a. e. van vogt-imperiul atomului 10

123
8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10 http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 1/123 A. E. Van Vogt IMPERIUL ATOMULUI UN NOU PROMETEU VA FURA SECRETELE ZEILOR NUCLEARI  CAPITOLUL I.  SAVANŢII JUNIORI vegheaseră toată z!a "#$gă %!$"e &"o'ote"or( 'regăt) *$ or&e &"'ă să vesteas&ă eve$+e$t!". Ve$ *$să $oa'tea( a,a &ă s&h+-ară &#teva g"!+e ră!tă&oase 'e sea+a 'res!'!se"or +otve 'e$tr! &are $a,terea *$t#rza. Av!ră tot!, gră să $! %e a!z) /$ *$t#+'"are /e vre!$ se$or sa! !$ $)at.0  1e %a't( &o'"!" +!"t a,te'tat ve$se 'e "!+e "a &#teva ore /!'ă revărsat!" zor"or. Era !$ -ăat '"ă'#$/ , -o"$ăv&os0 *$ '"!s( +a avea &#teva trăsăt!r &are o *$grozseră 'e Ca+ersta 2e%ă. 1!'ă &e +a+a "!( La/3 Ta$a( se trez , as&!"tă s&#$&ete"e a"$&e( &o+e$tă &! a&r+e4  5 C$e6a s'erat st#r't!ra asta +&ă7 Se 'are &ă $& $6a %ă&!t -$e o&h , se , te+e /e va)ă.  Sava$t!" Jo8!$( &e" &are asstase "a $a,tere( so&ot vor-e"e e ră!6 'revesttoare. 9otăr#se să $! o "ase să va/ă +&!" +o$str! '#$ă a /o!a z( a,a &ă tre-!a să a&)o$eze ra'/ 'e$tr! a 'reve$ !$ /ezastr!. Tr+se *$ gra-ă +a +!"te s&"ave să %a&ă roată *$ !r!" &o'"!"!( 'or!$&$/!6"e să stea &#t +a a'roa'e !$a /e a"ta( &a !$ 'arava$ *+'otrva ra/a)"or $e%aste /$ /or+tor.  A%"ată *$ 'at( &! tr!'!" %rav reze+at /e 'er$e( La/3 Ta$a 'rv &! s!r'r$/ere : a'o &! *$grorare : a"a!" stra$! &e *$a$ta &! gre! s're !,ă. Ma $ăs&!se 'atr! &o'( a,a &ă *, /ă/ea sea+a &ă &eea &e ve/ea era &! tot!" $eo-,$!t *$ ast%e" /e o&az. Era o %$)ă &! "+-a as&!)tă( ar 'reze$)a !$! sava$t *$ *$&ă'ere $! o +'reso$a. S'!se %!roasă4  5 Ce se *$t#+'"ă a&( Jo8!$7  Sava$t!" se *$toarse $e"$,tt s're ea. Oare &har $! *$)e"egea &ă or&e vor-ă $esă-!tă rosttă *$ a&e"e +o+e$te $! '!tea /e&#t să6 a/!&ă +&!)!"! a"te $e$oro&r7 O-servă &! groază &ă %e+ea se 'regătea să vor-eas&ă /$ $o!0 at!$& *, "!ă $+a *$ /$)( +'"or#$/ *$ g#$/ ze ato+&.  1$ tre 'a, a!$se "#$gă 'at , a&o'er g!ra Ta$e &! 'a"+a. 1!'ă &!+ era /e a,te'tat( !+tă /e &eea &e se *$t#+'"a( %e+ea $! rea&)o$ă +e/at. ;, reve$ *$să *$ &#teva &"'e , *$&e'! să se z-ată %ără &o$v$gere0

Upload: mihaela-custura

Post on 04-Jun-2018

250 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 1/123

A. E. Van Vogt

IMPERIUL ATOMULUI

UN NOU PROMETEU VA FURA SECRETELE ZEILOR NUCLEARI

  CAPITOLUL I.  SAVANŢII JUNIORI vegheaseră toată z!a "#$gă %!$"e &"o'ote"or('regăt) *$ or&e &"'ă să vesteas&ă eve$+e$t!". Ve$ *$să $oa'tea( a,a &ăs&h+-ară &#teva g"!+e ră!tă&oase 'e sea+a 'res!'!se"or +otve 'e$tr!&are $a,terea *$t#rza. Av!ră tot!, gră să $! %e a!z) /$ *$t#+'"are /evre!$ se$or sa! !$ $)at.0  1e %a't( &o'"!" +!"t a,te'tat ve$se 'e "!+e "a &#teva ore /!'ărevărsat!" zor"or. Era !$ -ăat '"ă'#$/ , -o"$ăv&os0 *$ '"!s( +a avea&#teva trăsăt!r &are o *$grozseră 'e Ca+ersta 2e%ă. 1!'ă &e +a+a "!(La/3 Ta$a( se trez , as&!"tă s&#$&ete"e a"$&e( &o+e$tă &! a&r+e4  5 C$e6a s'erat st#r't!ra asta +&ă7 Se 'are &ă $& $6a %ă&!t -$eo&h , se , te+e /e va)ă.  Sava$t!" Jo8!$( &e" &are asstase "a $a,tere( so&ot vor-e"e e ră!6

'revesttoare. 9otăr#se să $! o "ase să va/ă +&!" +o$str! '#$ă a /o!a z(a,a &ă tre-!a să a&)o$eze ra'/ 'e$tr! a 'reve$ !$ /ezastr!. Tr+se *$gra-ă +a +!"te s&"ave să %a&ă roată *$ !r!" &o'"!"!( 'or!$&$/!6"e să stea&#t +a a'roa'e !$a /e a"ta( &a !$ 'arava$ *+'otrva ra/a)"or $e%aste /$/or+tor.  A%"ată *$ 'at( &! tr!'!" %rav reze+at /e 'er$e( La/3 Ta$a 'rv &!s!r'r$/ere : a'o &! *$grorare : a"a!" stra$! &e *$a$ta &! gre! s're !,ă.Ma $ăs&!se 'atr! &o'( a,a &ă *, /ă/ea sea+a &ă &eea &e ve/ea era &!tot!" $eo-,$!t *$ ast%e" /e o&az. Era o %$)ă &! "+-a as&!)tă( ar 'reze$)a!$! sava$t *$ *$&ă'ere $! o +'reso$a. S'!se %!roasă4  5 Ce se *$t#+'"ă a&( Jo8!$7

  Sava$t!" se *$toarse $e"$,tt s're ea. Oare &har $! *$)e"egea &ă or&evor-ă $esă-!tă rosttă *$ a&e"e +o+e$te $! '!tea /e&#t să6 a/!&ă+&!)!"! a"te $e$oro&r7 O-servă &! groază &ă %e+ea se 'regătea săvor-eas&ă /$ $o!0 at!$& *, "!ă $+a *$ /$)( +'"or#$/ *$ g#$/ ze ato+&.  1$ tre 'a, a!$se "#$gă 'at , a&o'er g!ra Ta$e &! 'a"+a. 1!'ă&!+ era /e a,te'tat( !+tă /e &eea &e se *$t#+'"a( %e+ea $! rea&)o$ă+e/at. ;, reve$ *$să *$ &#teva &"'e , *$&e'! să se z-ată %ără &o$v$gere0

Page 2: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 2/123

to&+a at!$& &o,!" se *$&"$ă ,( 'este -ra)!" "! Jo8!$( Ta$a *, văz! 'e$tr!'r+a oară &o'"!".  F!rt!$a /$ 'rvr"e az!r se st$se. A-a at!$& -ăr-at!" *, r/&ă &!-"#$/e)e 'a"+a /e 'e -!ze"e e , se retrase *$&et *$ s'ate"e &o,!"!. Ră+asea&o"o( *$%r&o,at /e 'ro'ra "! *$/răz$ea"ă. C!+ /$s're 'at $! 'or$ $& !$

%!"ger ver-a"( av! /$ $o! se$t+e$t!" &ă 'ro&e/ase *$ +o/!" &e" +a 'otrvt.O '"ă&!tă &ă"/!ră $teroară '!se stă'#$re 'e e" , /$ a&e" +o+e$t /eve$&o$v$s &ă $terve$)a "! sa"vase st!a)a : *$ +ăs!ra *$ &are +a '!tea %sa"vată. Co'"e,t /e a!toa/+ra)e( a'roa'e &ă !tă /e &o'".  Se /ez+et& at!$& &#$/ La/3 Ta$a *$tre-ă &! o vo&e 'r+e/os /e&a"+ă4  5 C!+ s6a *$t#+'"at7  Jo8!$ se stă'#$ "a t+' să $! r/&e $e/!+ert /$ !+er( &eea &e ar %%ost o gre,ea"ă /e $eertat. ;$a$te /e a a'!&a să s'!$ă &eva( %e+ea vor-/$ $o!( /e a&eastă /ată &eva +a tăos4  5 1esg!r( ,t! &ă ze ato+& s!$t &a!za. 1ar &#$/ s6a *$t#+'"at7

  Jo8!$ era 'r!/e$t. Sava$) te+'"er avea! o -ogată e<'ere$)ă *$'rv$)a +!ta)"or ato+&e0 s!%&e$tă &a să ,te &ă ze a&)o$a! "a *$t#+'"are, &ă $! '!tea % sta-"tă $& o reg!"ă 'e -aze statst&e. Tot!,( +!ta)a $!'!tea avea "o& /!'ă &e e+-ro$!" *+'"$ea o "!$ă *$ '#$te&e"e +a+e( a,a&ă +o+e$t!" tra$s%or+ăr '!tea % /e"+tat &! a'ro<+a)e. Asta *$se+$a &ătot!" se 'etre&!se '#$ă *$ a$!are =>> 1. ?.( /ar *$ $& !$ &az +a /evre+e/e@  5 Fă&! o 'a!ză( *$&er&#$/ să6, a+$teas&ă /ata $a,ter &e"! /e6a"'atr!"ea &o'" a" La/36e Ta$a0 ter+$ă &a"&!"!" &! vo&e tare4  5 C! sg!ra$)ă $! *$a$te /e =B 1!'ă ?ar-ars+  Fe+ea 'rv &o'"!"( /e /ata a&easta &! +a +!"tă ate$)e.

  Jo8!$ se a"ăt!ră %ară să s&oată !$ &!v#$t. Co$stată s!r'r$s &! &#tăs!'er%&a"tate *" &er&etase 'r+a oară. A&!+ +'resa "! era , +a 'roastă.?ăat!" avea !$ &a' e$or+ 'e$tr! tr!'!" /e-"( /ar &e"e +a vz-"e/%or+tă) "e 'reze$ta! !+er , -ra)e"e. U+er &o-ora! /e "a g#t *$tr6!$!$gh as&!)t( *$ a,a %e" *$&#t tr!$&h!" era a'roa'e tr!$gh!"ar. ?ra)e"earăta! torso$ate( &a , &!+ oase"e : *+'re!$ă &! +!,&h , 'e"ea : ar % %ost&o+'"et răs!&te. Se 'ărea &ă( 'e$tr! a arăta &!+ se &!v$e( ar % tre-!t &a%e&are +#$ă să %e +a *$t# /es&o"ă&tă. Pe't!" &o'"!"! era t!rtt /e6a-$e"ea( ar s!- 'e"ea *$t$să se gh&ea! toate &oaste"e. 1$ &o,!" 'e't!"!'or$ea o )esăt!ră /e oase &are &o-ora +!"t +a os /e&#t ar % %ost $or+a".  Asta era tot. 1ar era /est!" 'e$tr! La/3 Ta$a( &are a-a *, stă'#$ea

e+o)a. Jo8!$ * o&o" 'rvrea( -ă$!$/ "a &e se g#$/ea. C! &#teva z"e *$a$te /e $a,tere ea %ă&!se gre,ea"a să se "a!/e *$tr6o '!-"&ă a/!$are &ă&$& &o' * vor asg!ra !$ as&e$/e$t at#t as!'ra s!ror sa"e( Chroso$e :&are avea /oar /o : &#t , %a)ă /e %rate"e vtreg( Lor/ TeDs( &ăr!a a&rt!ra /e$evastă6sa * /ăr!se tre !r+a,. A&!+ *$să ava$ta!" va % /e 'artea "or('e$tr! &ă &e"e"a"te o vor a!$ge /$ !r+ă sa! &har o vor /e'ă, *$ th$ă( /evre+e &e ea $! va +a '!tea avea &o' $or+a".

Page 3: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 3/123

  1esg!r( vor-e"e ră!tă&oase 'e sea+a e $! vor *$t#rza să a'ară( arrs&!" !$or &o+'"&a) era +e$s.  Jo8!$ &tea toate a&estea 'e &h'!" %e+e( *$ t+' &e La/3 Ta$a&o$t$!a să 'rveas&ă &! *$ver,!$are &o'"!". S'!se gră-t4  5 A&esta este sta/!" &e" +a ră!( La/3. A/eseor( /!'ă &#teva "!$ sa!

&a)va a$( rez!"tat!" este &o$s/era-" +a@ Sats%ă&ător.  F!sese &#t 'e &e să z&ă o+e$es&. A,te'tă *$%rg!rat &a ea să6, r/&eo&h as!'ra "!. ;$tr6!$ t#rz!( %e+ea *$tre-ă4  5 ?!$&!" &o'"!"! a %ost 'e a&7  5 Lor/!" Co$/!&ător a văz!t &o'"!" "a &#teva +$!te /!'ă &e s6a$ăs&!t( *$&!v$)ă Jo8!$. S$g!ra "! o-serva)e a %ost &ă ar tre-! să +ă%eres& 'e &#t 'os-" /$ &a"ea e<&e"e$)e voastre at!$& &#$/ ve) % a%e&tată.  Ea $! se gră- să răs'!$/ă( /ar o&h se *$g!stară , +a +!"t.Ch'!"G!s&ă)v se *$ăs'r( a'o /eve$ /e6a /re't!" a+e$$)ător. I$ &e"e /$!r+ă *" %<ă &! 'rvrea 'e sava$t.  5 Cre/ &ă *) /a sea+a &ă $!+a o $eate$)e *$tr6!$!" /$tre te+'"e

este /e v$ă.  Jo8!$ se g#$/se /ea "a a&eastă 'os-"tate. O 'rv *$grorat.N&o/ată $! se %ă&!se $+& 'e$tr! &o' ze"or( /ar /eve$ea &"ar &ă &e/$ %a+"a L$$ vor 'rv &eea &e se *$t#+'"ase a&!+ /re't !$ &az s'e&a".  5 Ze ato+& s!$t /e $e'ătr!$s( rost *$&et sava$t!".  Se 'ărea &ă %e+ea $!6" a!zse( 'e$tr! &ă vo&ea e tăoasă &o$t$!ă4  5 ?ă$!es& &ă a&est &o'" va tre-! $+&t. 1ar te asg!r &ă *$ &e" +!"to "!$ă vor &ă/ea +a +!"te &a'ete sava$te /e&#t a văz!t &$eva vreo/ată.  La/3 Ta$a L$$( $ora Lor/!"! Co$/!&ător( $! era /e"o& o 'ersoa$ă'"ă&!tă at!$& &#$/ se *$%!ra.  N! a %ost /e"o& gre! să se /es&o'ere &a!za +!ta)e. I$ vara

're&e/e$tă( '"&tstă /e va&a$)a 'etre&!tă "a !$a /$tre +o,"e %a+"e /e'e &oasta /e vest( Ta$a reve$se 'e $ea,te'tate *$ &a'ta"ă. So)!" e(He$era"!" I+'er!"!( Creg L$$( to&+a *$&e'!se "!&răr"e /e e<t$/ere aPa"at!"! 9"". C!+ $& sora e( &are "o&!a *$ &e"ă"a"t &a'ăt a" ora,!"!( , $&soa&ra sa vtregă( aroga$ta so)e a Lor/!"! Co$/!&ător( $! &ata/&sră să6%a&ă vreo $vta)e( Ta$a se văz!se $evotă să se +!te *$tr6!$!" /$trea'arta+e$te"e Pa"at!"! M!$&'a".  C"ă/rea( /e, a%"ată *$ 'ro'retatea stat!"!( $! +a servse &are,e/$)ă /e +!") a$. 1e 'e vre+ea r/&ăr &o$str!&)e( ora,!" se *$t$sesetot +a +!"t( ast%e" &ă *$ !r!" 'a"at!"! *$&e'!seră să se *$ghes!e o '!z/ere/e &ase /e $eg!stor , +agaz$e. 1$ &a!za "'se /e 'reve/ere a

ge$era)"or a$teroare( 'ro'retatea $! $&"!/ea , tere$!r"e /$ !r!"'a"at!"!( ar &o$%s&area "or ar % %ost &o$s/erată o +ăs!ră "'stă /e *$)e"e'&!$e. 1ar &ea +a s!'ărătoare !r+are a $e*$)e"eger "a t+' a+'orta$)e /eose-te a a&e"! tertor! era a"ta4 e<ste$)a te+'"!"!sava$)"or( &are se *$ă")a "a a/ă'ost!" !$ea /$tre ar'"e 'a"at!"!.Ve&$ătatea "! * 'r&$!se La/36e Ta$a +!"te $e&az!r &! o vară *$a$te. La're"!area re,e/$)e &o$statase &ă s$g!r!" a'arta+e$t "o&!-" se găsea 'e

Page 4: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 4/123

a&eea, 'arte &! te+'"!"( ar tre /$tre &e"e +a %r!+oase %erestre /ă/ea!s're z/!r"e oar-e( '"!+-!r( a"e e/%&!"!.  Sava$t!" %o$/ator a" te+'"!"! %ă&!se 'arte /$ gr!'!" Rahe$"( ost"%a+"e L$$. A$!$)area a+'"asăr te+'"!"! *$ a'ro'erea 'a"at!"! s&ase+!"te &o$troverse *$ ora,. Fa't!" &ă &e tre a&r /e tere$ era! /s'o$-"

%ă&ea &a a%ro$t!" să %e , +a ev/e$t( ar a&est "!&r! $! a %ost !tat$&o/ată.  Oa+e$ Lor/!"! Co$/!&ător a! /es&o'ert( /!'ă o 'r+ă $vestga)e(&ă o +&ă 'or)!$e a 'erete"! /e '"!+- a" te+'"!"! era ra/oa&tvă. N! a!re!,t *$să să /eter+$e &a!za a&estor s&!rger( 'e$tr! &ă( *$ '!$&t!"res'e&tv gros+ea 'erete"! era &ea 'res&rsă. Cert este &ă "6a! $%or+at 'estă'#$!" "or /e &e"e &o$statate. ;$a$te &a &ea /e a /o!a z /e "a $a,terea&o'"!"! să se % *$&heat( se 'regătea "!area !$e hotăr#r +'orta$te.  C! '!)$ *$a$te /e +ez!" $o')( sava$t!" Jo8!$ a %ost &o$vo&at , '!s"a &!re$t &! /es%ă,!rarea eve$+e$te"or. F! $evot /$ $o! să6, a $+a *$/$).

  5 Stă'#$e( se a/resă e" /re&t Lor/!"! Co$/!&ător( e,t 'e &a"e să %a&o +are gre,ea"ă( +#$at /e o s!'ărare 'e &are( o *$)e"eg. Sava$) a"&ăt!es&!$ gr!' &are( av#$/ *$treg!" &o$tro" a" /str-!r e$erge ato+&e( ,6a/ezvo"tat 'ro'r!" +o/ /e g#$/re0 /e a&eea $! vor ve/ea &! o&h -!$'e/e'srea !$or gre,e" *$t#+'"ătoare. Părerea +ea este &ă ar tre-! să "a,-ăat!" *$ va)ă , să te s%ăt!e,t &! Co$s"!" Sava$)"or. E! "e vo re&o+a$/asă /e+o"eze te+'"!" /$ 'ro're $)atvă , s!$t &o$v$s &ă vor % /e a&or/.  1!'ă &e6, ter+$ă '"e/oara( Jo8!$ 'rv &! ate$)e %g!r"e /$ %a)a "!.2 *$)e"ese &ă gre,se /#$/ /ova/ă /e at#ta *$/răz$ea"ă. ;$ *$&ă'ere se a%"a!/o -ăr-a) , tre %e+e. ?ăr-a) era! Lor/!" Co$/!&ător : grav , !s&at( ,roto%e!" Lor/ TeDs : s$g!r!" %! a" La/36e L3/a /$ 'r+a &ăsătore. Lor/!"

 TeDs *$/e'"$ea %!$&)a /e He$era" a" I+'er!"! *$ a-se$)a "! Lor/ Creg(so)!" Ta$e( '"e&at 'e Ve$!s să se răz-oas&ă &! ve$!se$.  Fe+e"e /e %a)ă era! La/3 Ta$a( a%"ată *$&ă *$ 'at( sora e( Chroso$e( ,so)a Lor/!"! Co$/!&ător( La/3 L3/a( soa&ra vtregă a &e"or /o!ă %e+e +at$ere. La/3 Ta$a , sora e era! &ertate( /e, 'ăstra! $/re&t "egăt!ra 'r$Lor/ TeDs. A&est $/v/ re!,ea să6, *$/e'"$eas&ă ro"!" /e $ter+e/ar &!+!"tă $at!ra"e)e( $te"ge$)ă , : &e" '!)$ a,a se 'ărea "! Jo8!$ : &!a/evărată '"ă&ere.  P"$ /e s'era$)ă( Jo8!$ 'rv s're La/3 L3/a( &ă!t#$/ 'e &h'!" , *$att!/$ea e !$ se+$ &#t /e +& a" $te$)"or sa"e. O &o$s/erase *$tot/ea!$a /re't o %e+ee &! !$ 'ote$)a" $e%ast +e$s. 1atortă e *$treg!"

&o+'orta+e$t a" %a+"e L$$ se +o/%&ase. Era o %e+ee /e v#rstă +"o&e(/st$să , &! trăsăt!r '"ă&!te( /ar +a 'r+e/oasă /e&#t !$ ,ar'e. Pe+ăs!ră &e $trg"e e 'er%/e se *$t$seseră &a o &ara&at)ă( &!'r$z#$/tre'tat *$treaga &"asă &o$/!&ătoare( %e&are /$tre 'ersoa$e"e &! &areav!sese /e6a %a&e *$vă)ase( *$ %e"!" e( &!+ să6 )$ă 'e't. Co$tra6$trg('"a$!r( vg"e$)ă 'er+a$e$tă( &o$,t$)a 'er&o"!"! $e-ă$!t &are 'oatea+e$$)a sa! "ov *$ or&e &"'ă : a&esta a %ost 're)!". Starea /e *$&or/are&o$t$!ă a /ă!$at +!"t %a+"e L$$. C! t+'!"( otrava a 'ătr!$s , *$ &e"a").

Page 5: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 5/123

Crs'a) , %!ro,( $e+!")!+) , răz-!$ător( se a%"a! &! to) *$ a&eastă *$&ă'ere( &! g#$/!r as&!$se( /ar !r+ăr$/ s&o'!r 'revz-"e0 , a&easta$!+a /$ &a!za %e+e +a *$ v#rstă.  2 tot!,( /e "a so)a Lor/!"! Co$/!&ător $ă/ă/!a Jo8!$ să o-)$ă !$$/&! /es're %$a"tatea hotăr#r"or "!ate. ;$a"tă , zve"tă( arăt#$/ /eose-t

/e -$e 'e$tr! v#rsta e( %e+ea se a%"a "a org$ea or&ăre $e$oro&r. 1a&ăavea o 'ărere : , ea avea *$tot/ea!$a o 'ărere : *$se+$a &ă *$&e'!se /ea o&!r"e /e &!"se. Pres!'!$#$/ &ă re!,se să6, &o$v$gă so)!" : *$&"$at *$tot/ea!$a s're &o+'ro+s : să a hotăr#rea /ortă /e ea( se '!tea s'!$e&ă s&e$a era 'regăttă 'e$tr! /ezastr!.  1e, 'res+)ea /!'ă &o+'ortarea "or &ă %!sese &o$vo&at /oar /$ra)!$ 'sho"og&e( Jo8!$ *$&er&a să a *$ seros %a't!" &ă %!sese &o$s!"tat.A+ăgrea "! $! /!ră *$să +!"t. Avea +'resa &ă * as&!"taseră '"e/oara/oar 'e$tr! a *$/e'"$ o s+'"ă %or+a"tate( %ără a a&or/a &#t /e &#t ate$)evor-e"or "!. Lor/ TeDs *, 'rv +a+a. Pe &h'!" "! -!&ă"at era *$t'ărt !$z#+-et vag. Fe+ea *, &o-or* '"eoa'e"e 'e !+ătate( &a , &!+ $! ar % /ort

să se &teas&ă g#$/!r"e. Ce"e /o!ă s!ror se !ta! "a Jo8!$ &! %e)e"e *$&re+e$te. Lor/!" Co$/!&ător '!se &a'ăt *$&or/ăr( e<'e/$/!6" 'e sava$t&! !$ gest s&!rt.  Jo8!$ 'ărăs *$%orat *$&ă'erea. Pe$tr! o &"'ă se g#$/ să6 'rev$ă 'esava$) te+'"er( a%"a) *$ 'er&o". A-a$/o$ă re'e/e a&eastă /ee(&o$s/er#$/6o "'stă /e sor) /e z-#$/ă. ?ă$!a &ă$! se va 'er+te sătr+tă $& !$ +esa *$ a%ara 'a"at!"!. I$ &e"e /$ !r+ă se retrase *$ &a+era"!( /ar $! re!, să a/oar+ă. C#$/ se trez( te+!t!" 'et& /e h#rte 'e &are ,6" +ag$ase toată $oa'tea se , a%"a a%,at *$ %a)a &o$s"!"! +"tar( 'e$tr! a %&tt /e toată "!+ea. Pa"/( Jo8!$ *" &t /$tr6o răs!%"are. For+!"area eras+'"ă , %ără rezerve.

  Se st'!"a &ă to) sava$) /e "a te+'"!" Rahe$" !r+a! să %e s'#$z!ra) *$a$te /e a'!s!" soare"!. Pro'retatea avea să %e &o$%s&ată( ar &"ă/rearasă /e 'e %a)a 'ă+#$t!"!. Ce tre a&r /e tere$ o&!'a) /e te+'"! : 're&za/e&ret!" : vor % tra$s%or+a) *$tr6!$ 'ar&.  N! era %oarte &"ar /a&ă a&est 'ar& va % a/ă!gat 'ro'retă)"or Pa"at!"!M!$&'a" a" %a+"e L$$( /e, /es%ă,!rarea !"teroară a eve$+e$te"or aveasă &o$%r+e a&est "!&r!. 1e&ret!" '!rta se+$ăt!ra $&o$%!$/a-"ă a Lor/!"!Co$/!&ător. Jo8!$ *$)e"ese( &t$/!6"( &ă /$ a&e" +o+e$t se /e&"arase !$verta-" răz-o *+'otrva sava$)"or te+'"er.  CAPITOLUL II.  SAVANTUL AL1EN $! era !$ o+ &are să a-ă 'res+)r. 2 %ără *$/oa"ă

$! avea $&!$a *$ t+' &e( *$vă"!t *$ stră"!&rea /+$e)( se *$/re'ta aga"es're te+'"!" Rahe$". Soare"e răsărse. O -oare /e v#$t s!%"a /e6a "!$g!"?!"evar/!"! Pa"+er"or &are se /es%ă,!ra *$ a'ro'erea $o sa"e "o&!$)e.M$tea * era -#$t!tă /e o *$vă"+ă,ea"ă '"ă&!tă /e a+$tr %r!+oase , /e-!&!ra th$tă &ă !$ s+'"! sava$t 'rov$&a" a re!,t *$ $!+a ze&e a$ să/ev$ă sava$t!"6,e% a" te+'"!"! Rahe$".  1oar !$ 'ă&at * !+-rea a+$tr"e( , a&esta era &har a/evărat!" +otva" 'ro+ovăr sa"e ra'/e. C! +a +!"t /e !$s'reze&e a$ *$ !r+ă( +ărt!rsse

Page 6: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 6/123

a"t! !$or &ă( /!'ă 'ărerea "!( /$ +o+e$t &e ze ato+!"! /estă$!serăs'e&e !+a$e !$e"e /$tre se&rete"e '!ter +e&a$&e( ar % +ertat oste$ea"a/e a6 &o$v$ge( 'r$ +eto/e e<'er+e$ta"e( să /ezvă"!e , a"te"e. 2 &ă( "a!r+a !r+e( s6ar '!tea să e<ste o %ăr#+ă /e a/evăr *$ "ege$/e"e /es'reora,e , '"a$ete *$ &are ar s&ă'ăra '!terea , "!+$a ato+&ă. Fără să vrea(

A"/e$ se &!tre+!ră "a a+$trea a&est! &r#+'e /$ va)a "!. C! t+'!" a *$)e"es grozăva -"as%e+e sa"e. 2 at!$& &#$/( a /o!a z( &e"ă"a"t !$or "6a$%or+at se& &ă * 'ovestse tot!" sava$t!" !6,e%( a %ost &o$v$s &ă toates'era$)e"e s6a! $ăr!t.  S!r'r$zător( s6a *$t#+'"at &ă a&est +o+e$t a %ost *$&e'!t!" !$e $o%aze *$ &arera "!. ;$ +a '!)$ /e o "!$ă a %ost &o$vo&at 'e$tr! 'r+a /ată "ao /s&!)e 'art&!"ară &! !$ sava$t a%"at *$ $s'e&)e( Jo8!$( &are "o&!a *$'a"at!" &"a$!"! L$$.  5 Po"t&a $oastră( s'!sese at!$& Jo8!$( este să *$&!raă+ t$er &og#$/re +a %"e<-"ă. 2t+ &ă /e"e ra/&a"e s!$t 'ro'r t$ere) , &ă( 'e+ăs!ră &e !$ o+ *$a$tează *$ v#rstă( a!$ge "a !$ e&h"-r! *$tre e!" "ă!$tr&

, &er$)e"e "!+. C! a"te &!v$te : *$&hease *$vă)at!"( z#+-$/!6 : e,t "-ersă a 'ro'r"e /e( /ar 'ăstrează6"e 'e$tr! t$e.  La '!)$ t+' /!'ă a&eastă /s&!)e( A"/e$ a %ost tr+s 'e &oasta /eest. 1e a&o"o( !$ a$ +a t#rz!( a a!$s *$ &a'ta"ă. Tre&#$/ a$ , /eve$$/+a '!ter$&( e" /es&o'er &ă ra/&a"s+!" era +!"t +a '!)$ răs'#$/t'r$tre t$er /e&#t "ăsase să se *$)e"eagă Jo8!$. Peroa/a as&e$s!$ sa"e "6a%ă&!t &o$,te$t /e $esă-!$)a vor-e"or rostte o/$oară. I$ a&e"a, t+'(s+)ea o a$!+e +#$/re 'e$tr! a&e"e &!v$te , avea se$t+e$t!" &ă e"e *"%ă&ea! a"t%e" /e&#t &e"a") sava$)( s!'eror "or. Ca ,e%( /es&o'er &ăra/&a"s+!" era s$g!r!" &rter! /!'ă &are +a6+ar "! !/e&a! !$ &a$//at"a 'ro+ovare. Era! "!ate *$ &o$s/erare $!+a a&e"e re&o+a$/ăr &are

&!'r$/ea! o /oză /e g#$/re $e&o$ve$)o$a"ă /$ 'artea as'ra$t!"!( or&#t/e $e*$se+$ată ar % %ost a-aterea /e "a $or+e. A'"&area a&este reg!" av!, !$ e%e&t %er&t. La *$&e'!t( so)a "!( $e+!")!+tă să %e *$ te+'"! '!terea/$ s'ate"e '!ter( se /e&"arase !$&!" !/e&ător a" &e"or &e !r+a! să %e'ro+ova). T$er 'oe) a te+'"!"! o vzta! &#$/ A"/e$ $! era 'r$ 'rea+ă, * &tea!( *$tre 'atr! o&h( &#$te&e"e "or.  C#$/ *$să ,6a! /at sea+a &ă 'ro+s!$"e e $! *$se+$a! +are "!&r!(vzte"e a! *$&etat. A"/e$ a /o-#$/t "$,te *$ &asă , $evasta /eve$ s!-t+!"t +a a%e&t!oasă.K.  Se /ez+et& /$ revere /$ &a!za strgăte"or , a +!r+!re"or &erăz-ătea! /$ +!")+ea a%"ată *$ %a)a "!. O-servă &ă oa+e$ %or%otea! *$

 !r!" te+'"!"! Rahe$".  5 U$ a&&/e$t7 Se *$tre-ă A"/e$( a-se$t.  ;$a$tă gră-t( *$&er&#$/ să se stre&oare 'r$ *+-!"zea"ă. ?r!s&( se *$%!re( 'e$tr! &ă g"oata a/!$ată a&o"o $! 'ărea /e"o& /s'!să să6 %a&ă "o&.Oare $!6, /ă/ea! sea+a &ă era !$ sava$t6,e%7 Zăr străer 'a"at!"! *+-o"/$/!6, &a /e6a "!$g!" +!")+( "a $!+a &#teva ze& /e '&oare /e e", /es&hse g!ra( 'regăt$/!6se să6 &he+e *$ a!tor. 1ar văz! &eva &e * o'r

Page 7: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 7/123

&!v$te"e *$ g#t. P#$ă at!$& %!sese ate$t /oar "a &"ă/rea te+'"!"!0 *$&er&#$/ să *$a$teze( +ăt!ră &! 'rvrea 'ar&!" *$&o$!rător.  C$& /$tre t$er 'oe) a Rosa+$/e at#r$a! s'#$z!ra) /e &re$g"e!$! &o'a& a%"at *$ &a'ăt!" *$/e'ărtat a" &!r) te+'"!"!. ;$tr6!$ a"t &o'a&z/ravă$ /$ a'ro'erese +a z-ătea! *$&ă s'as+o/& ,ase !$or , tre

sava$). ;$ t+' &e A"/e$ *$&re+e$se( se a!zră )'ete"e *$%orătoare a 'atr!$)a)( &ărora to&+a " se '!$ea! "a)!r"e /e g#t. Strgăte"e *$&etară *$ &"'a *$ &are &ăr!)a *$ &are stătea! se !r$ /e s!- e. G  ;$vă)at!" A"/e$ se *+'"et& 'r$ +!")+ea /$ %a)a te+'"!"! Rahe$" &a, &!+ ar % av!t '&oare /$ a"!at. C"ăt$#$/!6se &a !$ -e)v( se &o&$ea /eoa+e$( %ără să %e 'e /e'"$ &o$,te$t /e &eea &e se *$t#+'"a. N! eras$g!ra 'ersoa$ă /$ +!")+e *$tr6o stare /e ,o& at#t /e ev/e$tă( a"t%e" ar %%ost &! !,!r$)ă re+ar&at , t#r#t s're s'#$z!rătoare. 1ar e<e&!)"e "!aserăg"oata 'r$ s!r'r$/ere. Fe&are $o! s'e&tator &are se a'ro'a &!ros să va/ă&e se *$t#+'"ă *, +a$%esta groaza *$ %e"!" să!. Fe+e"e "e,$a!. Ma +!"tor-ăr-a) " se %ă&!se grea)ă( *$ vre+e &e a")( +'reso$a)( ră+ăseseră &!

o&h *+'ăe$e$).  Pe +ăs!ră &e se a'ro'a /e !$a /$tre +arg$"e +!")+ %re+ăt#$/e(+$tea *$&e'! să6 "!&reze &! %e-r"tate. Văz! o 'oartă /es&hsă0 se $ă'!st/$&o"o /e ea , : a&easta era $o!a se$za)e 'e &are o s+) *$ '&oare : '"!t'r$tre t!%,!r. ;$tr6o &"'ă *, /ă/! sea+a &ă se a%"a 'e tertor!" Pa"at!"!M!$&'a" a" Lor/!"! , La/36e Creg L$$.  F! +o+e$t!" &e" +a ter-" a" /+$e). Pr$s *$ &!rsă ,( &!"+ea( /e-!$ăvoe. Se 'ră-!, "a a/ă'ost!" !$! ar-!st or$a+e$ta"( 'e !+ătate"e,$at /e %r&ă. ;$&et!" &! *$&et!" -ăgă /e sea+ă &ă *$ %a)a "! se găsea !$&or' /e &"ă/re 're"!$g , $! 'rea *$a"t. U$ '#"& /e &o'a& 6ar % '!t!t serv/re't 'arava$ 'e$tr! a a!$ge a&o"o. ;$)e"egea &ă $! se '!tea *$toar&e *$

sg!ra$)ă 'e /r!+!" 'e &are ve$se( /ar $& $! *$/răz$ea să ră+#$ă *$ a&e""o&. Se r/&ă hotăr#t *$ '&oare ,@ Av! $oro&. Pe$tr! &ă se /ez+et& st#$/ghe+!t *$ &eea &e 'ărea a % !$ ha+-ar "!$g , *$g!st( *$ve&$at &!gra/!r"e.  N! 'ărea o as&!$zătoare 'rea grozavă. S'a)!" era at#t /e str#+t( *$&#t$!+a %ă&#$/ !$ t!$e" 'r$ +a"/ăr!" /e %#$ /e "#$gă !,a &ea +a *$/e'ărtată/e gra/!r re!, să se s+tă *$ sg!ra$)ă. A-a se 'tse( &#$/ !$a /$tre !,"egra/!"!( a%"ată "a &#)va 'ă, *$ /rea'ta "!( se /es&hse. O %!r&ă /$ %er "&ărst$s( a'o /s'ăr! *$&ăr&ată &! !$ s$o' /e %#$. C! o "ovt!ră /e '&or(gră/ar!" tr#$t $e'ăsător !,a( /!'ă &are se a!zră 'a, *$/e'ărt#$/!6se.A"/e$( &are a-a +a avea &!ra să res're( $! %ă&! $& o +,&are. To&+a se

'regătea să s&oată &a'!" /$ as&!zătoare &#$/ -a$g Se /es&hse o a"tă !,ă, a"tă %!r&ă se !+'"! &! %#$( a'o se %ă&! $evăz!tă.  C#teva +$!te +a t#rz! %! t!"-!rat /e o a"t%e" /e a'ar)e. O s&"avăt#$ără , !$ -ăat /e "a gra/!r se o'rră /$&o"o /e -arera ,!-re/ă /$ "e+$&are /es'ăr)ea 'or)!$ea o&!'ată /e %#$ /e rest!" gra/!"!. F"ă&ă!"( &!sg!ra$)ă !$ t#$ăr re&r!t , $! !$ s&"av( *$tre-ă4  5 U$/e /or+7

Page 8: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 8/123

  5 I$ 'av"o$!" /e "a a'!s a" s&"av"or( răs'!$se %ata &! o vo&eG,ovătoare.  5 ;$ &are 'at7  5 A" tre"ea.  5 Pe "a +ez!" $o') a+ să +ă stre&or '#$ă "a t$e.

  5 E *+'otrva reg!"a+e$t!"!( zse %ata tre+!r#$/.  5 N!6) %ă 'ro-"e+e *$ 'rv$)a reg!""or Se răst so"/at!". Pe &!r#$/  ?ăr-at!" e, %"!er#$/. Fata ră+ase $e+,&ată : sa! &e" '!)$ A"/e$ $!a!z $+&0 'e !r+ă răs!$ă zgo+ot!" !$or 'a,. T#$ăra ,o't sa&a/at( &a ,&!+ 6ar % s'!s &eva $o!"! ve$t. 1ar sava$t!" a%"at *$ as&!$z, $! re!, să "e/es"!,eas&ă *$)e"es!". I+e/at *$să se a!z g"as!" a"te %e+e.  5 E 'e$tr! a /o!a oară /e să'tă+#$a tre&!tă( &#$/ a sost. Pr+a /atăa+ %o"ost6o 'e E""a *$ "o& : se 'are &ă $6a o-servat *$ *$t!$er&( ar ea o %a&e/e -!$ăvoe : /ar tre-!e să '!$e+ o/ată &a'ăt "a toată 'ovestea asta. Vo/a /e ,tre oa+e$"or.  Se /es'ăr)ră( '"e&#$/ *$ /re&) /%erte.

