amg boli eruptive

22
Bolile eruptive Bolile eruptive 1. Scarlatina 1. Scarlatina Def: Def: Boală acută, infecto-contagioasă, endemo- Boală acută, infecto-contagioasă, endemo- epidemică, epidemică, det det de streptococi beta-hemolitici de de streptococi beta-hemolitici de grup A. grup A. Este caracterizată clinic pri Este caracterizată clinic pri n n angină, febră cu angină, febră cu sau fără vărsături, urmate de apariţia un sau fără vărsături, urmate de apariţia un e e i i eruptii eruptii eritem eritem atomicropapuloase atomicropapuloase şi descuamaţie. şi descuamaţie. Sursa de infecţie Sursa de infecţie este omul bolnav (angină, este omul bolnav (angină, erizipel, infecţie cutanată) şi purtătorii sănătoşi erizipel, infecţie cutanată) şi purtătorii sănătoşi sau convalescenţi (faringieni sau nazali). sau convalescenţi (faringieni sau nazali). Calea de transmitere Calea de transmitere este: este: aerogenă, prin picăturile lui Pflűge, mâini, aerogenă, prin picăturile lui Pflűge, mâini, obiecte; obiecte; digestivă, prin lapte; digestivă, prin lapte; postoperator, prin introducerea în plaga postoperator, prin introducerea în plaga chirurgicală a streptococului de la un purtător chirurgicală a streptococului de la un purtător nazal. nazal.

Upload: zaharia-romeo

Post on 26-Jul-2015

85 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: AMG Boli Eruptive

Bolile eruptiveBolile eruptive

1. Scarlatina1. Scarlatina Def:Def:Boală acută, infecto-contagioasă, endemo-epidemică, Boală acută, infecto-contagioasă, endemo-epidemică,

detdet de streptococi beta-hemolitici de grup A. de streptococi beta-hemolitici de grup A. Este caracterizată clinic priEste caracterizată clinic prinn angină, febră cu sau fără angină, febră cu sau fără

vărsături, urmate de apariţia unvărsături, urmate de apariţia uneei i eruptii eruptii eritemeritematomicropapuloaseatomicropapuloase şi descuamaţie. şi descuamaţie.

Sursa de infecţieSursa de infecţie este omul bolnav (angină, erizipel, este omul bolnav (angină, erizipel, infecţie cutanată) şi purtătorii sănătoşi sau convalescenţi infecţie cutanată) şi purtătorii sănătoşi sau convalescenţi (faringieni sau nazali).(faringieni sau nazali).

Calea de transmitereCalea de transmitere este: este: aerogenă, prin picăturile lui Pflűge, mâini, obiecte;aerogenă, prin picăturile lui Pflűge, mâini, obiecte; digestivă, prin lapte;digestivă, prin lapte; postoperator, prin introducerea în plaga chirurgicală a postoperator, prin introducerea în plaga chirurgicală a

streptococului de la un purtător nazal.streptococului de la un purtător nazal.

Page 2: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic

IIncubaţiencubaţie = = 3-6 zile, 3-6 zile, DDebutulebutul == acut acut:: febră 39-40 0C, cefalee, vărsături, frisoane, febră 39-40 0C, cefalee, vărsături, frisoane,

dureri de gât, chiar convulsii febrile.dureri de gât, chiar convulsii febrile. Examenul faringian evidenţiază amigdale hipertrofiate, Examenul faringian evidenţiază amigdale hipertrofiate,

congestive (roşu ca flacăra) sau pultacee (cu exudat congestive (roşu ca flacăra) sau pultacee (cu exudat cenuşiu) sau uneori o angină ulceronecrotică.cenuşiu) sau uneori o angină ulceronecrotică.

Per de starePer de stare: : Ciclu lingualCiclu lingual: l: limba încărcată iniţial, cu depozit albicios-imba încărcată iniţial, cu depozit albicios-

cenuşiu (limba de porţelan) cenuşiu (limba de porţelan) se se descuamdescuameeaazaza, de la vârf , de la vârf spre bază spre bază →→ în a 4-5-a zi limba zmeurie, în a 4-5-a zi limba zmeurie,

La La sfârşitul primei săptămâni sfârşitul primei săptămâni = lb= lb lăcuită, lucioasă (limba lăcuită, lucioasă (limba de pisică).de pisică).

