ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7 DEL PLE DE LA ?· carrer de Rosa Sensat, d’acord amb el plànol…

Download ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7 DEL PLE DE LA ?· carrer de Rosa Sensat, d’acord amb el plànol…

Post on 05-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ACTA DE LA SESSI ORDINRIA NM. 7 DEL PLE DE LA C ORPORACI.

  Dia: 16 de juny de 2008 Hora: 20.00 h Lloc: Sal de Sessions de la Casa Consistorial de M anresa ASSISTENTS

  Alcalde-president

  Il.lm. Sr. Josep Camprub Duocastella Tinents d'alcalde Primer: Sr. Ignasi Perramon Carri Segona: Sra. Nria Sensat Borrs Tercera: Sra. ngels Mas Pint Quart: Sr. Jos Lus Irujo Fatuarte Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet Sis: Sr. Joan Vinyes Sabata Set: Sr. Alain Jord Pempelonne Regidors i Regidores Sra. Snia Daz Casado Sra. Mar Canet Torra Sr. Jos Luis Buenache Cataln Sr. Josep Vives Portell Sr. Alexis Serra Rovira Sra. Imma Torra Bitlloch Sra. Maria Merc Rosich Vilar Sr. Josep Maria Sala Rovira Sra. Maria Rosa Riera Montserrat Sr. Miquel Davins Pey Sr. Josep Maria Subirana Casas Sra. Alba Alsina Serra Sr. Xavier Rubio Cano Sr. Xavier Javaloyes Vilalta Sr. Domingo Beltran Arnaldos Sr. Adam Maj Garriga Secretari general Sr. Jos Luis Gonzlez Leal Interventor

 • 2

  Sr. Josep Trulls i Flotats ABSENTS

  Sr. Xavier Arcas Gonzlez El president obre la sessi, en primera convocatria, a les 20 h 15 m, i un cop comprovat el

  qurum dassistncia necessari per a la seva vlida constituci, es passa tot seguit a tractar

  els assumptes compresos a lordre del dia que sespecifica a continuaci. 1. APROVACI ACTA ANTERIOR Aprovaci, si escau, de lesborrany de lacta de la sessi nm. 6, corresponent al dia 19 de maig de 2008. Se sotmet a la consideraci dels membres de la corporaci laprovaci de l'acta de la

  sessi ordinria nm. 6 del dia 19 de maig de 2008, que s'ha entregat als regidors i

  regidores, juntament amb la convocatria, i lalcalde pregunta si hi ha alguna observaci a

  formular respecte al seu contingut.

  En no formular-sen cap, l'acta de la sessi ordinria nm. 6 del dia 19 de maig de 2008

  queda aprovada per unanimitat dels 24 membres presents. 2. QESTIONS DE PRESIDNCIA 2.1 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE LALCALDE, NM. 4002, DE 12 DE

  MAIG DE 2008, SOBRE APROVACI DE LEXPEDIENT DE MOD IFICACI DE CRDITS NM. 14/2008, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent: "PRIMER .- Aprovar lexpedient de modificaci de crdits nmero 14/2008, dins el Pressupost municipal vigent, mitjanant generaci de crdits per ingressos i transferncies, a lempara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que saprova el text refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i larticle 7. I 8 de les Bases dExecuci del Pressupost per a lexercici de 2008, segons detall que figura en lannex que es cont en lexpedient. SEGON.- Lexpedient, de conformitat al disposat en larticle 179 i 181, en relaci amb el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que saprova el text refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, ser immediatament executiu.