  A"/e$( &are se s+)se s&a$/a"zat /e &o+'ortarea &ăta$e /e "a'rar!rK *$/ %e" /e o%e$sat4  J O  5 La $a-a &! $e$oro&) /e s&"av ,ta /e %a't &o+'"otează *+'otrva &etă)e$"or.  Era !+t( 'e$tr! &ă g#$/!" +'"&a o &!$oa,tere a %e"!"! *$ &are s&"avse a'ăra! /e trata+e$t!" gre! /e s!'ortat "a &are era! s!'!, /$ 'arteastă'#$"or. A!zse e" &#te &eva '#$ă at!$& /es're &!+ !$ 'ro'retar /es&"av /eve$seră /eose-t /e 'r!/e$) &a !r+are a asas$ate"or /$ !"t+!"t+'. 2 ată &ă a&!+ avea /ova/a( &har , 'ar)a"ă( &ă &eea &e 'ărea /oar o"ege$/ă s#$geroasă era a/evărat.

  ;, s'!se &! ev"ave4  5 Tre-!e să r/&ă+ $ve"!" +ora" a" 'ro'retar"or , : o&h se *$g!stară : să %o"os+ %or)a 'e$tr! a $+& orga$za)a se&retă a s&"av"or. N!'!te+ to"era a,a &eva.  F!ra * /s'ăr! /$tr6o /ată at!$& &#$/ o !,ă se /es&hse Ia vreo s!tă/e '&oare /e'ărtare. Se &hr& $st$&tv( "ăs#$/ -a"tă 'ro-"e+a s&"av"or.  ;$ &!/a ,o&!r"or $ervoase( '#$ă "a a+ază +$tea *$&e'! să6%!$&)o$eze /$ $o!. Re!, &har să6, e<'"&e &!+ /e s&ă'ase raze *$ !r+a&ărea %!seseră &a't!ra) &e"a"). C! $!+a /o!ă să'tă+#$ *$ !r+ă se+!tase "a $o!a re,e/$)ă /e 'e ?!"evar/!" Pa"+er"or. So"/a) *" &ă!taseră'ro-a-" "a ve&hea a/resă( ar a'o %!seseră $evo) să traverseze ora,!" '#$ă

"a &asa &ea $o!ă( !$/e a! a!$s /!'ă '"e&area sa.  Pe !$ ase+e$ea %rav e,a%o/a se -aza sa"varea "!. A"/e$ se *$%oră(a'o( *$&et!" &! *$&et!"( +#$a '!se stă'#$re 'e e"0 a&ea +#$e ter-"ă(a/!$ată stro' &! stro'( a &e"! &are se s+te 'erse&!tat 'e $e/re't. Era o%!re &are * /ă/ea $o '!ter( a,a &ă *$ &e"e /$ !r+ă %! *$ stare să g#$/eas&ă&! +$tea "+'e/e "a &e avea /e %ă&!t. Ev/e$t( $! '!tea ră+#$e 'e tertor!"Pa"at!"! M!$&'a". M& a+$tr *$t#+'"ătoare * ve$ea! *$ a!tor( "!&r!r 'e&are "e o-servase &! a$ *$ !r+ă( %ără să "e a&or/e at!$& vreo +'orta$)ă. ;,

Page 9: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 9/123

a/!se a+$te &ă "a %e&are &#teva $o') +ar &a$ttă) /e %#$ era! $tro/!se'e 'or)"e 'a"at!"!. J!/e&#$/ /!'ă s'a)!" go" /$ !r( era t+'!" 'e$tr!a'rovzo$are. Tre-!a /e& să 'ărăseas&ă ha+-ar!" *$a$te /e ve$rea ser.  ;$&e'! sa6, &roas&ă /r!+ 'r$ ,ra /e %#$ s're /rea'ta. Pe 'arteaa&eea se a%"a o 'oartă 'r$ &are( *$ t+'!" !$e '"+-ăr( zărse gra/!r"e.

1a&ă s6ar stre&!ra a%ară 'e !,a /$ &a'ăt , ar o&o" gra/!"( a'o 'r$ a&ea'oartă@ N!+a /a&ă ar găs !$ a"t r#$/ /e ha$e@ Sg!r( tre-!a! să at#r$e'e !$/eva( 'r$ gra/( $,te ha$e /e "!&r!@ Poate $,te strae %e+ee,t(av#$/ *$ ve/ere &ă '!rta 'ăr!" "!$g( &!+ o-,$!a! sava$).  Hăs &eea &e &ă!ta *$ /rea'ta gra/!"!( *$ &o")!" /est$at va&"or /e"a'te. Fără să +a %e /era$at /e &$eva( A"/e$ se găt &! !$!" /$treve,+$te"e 'e &are "ă'tărese"e ,6" trag 'este ha$e"e -!$e at!$& &#$/ *, %a&+!$&a.  1!'ă t!"-!răr"e /$ a$!" 're&e/e$t( 'r&$!te /e %a+"a L$$( Pa"at!"M!$&'a" *, re"!ase &! re'ez&!$e ro"!" să! /e &e$tr! agr&o"( $/!stra" ,re"gos. Por)"e era! 'ăzte /e gărz( /ar a&estea $! se o-osră să -age *$

sea+ă s&"ava( +a /egra-ă /!r/!"e( &are e, hotăr#tă( &a , &!+ ar % av!t/e *$/e'"$t &$e ,te &e 'or!$&ă a stă'#$!"!. Era/!'ă6a+ază t#rz! &#$/A"/e$ se a'ro'a /e te+'"!" Covs( 'e !$ /r!+ "ăt!ra"$&. 1eve$se /$ &e *$&e +a $ervos( 'e +ăs!ră &e s"!eta &e$!,e a &"ă/r se /ese$a tot +a&%&ră *$ %a)a "!. L era tea+ă &a to&+a a&!+( &#$/ sa"varea era "a /o 'a,(să $! se *$t#+'"e &eva $e'revăz!t. Co&ă$ t+/ "a !$a /$tre $trăr"eta$&e /$ s'ate , a,te'tă tre+!r#$/.  U,a se /es&hse -r!s&0 rea&)o$ă +e/at , 'ă, *$ă!$tr!( tre&#$/va"v#rte 'e "#$gă !$or!" &are *$+ăr+!rse *$ !+-ra &or/or!"! $e"!+$at.N!+a /!'ă &e s+!& !,a /$ +#$a &e"!"a"t , o *$&hse : *$ a,a %e" *$&#tră+aseră a+#$/o *$tr6!$ *$t!$er& /e $e'ătr!$s : *$/răz$ A"/e$ să6,

/ezvă"!e /e$ttatea *$ %a)a t#$ăr!"! +!t /e !+re.  CAPITOLUL III.  ME1RON LINN( Lor/!" Co$/!&ător( se '"+-a 'e o stra/ă /$ ora,!"L$$. Ie,r"e "! ave$t!roase *$ ora, /eve$seră /$ &e *$ &e +a rare *$ !"t+a$( /ar era "a %e" /e &!ros , /e e+o)o$at &a *$ tre&!t. Ur+ărea( &a *$tot/ea!$a( !$ a$!+e s&o'. 1oar a,a *, '!tea !st%&a t+'!" , e%ort!"&he"t!te.  Era *$so)t( &a /e o-&e( /e !$ $!+ăr /e gar/e$( 'regăt) *$ +o/s'e&a" 'e$tr! a&este es&a'a/e 'rvate0 ase+e$ea !$or so"/a) a%"a) *$'er+se( e *, &roa! /r!+ *$ !r+a sa! *$a$tea "!( 're%ă&#$/!6se &ă $!6$teresează &#t!, /e '!)$ 'erso$a!" !s&ă)v( 'a"/( &! &h'!" *+'etrt( a

&ăr! 'or!$&ă or&#t /e $e*$se+$ată /eve$ea "ege at#t 'e Pă+#$t( &#t , *$ *$t$se tertor /e 'e a"te '"a$ete.  Lor/!" Co$/!&ător &ă!ta zo$e"e 'e)e"or &e"e +a ag"o+erate( &!+ăr%!r"e "or s&"'toare. Ve/erea at#tor &!"or * a+$tea /e z"e"e t$ere)(&#$/ toată a&eastă 'arte a ora,!"! $! era /e&#t o zo$ă 'oso+or#tă ,&e$!,e( ar 'ro/!se"e $eg!stor"or era! /e &a"tate *$/oe"$&ă.  Co+er&a$) a! &a+ -o/ogă$t $e+!")!+)( , &hars6a! *$%!rat at!$&&#$/( *$ 'r+e"e z"e a"e ve$r sa"e "a '!tere( /e&retase &ă 'ro'retă)"e &e"e

Page 10: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 10/123

+a -!$e vor % a&or/ate $!+a &e"or &are se a$gaa! să "e z!grăveas&ă , să"e *$greas&ă( /ar &are se , o-"ga! să o%ere /oar +ăr%!r /e +#$a *$t# "a.6V#$zare. Crza /e at!$& tre&!se &a !r+are a &o$&!re$)e( C"ă/r"e v!&o"orate "!aseră "o&!" /!ghe$e"or /e o/$oară( ar &a"tatea +a h!$ă a+ăr%!r"or a &o$&s &! o +a +are varetate a a&estora.

  A&!+( Lor/!" Co$/!&ător L$$ era $evot să6, &roas&ă &! gre! /r!+'r$ +!")+ea /e &!+'ărător , $eg!stor. Pe)e"e era! *$)esate &! oa+e$/e "a +!$te , /e /$&o"o /e "a&( 're&!+ , &! o-,$!ta gră+a/ă /e g!ră6&as&ă( ve$) /e 'e a"te '"a$ete. N! av! $& o 'ro-"e+ă *$ a "ega o&o$versa)e *$ a&ea /!'ă6a+ază.  Se a/resa $!+a a&e"or oa+e$ &are $! /ă/ea! vre!$ se+$ &ă arre&!$oa,te *$ -ăr-at!" $e-ăr-ert( *+-ră&at *$ strae so"/ă)e,t( 'e&#r$!tor!" I+'er!"!. N! 6a tre-!t +!"t să se asg!re &ă &e 'este o +e /eoa+e$( tr+, s'e&a" 'e$tr! a &o$v$ge 'o'or!" /e !ste)ea hotăr#r sa"e'rv$/ re&e$te"e e<e&!) 'r$ s'#$z!rare( %ă&ea! o trea-ă e<&e"e$tă. N! +a'!)$ /e ,a'te /$tre e se a'ro'ară /e e"( ar &! tre $tră &har *$ vor-ă. To)

tre tă&!ră a-"e re+ar& 'ro'aga$/st&e. Iar &e &$& )ăra$( tre $eg!stor ,/o +!$&tor &! &are s&h+-ă /!'ă a&eea &#teva &!v$te( răs'!$seserăo-serva)"or sa"e &rt&e "a a/resa Lor/!"! Co$/!&ător &! "oz$&"e 'e &are(ev/e$t( "e a!zseră /e "a oa+e$ "!.  Era +!")!+tor( *, s'!se( &ă 'r+a &rză 'e &are o 'rovo&ase se s%#r,eaat#t /e -$e. I+'er!" L$$ se a%"a "a $!+a o ge$era)e /!'ă 're"!$gt!"răz-o &v" &are $sta"ase "a '!tere &"a$!" L$$. Per&e'tor să &o$s/era! &ă *$&asăr"e /$ +'ozte era! *$&ă s&ăz!te. U$a /$tre &a!ze &o$sta *$sără&rea )ăr /e &ătre te+'"e. Sava$) *$ro-seră 'o'or!" *$tr6!$ %e" &are(/!'ă 'ărerea Lor/!"! Co$/!&ător( $! avea &ores'o$/e$t *$ store.  A$!+te rt!a"!r a"e te+'"e"or era! /e $at!ră h'$ot&ă( ar &e &are Ie

o%&a! : 'regăt) *$ +o/ s'e&a" : re!,ea! să s!gereze a!/tor!"! va"oareae<a&tă a &o$tr-!)e /orte. M /e %e+e( +a a"es( era! at#t /e s!-!gate /estratage+e"e %o"oste( *$&#t &har te+'"er %!seseră $evo) să $tro/!&ă /e!rge$)ă a$!+te restr&) 'e$tr! &a e"e să $!6, /o$eze *$treg!" av!t.?ăr-a)( a/esea '"e&a) "a răz-o( $! era! "a %e" /e o-se/a). Fo"os$/!6se /ea&este ve$t!r !ra,e( te+'"e"e z-!tea! să *$tre)$ă !$ $!+ăr +e$s /esava$)( se$or( !$or , $)a). A&eastă a/evărată ar+ată /e s"!tor ate+'"e"or /eve$se at#t /e +'reso$a$tă( *$&#t a'roa'e %e&are %a+"e avea&e" '!)$ o r!/ă &are se 'regătea să a!$gă !$ sava$t.  Lor/!" Co$/!&ător era &o$,te$t( %ără să % %ost $evoe &a La/3 L3/asă6" &o$v$gă /e a&est "!&r!( &ă tre-!a a&)o$at &#t +a &!r#$/ 'e$tr! a

/estră+a a&eastă &!/ată /o+$a)e h'$ot&ă. P#$ă at!$& *$să( 'res!$"eas!'ra e&o$o+e &o$t$!a!( ar 'ros'ertatea , -!$ăstarea $! '!tea! avea/e&#t &re,ter +o/este. ;$ ora,!" L$$ &o+er)!" se *$vorase( /ar *$ a"teora,e( &are $! -e$e%&a! /e s&!tr"e /e ta<e /e a&G 'rogrese"e era! +a+o/este.  ;$ a&ea 'eroa/ă era! *$ &!rs /e /es%ă,!rare +a +!"te răz-oae /e&!&erre( /$tre &are tre 'e Ve$!s( *+'otrva tr-!r"or ve$!se$e. Ţe"!" 'e&are ,6" sta-"se : !$%&area *$treg!"! Sste+ So"ar : &erea &a e<'e/)"e să

Page 11: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 11/123

&o$t$!e( $/%ere$t /e 're). Ceva( &re/ea Lor/!" Co$/!&ător( tre-!asa&r%&at. Ceva +'orta$t 2 se o'rse as!'ra te+'"e"or( &a %$/ s$g!re"e ,a/evărate"e rva"e a"e &#r+!r *$ 'rv$)a ve$t!r"or a$!a"e /o-#$/te.  Lor/!" Co$/!&ător se o'r *$ %a)a tara-e !$! $eg!stor /e &era+&ă.?ăr-at!" avea trăsăt!r"e &ara&terst&e &e"or /$ L$$ , era &! sg!ra$)ă !$

&etă)ea$( 'e$tr! &ă a"t%e" $! s6ar % '!t!t o&!'a /e a%a&er. 1oar 'ărer"e&etă)e$"or *" $teresa!. Ce" /$ %a)a "! to&+a era 'e &a"e să v#$/ă &eva. ;$t+' &e a,te'ta ră-/ător "a r#$/( Lor/!" Co$/!&ător se g#$/ /$ $o! "a'ro-"e+a te+'"e"or. Ne*$/oe"$&( sava$) $! re!,seră *$&ă să6, re&#,tge'restg!" 'er/!t *$ !r+a răz-o!"! &v". C! '!)$e e<&e')( *" s'r$seră 'eRahe$" '#$ă *$ z!a *$ &are a&esta %!sese &a't!rat , !&s. At!$& sava$) seo%erseră &! 'ro+'tt!/$e , *$ +asă să /e'!$ă !ră+#$t!" /e &re/$)ă %a)ă/e $o!" reg+( ar e" $! se s+)se s!%&e$t /e '!ter$& 'e$tr! a re%!za. 1ar$! !tase $& o &"'ă &ă a/evărat!" +o$o'o" 'e &are *" avea! sava$) as!'rae$erge ato+&e %!sese &#t 'e &e să resta!reze re'!-"&a &or!'tă. Iar /a&ă ear % re!,t( &e" e<e&!tat ar % %ost e".

  A%a&erea $eg!stor!"! /ă/! gre,. Se *$toarse *+-!%$at &ătre $o!" &"e$t'ote$)a"( /ar &har *$ a&e" +o+e$t Lor/!" Co$/!&ător -ăgă /e sea+ă &ă !$tre&ător se o'rse , *" 'rvea( &a , &!+ "6ar % re&!$os&!t , $!6 ve$ea să&rea/ă. Fără să +a s'!$ă o vor-ă $eg!stor!"!( %ă&! st#$ga *+'re!r , se *$/e'ărtă gră-t /e6a "!$g!" străz( $ !+-ra   O!!g!t!".  C#$/ reve$ *$tr6!$ t#rz! "a 'a"at( +!")!+t &ă 'oz)a sa 'ărea$v!"$era-"ă( Lor/!" Co$/!&ător era a,te'tat /e +e+-r Co$s"!"!Sava$)"or.  N! se a$!$)a o *$tr!$re 'rea agrea-"ă. Era! /e %a)ă /oar ,ase /$ &e,a'te +e+-r a &o$s"!"!. Ce" /e6a" ,a'te"ea( 'oet!" , stor&!" Qo!ra$( ,e

 *+-o"$ăvse , avea %e-ră( /!'ă &!+ *" $%or+ă Jo8!$. I$ rea"tate( s!%erse!$ ata& /e 'r!/e$)ă a&!tă "a a%"area ve,t e<e&!)"or /$ a&ea /+$ea)ă ,'"e&ase *$tr6!$ 'e"er$a 'e "a te+'"e"e +a *$/e'ărtate.  1$tre &e ,ase( &e" '!)$ tre 'ărea! &o$v$,( /!'ă e<'resa %e)e"or "or(&ă $! vor +a e, v /$ 'a"at. Ce"a") tre era!4 Me+'s( &ro$&ar!"răz-oae"or : !$ -ătr#$ &ăr!$t /e a'roa'e o'tze& /e a$( /ar *$&ă %oartee$erg&0 "og&a$!" Teear( +aestr!" *$ art+et&ă : /es're &are se s'!$ea &ă/o-#$/se !$e"e /$tre $%or+a)"e sa"e &o+'"&ate /es're $!+ere &har /e"a ze0 , *$ s%#r,t( Jo8!$( s%ăt!tor!" 5&e" &are /e a$ /e z"e era o+!" /e"egăt!ră *$tre g!ver$a$) , erarha te+'"er"or.  Lor/!" Co$/!&ător *, e<a+$ă a!/tor!" &! o 'rvre -ato&ortoare.

Iz-#$z"e o-)$!te /e6a "!$g!" a$"or * &reaseră o e<'rese ră!tă&oasă( 'e&are $& &har s&!"'tor $! o '!tea! evta *$ stat!"e &o+a$/ate( %ără săa%e&teze ase+ă$area /$tre +o/e" , re'"&ă. Avea *$!r /e &$&ze& /e a$ ,( *$ &!/a s!-)r+ sa"e( se )$ea %oarte -$e. ;$&e'! &! !$ ata& re&e( &h-z!t, /evastator "a a/resa te+'"!"! Rahe$". ;$&hee a&eastă 'r+ă %ază a&!v#$tăr a/ă!g#$/4  5 M#$e vo +erge *$ %a)a Patro$at!"! 'e$tr! a e<'"&a a&)!$ea +ea *+'otrva te+'"!"!. S!$t *$&re/$)at &ă e *+ vor a&&e'ta arg!+e$te"e.

Page 12: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 12/123

  S'!$#$/ a&estea( %a)a "! %! "!+$ată 'e$tr! 'r+a oară /e !$ z#+-etvag. Ce 'reze$) ,ta! "a %e" /e -$e &a e" &ă( serv"( Patro$at!" $! *$/răz$ea$& +ă&ar să &"'eas&ă *$ 'ro-"e+e"e 'o"t&e %ără *$&!v$)area "!.  5 S!$t sg!r /e a&easta( &o$t$!ă e"( , 'e$tr! &ă a+ /e g#$/ &a( *$a&e"a, t+'. Să 'rez$t o &erere -e$evo"ă /$ 'artea te+'"e"or 'e$tr!

reorga$zarea "or.  S'e&tator( '#$ă at!$& tă&!)( *$&e'!ră să se agte. Ce tre rese+$a) *, r/&ară o&h *$ &are "&ărea o vagă s'era$)ă. U$!" /$tre e( &e" /e v#rstă+"o&e( 9oro( s'!se '"$ /e ze"4  5 E<&e"e$)a voastră se 'oate -z! 'e $o@  Se o'r 'e$tr! &ă Me+'s *" 'rvea as'r!( &! o&h s&ă'ăr#$/ /e %!re.1ă/! *$a'o( /ar tre'tat &!ra!" * reve$. La !r+a !r+e( *, s'!sese 'ărerea.Lor/!" Co$/!&ător tre-!a să a%"e &ă e" era /s'!s să &oo'ereze. Trăsee<'ere$)a &o'"e,toare a &e"! &are re!,e,te să6, sa"veze va)a *$ !"t+a&"'ă.  Jo8!$ $terve$ &!rte$tor4

  5 1!'ă &!+ *$&e'!se să s'!$ă 9oro( vo+ % %er&) să a&or/ă+ &e"ors'!se /e /!+$eavoastră o res'e&t!oasă as&!"tare.  Lor/!" Co$/!&ător r#$ s$str!. A&!+ !r+a 'artea &ea +a+'orta$tă( a,a &ă *, re"!ă +et&!"os e<'!$erea. H!ver$!" : arătă e" : era *$s%#r,t 'regătt 'e$tr! a *+'ăr) te+'"e"e *$ 'atr! gr!'!r se'arate( a,a &!+/orea! /e +!"t t+' sava$). Era 'e$tr! 'r+a oară &#$/ a&e,ta a!zea!/es're !$ ase+e$ea '"a$( /ar $&!$!" $! &o+e$tă. 1!'ă &!+ a! s!s)$!t/$tot/ea!$a sava$) : &o$t$!ă Lor/!" Co$/!&ător : era r/&o" să %eve$era) *$ a&e"ea, te+'"e to) &e 'atr! ze ato+&4 Ura$!+( P"!to$!+(Ra/!+ , E&s. Ţ$#$/ &o$t /e a&easta( sava$) se vor se'ara *$ 'atr!orga$za) /st$&te( *+'ăr)$/ *$ +o/ ega" te+'"e"e e<ste$te *$tre &e"e

'atr! gr!'!r.  Fe&are gr!' se va /e/&a. S"!r !$! s$g!r ze! , a *$s!,r"ora&est!a( /e, vor &o$t$!a( -$e*$)e"es( să6, *$/e'"$eas&ă a&tvtă)"e'ra&t&e 'rv$/ %!r$zarea '!ter &o$vertte a ze"or t!t!ror &e"or &are avea!$evoe /e ea( *$ &o$%or+tate &! reg!""e sta-"te /e g!ver$. La &o$/!&erea%e&ăr! gr!' se va a%"a $! !$ &o$s"! a" ega""or( &!+ 'revăz!se sste+!" /eorga$zare a te+'"e"or /e '#$ă at!$&( & !$ ,e% 'e$tr! &are tre-!a sta-"t!$ tt"! &ores'!$zător ra$g!"!. Ce 'atr! ,e% !r+a! să %e $!+) 'e va)ă /e&ătre !$ &o+tet re!$$/ /e"ega) a g!ver$!"! , a te+'"e"or.  Ma era! , a"te"e( /ar e"e re'reze$ta! a+ă$!$te. Co$s"!"! sea&or/ase ast%e" !$ !"t+at!+. 2 Jo8!$ $!6, %ă&ea "!z. Patr! &ategor /e

te+'"e( "!'t#$/!6se 'e$tr! a/ere$)( %e&are /$tre e"e &o$/!să /e &#te !$sava$t a+-)os( răs'!$zător 'ro-a-" /oar *$ %a)a Lor/!"! Co$/!&ător( ar %'!s &a'ăt 'e$tr! tot/ea!$a s'era$)e"or 'e &are "e $!trseră &e +a "!+$a)/$tre sava$). E" !$!" 'rvse te+'"e"e &a 'e $,te "ă&a,!r a"e *$vă)ăt!r ,av!sese 'ro'r"e vse "egate /e ro"!" 'e &are a&estea tre-!a! să6" oa&e *$vtor. A&!+ se r/&ă $eră-/ător( /e tea+ă &a $! &!+va !$!" /$tre&o$s"er *$%r&o,a) să 6o a *$a$te. S'!se &! gravtate4

Page 13: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 13/123

  5 Co$s"!" va % *$&#$tat să e<a+$eze 'ro'!$erea /!+$eavoastră( ,se &o$s/eră 'rv"egat să a-ă *$ %r!$tea g!ver$!"! !$ &o$/!&ător &are *,/e/&ă t+'!" să! at#t /e 're)os '"a$!r"or 'rv$/ 'ros'ertatea te+'"e"or.N+& $! 'oate@  N! se a,te'tase să re!,eas&ă să o-)$ă o a+#$are. 2 $& $! re!,. F!

 *$trer!'t -r!s&. Lor/!" Co$/!&ător $terve$ 'e !$ to$ /e%$tv4  5 1e vre+e &e +#$e vo *$,t$)a 'erso$a" Patro$at!"( Co$s"!"Sava$)"or este 'o%tt &ă"/!ros să ră+#$ă *$ 'a"at 'e$tr! a '!$e "a '!$&t/eta""e reorga$zăr. Este /e a,te'tat &a a&est "!&r! să /!reze or&#t *$tre osă'tă+#$ă , o "!$ă( sa! 'oate &har +a +!"t( a,a &ă v6a+ re'artzat &#te!$ a'arta+e$t s're %o"os$)ă.  ?ăt! /$ 'a"+e. U,"e se /es&hseră. C#)va oa+e$ /$ gar/a 'a"at!"!'ătr!$seră *$ă!$tr!. Lor/!" Co$/!&ător "e 'or!$&4  5 Co$/!&e)6 'e a&e,t o$ora-" /o+$ "a &a+ere"e "or.  2 ast%e" a %ost *$te+$)at Co$s"!" Sava$)"or.  1!'ă 'atr! z"e( &o'"!" era *$&ă *$ va)ă. Motv!" 'r$&'a" era &ă Ta$a

$! se '!tea hotăr*.  5 A+ /!s 'ovara sar&$ , a+ s!'ortat &h$!r"e $a,ter0 $& o %e+ee$! 'oate !ta a,a &eva &! !,!r$)ă. 2 a'o@  A& se o'r. A/evăr!" era &ă( *$ 'o%/a $e$!+ărate"or /ezava$tae(-ă$!a a$!+te %o"oase /e 'e !r+a !$! %! 'e &are ze *" +o/e"aseră *$tr6!$+o/ at#t /e $eo-,$!t. I$sste$)e"e "! Jo8!$ *, %ă&!seră e%e&t!" , *$'rv$)a a&easta. Sava$t!" &o$sa&ră &ea +a +are 'arte a &e"e /e6a 'atra/+$e) s!-e&t!"!.  5 Este o gre,ea"ă( s'!se e"( &a &$eva să6, *$&h'!e &ă to) &o' ze"ors!$t /o)0 $! e a"t&eva /e&#t o vor-ă $eghoa-ă a 'rost+ &are %!găre,te'e stra/ă a&este săr+a$e &reat!r. ;$ "o& să " se o%ere 'os-"tatea să *$ve)e(

s!$t s!'!, !$or &o$str#$ger at#t /e +ar *$&#t e /e +rare &!+ /e !$/$tre e re!,es& să a!$gă "a /e+$tatea , *$)e"e'&!$ea +at!rtă).  Arg!+e$te"e "! Jo8!$ "!ară a'o o $otă +a 'erso$a"ă. Co$t$!ă &!-"#$/e)e4  5 La !r+a !r+e( este !$ L$$. ;$ &e" +a ră! &az( '!te) să %a&e) /$ e"!$ a!tor /e $ă/e/e( &are $! va s+) a&eea, $evoe să se *$/e'ărteze'e$tr! a6, tră va)a( &!+ s6a *$t#+'"at &! &e"a") &o'( &! &e $or+a".Păstr#$/!6" &! /s&re)e *$ !+-ră( '!te) avea &e" +a -!$ /$tre s"!tor4 !$%! /evotat.  Jo8!$ ,ta &#$/ să se o'reas&ă. ;$ &"'a *$ &are gh& /!'ă. U,oara *$g!stare a o&h"or %e+e &ă arg!+e$te"e * /ă/ea! /e g#$/t( se hotăr* să6

"ase !$ răgaz &a să6, *$%r#$gă !"t+e"e *$/oe". Se retrase t't". 1!'ă &#teva+$!te *, re"!a +!$&a /e &o$v$gere( *$să /e /ata a&easta %a)ă /e Lor/!"Co$/!&ător.  Prvrea +'orta$t!"! 'erso$a era a)$ttă as!'ra "! Jo8!$( *$ t+' &ea&esta *, !r+a 'erora)a. Tre'tat( e<'resa a+!zată a Lor/!"! Co$/!&ător/eve$ $e/!+ertă. 1!'ă &#teva &"'e *" *$trer!'se4  5 ?ătr#$e( *$tre-ă e" 'o"t&os( &are e &a!za 'e$tr! &are a'er /re't!""a va)ă a" a&este 'o&ta$7

Page 14: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 14/123

  Jo8!$ avea +a +!"te +otve0 /a&ă !$!" /$tre e"e era a'roa'e '!r'erso$a( &e +a +'orta$t era 'res+)rea &ă 'ăstrarea *$ va)ă a -ăat!"!ar '!tea % !$ ava$ta : %e , $e*$se+$at : 'e$tr! te+'"e. Ra)o$a+e$t!" "!era s+'"!. Na,terea &o'"!"! 're&'tase o &rză 'e &are +oartea sa $! ar %%ă&!t /e&#t să o a&&e$t!eze. 1+'otrvă( /a&ă ră+#$ea *$ va)ă(

arg!+e$te"e rea&)e %ero&e a &e"or /$ &"a$!" L$$ '!tea! % &o$testate *$tr6ooare&are +ăs!ră.  N! avea /e g#$/ să /ezvă"!e +otv!" s'e&a"( , $& să 'o+e$eas&ă/eo&a+/ată s'era$)e"e sa"e "egate /e &o'". S'!se *$ s&h+-4  5 N&o/ată '#$ă a&!+ !$ &o'" a" ze"or $! a %ost !&s *$ +o/$te$)o$at. ;$tot/ea!$a s6a &o$s/erat &ă ze a! a$!+te $te$)$e&!$os&!te at!$& &#$/ &reează %ă't!r !+a$e +o$str!oase. Oare '!te+ *$/răz$ &a /e a&eastă /ată să ver%&ă+ /a&ă "!&r!r"e sta! a,a sa! $!7  Era !$ arg!+e$t &are6" %ă&! 'e &e"ă"a"t -ăr-at să 'rveas&ă *$&re+e$t/e !+re. N!+eroase"e răz-oae 'e &are "e '!rtase Lor/!" Co$/!&ător *"'!seseră a/esea *$ &o$ta&t &! g#$/tor 'rogres,t , s&e't& /e 'e +a

+!"te '"a$ete , a!$sese să 'rveas&ă ze &a 'e !$ +"o& /e a6, 'ăstra&o$tro"!" as!'ra re-e""or. N! se *$/oa *$tr! tot!" /e e<ste$)a a&estora( /aravea *$/oe" *$ 'rv$)a '!ter"or "or s!'ra$at!ra"e.  5 Char &rez &eea &e s'!7 ;$tre-ă e".  ;$tre-area *" %ă&! 'e Jo8!$ să se s+tă st#$e$t( &ă& e<stase o'eroa/ă *$ va)a "! &#$/ $! &rez!se *$ $+&. 2 tot!,( *$&et!" &! *$&et!"/eve$se 'e !+ătate &o$v$s &ă ter-"a %or)ă $vz-"ă /ezvo"tată /e &ea +a+ăr!$tă s!-sta$)ă ra/oa&tvă $! '!tea avea a"tă e<'"&a)e. Răs'!$se'r!/e$t4  5 ;$ &ă"ător"e +e"e /$ t$ere)e a+ văz!t tr-!r &are ve$era! ze a'"o( ze a a'e"or( ze a &o'a&"or , /%er) ze a a$+a"e"or. A+ *$t#"$t ,

rase +a ava$sate( !$e"e /$tre e"e a& 'e Pă+#$t( a &ăror zetate era o %$)ă$vz-"ă atot'!ter$&ă( &are trăa !$/eva *$ s'a)!( *$tr6!$ "o& $!+t 'ara/s. Toate a&este "!&r!r "e6a+ st!/at( , *$ a&e"a, %e" a+ as&!"tat vara$ta%e&ăr! gr!' *$ 'rv$)a *$&e'!t!"! U$vers!"!. U$a /$tre "ege$/e s!s)$e&ă $o to) a+ a'ăr!t /$ g!ra !$! ,ar'e. N! a+ văz!t !$ ase+e$ea ,ar'e.O a"tă 'oveste s'!$e &ă o +are revărsare /e a'ă a $!$/at '"a$eta( /e, $!,t! &!+ ar % %ost 'os-" a,a &eva &! a'a e<ste$tă. O a trea 'oveste z&e &ă-ăr-at!" a %ost &reat /$ "!t( ar %e+ea /$ -ăr-at.  Prv s're as&!"tător!" "!. Lor/!" Co$/!&ător *$&!v$)ă /$ &a'4  5 Co$t$!ă.  5 A+ văz!t 'a+e$ &are se *$&h$a! %o&!"! , a+ văz!t oa+e$ &are

a/ora! a'a. A'o( "a %e" &a +!") a") *$a$tea +ea( a+ stră-ăt!t vă"e *$ &arese s'!$e &ă să"ă,"!es& ze $o,tr. A+ /es&o'ert !r+e"e "or 'e %e&are'"a$etă4 vaste *$t$/er /ezo"a$te( av#$/ +!"te +"e a/#$&+e , "ă)+e. 2 *$a&este zo$e a+ zărt( /e "a a/ă'ost!" !$or z/!r /e '"!+-( %o&!r"e $&re/-"/e stră"!&toare &are ar/ &! %!re ve,$&ă *$ stră%!$/!r"e Pă+#$t!"!. C!a/evărat( a+ g#$/t at!$&( ze Ura$!+( Ra/!+( P"!to$!+ , E&s s!$t &e+a '!ter$& ze a U$vers!"!. C! sg!ra$)ă( +6a+ zs( $+e$ &! +$tea *$treagă $6ar *$/răz$ vreo/ată să %a&ă &eva &are să * s!'ere.

Page 15: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 15/123

  Lor/!" Co$/!&ător( &are *$ t+'!" 'eregr$ăr"or sa"e *$t#"$se ast%e" /esă"a,!r a"e ze"or( s'!se /oar4  5 9++  N! +a av! t+' 'e$tr! a"t &o+e$tar!. 1$tr6!$ "o& &are 'ărea %oartea'roa'e( ră-!%$ o -!-!t!ră +a răs!$ătoare /e&#t or&e t!$et 'ogor#t

vreo/ată /$ &er. J!+ătate /e +$!t +a t#rz! !r+ă !$ v!et at#t /e'!ter$& , /e %!ros( *$&#t 'a"at!" se &!tre+!ră /$ te+e". Pa!za /e /!'ăa&eea $! a/!se , "$,tea. 1$ toate 'ăr)"e se a!zea! v-ra)"e gea+!r"or *$+ /e s!$ete. 2 at!$&( t!+!"t!" %! a&o'ert /e o a trea e<'"oze( !r+ată+e/at /e o a 'atra.  U"t+a av! !$ +'a&t at#t /e &o'"e,tor( *$&#t /eve$ ev/e$t 'e$tr!or&$e &ă s%#r,t!" "!+ era a'roa'e.  CAPITOLUL IV.  CN1 AL1EN INTR *$ +are"e te+'"! Covs( *$ /!'ăa+aza &e"e /e6atrea z"e /e /!'ă $a,terea &o'"!"! %a+"e L$$( era !$ o+ stovt ,%"ă+#$/. 1ar era( /e ase+e$ea( !$ o+ v#$at( +ă&$at /e toate g#$/!r"e

!$! %!gar. Se 'ră-!, *$ s&a!$!" o%ert /e !$or. ;$ t+' &e t#$ăr!" *$&er&a să'r&ea'ă &e se *$t#+'"ă( A"/e$ * 'or!$& să $! s'!$ă $+ă$! $+& /es're'reze$)a "! a&o"o( *$ a%ară /e 9oro( sava$t!"6,e% a" te+'"!"! Covs.  5 1ar 9oro $! este a&( *$gă+ă !$or!". To&+a a '"e&at s're 'a"at!"Co$/!&ător!"!.  A"/e$ se a'!&ă *$ gra-ă să6, "e'e/e ha$e"e %e+ee,t. O-osea"a *"'ărăs *$tr6o &"'ă. N! e +o+e$t!"( g#$/ &! s!-tă voo,e. Asta *$se+$a&ă( '#$ă "a *$toar&erea "! 9oro( e" era sava$t!" se$or a" te+'"!"!. Pe$tr! !$o+ &are tre&!se 'r$ toate e+o)"e a&e"e /!'ă6a+ez( era &a o a+#$are ase$t$)e. Por!$& să se a/!&ă +#$&are. L!ă a'o *$ stă'#$re &a-$et!" "!9oro , '!se *$tre-ăr.