Page 3: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic

Per de stare: Per de stare: La 24-48 ore de la debut, apare La 24-48 ore de la debut, apare erupţiaerupţia, la baza gâtului, , la baza gâtului,

pe torace, apoi se extinde, respectând faţa, palmele şi pe torace, apoi se extinde, respectând faţa, palmele şi plantele.plantele.

Se caracterizează printr-un eritem difuz (aspect roşu de Se caracterizează printr-un eritem difuz (aspect roşu de „rac fiert”), micropapulos, rugos, cu facies de aspect „rac fiert”), micropapulos, rugos, cu facies de aspect pălmuit pălmuit (( masca Filatov); masca Filatov);

rash-ul este mai intens la plicile de flexiune, unde apar rash-ul este mai intens la plicile de flexiune, unde apar dungi dungi hemoragicehemoragice (semnul Grozovici- Pastia). (semnul Grozovici- Pastia).

Se menţin febra, cefaleea, durerile abdominale, sete, Se menţin febra, cefaleea, durerile abdominale, sete, oligurie,agitaţie, artralgii, convulsii etc.oligurie,agitaţie, artralgii, convulsii etc.

ConvalescenţaConvalescenţa apare în ziua 6-10-a, cu o descuamaţie apare în ziua 6-10-a, cu o descuamaţie furfuracee, făinoasă a pielii.furfuracee, făinoasă a pielii.

Pe lângă această formă comună, putem întâlni forme Pe lângă această formă comună, putem întâlni forme toxice, septice, microveziculoasă.toxice, septice, microveziculoasă.

Page 4: AMG Boli Eruptive

Obiective de ingrijireObiective de ingrijire internarea obligatorieinternarea obligatorie;; scăderea febrei prin antitermice, împachetări, scăderea febrei prin antitermice, împachetări, dezinfecţie nazofaringiană (la indicaţia medicului), analgezice;dezinfecţie nazofaringiană (la indicaţia medicului), analgezice; echilibrarea hidroelectrolitică: regim hidro-lacto-zaharat, supe de echilibrarea hidroelectrolitică: regim hidro-lacto-zaharat, supe de

legume, compot, sucuri de fructe; igienlegume, compot, sucuri de fructe; igienaa mucoaselor şi tegumentului mucoaselor şi tegumentului (îngrijirea cavităţii bucale) (îngrijirea cavităţii bucale)

repaus la pat cel puţin 7 zilerepaus la pat cel puţin 7 zile, trat specific, trat specific urmărirea examenului de urină şi a exudatului faringian;urmărirea examenului de urină şi a exudatului faringian; dezinfecţia lenjeriei, obiectelor, veselei, camerei (formolizare);dezinfecţia lenjeriei, obiectelor, veselei, camerei (formolizare); aplicarea tratamentului prescris de medicaplicarea tratamentului prescris de medic ProfilaxiaProfilaxia: : evitareevitareaa contactului cu o sursă de infecţie, contactului cu o sursă de infecţie, antibioticoprofilaxia contacţilor direcţi (cu penicilina V) antibioticoprofilaxia contacţilor direcţi (cu penicilina V) moldaminizarea foştilor bolnavi şi monitorizarea lor pentru evitarea moldaminizarea foştilor bolnavi şi monitorizarea lor pentru evitarea

riscului sindromului poststreptococicriscului sindromului poststreptococic

Page 5: AMG Boli Eruptive
Page 6: AMG Boli Eruptive
Page 7: AMG Boli Eruptive

RujeolaRujeola Boală infecţioasă acută, foarte contagioasă, cu evoluţie endemo-Boală infecţioasă acută, foarte contagioasă, cu evoluţie endemo-

