akvaattisten luonnonvarojen kestأ¤vأ¤ hallinta (akva) 2015-02-26آ  ekosysteemipalvelut ovat...

Download Akvaattisten luonnonvarojen kestأ¤vأ¤ hallinta (AKVA) 2015-02-26آ  Ekosysteemipalvelut ovat AKVA-tutkimusohjelmassa

Post on 24-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SUOMEN AKATEMIA

  Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta (AKVA)

  TUTKIMUSOHJELMA 2012–2016

  Ohjelmamuistio

  Lopullinen, 30.8.2011

 • Sisällysluettelo ESIPUHE ...................................................................................................................................... 3 1. TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA ............................................................................................... 4

  1.1 EKOSYSTEEMIPALVELUT ................................................................................................... 5 1.2 TIETEIDENVÄLISYYS........................................................................................................... 6 1.3 VESIALAN TIETEELLINEN TUTKIMUS SUOMESSA ............................................................. 6

  2. TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET ........................................................................................ 7 3. OHJELMAN AIHEALUEET ......................................................................................................... 8 4. TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTUS ........................................................................................ 10

  4.1 OHJELMAN RAHOITUS .................................................................................................... 10 4.2 KANSALLINEN YHTEISTYÖ ............................................................................................... 10 4.3 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ ........................................................................................ 10 4.4 AIKATAULU ..................................................................................................................... 11 4.5 JOHTORYHMÄ ................................................................................................................. 11 4.6 OHJELMAN KOORDINOINTI ............................................................................................ 11 4.7 LOPPUARVIOINTI ............................................................................................................ 12

  5 LISÄTIETOJA ........................................................................................................................... 13

 • AKVA-tutkimusohjelma Ohjelmamuistio

  3

  ESIPUHE

  Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusohjelman käynnistämisen eräs keskeisiä ajureita on ollut Suomen vesitutkimuksen tieteenala-arviointi1 vuonna 2007. Arviointi oli varsin kiittävä, mutta siinä myös tunnistettiin useita muun muassa perustutkimuksen kehittämiskohteita. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta esitti vuonna 2008 osana Akatemian ohjelmatoiminnan suunnittelua valmisteltavaksi tutkimusohjelmaa aiheesta Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta. Kyseinen tutkimusohjelmaesitys oli pitkälle valmisteltu suunnitelma, jossa otettiin huomioon aiemmat Akatemiaan tulleet ohjelmaehdotukset ja tieteenala- arvioinnin suositukset sekä tunnistettuja yhteiskunnallisia tarpeita. Esityksen valmisteluun oli osallistunut keskeisiä tutkijoita ja virkamiehiä.

  Akatemian hallitus päätti kokouksessaan syksyllä 2010 vuosien 2012–2015 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä myöntää neuvotteluvaltuuden tutkimusohjelman valmistelemiseksi.

  Ohjelmalle asetettiin toimikuntien jäsenistä koostuva valmisteluryhmä joulukuussa 2010. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi professori Mari Walls biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnasta, varapuheenjohtajana professori Johanna Buchert luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnasta, sekä jäseninä professori Mikael Knip terveyden tutkimuksen toimikunnasta, Atte Korhola biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnasta ja Erkki K. Laitinen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta. Hallintoviraston asiantuntijoina ryhmässä toimivat Suomen Akatemian johtava tiedeasiantuntija Saara Leppinen, tiedeasiantuntijat Jan Bäckman, Kustaa Multamäki ja Kata-Riina Valosaari sekä ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen ja projektisihteeri Melisa Huhtakangas.

  Ohjelmatietoja ja alustavat teema-alueet julkistettiin jo vuoden 2010 aikana. Valmisteluryhmä ja Akatemian virkamiehet saivat kannanoton Suurjärvitutkimuksen yhteistyöryhmältä ja monia kommentteja eri tahoilta. Valmistelua esiteltiin muun muassa kansainväliselle vesivirkamiestyöryhmälle2, Tekesin Vesi-ohjelmalle ja Vesifoorumi ry:n delegaatiolle. Valmisteluryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa ja järjesti 3. toukokuuta 2011 Suomen Akatemiassa tutkivan työpajan sekä virkamiespohjaisen keskustelutilaisuuden. Työpajaan osallistui yli 40 alan kokenutta tutkijaa ja asiantuntijaa kaikkiaan noin 20 organisaatiosta.

  Suomen Akatemian hallitus päättää syksyllä 2011 ohjelmaan varattavasta rahoituksesta, joka kuuluu Akatemian vuoden 2012 myöntövaltuuteen. Tutkimusohjelma on suunniteltu nelivuotiseksi ja päätökset mahdollisista ohjelman lisähauista vuoden 2011 haun jälkeen tehdään ohjelman johtoryhmän esityksestä myöhemmin.