  Pe$tr! *$&e'!t a%"ă s$g!ra e<'"&a)e %ă&!tă '!-"&ă '#$ă "a a&ea oră *$"egăt!ră &! e<e&!)"e /e "a te+'"!" Rahe$". A"/e$ &h-z! as!'raarg!+e$te"or o%&a"e toată seara ,( 'e +ăs!ră &e se g#$/ea( /eve$ea tot+a %!ros. Era &o$,te$t &ă /e"e sa"e 'ărea! oare&!+ ra/&a"e( /a&ă $!&har eret&e0 &! toate a&estea( 'ara/o<a"( se s+)ea ră$t &ă ze a! %ost at#t/e 'ro%!$/ g$) *$ te+'"e"e "or. ;$tr6!$ %e"( ,ta &! &er tt!/$e : %ără &aa&est "!&r! să %e o /ova/ă /e $e&re/$)ă  5 Că ze $! *, vor arăta $e+!")!+rea /$ 'ro're vo$)ă. H#$/!r"e!$! %!gar /!&ea!( *$ +o/ a!to+at( s're ast%e" /e &o$v$ger 'ra&t&e.;$a$te să se *$sereze /e6a -$e"ea( st!/a *$&ă toate 'os-"tă)"e.  1$ t+'!r +e+ora"e( ze %avorzaseră a$!+te 'ro&ese. O%)er6

&o+a$/a$) , a") /e)$ător "ega" /e $ave s'a)a"e a/!&ea! *$ te+'"e"$go!r /e %er. 1!'ă /es%ă,!rarea &ere+o$a"!"! , e%e&t!area '"ă)( %eraEra 'ăstrat vre+e /e o z *$ a'ro'erea s!-sta$)e /v$e $ea&o'erte. Peste'atr! z"e : &#te !$a 'e$tr! %e&are ze!.  5 E$erga s!-sta$)e"or se tra$s%era "$go!r"or( &are era! a'otra$s'ortate "a -or/!" $ave"or0 a&o"o( 'r$tr6!$ s&!rt rt!a"( era! /e'!se *$$,te $&$te +eta"&e &are '!tea! % +e,te,!gte /e or&e +!$&tor+eta"!rgst( ar 'r$ !t"zarea a &eea &e era &!$os&!t /re't o &e"!"ă

Page 16: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 16/123

%otoe"e&tr&ă( o a"tă $ăs&o&re %o"ostă /e %oarte +!"tă vre+e( "a %e" &a %o&!"(sa-a( s!")a , ar&!"( se '!tea *$&e'e sa! o'r "a &o+a$/ă o sere /e e<'"oz&o$tro"ate.  At!$& &#$/ avea! s!%&e$te $&$te +eta"&e /e a&est %e"( &har , &e"e+a +ar $ave &o$str!te vreo/ată /e o+ se '!tea! *$ă")a &a , &!+

gre!tatea "or ar % %ost $e*$se+$ată. 1e "a *$&e'!t!" "!+( s!-sta$)a /v$ăera 'ăstrată *$ te+'"e *$ 'atr! *$&ă'er se'arate. Iar &ea +a străve&he *$vă)ăt!ră /$ store s'!$ea &ă /a&ă ze s!$t a'ro'a) 'rea +!"t /ev$/eose-t /e %!ro,.  A"/e$ &#$tăr &! gră +& &a$ttă) /$ %e&are t' /e s!-sta$)ă /v$ă(a'o tr+se 'atr! !$or să a/!&ă o $&$tă +eta"&ă /$ grota /e testare *$gră/$a /$ s'ate"e te+'"!"!( *$ a&e" +o+e$t *, /ă/! sea+a &ă , &e"e"a"tete+'"e tre-!a! să se a"ăt!re a&est! 'rotest. A%"ase &ă ,ase /$ &e ,a'te+e+-r a Co$s"!"! *$vă)a)"or se a%"a! *$&ă "a 'a"at , -ă$!a &ă st!a)a "or$! era /e"o& !,oară.  Se a'!&ă să "e s&re /$ &a-$et!" *$zorzo$at a" "! 9oro &e"or ră+a, "a

&o$/!&erea te+'"e"or *$ a-se$)a &o$s"er"or( 'or!$&$/!6"e să %a&ă a&e"a,"!&r! &a , e". Le /es&rse *$ a+ă$!$)+e '"a$!" să!( *$&he$/ &! 're&zarea4Mez!" z"e va % +o+e$t!" 'rotest!"! $ostr!. Tr+se a'o %e&are s&rsoare'r$tr6!$ +esager !$or.  N! avea $& o *$/oa"ă. P#$ă a /o!a z "a 'r#$z $tro/!sese gră!$)e"e/e !ra$!+( ra/!+( '"!to$!+ , e&s *$ sste+!" /e &o+!tare %otoe"W&tr&a.1e "a o /sta$)ă "a &are se 'ăr! &ă se a%"ă *$ sg!ra$)ă a'ăsă -!to$!" &area&)o$a &!+!tator!". ;$ &"'a *$ &are ter-"a s!-sta$)ă se &o$to' &! '"a( se/e&"a$,ă o e<'"oze +'reso$a$tă. Ur+ară +e/at a"te tre /et!$ăt!r. 1oar/o!ă te+'"e g$oraseră a'e"!r"e %!gar!"!. Pr+a e<'"oze s'!"-eră !+ătate/$ te+'"!" Covs , "ăsă *$ !r+ă !$ +or+a$ /e ră+ă,)e /e z/ăre , 'atră.

  N! %! găstă *$ va)ă $& o %$)ă o+e$eas&ă *$ vre!$!" /$tre &e"e 'atr!te+'"e. 1$ A"/e$ $! +a ră+ăsese $& +ă&ar o -!&ată /e &ar$e sa! o'&ăt!ră /e s#$ge.  Pe "a ora /o!ă( &ete 'estr)e se agta! "a 'oa"e"e &o"$e 'e &are se *$ă")a 'a"at!". Hărz"e 'a"at!"!( &re/$&oase stă'#$!"!( "e )$!seră 'e't &!gre!( /ar *$ &e"e /$ !r+ă se retraseră *$ s'ate"e 'or)"or. To) s"!torCo$/!&ător!"! se 'regătea! /e ase/!.  J!+ătate /e oră +a t#rz!( &#$/ hăr+ă"aa a!$sese "a &!"+e( Jo8!$(&are /ă/!se o rată 'r$ ora,( se stre&!ră 'r$ t!$e"!" se&ret &are /!&ea *$'a"at , &er! 'er+s!$ea să se a/reseze +!")+. Lor/!" Co$/!&ător *" 'rv *$/e"!$g( s&r!tător. ;$ &e"e /$ !r+ă *$&!v$)ă. H"oata se re'ez s're 'or)

&#$/ a&estea se /es&hseră( /ar "ă$&er re!,ră să6 )$ă "a /sta$)ă. Jo8!$ *, &ro /r!+ *$ a%ară. 1e, avea o vo&e +a /egra-ă ')găată( es'"a$a/a&are se /es&h/ea *$ %a)a &o"$e era at#t /e $ge$os &o$str!tă( *$&#t'er+tea !$! vor-torsăse a/reseze +!")+ 'r$tr6o sere /e +ega%oa$e.  Pr+!" "! gest a %ost să6, s&oată 'a$g"&"e /$ 'ăr( ăs#$/!6" să sereverse 'e !+er. H"oata *$&e'! să strge4  5 Sava$t!" E !$ sava$t

Page 17: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 17/123

  Jo8!$ r/&ă +#$a. Iar "$,tea &are se "ăsă( %! 'e$tr! e" o /ova/ă &ărevo"ta era 'e &a"e să se st$gă. M!")+ea '!tea % &o$tro"ată.  ;$ &eea &e6I 'rvea( $!6, %ă&ea "!z as!'ra !$! eve$t!a" ata& a"a&este a/!$ăt!r as!'ra 'a"at!"!. 2ta &ă /ea %!seseră tr+, 'or!+-e&ă"ător &! +esae &ătre &e"e tre "eg!$ &are *, avea! ta-ăra /$&o"o /e

z/!r"e ora,!"!. C!r#$/( a&ea %or)ă /s&'"$ată avea să +ăr,ă"!as&ă 'estrăz( 're&e/ată /e !$tă) /e &ava"ere a"&ăt!te /$ so"/a) /$ 'rov$&e( a"&ăror ze! era o "ege$/ară 'asăre !ra,ă( $!+tă Er'"e$. Era +'orta$t &a+!")+ea să %e *+'ră,tată *$a$te &a a&e !&ga, -$e 'regăt) să6, %a&ă$trarea *$ s&e$ă.  5 Cetă)e$ /$ L$$( s'!se e"( &! o vo&e sg!ră( hotăr#tă( a) %ost astăz+artor "a o /ova/ă grătoare a '!ter ze"or.  La &!v$te"e "!( +!")+ea răs'!$se &! strgăte , vaete. A'o se "ăsă/$ $o! "$,tea. Jo8!$ &o$t$!ă4  5 1ar $! a) *$)e"es &!+ se &!v$e +esa!" 'e &are $ "6a! tra$s+sa&este se+$e.

  1e a&eastă /ată( /oar tă&erea *$t#+'$ă vor-e"e sa"e. Re!,se să6stă'#$eas&ă.  5 1a&ă ze( &o$t$!ă e"( "6ar % &o$s/erat v$ovat 'e Lor/!"Co$/!&ător( at!$& ar % '!t!t să /str!gă "a %e" /e !,or 'a"at!" "!( a,a &!+a! %ă&!t &! 'ro'r"e te+'"e. N! Lor/!" Co$/!&ător , %a'te"e sa"e 6a! s!'ărat'e ze. 2t+ &ă *$ !"t+a vre+e a$!+) sava$) a! *$&er&at să *+'artăte+'"e"e *$ 'atr! gr!'!r se'arate( *$ a,a %e" *$&#t %e&are gr!' să s"!eas&ă/oar 'e !$!" /$tre &e 'atr! ze. A&esta( , $!+a a&esta este +otv!" %!re&are 6a &!'r$s astăz 'e ze.  Se a!zră strgăte4  5 1ar , te+'"!" tă! a %ost /str!s

  Jo8!$ eztă. N!6 '"ă&ea să %a&ă 'e +artr!". Văz!se /o!ă /$tres&rsor"e tr+se /e A"/e$ : &e"e a/resate te+'"e"or &are $! 6a! !r+at$str!&)!$"e : , "e /str!sese &! +#$a "!. N! re!,ea să6, e<'"&e &!+ /ea'ro'erea '!r +e&a$&ă a s!-sta$)e"or /v$e 'ro/!sese e<'"oz"e. 1ar /e!$ "!&r! era( tot!,( &o$v$s. Ze $! 'rotestaseră %a)ă /e %a't!" &ă era! s"!) *$ a&e"a, te+'"!. 2 at#ta t+' &#t a&eastă st!a)e era s$g!ra &are 'er+teasava$)"or să ră+#$ă '!ter$&( at!$& &eea &e se 'etre&!se '!tea % &a"ea'r$ &are ze arăta! &ă /or$)a "or era a&eea,.  Jo8!$ %! $evot să a/+tă &ă ra)o$a+e$t!" să! 'ărea o %or+ă /eso%s+. 1ar $! era +o+e$t!" să6, 'ar/ă *$&re/erea. ;$&"$ă /$ &a' s're &e&are strgaseră( a'o 'rv s'ă,t s're &er.

  5 Prete$( s'!se e" &! gravtate( +ărt!rses& &ă a+ %ost 'r$tre &e&are s!s)$ea! s"!rea se'arată. A+ &rez!t &ă ze ar % %ost 6+!")!+) să %eve$era) %e&are *$ te+'"!" să!. Re&!$os& &ă +6a+ *$,e"at.  Se răs!& 'e !+ătate s're 'aat( !$/e ,ta &ă *" as&!"tă !re&h +!"t +a+'orta$te /e&#t or&are /$tre &e"e /$ +!")+ea /e /e/es!-t , s'!se4  5 S!$t *$&re/$)at &ă %e&are o+ &are( "a %e" &a +$e( a &rez!t *$ erezase'arăr( s6a &o$v$s a&!+( &a , +$e( &ă $& &e 'atr! ze , $& s"!tor "or

Page 18: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 18/123

$! vor +a 'er+te *$ vtor o ase+e$ea -"as%e+e. 2 a&!+( *$a$te /e a se *$t#+'"a a"te $e&az!r( +erge) "a &ase"e voastre &! to).  Le *$toarse s'ate"e , $tră 'ă,$/ +ăs!rat *$ &!rtea 'a"at!"!.  Lor/!" Co$/!&ător era !$ o+ &are *$)e"egea *$tot/ea!$a &az!r"e /e%or)ă +aoră.

  5 Ma ră+#$e să6+ răs'!$z "a o s$g!ră *$tre-are( se a/resă e" *$tr6!$ t#rz!. Care este a/evărat!" +otv 'e$tr! &are vre &a %!" $!ror +e"e sără+#$ă *$ va)ă7  Jo8!$ răs'!$se &! s+'"tate4  5 1$tot/ea!$a +6a+ /ort să vă/ &e s6ar *$t#+'"a /a&ă !$ &o'" a"ze"or ar 'r+ o e/!&a)e , *$grre $or+a"e.  Asta a %ost tot &e a s'!s. 1ar a %ost /e6a!$s. Lor/!" Co$/!&ător ,e/ea&! o&h *$&h, , re%"e&ta as!'ra a&este eve$t!a"tă). ;$tr6!$ t#rz! *$&!v$)ă( *$&et( /$ &a'.

;NC 1IN FRAHE1 COPILRIE( CIa$e s+)se $e&o$te$t4 N! s!$t/ort N+e$ $! +ă !-e,te

  Ost"tatea 'ăr$)"or %a)ă /e e" se re%"e&ta , *$ %e"!" &!+ era tratat /es&"ave"e *$săr&$ate să6 'oarte /e gră. Se *$t#+'"a !$eor &a +&!" +!ta$tsă $! a-ă 'e $+e$ *$ 'rea+ă ore *$ ,r. Iar at!$& &#$/ *$grtoare"e *,a/!&ea! a+$te /e e" , *" găsea! tăvă"$/!6se *$ "eagă$!" !/ , '"$ /e+zere( $! 'rea /ă/ea! /ova/ă /e ră-/are.  M#$"e "or( /e, &a'a-"e /e +#$g#ere( /eve$ea! oare&!+ as'reat!$& &#$/ *" at$gea!. M"e /e /ovez /e -r!ta"tate tra$s+se +!,&h"or ,$erv"or "! era! 'r+e"e "!&r!r 'e &are "e a%"ase /es're "!+ea *$&o$!rătoare( *$&e'!se /e +& să se as&!$/ă , &o$t$!ă să o %a&ă , /!'ă&e *$vă)ă să +eargă.  C!/at( at!$& &#$/ /e'r$se 'r+e"e &!v$te( 'e$tr! !$ t+' se

'etre&! *$ va)a "! o s&h+-are. C! &a$/oare * /ezvă"!se "! Jo8!$ &#teva"!&r!r /$ &are a&esta 'r&e'! *$ s%#r,t &ă s&"av $eso&otea! 'or!$&"e'r+te. Ce"e &#teva *$tre-ăr '!se &! o&aza %e&ăre vzte %ă&!ră &a( *$ &e"e/$ !r+ă( s&"av o-raz$& să %e -&!) 'e$tr! %a'te"e sa! &o+e$tar"e "or$e&h-z!te. Fe -ăr-a) sa! %e+e( a&esta a %ost 're)!" 'e &are "6a! '"ătt'e$tr! a a%"a &ă , &o'"a, $ea!tora) &res& , 'ot /a *$ v"eag %e"!" *$ &ares!$t trata).  C! toate a&estea( &re,terea '!ter /e *$)e"egere a t#$ăr!"! a av!t ,/ezava$tae. ;$tre tre , 'atr! a$( C"a$e a o-servat &#t era /e /%ert %a)ă /e&e"a"). ;$groztor /e /%ert. ;$tre 'atr! , ,ase a$ să$ătatea "! s!%er &ă/ere/!'ă &ă/ere( /ar -ătr#$!" sava$t z-!t /e %e&are /ată : &! gre!( &e6 /re't :

să6" '!$ă 'e '&oare. C!r#$/ /!'ă a&eea( Jo8!$ *$)e"ese &ă 'e$tr! &a-ăat!" să s!'rave)!as&ă era $evoe /e o a&)!$e +a hotăr#tă.  5 Ce"a") &o' s!$t v$ova)( * s'!se Jo8!$ Lor/!"! Co$/!&ător *$tr6oz( 'a"/ /e %!re. ;" &h$!e. Le este r!,$e &! e". E str&ă tot &eea &e *$&er& e!să %a&.  2e%!" &"a$!"! L$$ *" 'rv $e/!+ert 'e te+'"er.

Page 19: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 19/123

  5 E -$e( , +e *+ este r!,$e &! e"( +6e r!,$e $!+a "a g#$/!" &ăa+ !$ ase+e$ea $e'ot. Tare +ă te+( Jo8!$( &ă e<'ere$)a ta se va s%#r, &!!$ e,e&( a/ă!gă e".  F! r#$/!" "! Jo8!$ să6" 'rveas&ă +rat. ;$ &e ,ase a$ &are tre&!seră/e "a &rza te+'"e"or( 'ărerea "! /es're Lor/!" Co$/!&ător /eve$se +!"t

+a -!$ă. A!$sese să va/ă *$ e" 'e &e" +a +are a/+$strator &v" /$store( *$&e'#$/ &! vre+!r"e "ege$/are. Pe "#$gă a&easta se 'ărea &ă *$trezărea !$eor( /$&o"o /e a'are$)a +ohor#tă( )e"!" !r+ărt /e +are"e-ăr-at4 !$%&area I+'er!"!. Pe /eas!'ra era , o+!" &are /eve$se a'roa'e&o+'"et o-e&tv *$ %a)a ve). A&!+ asta &o$ta. Pe$tr! a6" sa"va 'e C"a$eavea $evoe /e &oo'erarea &#r+!tor!"! /$ L$$. Pro-a-" &ă Lor/!"Co$/!&ător +rosse &ă vzta "! Jo8!$ avea !$ s&o' a$!+e( 'e$tr! &ăz#+- 're%ă&!t4  5 2 &e vre /e "a +$e7 Să6" tr+t *$ 'rov$&e( !$/e să 'oată % &res&!t *$ zo"are /e s&"av7  5 Asta 6ar % %ata"( răs'!$se Jo8!$. S&"av /e r#$/ /s're)!es&

+!ta$) *$ a&eea, +ăs!ră &a "-er)( &ava"er sa! 'atro$. Să$ătateatre-!e să6 %e asg!rată a&( *$ ora,.  Ce"ă"a"t /eve$ $eră-/ător.  5 At!$& /!6" "a te+'"e( a&o"o !$/e te 'o) o&!'a /e e" /!'ă 'o%ta$+.  5 Te+'"e"e s!$t '"$e /e $)a) , !$or gă"ăgo,( s'!se Jo8!$.  Lor/!" Co$/!&ător se *$&r!$tă. Jo8!$ ,ovăa( &eea &e *$se+$a &ă&ererea "! !r+a să %e gre! /e *$/e'"$t. Toată 'ovestea /eve$eas!'ărătoare.  5 Tare +ă te+( -ătr#$e( zse Lor/!" Co$/!&ător &! gravtate( &ă $!6)/a sea+a &are e 'ro-"e+a. ?ăat!" este &a o '"a$tă /e seră. N! 'o) &re,te

&o' *$ %e"!" ăsta. E tre-!e să %e *$ stare să *$%r!$te as'r+ea , gre!tă)"eve) *$tre se+e$( &har /a&ă s!$t t$er.  5 1ar &e a"t&eva( z-!&$ Jo8!$( s!$t a&este 'a"ate /e&#t $,te sere *$&are o/ras"e"e voastre &res& %erte /e as'r+ea , gre!tă)"e tra!"! /e/$&o"o7  ?ătr#$!" sava$t arătă &! +#$a s're %ereastra /es&hsă 'r$ &are seve/ea o 'arte /$ &eea &e era *$ a&e" +o+e$t &a'ta"a "!+. Co$/!&ător!"z#+- *$ se+$ /e re&!$oa,tere a !ste)e &o+'ara)e. Ur+ătoare"e "!&!v$te %!ră "a o-e&t4 6  5 S'!$e6+ &e vre E! *) vo s'!$e /a&ă se 'oate sa! $!.  Jo8!$ $! +a eztă. ;, e<'r+ase o-e&)"e , re!,se ast%e" să evte

'r$&'a"e"e a"ter$atve( a,a &ă *$)e"ese &ă era vre+ea să e<'"&e &"ar &eea &e/orea. 2 %ă&! *$to&+a( 'e s&!rt. C"a$e tre-!a să o-)$ă !$ re%!g! 'e/o+e$!" 'a"at!"!. U$ sa$&t!ar a" să! *$ &are &e"a") &o' să $! 'oată $tra(s!- a+e$$)area !$e a$!+te 'e/e'se.  5 2t! &ă v6a) a/!s a&( "a 'a"at( to) $e'o) /e 'arte -ăr-ăteas&ă(arătă Jo8!$. ;$ '"!s( +!") a") &o' : % /e 'rzo$er( &ă'ete$ a"ate ,'rote&tor 5s!$t &res&!) a&. Fa)ă /e +!")+ea a&easta /e -ăe) $or+a"(%r!+o,( &r!z , $se$s-"( &!+ $!+a -ăe) 'ot %( C"a$e este "'st /e

Page 20: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 20/123

a'ărare. 1e vre+e &e to) /or+ *$ a&eea, *$&ă'ere( e" $& +ă&ar $! se'oate a/ă'ost *$tr6o &a+eră a "!. S!$t /e a&or/ să &o$t$!e să +ă$#$&e ,să /oar+ă *+'re!$ă &! &e"a")( /ar &re/ &ă ar tre-! să a-ă !$ "o& a" "!( 'e&are să $! *" *+'artă &! $+e$.  Jo8!$ se o'r &! s!%"et!" "a g!ră( &! vo&ea g#t!tă /e e+o)e. Era

&o$,te$t /e *$/răz$ea"a 'rete$)"or "!. Cer!se( $& +a +!"t( $& +a '!)$(/e&#t +'!$erea /e restr&) !$or )#$& aroga$) , o-raz$&( &are 'este/o!ăze&( treze& sa! 'atr!ze& /e a$ !r+a! să /ev$ă vtor +ar -ăr-a)/$ L$$ : 'rote&tor( ge$era"( &ă'ete$ +"tare( 'oate &har LorzCo$/!&ător. 2 'e$tr! &e7 Pe$tr! &a săr+a$!" $e$oro&t să a-ă ,a$sa să/ove/eas&ă /a&ă are sa! $! +$te.  Prv %g!ra *$&r!$tată a Lor/!"! Co$/!&ător. I$+a * *$ghe)ă. Se *$,e"a *$să /$ &a!za e<'rese. N! avea &!+ să ,te &ă $& $! '!tea găs !$+o+e$t +a 're"$& 'e$tr! &ererea "!. C! o z *$a$te( '"+-#$/!6se 'r$ *+'re!r+"e 'a"at!"!( Lor/!" Co$/!&ător se trezse !r+ărt /e o &eată /e)#$& o-raz$& , gă"ăgo,. N! se *$t#+'"a 'e$tr! 'r+a oară( , a&eastă

a+$tre *" 'oso+or*. ;, r/&ă hotăr#t 'rvrea , zse4  5 T&ă"o, ă,ta +& ar avea $evoe /e /s&'"$ă. O ast%e" /e restr&)e"e6ar'r$/e-$e. O&!'ă6te /e re%!g!" tă!( Jo8!$. Te vo s'r$ !$ t+'.  Pa"at!" Co$/!&ător!"! se a%"a 'e Co"$a Ca'to"$ă. ;$treaga zo$ă eraa+e$aată &! +ăestre. Pov#r$,!r"e %!seseră terasate , *$tărte( a'oa&o'erte &! ver/ea)ă , ar-!,t *$ a,a %e" *$&#t -ătr#$ &a Jo8!$ &! gre! +a'!tea! re&!$oa,te +ăg!ra stear'ă /e o/$oară.  ;$ 'artea /e a'!s a zo$e se *$ă")a o st#$&ă. Ca să a!$g *$ v#r%!" etre-!a +a *$t# să !r+ez o &ărare *$g!stă , a-r!'tă( ar a'o să !r& $,tetre'te tăate /re&t *$ 'atra /!ră.  C#$/ Jo8!$ o "!ase *$ 'r+re( st#$&a a&easta era go"a,ă. S!- /re&ta

"! *$/r!+are , *$ +are gra-ă( o +!")+e /e s&"av &ăraseră 'ă+#$t( argră/$ar '"a$taseră t!%e( ar-ă , t"or( ast%e" *$&#t a&!+ e<sta o 'avăză *+'otrva soare"! /ogortor0 ver/ea)a te *+-a "a '"+-are( ar a+-a$)a era'"ă&!tă , '"$ă /e &!"oare. R/&ă !$ gar/ /$ %er 'e$tr! a *+'e/&a a&&es!"&!ro,"or /$s're 'ote&a /$ a'ro'ere. La 'oartă 'ostă !$ 'az$& *$a"t /e,ase '&oare , ,ase )o , "at 'e +ăs!ră. A"egerea "! $! era *$t#+'"ătoare('e$tr! &ă -ăr-at!" avea !$ at!4 &! vreo 'atr! a$ *$a$te( $evasta * $ăs&!se!$ &o'" a" ze"or. Ura,!" era !$ $/v/ vese" , /eose-t /e 'rete$os( &are'r$ 'reze$)a "! +'!$ătoare *$ %a)a 'or) *$g!ste z-!tea ,ă6 *+'e/&e 'e'!,t /$ &e *$ &e +a zgo+oto, să6" !r+ăreas&ă 'e C"a$e /$&o"o /e gar/.1!'ă &e &!-!" %! ast%e" 'regătt , restr&)"e sta-"te( &e"a") &o'

-o/ogă$ră , *, strgară $e+!")!+rea &#teva să'tă+#$ "a r#$/. Ore *$ ,r/ă/ea! t#r&oa"e *$ !r!" 'or)( *" $e&ăea! 'e 'az$& , 'ro%era! a+e$$)ăr *$/re&)a st#$&. P#$ă "a !r+ă ră-/area $e+ăs!rată a 'az$&!"! , &a"+!" "!+'ert!r-a-" 6a! &o$v$s să re$!$)e. 2 a,a( /!'ă +!"tă vre+e( -ăe)e"!"s'eros *, găs *$ s%#r,t "$,tea( *$&e'! să s&a'e /e a+$trea vo"e$)e+$e$te( -a &har trăa 'e$tr! 'r+a oară se$t+e$t!" sg!ra$)e. 1$ a&e"+o+e$t $! *" +a -ăgară *$ sea+ă. N+e$ $! se +a !&a

Page 21: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 21/123

 *+'re!$ă&!e"(/ar/e, a&eastă $/%ere$)ă era , ea o /ova/ă /e &r!z+e( &e"'!)$ era o att!/$e 'asvă. P!tea să6, trăas&ă 'ro'ra va)ă.  M$tea "! : a&e" a+este& &o+'"e< , g$ga, /e e+o)( at#t /e &h$!t ,s'erat '#$ă at!$& 5*$&e'! să se trezeas&ă /$ *$t!$er&!" *$ &are '"!tse. Jo8!$ *" a!tă &! a-"tate. II *$vă)ă &#teva 'oez s+'"e( *'ovest -ăat!"!

/es're %a'te ero&e , -ătă" gra$/oase , * /e'ă$ă &#teva /$tre 'ove,t"e&e"e +a o-,$!te &! z#$e. ; /ă/! 'r+e"e "ă+!rr &! 'rvre "a at+os%era'o"t&ă /e "a 'a"at : $%or+a) a"ese &! gră( /ar *$tot/ea!$a &ore&te. I$sstătot t+'!"( &! +!"tă &o$v$gere( as!'ra %a't!"! &ă a te % $ăs&!t +!ta$t era!$ "!&r! /eose-t( s'e&a" , +'orta$t. Or&$e '!tea % o %$)ă o+e$eas&ăo-,$!tă( /ar '!)$ era! a"e, ze"or ato+&.  Jo8!$ ,ta &ă e<sta !$ 'er&o" *$ a +o/e"a ego6!" !$! L$$ ast%e" *$&#tsă se &o$s/ere s!'eror &har , %a)ă /e +e+-r 'ro're %a+".  5 ;, va &!$oa,te "+te"e &!r#$/( 'e +ăs!ră &e va *$a$ta *$ v#rstă.L!&r!" &e" +a +'orta$t a&!+ este &ă( "a o't a$( +$tea "! a /eve$ts!%&e$t /e '!ter$&ă 'e$tr! a *$%r!$ta o&ăr"e &e"e +a groso"a$e , +a gre!

/e s!'ortat ve$te /$ 'artea &e"or"a") -ăe). C#$/ *$&ear&ă să "e răs'!$/ă( *$&ă se +a -#"-#e , -o"-orose,te &a !$ /ot( &a să $! +a vor-+ &#t /e a"$& se 'oartă at!$& &#$/ *$t#"$e,te !$ $e&!$os&!t0 /ar /a&ă $! este "!at'r$ s!r'r$/ere( a *$vă)at să se &o$6 tro"eze( ră+#$#$/ tă&!t. A, vrea : *$&hee Jo8!$ : să6 /a) o&aza să se o-,$!as&ă , &! vzte /$ 'artea/!+$eavoastră.  Era o &erere +ere! re*$$otă( /ar *$tot/ea!$a res'$să. Re%!z!r"e *" *$grora! 'e Jo8!$. Care se a'ro'a /e o'tze& /e a$. A/esea se s+)eat!"-!rat g#$/$/!6se "a &eea &e se va *$t#+'"a /!'ă +oartea "!. Pe$tr! a seasg!ra &ă ,o&!" $! va % /ezastr!os( *$&e'! să atragă s'r$!" !$or vest)/as&ă"( 'oe) , stor&. 1!'ă &e era! "a *$&e'!t &o$v$, &! arg!+e$te(

/eve$ea! !$!" &#te !$!" 'ro%esor '"ăt) a -ăat!"!. Sava$t!" * s!'raveghea&! str&te)e( *$/e'ărt#$/!6 gra-$& 'e &e &are( *$tr6!$ %e" sa! a"t!"( 'ărea!să $! a're&eze &!+ se &!v$e +'orta$)a *$tre'r$/er "!@  E/!&a)a -ăat!"! se /ove/ a % at#t /e &oststoare( *$&#t $&a!toare"e -ă$e,t a"e Lor/!"! Co$/!&ător : -!$&!" "! : sa! a"e Lor/!"!Creg : tată" "! : $! re!,ea! să a&o'ere o$orar"e oa+e$"or %a+o, a$gaa)/e Jo8!$. ?a &har( at!$& &#$/ Jo8!$ +!r( &! '!)$ *$a$tea &e"e /e6a!$s'reze&ea a$versăr a "! C"a$e( a&tve"e "&h/e a"e 'ro'retă)( ră+ase/!'ă re)$erea &he"t!e""or /e *$+or+#$tare( a-a /a&ă a! a!$s 'e$tr! '"ata+ăr!$)"or "egatar testa+e$tar.  Lăsase !$ +"o$ /e sester) &are !r+a să %e *+'ăr)t *$tre $)a) ,

se$or /%erte"or te+'"e. Prete$ a'ro'a) 'r+seră &$& +"oa$e /esester)( a"te /o!ă +"oa$e %!seseră /est$ate !$or stor& , 'oe) 'e$tr!ter+$area "!&răr"or *$&e'!te( ar &$& stră$e'o) +o,te$seră &#te !$ +"o$/e sester) %e&are.  Ast%e" %! *+'ăr)tă a'roa'e *$treaga avere e<ste$tă. Pe$tr!s!'rave)!rea $!+eroase"or %er+e , *$tre)$erea +e$se +o, '#$ă "a&!"es!" re&o"te vtoare( ră+ăseseră /oar &$& s!te /e + /e sester). C!+'e toate a&estea( "a &are se a/ă!ga! o +e /e s&"av( "e +o,te$se C"a$e(

Page 22: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 22/123

!r+ă o s&!rtă 'eroa/ă *$ &are $o!" 'ro'retar %! "a !$ 'as /e %a"+e$t( %ără&a e" să o ,te.  St!a)a 6a %ost a/!să "a &!$o,t$)ă Lor/!"! Co$/!&ător( &are ava$să!$ *+'r!+!t /$ vstera 'erso$a"ă 'e$tr! /e'ă,rea /%&!"tă)"or. Ma "!ă ,a"te +ăs!r. C#$/ a!z &ă s&"av "! Jo8!$ era! $e+!")!+) "a g#$/!" &ă

s"!ea! !$ +!ta$t( *, tr+se s'o$ 'r$tre e 'e$tr! a a%"a &$e era!$stgator( a'o s'#$z!ră /re't '"/ă 'e &e 'atr! răzvrăt)( * a!$se "a!re&h , &ă stră$e'o) "! Jo8!$( &are se a,te'taseră să 'r+eas&ă e/o+e$!"( tre&!seră "a a+e$$)ăr *+'otrva !z!r'ator!"!. Lor/!"Co$/!&ător "e &o$%s&ă +e/at 'ăr)"e "or /e +o,te$re , * tr+se 'e to)&$& să se a"ăt!re ar+ate"or Lor/!"! Creg a%"ate 'e '!$&t!" /e a "a$sa ata&!"hotăr#tor as!'ra '"a$ete Marte.  1!'ă &e %ă&! toate a&estea( -ătr#$!" &#r+!tor !tă &! /esăv#r,re /e$e'ot!" "!. 1eve$ /$ $o! &!ros a-a vreo /o a$ +a t#rz!( &#$/( *$tr6o/+$ea)ă( *" zăr tre&#$/ 'e s!- %ereastra &a-$et!"! să!.  ;$ /!'ă6a+aza a&e"ea, z"e 'or$ s're re%!g!" /e 'e st#$&ă 'e$tr! a6

%a&e o vztă &e"! +a stra$! v"ăstar $ăs&!t vreo/ată *$ %a+"a"$$.  CAPITOLUL VI.  CN1 AJUNSE "a 'oa"e"e st#$&( g#%#a. Fa't!" *" %ă&! să se *$%oare.  5 Pe to) ze ato+&( g#$/ e"( a+ *$&e'!t să *+-ătr#$es&.  Avea ,aze& , tre /e a$( 'este /o!ă "!$ !r+a să *+'"$eas&ă ,aze&, 'atr!.  Părea /$ &e *$ &e +a s!r'r$s. 2aze& , 'atr!. Prv *$ os "a tr!'!"să!. P&oare"e !$! o+ -ătr#$( *, s'!se( $! &a a"e !$! -ăr-at /e ,aze& ,'atr! /ar( or&!+( se ve/ea &ă tre&!se /e %"oarea v#rste.  5 Creg a av!t /re'tate( g#$/ &o'"e,t. A ve$t , 'e$tr! +$e vre+eas6o "as +a +oa"e. C#$/ "!'te"e /e 'e Marte se vor *$&hea( gata &!

răz-oae"e( *$ a%ară /e &e"e /e a'ărare. Va tre-! să6" $!+es& 'e Creg+o,te$tor , Lor/ C#$/!&ător Aso&at.  Era *$să !$ s!-e&t /e +e/ta)e +!"t 'rea grav 'e$tr! a&e" +o+e$t.H#$/!" "a s!&&es!$e *" %ă&! să6, a+$teas&ă &e &ă!ta a&o"o. U$!" /$tre$e'o) "! se a%"a *$ a'ro'ere *+'re!$ă &! !$ 'ro%esor. P!tea a!z +!r+!r!"-arto$a" a" -ăr-at!"! , răs'!$s!r"e s'ora/&e a"e -ăat!"!. H"as!" 'ărea&#t se 'oate /e !+a$( &har $or+a".  Poso+or#t( Lor/!" Co$/!&ător re%"e&tă "a &#t /e $e*$se+$at era &"a$!"L$$ *$ +e$statea L!+. To) &e /$ $ea+!" "! tre-!a! să "!'te( /!'ă'!ter( 'e$tr! 'ăstrarea s!'re+a)e /e &ătre %a+"a /o+$toare. Char ,&e"or +a săra& &! /!h!"( &har , +!ta$)"or tre-!a să "e sta-"eas&ă

 *$/atorr 'otrvte &! 'os-"tă)"e "or. II +#h$ea să &o$state &ă( to&+aa&!+( &#$/ se a'ro'a /e 'eroa/a &ea +a s$g!rat&ă a ve) sa"e( $! se'!tea -z! /e&#t 'e &e /e a&e"a, s#$ge &! e". 1ar &har , 'e e $!6 )$ea"ao"a"tă /e&#t a+-)a $eo-ostă &are *" +ă&$a 'e %e&are *$ 'arte.  ?ătr#$!" z#+- *$tr6!$ %e" &are era +a /egra-ă o gr+asă/s're)!toare , ră!tă&oasă. For+a -ăr-e , a g!r tră/a! &#te &eva /$as'r+ea a&est! o+. Avea *$%ă),area -ăr-at!"! &are -r!se *$ s#$geroasa-ătă"e /e "a At!+( &ea &are *" %ă&!se stă'#$ 'este L$$0 s!r#s!" a+ar era a"

Page 23: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 23/123

&e"! &are asstase "a hă&!rea &! se&!r"e a "! Rahe$" /e &ătre so"/a) să.A %ost !$ a/evărat -ăr-at( *, a+$t e"( *$&ă !+t /!'ă a'roa'e treze& /ea$ &ă a&eastă &ă'ete$e a a/versar"or a '!t!t % at#t /e *$&ă'ă)#$ată. Ce "6o % *+'$s să re%!ze toate 'ro'!$er"e +e"e7 Era 'e$tr! 'r+a /ată *$ storarăz-o!"! &v" &#$/ se %ă&ea o ase+e$ea *$&er&are. E! &erea+ *+'ă&area. E"

/orea "!+ea *$treagă( ar e! $!( &e" '!)$ $! *$ %e"!" a&e"a( /ar $! a+ av!t /ea"es0 tre-!a să6+ sa"vez va)a. 1e &e vor !$ tot!" sa! $+&7  C! sg!ra$)ă( Rahe$" tre-!e să % *$)e"es va$tatea $te$)"or "! at!$&&#$/ A,te'ta re&e , &a"+ &a se&!rea să6" "oveas&ă. Pro-a-" &ă ,ta( /ease+e$ea( &ă $+& $! *" +a 'oate sa"va0 so"/a)( &are("!'taseră,s#$geraseră rs&#$/!6, ve)"e( $! '!tea! arăta +"ă /!,+a$!"! "or /e+oarte. 1ar &har *$ a&eastă st!a)e( Rahe$" 'r+se o /ova/ă /e +"ă.Co$/!&ător!" *, a+$tea &! &"artate &!+ %ă&!se a"egerea &ă"ă"or. Le'or!$&se &a 'r+a "ovt!ră să %e %ata"ă. H"oata &erea să %e tort!rat( /orea!$ s'e&ta&o". X s6a 'ăr!" &ă "6a 'r+t( /ar *$ rea"tate *$ %a)a( "or a %ost tăat *$-!&ă) !$ &a/avr!.

  I+ag$"e e<e&!)e +are"! Rahe$" a! *+'etrt 'e$tr! tot/ea!$as!%"et!" Lor/!"! Co$/!&ător. N&o/ată $! s6a &o$s/erat 'ărta, "a &r+ă.M!")+ea era !&ga,!". M!")+ea( &! %!ra e st!'/ă( &! %or)a $!+ăr!"!( 'e&are $+e$ $! o 'oate g$ora %ără a rs&a va)a "! , a *$treg %a+".  M!")+ea( &! setea e 'r+tvă /e s#$ge( *" *$grozse eh rar , at!$&&#$/ o /s're)!a , o %o"osea &! /-ă&e 'e$tr! at$gerea 'ro'r"or s&o'!r.Era /e6a /re't!" or-" să6, a/!&ă a+$te &ă $&o/ată *$ va)a "! $!a&)o$ase %ără să )$ă sea+a( *$tr6!$ %e" sa! a"t!"( /e g"oată.  Se $ăs&!se *$tr6o "!+e /evastată /e "!'ta /$tre /o!ă '!ter$&egr!'ăr /!,+a$e. N! avea $& o +'orta$)ă &ărea /$tre &e"e /o!ă gr!'ăr te a"ăt!ra. C#$/ !$a /$tre e"e se a%"a "a '!tere( *$&er&a să !&/ă( să

/s&re/teze sa! să e<"eze 'e to) +e+-r %e&ăre %a+" a'ar)$#$/ 'ăr)a/verse. I$ ase+e$ea 'eroa/e( &o' /$ +!"te &ase $o-"e era! 'r$, &!ar&a$!" , t#r#) 'e străz( a'o ar!$&a) *$ r#!. Ma t#rz!( /a&ă te $!+ăra'r$tre &e &are s&ă'a! &! va)ă( tre-!a să *$&e' o "!'tă &o$t$!ă 'e$tr! ao-)$e '!terea , !$ oare&are &o$tro" *$ gr!'area /$ &are %ă&ea 'arte. Se%or+a! ta-ere *$ $teror!" %e&ăr! gr!'( ta-ere &are re&!rgea! Ia asas$ate'e$tr! e"+$area rva""or "a ,e%e. Cr+a , 'er%/a *$%"orea!.( ;$v$gătora&este *$&!r&ate -ătă" 'e$tr! s!'rave)!re /eve$ea! $,te /!r.  Lor/!" Co$/!&ător L$$ re!, &! gre! să se /es'r$/ă /$ +ree"ea+$tr"or , *$&e'! să !r&e tre'te"e să'ate *$ st#$&a /$ %a)a "!. Creastaavea o "!$g+e /e /o!ăze& /e '&oare , o "ă)+e &a+ tot /e at#ta. S&"av

"! Jo8!$ o a&o'erseră &! -raz/e /e so" %ert" /$ &are răsărseră gra)os $,tear-!,t '"$ /e %"or( /$tre &are /o avea! a&!+ &$&s'reze&e '&oare.  M!ta$t!" , 'ro%esor!" stătea! *$ s&a!$e oase( Ia !+-ra &e"! +a *$a"t/$tre ar-or , era! at#t /e a-sor-) /e /s&!)a "or *$&#t $! ,6a! /at sea+a+e/at /e 'reze$)a Lor/!"! Co$/!&ător.  5 E %oarte -$e '#$ă a&( to&+a s'!$ea 'ro%esor!"( a+ &ăz!t /e a&or/&ă s"ă-&!$ea '"a$ete Marte este sste+!" /e a"+e$tare &! a'ă. N! e /e+rare &ă +ar)e$ a! r/&at te+'"e *$ &are se *$&h$ă a'e &! a&eea,

Page 24: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 24/123

ve$era)e &! &are $o $e *$&h$ă+ ze"or ato+&. O a"tă &hest!$e ar % :&o$t$!ă Ne""a$ : să sta-"+ *$ &e %e" $e 'oate % /e %o"os a&eastă s"ă-&!$ea '"a$ete Marte. Ca$a"e"e s!$t at#t /e "arg , /e a/#$& *$&#t $! 'ot %( /ee<e+'"!( otrăvte( $& +ă&ar 'e$tr! !$ t+'.  5 J!/e&#$/ "a $ve" +a&ro&os+&( răs'!$se -ăat!"( este a/evărat.