epidemică, de etiologie virală, obişnuită la copii epidemică, de etiologie virală, obişnuită la copii caracterizată prin febră, triplu catar, exantem şi enantem caracteristic.caracterizată prin febră, triplu catar, exantem şi enantem caracteristic. Boala apareBoala apare la copilul neimunizat şi în special malnutrit la copilul neimunizat şi în special malnutrit se asociază cu numeroase complicaţii, se asociază cu numeroase complicaţii, cu o rată importantăde mortalitate.cu o rată importantăde mortalitate. Virusul rujeoliform este puţin rezistent în mediul externVirusul rujeoliform este puţin rezistent în mediul extern Sursa de infecţieSursa de infecţie este exclusive umană,este exclusive umană, frecv frecv bolnavi cu forme tipice de boală, bolnavi cu forme tipice de boală, mai rar cei fără o erupţie caracteristicămai rar cei fără o erupţie caracteristică Nu există purtătoriNu există purtători Perioada de contagiune durează de la sfârşitul incubaţiei până în Perioada de contagiune durează de la sfârşitul incubaţiei până în

convalescenţă.convalescenţă.

Page 8: AMG Boli Eruptive

EpidemiologieEpidemiologie

Calea de transmitereCalea de transmitere este de obicei prin picăturile este de obicei prin picăturile lui Pflűge, prin aerosoli.lui Pflűge, prin aerosoli.

Receptivitatea Receptivitatea este generală, universală, cu este generală, universală, cu excepţia nou-născuţilor care au primit anticorpi excepţia nou-născuţilor care au primit anticorpi materni transplacentar, protectivi în primele 4-6 materni transplacentar, protectivi în primele 4-6 luni de viaţă.luni de viaţă.

Rujeola dă Rujeola dă imunitate solidăimunitate solidă în convalescenţă apare imunodepresieîn convalescenţă apare imunodepresie

→→redeşteptredeşteptareaarea dede vechi infecţii (exemplu: vechi infecţii (exemplu: tuberculoza).tuberculoza).

Page 9: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic IIncubaţiencubaţie fixafixa 10 zile 10 zile PPerioada preeruptivăerioada preeruptivă sau catarală: debut brusc, febră 39-40 0C, sau catarală: debut brusc, febră 39-40 0C,

tahipnee, triplu catar: nazal (strănut, rinoree, epistaxis), traheobronşic tahipnee, triplu catar: nazal (strănut, rinoree, epistaxis), traheobronşic (tuse seacă, răguşeală) şi catar ocular (hiperemie conjunctivală, (tuse seacă, răguşeală) şi catar ocular (hiperemie conjunctivală, lăcrimare, fotofobie), cataruri ce dau aspectul unui „facies plâns”.lăcrimare, fotofobie), cataruri ce dau aspectul unui „facies plâns”.

TTulburări dispeptice (dureri abdominale, vărsături, diaree), ulburări dispeptice (dureri abdominale, vărsături, diaree), SSimptome nervoase (cefalee, iritabilitate) şi imptome nervoase (cefalee, iritabilitate) şi EnantemEnantem: : apariţia unor apariţia unor depozitedepozite albe (ca grisul) în dreptul molarilor, cu albe (ca grisul) în dreptul molarilor, cu

valoare certă (semnul Koplik).valoare certă (semnul Koplik). ↓↓ febreifebrei →→ o nouă ascensiune febrilă, 39-40 0C o nouă ascensiune febrilă, 39-40 0C = = per de stare:per de stare: EErupţierupţie retropavilionară, pe frunte, obraji, care se generalizează retropavilionară, pe frunte, obraji, care se generalizează

descendent în 3 zile.descendent în 3 zile. Erupţia este centrifugă, uneori pruriginoasă, catifelată, maculoasă, Erupţia este centrifugă, uneori pruriginoasă, catifelată, maculoasă,

confluentă, lăsâ zone de tegument intact între ele.confluentă, lăsâ zone de tegument intact între ele. DDisparisparee în ordinea apariţiei, lăsând o pigmentaţie arămie. în ordinea apariţiei, lăsând o pigmentaţie arămie. Boala necomplicată Boala necomplicată durează 7-10 ziledurează 7-10 zile, , TTusea usea = = ultimul semn ce dispareultimul semn ce dispare