 • 3

  TERCER.- De la present Resoluci, sen donar compte al Ple de la Corporaci en la primera sessi que es celebri." 2.2 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE LALCALDE, NM . 4537, DE 26 DE

  MAIG DE 2008, SOBRE APROVACI DE LEXPEDIENT DE MOD IFICACI DE CRDITS NM. 16/2008, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent: "PRIMER .- Aprovar lexpedient de modificaci de crdits nmero 16/2008, dins el Pressupost municipal vigent, mitjanant generaci de crdits per ingressos i transferncies, a lempara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que saprova el text refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i larticle 7. i 8 de les Bases dExecuci del Pressupost per a lexercici de 2008, segons detall que figura en lannex que es cont en lexpedient. SEGON.- Lexpedient, de conformitat al disposat en larticle 179 i 181, en relaci amb el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel que saprova el text refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, ser immediatament executiu. TERCER.- De la present Resoluci, sen donar compte al Ple de la Corporaci en la primera sessi que es celebri." 2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE LALCALDE, NM. 4103, DE 13 DE

  MAIG DE 2008, SOBRE DELEGACI EN EL REGIDOR XAVIER RUBIO CANO PER AUTORITZAR MATRIMONI CIVIL.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent: "Primer. Conferir al regidor d'aquest Ajuntament, portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa

  per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, senyor Xavier Rubio Cano, delegaci expressa i puntual per tal que el dia 7 de juny de 2008, exerciti la facultat d'autoritzaci del matrimoni civil.

  Segon. Notificar aquesta resoluci al regidor d'aquest Ajuntament, senyor Xavier Rubio

  Cano. Tercer. Publicar aquesta resoluci en el Butllet Oficial de la Provncia. Quart. Donar compte d'aquesta resoluci al Ple de la Corporaci en la primera sessi que

  tingui lloc." 2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DEL REGIDOR DELEGA T DE VIA

  PBLICA, SERVEIS URBANS I MOBILITAT, NM. 4469, DE 19 DE MAIG DE

 • 4

  2008, SOBRE PRRROGA DEL TERMINI ESTABLERT PER A LA PRESENTACI DE SOLLICITUDS DE SUBVENCIONS DE LA SE CCI DE MEDI AMBIENT DE LREA DEL TERRITORI.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent: "1r. Aprovar la prrroga del termini establert a larticle 3r. de les clusules particulars reguladores de latorgament de subvencions de la Secci de Medi Ambient aprovades inicialment pel Ple de la corporaci per presentar la sollicitud fins el 13 de juny de 2008. 2n. Donar compte daquesta resoluci al Ple de la Corporaci." 2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DEL REGIDOR DELEGA T DE VIA PBLICA,

  SERVEIS URBANS I MOBILITAT, NM. 3967, DE 13 DE MAI G DE 2008, SOBRE MODIFICACI DE LA RESOLUCI DE 7 DABRIL DE 2004 R EFERENT A LA CATALOGACI DE LES VIES URBANES AMB FUNCIONALITAT N O CONVENCIONAL DE LA CIUTAT DE MANRESA.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent: "1r.- Modificar la resoluci dictada en data 7 dabril de 2004 (que alhora modificava la resoluci de 28 doctubre de 1998), sobre catalogaci de les vies urbanes amb funcionalitat no convencional de la ciutat de Manresa, en el sentit que la catalogaci daquestes vies quedi establerta en la forma que tot seguit es detalla: ZONES DE VIANANTS C. Alfons XII (entre Pl. Llisach i Plana de lOm) C. Amigant C. Baixada del Carme C. Baixada del Ppul C. Baixada dels Jueus C. Beates C. Bisbe C. Born C. Camp dUrgell (entre Pl. Gispert i c. Mel ). C. Canal C. Canal (tram entre Plaa Mercat i Plaa Pedregar) C. Canonge Mulet C. Cap del Rec (parcialment) C. Carme (en el tram comprs entre el c. Pedregar i c. Puigmercadal) C. Casanova C. Cirera C. den Bot C. Fra Jacint Coma i Gal (mercat setmanal del dimarts) C. Metge Planes C. Muntanya

 • 5

  C. Nou C. Oleguer Mir C. Pedregar C. Sabadell (mercat setmanal del dimarts) C. Sabateria C. Sant Miquel c. Sobrerroca ( en el tram comprs entre el Passatge Amics i la Pl. Major). C. St. Domnec C. St. Toms C. Talamanca C. Urgell ( entre c. Born i c. Mel). C. Vallcendrera C. Vilanova Passeig de Pere III (1r tram) Passeig Sant Jordi Pl. Carme (parcialment) Pl. Fius i Pal Pl. Gispert Pl. Major (mercat dissabtes) Pl. Pedregar Pl. St. Ignasi Malalt Plana de lOm 2.- Establir el segent rgim horari per regular laccs a les zones que tot seguit sindiquen:

  a) Les zones de vianants estaran tancades de dilluns a dissabte de 11 a 13.15 hores i de 16.30 a 20 hores .