L!+ea +o"e&!"ară o%eră '!)$e 'os-"tă)( *$ a%ara %or)e"or 'e &are &or'!"o+e$es& "e 'oate '!$e *$ va"oare.  Lor/!" Co$/!&ător &!" !re&h"e. Oare a!zse -$e7 Era 'os-" &a !$-ăat /e tres'reze&e a$ să vor-eas&ă a,a" F!sese &#t 'e &e să 'ă,eas&ă *$%a)ă , să se arate &e"or /o0 a&!+ *$să a,te'ta( !+t , &!ros.  C"a$e &o$t$!ă4  5 Ne&az!" &! tată" +e! e &ă are 'rea +!"tă *$&re/ere. N! *$)e"eg /e &e *, *$&h'!e &ă &e" &are * ză/ăr$&e,te răz-o!" este gh$o$!". 1a&ă a, % *$"o&!" "!( a, &er&eta +a &! gră 'os-"tă)"e /e tră/are , a, % +a ate$t "a&er&!" s%ăt!tor"or +e.  Ne""a$ z#+-4

  5 Vor-e,t &! hotăr#rea 'e &are )6o /ă v#rsta. 1a&ă vreo/ată vea!$ge 'e !$ &#+' /e "!'tă( te ve &o$v$ge &ă $& o /ee 're&o$&e'!tă $!se 'otrve,te &! rea"tatea. Teor"e &o$%!ze se 'ră-!,es& /e o-&e *$ %a)a'oto'!"! /e săge) , s!")e sa! *$ "!'ta &! să-"e , se&!r"e.  ?ăat!" &o$t$!ă $et!"-!rat4  5 N! a! z-!tt să a%"e a/evărate"e &a!ze a"e e<'"oz"or $ave"ors'a)a"e &are tra$s'orta! a'a. Jo8!$ ar % %ost *$ stare să *$)e"eagă &e s6a'etre&!t.  A&eastă &o$vor-re( /e, '!rtată "a !$ $ve" gra+at&a" r/&at(/eve$ea( /!'ă 'ărerea Lor/!"! Co$/!&ător( /est!" /e &o'"ăreas&ă. Pă, *$a$te , t!,.

  La a!z!" zgo+ot!"!( 'ro%esor!" se *$toarse &! se$$ătate ,( &#$/ văz!&$e era vztator!"( se r/&ă *$ '&oare &! /e+$tate. Rea&)a +!ta$t!"! %!+!"t +a 'ro+'tă( /e, +a săra&ă *$ +,&ăr. La 'r+!" zgo+ot e" *$toarse&a'!". At#t. Ră+ase !$ t+' $e+,&at *$ a&eastă 'oz)e( %ără &a e<'resa&a"+ă , "$,ttă să se s&h+-e *$ vre!$ %e". Lor/!" Co$/!&ător av! ast%e"t+' să6, 'rveas&ă 'e *$/e"ete $e'ot!" 'e &are $! *" +a văz!se a'roa'e /$z!a *$ &are se $ăs&!se.  Ca'!" -ăat!"! arăta &#t se 'oate /e !+a$. Avea $as!" /eose-t , %$&o$t!rat a" &e"or /$ $ea+!" L$$( 're&!+ , o&h a"-a,tr a %a+"e. 2 +aera &eva. Fr!+!se)ea /e"&ată a +a+e se regăsea oare&!+ 'e &h'!" "!.H!ra se+ă$a &! a e( "a %e" !re&h"e , -ăr-a. Fa)a( *$treg!" &a'( ra/a! o

%r!+!se)e o+e$eas&ă( a'roa'e a$ge"&ă. 2 trăsăt!r"e "! !+a$e $! se"+ta! "a a&eastă 'arte a &or'!"!. 1ar rest!" avea( *$ +are 'arte( &eva$eo+e$es&. ;$ ge$era"( s"!eta era ase+ă$ătoare &! a or&ăr! a"t o+. Tr!$&h!"( s'ate"e( -ra)e"e , '&oare"e : toate se a%"a! "a "o&!" "or( /ar *$tr6!$%e" stra$!.  Pe Lor/!" Co$/!&ător *" -ăt! g#$/!" &ă /a&ă -ăat!" ar *+-ră&a o ro-ăvăt!tă /e 'ro%esor sa! /e *$vă)at , /a&ă -ra)e"e 6ar % as&!$se /e '"!r 5'a"+e"e arăta! $or+a"e : $+e$ $! ar % re!,t /e&#t &e" +!"t să gh&eas&ă

Page 25: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 25/123

a/evăr!". N! e<sta $& !$ +otv &a a&est &h' să $! 'oată % -ăt!t 'e !$a/$tre &e"e +a +ar +o$e/e /e arg$t sa! /e a!r , să &r&!"e 'r$trese+$)"e &e"e +a *$/e'ărtate , +a $o-"e. Trăsăt!r"e a$ge"&e a"e %e)e "!C"a$e '!tea! %oarte -$e să +'reso$eze $+"e +!"tor stră$.  M!")!+es& ze"or( *, s'!se $! 'e$tr! 'r+a oară Lor/!" Co$/!&ător(

&ă $! are 'atr! +#$ , 'atr! '&oare.  A-a a'!&ă să6, ter+$e g#$/!"( &ă -ăat!" e, /$ starea /e *$&re+e$re. At!$& *$)e"ese , Lor/!" Co$/!&ător &ă C"a$e %!sese '!r ,s+'"! 'ara"zat *$ "o&!" *$ &are se a%"a. A&!+( tra$s%or+area era !$s'e&ta&o" !+tor@ Ch'!" %ără &!s!r *$&e'! să se s&h+-e( să ses&h+o$oseas&ă. O&h /eve$ră %&, , go( g!ra se &o$tra&tă ,6, 'er/!%or+a( *$treaga *$%ă),are se 'ră-!, *$tr6o %or+ă /e /o)e$e groaz$&ă "ave/ere. ;$&et( /e, $! /!ră 'rea +!"t( tr!'!" -ăat!"! 'ărăsGs&a!$!" , e" seo'r 'e !+ătate ghe+!t *$ %a)a -!$&!"!. ;$&e'! să s&#$&eas&ă( a'o să-o"-oroseas&ă.  1e "#$gă e"( Ne"#a$ zse &! as'r+e4

  5 C"a$e( v$o6) *$ %re  C!v$te"e s!$ară &a o 'or!$&ă. Ţ'#$/ s"a-( -ăat!" se $ă'!st *$a$te(o&o"$/!6" 'e Lor/!" Co$/!&ător. O/ată a!$s *$ &a'!" s&ăr a-r!'te /e'atră( 'or$ să &o-oare va"v#rte( a'roa'e z-!r#$/( s're 'ă+#$t!" a%"at "a+a -$e /e /o!ăze& /e '&oare /e/es!-t. A'o /s'ăr! /e6a "!$g!" 'ote&.  1!'ă &#teva &"'e /e tă&ere( Ne""a$ *$tre-ă "$,tt4  5 Pot să vor-es&7  Lor/!" Co$/!&ător o-servă &ă 'ro%esor!" $! se a/resa %o"os$/!6tt"!r"e( , -!ze"e "! s&h)ară !$ z#+-et. U$ a$t+'era"st. U$ +o+e$t +at#rz! se s+) *$grorat : re'!-"&a$ ă,ta era! *$&ă'ă)#$a) : /ar se+!")!+ să *$&!v$)eze &ererea &! o +,&are a &a'!"!.

  Ne""a$ s'!se4  5 S6a '!rtat "a %e" , &! +$e( at!$& &#$/ Jo8!$ +6a a/!s 'e$tr!'r+a oară să6 %! 'ro%esor. Este o *$toar&ere "a o a$!+tă stare e+o)o$a"ă'e &are a trăt6o 'e &#$/ era &o'" +&.  Lor/!" Co$/!&ător $! răs'!$se. Prvea 'este ora,. Era o z &e)oasă( a,a&ă a-!r!" /e'ărtăr as&!$/ea &artere"e +ărg$a,e. 1e "a *$ă")+ea a&easta'ărea! &ă se /zo"vă *$ '#&"ă( ar &"ă/r"e , 'ă+#$t!" /eve$ea! +atera"e. 2tot!,( /$&o"o '!tea zăr r#!" ,er'!tor , sate"e( *$ 'arte a&o'erte /e vă"!"/e &ea)ă. ;$ a'ro'ere se /st$gea! s&o-t!r"e a+%teatre"or( go"te a&!+(&#$/ !$ răz-o &o"osa" /e&+a res!rse"e !+a$e a"e *$treg!"! Pă+#$t( a &ăr!'o'!"a)e a!$sese "a $&re/-"a &%ră /e ,aze& /e +"oa$e /e "o&!tor.

N!+a *$ t+'!" ve) "! $!+ăr!" oa+e$"or se /!-"ase.  Era *$%r&o,ător , +$!$at *$ a&e"a, t+'( &a , &!+ toată o+e$rea( &!o&h a)$t) s're !$ vtor "!+$os( ,6ar % *$&or/at '!ter"e 'e$tr! at$gereaa&e"!a, )e"( /eo&a+/ată *$&ăvas&!$s /$&o"o /e orzo$t!" *$/e'ărtat.  Lor/!" Co$/!&ător *, *$toarse 'rvr"e s're st#$&ă. Fără să se !te "aNe""a$( *$tre-ă4  5 La &e se g#$/ea oare &#$/ a s'!s &ă %!" +e!( Lor/ Creg( ar tre-! săse 'ăzeas&ă /e tră/area /$ !r!" "!7

Page 26: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 26/123

  Ne""a$ r/&ă /$ !+er.  5 1e& a) a!zt7 Tre-!e să vă 'rev$ &ă ar % *$tr6!$ +are 'er&o" /a&ăase+e$ea re+ar& ar a!$ge "a !re&h"e a$!+tor 'ersoa$e. S$&er să %!( $!6+ /a! sea+a /e !$/e *, o-)$e $%or+a)"e. 2t! *$să &ă are o +are *$&"$are s're $trg"e /e 'a"at , 'o"t&ă. Este %oarte as&!$s.

  Lor/!" Co$/!&ător se *$&r!$tă. ;$)e"egea %oarte -$e a&eastă /s&re)e.Oa+e$ &are a%"a! 'rea +!"te /es're '"a$!r"e a"tora avea! toate ,a$se"e săs%#r,eas&ă asas$a). 1!'ă o +&ă eztare. Co$/!&ător!" *$tre-ă4  5 Ce a vr!t să z&ă /es're $ave"e s'a)a"e &are tra$s'ortă a'a , &aree<'"o/ează *$a$te /e aterzare7 Ce ,te e" /es're ase+e$ea "!&r!r7  A %ost r#$/!" &e"!"a"t să ,ovăe. ;$ &e"e /$ !r+ă( Ne""a$ răs'!$se4  5 A a+$tt /es're asta /e +a +!"te or. ;$ &!/a re)$er"or sa"e(-ăat!" s+te $evoa !$e &o+'a$ , e /or$& să +'reso$eze( a,a &ă !$eor *, +ărt!rse,te g#$/!r"e oa+e$"or *$ &are are *$&re/ere( &!+ s!$t e!.  Pro%esor!" *" 'rv &! sg!ra$)ă 'e Lor/!" Co$/!&ător.  5 1esg!r( toate a&este $%or+a) $! a!$g +a /e'arte.

  Mare"e o+ se *$&"$ă !,or4  5 ;) s!$t re&!$os&ător( s'!se e" o%t#$/.  1!'ă o 'a!ză( Ne""a$ &o$t$!ă4  5 A 'o+e$t /e +a +!"te or /es're $&/e$t!" /e "a te+'"!" Rahe$"&are a av!t "o& 'e vre+ea &#$/ s6a $ăs&!t( at!$& &#$/ 'atr! te+'"e a! sărt *$ aer. A+ /e/!s &ă Jo8!$ * 'ovestse &#te &eva /es're asta , &ă 'ro-a-"tot Jo8!$ a "ăsat "a 'ro'retatea "! !$e"e /o&!+e$te se&rete( Ia &are -ăat!"a av!t a&&es. Vă a+$t)( 'oate( &ă /e "a +oartea I! Jo8!$( a %ă&!t tre vzte"a a&ea re,e/$)ă.  Lor/!" Co$/!&ător *, a+$t vag &ă Ne""a$ * &er!se *$ &#teva r#$/!r'er+s!$ea.

  5 Cre/ &ă $! +a este $evoe să vă s'!$( &o$t$!ă Ne""a$( &ă$/%ere$t /e starea "! e+o)o$a"ă( +o/!" /e a g#$/ a" -ăat!"! este/eose-t /e +at!r( ase+ă$ător !$! t#$ăr /e &e" '!)$ $o!ăs'reze&e a$.  5 9++( +or+ă Lor/!" Co$/!&ător( a'o /eve$ +a hotăr#t. Tre-!esă *" v$/e&ă+ /e a&eastă s"ă-&!$e. S!$t +a +!"te +eto/e. Z#+-( &a!$!" &are *, a+$te,te. ;$ răz-o( &#$/ /orea+ să v$/e&ă+ 'e &$eva /e%r&ă( *" e<'!$ea+ "a /ve&se 'er&o"e *$ t+'!" "!'te. P!tea să %e !&s(-$e*$)e"es( /ar /a&ă s!'rave)!a( /o-#$/ea tre'tat *$&re/ere *$ s$e ,&!ra. La %e"( !$ orator tre-!e &a +a *$t# să6, e<erseze &o$tro"!" g"as!"! ,a'o să vor-eas&ă $e&o$te$t 'e$tr! a &#,tga sg!ra$)ă , e"o&ve$)ă.  ?!ze"e Co$/!&ător!"! se *$&or/ară *$tr6!$ r&t!s( se+$ &ă +erta.

  5 N! 'rea ave+ &!+ să *" $)e+ *$ răz-o. 1$ 'ă&ate( so"/a) 'rves&+!ta$) &a 'e $,te a/!&ător /e gh$o$. Cre/ *$să &ă vor-rea *$ '!-"& ar'!tea % so"!)a &ea +a "a *$/e+#$ă( 'r$ +!tarea "! "a !$!" /$ te+'"e"e+a. ;$/e'ărtate. A%"at "a a/ă'ost!" tog /e *$vă)at( ar '!tea rost $&a$ta)"ez"$&e( +a *$t# s$g!r( a'o *$ 'reze$)a *$vă)a)"or( $)a)"or , !$or"or( ar *$ &e"e /$ !r+ă *$ '!-"&. Vo %a&e 'regătr"e 'e$tr! &a a&eastă e<'ere$)ăsă *$&ea'ă &har /e +#$e. N! va % $evoe să "o&!as&ă "a te+'"!. 1!'ă ovre+e( 'oate a$!" vtor( vo+ sta-" 'e$tr! e" o "o&!$)ă se'arată , * vo+

Page 27: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 27/123

asg!ra &#teva s&"ave t$ere( atrăgătoare. Mă g#$/es& "a $,te %ete +&!)e(-"#$/e , s%oase( &are să $!6, /ea aere. Le vo a"ege e! *$s!+ , "e vo$str! 'erso$a".  A/ă!gă se&4  5 Pot % v#$/!te a'o *$ reg!$"e +a *$/e'ărtate. Lor/!" Co$/!&ător

tă&! , 'rv *$tre-ător s're Ne""a$4  5 Ce 'ărere a /e a&est '"a$( 'e$tr! *$&e'!t7  Pro%esor!" *$&!v$)ă 'r!/e$t4  5 E<&e"e$t( e<&e"e$t. Mă -!&!r să vă vă/ at#t /e 'reo&!'at /e soarta&o'"!"!.  Lor/!" Co$/!&ător %! +!")!+t.  5 Vrea! să +ă $%or+ez "a : &h-z! o &"'ă : %e&are tre "!$.  To&+a &#$/ /ă/ea să să *$toar&ă( 'rvrea * %! atrasă /e &eva 'e !+ătate as&!$s *$ t!%e"e /e "a +arg$ea st#$&.  5 Ce6 aa7 ;$tre-ă.  Ne""a$ 'ăr! st$ghert.

  5 Pă( răs'!$se( 'ă( este o@( h+( !$ a'arat 'e &are "6a +o$tat Jo8!$.  St#$e$ea"a 'ro%esor!"! *" +ră 'e Co$/!&ător. Se *$/re'tă *$tr6a&o"o ,'rv o-e&t!". Era o )eavă /e +eta" &are /s'ărea !$/eva os( /$&o"o /e+arg$ea st#$&. 1e, a'roa'e &o+'"et a&o'ertă /e '"a$te agă)ătoare( +&"&ărr răz-ătea! &6&o"o /e6a "!$g!" 'erete"! a-r!'t( '#$ă "a 'oa"e"e st#$&.Se /ă/! *$a'o , *$&e'! să &er&eteze &a'ăt!" )ev( &#$/ a!z vo&ea răg!,tăa !$e %e+e4  5 Săr!tă6+ă( +a săr!tă6+ă  Lor/!" Co$/!&ător a&o'er &a'ăt!" &o$/!&te &! !$ s+o& /e ar-ă( a'ose r/&ă( a+!zat.  5 E( %r6ar să %e( +or+ă e". O $sta"a)e /e as&!"tat '#$ă os( *$tr6!$!

/$ "o&!r"e /e *$t#"$re /$ &!rtea 'a"at!"!.  Ne""a$ s'!se4  5 Ma este !$a , *$ 'artea &ea"a"tă.  Lor/!" Co$/!&ător se 'regăt /$ $o! /e '"e&are( &#$/ o-servă &aet!"/e $ot)e /e "#$gă t!-. II r/&ă( a'o *" răs%o. Toate 'ag$"e era! a"-e( &eea&e 'ărea &!ros( /ar /es&o'er o st&"!)ă &! &er$ea"ă , !$ to& as&!$se *$a&e"a, "o& *$ &are găsse &aet!".  1eve$ /$tr6o /ată %oarte $teresat. L!ă &ă"+ara , * s&oase /o'!".Prv &! ate$)e &er$ea"a( a'o o +ros. I$ &e"e /$G!r+ă( z#+-$/( ast!'ăst&"!)a , o '!se *$a'o *$ ar-ă.  ;$ t+' &e &o-ora 'e &ărare( se g#$/ea4

  5 Jo8!$ a av!t /re'tate. M!ta$) ă,ta 'ot % $or+a"( &hars!'er$or+a".  CAPITOLUL VII.  LA VREMEA ACEEA( răz-o!" +ar)a$ *+'"$se /o a$ , /ea se/ove/se &ea +a &oststoare &a+'a$e +"tară *$tre'r$să vreo/ată. Char/e "a *$&e'!t( &#$/ era *$ sta/!" 'regăttor( /ă/!se $a,tere "a /s'!te *$ver,!$ate. A 'or$ Ia răz-o sa! $! : a&easta %!sese *$tre-area &are t+'/e tre a$ s&$/ase gr!'!" &o$/!&ător"or *$ /o!ă ta-ere a/verse. Lor/!"

Page 28: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 28/123

Creg L$$( tată" "! C"a$e , %!" Lor/!"! Co$/!&ător( /ese+$at He$era"62e% a"e<'e/)e( a %ost /$ 'r+a &"'ă , %ără rezerve *+'otrva răz-o!"!.  A!$sese *$ ora, &! tre a$ *$ !r+ă( ve$$/ /e 'e Ve$!s &! aht!"s'a)a" 'erso$a"( *$so)t /e &ea +a +are 'arte a stat!"! să! +aor.Petre&!se a'o &#teva "!$ /s&!t#$/ *$ &o$tra/&tor! &! &e /$ %a+"a I! ,

&! /ver, 'rote&tor $%"!e$).  5 A sost vre+ea( "e s'!$ea e" as&!"tător"or( &a I+'er!" să6, 'ăstreze&! str&te)e hotare"e a&t!a"e. 1$tr6!$ s+'"! ora,6stat a+ a!$s a&!+ să/o+$ă+ *$treg!" Pă+#$t( &! e<&e')a &#torva tertor +!$toase. Patr!/$tre &e"e !$s'reze&e &o$t$e$te $s!"are /e 'e Ve$!s s!$t a"ate &! $o. 2$! ave+ /e &e să $e te+e+ /e sate") "o&!) a "! J!'ter at#ta t+' &#t 'ee trăes& /oar -ar-ar. Este a/evărat &ă +ar)e$ &o$t$!ă să6, &#r+!as&ă'"a$eta *$tr6!$ +o/ &a+ -r!ta"( /ar ar % +a *$)e"e't să $! $e a+este&ă+. Tr-!r"e 'e &are "e6a! *$v$s se răs&oa"ă *+'otrva "or &! reg!"artate , astaIe va /a /e "!&r! o -!$a -!&ată /e t+'. A,a &ă e $! re'rez$tă $& oa+e$$)are 'e$tr! $o( ar a&esta tre-!e să %e s$g!r!" $ostr! &rter! 'e$tr!

or&e răz-o *$ vtor.  1a&ă ra'oarte"e s'!$ea! a/evăr!"( +!") 'atro$ , &ava"er era!&o$v$, /e te+e$&a a&este arg!+e$ta). 1ar &#$/ Lor/!" Co$/!&ător searătă %avora-" răz-o!"! *, s&h+-ară 'ărerea( &e" '!)$ *$ +o/ '!-"&.  So)a Lor/!"! Co$/!&ător( L3/a( , TeDs( %!" L3/e /$tr6o &ăsătorea$teroară( era! &e +a a'rg s!s)$ător a $vaze. Arg!+e$t!" "or( 're"!ata'o , /e Lor/!" Co$/!&ător( era &ă +ar)e$ a"eseseră s$g!r răz-o!" 'r$re%!z!" &ategor& /e a *$tre)$e "egăt!r &o+er&a"e , /e a"tă $at!ră &! rest!"Sste+!"! So"ar. C$e '!tea ,t &e se '!$ea "a &a"e( &e ar+ate se 'regătea! *$ se&ret sa! &#te $ave s'a)a"e se &o$str!a! 'e o '"a$etă &are /e +a -$e/e /os'reze&e a$ $! 'r+se $& !$ vztator7

  A %ost !$ arg!+e$t hotăr#tor. Re+ar&a sea&ă a Lor/!"! Creg &ăv$ovată 'e$tr! a&easta ar '!tea % +eto/a %o"ostă /e I+'er! "a $va/area$s!"e ve$!se$e C+-r $! 6a %ă&!t să se răzg#$/eas&ă 'e 'artza$răz-o!"!. Meto/a %!sese s+'"ă , !&gătoare. Nea+!" C+-r( !$ tr-/eose-t /e -ă$!tor( a&&e'tase &! gre! să 'r+eas&ă +!sa%r. A! /eve$t$e"$,t)( &#$/( /!'ă &#teva "!$( 'este treze& /e + /e -ăr-a) t$er ,vo$& a!$seseră 'e +s!"ă( s$g!r sa! *$ gr!'!r. Ne"$,tea "or era !st%&ată. ;$tr6o $oa'te( vztator se a/!$ară *$ tre /$ &e"e +a +ar ora,e&+-re$e , ata&ară toate o-e&tve"e +'orta$te. P#$ă *$ zor( o s!tă /e +/e "o&!tor %!ră +asa&ra)( ar $s!"a &!&ertă.  He$era"!" &are &o+a$/ase e<'e/)a %!sese Lor/ TeDs. La $sste$)e"e

+a+e sa"e( Patro$at!"( r!,$at( a'ro-ase săr-ătorrea v&tore.  Era /e& /e a,te'tat &a 'artza$ &!'"!"! L3/a6TeDs să 'rveas&ăre+ar&a "! Creg /re't o /ova/ă /e $v/e. S6a s!gerat &ă vor-e"e "! era!$e/e+$e 'e$tr! !$ -ăr-at at#t /e "!str!. S6a /at &har /e *$)e"es( &!v&"e$e( &ă /e %a't răz-oae"e &o$/!se /e e" a! %ost $es%#r,t /e "!$g( &eea&e era se+$!" !$e $at!r e<agerat /e 'r!/e$te. U$ a! +ers at#t /e/e'arte *$&#t a! s!s)$!t &ă( *$ rea"tate( e" $! ar avea *$&re/ere *$&a'a&tatea ar+ate"or /$ L$$ , &ă a,a &eva $! era /e&#t o &rt&ă os$&ă "a

Page 29: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 29/123

a/resa +"tar"or( ar s$g!ra &o$&"!ze &are se '!tea trage %! &ă( "a !r+a!r+e( $! era /e&#t !$ "a,.  Pe$tr! Lor/!" Creg( &are se *$&ă'ă)#$a să ră+#$ă "a 'ărerea "!( &e"+a +are ,o& a ve$t at!$& &#$/ a /es&o'ert &ă '#$ă7J Ta$a( so)a "!( *s'r$ea 'e a/versar. A %ost at#t /e %!ros *$&#t +e/at 6a tr+s o &erere /e

/vor). La/3 Ta$a( a" &ăre s$g!r +otv *$ s!s)$erea răz-o!"! era&o$v$gerea &ă a&esta ar $etez &arera so)!"! e ,( +'"&t( 'ro'ra e'oz)e so&a"ă ar /eve$ +a *$a"tă( s!%er o &ă/ere $ervoasă. O să'tă+#$ă+a t#rz! *, reve$se a'roa'e &o+'"et( /ar starea /e s'rt *$ &are se a%"a o%ă&! să 'or$eas&ă *$ trăs!ră s're &arter!" ge$era" a" so)!"! e( st!at *$ a%araora,!"!. A!$să a&o"o "a ora +ese( se t#r* *$ %a)a "! *$ ge$!$&h , *" r!gă săo erte( *$ 'reze$)a a s!te /e *$a") o%)er. U"!t( Creg o &o$/!se *$ gra-ă'r$tr6o !,ă /$ a'ro'ere( , ast%e" se *+'ă&ară.  1$ a&ea 'eroa/ă /ata tra$s%or+area La/36e Ta$a. Aroga$)a */s'ăr!. Re$!$)ă "a &e"e +a +!"te /$tre a&tvtă)"e so&a"e( /e/&#$/!6se&ă+$!"!. Fr!+!se)ea e +#$/ră( a'roa'e or-toare( /eve$ !$a /e+$ă.

  2 ast%e"( *$tr6o /+$ea)ă /e 'r+ăvară t+'!re( *, săr!tă so)!"( &a oso)e !-toare , gr!"e( !r#$/!6 /r!+ -!$( a'o 'rv &!+ aht!" se *$/e'ărta *$ vteză 'e$tr! a se a"ăt!ra +'reso$a$te %"ot"e /e $ave s'a)a"e+o-"zate *$ &ea"a"tă 'arte a Pă+#$t!"!( !$/e era 'revăz!tă /e&o"area s'reMarte.  Nave"e s'a)a"e 5&a /e a"t%e" toate $str!+e$te"e( ar+e"e , +"oa&e"e/e tra$s'ort , /e "!'tă &!$os&!te /$ ve&h+e : avea! "+te"e "or. Era! &e"e+a ra'/e $ave /e)$!te /e o+( /ar &#t /e ra'/e( $+e$ $! %!sesevreo/ată *$ stare să s'!$ă. La vre+ea $vaze '"a$ete Marte( &o$v$gerea&ea +a răs'#$/tă era &ă $ave"e s'a)a"e '!tea! at$ge $&re/-"a vteză /eo +e /e +"e 'e oră *$ s'a)!" "'st /e aer. C!+ &ă"ătora s're Marte

$e&esta *$tre 'atr!ze& , o s!tă /e z"e : *$ %!$&)e /e 'oz)"e /$ a&e"+o+e$t a"e &e"or /o!ă '"a$ete : /sta$)a +$+ă '#$ă "a Marte era est+ată"a !$ +"o$ /e +"e.  M!"te +$) "!+$ate &o$s/era! a&eastă &%ră gre,tă. Pe$tr! &ă( /a&ăar % %ost &ore&tă( ar % *$se+$at &ă !$e"e /$tre ste"e"e +a *$/e'ărtate s6ar %a%"at "a s!te /e +"oa$e /e +"e /e'ărtare. A&eastă /ee 'ărea *$să at#t /er/&o"ă( *$&#t 6a %ă&!t 'e +!") să se *$/oas&ă /e s&!s$)a , /e,te'tă&!$easava$)"or te+'"er.  O $avă s'a)a"ă "!$gă /e o s!tă &$&ze& /e '&oare '!tea tra$s'orta$!+a /o!ă s!te /e oa+e$ *$tr6o &ă"ătore s're Marte &! /!rata , ,aze& /ez"e. 1e, avea s!%&e$t "o& 'e$tr! +!"t +a +!") 'asager( rezerva /e aer

+'!$ea a&eastă "+tare. Aer!" '!tea % '!r%&at /oar 'e$tr! !$ t+'(%o"os$/!6se a$!+te &h+&a"e.  1o!ă s!te : a&esta era $!+ăr!" /e oa+e$ *+-ar&a) *$ %e&are $avăa'ar)$#$/ 'r+e %"ote &are 'ărăs Pă+#$t!". I$ tota" '"e&ară &$& s!te /e$ave( a &ăror /est$a)e era +are"e /e,ert &!$os&!t s!- $!+e"e /e MareC++er!+. U$ &a$a" "at /e o +"ă /es'&a *$ /o!ă /e,ert!"( ar /e %e&are'arte a &a$a"!"! '!stetatea era *+'$să *$a'o &a"e /e &#te o s!tă /e +"e/e o vegeta)e a-!$/e$tă &e6, trăgea seva /$ +"e /e *$g!ste &a$a"e

Page 30: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 30/123

a!<"are. Os"$( !$!" /$tre &e"e +a +'orta$te &$& ora,e a"e +ar)e$"or( sea%"a *$tr6o va"e *$t$să( *$ "o&!" *$ &are &a$a"!" ,er'!a 're&!+ !$ r#! s$!os.  ;$tr6!$ %e"( &a$a"e"e era! $,te r#!r. ;$ t+'!" 'r+ăver( a'a /$ e"e&!rgea $e*$trer!'t /e "a $or/ "a s!/( 'e !r+ă *$&et$ea tre'tat( '#$ă &#$/('e "a +"o&!" ver( &!rgerea se o'rea. Se ,ta /$ ra'oarte"e s'o$"or &ă

'o'!"a)a ora,!"! Os"$ /e'ă,ea &! +!"t !$ +"o$ /e "o&!tor. C!&errea "!ar % %ost o "ovt!ră /evastatoare 'e$tr! +ar)e$ , !$ s!&&es %ără ega" 'e$tr! *$v$gător.  F"ota a!$se 'e Marte &o$%or+ 'rogra+!"!( toate $ave"e : &! e<&e')a!$ea : *$&a/r#$/!6se *$ $terva"!" sta-"t /e 'atr!ze& , o't /e ore. La+ez!" $o') &e"e /e6a /o!a z"e( $ave"e 'or$ră *$ "!$g!" &a$a"!"! s're ora,(&#te ze&e *$ r#$/. O/ată a!$se "a "o&!" sta-"t( a%"at "a vreo &$& +"e/e'ărtare /e 'er%era ora,!"!( ,r!r"e /e $ave &o-or#ră 'r$tre t!%,!r sa! *$ &#+' /es&hs. ;$&e'!ră +e/at să /es&ar&e to) so"/a)( +aortatea &a"or, s!%&e$t e&h'a+e$t , hra$ă 'e$tr! o 'eroa/ă *$/e"!$gată.  A! %ost ,ase ore 'er&!"oase. ;$ t+'!" /es&ăr&ăr( $ave"e era!

/eose-t /e v!"$era-"e "a eve$t!a"e"e ata&!r a"e !$! a$!+e t' /e $ave /easa"t( 'revăz!te &! "!$g -er-e& +eta"&( &a'a-" să stră'!$gă '"ă&"e s!-)r/$ &are era! &o$%e&)o$a) 'ere) e<teror. 1a&ă o $avă ata&atoare re!,easă s!r'r$/ă !$ tra$s'ortor *$ aer( &e a%"a) "a -or/ era! 'er/!). A'ro'$/!6se /$tr6o 'arte( agresor!" 'er%ora !$a /$tre '"ă&"e /$ 'artea /e s!s( a'orăst!r$a tra$s'ortor!" 'e s'ate. C!+ $ava $! era 'revăz!tă &! 'ro'!"soare"a 'artea s!'eroară( /e o-&e se 'ră-!,ea &a o 'atră. ;$&er&ăr"e re'etate/e a +o$ta 'ro'!"soare , "a 'artea /e s!s a $ave"or( /e$t&e &! &e"e a%"ate/e/es!-t!" "or( $! a! %ă&!t /e&#t să 'ro/!&ă ars!r ra/oa&tve e&h'ae"or ,'asager"or( ar $sta"area !$or -"$/ae /e '"!+- s!'"+e$tare $! a /at $&!$ rez!"tat.

  1$ %er&re( &e"e ,ase ore tre&!ră %ără $& !$ ata&. La /o!ă &eas!r /e"a ve$rea zor"or( ar+ata 'or$ s're ora,( !r+ăr$/ trase!" &a$a"!"!. 1!'ă ooră /e +ar,( ava$gar/a a!$se 'e &!"+ea !$! /ea" &e /o+$a o *$t$să va"e *$ &are se zărea! "&ăr$/ "!+$"e /$ Os"$. O'rră( &a-r#$/!6, &a. ;$&e'!răsă se *$v#rtă *$ &er&. ;$ +are gra-ă( !$ +esager 'or$ *$a'o 'e$tr! a6ra'orta "! Lor/ Creg !$ "!&r! $e&rez!t4 *$ va"e *, avea ta-ăra o ar+ată+ar)a$ă at#t /e +e$să( *$&#t &ort!r"e , a&aret!r"e se 'er/ea! !$/eva *$zara.  He$era"!" ve$ *$ ga"o' să ar!$&e o 'rvre. Ce /$ 'rea+a "!'ovestea! +a t#rz! &ă $&o/ată $! "6a! văz!t +a "$,tt &a at!$& &#$/&o$te+'"a *$treaga va"e. 1e, se 'oate &a s'era$)e"e "! *$tr6o v&tore ra'/ă

să se % $ăr!t *$ &har a&e" +o+e$t. Ar+ata /$ %a)a "or : %ără *$/oa"ă('r$&'a"a %or)ă +ar)a$ă : $!+ăra *$ !r /e ,ase s!te /e + /e oa+e$ , era&o+a$/ată /e *$s!, Rege"e Y$atg$.  Lor/!" Creg to&+a "!ase hotăr#rea să ata&e $!+a/e&#t( &#$/ o %"ot"ă/e $ave /e ata& /!,+a$e tre&! %!"gerător 'este /ea" , /es&ăr&ă !$ 'oto' /esăge) as!'ra gr!'!"!( ră$$/ a'roa'e &$&ze& /e so"/a). He$era"!"62e%s&ă'ă $evătă+at( /ar "!&r!" a&esta era /e'arte /e a re'reze$ta !$ s!&&es.I+e/at /ă/! or/$e"e $e&esare.

Page 31: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 31/123

  P"a$!" "! era s+'"!. Rege"e Y$atg$ , stat!" să! +aor a%"aseră6&!sg!ra$)ă &ă !r+a !$ ata&. 1ar $! era s!%&e$t &ă ,ta!( & tre-!a să *$,t$)eze o ar+ată /s'ersată *$tr6o ta-ără &e se /es%ă,!ra 'e o s!'ra%a)ă *$t$să. A %ost +otv!" 'e$tr! &are Creg $! eztă să *$&ea'ă "!'ta. Ata&atorera! *$tr6o $%erortate /e !$! "a ,ase. A'ărarea %! $esg!ră , st#$ga&e "a

 *$&e'!t( /ar /eve$ &!r#$/ +a hotăr#tă( *$ s'e&a" /atortă s!'erortă)$!+er&e. Ma t#rz! s6a a%"at &ă o s!tă /e + /e +ar)e$ a! %ost !&, sa!ră$)( ar +&a ar+ată a &e"or /$ L$$ 'er/!se treze& /e + /e oa+e$(+or)( 'rzo$er sa! /s'ăr!). 2 &#$/ văz! &ă $! re!,se să *$a$teze '#$ă/!'ă6a+aza t#rz!( Lor/!" Creg or/o$ă retragerea.  1ar $e&az!r"e "! era! /e'arte /e a se % *$&heat. Pe &#$/ tr!'e"e/ă/ea! *$a'o /e6a "!$g!" a'e"or verz! a"e &a$a"!"!( o &eată /e &$& + /e&ă"ăre) : &are '#$ă at!$& %ă&!seră +a$evre !$/eva "a /sta$)ă : "e &ăz! *$s'ate( tă$/!6"e retragerea s're ta-ără , *$/e'ărt#$/!6 /e &a$a( *$s're/e,ert.  Că/erea *$t!$er&!"! sa"vă ar+ata /e "a a"te 'er/er. ;, &o$t$!ară

+ar,!" '#$ă /!'ă +ez!" $o')( &#$/ se( &!%!$/ară *$tr6!$ so+$ %ără vse.Lor/!" Creg *$să $! av! 'arte /e o/h$ă. C! a!tor!" %o&!r"or tra$s+se+esae &ătre $ave"e a%"ate *$ s'a)!. O s!tă /$tre e"e &er&etară &! 'r!/e$)ătere$!" , a'o /es&ăr&ară +a +!"t e&h'a+e$t , a"te 'rovz. Era /ea,te'tat &a $ave /e ata& să *$&er&e să "e hăr)!as&ă( /ar $! se *$t#+'"ă$+&( a,a &ă '#$ă "a ve$rea zor"or re!,ră să se *$/e'ărteze %ără $& !$$&/e$t. C! re'ez&!$e( *$t!$er&!" $o') &e/ă "o&!" "!+$ stră"!&toare az"e.  No"e +atera"e /e răz-o "e 'r$seră -$e *$ a&ea z.  1!,+a$!" * hăr)! &eas!r *$treg( /ar 'e$tr! Lor/ Creg /eve$seev/e$t &ă Rege"e Y$atg$ $! se 'r&e'ea să 'ro%te /e s!'erortatea

$!+er&ă a tr!'e"or "!. Ma$evre"e +ar)e$"or( st#$ga&e , greoae( %!ră/e!&ate &! !,!r$)ă( a,a *$&#t s're seară( "a a/ă'ost!" &ava"ere &areră+ase să )$ă *$ "o& ar+ata /!,+a$ă( oastea ge$era"!"! z-!t să se/es'r$/ă /$ *$&er&!re.  ;$ a&ea $oa'te( ar+ata /$ L$$ av! *$ s%#r,t 'arte /e -$e+ertatao/h$ă. Lor/!" Creg *$&e'! să s'ere /$ $o!. ;, /ă/ea sea+a &ă( "a $evoe('!tea să6, *+-ar&e tr!'e"e , să 'ărăseas&ă '"a$eta( %ără a"te 'er/er. Era o'ers'e&tvă te$ta$tă( &are se 'otrvea &! &o$v$gerea "! $t+ă &ă ar % av!t'!)$e ,a$se /e z-#$/ă.  1ar *$)e"ese &! regret &ă $! se '!tea '!$e 'ro-"e+a *$toar&er *$ L$$.;$treg!" ora, "6ar % &o$s/erat /s&re/tat &a ge$era". La !r+a !r+e( e"

a"esese "o&!" ata&!"!( &har /a&ă %!sese *+'otrva a&este &a+'a$. 2 +aera &eva. H!r"e re"e ar % s'!s &ă e"( &are se o'!sese răz-o!"!( a 'er/!t/$a/$s a&eastă -ătă"e. N!( hotăr#t( $! se '!tea *$toar&e *$ L$$. 2 a'o(tre-!a or&!+ să a,te'te '#$ă "a sosrea &e"e /e6a /o!a %"ote &! *$&ă o s!tă/e + /e oa+e$( &are avea să soseas&ă *$ !r+ătoare"e /o!ă să'tă+#$.  1o!ă să'tă+#$7 ;$ &ea /e6a 'atra z a'a /$ ,a$)!r"e *$g!ste &a $,te'a$g"& &are %ă&ea! "egăt!ra &! &a$a"!"( a'roa'e se&ase. S're seară( so"/a)se *$&ăera! 'e $s'!" +,&ător /e s!- '&oare"e "or. ;$ %a)ă( &#t ve/ea &!