Page 10: AMG Boli Eruptive

OObiective de îngrijirebiective de îngrijire Pentru reducerea febreiPentru reducerea febrei:: Comprese hipotermizanteComprese hipotermizante,, aeris aerisireairea camer camereiei de 2-3 ori pe zi (în caz de de 2-3 ori pe zi (în caz de

frison, se mai acoperă bolnavul);frison, se mai acoperă bolnavul); Se administrează medicaţia antitermică prescrisă de medic.Se administrează medicaţia antitermică prescrisă de medic. Pentru diminuarea triplului catarPentru diminuarea triplului catar:: Se umidifică aerul;Se umidifică aerul; Se administrează terapia prescrisă (Se administrează terapia prescrisă (DNFDNF, antitusive, antiinflamatoare)., antitusive, antiinflamatoare). Pentru prevenirea deshidratării: lichide, 2500- 3000 ml/zi, ceai, sucuri, Pentru prevenirea deshidratării: lichide, 2500- 3000 ml/zi, ceai, sucuri,

fructe, compot, administrarea de perfuzii endovenoase la nevoie.fructe, compot, administrarea de perfuzii endovenoase la nevoie. Pentru prevenirea infecţieiPentru prevenirea infecţiei mucoaselor şi tegumentelor: mucoaselor şi tegumentelor: Toaleta fetei,Toaleta fetei, ochi ochilorlor de 1-2 ori/zi cu ceai de muşeţel cu comprese sterile; de 1-2 ori/zi cu ceai de muşeţel cu comprese sterile; Spălarea dinţilor, curăţirea cavităţii nazale şi bucaleSpălarea dinţilor, curăţirea cavităţii nazale şi bucale Toaleta pe regiuni- comprese umezite cu apă alcoolizată;Toaleta pe regiuni- comprese umezite cu apă alcoolizată; RepausRepaus şi şi dietă dietă adaptată stării;adaptată stării; MonitorizareaMonitorizarea şi surprinderea şi surprinderea apariţiei complicaţiilorapariţiei complicaţiilor şi informarea şi informarea

medicului curant;medicului curant; PsihoterapiePsihoterapie..

Page 11: AMG Boli Eruptive

ProfilaxiaProfilaxia

PProfilaxia generalărofilaxia generală:: AAplicarea programului de vaccinare plicarea programului de vaccinare

antirujeolică, antirujeolică, VVaccin cu accin cu virus viu atenuatvirus viu atenuat inclus inclus în RORîn ROR RRevaccinare la 7 anievaccinare la 7 ani Cauzele eşeculuiCauzele eşecului:: vaccinarea în prezenţa anticorpilor materni, vaccinarea în prezenţa anticorpilor materni, după administrarea de gamaglobuline după administrarea de gamaglobuline

Page 12: AMG Boli Eruptive

VaricelaVaricela

Boală infecto-contagioasăBoală infecto-contagioasă ( foarte contagioasă), dată de ( foarte contagioasă), dată de virusul virusul varicelo-zosterianvaricelo-zosterian (virus din grupa Herpes virusuri) (virus din grupa Herpes virusuri)

caracterizată printr-o caracterizată printr-o erupţie veziculoasăerupţie veziculoasă specifică, ce evoluează în specifică, ce evoluează în valurivaluri, fără a respecta vreo porţiune a corpului (, fără a respecta vreo porţiune a corpului (↓↓ axilar), pe aceeaşi axilar), pe aceeaşi suprafaţă de pielesuprafaţă de piele→→ erupţi erupţiee în stadii diferite: maculă, papulă, veziculă, în stadii diferite: maculă, papulă, veziculă, crustă.crustă.

