analiza web sajta

Upload: aleksandargl

Post on 07-Jul-2018

236 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  1/16

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  2/16

  SEMINARSKI RAD

  :rnutni w! sajt $akultta n )rdstavlja $akultt na adkvatan nain7 sa5i5 ti5 to

  nij #unkcionalan7 n5a od*ovaraju;i sadr(aj i nij kvalittno* dizajna7 a tako

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  3/16

  SEMINARSKI RAD

  stavi 5o*u;nost izvsni5 )ro5na5a toko5 izrad )rojkta7 3rzntacija is)orui !rzo7 Da s sv vr5 in#or5i o u)ravljanju )rojkto5 toko5 izrad.

  ?iklus razvoja w! )rzntacij sastoji s iz sld;i8 #aza>

  Analiza7 3rojktovanj7 I5)l5ntacija7 :stiranj.

  3ostoj razliiti 5odli koji s )ri5njuju za ralizaciju navdni8 #aza razvoja w!

   )rzntacij. snovni 5odl )ostu)ka koji s koristi )ri razvijanju w! lokacija )oinj od

  clin a zati5 s )rlazi na )ojdinan korak koji su no)8odni )ri izradi )rzntacij. :aj

  5odl s u so#tvrsko5 in(njrstvu sto naziva kaskadni 5odl @n*l. watr#all 5odl ili

  (ivotni ciklus razvoja raunarsko* )ro*ra5a. Kod ovo* 5odla sv ta) sld jdna dru*u do

  sa5o* zavrtka. Modl s sastoji od sld;i8 ta)a> )laniranj7 dizajniranj7 ralizacija7

  tstiranj i zavrava s ta)o5 odr(avanja. Broj koraka i nji8ovi nazivi nisu uvk isti ali to n

  5nja o)tu idju kaskadno* 5odla.1

  Modi#ikovani kaskadni 5odl )rdstavlja 5odl kod ko*a s )rdla( 5alo du(

  zadr(avanj u nj*ovi5 )otni5 #aza5a7 *d s vi )uta is)ituju na5na i za8tvi w!

   )rzntacij7 )r n*o to s )r

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  4/16

  SEMINARSKI RAD

   )rzntacij $akultta za )ri5njnu kolo*iju 6 $utura j ko5!inacija 5odi#ikovano*

  kaskadno* 5odla i voluiraju;* 5odla.

  2. Anal!za $"% &ajta 'akult"ta (utura:

  2.1. (unk)!onalno&t:

  =r5 uitavanja stranic @n*l. loadin* ti5 j n)ri8vatljivo7 dovodi do odustajanja

  korisnika od )ost w! sajtu. =liina )otn stranic @indJ.8t5l iznosi 1'., KB.

  Ko5)lksnost stranic>

  1. $las8.sw# 6 142.2, KB7

  2. :ri slik j)* #or5ata od )o 22, KB7 2/, KB i 10/ KB.

  Sv uku)no 1+ #ajlova sto iznosi 4.0/ MB.

   Navi*acija 6 )ostoji sa5o jdan 5ni sa lv stran7 java a))lt koji nij u )ot)unosti

  #unkcionalan i )ro!ilan j7

  n5o*u;n j )ovratak na )otnu stranicu w! sajta jr link ka toj stranici u za*lavlju

  nij #unkcionalan7

   N)otr!ni Cava Scri)t kod u #utru koji )okazuj trnutno vr5 i datu57 n )ostoj

  tkstualni linkovi u #utru7

   N )ostoji 5a)a sajta7

  Kod j )isan u :ML &.41 :ransitional jziku koji nij najnoviji standard za izradu w!stranica7

  3r5a G?" @n*l. Gorld Gid G! ?onsortiu5 indJ stranica nij validan :ML

  doku5nt i i5a 20 *raka i & u)ozornja7 ?SS j lokalono* karaktra i nij validan7

  Mta ta*ovi n )ostoj7 s5 5ta 8tt)6uivOP?ontnt6:)P contntOPtJt8t5lQ

  c8arstOut#6/P7

  Svaka w! stranica i5a isti naziv u titl !ar6u.