Page 32: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 32/123

o&h( $! era a"t&eva /e&#t *$t$/erea ro,at&ă a /e,ert!"!. Tre-!a să +ae<ste !$ &a$a" !$/eva( s're răsărt( "a vreo $o!ăs'reze&e z"e /e +ers( /arLor/!* Creg $! *$/răz$ să 'or$eas&ă *$tr6o e<'e/)e at#t /e rs&a$tă 'e$tr!ar+ata "!. 2a'teze& /e + /e oa+e$ avea! $evoe /e +!"tă a'ă.  Era 'e$tr! 'r+a oară *$ &arera +"tară a "! Creg &#$/ ră+#$ea %ără

rezerve /e a'ă. Pro-"e+a /eve$ , +a gravă &#$/ !$s'reze&e /$tre &e"e/o!ăs'reze&e $ave s'a)a"e tr+se *$ &ă!tarea 're)os!"! "&h/ e<'"o/ară&har *$a$te să a!$gă *$ ta-ără( revărs#$/ as!'ra /e,ert!"! , a $e%er&)"ora%"a) /e/es!-t!" "or !$ ,!vo /e a'ă o'ărtă. A 1o!ăs'reze&ea $avă re!, săaterzeze( /ar &!+ a'a a%"ată "a -or/ *$&e'!se să /ea *$ &"o&ot( %! sa"vată *$!"t+a &"'ă $!+a 'e$tr! &ă &e /$ e&h'a a&)o$ară /o'!" '$e!+at&("ăs#$/ "&h/!" %er-$te să se s&!rgă *$ $s'.  Co+a$/a$t!"( a'roa'e &o't( e, &"ăt$#$/!6se /$ &a-$a /e &o$tro" , * ra'ortă Lor/!"! Creg4  5 A+ %ă&!t *$to&+a &!+ $e6a) or/o$at( /o+$!"e. A+ ar!$&at toată *$&ăr&ăt!ra , a'o $e6a+ &!%!$/at &! $ava *$ a'ă( %o"os$/6o &a 'e !$

rezervor. I+e/at a *$&e'!t să se *$%er-#$te.  A& trase o *$!răt!ră( /!'ă &are &o$t$!ă *$&!/at4  5 S!$t -"este+a) a&ea /e ze a a'e"or( "a &are se *$&h$ă +ar)e$.E tre-!e să % %ă&!t asta.  5 Prost S'!se Lor/ Creg.  A'o 'or!$& &a 'atr! o%)er să6" es&orteze *$a'o "a $avă.  Era o +ăs!ră /e 're&a!)e $!t"ă. Ce"a") so"/a) s!s)$ea! a&e"a,"!&r!. Ze +ar)e$ a a'e"or , &a$a"e"or %ă&!seră a'a să %ar-ă , ast%e"$ave"e e<'"o/aseră. ;$tr6o &!v#$tare as'ră , re'eztă( Lor/!" Creg *$&er&ă să&o$v$gă "eg!$"e a%"ate /e %a)ă &ă $! se '!tea *$t#+'"a $+& /$ &a!za!$! "&h/ $o%e$sv( tra$s'ortat *$ rezervoare"e o-,$!te a"e $ave"or.

  O vo&e *" *$trer!'se4  5 At!$& /e &e $! a/!&e) a'ă *$ e"e7  Re+ar&a % *$t#+'$ată &! ova). E<'"&a)a &are a !r+at : a$!+e &ă'artea 'r$&'a"ă a $ave"or $! 'oate % '!să *$ 'r+e/e *$ a&est %e" : $6a +a&o$v$s( 'ro-a-"( 'e $+e$.  ;$ &ea /e a ,a'tea z( ar+ata *$&e'! să s!%ere /e sete. Lor/ Creg era&o$,te$t &ă $!6, '!tea 'er+te să a,te'te sosrea &e"e /e6a /o!a %"ote. A,a&ă se hotăr* 'e$tr! !$ '"a$ Ia &are s' g#$/se at!$& &#$/ o'tase 'e$tr!Os"$ &a )$tă a ata&!"!.  Char *$ a&ea $oa'te &he+ă os /o!ă s!te /e $ave , *, *+-ar&ăoa+e$( &#te tre s!te &$&ze& /e %e&are. ?ă$!a &ă s'o$ +ar)e$

'!seseră +#$a 'e !$%or+e"e !$ora /$tre "$$e$ !&, , /ă/ea! t#r&oa"eta-ere( a,a &ă $! /ezvă"! $& +ă&ar stat!"! să! +aor /est$a)a( *$a$te&a $ave"e să %e gata.  P"a$!" "! se -aza 'e o o-serva)e %ă&!tă *$ t$ere)e( &#$/ vztase'"a$eta Marte. ;$ t+'!" !$e &ă"ător /e6a "!$g!" &a$a"!"! Os"$ zărse !$ora, $!+t Magga. ;$ a&est ora,( a,ezat *$tre &e"e +a a-r!'te , st#$&oase&!"+ /e 'e Marte( se '!tea a!$ge 'e !s&at $!+a 'r$ 'atr! tre&ător( toate!,or /e a'ărat. C! /o!ăze& /e a$ *$ !r+ă e<sta a&o"o o gar$zoa$ă( /ar

Page 33: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 33/123

Lor/ Creg &o$s/era( 'e -!$ă /re'tate( &ă oa+e$ să o '!tea! z/ro- &!!,!r$)ă( /a&ă $! %!sese *$tre t+' *$tărtă. Ma era !$ "!&r! *$ %avoarea "!(/e, "a vre+ea a&eea $! avea &!+ să *" ,te. Rege"e Y$atg$ $! &re/ea( *$'o%/a $%or+a)"or 'r+te( &ă 'r$&'a"a %or)ă $va/atoare /$ L$$ %!sese/ea *$v$să. A,te't#$/!6se "a a'ar)a !$e ar+ate $!+eroase( e" &o$t$!a

să 'ăstreze gros!" tr!'e"or 'ro'r *$ a'ro'ere /e Os"$.  Magga &ăz! +e/at /!'ă +ez!" $o'). P#$ă /+$ea)a so"/a) era!'regăt) /e ase/!( av#$/ "a *$/e+#$ă s!%&e$te rezerve /e a'ă. A /o!a%"otă( &are sos /!'ă o să'tă+#$ă( se sta-" tot *$ Magga( , ast%e" e<'e/)a%! sa"vată.  I+'orta$)a a&este v&tor /e%e$sve $! a %ost $&o/ată a're&ată &!+se &!v$e *$ L$$( $& +ă&ar /e !r+a, sa! a'o"oge) Lor/!"! Creg. Tot&eea &e *$)e"egea! &etă)e$ era &ă ar+ata( *$ghes!tă *$tr6!$ oră,e" st!at 'e!$ &a$a" oare&are( era re+e/a-" 'er/!tă( /$ +o+e$t &e o ase/a o %or)ăs!'eroară &! +a +!"t /e ,ase "a !$!. Char , Lor/!" Co$/!&ător( &are *$&a+'a$"e sa"e +"tare &!&erse +!"te 'oz) "a %e" /e $a&&es-"e( *, *$tre-ă

 *$ se&ret %!" /a&ă se a%"a! *$ sg!ra$)ă.  C! e<&e')a &#torva $&!rs!$( ar+ata ră+ase *$ Magga toată vara ,ar$a !r+ătoare. A rezstat ase/!"! /e6a "!$g!" *$treg!"! a$ &are a !r+at( *$ vre+e &e Lor/ Creg &erea *$&o$t$!! *$&ă /o!ă s!te /e + /e oa+e$ !$!Patro$at &are re%!za să tr+tă $o tr!'e *$tr6o a&)!$e &o$s/erată &a sorttăe,e&!"!. Tot!,( *$tr6!$ t#rz!( Lor/!" Co$/!&ător a *$)e"es &ă Creg $! avea/e g#$/ să re$!$)e , a $terve$t 'erso$a" 'e$tr! *$tărr. Patr! $o "eg!$ sea%"a! *$ /r!+ s're Marte *$ z!a *$ &are Lor/!" Co$/!&ător 'ă,ea g#$/tor 'e&ărăr!a &e &o-ora /e "a sa$&t!ar!" $e'ot!"! să! +!ta$t.  CAPITOLUL VIII.  LOR1UL CON1UCTOR $! a %ost 'rea s!r'r$s at!$& &#$/( /o!ă

să'tă+#$ +a t#rz!( Ne""a$ 6a *$+#$at !$ +esa /$ 'artea "! C"a$e. I$s&rsoare se s'!$ea4  ?!$&!"! +e!.  Prea 1st$se Lor/ Co$/!&ător( Regret $es'!s /e +!"t &ă $! a+ %ost *$stare să6+ &o$tro"ez e+o)"e at!$& &#$/ +6a) vztat. Per+te)6+ să Vă+ărt!rses& &ă s!$t +#$/r! /e o$oarea 'e &are +6a) %ă&!t6o , &ă vzta/!+$eavoastră +6a s&h+-at 'ărer"e *$ +!"te 'rv$)e. ;$a$te /e sosrea/!+$eavoastră "a &a-a$ă $! era+ 'regătt să6+ as!+ o-"ga)"e &e /e&!rg/$ a'arte$e$)a "a %a+"a L$$. 1e astăz *$să a+ hotăr#t să +ă arăt /e+$/e $!+e"e 'e &are *" 'ort , &are( /atortă /o+$e voastre( a a!$s at#t /e"!str!.

  Pr+) a,a/ar o+ag"e 'e &are "e /atorez /st$s!"! +e! -!$&( &e"+a +are o+ &are a trăt vreo/ată.  U+"!" vostr! a/+rator , $e'ot( C"a$e.  S&rsoarea &o$)$ea *$ %e"!" e o $otă +e"o/ra+at&ă( ar Lor/!"Co$/!&ător avea seroase rezerve *$ 'rv$)a &ata"ogăr sa"e /re't &e" +a+are o+ a" t!t!ror t+'!r"or. N! Gra $& +ă&ar a" /o"ea &( *$ &e" +a h!$&az( a" tre"ea.

Page 34: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 34/123

  5 Co'"e( g#$/ e"( a !tat /e !$&h!" +e!( ge$era"!" *$tre ge$era" ,/e a/versar!" "!( !"!tor!" 'erso$a &ăr!a s6a a&or/at /re't!" /e a %săr-ătort *$a$te /e a *+'"$ /o!ăze& /e a$ , 'e$tr! &are s6a a'ro-at%o"osrea &!v#$t!"! +are /!'ă $!+e"e să! &#$/ era *$&ă t#$ăr. I6a+&!$os&!t 'e a+#$/o( a,a &ă ,t! !$/e +6e "o&!".

  C! toate a&estea( *$ &!/a rs'e /e "a!/e( s&rsoarea *" +!")!+se 'eLor/!" Co$/!&ător. 1ar *$ ega"ă +ăs!ră *" , $trgase. Răz-ătea /$ ea !$a$!+t to$( &a , &!+ &$eva s!%&e$t /e '!ter$& ar % "!at o hotăr#re+'orta$tă.  P!se s&rsoarea "a !$ "o& &! &ores'o$/e$)a /e %a+"e( /es&hz#$/ or!-r&ă $o!ă4 CLANE. A'o !tă&! /esăv#r,re /e ea. 2o rea+$t *$să osă'tă+#$ă +a t#rz!( &#$/ so)a * arătă /o!ă +esae4 !$! 1$tre e"ea/resat e( ar &e"ă"a"t( o s&rsoare $esg"ată 'e$tr! Lor/!" Creg( 'e Marte.At#t +esa!" &#t , s&rsoarea era! /$ 'artea "! C"a$e. 1e, so-ră /e o-&e(L3/a era a+!zată.  5 Iată a& &eva &e te6ar '!tea $tresa( s'!se ea. Lor/!" Co$/!&ător

&t +a *$a$te +esa!" a/resat e. Era o &hest!$e -a$a"ă.  Prea gra)oase +e"e -!$&.  1st$să 1oa+$ă( Pe$tr! a $!6" *+'ovăra &! &ererea +ea 'e so)!"/!+$eavoastră -!$&!" +e! : va rog &ă"/!ros să %a&e) *$ a,a %e" &as&rsoarea a"ăt!rată să6 'arv$ă 'r$ &!rer /'"o+at& tată"! +e!( Lor/!"Creg. 1!'ă &!+ ve) ve/ea( este vor-a /es're o r!gă&!$e 'e &are o vo %a&e"a te+'"! să'tă+#$a vtoare 'e$tr! v&tora "! as!'ra +ar)e$"or *$ a&eastăvară. O &a's!"ă +eta"&ă '!rt#$/ at$gerea +eta"e"or /v$e Ra/!+(Ura$!+( P"!to$!+ , E&s va /es&h/e a&eastă &ere+o$e( Ur+#$/ &a ea să%e tr+să tată"! +e! &! !r+ător!" tra$s'ort 'o,ta".  C! /eose-t res'e&t( a" /!+$eavoastră C"a$e

  5 2t( zse L3/a( &#$/ a+ 'r+t6o( 'e$tr! o &"'ă $& $! +6a+ /atsea+a &$e este C"a$e. Avea+ +'resa &ă a +!rt. 1ar se 'are &ă este &#tse 'oate /e v! , a &res&!t +are.  5 1a( răs'!$se a-se$t Lor/!" Co$/!&ător( /a( &re,te.  To&+a st!/a r!gă&!$ea 'e &are C"a$e o tr+sese Lor/!"! Creg.Avea se$t+e$t!" &!/at &ă era a& &eva &e $! '!tea *$)e"ege. 1e &e %!sese$evoe să %e tra$s+să L3/e7 1e &e $! /re&t "!7  5 Este ev/e$t( s'!se La/3 L$$( &ă s&rsoarea tre-!e tr+să( /evre+e &e este vor-a /e o *$&h$are /$ 'artea te+'"!"!.  Asta a,a era( 'r&e'! Lor/!" Co$/!&ător. N+& $! %!sese "ăsat "a voa *$t#+'"ăr. Tre-!a să tr+tă s&rsoarea. Tre-!a să tr+tă -!&ă)&a /e

+eta" re'reze$t#$/ o+ag!" ze"or.  1ar ae &e toate a&estea %!seseră /rate s're L3/a7 Re&t r!gă&!$ea/ar $! găs $+& /eose-t *$ a%ară( 'oate( /e -a$a"tatea e. Era at#t /e&o+!$ă( /e $e+'orta$tă( ge$!" /e r!gă&!$e &are * %ă&ea 'e so"/a) -ătr#$să se *$tre-e 'e$tr! &e "!'tă &a 'ro,t. R#$/!r"e era! rare( &! s'a) +ar *$tre e"e( , asta /$tr6o /ată * atrase ate$)a.  5 E -$e( zse z#+-$/( o vo "!a , o vo '!$e *$ &!rer!" /'"o+at&.

Page 35: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 35/123

  I+e/at &e $tră *$ &a-$et!" "!( a'r$se o "!+#$are , '"+-ăs&rsoarea /eas!'ra %"ă&ăr. ;$ /o!ă +$!te( &er$ea"a $vz-"ă *$&e'! să asă"a vea"ă *$ s'a)"e /$tre r#$/!r. C#te ,ase r#$/!r /e s&rs +ăr!$t( *$ghes!te *$tre %e&are /o!ă r#$/!r a"e r!gă&!$. Ct !+t &#teva e<'"&a) *$so)te /e $str!&)!$ 're&se , a+ă$!$)te. Era !$ '"a$ /e ata& 'e$tr!

ar+ate"e /e 'e Marte( &! !$ &ara&ter : +a /egra-ă +ag& /e&#t +"tar. Se%ă&ea! &#teva re%err $/re&te "a ar!$&area *$ aer a te+'"e"or &! +!") a$ *$!r+ă , se /ă/ea /e *$)e"es &ă se '!tea! a,te'ta "a &eva &o+'"et /%ert /$'artea ze"or.  La s%#r,t!" s&rsor era "ăsat !7 S'a)! 'e$tr! se+$ăt!ra "!. N! se+$ă+e/at( /ar /!'ă &e &h-z! !$ t+' *, s&rse $!+e"e 'e h#rte( o '!se *$'"& , a'"&ă +are"e sg"!. A'o se "ăsă 'e s'ate( &h$!t /$ $o! /e a&eea, *$tre-are4 1e &e L3/a".  P#$ă Ia !r+ă $! * tre-! 'rea +!"t t+' &a să *$)e"eagă a+'"oarea$trg"or &are ză/ăr$&seră a&)!$"e I! Lor/ Creg *$ !"t+ tre a$.  5 At#t /e a'roa'e7 H#$/ e" s!+-r!.

  At#t /e a'roa'e( &har *$ %a+"a "!. U$e"e /$tre $trg a! %ost 'ro-a-"!rzte *$ "o&!r"e /e *$t#"$re a%"ate "a ,aze& /e '&oare s!- re%!g!" /e 'est#$&a !$/e !$ &o'" a" ze"or stătea &! !re&hea "'tă /e o )eavă +eta"&ă(as&!"t#$/ ,oa'te"e &o$s'rator"or , &o$se+$#$/!6"e &! &er$ea"ă s+'at&ă *$ 'ag$"e !$! &aet a'are$t $e*$&e'!t.  Lor/!" Co$/!&ător avea &!$o,t$)ă &ă so)a "! !$e"tse %ără *$&etare *$s'ate"e să!. Se &ăsătorse &! ea 'e$tr! &a *$ a&est %e" o'oz)a să a-ă !$re'reze$ta$t a-" *$ &o$/!&ere. Era %&a !$ea /$tre &e"e +a $o-"e %a+"/$ L$$( a &ăre -ăr-a) +!rseră "!'t#$/ 'e$tr! Rahe$". 1e %a't( /o /$tree %!seseră 'r$, , e<e&!ta). C#$/ ea avea $o!ăs'reze&e a$ , era /ea+ărtată , &! !$ &o'"( Lor/!" Co$/!&ător '!sese "a &#"e &! so)!" e &eea &e

avea să %e &o$s/erat /re't &e" +a s&a$/a"os /vor) !r+at /e o $o!ă&ăsătore /$ stora I+'er!"! L$$. Lor/!" Co$/!&ător %!sese $e'ăsător. To&+a !z!r'ase $!+e"e ora,!"! , a" I+'er!"! L$$ *$ %avoarea %a+"esa%e. Ur+ător!" 'as tre-!a să %e v$/e&area a tot &eea Ce "!+ea *$treagă$!+ea ră$"e $ev$/e&a-"e a"e răz-o!"! &v". Căsătora &! L3/a !r+ărsea&est "!&r! , %!sese o +,&are *$)e"ea'tă.  Ea era s!'a'a /e sg!ra$)ă 'e$tr! toate ră-!%$r"e e<'"ozve a"e%or)e"or o'oz)e. M!")!+tă +a$evre"or e( e" ,ta Ia &e să se a,te'te ,'ro&e/a *$ a,a %e" *$&#t toată "!+ea să %e +!")!+tă. Pre%ă&#$/!6se &ă *!r+a s%at!r"e( $!+se s!te /e a/+$strator &a'a-" /$ ta-ăra a/versă(a/!sese *$ serv&!" g!ver$!"! so"/a) , 'atro$ /$ ta-ăra a/versă 'e &are *

 *$săr&$ase &! s!'ravegherea 'o'!"a)"or gre! /e stă'#$t a"e Pă+#$t!"!sa! &! g!ver$area &o"o$"or so"are( *$ !"t+ ze&e a$ tot +a +!") 'atro$a'ro-aseră "eg"e "! *$ Patro$at %ără o-e&). Se a+!za! '!)$ /e %a't!" &ă *$&ă *, +a &tea /s&!rs!r"e. R/&!"za! %or+!"e"e "! org$a"e &!+ ar %4Ma re'e/e /e&#t '!te) vo găt s'ara$ghe"!"0 Vor-e"e +ă o-oses&(/o+$"or0 Să %+ +!")!+) /e 's&a $oastră. 2 a"te"e. 1ar +ere!( *$!"t+a /e&a/ă( toate 'or$r"e 'artza$e se to'seră *$ $teres!" ge$era" a"I+'er!"!. Iată at!$& &#$/ age$) *" $%or+aseră /es're !$e"e &o+'"ot!r(

Page 36: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 36/123

$vestga)"e !"teroare /ove/seră &ă *$ e"e $! era! +'"&a) oa+e$ sa!%a+" +'orta$te.  N&o/ată $! o *$v$!se 'e L3/a 'e$tr! %a'te"e e. A%"#$/!6se *$o'oz)e( $! '!tea %a&e a"t%e"( tot a,a &!+ $& e" $! z-!tse( &! a$ *$ !r+ă(să se )$ă /e'arte /e a+-)"e 'o"t&e a"e gr!'!"! &ăr!a * a'ar)$ea. 1a&ă

&e"or +a *$%er-#$ta) &o$/!&ător a o'oz)e " s6ar % 'ăr!t &ă * tră/eazără+#$#$/ 'rea $e!tră( L3/a ar % %ost asas$ată.  N!( $! * re'ro,a &eea &e %ă&!se '#$ă at!$&. 1ar /e /ata asta eraa"t&eva. Ar+ate +e$se %!seseră /e&+ate /$ &a!za $trg"or e( $!+a'e$tr! a se /ove/ &ă Lor/!" Creg este +a '!)$ vre/$& /e&#t Lor/!" TeDs.Lor/!" Co$/!&ător *$)e"ese &ă , t! a) a /eve$se 'r+e/oasă. Ce" +a+'orta$t "!&r! : g#$/ e" : era sa"varea "! Creg( &are era gata să6, *$&ea'ăo%e$sva. ;$ a&e"a, t+'( tre-!a să a-ă gră să $! o a"ar+eze 'e L3/a , 'ea&o") e. N! se *$/oa &ă a&e,ta găsseră o +eto/ă 'e$tr! a6 $ter&e'ta&ores'o$/e$)a &! Creg. Oare să6 *+'e/&e7 N6ar % %ost 'rea *$)e"e't.  Tot!" tre-!a să 'ară &#t se 'oate /e $or+a" , o-,$!t. 1a&ă e s6ar %

s'erat( e<sta rs&!" !$or te$tatve $esă-!te /e a6" asas$a 'e Lor/!"Co$/!&ător. Or( era ev/e$t &ă at#ta t+' &#t ar+ata Lor/!"! Creg ră+#$ea$ta&tă( gr!'!" $! ar % *$/răz$t $& o a&)!$e ra/&a"ă.  Tre-!a să 'er+tă &a sa&!" /e s&rsor( &! +esa!" "! C"a$e *$ă!$tr!(să a!$gă *$ +#$"e "or( "a %e" &!+ 'ro-a-" se *$t#+'"ase &! *$treaga&ores'o$/e$)ă /e '#$ă at!$&.  1a&ă s&rsoarea ar % %ost /es&hsă( era /e a,te'tat o *$&er&are /easas$are a I! C"a$e. A,a/ar( &e era /e %ă&!t7  Lor/!" Co$/!&ător 'ostă gar/e$ *$ toate "o&!r"e /e *$t#"$re /$&!rtea 'a"at!"!( $&"!sv *$ &e"e /o!ă /e "a 'oa"e"e st#$& 'e &are se a%"are%!g!" "! C"a$e. Motv!" o%&a" 'e$tr! 'reze$)a gar/e$"or era a%,at 'este

tot( "a ve/ere4  M6a+ săt!rat să *$t#"$es& "a tot 'as!" &!'"!r $/e&e$te 'reo&!'ate &!săr!tat!". A&est "!&r! $! $!+a &ă este /e 'rost g!st( /ar a /eve$t at#t /e%re&ve$t *$&#t $e&estă +ăs!r hotăr#te. Har/e$ vor % retra, *$tr6osă'tă+#$ă sa! /o!ă. Mă -z! 'e -!$!" s+[ a" %e&ăr!a( +a a"es a"%e+e"or( 'e$tr! &a *$ vtor a&este s&e$e să $! +a a-ă "o&.  O să'tă+#$ă sa! /o!ă( 'e$tr! a6" 'rotea 'e C"a$e '#$ă "a &ere+o$a/e "a te+'"!.  26ar % /ort să va/ă &e avea /e g#$/ să %a&ă -ăat!" &! +eta"!" 'e &are$te$)o$a să6" tr+tă 'e Marte( /ar &! sg!ra$)ă 'reze$)a "! era +'os-"ă.A /o!a z /!'ă &ere+o$e( Lor/!" Co$/!&ător v - &! Ne""a$4

  5 Cre/ &ă ar % -$e să %a&ă o &ă"ătore 'e Pă+#$t( s'!se e". La *$t#+'"are( %ără !$ trase! a$!+e. Să '"e&e &#t +a &!r#$/. Char +#$e.I$&og$to.  At#t *$ 'rv$)a "! C"a$e. C#t /es're e"( %ă&! o vztă 'rete$eas&ă *$ta-ăra reg+e$t!"! /e gar/ă( *$ a%ara ora,!"!. Pe$tr! so"/a) a %ost o z /e$e!tat. A '!s "a -ătae !$ +"o$ /e sester)( *$ s!+e +&( /ar *+'ăr)te &!/ăr$&e. A! av!t "o& &o$&!rs!r /e &ă"ăre( a"ergăr , *$tre&er /e tot %e"!"( &!

Page 37: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 37/123

're+ 'e$tr! &#,tgător0 &har , *$v$, &are se stră/!seră &#t /e &#t a!%ost *$&#$ta) să 'r+eas&ă re&o+'e$se *$ -a$.  U$a 'este a"ta( a %ost o z -!$ă. La '"e&are( ova)"e *" *$so)ră '#$ă&#$/ a!$se "a 'oarta Mar)a$ă. Ar % %ost $evoe /e &e" '!)$ &#tevasă'tă+#$( /a&ă $! "!$( 'e$tr! &a a%e&)!$ea tr!'e"or( /o-#$/tă &! a&eastă

o&aze( să se st$gă.  C! toate a&este +ăs!r /e 'reve/ere '!se *$ a'"&are( Lor/!"Co$/!&ător e<'e/e &ores'o$/e$)a , a,te'tă !r+ăr"e.  Era $evoe &a gr!'!" L3/e să "!&reze &! re'ez&!$e. U$ &ava"er go"sa&!" 'o,ta". U$ a"t &ava"er , !$ 'atro$ tre&!ră *$ revstă s&rsor"e , "e *+'ăr)ră *$ /o!ă &ategor. U$a /$tre gră+ez( /e /e'arte &ea +avo"!+$oasă( %! $tro/!să "a "o& *$ sa&. Lor/ TeDs *$&e'! să o &er&eteze 'e&ea"a"tă( e<trăg#$/ &#teva ze& /e s&rsor 'e &are "e tre&! +a+e "!.  L3/a "e e<a+$ă !$a &#te !$a( *$+#$#$/!6"e'e &e"e &are tre-!a!/es&hse !$!a /$tre &e /o s&"av( &!$os&ător *$ %o"osrea &h+&a"e"or.A&e,t s&"av era! &e &are *$/e'ărta! sg""e.

  Cea /e6a ,a'tea s&rsoare 'e &are o "!ă era &ea /e "a C"a$e. L3/a 'rvs&rs!" /e +#$ă /e 'e '"&( a'o &tt $!+e"e e<'e/tor!"! 'e 'artea &ea"a"tă, z#+-.  5 S'!$e6+( *$tre-ă ea( +ă *$,e" e! sa! so"/a) 'rves& 't&( +!ta$), a"te 'o&ta$ /e %e"!" ăsta &a 'e $,te '!rtător /e gh$o$7  5 Char a,a( s'!se !$! /$tre &ava"er. 1a&ă vez a,a &eva *$ z!a-ătă"e *$sea+$ă /ezastr!( ar or&e &o$ta&t &! e a/!&e $e$oro&re.  La/3 L3/a r#se.  5 O$ora-"!" +e! so) este &o+'"et /ez$teresat /e ase+e$ea%e$o+e$e 'sho"og&e. 1e a&eea ar tre-! să ve/e+ /a&ă ar+ata Lor/!"!Creg va a're&a &!+ se &!v$e +esa!" /e "a %!" "! +!ta$t.

  Ar!$&ă s&rsoarea s're sa&.  5 P!$e6o *$ă!$tr!. A+ văz!t /ea &o$)$!t!".  Tre s%ert!r /e oră +a t#rz! &!rer!" 'o,ta" *, &o$t$!ă /r!+!" s're$avă.  5 N+& +'orta$t( * s'!se L3/a %!"! e. Tată" tă! vtreg 'are +a'reo&!'at *$ !"t+!" t+' /e 'ăstrarea , *$tărrea +ora"e *$ $&$ta 'a"at!"!.  Lor/ TeDs era g#$/tor.  5 Tare6a, vrea să ,t! /e &e a &rez!t /e &!v$)ă să6 +t!as&ă er 'eso"/a) /$ "eg!$ea /e gar/ă.  1ar &eea &e6 s!r'r$se , +a +!"t 'e &o$s'rator se 'etre&! *$ z!a!r+ătoare( &#$/ Lor/!" Co$/!&ător &o$vo&ă &e"e /o!ă Ca+ere a"e

Patro$at!"! *$ ses!$e &o+!$ă. I+e/at /!'ă &e a!z vestea( La/3 L3/a se *$%$)ă *$ &a-$et!" "! , *$&er&ă să a%"e /es're &e era vor-a. ?ăr-at!" *$săs&!t!ră /$ &a' , z#+-( /!'ă &are * s'!se &! a'are$tă $ev$ovă)e4  5 1raga +ea( va % o s!r'rză '"ă&!tă 'e$tr! toată "!+ea. Tre-!e să6+ *$gă/! , +e o +&ă '"ă&ere &a a&easta.  C#teva z"e +a t#rz!( "a ora &#$/ *$&e'ea ses!$ea s'e&a"ă( s'o$ e$! re!,seră *$&ă să găseas&ă !$ $/&! /es're s!-e&t!" &are !r+a să %e/ez-ăt!t. At#t ea &#t , Lor/!" TeDs %ă&!seră &er&etăr( stră/!$/!6se să

Page 38: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 38/123

tragă /e "+-ă 'e !$ "/er a Patro$at!"!( *$ s'era$)a &ă vor o-)$e( /!'ă&!+ se e<'r+ase L3/a( o $%or+a)e &#t /e +&ă. 1ar /!'ă %e"!" st#$ga& *$ &are se '!$ea! , e *$tre-ăr( a&e,ta era! "a %e" /e $e,t!tor &a , /#$sa.Pe$tr! 'r+a /ată /!'ă +!") a$ av! $e'"ă&!ta e<'ere$)ă /e a se a%"a *$"oa e /$ sa"a Patro$at!"!( %ără să &!$oas&ă /$a$te &e !r+ează să se

 *$t#+'"e.  Sos , +o+e$t!" hotăr#tor. Prv$/!6, so)!" tre&#$/ 'r$tre r#$/!r ,!r&#$/!6se "a tr-!$ă( av! !$ a&&es /e *$/oa"ă , e<as'erare , *" trase /e+#$e&ă 'e Lor/ TeDs( ,o't$/!6 &! %!re4  5 Ce are /e g#$/7 Toată 'ovestea asta a /eve$t o $e-!$e.  TeDs $! răs'!$se.  Lor/!" Co$/!&ător Me/ro$ L$$ *$&e'! *$ st"!" %or+a" &o$sa&rat4  5 E<&e"e$)e"e voastre( +e+-r a %a+"e +e"e( /st$, , *$)e"e')"/er a Patro$at!"!( ve$era-" 'atro$ , $o-"e"e "or %a+"( Cava"er aI+'er!"! , /oa+$e"e "or( re'reze$ta$) a vre/$&!"! 'o'or a" I+'er!"!L$$ : a+ '"ă&erea să vă a$!$) o hotăr#re &are( s!$t sg!r( va *$tr!$ :

/e'"$a voastră a/ez!$e@  Toată "!+ea era *$%orată. ;$ sa"ă se a!z !$ +!r+!r( a'o *$&etă. L3/a *$&hse o&h( tre+!r#$/ /e $e"$,te. C!v$te"e so)!"! e *$se+$a! &ă $! vor% $& !$ %e" /e /ez-ater sa! /s&!). Patro$at!" !r+a să voteze +a t#rz!(/ar /!'ă %e"!" *$ &are Lor/!" Co$/!&ător *$&e'!se 'reze$tarea hotăr#r sa"e(a&easta avea să /ev$ă &! sg!ra$)ă "ege.  TeDs se a'"e&ă s're +a+a "!4  5 ?agă /e sea+ă( s'!se( $!6, &te,te /s&!rs!".  L3/a $! o-servase. Ar % tre-!t să se a,te'te "a a,a &eva.  S'o$ e a%"a) 'r$tre s"!tor &ase * ra'ortaseră /e +a +!"te or &ă$! re!,seră să găseas&ă $& !$ %e" /e h#rt ar!$&ate( &or$e a"e /s&!rs!"!

sa! *$se+$ăr( $&ăer *$ a'arta+e$t!" sa! &a-$et!" Lor/!"! Co$/!&ător.  1e 'e 'o/!+. Me/ro$ L$$ &o$t$!ă4  5 N! este /e"o& !,or 'e$tr! !$ o+ at#t /e a&tv &!+ a+ %ost e! să *$)e"eagă &ă a$ se a/!$ă !$!" /!'ă a"t!". 1ar se 'are &ă $! este $& o *$/oa"ă &ă a+ *+-ătr#$t , &ă astăz s!$t +a '!)$ ro-!st /$ '!$&t /eve/ere %z& /e&#t era+ *$ !r+ă &! ze&e a$( sa! &har &! ze&e "!$. Iată /e &e&re/ &ă a ve$t t+'!" să6+ $!+es& s!&&esor!" : , 'r$ asta $! *$)e"eg /oar!$ +o,te$tor( & !$ a!tor *$ g!ver$are( &are va % Lor/ Co$/!&ător Aso&at&#t t+' +a ră+#$ e! *$ %!$&)e , 'e /e'"$ Lor/ Co$/!&ător /!'ăretragerea sa! +oartea +ea. C! a&este g#$/!r *$ +$te( a+ -!&!ra să văa$!$) &ă a+ a"es 'e$tr! a&est ra$g +'orta$t 'e 'rea!-t!" +e! %!( Lor/!"

Creg( a &ăr! *$/e"!$gată , o$ora-"ă &areră s6a *+-ogă)t *$ !"t+ a$ &!+a +!"te z-#$z +'orta$te.  E$!+era !$!" /!'ă a"t!" s!&&ese"e /e "a *$&e'!t!" &arere "! Lor/Creg. A'o &o$t$!ă4  5 Pr+a "! +are re!,tă *$ &a+'a$a +ar)a$ă( *$&e'!tă at#t /e$e%avora-"( a %ost at!$& &#$/ a z-!tt să6, sa"veze ar+ata /e "a !$/ezastr! re'ara-" /atorat $e%er&te &o$&/e$)e &are "6a '!s %a)ă *$ %a)ă *$+o+e$t!" aterzăr &! %or)e $a+&e s!'eroare. Este !$ a/evărat +ra&o" &ă

Page 39: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 39/123

a re!,t să6, &o$/!&ă ar+ata *$tr6!$ '!$&t /$ &are *$ &!r#$/ 'oate 'or$o%e$sva , '!te+ să %+ sg!r &ă /e a&eastă /ată va o-)$e v&tora &are/oar *$t#+'"ător 6a s&ă'at *$ !r+ă &! /o a$.  Fă&! o 'a!ză( a'o( *$ t+' &e L3/a as&!"ta &! o&h a&!+ /es&h,(rese+$ată *$ %a)a /ezastr!"!( s'!se &! hotăr#re4

  5 I a&or/ a&!+ %!"! +e!( Lor/ Creg( /re't!" /e a &o$/!&e a"ăt!r /e+$e *$treg!" I+'er! L$$ , * &o$%er tt"!" /e Lor/ Co$/!&ător Aso&at. A&esttt"!( /e, $%eror &e"! 'e &are *" 'ort( $! este &! $+& +a 'reos s!- as'e&ta/+$stratv( at#ta t+' &#t !$ %! *, &$ste,te , *, res'e&tă tată".  Lor/!" Co$/!&ător se o'r , z#+- +ohor#t( *$tr6!$ %e" &!/at 'e$tr!%a)a "! ve,$& *$&r!$tată( a'o &o$t$!ă4  5 S!$t *$&re/$)at &ă ve) *+'ărtă, &! +$e a&este %er&te ve,t , &ăve) *$/e'"$ gra-$& : &har v6a, s!gera &a a&easta să %e z!a , a&easta ora: %or+a"tă)"e "ega"e a"e *$tr!$r( *$ a,a %e" *$&#t să6" '!te+ *$,t$)a *$a!$!" -ătă"e /e&sve 'e %!" +e! /e o$oarea 'e &are 6o a&or/ă I+'er!". 7( Fă&! o '"e&ă&!$e , &o-or* /e 'e 'o/!+. Se 'are &ă a!/e$)a av! $evoe

/e &#teva &"'e 'e$tr! a *$)e"ege &ă ter+$ase( &ă& "$,tea ră+ase /e'"$ă.1ar &#$/ *$ &e"e /$ !r+ă a! z-!&$t( a'"a!ze"e a! %ost &! at#t +a %re$et&e, a! )$!t '#$ă &#$/ e" a 'ărăst +area sa"ă /e +ar+!ră.  CAPITOLILI\.  LOR1 CREH &t6&! !+re s&rsoarea "! C"a$e. N!6 %! gre! să 'r&ea'ă&ă r!gă&!$ea -ăat!"! servse &a 'rete<t 'e$tr! tra$s+terea !$! +esa+!"t +a +'orta$t. Fa't!" &ă !$ ase+e$ea ,ret"& %!sese $e&esar * /ă/ea%or. Stratage+a %o"ostă &o$%erea /o&!+e$t!"! o gre!tate 'e &are( *$ +o/$or+a"( e" $! ar % a&or/at6o !$! '"a$ at#t /e $e-!$es&.  I+'orta$t era &ă $! &erea /e&#t s&h+-ăr +$ore *$ /s'!$ereatr!'e"or. I$te$)a "! era să ata&e. P"a$!" a$t&'ase a&est "!&r! , a/ă!gase

!$ %a&tor 'sho"og& gre! /e &rez!t. Tot!,( a+$trea e<'"oze &e"or!$s'reze&e $ave !+'"!te &! a'ă ve$ea *$ s'r$!" I!0 !$ %e$o+e$ *$&ă$ee<'"&at /!'ă /o a$.  Creg &#$tăr *$/e"!$g a%r+a)a /$ s&rsoare &!+ &ă 'reze$)a ar+ateRege"! Y$atg$ Ia Os"$ $! %!sese *$t#+'"ătoare( & !r+are a !$e"tr"or'#$ă at!$& $e/ezvă"!te /$ L$$.  A+ stat ase/at a& vre+e /e /o a$( g#$/ e" %!ros( , a+ %ost$evot să /!& !$ răz-o /e%e$sv $!+a /$ &a!ză &ă +a+a +ea vtregă ,/o"o%a$!" /e %6s! /ores& să '!$ă +#$a 'e '!tere  Se +ag$ă 'e e" +ort , 'e Lor/ TeDs /eve$$/ Lor/ Co$/!&ător.Părea o 'ers'e&tvă *$groztoare. ?r!s& se hotăr* , 'or!$& să v$ă !$ sava$t

te+'"er /eta,at 'e "#$gă ar+ată( !$ o+ re&!$os&!t 'e$tr! &!$o,t$)e"e sa"evaste /es're Marte.  5 Care este vteza a'e"or &a$a"!"! Os"$ *$ a&eastă 'eroa/ă a a$!"!7  5 Ca+ &$& +"e 'e oră( ve$ răs'!$s!".  Creg %ă&! !$ &a"&!". Asta *$se+$a *$!r /e o s!tă treze& /e +"e *$tr6oz +ar)a$ă. Ar % %ost *$/ea!$s o tre+e( 'oate &har +a '!)$. 1a&ă a&ea&a's!"ă +eta"&ă( '!rt#$/ at$gerea ze"or( va % ar!$&ată *$ a'ă "a /o!ăze&/e +"e "a $or/ /e ora,( e%e&t!" e( or&are ar % %ost a&e"a( se va 'ro/!&e &har

Page 40: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 40/123

 *$ +o+e$t!" /e&"a$,ăr ata&!"! "a &are e &h-z!se *$/e"!$g. O a&)!$e at#t/e $e*$se+$ată $! '!tea *$&!r&a *$ vre!$ %e" '"a$!" o%e$sve. ;$ &!/a %!rere!, să se "$,teas&ă.  Ar+ata *$&ă se +a 'regătea 'e$tr! ata& &#$/ sos /e 'e Pă+#$t ,trea/es're $!+rea "! Creg *$ %!$&)a /e Lor/ Co$/!&ător Aso&at a" I+'er!"!.

