nurmijأ¤rven palveluverkkoselvitys ja kaupallisten vaikutusten

Post on 30-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nurmijärven kunta – Ympäristötoimiala – Asemakaavoitus PL 37, 01901 Nurmijärvi, faksi: 09-2500 2353 Kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi, puh. 040- 317 4660 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

  ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

  Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

  Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkis-

  tys-, puisto- ja katualuetta. Asemakaavanmuutoksella muodostuvat korttelin 2406 tontit 2

  ja 3, korttelin 2417 tontti 2 sekä virkistys- ja katualue.

  Asemakaavan muutoksen selostus koskee 17.04.2012 päivättyä ase- makaavakarttaa.

  Suunnittelualue sijaitsee Ilvesvuorenkadun, Siippoontien ja Kuusimä- entien välissä. Lännessä alue liittyy Ilvesvuoren työpaikka-alueeseen.

  Liitteet: - Kaavoitettava alue - Ote ajantasa-asemakaavasta - Kaavakartta ja –määräykset - Havainnekuva - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake - Otteita liikenneselvityksestä (tulossa) - Otteita kaupallisesta selvityksestä (tulossa)

  Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa 13.5.2008.

  Kaavatunnus: 2-223 Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: 17.04.2012

 • 2

  ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

  1 Tiivistelmä

  Suunnittelualue käsittää Ilvesvuoren työpaikka-alueen pohjoisosassa

  sijaitsevan vanhan purkukuntoisen omakotitalon pihapiirin sekä katu-

  sekä viheraluetta. Alueen eteläosa on rakentamaton. Alueelle on voi- massa olevassa asemakaavassa osoitettu kaksi liike- ja toimistoraken-

  nusten korttelialuetta, katu-, virkistys- ja puistoaluetta. Alueen pinta-

  ala on yhteensä n. 2,4 ha.

  Voimassaolevaa asemakaavaa tarkistetaan, jotta voitaisiin tukea alu-

  een yritysten kehittymisedellytyksiä sekä parantaa alueen taajamaku- vaa Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun varressa. Asemakaavan muutos

  liittyy myös oleellisesti Ilvesvuoren työpaikka-alueen ja Myllykukon

  kauppakeskuksen liikennejärjestelyjen kehittämiseen. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelu on myös käynnistetty

  kunnan aloitteesta. Kaavamuutos edellyttää maanhankintaa.

  Alue sijaitse hyvien liikenneyhteyksien äärellä varsin näkyvällä paikal-

  la. Taajamakuvallisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutosta ke-

  hitetään vetovoimaisten, toteuttamiskelpoisten ja kysyntää vastaavien liike- ja toimitilatonttien tarjoamiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin.

  Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituslautakunnan päätöksellä 10.01.2012. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä xx.xx-xx.xx.xx välisen

  ajan. Kaavamuutosehdotus oli asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-

  nan käsittelyssä xx.xx.xx.

  Kaavamuutoksen laatimisesta ja valmistelemisesta ovat vastanneet

  kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi sekä kaavavalmistelija Pirkko Laakso-Mäki.

  Kuusimäentien ja Siippoontien välialue on rakentamatonta, osittain istutettua ja osittain luonnonti- laista viheraluetta, jolla sijaitsee putki ja johtoasennuksia sekä info-taulu.

 • 3

  ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

  2 Asemakaavan muutoksen lähtökohdat

  2.1 Alueen yleiskuvaus

  Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentamatonta liike-

  ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-1) sekä katu-, virkistys- ja puistoaluetta (VL, VP). Puisto (VP) on lähinnä Siippoontien varren istu-

  tusaluetta. Alueen korkeuserot ovat vaihtelevat. Se on osittain seka-

  metsää ja osittain risteyksen alueella hoidettua nurmikkoa sekä istu- tuksia. Alueella sijaitsee purettava asuinrakennus ja sen pihapiiri, Kuu-

  simäen teollisuusalueen info-taulu sekä Kuusimäentien ja Ilvesvuoren-

  kadun risteys nykyisellä sijainnillaan. Alueella on olemassa olevia put- ki- ja johtoasennuksia, jotka tulee asemakaavan muutoksen myötä

  siirtää. Alue on suurelta osin Siippoontien melualueella. Se sijaitsee

  hyvin näkyvällä paikalla ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa.