  2.2. D!zajn:

  Kori;na j ta!la )ri kriranju iz*lda stran to nij )o dananj5 standardu7 tako

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  5/16

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  6/16

  SEMINARSKI RAD

   Naj!itnij stavk koj j )otr!no o!z!diti u w! )rzntaciji da !i ona !ila us)na>

  Casno )rzntovati naj!itnij sadr(aj stranic 6 Na )otnoj stranici @n*l. o5 )a*

  tr!a )rzntovati jasno i kvalittno naj!itnij sadr(aj7

  d7 ta7 kako i zatoV 6 Na )otnoj stranici korisnik tr!a do!iti od*ovor na ova

   )itanja> d sa5V Koj sadr(aj 5o*u ovd )rona;iV 5u j r na ovoj straniciV Wta

  5o*u raditi na ovoj straniciV Kako 5o*u )rona;i odr

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  7/16

  SEMINARSKI RAD

  oznaavanj i

  ras)ord slu( da !i

  s korisnik !olj

  snaao.&

   Na w! )rzntaciji

  $akultta za

   )ri5njnu

  kolo*iju $utura

   )ri5njna j

  *lo!alna navi*acija 6

  8orizontalni

   )adaju;i 5ni @n*l.orizontal dro)6down 5nu7 lokalna navi*acija na lvoj strani7 linkovi na svakoj stranici ka

   )otnoj @8o5 stranici7 kontakt stranici i 5a)i sajta7 tako

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  8/16

  SEMINARSKI RAD

  navi*acija 

  Idnti#ikacijastranic

  Lokalnanavi*acija

  Link ka )otnoj

  stranici

  Rzrvnisist5

  navi*acij

  Sl!ka 1: El5nti

  navi*acij w! sajta

  $utura

  :r!a !iti o!azriv kod ovakvi8 vrsta 5nija7 jr s oni n )okazuju isto u svi5 itai5a.

  Intrnt EJ)lorr , n )okazuj )adaju;i )od5ni )a j kod *lo!alno* 5nija w! lokacij

  $akultta $utura !io )otr!an Cava Scri)t kod da !i )od5ni !io vidljiv.

  2.#. Znač"nj" %oja:

  3ord vrdnosti !oja tr!a o!ratiti )a(nju i na znanj !oja i u)otr!u kontrasta.

  -nanj !oja j )rilino su!jktivno7 tako razliit kultur i nacij razliito )oi5aju nk !oj.

   Na w! sajtu $akultta $utura su kori;n nijans crvn7 )lav7 zln i !raon !oj7

  z!o* 8ar5onij sa tiri slik koj )rdstavljaju znak #akultta> voda7 z5lja7 vazdu8 i vatra.

  :ako

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  9/16

  SEMINARSKI RAD

  *lo!alno* 5nija7 za za*lavlj svi8 stranica koj )ri)adaju )od5niju t stavk7 kori;n su

  ko5!inacij dv !oj iz svak slik koj )rdstavljaju l5nt.,

  Kod izrad w! sajta $akultta $utura 38otos8o) j kori;n za o)ti5izovanj rastrski8

  slika @j)* i *i# za kori;nj na intrntu.

  Sl!ka 2: Ko5!inacija !oja iz l5nata voda

  Sl!ka 3: Ko5!inacija !oja iz l5nata vatra

  3. Anal!za $"% &ajta ComTrade SHOP :

  3.1. /,0t" karakt"r!&t!k" &ajta:

  Sajt s nalazi na adrsi 8tt)>www.co5trads8o).co5. Do5n j odlino iza!ran7 jr s

  s5atra da j intrnacionalni do5n o)t )ri8va;n7 )o*otovu u I: industriji kojoj )ri)ada ova

  ko5)anija. 3os;nost sajta )rko srvisa www.alJa.co5 )okazuj niz )ozitivni8 karaktristika

  ovo* sajta>

  Sajt j linkovan na 110 dru*i8 w! lokacija7

  Srvis )r)oznaj naziv ko5)anij i daj taan naziv w! sajta kao i 5o*u;nost

  rdirkcij dirktno na od*ovaraju;u intrnt adrsu7

  6 )ro#. dr. :odorovi; N.7 osi; D.7  Informacione tehnologijeT7 =isoka )oslovna kola7 Bo*rad7 2440.