Proas'ăt!" ava$sat *$,t$)ă osta, 'r$tr6!$ &o+!$&at '"$ /e +o/este.Rea&)a tr!'e"or *" !+. Peste tot 'e !$/e tre&ea( ve$rea "! era a$!$)ată *$g!ra +are , *$so)tă /e !ra"e /ez"ă$)!te. 2ta /e "a o%)er să /e $%or+a)&ă oa+e$ a're&aseră s#$ge"e re&e &! &are * e"-erase /$ *$&er&!re( "a'!)$ t+' /!'ă sosrea 'e Marte. 1ar a&!+ s+)ea 'e /e'"$ a%e&)!$eage$era"ă &are *" *$&o$!ra.  ;$ tre&!t o-servase *$ /verse o&az 'rete$a 'e &are !$ o%)er o$s'ra! oa+e$"or /$ s!-or/$e. Pe$tr! 'r+a /ată *$să /eve$se e" *$s!,o-e&t!" a&est! se$t+e$t &a+ara/eres&( &eea &e6" %ă&ea să $! regrete to)a$ '"$ /e 'rva)!$ 'etre&!) 'e &#+'!" /e "!'tă( toată stră/!$)a "! /e a6, 'ăstra $tegrtatea *$ +"o&!" &or!')e ge$era"e. Ca 'rete$ , s%ăt!tor( &a

He$era"62e% , -ăr-at /e ar+e( Lor/!" Co$/!&ător Creg L$$ se a/resăoa+e$"or "! *$tr6!$ &o+!$&at s'e&a"( e+s *$ zor z"e ata&!"!4  So"/a) /$ L$$( a sost &eas!" v&tore $oastre.  Ave+ %or)e s!%&e$te , ar+e /$ -e",!g 'e$tr! a z-#$/ *$ or&ea&)!$e $e6a+ 'ro'!$e. I$ a&este &"'e /$a$tea -ătă"e /e&sve( să $ea+$t+ *$&ă o /ată &ă )e"!" s!'re+ a" "!'te $oastre este !$ Sste+ So"ar!$%&at( !$ s$g!r 'o'or( !$ s$g!r U$vers.  No $! s!$te+ +!r/ăr) /e &or!')a &are +#$e,te a/esea "!'ta 'e$tr!at$gerea )e"!r"or $o-"e. S&o'!" $ostr! este v&tora +e/ată , z/ro-toare.1ar să $! !ta) &ă v&tora este *$tot/ea!$a ro/!" hotăr#r $e&"$tte a &e"ort$er &o+-$ată &! s&!s$)a răz-o$&"or vetera$.

  Lată &e /e vă s%ăt!es&( 'e$tr! va)a voastră , 'e$tr! v&tore4 %)hotăr#) *$ tot &eea &e ve) *$tre'r$/e , $! /a) *$a'o $&o/ată Ca osta,(vo+ *$&h$a v&tora $oastră ze"or ato+&.  Fe &a !răr"e +e"e /e -$e să vă *$so)eas&ă *$ "!'tă  Creg L$$( Lor/ Co$/!&ător.  Cea /e6a /o!a -ătă"e /e "a Os"$ $! a stat $& o &"'ă s!- se+$!" *$/oe". C#$/ se trezră *$ /+$ea)a "!'te( "o&!tor ora,!"! 'rvră &!groază &!+ 'e &a$a"!" "at /e o +"ă , '& oate &a$ae"e a%"!e$te ae a&est!ase s&!rgea!( '!hoae /e a'ă &"o&ottă. A-!r se r/&a! 'este ora, *$ $or/e$,. La a/ă'ost!" "or( $ave s'a)a"e z-!ra! *$ '&a /eas!'ra &"ă/r"or( ar+ /e so"/a) se revărsa! 'e străz. A-a tre&!seră &#teva ore , &a't!"area

ar+ate"or Rege"! Y$atg$ "!ase o ase+e$ea a+'"oare( *$&#t %a+"a Rega"ă$! +a avea $& o ,a$să să se sa"veze. ;$s'ă+#$tat( +o$arh!" &er!'rote&)a !$! o%)er /$ L$$( &are &o$/!se s!- es&ortă "a Lor/!"Co$/!&ător Aso&at. Că'ete$a -r!tă se ar!$&ă "a '&oare"e "! Creg0 a'o(&a !$ se+$ /e -!$ăvo$)ă a &!&ertor"or( 'rv *$"ă$)!t /e 'e o *$ă")+e(a"ăt!r /e &e" &are *" &a't!rase( 'ră-!,rea '!ter +"tare +ar)e$e.  ;$tr6o să'tă+#$ă se 're/ară toate reg!$"e( &! e<&e')a !$! tertor!+!$tos( -$e *$tărt. Marte era &!&ertă. ;$ to!" ser-ăr"or &are av!ră "o& *$

Page 41: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 41/123

z"e"e !r+ătoare( *$tr6!$ a+!rg( o săgeată otrăvtă 'or$ /$ !+-ra !$e&"ă/r /$ Os"$ , stră'!$se g#t!" "! Lor/ Creg. M!r *$ &h$!r groaz$&e ooră +a t#rz!( %ără &a !&ga,!" să 'oată % găst. Tre "!$ /!'ă a&eea( &#$/vestea +or) sa"e a!$se *$ L$$( a+-e"e ta-ere a&)o$ară ra'/. L3/a *e<e&!tase 'e &e /o s&"av &h+,t , 'e &!rer "a &#teva ore /!'ă &e a%"ase

/e v&tora "! Creg. A&!+ tr+se asas$ 'e$tr! a6 !&/e 'e &e /o &ava"er, 'e 'atro$!" &are asstaseră "a /es&h/erea &ores'o$/e$)e. ;$ a&e"a, t+'( * 'or!$& "! TeDs să 'ărăseas&ă ora,!" , să '"e&e "a !$a /$tre 'ro'retă)"e"! *$/e'ărtate.  ;$ &"'a *$ &are gărz"e Lor/!"! Co$/!&ător sosră să6" aresteze( t#$ăr!"s'erat se a%"a 'e /r!+ &! $ava "! 'erso$a"ă. A&eastă sa"vare /e !"t++o+e$t 6a /o+o"t Co$/!&ător!"! a&&es!" /e %!re $)a". Tre'tat( 'e+ăs!ră &e se s&!rgea 'r+a z( *$ e" &re,tea o s$&eră a/+ra)e 'e$tr! so)asa. ;$)e"ese &ă $!6, '!tea 'er+te să '!$ă *$ 'er&o" re"a)"e "! &! ea( +aaes a&!+( &#$/ +are"e Creg +!rse. A!$se "a &o$&"!za &ă ea $6ar % %ost &!sg!ra$)ă *$ stare să or/o$e asas$area "! Creg. Pro-a-" vre!$ &o+'"&e

s'erat( te+#$/!6se 'e$tr! 'ro'ra 'e"e( a&)o$ase /e !$!" s$g!r0 ar L3/a(&! o *$)e"egere /esăv#r,tă a st!a)e( '!r , s+'"! a&o'erse tot!" 'e$tr!o&h "!+. 1a&ă ar % r!'t re"a)"e &! ea *$ a&e +o+e$t( '!tea % %ata 'e$tr!soarta I+'er!"!. 9otăr#rea "! era( /ea "!ată at!$& &#$/ so)a a'ăr! &! *$treaga s!tă /!'ă ea 'e$tr! a6, e<'r+a *$ +o/ o%&a" &o$/o"ea$)e "e. C!"a&r+ *$ o&h( * "!ă +#$a *$tr6a "!.  5 L3/a( s'!se( este !$ +o+e$t ter-" 'e$tr! +$e. Ce +ăs%ăt!e,t7  Ea 'ro'!se o &o+-$a)e *$tre %!$era" o%&a"e , săr-ătorrea tr!+%a"ăa v&tore. A/ă!gă4  5 1$ $e%er&re( TeDs este -o"$av ,D$! va '!tea % a"ăt!r /e $o. Se'are &ă este vor-a /es're o -oa"ă &are s6ar '!tea să6" )$ă /e'arte 'e$tr! o

'eroa/ă *$/e"!$gată.  Lor/!" Co$/!&ător &rez! &ă re&!$oa,te *$ a&este &!v$te o a-a$/o$are(&e" '!)$ 'e$tr! !$ t+'( a a+-)"or e *$ 'rv$)a "! TeDs. Era /e %a't o&o$&ese e<traor/$ară( $! a-so"!t $e&esară : /!'ă 'ărerea "! : 'e$tr!'ăstrarea *$treg a%a&er /e'arte /e g!ra "!+.  Se a'"e&ă , * săr!tă +#$a. ;$ t+'!" %!$era""or 'ă,ră *+'re!$ă *$!r+a s&r!"!. ;$ s$ea "! *$să &o$t$!a să %e *$grorat *$ 'rv$)a vtor!"!.N! se '!tea *+'e/&a să6, re'ete *$tre-area4 2 a&!+7 Era !$ %e" /eago$e a $ehotăr#r !$! o+ &o$,te$t /e "+te"e 'e &are "e a/!&e &! ea-ătr#$e)ea.  M$tea "! *$&ă +a &ă!ta &! %re$eze o so"!)e &#$/ 'rvrea * &ăz!

as!'ra !$! -ăat '!rt#$/ toga &e$!,e /e sava$t. C!+ t#$ăr!" +ergeaa"ăt!r /e 'ro%esor!" Ne""a$( $!6 %! gre! să6" re&!$oas&ă 'e $e'ot!" să!(C"a$e.  ;$ a&e" +o+e$t( 'e$tr! Lor/!" Co$/!&ător : &are &o$t$!a să 'ă,eas&ă *$ !r+a s&r!"! stră"!&tor &! ră+ă,)e"e %!"! să! !&s : "o&!" e<'rese&h$!te /e 'e &h'!" *+'etrt %! "!at /e !$ aer g#$/tor. N! &ă ,6ar % '!t!t'!$e 'rea +!"te s'era$)e *$tr6!$ +!ta$t( /ar *, a+$tse vor-e"e s'!seo/ată /e Jo8!$( 'e &#$/ *$&er&a să6" &o$v$gă să "ase -ăat!" *$ va)ă. 1e e"

Page 42: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 42/123

va /e'$/e &e se va *$t#+'"a +a t#rz!( * s'!sese ră'osat!" sava$tte+'"er. 2 a/ă!gase o 'rez&ere : &!+ &ă C"a$e *, va &#,tga 'ro'r!" "!"o& *$ ga"era oa+e$"or "!,tr /$ L$$.  1e, *$/!rerat , /s'erat /$ &a!za 'er/er s!%erte( Me/ro$ L$$z#+- *$ver,!$at. Pregătrea -ăat!"! tre-!a să &o$) $!e( /ar( &a

s&h+-are( era $evoe să se '!$ă a&&e$t!" 'e /ezvo"tarea e+o)o$a"ă.  Char /a&ă a-a a!$sese "a '!-ertate( ve$se 'ro-a-" vre+ea 'e$tr!C"a$e să /es&o'ere &ă %e+e"e era! $,te %$)e arz#$/ /e e+o)( 'er&!"oase, tot!, *$&#$tătoare. E<'ere$)a &! %e+e"e ar '!tea /eter+$a a&e"e&h"-r! *$tre +$te , tr!' 'e &are o e<ste$)ă s!'er6$te"e&t!a"zată "6az/r!$&$at.  CAPITOLUL \  5 FAMILIA 1EHLET( /eve$tă +a t#rz! L$$( s'!se 'ro%esor!" Ne""a$e"ev!"! să!( Lor/!" C"a$e L$$( a 'ătr!$s *$ a%a&er"e &o+er&a"e -a$&are *$tr6!$ %e" %oarte s+'"!( *$ !r+ă &! o s!tă &$&ze& /e a$.  Era o z &ă"/!roasă /e vară( "a &#teva să'tă+#$ /!'ă %!$era""e

Lor/!"! Creg. Ce /o stătea! s!- !$ &o'a& %a"$&( *$ &!rtea +o,e 'e &areC"a$e o +o,te$se /e "a Jo8!$. ;$ "o& să răs'!$/ă( -ăat!" /e 'as'reze&e a$a'roa'e &ă se r/&ă /e "a "o&!" "! , 'rv *$ "!$g!" /r!+!"! &are /!&ea s'reL$$( a%"at "a o'tze& /e +"e /e'ărtare. La orzo$t se zărea !$ $or /e 'ra% ,'e$tr! o &"'ă văz! o s&#$teere( &a , &!+ raze"e soare"! s6ar % re%"e&tat 'eo s!'ra%a)ă +eta"&ă. Ar % '!t!t % o roată *$ +,&are( /ar /sta$)a era *$&ă'rea +are 'e$tr! a /st$ge a+ă$!$te"e.  C"a$e *$)e"ese -r!s& a&est "!&r!( 'e$tr! &ă se a,eză *$a'o *$ s&a!$.;$&e'! să &o+e$teze &e"e s'!se /e Ne""a$. Era sa! $! a/evărat &ă *$te+eetor!" %a+"e stătea Ia &o") /e stra/ă , *+'r!+!ta -a$ tre&ător"or *$ s&h+-!" !$or s!ve$r!r( &!+ ar % -!ter"e , $e"e"e7

  5 S!$t &o$v$s( *$&!v$)ă /#$/ /$ &a' -ătr#$!"( &ă stră+o,!" tă! a%ost !$ &ă+ătar s&!st , &ă se 'r&e'ea "a +eta"e rare , "a 'etre 're)oase.1ar &!r#$/ /!'ă a&eea s6a +!tat *$tr6o /!ghea$ă.  ?ăat!" &h&ot.  5 O &ă+ăr!)ă /e "e+$( *$ &are '"o!a , s!%"a v#$t!"@  5 Tot!,( &o$t$!ă 'ro%esor!"( z-!tse să /o-#$/eas&ă o "o&!$)ă +a/e+$ă , 'ovestea s'!$e &ă. 1!'ă &e ,6a '!t!t 'er+te să &!+'ere s&"av( ar/&at +a +!"te &o$str!&) /e &a"tă) /%erte( %o"os$/!6"e 'e$tr! a%a&er 'er#$/ , s&h+-#$/!6, ha$e"e *$ %!$&)e /e "o&!$)a a"easă 'e$tr! z!ares'e&tvă. Ast%e"( *$ &!rs!" a&e"ea, să'tă+#$ '!tea *$t#"$ oa+e$ &!'oz) so&a"e /%erte4 *$tr6o z *+'r!+!ta -a$ !$! +!$&tor *$ /!ghea$a /e

"e+$( ar *$ z!a !r+ătoare trata o a%a&ere +a +'orta$tă &! %a+"a !$!&ava"er &are *, 'ote&a 'ă+#$t!" sa! &ase"e *$ s&h+-!" s!+e $e&esare'ăstrăr !$! $ve" /e tra 'e &are a"t%e" $! ,6" '!tea 'er+te. Stră+o,!" tă!&!$o,tea a-s!r/tatea a&este %a"se +#$/r( a,a &ă a 'ro%tat &! s#$ge re&e/e 'e !r+a e. C! t+'!" a /o-#$/t &ase , +o, 5/ar , /!,+a$( /$r#$/!" &e"or &are *, '!$ea! "a -ătae 'ro'retă)"e( a+ăg$/!6se &ă *$ &#teva"!$ *, vor '!tea '"ăt /ator"e.  Ne""a$ se o'r , 'rv *$tre-ător s're e"ev. S'!se4

Page 43: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 43/123

  5 1!'ă e<'resa %e)e ta"%e *+ /a! sea+a &ă &eea &e )6a+ 'ovestt te6a '!s 'e g#$/!r( t$ere.  A,a era. C"a$e ră+ase tă&!t , &"ăt$ă !,or /$ &a'( &ăz!t *$ +e/ta)e.1!'ă !$ t+' răs'!$se4  5 Cre/ &ă orgo"!" a %ost *$tot/ea!$a &a!za /e&ă/er oa+e$"or(,

+'er"or.  1ar +a era &eva. ;, a+$t /e te$/$)a "! /e a ră+#$e &a 'ara"zat *$'reze$)a a$!+tor 'ersoa$e. Să % %ost a&esta %e"!" să! /e a6, a'ăra+#$/ra7  ; e<'"&ă "! Ne""a$ $e"$,tea sa4  5 1!'ă &#te vă/( *+ 'ot 'ăstra &!+'ăt!" *$ ase+e$ea st!a)( /a&ă *+ +'!$ să $! +ă "as /o+$at( /ar &eva /$ +$e s&a'ă /e s!- &o$tro". 2at!$& a!$g să6+ %e +"ă /e 'ro'ra6+ 'ersoa$ă( /ar $! re!,es& să6+ %a&%a)ă +e *$s!+.  C"at$ă /$ &a'( a'o( 'ar&ă a+$t$/!6, &eva( r/&ă o&h , 'rv *$/e'ărtare 'e.6Ite /ea"!r"e verz , vă"!rte( a&o"o !$/e *$ +"o&!" $or!"! /e

'ra% se zărea *$ -ătaa soare"! o "&ărre +eta"&ă $e*$trer!'tă. ;, s&!t!ră&a'!"( 'e$tr! &ă *$&ă $! '!tea /es"!, /es're &e e vor-a( a'o s'!se$e+!")!+t4  5 Mă *$tre- /a&ă $! &!+va a+ %ă&!t6o at#t /e /es *$&#t a&!+ $! +a'o" să +ă &o$tro"ez.  5 1ar o %a& /$ &e *$ &e +a -$e( se gră- să $terv$ă Ne""a$.  5 Este a/evărat.  ?ăat!" *$&!v$)ă , se s+) !,!rat. Pe$tr! o &"'ă !tase /e 'rogrese"e'e &are "e tă&!se *$ !"t+!" t+'.  5 S!$t &a !$ so"/at &are /ev$e vetera$ &! %e&are "!'tă &ărea *s!'rave)!e,te. Se *$&r!$tă. 1$ 'ă&ate( s!$t a$!+te -ătă" 'e &are $! "e6

a+ '!rtat *$&ă.  Ne""a$ z#+- *$&!raator.  5 Tre-!e să &o$t$! să "!') 'e$tr! a *$/e'"$ o sere /ea$gaa+e$te( a,a &!+ a hotăr#t *+'re!$ă &! Jo8!$( &! +!"t t+' *$ !r+ă.2 av#$/ *$ ve/ere !$ ra'ort 'e &are "6a+ 'r+t re&e$t( este o &o$/!tă 'e&are -!$&!" tă! o *+'ărtă,e,te.  C"a$e se !tă Ia e" &!ros.  5 1e &e I6ar % 'reo&!'at 'e -!$&!" +e! a,a &eva *$ !"t+!" t+'7  Pe %a)a 're"!$gă( z-#r&tă a 'ro%esor!"! a'ăr! o e<'rese g"!+ea)ă4  5 Este o st!a)e "ega"ă( s'!se e".  5 Lega"ă7

  5 Stat!t!" tă!( re"!ă Ne""a$ &! -"#$/e)e( s6a s&h+-at /$ +o+e$t!" *$&are tată" tă! a %ost &o$%r+at Lor/ Co$/!&ător Aso&at.  5 Oh( /e& asta e S!- ro-a "argă /e te+'"er 'e &are o '!rta( C"a$er/&ă /s're)!tor /$ !+er. Este !$ +& $teres /e $at!ră 'ra&t&ă a&. Ca+!ta$t( e! s!$t !$ %e" /e &o&o,at a" %a+"e( to"erat /$ &a!za "egăt!r /es#$ge. C#$/ vo % +are va tre-! să %a& 'e $trga$t!" *$ &!"se"e '!ter. I$&e" +a -!$ &az a, '!tea *$/e'"$ ro"!" !$e "egăt!r 'reo)e,t *$tre te+'"e ,g!ver$. Vtor!" +e! 'ro+te să %e +o$oto$ , ster'.

Page 44: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 44/123

  5 Tot!,( s'!se Ne""a$( &a !$!" /$tre &e tre % a Lor/!"! Co$/!&ătorAso&at Creg L$$( t! a *$ $teror!" g!ver$!"! /re't!r "ega"e( /e &are vatre-! să ) sea+a( %e &ă *) '"a&e sa! $!. ;$&hee &! as'r+e4 2 /ă6+ voesă6) s'!$( t$ere( &ă /a&ă att!/$ea a&easta $egatvă re%"e&tă se$t+e$te"eta"e a/evărate( at!$& at#t Jo8!$ &#t , e! $e6a+ 'er/!t t+'!" &! t$e /e

'o+a$ă. ;$ at#t /e t!"-!re"e stat L$$ or ve a!$ge a&o"o !$/e6) este "o&!"(or ve +!r /e +#$a !$! asas$ *$a$te /e a a!$ge +aor.  ?ăat!" s'!se &! ră&ea"ă4  5 ?ătr#$e( &o$t$!ă6) "e&)a /e store.  Ne""a$ s!r#se &! trste)e.  5 ;$tr6!$ a$!+e %e"( 'ers'e&tve"e ta"e s!$t ase+ă$ătoare &! &e"e 'e&are "e6a av!t stră+o,!" tă! /es're &are /s&!ta+. T!( /s're)!t!" +!ta$t.E"( /s're)!t!" &ă+ătar. Tre-!e să re&!$o,t &ă o-sta&o"e"e 'e &are "e6a av!te" /e /e'ă,t era! *$se+$ate( 'oate +a /%&"e /e&#t &e"e &are6) sta! )e *$%a)ă. 2 tot!,( %!"e( vor-+ /es're -ăr-at!" &are a *$%$)at %a+"a L$$. 1a&ă'rv+ vtor!" tă!( ve/e+ /oar 'e/&. 1a&ă a$a"ză+ *$să &arera "!( vo+

re+ar&a !,!r$)a &! &are a&est -ăr-at *$/răz$e) a 'ro%tat /e "'sa /e ra)!$ea oa+e$"or. Vez t!( o 'arte *$se+$ată /$ %a+""e *$stărte &are *+'r!+!taseră -a$ /e "a e" $! a! %o"ost *+'r!+!t!r"e "a $+& a"t&eva/e&#t "a sats%a&erea 'rete$)"or 'e$tr! *$&ă !$ t+'. 2( -$e*$)e"es( at!$&&#$/ se r!$ară /ă/!ră v$a $! 'e $esă-!$)a "or( & 'e t#$ăr!"( ,ret!" Hova$1eg"et( &are se +!")!+ să +a a$gaeze &#)va gar/e$ 'erso$a" , '!sestă'#$re 'e 'ro'retă)"e "or. C#$/ a-a *+'"$se treze& /e a$( /eve$seat#t /e -ogat *$&#t *, 'er+se &har să trea&ă *$ revstă %a+""e 'atro$"ors&ă'ăta) , să %a&ă o &erere *$ &ăsătore &are a $/g$at '!r , s+'"!&a'ete"e arsto&rat&e a"e vre+. 1ar 'atro$!" Se$$er era !$ o+ rea"st( a,a&ă( 'e$tr! a se sa"va /e "a /ezastr!( a&&e'tă !$ &o$tra&t /e &ăsătore 'r$

tare %r!+oasa "! %&ă( P&&ar/a Se$$er( a!$se *$ 'at!" %a+os!"! &ă+ătar ,/eve$ +a+a &o'"or "! : &eea &e( %$/&ă ve$ vor-a( a regretat toată va)ae. I $!+ea 'e a&e,ta( $&"!sv 'e stră( stră( stră-!$&!" tă!( '! /e s&"av.  Fg!ra 're"!gă a -ăat!"! se s&h+o$os *$tr6!$ z#+-et ro$&.  5 1a&ă era at#t /e 'or$tă *+'otrva "!( $! 'ot să &re/ &ă e" a %osttată" &o'"or. N! !ta( Ne""a$( &ă *$ 'eroa/a ,e/er +e"e "a 'a"at a+ %ost+artor a$ /e z"e "a a/!"tere"e %a+oase"or /oa+$e /e "a &!rte( toate so)res'e&ta-"e *$ a'are$)ă( /ar /s'!se să. A-ă o ave$t!ră /!'ă a"ta. N! a+a!zt &a vre!$a /$tre e"e să e<&"!/ă 'os-"tatea &a sar&$a 'e &are a '!rtat6o *$tr6!$ +o+e$t a$!+e să $! %e +ert!" so)!"! e. N! are $& o +'orta$)ă(/esg!r( /a&ă $o( &e /$ %a+"a L$$( s!$te+ /es&e$/e$) /re&) a "!

Hova$ 1eg"et. I6a+ +o,te$t averea( ar *$r!/rea &! %a+"a Se$$er a a/!so$ora-"tatea &o'"or. 1ar@ R/&ă /$ !+er.  Ne""a$ z#+-ea.  5 Hova$ &!$o,tea %e+e"e arsto&rate , +ora"tatea "or. 26as!'ravegheat so)a *$ 'er+a$e$)ă0 , *$ &e"e /$ !r+ă( 'e$tr! &ă era o%e+ee 'aso$a"ă( s6a rese+$at "a g#$/!" &ă s$g!ra e 'os-"tate ră+#$easo)!".  Pro%esor!" se r/&ă *$ '&oare.

Page 45: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 45/123

  5 T$ere( s'!se e"( &re/ &ă va tre-! să *$&hee+ a& a&eastă "e&)e. ;$&#teva +$!te -!$&!" tă!( Lor/!" Co$/!&ător( va % a&.  5 ?!$&!" +e!  C"a$e se r/&ase( tre+!r#$/. ;$tr6o &"'ă toată sg!ra$)a /e s$e/s'ăr!se. Se &a"+ă &! !$ e%ort ter-"( a'o *$tre-ă4

  5 Ce vrea7  5 A/!&e o 'ere&he /e t$ere s&"ave +ar)e$e( &a't!rate. 1e &!r#$/(&are vor % a+a$te"e ta"e. N,te %ete %oarte %r!+oase( /!'ă &!+ + s6a s'!s.  Se o'r. N! +a avea &$e să6I as&!"te.  Pe$tr! C"a$e( vor-e"e "! Ne""a$ se to'seră *$ s!$ete %ără se$s( ,a'o@  Tot!" /s'ăr!  1!'ă !$ t+' : 'oate &har *$ a&ea seară : se trez ghe+!t 'e'ar/osea"a /or+tor!"! să!( *$ t+' &e o %ată *$s'ă+#$tată *" &er&eta &!'rvrea /$ 'at!" "!. Strga ster&ă4  5 N! vrea! P!te) să +ă o+or#). 1ar e" $! e $or+a". N! vrea!

  1e !$/eva se a!z g"as!" *$ghe)at a" Lor/!"! Co$/!&ător4  5 1!&e)6o a%ară , -&!)6o. 1ar ave) gră să $!6 vătă+a) 'e"ea.  ;$ !r+ător!" +o+e$t *$ &are C"a$e /eve$ &o$,te$t( %ata era a'"e&atăas!'ra "!.  5 Săr+a$ă &reat!ră E,t "a %e" /e $e$oro&t &a , +$e( $!6 a,a7 1e &e$! v *$ 'at7 Tre-!e să s&ă'ă+ o/ată /e asta.  Co+'as!$ea 'e &are o s+) *$ vo&ea e *" &o'"e,. N! '!tea s!'orta+"a( $/%ere$t /$ 'artea &! ar % ve$t ea.  Av! a'o se$za)a tre&er t+'!"!( '!$&tată /e $!+eroase %a$tezerot&e( &are ar % '!t!t % a/evărate( /e, $! 'ărea! ast%e". ;$ a&este o&!ra"e *$&h'!r e" era vo"e$t , $esă)os( ar %ata t+/ă , '"$ă /e /e"&ate)e.

  Ur+ară a"te +ag$( *$ &are !$eor +a a'ărea o %ată. U$/eva a&o"o *"a!z 'e Ne""a$ s'!$#$/4  5 Este !+tor 'e$tr! +$e. N! -ă$!a+ &ă tr!'!" -ăr-at!"! 'oateavea !$ ase+e$ea 'ote$)a" erot&.  2 ast%e"( 'e +ăs!ră &e se s&!rgea! "!$"e( tot!" &o$t$!a să %e !$ vs.;, a+$tea &ă $!+e"e 'r+e %ete era Se". N&o/ată $! a re)$!t $!+e"e&e"e /e6a /o!a : sa!( /a&ă era! +a +!"te( $!+e"e "or : $& +ă&ar *$ *$&h'!re.  2 astaG'e$tr! &ă( /e %a't( $! +a era $teresat /e $+& *$ a%ară /eSe". 1e a& ve$ , 'r+a "! trezre /!reroasă "a rea"tate. ?!$&!" "! *"/oe$ea0 , !$a /$ %raze"e a&e"e /ăs&ă"e" *" !r+ăr +!"te z"e. Fraza era4 .

F!"e( /a&ă o vre 'e ea , $!+a 'e ea( va tre-! să te +o/%& /!'ă &a"tă)"ee@  C"a$e avea +'resa &"ară &ă *$ s$ea "! * /ă/ea /re'tate Lor/!"!Co$/!&ător , &ă se va +o/%&a.  C#$/ *, reve$( se a%"a "a +asă *+'re!$ă &! Ne""a$. Se o'r *$ t+' &e+!,&a /$tr6o -!&ată /e &ar$e , 'ro-a-" o %ă&! *$tr6!$ a$!+e %e"( 'e$tr! &ă'ro%esor!" se o'r , e"( ar /!'ă o &"'ă( *" *$tre-ă4  5 Vre să6+ s'! &eva( C"a$e7

Page 46: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 46/123

  ?ăat!" *$&!v$)ă /$ &a'.  5 A, vrea să &o$t$!ă+ /s&!)a *$&e'!tă &! o z *$ !r+ă( s'!se e"(/es're stră+o,!" +e!( Hova$. Ce 'o) să6+ s'! /es're &o' "!7  Ne" a$ s!s'$ă !,!rat , *$ +$te t&"! 'e /ată o s&rsoare &ătreLor/!" Co$/!&ător4 E<&e"e$)ă( /!'ă !$ a$ , o't "!$ se 'are &ă Lor/ C"a$e

,6a reve$t /$ /ezastr!" e+o)o$a" 'ro/!s /e a&o+o/area &! o &o+'a$e%e+$$ă. Creer!" este( *$tr6a/evăr( !$ +e&a$s+ %oarte &!/at.  C! vo&e tare *$să( *$&e'!4  5 Stră( stră( stră-!$&!" tă!( Hova$ 1eg"et( a %ost -a$&her , 'atro$.1es&hsese %"a"e *$ toate ora,e"e +a +'orta$te@  Ma e<sta *$să o 'ersoa$ă : &e6 /re't( +a *$ v#rstă 5( 'reo&!'ată /estora %a+"e 1eg"et( /eve$tă L$$.  1!'ă asas$area "! Creg( Lor/!" TeDs trăa /e ,a'te a$ *$ ADa( *$+"o&!" o&ea$!"!. 1e)$ea o +&ă 'ro'retate 'e &ea +a *$t$să $s!"ă aarh'e"ag!"! ,( /!'ă &e &ăz!se *$ /zgra)e( +a+a "! * s!gerase &ă ar % +a-$e să se retragă a&o"o /e&#t "a !$a /$tre re,e/$)e"e so+'t!oase /e 'e

&o$t$e$t. O+ 'revăzător , 'ers'&a&e( TeDs a're&ase &!+ se &!v$eva"oarea s%at!"!. 1a&ă s'era să ră+#$ă *$ va)ă( tre-!a să oa&e ro"!" &e"!&are *, '!$e &e$!,ă *$ &a'.  La *$&e'!t stratage+a s6a 'ăr!t atrăgătoare( &har $ost+ă. I$ L$$(L3/a( &are *, -ăt!se &a'!" să găseas&ă o e<'"&a)e( /e&"arase &ă %!" e 5'"&tst , o-ost /e 'o"t&ă : hotăr#se să setetr&gă 'e$tr! a tră *$ +e/ta)e/$&o"o /e a'e"e otrăvte. At#t /e '"a!z-"e,L /e&o$v$gătoare era!s!s'$e"e e( aer!" o-ost &! &are *, /es&ra s+)ă+$te"e( &a , &!+ ar % /ort, ea să s&a'e /e toate *$/atorr"e &e )$ea! /e 'oz)a sa( *$&#t 'ovestea a%ost &rez!tă +!"tă vre+e.  Patro$( g!ver$ator , a+-asa/or /$ L$$( &are '"e&a! *$ $ave

s'a)a"e 'e$tr! a a!$ge 'e &o$t$e$te"e /e /$&o"o /e o&ea$( %ă&ea! es&a"e&a să6, 'rez$te o+ag"e %!"! L3/e &a , &!+ ar % %ost !$ "!&r! /e "a s$e *$)e"es. Tre'tat *$să *$&e'!ră să *$)e"eagă &ă( /e %a't( e" &ăz!se *$ /zgra)e.O /zgra)e ter-"ă( 'r+e/oasă , /s'erată.  Ră&ea"a a%,ată /e Lor/!" Co$/!&ător /e &#te or era 'o+e$t $!+e"e"! TeDs /eve$se &!$os&!tă *$ &e"e /$ !r+ă 'r$tre a/+$strator ,'o"t&e$ /e 'ret!t$/e$. 1$ a&e" +o+e$t( oa+e$ se /ove/ră /eose-t/e 'ătr!$zător. 26a! a+$tt &ă TeDs 'ărăsse *$ gra-ă ora,!" *$ +o+e$t!" *$ &are sosse /e 'e Marte vestea asas$ăr He$era"!"! Lor/ Creg( %!"Lor/!"! Co$/!&ător. La vre+ea '"e&ăr "!( %a't!" tre&!se $eo-servat. A&!+era rea$a"zat , se trăgea! &o$&"!z"e. La s&!rt t+'( $ave"e &are tra$s'orta!

 *$a"te6o%&a"tă) g!ver$a+e$ta"e re$!$)ară să +a %a&ă o-,$!te"e es&a"e 'e$s!"ă : , a"t%e" *$&etară , vzte"e /e &!rtoaze.  Izo"area *" a%e&tă 'ro%!$/ 'e TeDs. 1eve$ /eose-t /e ate$t "a tot &eea&e se *$t#+'"a *$ !r!" să!v Co$stată &! !+re &ă "o&!tor $s!"e *$ota! *$o&ea$. ;$ a'e"e &are %!seseră otrăvte *$ t+'!r străve&h /e &ătre zeato+!"! Oare a'a $! +a era !&gătoare7 Notă a&est "!&r! &are * '!tea %&#$/va /e %o"os( a'o $teres!" "! se *$/re'tă as!'ra $!+e"! &! &are$s!"ar -otezaseră +e$s!" o&ea$. Pass%&. Lo&!tor se +!taseră +a *$

Page 47: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 47/123

$teror!" $s!"e 'e$tr! a s&ă'a /e va'or a'e"or otrăvte , !taseră ve&h"e/e$!+r.  Fă&! s!'oz) *$ 'rv$)a ve&h+ &v"za)e &are s!%erse !$ /ezastr!at#t /e +are *$&#t : !r+are a retrager /e 'e )ăr+!r"e o&ea$!"! $%estatra/oa&tv : $!+e"e org$are a"e *$t$/er"or /e a'ă se 'er/!seră o /ată &!

tre&erea vre+. C#t /e +!"t tre&!se7 P!tea /oar să 'res!'!$ă4 + /e a$.  ;$tr6!$a /$ z"e * s&rse +a+e4 1!'ă &!+ -$e ,t( a&esta $! este !$s!-e&t &are să +ă % 'reo&!'at vreo/ată. 1ar astăz( 'e$tr! 'r+a oară +ăs+t t!"-!rat /e !$e"e 'oteze 'rv$/ *$&e'!t!r"e &!"t!r $oastre. Oare $! ar% -$e &a *$ "o& să $e "ăsă+ a$gre$a) *$ $trg %ără /e s%#r,t( să *$&er&ă+ să/es"!,+ tre&!t!"( 'e$tr! a /es&o'er &e %or)e /str!gătoare s6a! a-ăt!t &!+!"t t+' *$ !r+ă as!'ra a&este '"a$ete7 Ce +ă /era$ează este %a't!" &ăa&e &are a! a&)o$at *+'otrva Pă+#$t!"! era! 'regăt)( se 'are( să/str!gă *$treaga '"a$etă. At#ta &r!z+e +ă %a&e să a+ o +ag$e &! tot!"$o!ă %a)ă /e '#$ă a&!+ ,( &har /a&ă $! este /e&#t o s!'oz)e( *$&e' să'rves& vtor!" &! !$ se$t+e$t /e $e"$,te. Vo+ a!$ge oare &a "!'ta /$tre

gr!'!r"e /or$&e /e '!tere să *$trea&ă or&e +ăs!ră( '#$ă &#$/ "!+ea *$treagă va % z/r!$&$ată /e $e-!$a "or7  ;$tr6o a"tă s&rsoare +ărt!rsea4 1$tot/ea!$a +6a $e+!")!+t &ăar+e"e $oastre s!$t at#t /e 'r+tve. A+ %ost /s'!s să a&&e't "ege$/e"estrăve&h *$ &are se s'!$e &ă a! e<stat %e"!rte t'!r /e ar+e /e %o&. 1!'ă&!+ -$e ,t( &!"t!ra $oastră 'rez$tă !$ 'ara/o< -zar. Ave+ +a,$ăr at#t/e +gă"os &o$str!te( *$&#t s!$t 'roteate *+'otrva or&ăre 'er/er /e aer *$ t+'!" &ă"ător"or $ter'"a$etare. C!$o,t$)e"e /es're +eta"e &are %a&a&est "!&r! 'os-" s!$t o +o,te$re /$ L$$( &etate &ărea $+e$ $! a %ost *$stare vreo/ată să6 /es&o'ere *$te+eetor. Pe /e a"tă 'arte( ar+e"e $oastres!$t ar&!" &! săge) , s!")a. Părerea +ea /e a&!+ este &ă a&estor $ăs&o&r

"e6a !r+at( *$ z"e"e /e a!r( *$"o&!rea &! ar+e &o+'"et $o( &are a! %osts&h+-ate "a r#$/!" "or. Asta ar *$se+$a &ă ar+e"e $ter+e/are '!r , s+'"!"'ses& /$ &!"t!ra $oastră0 arta %a-r&ăr "or s6a 'er/!t. U"t+e"e $ve$) &!sg!ra$)ă &ă era! +!"t +a /%&" /e %a-r&at 5-ă$!es& e! 5, ast%e"+e,te,!g!" $! s6a +a '!t!t tra$s+te /$ tată6$ %!( a,a &!+ s6a *$t#+'"at&! ,t$)a +eta"e"or. 2t+ &ă( &har , *$ e'o&a -ar-ară( te+'"e"e era!/e)$ătoare"e &!$o,t$)e"or /e %a-r&a)e. Se 'are &ă &$eva "e6a as&!$s *$s&o'!" 'ăstrăr "or *$ sg!ra$)ă. Ma ,t+( /e ase+e$ea( &ă *$&ă /e t+'!r!te+'"e"e s6a! o'!s or&ăror a&)!$ răz-o$&e( *$&#t este %oarte 'os-" &as"!tor "or să % /str!s *$ +o/ $te$)o$at or&e $%or+a)e *$ "egăt!ră &!'ro/!&erea ar+e"or.