Se considerăSe consideră: : varicelavaricela = = boala copilului boala copilului;; zona-zoster zona-zoster== boala adultului. boala adultului. Virusul varicelo-zosterianVirusul varicelo-zosterian:: R R ↓↓la uscare şi lumină.la uscare şi lumină. Sursa de infecţieSursa de infecţie este exclusive umană este exclusive umană==omul bolnav, cu 1-2 zile omul bolnav, cu 1-2 zile

înaintea erupţiei şi circa 6 zile după ultimul val eruptiv.înaintea erupţiei şi circa 6 zile după ultimul val eruptiv. Calea de transmitereCalea de transmitere: : directă prin picăturile lui Pflűge directă prin picăturile lui Pflűge sausau prin obiecte prin obiecte

recent contaminate.recent contaminate. ReceptivitateaReceptivitatea este generală şi universală (cu excepţia primelor luni de este generală şi universală (cu excepţia primelor luni de

viaţăviaţă→→ AcAc materni), materni), IImunitatemunitate solidă dar virusul rămâne solidă dar virusul rămâne in orgin org→→ poate da în situaţii de poate da în situaţii de

imunodepresie, zona (herpes) zoster.imunodepresie, zona (herpes) zoster.

Page 13: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic IIncubaţiencubaţie:: 13-18 zile, 13-18 zile, DDebutebut cu febră, astenie, cefalee, cu febră, astenie, cefalee, Per de stare: eruptie Per de stare: eruptie inclusiv pe pielea păroasă a capului, inclusiv pe pielea păroasă a capului, sub f desub f de

macule, care în câteva ore devin papule macule, care în câteva ore devin papule →→ vezicule vezicule = = picătură de rouă picătură de rouă cu lichid clar, se tulbură în aceeaşi zi, apoi se resoarbe, rămânând o cu lichid clar, se tulbură în aceeaşi zi, apoi se resoarbe, rămânând o crustă ce durează 10-21 zilecrustă ce durează 10-21 zile→→se elimină fără a lăsa urme (dacă se elimină fără a lăsa urme (dacă bolnavul nu o rupe).bolnavul nu o rupe).

Fiecare val de erupţie este precedat de febră şi prurit.Fiecare val de erupţie este precedat de febră şi prurit. Pe Pe mucoasa bucală sau genitală,mucoasa bucală sau genitală, veziculele se rup, lăsând o ulceraţie veziculele se rup, lăsând o ulceraţie

ca aftele, dureroasă.ca aftele, dureroasă. LLa adult, probleme legate dea adult, probleme legate de:: alterarea integrităţii pieliialterarea integrităţii pielii→→risc de infecţii cutanate prin grataj datorită risc de infecţii cutanate prin grataj datorită

pruritului, pruritului, risc de pneumonie sau encefalită variceloasă şi risc de pneumonie sau encefalită variceloasă şi riscul de transmitere a bolii.riscul de transmitere a bolii.

Page 14: AMG Boli Eruptive

Principalele obiective de ingrijirePrincipalele obiective de ingrijire

EducareaEducarea bolnavului să nu se grateze; bolnavului să nu se grateze; Igiena tegumentelorIgiena tegumentelor cu apă alcoolizată (baia se recomandă cu apă alcoolizată (baia se recomandă

doar după căderea crustelor);doar după căderea crustelor); IgienaIgiena cavităţii bucale şi genitale cu spălături cu ceai de cavităţii bucale şi genitale cu spălături cu ceai de

muşeţel, stamicin, vitamina A;muşeţel, stamicin, vitamina A; Ameliorarea Ameliorarea prurituluipruritului: alcool mentolat, talc mentolat;: alcool mentolat, talc mentolat; Supravegherea pentru Supravegherea pentru depistarea complicaţiilordepistarea complicaţiilor (temperatură, (temperatură,

puls, cefalee, puls, cefalee, varsaturi, varsaturi, manifestări respiratorii etc.).manifestări respiratorii etc.). Profilaxia:Profilaxia:

– După depistarea bolii, izolarea se poate face la domiciliu;După depistarea bolii, izolarea se poate face la domiciliu;– Supravegherea contacţilor şi izolarea lor din a 10-a zi de la contact;Supravegherea contacţilor şi izolarea lor din a 10-a zi de la contact;– La gravide: gamaglobuline cu 5 zile înainte de naştere şi la nou-născut, La gravide: gamaglobuline cu 5 zile înainte de naştere şi la nou-născut,

0,06 mg./kg.corp;0,06 mg./kg.corp;– În multe ţări, se practică vaccinarea cu virus viu atenuat, la 10-24 luni de În multe ţări, se practică vaccinarea cu virus viu atenuat, la 10-24 luni de

viaţă.viaţă.