  b) Les zones de vianants del Passeig de Pere III, c. Canonge Mulet i c. Casanovas, estaran obertes per realitzar tasques de crrega i descrrega de dilluns a dissabte de 7 a 14 hores.

  c) El C. Oleguer Mir i el Ps. Sant Jordi, estaran obertes per realitzar tasques de crrega i descrrega de dilluns a dissabtes de 7 a 11 hores.

  3r.- Significar que la catalogaci descrita al punt primer daquesta resoluci, implica unificar en la categoria genrica de zona de vianants, les zones de carcter comercial i de carcter residencial, als efectes de simplificar la seva gesti i tenint en compte que regeix per totes elles el mateix rgim daccs, circulaci i estacionament. 4r.- Donar compte daquesta resoluci al Ple de la Corporaci. 2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCI DE ALCALDE NM. 47 44, DE 9 DE JUNY

  DE 2008, SOBRE INCOACI DEXPEDIENT PER DONAR EL NO M DE CARRER DE ROSA SENSAT A UN VIAL SITUAT ENTRE EL CARRER DE LOL A ANGLADA I EL CARRER DE LA FONT DELS CAPELLANS.

  El secretari dna compte de la resoluci esmentada, la part dispositiva de la qual s la segent:

 • 6

  1r. Incoar expedient a lempara del que sestableix al Reglament dHonors i Distincions, destinat a determinar els mrits o circumstncies que puguin aconsellar donar el nom de carrer de Rosa Sensat, dacord amb el plnol adjunt, al vial sense nom que discorre entre el carrer de Lola Anglada i el carrer de la Font dels Capellans i que no t cap denominaci oficial. 2n. Nomenar com a Instructor de lexpedient al Sr. Ignasi Perramon i Carri, Tinent dAlcalde Regidor Delegat de Cultura i Turisme, i com a Secretari del mateix al Sr. Seraf Vallecillos i Zamora, Cap de Secci de Cultura. 3r. Que es doni compte daquesta Resoluci al Ple de lAjuntament, en la primera sessi que es celebri. L'alcalde disposa l'alteraci de l'ordre del dia, en el sentit que la proposici 8.6 es passi a tractar desprs de les qestions prvies. 8.6 PROPOSICI DELS GRUPS MUNICIPALS DERC, ICV-EUI A, PSC I CUP, PER UNA

  CATALUNYA LLIURE DE TRANSGNICS I DE SUPORT A LA IN ICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA PROHIBICI DEL CULTIU DE PRODUCTES AGRCOLES MODIFICATS GENTICAMENT.

  El secretari dna compte de la proposici dels Grups Municipals ERC, ICV-EUiA, CUP i PSC, d'11 de juny de 2008, que, transcrita, diu el segent: Atesa la sollicitud de la Plataforma Bages Lliure de Transgnics conformada per organitzacions del teixit social de Manresa i el Bages com La Uni de Pagesos, Justcia i Pau, Setem, El Rostoll Verd, lAlmixera, lEra o la Candidatura dUnitat Popular, i en base a les reivindicacions del Manifest que la Plataforma Bages lliure de transgnics feu el 20 de gener del 2007 i el suport de les 634 signatures recollides al Bages, juntament amb les ms de 3500 signatures recollides a la Catalunya central (ms de 45.000 a tot Catalunya) per la campanya Som lo Que Sembrem Ats que, a Catalunya, lexperincia de lnic cultiu transgnic (blat de moro), des de la seva autoritzaci, ha generat irresolubles conflictes dincompatibilitat amb lagricultura i ramaderia tradicional i ecolgica, aix com en el camp dels elaborats alimentaris. Aix, a Catalunya ja hi ha ms de 19.000 hectrees de cultiu de blat de moro transgnic, representant (lany 2006) el 55% de la producci total de blat de moro, quan el 2003 era noms un 13%. Ats que els transgnics o organismes modificats genticament (OMG), en agricultura i alimentaci, sn avenos tecnolgics dels quals es desconeix lafectaci en la salut humana, lanimal i el medi ambient; no obstant, en els darrers anys, shan donat a conixer suficients estudis cientfics i experincies que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genticament modificats. Ats que, lextensi dels cultius modificats genticament posen en qesti el dret dels pagesos a practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecolgica, el dret dels elaboradors alimentaris a realitzar una producci lliure daquest organismes i el dret dels consumidors a escollir productes ecolgics i sense OMGs.