  Pr$tre a"te"e(TeDs %ă&! 'ro'r"e "! &er&etăr a+ă$!$)te *$ 'rv$)aas&e$s!$ %a+"e L$$( *$&e'#$/ /e "a 1eg#et. Pe &#$/ C"a$e st!/aa&eea, store( TeDs /es&o'er &ă 1eg"et Cosa$( %!" *$te+eetor!"! %a+"e(%!sese *$/e'ărtat /$ L$$ /e &ătre /!,+a$ &"a$!"! să!. E<"at o%&a" , &!toate 'ro'retă)"e : $&"!sv -ă$&"e : &o$%s&ate /e &ătre Patro$at( e" se+!")!+ să se retragă 'e Marte0 /e a&o"o( %o"os$/!6se /e $stt!)a -a$&ară'e &are o *$%$)ase : !$a /$ +!"te"e %"a"e a%"ate *$ stră$ătate : reve$ *$L$$ 'r$ s!-s/ "'ste /e or&e -ă$!a"ă , *, re"!ă a%a&er"e. La %e" &a +!")

Page 48: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 48/123

oa+e$ ,re) *$a$tea "!( 'revăz!se e<"!"0 'r$ !r+are( at!$& &#$/ *o&!'aseră 'ro'retă)"e( &o+'"ot,t găsseră /oar o +&ă 'arte /$ &o+oara'e &are se a,te'ta! să '!$ă +#$a.  N! a! av!t *$&otro , a! re&!rs "a +'ozte. A&estea *$să se /ove/răat#t /e a'ăsătoare( *$&#t oa+e$ /e a%a&er *$&e'!ră să /oreas&ă reve$rea

"! Cosa$ 1eg"et. 1or$)a : /!'ă &!+ o-servă TeDs *$ &er&etăr"e sa"e : eraa-" st+!"ată /e 'e Marte &har /e &ătre Cosa$. La +o+e$t!" o'ort!$(re'reze$ta$) 'o'or!"! *" $vtară o%&a" 'e Cosa$ să se *$toar&ă /$ e<"(/e!&ară o te$tatvă /e s&h+-are a g!ver$!"! 'r$ %or)ă , *" $sta"ară 'ee<"at /re't Lor/ Co$/!&ător a"es.  Le&)a $! a %ost !tată /e &ătre 'atro$ &are a! o&!'at !"teror %!$&)a/e Lor/ Co$/!&ător. Char , at!$& &#$/ o%&a" era /oar 'atro$( Cosa$ era&o$s!"tat *$ /ese r#$/!r , $& o hotăr#re +'orta$tă $! se "!a %ărăa'ro-area "!.  T+' /e treze& /e a$( e" a %ost a/evărat!" Co$/!&ător /$ L$$. TeDs *, a+$t /e o vztă %ă&!tă "a ve&h!" 'a"at *$ &are "o&!se Cosa$. 1eve$se o

&"ă/re &o+er&a"ă( /ar o '"a&ă a%"ată "a $trare avea gravată $s&r')a4  Tre&ător!"e( A&easta a Jo, o/ată &asa "! Cosa$ 1eg"et( *$ &are $!$!+a !$ +are -ăr-at( & *$să, *$)e"e'&!$ea ,6a av!t să"a,.  Preo&!'area /e a se $str! , a%a&er"e -a$&are %!seseră se&rete"e'!ter "! 1eg"et. Era &o$&"!za "! Lor/ TeDs. ;$ +o+e$te"e &hee( $terese"e-a$&are a"e %a+"e ge$era! o ase+e$ea %or)ă rezst- "ă( *$&#t or&erezste$)ă era *$%r#$tă. 1e6a "!$g!" as&e$s!$ "or( *$&"$a)a arătată 'e$tr!&o"e&)o$area o'ere"or /e artă , a'ro'erea %a)ă /e oa+e$ *$vă)a) "e6a!a/!s res'e&t , a/+ra)e( &eea &e 6a %ert /e !r+ăr"e 'er&!"oase a"e !$orgre,e" /e !/e&ată *$t#+'"ătoare.  ;$ t+'!" "!$"or $es%#r,te /e st!/! , /e s$g!rătate &are a! !r+at

s!rgh!$!"! să!( Lor/!" TeDs a re%"e&tat *$/e"!$g as!'ra &e"or /o %a&tor. Tre'tat( e" /eve$ /eose-t /e &rt& "a a/resa ve) 'e &are o /!sese *$ L$$.;$&e'! să va/ă toată $e-!$a , o-t!ztatea *$ +"o&!" &ărora trăse. Ctea/$ &e *$ &e +a !"!t s&rsor"e +a+e( /$ &are re!,ea să6, %a&ă o +ag$e/es're 'reo&!'ăr"e e. Era o *$,r!re $es%#r,tă /e *$,e"ător( &o$s'ra) ,&r+e( /es&rse *$tr6!$ &o/ s+'"!( -azat 'e %o"osrea !$or &!v$te &! a"t se$s/e&#t &e" org$ar( , &are era &!$os&!t /oar /e e" , +a+a sa.  U+rea se tra$s%or+ă *$ /ezg!st( ar /ezg!st!" *" %ă&! să *$)e"eagă'e$tr! 'r+a oară +ăre)a %a+"e 1eg"et : L$$ *$ &o+'ara)e &! a/versar"or. Tre-!e %ă&!t &eva &! a/!$ăt!ra a&eea /e '!$ga, , t&ă"o, hotăr* TeDs. Tată" +e! vtreg( Lor/!" Co$/!&ător( a "!at o +ăs!ră hotăr#tă( &ea

+a 'otrvtă *$ a&e" +o+e$t.  Av! o $t!)e 'ro%!$/ă. N! se '!tea &o$t$!a *$ a&est %e". Ca"ea &ătre!$%&area U$vers!"! $! '!tea % 'er'et!area /e)$er '!ter a-so"!te /e&ătre !$ s$g!r o+ sa! o %a+"e. ?ătr#$a re'!-"&ă $! %!sese $&o/ată'os-"ă /$ &a!za /ez-$ăr. 1ar a&!+( /!'ă ze& /e a$ /e 'atrots+6%ară/e6'art/ s!- reg+!" Lor/!"! Co$/!&ător( ar % %ost 'os-"ăre$sta!rarea re'!-"& 'r$ s$g!ra +eto/ă &! sor) /e z-#$/ă. 1re't

Page 49: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 49/123

gara$)e( +e+-r %a+"e tre-!a! să /ev$ă /$ $o! 'r&e'!) *$ a%a&er"e-a$&are.  TeDs se /e&se4 1a&ă vo '!tea vreo/ată să +ă *$tor& *$ L$$( )e"!"+e va % să rea"zez a&este "!&r!r.  2 "!$"e &o$t$!ară să se s&!rgă *$&et.

  ;$ %e"!" o-,$!t( Ne""a$ * a/!sese "a &!$o,t$)ă "! Me/ro$ L$$ &ă4 . ;$/o!ă "!$ $e'ot!" /!+$eavoastă( Lor/!" C"a$e L$$( se va $sta"a &! toatăs!ta sa *$tr6!$ a'arta+e$t a" te+'"!"! I! Jo8!$ , *, va re"!a st!/"e'e$tr! a o-)$e tt"!" /e *$vă)at.  ?ătr#$!" %! s!r'r$s &#$/ !$ tr+s s'e&a" sos /o!ă z"e +a t#rz! &! o+&ă $avă s'a)a"ă %o"ostă 'e$tr! z-or!r"e ra'/e *$ !r!" Pă+#$t!"!.Mesager!" a/!se 'ro%esor!"! $vta)a /e a "!a 'arte *+'re!$ă &! Lor/!"Co$/!&ător "a o &o$%er$)ă &e !r+a să a-ă Io& "a Pa"at!" Ca'to"$. 1a&ăeste 'os-"( s'!$ea $vta)a( v$o *+'re!$ă &! +esager!" , te vere*$toar&e a&asă *$a$te /e &ă/erea ser.  ;$)e"e't( Ne""a$ &o$s/eră $vta)a /re't o 'or!$&ă. ;$ +a '!)$ /e

/o!ă ore %! $tro/!s "a Me/ro$ L$$. O-servă &ă 'e %a)a z-#r&tă , o-ostă aa&est!a era *$t'ărtă o a$!+e s'a+ă0 trase !$ ") *$ a'ro'erea !$e%erestre &e /ă/ea s're gră/$ă.  Lor/!" Co$/!&ător era a,ezat *$ %a)a %erestre( /ar s&a!$!" $! era /e&#t!$ 'o'as te+'orar *$ agta)a sa. Ma +!"t se *$v#rtea *$ !r!"6"! /e&#tstătea 'e e". Măs!ra *$ "!$g , *$ "at *$&ă'erea( se o'rea 'e$tr! o &"'ă *$ %a)a *$/r!+ător!"! "! C"a$e( a'o o "!a /e "a &a'ăt. 1$ &#$/ *$ &#$/ se a,eza 'es&a!$( /ar +e/at se r/&a , *, re"!a '"+-area( $eo-ost.  ;$ a&este &o$/) /s&!tară /es're vtor!" Lor/!"! C"a$e L$$( *$ v#rstă/e ,as'reze&e a$.  5 Ce" +a +'orta$t o-e&tv 'e &are *" ave+( s'!se Me/ro$ L$$( $!(

'e$tr! 'r+a /ată( este să *+'e/&ă+ %or)e"e : h+ : ost"e( să6" str#$gă /eg#t.  A!z$/ re+ar&a( Ne""a$ 'ăstră o tă&ere /s&retă. N! se *$/oa $& o&"'ă &$e era! a&este %or)e ost"e. La/3 L3/a( so)a "! Me/ro$ L$$(re'reze$ta 'er&o"!" 'r$&'a".  Lor/!" Co$/!&ător se o'r /$ $o!. Ch'!" "! "!ase o e<'reseg#$/toare.  5 Fa+"a $oastră a %ost !$a %oarte &!/ată( zse e" %!rat /e a+$tr.Ma *$t# a e<stat &ă+ătar!"( a'o s&!st!" Cosa$ 1eg"et( &are /e !$!" s$g!ra re!,t să a/!&ă $ea+!"! $ostr! &e" /$t# tt"! /e Lor/ Co$/!&ător. PestePar"ee &e" ?ătr#$ '!te+ tre&e re'e/e. S"ă-&!$"e "! a! 'er+s *$tărrea

%or)e"or /$ o'oz)e. 1ar 'r+a &rză *$ "!'ta 'e$tr! &o$tro"!" te+'"e"or s6a'etre&!t *$ t+'!" "! Par"ee 1eg"et , a %rate"! să!( Lora$. A&e,t oa+e$ $!'rea a! %ost !-) /$ &a!ză &ă se '!rta! as'r! &! 'rost+ea , g$ora$) ,'e$tr! &ă %e&are( *$ %e"!" "!( -ăgase /e sea+ă &eea &e '#$ă at!$& tre&!se$eo-servat : '!terea /$ &e *$ &e +a +are a te+'"e"or. Po"t&e$ : 'reo)(+a$'!"#$/ &! !,!r$)ă +asa &re/$&o,"or( se a+este&a! tot +a +!"t *$tre-!r"e stat!"!( /e o-&e *$tr6!$ +o/ $erea"st , +ărg$t( $teresa) /oar/e e<t$/erea s!'re+a)e te+'"e"or. At#t Par"ee &#t , Lora$( &a o 'o"t&ă

Page 50: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 50/123

/e"-erată : $! a+ $& o *$/oa"ă *$ a&eastă 'rv$)ă : a! '!rtat răz-oae &areavea! &a s&o' se&!$/ar *$/e'ărtarea /e te+'"e a !$! +are $!+ăr /e-ăr-a) , *$ a&e"a, t+' a'ro'erea "or /e o %"oso%e so"/ă)eas&ă( a%"ată *$tr!&#tva *$ &o$tra/&)e &! 're&e'te"e 'ro+ovate /e te+'"e. Hr!'!r"e &are+a t#rz! s6a! a"ăt!rat "! Rahe$" s6a! -!&!rat *$ 'er+a$e$)ă /e s'r$!"

/es&hs sa! as&!$s a" sava$)"or te+'"er( a,a &ă este !$ +are +ert a" "!Lora$ : tată" +e! : , a" %rate"! să! &ă a! %ost *$ stare să6, 'ăstreze '!terea, 'restg!" &har /a&ă +!") * !ra! : *$ t+' &e %or)e"e /e te+!t *"e te+'"e"or&o+'"ota! *+'otrva "or. Pe$tr! a *$)e"ege +a -$e 'ro-"e+e"e &! &are s6a!&o$%r!$tat( tre-!e să ) sea+a &ă *$ t$ere)e a! %ost e<"a) vre+e /ea'roa'e &$&s'reze&e a$( '#$ă &#$/ a! tre&!t -$,or /e treze&. I$ a&e&$&s'reze&e a$ a e<stat o "ege *$ L$$ &are 'e/e'sea &! +oartea 'eor&$e ar % s!gerat +ă&ar să " se /ea voe să se *$toar&ă &e"or /o 1eg"et.M!") 'rete$ a %a+"e $oastre a! %ost s'#$z!ra) sa! /e&a'ta) s!- a&eastă *$v$!re.  Lor/!" Co$/!&ător ră+ase *$&r!$tat !$ t+' , 'ăr! &h$!t *$&ă /e

a+$trea +or) &e"or e<e&!ta) &! at#t /e +!"t t+' *$ !r+ă. 1!'ă &#teva&"'e se s&!t!ră( &a , &!+ ar % a"!$gat a&este g#$/!r( , s'!se4  5 Par"ee , Lora$ a! reve$t *$ L$$ &! o&aza revo"te ,e%"or ar+ate(&! +a +!"t /e ,aze& /e a$ *$ !r+ă0 era! oa+e$ as'r , /ezagrea-". A!re%!zat să a-ă *$&re/ere *$ +!")+ea ster&ă &e 6a ova)o$at "a sosre. ;$tr6oat+os%eră *$&ăr&ată /e &r+e , asas$ate( a! re!,t să 'ăstreze '!terea  5 O /ată &e a! o-)$!t6o : 'r$tr6!$ &o$tro" $e*$/!rător( /ar "ega".Par"ee era ge$era"!" stră"!&t( Lora$ a/+$strator!" s!-t"( a,a &ă era /ea,te'tat &a %!ra /!,+a$"or %a+"e să se reverse +a a"es as!'ra "!. Ca %!a" "! Lora$ a+ av!t /eseor o&aza să6 o-serv +eto/e"e. Era! /!re( /ar$e&esare( , $! a %ost o s!r'rză &#$/( *$ &!/a +ăs!r"or /e 'reve/ere "!ate(

a %ost asas$at. U$ !$&h a" &e"or /o a ră+as "a &o$/!&ere '#$ă &#$/ Par"ees6a *$tors /e 'e Ve$!s *$ %r!$tea +a +!"tor "eg!$ , a re$sta!rat *$ %or)ă'!terea %a+"e $oastre( 're"!#$/ %!$&)a /e Lor/ Co$/!&ător. U$a /$'r+e"e "! gr a %ost să +ă &he+e "a o /s&!)e , să6+ arate &e va !r+a.Avea+ ,a'tes'reze&e a$( era+ s$g!r!" !r+a, /re&t 'e "$e -ăr-ăteas&ă ,&eea &e +6a s'!s +6a s'erat. Pres+)se &ă $! +a avea +!"t /e trăt('e$tr! &ă era &h$!t /e 'rea +!"te /!rer( ar asta *$se+$a &ă e! avea+ să%! /oar !$ a/o"es&e$t *$ +o+e$t!" *$ &are &rza &are se a$!$)a s6ar %/e&"a$,at. 2 ast%e"( "a $!+a ,a'tes'reze&e a$( +6a *$vestt Lor/ Co$/!&ătorAso&at( sta-"$/!6+ /re't!" "ega" "a '!tere. Avea+ /o!ăze& , /o /e a$&#$/ a +!rt , *$ &#teva "!$ răs&oa"a 'revăz!tă /e e" a av!t "o&. 1$ &a!za

$ea,te'tate "'se /e "oa"tate a !$e 'ăr) /$ ar+ată( revo"ta s6a /ove/t+!"t +a 'er&!"oasă /e&#t -ă$!seră+ $o. A,a &ă a %ost $evoe /e o't a$/e răz-o &v" 'e$tr! a /e'ă, a&est +'as.  ?ătr#$!" , stovt!" Co$/!&ător %ă&! o 'a!ză( a'o s'!se4  5 1a&ă este 'os-"( tre-!e să *+'e/&ă+ &a !$ ase+e$ea /ezastr!să se re'ete at!$& &#$/ +6o ve$ vre+ea. 1e a&eea este vta" să $e %o"os+/e serv&"e %e&ăr! +e+-r! a" %a+"e. Char , C"a$e tre-!e să oa&e !$ ro"+'orta$t.

Page 51: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 51/123

  Ne""a$( &are a,te'tase ră-/ător să va/ă !$/e vroa să a!$gă( *" *$tre-ă4  5 La &e vă g#$/) *$ &eea &e6" 'rve,te7  Lor/!" Co$/!&ător ,ovă0 a'o( $s'r#$/ a/#$&( s'!se &! hotăr#re4  5 N! '!te+ a,te'ta '#$ă &#$/ a&e -ătr#$ sava$) /e "a te+'"! * vor

/esăv#r, 'regătrea. 1e "a +oartea "! Jo8!$  $! 'rea este văz!t &! o&h -!r( &eea &e *+ a+$te,te a&eea, *+'otrvre /$tot/ea!$a , ve&h"e $trg. A, vrea să6" *$tre- 'e C"a$e /a&ăse s+te *$ stare să *+-ra&e +e/at +a$ta /e Sava$t62e% , să /ev$ă ast%e"+e+-r! a" erarhe $ter$e a te+'"!"!.  5 La ,as'reze&e a$ ?#g! Ne""a$.  2 asta a %ost tot &e a re!,tsă s'!$ă 'e$tr! o vre+e.  1e %a't( $! ve/ea $+& ră! *$ 'ro'!$erea &a "a ,as'reze&e a$ &$evasă /ev$ă !$!" /$tre &o$/!&ător te+'"er"or. Sste+!" /re't!r"or /e %a+"eera "a %e" /e *$ră/ă&$at *$ e" &!+ era , *$ Lor/!" Co$/!&ător. 1ar( &a ve&h/s&'o" , s'r$tor a" te+'"!"!( se s+)ea $e+!")!+t /e s&o'!" !r+ărt

'r$ a&eastă a&)!$e /e %o"osre a "! C"a$e 'e$tr! a s!-or/o$a te+'"e"e%a+"e L$$.  Se g#$/ea $e"$,tt4 1t&ă e/!&a)a 'e &are 6a+ /at6o a %ost e%&e$tă($! va % *$ *$treg+e !$ s!s)$ător a" $terese"or %a+"e sa"e( & va 'rv ro"!"! *$ te+'"e &a av#$/ 'ro'ra "! gre!tate , +'orta$)ă. Tot!,( era /oar o'os-"tate. C"a$e avea 'ro'ra "! tr!%e.  ;$ &e"e /$ !r+ă( Ne""a$ s'!se &! vo&e tare4  5 E<&e"e$)ă( /$ '!$&t /e ve/ere $te"e&t!a"( -ăat!" este 'regătt.E+o)o$a" *$să@  C"ăt$ă /$ &a'.  Lor/!" Co$/!&ător( &are se a,ezase 'e$tr! s&!rt t+'( se r/&ă /$ ")

, *$a$tă '#$ă *$ %a)a 'ro%esor!"!( !$/e se o'r 'rv$/!6" /e s!s4  5 Pe to) ze ato+&( tre-!e să trea&ă , 'r$ e<'ere$)a asta. 2s'!$e6 /$ 'artea +ea &ă $6o să6 'er+t să o a-ă /oar 'e %ata aa( Se"( &aa+a$tă. N!6 'ot *$gă/! &a *$ a&eastă eta'ă să se *$/răgosteas&ă $e-!$e,te/e vreo %e+ee. Asta $! *$sea+$ă &ă * 'ret$/ să re$!$)e "a ea0 '!r , s+'"!tre-!e să e<ste , a"te"e. 2 +a tra$s+te6 &ă at!$& &#$/ va 'ătr!$/e *$te+'"!" "! Jo8!$( /e astăz *$ ze&e z"e( va $tra &a Sava$t62e% , /ores& să se&o+'orte &a atare.  Fă&! st#$ga6*+'re!r( &a , &!+ ar % '!s &a'ăt /s&!)e0 a'o se *$toarse , a/ă!gă4  5 Vo+ +a vor- /es're 'r+e/a !$! asas$at. P#$ă at!$&(

s%ăt!e,te6" să se %ereas&ă /$ &a"ea L3/e. Asta este tot. Po) '"e&a.  Se răs!& /$ $o! , /e a&eastă /ată 'ărăs *$&ă'erea &! 'a, +ar.  1!'ă tre "!$( Ne""a$ 'r+ o a /o!a $vta)e "a Pa"at!" Ca'to"$0 /ea&eastă /ată( Lor/!" Co$/!&ător 'ărea +a '!)$ *$&or/at.  5 A+ a!zt tot %e"!" /e "!&r!r /es're -ăat( zse e". 1ar 're%er$%or+a) /re&te. Ce e &! +eto/e"e /e v$/e&are %o"oste *$ te+'"!" "!7  Pro%esor!" se 'oso+or*.

Page 52: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 52/123

  5 Este vor-a /es're o 'ra&t&ă /est!" /e &o$/a+$a-"ă( s'!se e" &!ră&ea"ă. Tot!,( Lor/ C"a$e +6a asg!rat &ă $! are /e&#t !$ s&o' '!re<'er+e$ta"( , &ă * serve,te /re't o-serva)e ,t$)%&ă.  Lor/!" Co$/!&ător( &are +ăs!ra *$&ă'erea *$ "!$g , *$ "at( se o'r ,'rv *$ os s're -ătr#$!" /as&ă"( a"e &ăr! s'r#$&e$e st!%oase era! *$&r!$tate

 *$ se+$ /e /eza'ro-are( *, a+$t &ă Ne""a$ era !$ %ost re'!-"&a$( &!a$!+te ve/er 'o"t&e. 1e vre+e &e s+'atza$) re'!-"&a$ se a"ăt!raseră'ra&t&"or 'r+e/oase a"e te+'"e"or *$ 'rv$)a +a$'!"ăr +ase"or($e+!")!+rea "or "egată /e ase+e$ea 'ro-"e+e se 'ărea Lor/!"!Co$/!&ător $a&&e'ta-"ă. Era! &hest!$ &are )$ea! /e &o+'ete$)ate+'"e"or , $!+a a te+'"e"or.  1es&hse g!ra să s'!$ă &e g#$/ea( a'o se răzg#$/ , *$tre-ă &!-"#$/e)e4  5 S'!$e6+ &e se *$t#+'"ă , &! &e a$!+e $! e,t /e a&or/.  Ne""a$ vor- *$%er-#$t#$/!6se4  5 Ne'ot!" /!+$eavoastră a %ost $teresat *$tot/ea!$a /e rt!a"!r"e

te+'"e"or , /e e%e&t!" a&estora as!'ra oa+e$"or. A,a &ă( e<'er+e$ta"( aa/!s *$ te+'"!" I! Jo8!$( 'e &are( &!+ ,t)( *" &o$/!&e( o +a,$ăre %oarte&o+'"&ată( /es&o'ertă *$ !r+a !$or să'ăt!r +a ve&h. A&eastă +a,$ăreare +a +!"te &a/ra$e , /$ +o+e$t!" *$ &are a %ost $sta"ată s6a /ove/t a% !$ o-e&t &are $s'ră o ve$era)e s!'erst)oasă. S're !+rea +ea( $e'ot!"/!+$eavoastră a a$!$)at &re/$&o, &ă * va v$/e&a 'e -o"$av , 'e -eteg(/ar +a *$t# tre-!e să %e &er&eta) &! a!tor!" +a,$ăre. Asta *$sea+$ă'!r , s+'"! &ă 'ersoa$a -o"$avă 'rve,te *$ t+' &e o sere /e a&e$/&atoare s!$t 'otrvte *$ 'reze$)a "!( /!'ă &!+ se 'ret$/e( 'e$tr! a6sta-" ra/a)a v$/e&ătoare. Era+ a&o"o &#$/ "6a+ a!zt 'e Lor/ C"a$es'!$#$/!6 !$! $/v/ &ă /$ a&e" +o+e$t( %e&are se$za)e 'e &are o va

s+) *$ tr!' se va /atora +a,$ăre , &ă '!terea v$/e&ătoare a a&estea va% res+)tă z , $oa'te.  ?ătr#$!" &ărt!rar %ă&! o 'a!ză( *$%or#$/!6se( a'o &o$t$!ă4  5 E<&e"e$)ă( +ă /oare să vă/ &!+ $e'ot!" /!+$eavoastră a-!zează/e ve$era)a 'e &are oa+e$ o 'oartă te+'"!"!. At#t &$s+ este %oartes!'ărător.  Lor/!" Co$/!&ător se %ă&! &ă $! o-servă to$!" &rt& ,. ;$tre-ă4  5 E -$e( , rez!"tate"e7 N! &re/ 'ove,t"e &are *+ a!$g "a !re&he&#$/ e"e s!$t 'rea %avora-"e. A&eastă : h+ : +a,$ă@ ; v$/e&ă 'e -o"$av, 'e ră$)7  5 Sg!r &ă /a. Ne""a$ /eve$se $eră-/ător. 1ar e<&e"e$)a voastră $!

ve/e ese$)a"!". A 'ro%ta /e &re/$)a *$ te+'"e 'e$tr! $,te s&o'!r at#t /e'ă+#$te,t este &ategor& !$ : &ă!tă &!v#$t!" : sa&r"eg!.  Me/ro$ L$$ *" 'rv &!ros4  5 1$ &eea &e +6a s'!s a+ *$)e"es &ă C"a$e a *+-ogă)t 'os-"tă)"e/e %o"osre a rt!a"!r"or st+!"atve /$ te+'"e. 1!'ă 'ărerea ta( "a &e artre-! !t"zate e"e7  Ne""a$ era %er+.

Page 53: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 53/123

  5 1oar *$ s&o'!r '!r s'rt!a"e. Pe$tr! a $s!%"a %e+e"or , -ăr-a)"or/e r#$/ !$ +a +are res'e&t 'e$tr! ze. 1e vre+e &e oa+e$ s!$t$%"!e$)a-"( tre-!e să a-ă o &a!ză %!$/a+e$ta"ă( a'ro'ată /e *$să,org$ea /v$ă a ve). Să %o"ose,t a&est "!&r! 'e$tr! a v$/e&a s!%er$)e"e&ăr$@

  Se &!tre+!ră( &"ăt$#$/ /$ &a'( a'o s'!se hotăr#t4  5 ;$&e'#$/ &! $o!" a$ $! vo +a ră+#$e 'ărta, "a !$ ase+e$eae<'er+e$t.  L$$ se '"+-ă *$a$te , *$a'o 'r$ %a)a %erestre( stră/!$/!6se să6,as&!$/ă !$ z#+-et. ;$ &e"e /$ !r+ă se o'r , *$tre-ă "$,tt4  5 S'!$e6+( C"a$e *$/e'"$e,te toate a&este rt!a"!r %ără $& !$s'r$7 M se 'are o *$tre'r$/ere /est!" /e a$evooasă 'e$tr! o s$g!ră'ersoa$ă.  Pro%esor!" &"ăt$ă /$ &a'( /$tr6o /ată +a -$evotor.  5 La *$&e'!t a %ă&!t6o( /ar /!'ă &!+ ,t)( /e +!"t t+' a /eve$t !$%e" /e 'rote&tor a" a"tor +!ta$) ase+e$ea I!. A a"es &#)va /$tre &e +a

$te"ge$) , 6a *$vă)at rt!a"!r"e "egate /e +a,$ăre. A,a &ă a&!+ e s!$t&e &are se o&!'ă /e asta( *$/e"!$g( ar $e'ot!" /!+$eavoastră se+!")!+e,te să vzteze te+'"!" o /ată 'e să'tă+#$ă. Ce e -!$ *$ toată'ovestea este %a't!" &ă oa+e$ a! *$&e'!t să6, s&h+-e 'ărerea /es're+!ta$). Va /!ra +!"t 'ro-a-" '#$ă &#$/s&h+-area să6 &!'r$/ă 'e to) &e/$ 'ăt!r"e /e os( at#t t+' &#t L$$ este '"$ /e &$& , ze%"e+,t. 1ar este!$ 'rogres &o$t$!! s're to"era$)ă( "a o s&ară +&ă( /esg!r. Tre-!e săe<ste( tot!,( a"te &ă 'e$tr! a /o-#$/ -!$ăvo$)a %a)ă /e +!ta$).  5 T! &e6a 'ro'!$e7 ;$tre-ă 'rete$os Lor/!" Co$/!&ător.  5 N! a+ a&!+ $& o /ee( s'!se Ne""a$ +oro&ă$os( /ar %ără *$/oa"ă&ă se va găs !$ 'ro&e/e! &are să $e %o"oseas&ă.

  Ce"ă"a"t -ăr-at *$&!v$)ă g#$/tor( a'o s'!se 'e !$ to$ grav4  5 1!'ă &!+ ,t( Ne""a$( a+ !$ +are res'e&t 'e$tr! t$e. 1ar s!$tat#t /e 'reo&!'at /e 'ro-"e+a a&est! +!ta$t( *$&#t a, a're&a %oarte +!"t/a&ă ve to"era a&tvtatea $e'ot!"! +e! , *$ a&e"a, t+' te ve g#$/ "a a"te+eto/e 'e$tr! at$gerea a&e"!a, s&o'( &are este a&&e'tarea +!ta$)"or /e&ătre +area +asă a oa+e$"or@ Să $! $e %a&e+ 'ro-"e+e *$ 'rv$)aatt!/$ &"ase"or *$a"te@ Ter+$ă $s$!a$t4 I+e/at &e ve 'regăt o+eto/ă a"ter$atvă( v$o a +$e , /a&ă ea se va /ove/ a'"&a-"ă( *) voa&or/a tot s'r$!" +e! 'e$tr! a o '!$e *$ 'ra&t&ă.  Ne""a$ *$&!v$)ă 'oso+or#t4  5 C!+ /or)( e<&e"e$)ă. N! a, vrea să 'ar 'rea rg/0 /e %a't s!$t

re&!$os&!t 'e$tr! s'rt!" +e! to"era$t( /ar asta este 'rea +!"t 'e$tr! !$o+ &! 'r$&'. Vo '"ă$! o ase+e$ea +eto/ă( /!'ă &!+ +6a) &er!t( , văvo 'reze$ta6o "a t+'!" &!ve$t. Vă /ores& toate &e"e -!$e( /o+$!"e.  Me/ro$ L$$ strgă /!'ă e"4  5 S'!$e6 "! C"a$e să $! se arate &#$/ so)a +ea e 'r$ 'rea+ă  Pro%esor!" se o'r /$ /r!+!" s're !,ă , se *$toarse &! gravtate4  5 Prea -$e( e<&e"e$)ă  Lor/!" Co$/!&ător a/ă!gă &! 're%ă&ătore4

Page 54: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 54/123

  5 C#t /es're +a,$ăra &are v$/e&ă &e" '!)$ o 'ersoa$ă *$ /o!ăze&, 'atr! /e ore( s$g!r!" +e! regret este &ă $! s!$t , e! $%"!e$)a-". M6ar'r$/e -$e '!)$ă &a$/oare *$ a&eastă 'eroa/ă a ve).  Ne""a$ răs'!$se4  5 At!$& /e &e $! ve$) "a te+'"! *$tr6!$ %e" +a o-,$!t( /o+$!"e7

S!$t *$&re/$)at &ă ze 'ot a/!&e a"$are &har , &e"or +a $o-"e +$).  5 A& $! '!te+ % /e a&or/( ve$ sar/o$&ă re'"&a. Este !$ "!&ra&!$os&!t /e toată "!+ea &ă ze ato+& s!$t $teresa) /oar /e g$ora$)( /e$ev$ova)( /e &re/$&o, ,( /esg!r( /e s"!tor "or %/e"( sava$) te+'"e"or.La reve/ere( /o+$!"e.  Se răs!& 'e &ă"&#e , 'ărăs )ea'ă$ *$&ă'erea.  CAPITOLUL \I.  ;NTR6O ZI( *$ t+' &e se '"+-a 'e o stra/ă /$ L$$ *$so)t /e Se"(s&"ava +ar)a$ă( , !r+at &! /s&re)e "a &$&ze& /e 'a, /e !$ gar/a$(C"a$e /ă/! 'este !$ t#$ăr artst &are '&ta. Se o'r.  ?ăr-at!" "e z#+- o &"'ă 'rete$os( a'o &o$t$!ă să "!&reze &! +,&ăr

 *$/e+#$at&e "a '#$za /$ %a)a "!. P&t!ra &o$sta *$tr6!$ a+a"ga+ vese" /e&!"or &e se /orea o re%"e&tare s!r'r$zătoare a străz , a &"ă/r"or /$ !r.C"a$e( a &ăr! e/!&a)e estet&ă era +a a"es /e $at!ră re"goasă( %! !+t.  5 C#t &ostă7 ;$tre-ă e".  5 C$& s!te /e sester).  M!ta$t!" '"ăt !+ătate /$ s!+ă( a'o s'!se4  5 C#$/ '&t!ra va % gata( a/!6+6o a&asă.  ;, s&rse $!+e"e , a/resa 'e o h#rte , 6o *$+#$ă t#$ăr!"!( &are &#$/o &t r/&ă /$ s'r#$&e$e( *$să %ără să &o+e$teze.  Sos "a re,e/$)a /$ ora, a "! C"a$e *$ /!'ă6a+aza z"e !r+ătoare( *+'re!$ă &! o -r!$etă %o&oasă , &! !$ t#$ăr )ea'ă$( $e#$so)t. To) tre se

/ove/ră s+'at&( !-tor /e '&t!ră , /s'!, să /s&!te *$ a+ă$!$t /es're&e ar tre-! ea să re'rez$te. C"a$e se s+) &! e *$ "arg!" să!( a,a &ă sehotăr* 'e "o& să "e 'ro'!$ă să ră+#$ă "a &$ă.  Pe &#$/ a,te'ta! &a +asa să %e 'regăttă , servtă( 'reze$)a %ete *"&a'tvă. Se +,&a $e&o$te$t( a/!&#$/ -ă!t!r"e 'e &are "e a"esese /e "a -ar, 'e &are "e 'regătse &! +#$a e. Re%!zase să %e servtă /e vre!$ s&"av.  5 N! &re/ *$ s&"ave( 'ro&"a+ă ea( $/%ere$tă( *$ %a)a &e"ortre s&"av.M se 'are o'ra&t&ă a-o+$a-"ă , -ar-ară.  C"a$e $! s'!se $+&. I era! &!$os&!te arg!+e$te"e *+'otrva s&"ave(/ar ,ta &#t /e /e"&at /$ '!$&t /e ve/ere 'o"t& era !$ ase+e$ea s!-e&t.A,a &ă se +!")!+ să6, o-serve *$ &o$t$!are +!sa%ra. ?ăgă /e sea+ă &ă

ea &er&eta ate$tă toate )esăt!r"e &oststoare , +o-"a ra%$ată. Fata to&+ar/&ase &o")!" !$! &ovor +$!$at , *" ''ăa &! a/+ra)e( &#$/ /eve$&o$,te$tă /e 'rvrea )$t!tă as!'ra e.  Se *$toarse , s'!se4  5 Tre-!e să "ă+!r+ !$ "!&r!( &a să $! e<ste $& *$ o-sta&o" *$tre$o. T! e,t +!ta$t!" L$$7

Page 55: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 55/123

  EI s+) &ă *$ghea)ă@ 'e "o&. 1ar era 'rea +!"tă &ă"/!ră *$ %e"!" e /e a% 'e$tr! &a 'ara"za să $! &e/eze. ;$&!v$)ă &! o +,&are a &a'!"! , 'e$tr!'r+a /ată *$ va)ă *, /es&rse $e$oro&rea &! vo&e tare4  5 Ze ato+& +6a! *$se+$at &! !$ 'e't /e-"( &! -ra)e răs!&te ,!+er +es&h$.