  1 Water Research in Finland 2002–2006. International Evaluation (2008) Publications of the Academy of Finland

  1/08. 2 Kansainvälinen vesivirkamiestyöryhmä on eri ministeriöiden vesiasioista vastaavista virkamiehistä koostuva

  epävirallinen työryhmä, joka kokoontuu ulkoministeriön kutsumana tarpeen tullen keskustelemaan keskeisistä

  kansainvälisistä vesialan tapahtumista ja prosesseista sekä Suomen roolista niissä.

 • AKVA-tutkimusohjelma Ohjelmamuistio

  4

  1. TUTKIMUSOHJELMAN TAUSTA

  Vesialan tutkimus on huomattavan laaja-alainen kokonaisuus, johon linkittyy eri tieteenaloja ja sektoreita. Yleisemminkin pätee, että vettä ja siihen liittyviä kysymyksiä ei voida ajatella omana erillisenä alanaan vaan vesi linkittyy poikkileikkaavalla tavalla useisiin muihin aloihin. Veden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvään kontekstiin kytkeytyvät muun muassa ympäristölliset, sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset, joista on vaikutuksia vesiympäristön tilaan, veden käytettävyyteen, saatavuuteen ja käyttöön. Tärkeätä on myös huomioida veteen liittyvät kulttuuriset, terveydelliset ja veden turvallisuuteen liittyvät rajapinnat.

  Suomalaista vesialan tieteellistä tutkimuksen tasoa pidetään hyvänä.3 Keskusteluun on kuitenkin noussut tieteidenvälisen ja poikkitieteellisen tutkimuksen vahvistamisen tarve. Uusimmassa Suomen tieteen tila ja taso -raportissa nousi esille, että vesitutkimuksessa on ollut käsitteellisen, mallinnuslähtöisen ja ongelmaorientoituneen lähestymistavan puutetta.4 Samassa lähteessä mainitaan, että vesitutkimus on tärkeässä asemassa vesistöjen ympäristönsuojelun kannalta. ”Haasteena on ekologian integrointi vesitutkimukseen ja yhteiskuntatutkimukseen. Vesi luonnonvarana, sekä sellaisenaan että ravintoresurssien lähteenä, on nousemassa poliittisesti tärkeäksi tekijäksi.”

  Tieteellisten tulosten hyödyntämisen tarvetta ovat korostaneet tämän tutkimusohjelman valmistelun aikana esiintuodut argumentit suomalaisen vesitutkimuksen puutteista liittyen veteen liittyvän päätöksenteon taloudellisiin perusteluihin, eräänä esimerkkinä vaikkapa vesilaitokset ja niiden saneeraustarve.

  Kaiken kaikkiaan, monitieteisen tutkimuksen tarve on tuotu vahvasti esiin valmistelun aikana sekä tutkijoilta että virkamiehiltä. Veden tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voitaisiin edistää tutkimusyhteisön ja tiedon käyttäjien verkostoja kehittämällä sekä tutkimusyhteistyöhankkeiden suunnittelua edistämällä.5 Niin ikään tutkimushankkeissa syntyvän tiedon pitäisi olla helpommin saatavilla.

  Tutkimusohjelman esivalmistelun ja saatujen kommenttien lisäksi suuntaviivojen ajureiksi on tunnistettu erilaisia politiikkatason papereita ja taustoituksia. Vesiensuojelun suuntaviivoja määrittää valtioneuvoston periaatepäätös,6 missä nostetaan esiin muutamia keskeisiä päätavoitealueita. Vesienhoidon toteutusohjelma7 puolestaan on konkreettinen suunnitelma, jossa edellisessä painopisteiksi tunnistettuja horisontaalisia tutkimus- ja kehitysalueita voi myös Akatemian rahoittama tutkimus suoraan tai epäsuorasti tukea. Tutkimusohjelmalla on potentiaalisia liittymäpintoja bio- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymiin, SHOK:eihin8.

  Tutkimusrahoituksen kohdentaminen vesitutkimukseen sopii Suomen Akatemian hallituksen linjaukseen kohdistaa tutkimuspoliittista huomiota ja toimenpiteitä keskeisiin suuriin yhteiskunnan ja

  3 Water Research in Finland 2002–2006. International Evaluation (2008) Publications of the Academy of Finland

  1/08. 4 Suomen tieteen tila ja taso 2009 (2009) Suomen Akatemia.

  5 Timo Kolu ja Laura Valkeasuo (2009) Veden tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Suomen Akatemian

  julkaisuja 3/09. 6 Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015. Valtioneuvoston periaatepäätös (2007) Suomen ympäristö 10|2007,

  ympäristöministeriö. 7 Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015 (2011) Ympäristöministeriö.

  8 SHOK eli strategisen huippuosaamisen keskittymä on Suomeen vuodesta 2008 alkaen perustettujen yritysten,

  yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostaman tiiviin yhteistyömuodon nimitys.

 • AKVA-tutkimusohjelma Ohjelmamuistio

  5

  ihmiskunnan haasteisiin. Pohjoinen ilmasto ja ympäristö mainitaan linjauksessa yhtenä suurist

Recommended

View more >