Page 15: AMG Boli Eruptive
Page 16: AMG Boli Eruptive

RubeolaRubeola

Def: Def: Boală transmisibilă şi infecţioasă, specifică omului, dată Boală transmisibilă şi infecţioasă, specifică omului, dată de virusul rubeolos, caracterizată clinic prinde virusul rubeolos, caracterizată clinic prin::

adenopatii laterocervicale, adenopatii laterocervicale, febră,febră, eritem generalizat, fugace şieritem generalizat, fugace şi imunitate durabilă după boală.imunitate durabilă după boală. Virusul rubeolic nu este rezistent dar este extrem de Virusul rubeolic nu este rezistent dar este extrem de

teratogen.teratogen. Sursa de infecţieSursa de infecţie este exclusiv omul bolnav manifest este exclusiv omul bolnav manifest// forme forme

inaparente; contagiozitatea începe cu inaparente; contagiozitatea începe cu 3-7 zile înaintea 3-7 zile înaintea erupţieierupţiei..

Nou- născuţii cu rubeolă elimină virusul 30 de zileNou- născuţii cu rubeolă elimină virusul 30 de zile→→1-2ani1-2ani fiind extrem de contagioşi.fiind extrem de contagioşi.

Calea de transmitereCalea de transmitere este este aerogenăaerogenă (picăturile Pflűge) şi (picăturile Pflűge) şi transplacentară,transplacentară, de la mamă la făt. de la mamă la făt.

ReceptivitateaReceptivitatea este generală este generală

Page 17: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic IIncubaţincubaţia:a: 14-21 zile, 14-21 zile, Debut: semneDebut: semne necaracteristice necaracteristice--indispoziţie, uşor catar, artralgiiindispoziţie, uşor catar, artralgii PPerioada de stare caracterizată prin:erioada de stare caracterizată prin: exantem generalizatexantem generalizat (pete roz cu aspect rujeoliform, ca boabele (pete roz cu aspect rujeoliform, ca boabele

de orez, erupţie ce vine şi pleacă repede, încât poate să nu fie de orez, erupţie ce vine şi pleacă repede, încât poate să nu fie surprinsă);surprinsă);

adenopatiiadenopatii retroauriculare, suboccipitale, mici (ca sâmburii de retroauriculare, suboccipitale, mici (ca sâmburii de măsline) mobili şi nedureroşi; apar înaintea erupţiei şi măsline) mobili şi nedureroşi; apar înaintea erupţiei şi peperrsistsistă ă 3-6 săptămâni3-6 săptămâni

ComplicaţiileComplicaţiile: : artritele, trombocitopenii cu purpură, meningită cu lichid clar, artritele, trombocitopenii cu purpură, meningită cu lichid clar, rubeola congenitalărubeola congenitală funcţie de momentul infecţiei şi virulenţei funcţie de momentul infecţiei şi virulenţei

tulpinii viraletulpinii virale→→ avort avort// malformaţii malformaţii cataractă, surditate, microcefalie, cataractă, surditate, microcefalie, diabet insulinodependent, diabet insulinodependent, malformaţii cardiace- apărute malformaţii cardiace- apărute prin prin infecţia din primul triminfecţia din primul trim de de

sarcinăsarcină

Page 18: AMG Boli Eruptive

OObiectivele de îngrijirebiectivele de îngrijire

RRepaus şi îngriiri cotidiene, epaus şi îngriiri cotidiene, SSupravegherea şi depistarea complicaţiilor, upravegherea şi depistarea complicaţiilor, EEducaţia sanitarăducaţia sanitară a femeilor pentru a înţelege a femeilor pentru a înţelege

riscul rubeolei cogenitale.riscul rubeolei cogenitale. Profilaxia Profilaxia VVaccinare antirubeolică în copilărie (9-15 luni), accinare antirubeolică în copilărie (9-15 luni), sausau

lala pubertate, fie imediat postpartum. pubertate, fie imediat postpartum. Nu se vaccinează gravidele (fiind vorba de Nu se vaccinează gravidele (fiind vorba de

utilizarea unui vaccin cu virus viu atenuat).utilizarea unui vaccin cu virus viu atenuat). Se recomandă Se recomandă întreruperea sarciniiîntreruperea sarcinii la gravida la gravida

bolnavă de rubeolă.bolnavă de rubeolă.