 • 7

  Ats que la normativa detiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments que incorporen components produts mitjanant la utilitzaci dOMGs, com ara els lctics, els ous i la carn. Tenint en compte la precipitaci amb la que lEstat espanyol va transposar la directiva 2001/18/CE, de 12 de mar, i, donades les noves informacions i successos dels ltims anys, i considerant que la normativa vigent que en regula ls, alliberaci voluntria i comercialitzaci no ha estat efica en all que pretenia, com tampoc els sistemes de control establerts. Atenent al principi de precauci reconegut per la normativa i la jurisprudncia vigent, i per tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no sen demostri la innocutat tant dels conreus com en la cadena alimentria s prudent aturar-ne el seu cultiu. Ats que, en aquesta lnia de precauci sest creant a nivell europeu una Xarxa de Regions Lliures dOMG, de manera que ms de 170 regions i provncies i 4.500 municipis europeus ja shan declarat zones lliures de transgnics. I, aix, en el cas de lEstat espanyol, Astries, Euskadi i les Illes Balears tamb shan declarat zones lliures de transgnics. Els Grups Municipals de ICV-EUiA, ERC, CUP i PSC proposen els segents ACORDS:

  1. Declarar el Municipi de Manresa Municipi lliure de transgnics, el que suposa que no shi podr cultivar cap OMG ( Organisme Modificat Genticament). LAjuntament es compromet a fer tot el qu estigui al seu abast per assolir aquest objectiu mitjanant campanyes de sensibilitzaci i a travs de totes les eines legals que disposi.

  2. Instar els organismes o entitats competents, mitjanant el dileg i la informaci, a suprimir els aliments que continguin organismes modificats genticament de la dieta dels menjadors municipals de les escoles, residncies geritriques, presons, hospitals i altres installacions similars.

  3. Informar als agricultors del municipi del risc de contaminaci que poden produir en altres camps si conreen varietats transgniques.

  4. Fomentar entre els pagesos lagricultura ecolgica com a mtode mes segur i, a mig termini, ms rendible, per mantenir lactivitat agrria i a lhora preservar el medi ambient.

  5. Manifestar al Parlament de Catalunya el suport del consistori manres a la Iniciativa Legislativa Popular sobre els OGM que est en trmit. El suport a una nova llei que busca lobligatorietat de les empreses comercialitzadores dorganismes modificats genticament a disposar dun registre on hi figurin les vendes, les localitzacions de les sembres, lemmagatzematge, i altres; A la no autoritzaci de lestabliment de camps dassaig de cultius experimentals de varietats transgniques encara no autoritzades a lestat espanyol, la prioritzaci de la investigaci agroecolgica, la no autoritzaci de la coexistncia dels cultius transgnics amb altres formes de producci agrria; i la declaraci del principat de Catalunya com a Zona Lliure de Transgnics.

 • 8

  6. Informar del present acord als responsables poltics del Consell Comarcal del Bages, del Departament dAgricultura Alimentaci i Acci Rural de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri dAgricultura de lEstat Espanyol, dels grups poltics del Parlament de Catalunya i del Congrs dels Diputats i del departament corresponent de la Uni Europea. Aix com a la Plataforma Bages Lliure de Transgnics.

  A continuaci, el secretari dna compte de lesmena presentada pels Grups Mu...