  Strana 9 /

  http://www.comtradeshop.com/http://www.alexa.com/http://www.comtradeshop.com/http://www.alexa.com/

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  10/16

  SEMINARSKI RAD

  U )osldnji8 5sc dana )os;nost sajta )orasla j za ,Z @to j vrovatno rzultat

  do!r rkla5 u vidu !anra na sajtovi5a7 linkova na #oru5i5a kao i rkla5a5a u

  5a*azini5a7 novina5a i 5snici5a kao i na tlviziji7

  )ta )os;nost sajta j ',2.'+/ )ostilaca 5sno7

  3os;nost sajta za8valjuju;i )rtra(ivai5a )orasla j za 22Z u )rotkli8 5sc dana.

  3.2. oz!)!on!rano&t:

  3ri5;uj s da su autori sajta oz!iljno radili na )rijavljivanju sajta na !s)latn o*lasn

  srvis. G! sajt n sadr(i rkla5 dru*i8 ko5)anija niti )roizvoda iji nisu zastu)nici7 to j u

  skladu sa )olitiko5 ko5)anij i n 5o( da kodi njno5 u*ldu.

  3ozicioniranost na )rtra(ivai5a )rko kljun ri>

  oo*l> @+ linkova co5trad7 co5trads8o)7 ctrtail.rs7 co5trad Sr!ija7 co5trad

  Bo*rad7 co5trad *rou)7 co5trad rtail7

  [a8oo> @oko 14 linkova co5trad Bo*rad7 co5trad s8o)7 co5trad s8o) Novi Sad7

  co5trad s8o) on $ac!ook7

  Krstarica> @, linkova co5trad7 co5trads8o)7 ctrtail.rs7 co5trad Sr!ija7 co5trad

  Bo*rad7 co5trad *rou).

  3o ovo5 vidi5o da j sajt l)o )ozicioniran na naj)oznatiji5 intrnt )rtra(ivai5a ida j dostu)an za korisnik intrnta kako za on koji su u)u;ni u I: svt tako i za on koji su

  laici.

  3.3. D!zajn:

  Dizajn sajta j u du8u ko5)anij i vo5a j )ro#sionalno i struno ura

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  11/16

  SEMINARSKI RAD

  l)o *ru)isani )roizvodi u )r*ldn kat*orij i )odkat*orij sa od*ovaraju;i5 zani5ljivi5

  ikonica5a radi lak* vizulno* )ronala(nja. Kliko5 na jdnu od ti8 kat*orija otvara s

  katalo* sa slika5a7 nazivo5 )roizvoda i to j naj!itnij cno5. Rdosld korisnik 5o(

   )odsiti )o cni ili )roizvo

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  12/16

  SEMINARSKI RAD

  U *ornj5 dsno5 u*lu )ord )rijav za onlin ku)ovinu i kor) u koju s s5taju

   )roizvodi koj st oda!rali7 )ostoji tako na dnu naslovn stran )ostoji !anr koji slu(i rdirkciji na

  #ac!ook i twittr nalo*. Marktin* koji id u korak sa vr5no5 i koji )rati trndov.

   Na sa5o5 dnu stranic istaknuti su tl#oni i radno vr57 kao i o)cija za sadr(aj onlin

  kor).