Page 19: AMG Boli Eruptive

Infecţia urlianăInfecţia urliană

Boală infectocontagioasă, prod de v urlianBoală infectocontagioasă, prod de v urlian Epidemio: sursa = bol cu f clinice, aparente/ Epidemio: sursa = bol cu f clinice, aparente/

inaparenteinaparente Transm: directă, aerogen prin pic. PflTransm: directă, aerogen prin pic. Pflüüggegge

indirectă, ob contaminindirectă, ob contamin

Receptivit: generală, peste 6 l la sugarReceptivit: generală, peste 6 l la sugar

Imunit: de duratăImunit: de durată

Page 20: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic Incub = 14-21 zIncub = 14-21 z Debut: brusc, fo 38-39 oC, cefalee, mialgii, dureri Debut: brusc, fo 38-39 oC, cefalee, mialgii, dureri

în loja parot, tumefacţia orif Stenonîn loja parot, tumefacţia orif Stenon Stare: f0, tumef gl saliv, edem perigland, asp de Stare: f0, tumef gl saliv, edem perigland, asp de

pară, 7-10 z.pară, 7-10 z. Fo precede alte localizări: orhita urliană, unilaFo precede alte localizări: orhita urliană, unilatt, rar , rar

bilat, durere, SGA, greţuri, vărs, cefalee, bilat, durere, SGA, greţuri, vărs, cefalee, hiperemia scrot; evol cu azoospermie în 1-2%. hiperemia scrot; evol cu azoospermie în 1-2%.

Ooforita- du în hipog.Ooforita- du în hipog. Pancreatita- exo: fo, greţ, vărs, sc diareice, epig, Pancreatita- exo: fo, greţ, vărs, sc diareice, epig,

endocrin: endocrin: ↓toler la glucide↓toler la glucide

Page 21: AMG Boli Eruptive

Tablou clinicTablou clinic

Miocardita: tahic, Zg c asurzite, tulb de ritm, hTA.Miocardita: tahic, Zg c asurzite, tulb de ritm, hTA. SNC: menin, encef, rombencefalita, mielita transversă, SNC: menin, encef, rombencefalita, mielita transversă,

nevrită acustică, pareze facialenevrită acustică, pareze faciale Artrite, Artrite, mastite, mastite, purpură trombocitopenicăpurpură trombocitopenică Evol fav cu excep surdit, DZEvol fav cu excep surdit, DZ Dg+: epid, clinic, paraclinicDg+: epid, clinic, paraclinic Tratament: izolare la domiciliu/spitalizarea formelor Tratament: izolare la domiciliu/spitalizarea formelor

severe, regim de crutare pancreatica, simptomatice, severe, regim de crutare pancreatica, simptomatice, cortizon (orhita, meningita)cortizon (orhita, meningita)

Page 22: AMG Boli Eruptive

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţial

Parotidita supurată: fo, fen celsiene, secr purulentă, Lc, Parotidita supurată: fo, fen celsiene, secr purulentă, Lc, VSHVSH↑↑

Parotidite recidivante-anomalii de canal StenonParotidite recidivante-anomalii de canal Stenon litiază →sialografielitiază →sialografie Neo parotidian →unilat, dur, aderent, imprecis delimitNeo parotidian →unilat, dur, aderent, imprecis delimit Parotidite toxice: Bi, Hg, I, PbParotidite toxice: Bi, Hg, I, Pb Adenite, adenoflegmoaneAdenite, adenoflegmoane Abcese dentareAbcese dentare Furuncul conduct auditivFuruncul conduct auditiv ActinomicozaActinomicoza Adenite septice-DD cu submaxilitaAdenite septice-DD cu submaxilita