  2.1 Suunnittelutilanne

  Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään mm. että

  alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä se-

  kä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista hyödyntämällä mah- dollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Uusia huomattavia

  asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irral-

  leen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.

  Ympäristöministeriössä 8.11.2006 vahvistetussa Uudenmaan maakun-

  takaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueelle on osoitettu

  merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.

  Ote maakuntakaavasta

 • 4

  ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

  Nurmijärven kunnanvaltuuston 1989 hyväksymässä Nurmijärven kun- nan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yksityisten palvelujen ja

  hallinnon alueeksi (PK).

  Ote oikeusvaikutuksetto-

  masta yleiskaavasta, 1989, Nurmijärven kunta

  Ote oikeusvaikutuksetto-

  masta osayleiskaavasta, 1992, Nurmijärven kunta

 • ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus

  Kunnanvaltuuston 1988 hyväksymässä Nurmijärven osayleiskaavassa ja hallinnon alueeksi (PK Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole

  voimassa oikeusvaikutteis

  kutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa vanhentuneiksi, on va takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan

  sisältövaatimukset otettava huomioon suunnittelussa.

  Voimassa olevassa asemak kennusten korttelialueeksi (K

  eeksi (VL/s) jonka puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy.

  mäentien katualuetta.

  SEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus

  Kunnanvaltuuston 1988 hyväksymässä Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu yksityisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PK-1).

  Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole

  voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja voimassa olevat oikeusva

  kutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa vanhentuneiksi, on va takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan

  sisältövaatimukset otettava huomioon suunnittelussa.

  Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu liike- nnusten korttelialueeksi (K-1) sekä puistoksi (VP) ja lähivirkistysal

  jonka puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Alueesta suuri osa on Kuus

  ntien katualuetta.

  Ote voimassa olevasta asema

  5

  Kaavatunnus 2-223

  Kirkonkylän suunnittelualue on osoitettu yksityisten palveluiden

  Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole

  ta yleiskaavaa ja voimassa olevat oikeusvai-

  kutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa vanhentuneiksi, on val- takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan

  - ja toimistora- lähivirkistysalu-

  jonka puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, lueesta suuri osa on Kuusi-

  Ote voimassa olevasta asema-kaavasta.

 • 6

  ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

  2.2 Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat suunnitelmat,

  päätökset ja selvitykset

  Alueelle ja sen ympäristöön on laadittu seuraavat selvitykset ja suunni- telmat: 1. Nurmijärven kallioselvitys, Ympäristötutkimus Metsätähti Oy

  1992 2. Nurmijärven lepakkokartoitus, Batcon Group 2004 3. Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Enviro oy 2005 4. Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry 2007 5. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön

  suunnitelma, Ramboll Oy 2010 6. Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys,

  Strafica Oy 2007 7. Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy 2012 8. Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma,

  Ramboll Oy 2011 9. Nurmijärvi, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi,

  Tapani Rostedt, 2008 10. RKY 2009 11. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät

  kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museoviras- to/Ympäristöministeriö 1993

  12. Nurmijärven arkeologinen inventointi, Johanna Seppä 2006 13. Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen T/kem

  riskiselvitys, Ramboll Oy 2012 14. Nurmijärven palveluverkkoselvitys ja kaupallisten vaikutusten

  arviointi, Tuomas Santasalo Ky, 2012, (valmisteilla)

  Alueen keskellä, kumpareen päällä, sijaitsee vanha purkukuntoinen asuinrakennus.

 • 7

  ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

  2.3 Luonto ja Maisema

  Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin

  kalliota, hietaa ja moreenia.

  Nurmijärven kallioselvityksessä (Nurmijärven kunta, Ympäristötutki-

Recommended

View more >