  )cija Ho na5aT )ostoji ako (lit da saznat nsto vi o to5 i5 s ko5)anija

  ?o5:rad !avi7 kakv uslu* )ru(a7 kao i osnovn in#or5acij o )ravno5 su!jktu. :u s 5o(

  na;i i in#or5acija o )osldnj5 #inansijsko5 izvtaju. Ru!rika za)oslnj j sto )razna7 to

  n znai da nij u #unkciji v; sa5o da trnutno n5a otvorni8 konkursa niti slo!odni8 )ozicija

  za za)oslnj to i )i kada s otvori ta stranica. -a !ilo kakvo )itanj7 ko5ntar7 su*stiju ili

  ak i saradnju )ostoji o)cija HkontaktT u dnu stranic *d s uz od*ovaraju; )o)unjna )olja

  vrlo !rzo )oalj )oruka ali i do!ij od*ovor @is)ro!ano. G! kratori u saradnji sa 3R6o5

  ko5)anij sastavili su o)ciju HUslovi kori;njaT *d s 5o( na;i izjava o zatiti )rivatnosti7 a

  sa dsn stran stranic o5o*u;n su o)cij o in#or5acija5a kao to su> dostava ro! @)is

  Strana 9 11

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  13/16

  SEMINARSKI RAD

  naina is)oruk ro!7 rokovi dostav7 trokovi is)oruk i o*raninja is)oruk ro!7 uslovi

  rkla5acija7 )ovra;aj ro!. Sv j vrlo )r*ldno7 itko i l)o o!janjno.

   Na w! sajtu dostu)an j i Jcl katalo* t(in 1MB \ to j odlino jr s 5no*i n !i

  trudili ni da skidaju t(i #ajl. Katalo* j l)o sr

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  14/16

  SEMINARSKI RAD

  datu5o5 i vr5no5 odr(avanja. no to s 5o( za5riti to j da n )ostoji )odatak o cni i

  dostu)nosti !ilo koj ulaznic niti o)cija za onlin ku)ovinu ist.

  M5!rs ?lu! \ izdvojna o)cija \ daj in#or5aciju o to5 kako 5o(t )ostati lan

  klu!a ?o5:rad korisnika to donosi 5o*u;nost rzrvacij ro!7 razna o!avtnja o

   )o)usti5a i na*rada5a7 i jo 5no*o to*a. va )a5tno os5iljna )o*odnost )rivlai !udu;

  ku)c a dru* koji su v; jdno5 )ostili ovaj sajt ili nko od !rojni8 )rodajni8 5sta ini

  stalni5 i vrni5 )ostioci5a.

  Zaključna razmatranja:

  Strana 9 1"

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  15/16

  SEMINARSKI RAD

  1. Zaključak:

  3osl analiz )ostoj;* w! sajta $akultta za )ri5njnu kolo*iju 6 $utura dolo s do

  saznanja u kojoj 5ri w! sajt nij )rikladan za dalju *zistnciju na intrntu. -akljuno j da

   j )otr!no dizajnirati novu w! lokaciju koja ; na adkvatan nain )rzntovati $akultt.

  3ostavljni su ciljvi izrad w! sajta7 odr

 • 8/19/2019 Analiza Web Sajta

  16/16

  SEMINARSKI RAD

  1. Bala!an N.7 Yurkovi; C.7 Risti; Ž.7 :rnini; N.7 H Informacione tehnologije i informacioni

   sistemiT7 Ekono5ski #akultt7 Su!otica7 244,.7

  2. Fkrvac -. „Elektronsko poslovanje“7 =isoka )oslovna kola strukovni8 studija Faak7

  Bo*rad7 241".7

  3. Latinovi; B.7 H Informacione tehnologije7 3anvro)ski Univrzitt HA3ERIN7 Banja

  Luka7 244+.7

  +. :odorovi; N.7 osi; D.7  Informacione tehnologijeT7 =isoka )oslovna kola7 Bo*rad7

  2440.

  5. :ur!an E.7 Mclan E.7 Gt8r! C.7 H Informaciona tehnologija a menad!ment 7 -avod za

  ud(!nik i nastavna srdstva7 Bo*rad7 244".7

  Strana 9 1'