  5 2 asta te /era$ează7 ;$tre-ă ea. Pe +$e $!.  ;$a$te să a'!&e C"a$e să răs'!$/ă( se a$!$)ă &ă +asa era 'regăttă.1e vre+e &e !r+a să %e servtă /e s&"av( C"a$e era &!ros să6 va/ă rea&)a.1ar( &har /a&ă ea o-servase 'ara/o<!"( $! arătă *$ $& !$ %e". Era ev/e$t&ă( /e, *, s'!sese '!$&t!" /e ve/ere( $! era 'regăttă să %or)eze !$/ez$o/ă+#$t +'os-".  ;$ t+'!" +ese se /ove/ &ă s$g!rat&!" era &o+'oztor.  5 1a&ă /ore,t( s'!se e"X vo &o+'!$e o 'esă *$ o$oarea a&est!eve$+e$t , )6o vo /e/&a.  C"a$e /eve$ $teresat.  5 Ce $str!+e$te vor % $e&esare 'e$tr! a $ter'reta "!&rarea7 ;$tre-ă

e".  5 Coar/e.  5 At!$& &o+'!$e6o( zse C"a$e. Vo % %er&t să )6o &!+'ăr , să a/!&a& o or&hestră /e &oar/e &are să &#$te 'e$tr! $o.  5 Să6+ '"ăte,t 'e$tr! asta7 S'!se t#$ăr!". Părea s&a$/a"zat.  Fata se gră- să $terv$ă4  5 Oh( '!te+ să *$&ro'+ o or&hestră( /ar &re/ &ă ar % $e+a'o+e$t/a&ă 6a '"ăt "! Me//a. E at#t /e $av &#$/ e vor-a /e -a$ A "! s!$t$eg!stor ,( /e &#$/ tată" să! "6a /ez+o,te$t /$ &a!ză &ă s6a %ă&!t+!z&a$( 'ret$/e &ă -a$ $! a! $& o +'orta$)ă.  Me//a o 'rv a+e$$)ător( a'o se *$toarse s're C"a$e4

  5 E<&e"e$)ă( s'!se e"( a&eastă %ată are o vo&e /eose-t /e '"ă&!tă( o *$%ă),are atrăgătoare , se 'r&e'e să &!'eas&ă o +!")+e /e $str!+e$te/e &oar/e. 1ar $! a *$vă)at *$&ă să6, va/ă /oar /e tre-!r"e e.  Fata $!6" "!ă *$ sea+ă. I se a/resă "! C"a$e4  5 Ca+ &#t 6a '"ăt 'e$tr! o "!&rare /e ze&e +$!te &are să $s're%or)ă( e$t!zas+ , se$s-"tate7  C"a$e z#+-4  5 Ce6a) s'!$e /e &$& s!te /e sester)7  Fata -ăt! /$ 'a"+e.  5 S6a %ă&!t( zse ea. Me//a( ve avea /$ &e să +ă$#$& o "!$ă.  Me//a -#g! &eva( /ar $! 'ăr! $e+!")!+t. Căz! /e a&or/ *$ &e"e /$

!r+ă să 're/ea &o+'oz)a 'este o să'tă+#$ă.  Ma t#rz!( &#$/ se 'regătea! /e '"e&are( %ata *$t#rze *$ ho" , * s'!se"! C"a$e4  5 A+ a!zt &ă /!& o va)ă %oarte st!/oasă( *$&o$!rat /e oa+e$ *$v#rstă , s&"av. Ce6ar % /a&ă a &!$oa,te +a +!") /$tre t$er art,t('e$tr! a a%"a &e &reează oa+e$ /$ z"e"e $oastre( $! $!+a &e a! &reat &! os!tă /e a$ *$ !r+ă7

Page 56: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 56/123

  A&eastă /ee +se /ea *$ +$tea "! C"a$e. N! &ăz!se *$ gre,ea"a /e a+$+a"za +'orta$)a tre&!t!"!( /ar seara %!sese o s!r'rză '"ă&!tă 'e$tr!e". ;$a$te /e a a'!&a să răs'!$/ă( %ata vor- /$ $o!( 'e !$ to$ +a 'oto"t4  5 E<stă &#)va t$er grozav /e ta"e$ta) 'r$tre art,t /$ ora,('re&!+ , &#teva %oarte ta"e$tate , atrăgătoare %ete( e! %$/ !$a /$tre e"e.

  Z#+- , %ă&! !$ 'as *$a'o( 'e$tr! &a e" s6o 'oată 'rv +a -$e.  Avea o 'erso$a"tate at#t /e $ea,te'tată , e+a$a at#ta 'ros'e)+e( *$&#t C"a$e ră+ase /es&!+'ă$t /e &o+'ortarea e. Vor- *$ &e"e /$ !r+ă(&! e%ort4  5 1eose-t /e atrăgătoare@  Ea s!r#se /e '"ă&ere , s'!se4  5 S!$t &o$v$să &ă %ete"e vor /or să %a& 'arte /$ gr!'!" $ostr!. 1arave+ o reg!"ă( e<&e"e$)ă( "a &are $! re$!$)ă+ 'e$tr! $+e$. C#t t+' e,t/e6a" $ostr!( s&"ave"e $! a! &e &ă!ta. La reve/ere  Se răs!& 'e &ă"&#e , 'ă, !,or /$&o"o /e 'oartă( !$/e a,te'ta! *$so)tor e. A'o &e tre 'or$ră /e6a "!$g!" a"e "!+$ate /e tor)e.

  Ră+as s$g!r( C"a$e *, &#$tăr +!sa%r. ?ă$!a &ă *$t#"$sere'reze$ta$) !$e &o"o$ $evoa,e /e art,t , +a &re/ea &ă &$eva &are "e6a o%ert *$t#+'"ător &$& s!te /e sester) ar % -$e ve$t *$ r#$/!r"e "or.  ;, '!tea 'er+te să se *$&!r&e &! a,a &eva7 Teoret&( &a Sava$t62e%(tre-!a să %e o 'ersoa$ă &! e<ste$)ă as&et&ă. 1ar +!ta$t!" L$$( a" &ăr!)e" 'r$&'a" era să /o-#$/eas&ă '!terea /e a6, stă'#$ 'ro'r!"&o+'orta+e$t( ar % +ertat să6, /ea oste$ea"a /e a /eve$ : z#+- aa-s!r/tatea ter+e$!"! : !$ 'atro$ a" arte"or.  T#$ăr!" *, %ă&!se /$ evtarea L3/e o 'ro-"e+ă /e &o$/!tă 'e &are ores'e&ta gr!"! , &o$,t$&os. C#$/ ea se a%"a "a re,e/$)a /$ L$$( C"a$e *,'etre&ea t+'!" "a "o&!$)a /$ 'rov$&e( 'e$tr! a evta să %e văz!t /e &ătre

so)a Lor/!"! Co$/!&ător. 1oar at!$& &#$/ ea se retrăgea "a !$!" /$tre'a"ate"e +a *$/e'ărtate( reve$ea "a &asa "! /$ ora,.  Ţ$#$/!6se "a a/ă'ost( '!tea a're&a /es&hs 'er&o"!" 'e &are ea *"re'reze$ta 'e$tr! e". N&o/ată *$ t+'!" a$"or /e /$a$te /e a /eve$ +aor$! s+)se &! a/evărat tea+a /e La/3 L3/a. P!r , s+'"! ,ta &e este *$stare , a&)o$a *$ &o$se&$)ă.  F!sese o 'eroa/ă /e st!/! 'e$tr! e". E'!zase toate s!rse"e /e *$vă)ăt!ră( at#t /e "a te+'"e( &#t , /$ --"ote&a "! Jo8!$. To) +ar&ărt!rar 'e &are * $vtase "a e" a&asă se trezseră 'ră/a) !$!" &#te !$!"/e /e"e , *$vă)ăt!ra "or( &e" '!)$ /e at#t &#t era! /s'!, să /ezvă"!e.Pr$tre +!"te a"te "!&r!r $teresa$te 'e &are "e a%"ase *$ a&e"e o&az %!sese ,

%a't!" &ă !$a /$tre &e"e +a +ar /e'oztare /e &!$o,t$)e /$ *$treg!"I+'er! era --"ote&a -!$&!"! să! /e "a Pa"at!" Ca'to"$.  A&o"o : se s'!sese : ar % '!t!t o-)$e +!"te &ăr) ve&h( /e $egăst *$a"tă 'arte( a/!$ate /e age$) vre+e /e o s!tă /e a$ /$ tot Sste+!" So"ar(s'e&a" 'e$tr! %a+""e 1eg"et , L$$. 1!'ă &e" &are * /ă/!se $%or+a)a(!$e"e /$tre &ăr) $! %!seseră &tte $&o/ată *$ t+'!" ve) vre!$!a /$tretrător /e at!$&. 2 asta /$ &a!ză &ă Lor/!" Co$/!&ător , "e rezervase'e$tr! -ătr#$e)e( $ă/ă/!$/ &ă at!$& va avea t+' să6, /esăv#r,eas&ă

Page 57: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 57/123

 *$vă)ăt!ra. 1!'ă &!+ era /e a,te'tat( *$ &az!" &!va at#t /e o&!'at &!+ erae"( vre+ea a&eea $! +a ve$se.  C"a$e a,te'tă '#$ă &#$/ La/3 L3/a 'ărăs ora,!" 'e$tr! !$a /$treo-,$!te"e e 'eroa/e /e o/h$ă. A'o *, s&h+-ă re,e/$)a *$ L$$ , &er!Lor/!"! Co$/!&ător 'er+s!$ea /e a &t &ăr)"e rare. Mare"e -ăr-at( a" &ăr!

$teres *$ ase+e$ea 'ro-"e+e se to'se tre'tat '#$ă &e /s'ăr!se a'roa'e&! tot!"( *, /ă/! a&or/!". 2 ast%e"( C"a$e( *+'re!$ă &! tre s&"avse&retar/o -ăr-a) , o %e+ee( $trară z"$& vre+e /e &#teva să'tă+#$ *$--"ote&a 'a"at!"!. C"a$e &t /es're &re/$)e"e !$e 'eroa/e /e tra$z)e astore. ;$ or&e &az( &ăr)"e %!seseră s&rse /!'ă "ege$/ara e'o&ă /e a!r( /ar *$a$te &a toate a+ă$!$te"e !$e ase+e$ea 'eroa/e /e *$%"orre să %e ,terse&a $,te +$&!$ "'ste /e se$s.  Căr)"e $! a/!seră /e&#t '!)$e $%or+a) *$ '"!s %a)ă /e &eea &e a%"ase/ea( /ar a!tor "or storsea! &e"e tra$s+se /$ tată *$ %!( &a"e /e ge$era)('r$ $eg!ra t+'!"!. Pove,t"e $/&a! o a$!+tă /re&)e( *$tăr$/!6&o$v$gerea &ă se a%"a 'e !$ /r!+ &are &o$/!&ea "a /es&o'err 'oate , +a

va"oroase /e&#t &e"e 'e &are "e %ă&!se '#$ă a&!+.  ;$tr6o z( 'e &#$/ se a%"a &!%!$/at *$ "e&t!ra !$e &ăr) , *, r/&ase'rvrea să6, o/h$eas&ă o&h( o văz! $tr#$/ *$ --"ote&ă 'e -!$&a "!vtregă. Pe$tr! 'r+a /ată a%"ă /e *$toar&erea e *$ ora,.  Pe$tr! La/3 L3/a *$t#"$rea a %ost "a %e" /e $ea,te'tată &a , 'e$tr!C"a$e. A'roa'e &ă !tase /e e<ste$)a "!. Se *$torsese *$ L$$ /$ &a!za !$!ra'ort a" +e/&!"! so)!"! e( /$ &are ree,ea &ă Lor/!" Co$/!&ător eras!%er$/. A&est ra'ort o %ă&!se să *$)e"eagă &ă $! +a avea t+' /e 'er/!t(/a&ă /orea să6" &o$v$gă 'e -ătr#$ /e $e&estatea &he+ăr "! TeDs /$ e<".6  Era 'e$tr! 'r+a oară &#$/ *" ve/ea 'e C"a$e *$ &r&!+sta$)e%avora-"e. P!rta &! s+'"tate ro-a /e "!&r! &!ve$tă !$! sava$t a"

te+'"!"!( ve,+#$t %oarte e%&e$t *$ a6 as&!$/e /%or+tă)"e %z&e.  C!te"e '#$ze * +as&a! at#t /e /-a& -ra)e"e &o$torso$ate *$&#t+#$"e "! $or+a"e a'ărea! /$ %a"/!r &a , &!+ ar % %ost 're"!$gr"e %re,ta"e !$! tr!' să$ătos.  Pe"er$a se &o$t$!a *$ 'artea /e s!s &! o %#,e *$g!stă( $! "'stă /e-!$ g!st( *$%ă,!rată *$ !r!" g#t!"! , &are servea 'e$tr! a /s+!"a !+erte,) , /%or+tatea 'e't!"!. Ma s!s /e g!"er( &h'!" "! Lor/ C"a$e se *$ă")a&! toată +#$/ra !$! +& se$or.  Avea o %g!ră &are ar % %ă&!t or&e %e+ee să6" 'rveas&ă /e /o!ă or0era /e o %r!+!se)e /e"&ată , &! o 'e"e /eose-t /e &!rată. L3/a( &are $! *"+a văz!se 'e $e'ot!" so)!"! e /e&#t /e /e'arte : C"a$e av!sese gră /e

asta : *, s+) $+a &!'r$să /e tea+ă.  Pe Ura$!+ g#$/ ea. Iată !$ a"t +are -ăr-at. Ca , &!+ $! a, avea/est!" /e %!r&ă să6" a/!& 'e TeDs /$ e<".  Hre! /e &rez!t &ă +oartea !$! +!ta$t ar % '!t!t % $e&esară. 1ar/a&ă +a s'era &a TeDs să +o,te$eas&ă I+'er!"( at!$& tre-!a să a-ă gră *$tr6!$ %e" sa! a"t!" /e to) &e"a") /es&e$/e$) /re&). Prv$/!6"( ea a/ă!găa&eastă $o!ă r!-e/e$e 'e "sta &e"or +a 'r+e/oase $ea+!r a"es!%er$/!"! Lor/ Co$/!&ător.

Page 58: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 58/123

  ?ăgă /e sea+ă &ă , C"a$e o 'rvea. Fa)a se s&h+-ase4 *$)e'e$se , *, 'er/!se &eva /$ as'e&t!" '"ă&!t. Asta * a/!se *$ +$te "!&r!r"e 'e &are"e a!zse /es're e"( , a$!+e &ă era $sta-" /$ '!$&t /e ve/ere e+o)o$a".Era o 'ers'e&tvă $teresa$tă. Se *$/re'tă s're e" &! !$ z#+-et vag *$t'ărt'e %a)a 're"!$gă , +#$/ră.

  C"a$e *$&er&ă să se r/&e *$ '&oare /e /o!ă or( /!'ă &e L3/a seo'rse *$ %a)a "!. N! z-!t. C!"oarea * /s'ăr!se /$ o-ra , &h'!" * era ,+a s&h+o$ost( 'ă+#$t! , $e%res&( *$ a,a %e" *$&#t se rs'se , !"t+a%or+ă /e %r!+!se)e. ?!ze"e "! se z-ătea! *$ *$&er&area /e a vor-( /ar $!răz-ătea /e&#t o -o"-orosea"ă /e $e*$)e"es.  L3/a o-servă &ă t#$ăra se&retară s&"avă era a'roa'e "a %e" /e agtată&a, stă'#$!" e. F$)a * ar!$&ă o 'rvre r!gătoare , *$ &e"e /$ !r+ă re!,să *$ga+e4  5 Pot vor-( E<&e"e$)a Voastră7  Ră+ase /e6a /re't!" ,o&ată. S&"av $! avea! voe să vor-eas&ă /e&#tat!$& &#$/ " se vor-ea. N! era /oar o reg!"ă &e /e'$/ea /e &a'r&"e

'ro'retar!"!( & *$să, "egea 'ă+#$t!"!( , or&$e '!tea re&"a+a oase+e$ea *$&ă"&are &a 'e !$ /e"&t( 'r+$/ !+ătate /$ a+e$/a &are sea'"&a !"teror stă'#$!"! s&"av!"!. Ce o !"!se *$să 'e La/3 L3/a era &ăto&+a ea tre-!a să %e v&t+a !$e e<'ere$)e at#t /e /egra/a$te. Era a,a/e *$+ăr+!rtă *$&#t t#$ăra av! t+' să s'!$ă( s!s'$#$/4  5 Tre-!e să6" erta). Este stă'#$t /e o &rză /e 'ara"ze $ervoasă ,$! se 'oate +,&a sa! vor-. Ve/erea "!stre sa"e -!$& "6a "!at 'r$s!r'r$/ere@  At#t re!, să s'!$ă. L3/a *, regăsse g"as!". Iz-!&$4  5 Ce 'ă&at &ă s&"av $! 'ă)es& a&e"a, "!&r!. C!+ /e *$/răz$e,t să +te a/resez7

  Se o'r( re!,$/ &! gre! să se stă'#$eas&ă. N! se *$t#+'"a 'rea /essă6, asă /$ %re , $! avea $te$)a să s&a'e st!a)a /e s!- &o$tro". S&"avase *$/o( &a , &!+ ar % %ost "ovtă &! o vo"e$)ă +a +are /e&#t '!terea e /ea *$/!ra.  L3/a o 'rv &!roasă &!+ se *$+oae. N! '!tea % /e&#t o s$g!răe<'"&a)e 'e$tr! *$/răz$ea"a &! &are sărse *$ a!tor!" stă'#$!"! e. Era'ro-a-" !$a /$tre a+a$te"e "! %avorte. 2 &e" +a -zar "!&r! era &ă s&"ava *$să, 'ărea să %e +!")!+tă /e a&eastă "egăt!ră( 'e$tr! &ă a"t%e" $! ar %%ost at#t /e $e"$,ttă /$ &a!za "!.  Se 'are( g#$/ L3/a( &ă r!/a +ea( +!ta$t!"( ,te să %e atrăgător *$'o%/a /%or+tă)"or "! , &ă a& $! este &az!" !$e t$ere s&"ave %or)ate /e

 *+'re!răr.  I se 'ăr! &ă +o+e$t!" tre-!a s'e&!"at.  5 C!+ te $!+e,t7 ;$tre-ă ea.  5 Se"( răs'!$se %e+ea( g#t!tă /e e+o)e.  5 Oh( o +ar)a$ă /e&  Răz-o!" +ar)a$( *$&heat &! &#)va a$ *$a$te( asg!rase ,&o""or /e'regătre a s&"av"or &#teva s!te /e + /e -ăe) , %ete( vo$& , arăto,.

Page 59: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 59/123

  P"a$!" L3/e /eve$ &"ar. Va avea gră &a %ata să %e asas$ată( &eea &eva %a&e &a +!ta$t!" să s+tă 'e$tr! *$&e'!t o tea+ă &!+'"tă. Asta !r+a să6" )$ă /eo'arte '#$ă &#$/ ea va re!, să o-)$ă a'ro-area 'e$tr! *$toar&erea/$ e<" a "! TeDs( , 're"!area '!ter s!'re+e /e &ătre a&esta. La !r+a!r+e( $! '!tea % at#t /e 'er&!"os. Era /e $e&o$&e'!t &a !$ +!ta$t /e+$

/e /s're) să /ev$ă vreo/ată Lor/ Co$/!&ător. Tre-!a /oar *$/e'ărtat 'eter+e$ "!$g( 'e$tr! &ă a"t%e" s!s)$ător &"a$!"! L$$ vor *$&er&a să6"%o"oseas&ă *+'otrva "! TeDs , a e.  Ar!$&ă o !"t+ă 'rvre s're C#a$e. Ză&ea $e+,&at( &! o&h ho"-a) ,%a)a 'a"/ă( "'stă /e va)ă. N! %ă&! $& o *$&er&are să6, as&!$/ă /s're)!" *$t+' &e( %o,$$/!6, ro&ha( se răs!& , se *$/e'ărtă( !r+ată /e /oa+$e"e /e&o+'a$e , s&"ave"e 'erso$a"e.  S&"av era! a/esea 'regăt) să /ev$ă asas$. Ava$ta!" %o"osr "or era&ă $! '!tea! /e'!$e +ărt!re *$ %a)a tr-!$a"!"!4 $& 'e$tr!( $& *+'otrva&e"! a&!zat. 1ar L3/a /es&o'erse &ă( /a&ă &eva $! +ergea &!+ tre-!e(/a&ă o &rză "!a $a,tere &a !r+are a !$e te$tatve /e o+or( !$ s&"av asas$

$! /ove/ea a&eea, hotăr#re *$ /e'ă,rea o-sta&o"e"or. S&"av /ă/ea! *$a'o/$ &a!za &e"! +a $e*$se+$at +otv( ar a'o se *$tor&ea! !st%&#$/!6se &!&e"e +a %a$tast&e 'ove,t. L3/a %o"osea %o,t &ava"er , o/ras"e a"e !$or%a+" &are *, 'er/!seră ra$g!" 'e$tr! &ă sără&seră. Ase+e$ea oa+e$era! +#$a) /e /or$)a /s'erată /e a %a&e rost /e -a$( ar at!$& &#$//ă/ea! gre,( ea re!,ea &e" '!)$ să a%"e &are era! +otve"e.  N! '!tea s!'orta să $! %e "a &!re$t &! tot &e se *$t#+'"ă. 1e +a -$e/e treze& /$ &e ,aze& /e a$ 'e &are * a/!$ase( +$tea * /eve$se !$-!rete $esă)os să soar-ă toate a+ă$!$te"e. A,a &ă %! +a +!"t /e&#t$trgată &#$/ &e /o &ava"er a$gaa) să o !&/ă 'e Se"( t#$ăra s&"avă a$e'ot!"! e vtreg( * ra'ortară &ă $! re!,seră să /ea /e !r+a %ete.

  5 N! e<stă *$ &"'a /e %a)ă "a re,e/$)a /$ ora, o ase+e$ea 'ersoa$ăa%"ată *$ serv&!" Lor/!"! C"a$e.  Ce" &are * /ă/! ,trea( !$ t#$ăr zve"t 'e $!+e Meer"( vor-se &! a&e"a+este& /e *$/răz$ea"ă , res'e&t 'e &are asas$ $e'ăsător *" a%,a! at!$&&#$/ se a/resa! $ota-"tă)"or.  5 1oa+$ă( &o$t$!ă e" %ă&#$/ ] '"e&ă&!$e , z#+-$/( &re/ &ă a) %ost'ă&ă"tă.  5 Lasă6+ă 'e +$e să g#$/es&( răs'!$se L3/ &! as'r+e. T! e,t/oar sa-a sa! &!)t!" , -ra)!" &are "e +#$!e,te. N+& a%t&eva.  5 2 +$tea &are "ove,te( &o+'"etă Meer".  L3/a a-a a!z. Re'"&a e %!sese a'roa'e re%"e<ă. Pe$tr! &ă@ Oare era

'os-"7 Era 'os-" să % *$)e"es C"a$e &e avea ea /e g#$/7  Era !"!tă /e 'ro+'tt!/$ea &! &are a&)o$ase &a !r+are a !$e s+'"e-ă$!e". L!+ea era '"$ă /e oa+e$ &are $! /ă/ea! /o -a$ 'e $t!)a "or.1a&ă C"a$e * /e!&ase '"a$!" *$ +o/ &o$,te$t( at!$& era +!"t +a 'er&!"os/e&#t &rez!se. Tre-!a să6, 'regăteas&ă !r+ătoarea +,&are &! +a +!"tăgră.  O-servă &ă &e /o -ăr-a) se +a a%"a! *$&ă *$ %a)a e. ; 'rv *$&r!$tată.

Page 60: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 60/123

  5 E -$e( &e +a a,te'ta)7 2ta) &ă /a&ă /a) gre, $! ve/e) $& !$-a$.  5 1st$să /oa+$ă( răs'!$se Meer"( $! $o a+ /at gre,( &/!+$eavoastră.  L3/a ,ovă( at$să /e 're&za *+'!$săt!r. N!trea 'e$tr! a&est asas$

!$ so /e res'e&t a+este&at &! $v/e.  5 J!+ătate /$ s!+ă S'!se ea.  Azv#r" s're e o '!$gă &! -a$( &are %! *$hă)ată &! /-ă&e. ?ăr-a)%ă&!ră gră-) &#te o '"e&ă&!$e )ea'ă$ă( "ăs#$/ să " se va/ă 'e$tr! o &"'ăa"-!" /$)"or , să se a!/ă ză$gă$t!" ar+e"or. A'o se răs!&ră 'e &ă"&#e ,/s'ăr!ră va"v#rte /$&o"o /e /ra'er"e groase &are as&!$/ea! !,a 'e !$/e$traseră.  L3/a ră+ase s$g!ră &! g#$/!r"e e( /ar $! 'e$tr! +!"t t+'. Se a!zo -ătae *$ !,ă , $tră !$a /$tre /oa+$e"e /e &o+'a$e( )$#$/ *$ +#$ă !$'"& sg"at.  5 1oa+$ă( *$ t+' &e era) o&!'ată a sost asta. S'r#$&e$e"e L3/e se

ar&!ră 'e$tr! o &"'ă văz#$/ &ă s&rsoarea era /e "a C"a$e. O &t( &! -!ze"estr#$s "'te.  1st$se +e"e -!$&.  O$orată /oa+$ă( ;+ &er s$&er ertare 'e$tr! g$rea , s!'ărarea 'e&are "e6a+ 'ro/!s /o+$e6voastre er *$ --"ote&ă. N! 'ot $vo&a /e&#t &ăs"ă-&!$ea +ea $ervoasă este -$e &!$os&!tă *$ %a+"e , &ă( at!$& &#$/s!$t &o'"e,t( *+ este 'este '!ter să +ă &o$tro"ez.  ;+ &er toto/ată ertare 'e$tr! &ă s&"ava +ea a *$/răz$t să văvor-eas&ă. Pr+a 'or$re a %ost să v6o tr+t 'e$tr! a % 'e/e'stă. 1ar a'o+6a+ /at sea+a &ă tre-!e să %) *$groztor /e o&!'ată( ar ea a-a /a&ă+ertă ate$)a /!+$eavoastră. 1re't 'e$tr! &are a+ v#$/!t6o *$ 'rov$&e

!$! $eg!)ător /e +#$ă /e "!&r!( a,a *$&#t va avea t+' să6, regreteo-răz$&a.  C! re*$$ote , !+"e s&!ze( ră+#$ A" /!+$eavoastră s!'!s $e'ot(C"a$e.  1e, $!6 %ă&ea '"ă&ere( La/3 L$$ %! $evotă să a/+re s&rsoarea.A&!+ $! va +a '!tea a%"a /a&ă %!sese 'ă&ă"tă sa! /a&ă e,se v&toroasă.  ?ă$!es&( g#$/ ea a&ră( &ă ar % %oarte &oststor să ver%& /a&ă $!&!+va a tr+s6o "a +o,a "! /e "a [ară( !$/e să a,te'te '#$ă &#$/ vo !ta&!+ arată. Poate &ă tot!, ar tre-! s6o %a&.  Se o'r( &#$tăr$/ /%&!"tă)"e. Ar % tre-!t să tr+tă *$ &er&etare 'e&$eva &are o văz!se 'e %ată. 1ar 'e &$e7 ;, r/&ă o&h.

  5 1a"at  Fe+ea &are a/!sese s&rsoarea tresăr.  5 1a7  5 C!+ arăta s&"ava aa^#$ără 'e &are a+ găst6o er *$ --"ote&ă7  1a"at se ză'ă&.  5 Pă@ h+( $! &re/ &ă a+ -ăgat /e sea+ă( 1o+$avoastră. ?"o$/ă('ar&ă@

Page 61: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 61/123

  5 ?"o$/ă E<'"o/ă L3/a. Asta6 -!$ă( t#+'to T#$ăra avea &ea +a$eo-,$!tă &"ae /e 'ăr a!r! 'e &are a+ văz!t6o( , t! $6a -ăgat /esea+ă7  1a"at *, reve$se.  5 N! s!$t o-,$!tă să re)$ *$%ă),area s&"av"or( răs'!$se ea.

  5 Ie, a%ară S'!se L3/a.  Vor-se *$să 'e !$ to$ '"&tst( %ără rtare. 1e a&eastă /ată 'er/!se.  ;$ &e"e /$ !r+ă r/&ă /$ !+er. La !r+a !r+e $! %!sese /e&#t o'r+ă *$&er&are. Pro-"e+a e &ea +a +'orta$tă era a/!&erea "! TeDs *$a'o *$ L$$. Lor/ C"a$e( s$g!r!" +!ta$t $ăs&!t vreo/ată *$ %a+"a Lor/!"!Co$/!&ător( +a '!tea a,te'ta.  1ar a+$trea e,e&!"! tot $!6 /ă/ea 'a&e.  V_  CAPITOLUL \II.  LOR1UL CON1UCTOR /eve$se /e &#)va a$ !$ o+ s!%er$/( 'e &are$+& $!6" +a +!")!+ea. La ,a'teze& , !$! /e a$ o&h!" st#$g * era

a'roa'e or-( /ar vo&ea * ră+ăsese '!ter$&ă. Avea !$ g"as -arto$a" t!$ător(&are -ăga s'a+a *$ $+"e &r+$a""or at!$& &#$/ o&!'a s&a!$!" /e *$a"t J!/e&ător : o *$/atorre 'e &are( /$ &a!za $at!r e se/e$tare( o 're%era /$&e *$ &e +a /es 'e +ăs!ră &e tre&ea! "!$"e /$ a$ /e&"$!"! să!.  M!$&a +a avea , o a"tă &ara&terst&ă. O/ată( /!'ă &e se 'ro$!$)ase *$tr6o a$!+tă &a!ză( /e, a/versar *$&ă se +a &o$/ă$ea!( *, a-ăt! g#$/!""a 'ro-"e+a +!"t +a 'resa$tă a vtor!"! %a+"e.  5 A/evăr!" este( hotăr* e" *$tr6o /!'ă6a+ază( &ă tre-!e să6 vă/ e! *$s!+ 'e to) t$er %a+"e 'e$tr! a6+ /a sea+a *$ &e +ăs!ră a! sto%ă /eLor/ Co$/!&ător.  Co$,t$&os( *" $&"!se , 'e +!ta$t 'r$tre &e 'e &are '"a$%&ase să6

vzteze.  ;$ a&ea $oa'te %ă&! gre,ea"a să ră+#$ă 'rea +!"t t+' 'e -a"&o$ %ărăo 'ăt!ră. Ră& , 'etre&! toată "!$a !r+ătoare *$ 'at. ;$ t+' &e ză&ea$ea!torat 'e s'ate( res+)$/ &! $te$state s"ă-&!$ea tr!'!"! &are *a+$tea &ă +a avea( *$ &e" +a -!$ &az( /oar &#)va a$ /e trăt( Lor/!"Co$/!&ător /e&se *$ s%#r,t &ă $! +a '!tea a+#$a a"egerea s!&&esor!"!să!. I$ &!/a a$t'ate "! 'e$tr! TeDs( *$&e'! să o as&!"te 'e so)a sa( "a *$&e'!t *$ s"ă( a'o &eva +a $teresat.  5 A+$te,te6)( re'eta ea o /ată , *$&ă o /ată( vs!" tă! /e a "ăsa'ostertă) "!+ea !$tă *$tr6!$ s$g!r +'er!. 1oar $! o să /ev se$t+e$ta" *$ !"t+a &"'ă. Lorz Jerr$ , 1ra/ s!$t *$&ă 'rea t$er. Jerr$ este( %ară

 *$/oa"ă( &e" +a s&"'tor /$ ge$era)a "!. Va % &! sg!ra$)ă !$ vtor Lor/Co$/!&ător , tre-!e să6" tre& &a atare *$ testa+e$t!" tă!. 1ar $! *$&ă. N!'o) "ăsa soarta Sste+!"! So"ar *$ +#$"e !$! t$ere" /e /o!ăze& , 'atr!/e a$.  Lor/!" Co$/!&ător se agtă *$grorat. O-servase &ă *$ arg!+e$ta)a e$! 'o+e$se $+& /es're &a!za e<"!"! "! TeDs. 2ta &ă era s!%&e$t /ea-"ă 'e$tr! a $! "ăsa $& &ea +a $e*$se+$ată $%"e<!$e a vo& să tră/eze

Page 62: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 62/123

&ă 'e$tr! ea &o$ta( e+o)o$a"( /$&o"o /e or&e arg!+e$t "og&( %a't!" &ă TeDs este %!" e.  5 Ma s!$t( /esg!r( &o$t$!ă L3/a( !$&h -ăe)"or /$ 'artea +a+e(a+#$/o a/+$strator 'r&e'!)( /ar "'s) /e vo$)ă. Fă&! o 'a!ză. 2 a'oar +a % %&e"e ta"e , g$er( &! &o' "or.

  5 Lasă6'ee.  Lor/!" Co$/!&ător( s"ă-t , &!%!$/at *$ 'er$e( /ă/! &! "eha+te /$+#$ă &a , &!+ ar % *$/e'ărtat a&eastă s!geste. N! *" $teresa! &e /e +#$aa /o!a.  5 1ar "6a !tat.'e C"a$e( s'!se *$ &e"e /$ !r+ă.  5 U$ +!ta$t S'!se L3/a s!r'r$să. Vor-e,t seros7  Lor/!" L$$ ră+ase tă&!t. 1$ 'ă&ate( o ,ta 'rea -$e.  1ar %ă&!se a&eastă s!geste &! !$ +otv &"ar. 1orea să o-)$ă oa+#$are. ;, /ă/ea sea+a &ă era %or)at $e<ora-" să6" a"eagă /re't s!&&esora" să! 'e /!r/!"!" e %! /$ 'r+a &ăsătore.  5 1a&ă a *$ ve/ere $!+a r!/e"e ta"e /e s#$ge( $sstă L3/a( $! va %

/e&#t !$ $o! &az /e s!&&es!$e /$ast&ă at#t /e răs'#$/t 'r$tre +o$arh"etr-!tare $o!ă , "a -ar-ar /e 'e Aszh( Ve$!s , Marte. 1$ '!$&t /e ve/ere'o"t&( !$ ase+e$ea "!&r! ar % /e $e*$)e"es. 1a&ă tot!, $! ve % at#t /e'ărt$tor( a&t!" tă! ar % o /ova/ă s!'re+ă /e 'atrots+.  N! e<stă $& !$ a"t +"o& /e a &o$v$ge "!+ea *$tr6!$ +o/ /e%$tv ,%ără /e tăga/ă &ă $! '! $+& +a 'res!s /e&#t $terese"e e.  ?ătr#$!" t&ă"os( /e, avea +$tea s"ă-tă /e -oa"ă ,. ?ătr#$e)e( $! se"ăsa !,or &o$v$s. 2ta , e" &ă 'e "a &o")!r se vor-ea &ă L3/a *" +o/e"a'e$tr! '"a$!r"e e &a 'e o -!&ată /e '"ast"$ă. N&!$a /$tre 'ărer"e /ege$!" a&esta $!6" /era$a 'rea +!"t. Pro'aga$/a $eo-ostă a /!,+a$"or're&!+ ,. ?#r%e"e &"evettor"or * s#&#seră !re&h"e t+' /e a'roa'e

&$&ze& /e a$( /ar e" /eve$se +!$ "a %"e&ărea"ă.  P#$ă "a !r+ă( arg!+e$te"e L3/e , /s'erarea "! &ă $! are /e a"es a!&o$tr-!t /oar *$ 'arte "a "!area hotăr#r. Fa&tor!" $ea,te'tat( /ar /e&sv( a%ost vzta %ă&!tă "a &ă'ăt#!" să! /e &ea +a t#$ără /$tre %&e"e 'e &are "eavea /$ 'r+a &ăsătore. Ea * &er! a&or/!" 'e$tr! /vor)!" /e a&t!a"!" so) ,'er+s!$ea /e a se &ăsător &! e<"at!" TeDs.  5 ;$tot/ea!$a( * +ărt!rsse ea( "6a+ !-t 'e TeDs( $!+a 'e TeDs ,/ores& să +ă a"ăt!r "! *$ e<".  Era o 'ers'e&tvă at#t /e !"!toare( *$&#t /e a&eastă /ată -ătr#$!" se"ăsă a+ăgt. N! avea /e !$/e să ,te &ă L3/a se stră/!se /o!ă z"e să o&o$v$gă 'e 'revăzătoarea H!/r!$ &ă era s$g!ra e ,a$să /e a /eve$ 'r+a

/oa+$ă /$ L$$.  5 A"t%e"( * e<'"&ase L3/a( ve ră+#$e /oar o r!/ă oare&are(/e'e$/e$tă /e toa$e"e so)e Lor/!"! Co$/!&ător *$ e<er&)!.  L$$ $! -ă$!se $+& /$ ara$a+e$t!" /e &!"se.  Fata "! &ăsătortă &! Lor/ TeDs Pos-"tă)"e &e se /es&h/ea!K/ez+or)ră s#$ge"e /$ v$e. Era 'rea *$ v#rstă( /esg!r( 'e$tr! a avea a")&o'( /ar va % 'e$tr! TeDs &eea &e L3/a %!sese 'e$tr! /#$s!"( o

Page 63: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 63/123

re'reze$ta$tă a o'oz)e( !$ e"e+e$t /e s'r$ 'er%e&t 'e$tr! 'ro'r!" să!gr!' 'o"t&. F&a "!  Tre-!e( g#$/ e"( să +erg să vă/ &e g#$/e,te C"a$e. 1ar *$tre t+''ot tr+te /!'ă TeDs.  N! s'!se $+& &! vo&e tare. N+e$ *$ %a+"e *$ a%ara "! $! avea

ha-ar /e &a$ttatea e$or+ă /e &!$o,t$)e 'e &are /e +!"t ră'osat!" sava$ta" te+'"!"!( Jo8!$( o tra$s+sese "! C"a$e. Lor/!" Co$/!&ător 're%erase să'ăstreze se&rete a&este $%or+a). Era "a &!re$t &! 're/"e&)a L3/e 'e$tr!asas$ '"ăt) , $! /orse să6" e<'!$ă 'e C"a$e "a !$ 'er&o" , +a +are /$'artea e.  II 'rvea 'e +!ta$t &a 'e o $e-ă$!tă %or)ă /e sta-"tate *$ haos!" &areera /e a,te'tat să !r+eze /s'ar)e "!. S&rse o s&rsoare 'r$ &are *" $vta'e TeDs să se *$toar&ă *$ L$$. 2 o să'tă+#$ă +a t#rz!( &#$/ re!, să se/ea os /$ 'at( *" vztă 'e C"a$e "a "o&!$)a sa /$ s!-!r-"e /e "a a'!s a"eora,!"!. Ră+ase a&o"o 'este $oa'te , &#$/ reve$ a /o!a z tre&! "a&o$&e/erea +a +!"tor oa+e$ 6&hee 'e &are L3/a * stre&!rase *$ /verse

%!$&) a/+$stratve( *$ t+'!" &#$/ /$ &a!za -o" $! av!sese ,t$)ă /e'ro-"e+e"e a,a6zs !rge$te 'e$tr! &are se &er!se se+$ăt!ra.  L3/a $! rea&)o$ă( /e, re+ar&ase /es%ă,!rarea eve$+e$te"or. Ovztă "a C"a$e( !r+ată /e a&)!$ea *+'otrva oa+e$"or e. Ch-z! as!'ra *$t#+'"ăr vre+e /e &#teva z"e , a'o( &! o z *$a$te/e sosrea "! TeDs( sehotăr* să %a&ă 'r+a e vztă "a "o&!$)a $! 'rea arătoasă a Lor/!"! C"a$eL$$( *$gr$/!6se să $! %e a,te'tată.  Pe /r!+( * tre&! 'r$ +$te &ă $! 'rea avea +otve să %e +!")!+tă /est!a)a *$ &are se a%"a. O +!")+e /$tre '"a$!r"e e era!( 'e &a"e /e a se *$/e'"$ , tot!, at6o +erg#$/ să6" *$t#"$eas&ă 'e Lor/ C"a$e( !$ e"e+e$t&o+'"et $e&!$os&!t. Prv$/ "!&r!r"e *$ a&est %e"( se s+)ea !+tă. Ce 'er&o"

'!tea re'reze$ta 'e$tr! ea !$ +!ta$t7 Se *$tre-a 'e$tr! a $!6,t!6&#ta6oară.  Char /a&ă a&este g#$/!r o *$%!ra!( *$ a/#$&!" e ,ta &ă are /re'tate.S+)ea &`. Y/ e &eva. ?ătr#$!" $! s6ar % /era$at $&o/ată 'e$tr! !$ %"ea&.E" era gr "$,tt : a&ea "$,te /ată /e '"&tsea"ă( or $eră-/ător /e6a -$e"ea.1e o-&e( t$er *" s&otea! /$ sărte( ar /a&ă C"a$e %ă&ea e<&e')e( at!$&tre-!a să e<ste !$ +otv.  1e "a /sta$)ă( re,e/$)a "! C"a$e 'ărea +o/estă. Se zărea! *$ 'r+ :'"a$ t!%,!r , !$ '#"& &o+'a&t /e ar-or( /es%ă,!rat *$ %a)a &o$a&!"! 'e o"!$g+e /e 'este o't s!te /e '&oare. C"ă/rea răsărea /$ s'ate"e !$! /es,/e '$ , -re-e$e. Pe +ăs!ră &e a!$se +a a'roa'e( L3/a o-servă &ă era o

&o$str!&)e &! tre $ve"!r( +!"t +a +&ă /e&#t 'a"ate"e &e"or"a") +e+-r a%a+"e L$$. P!rtător /e "e&t&ă !r&ară g#%#$/ o &o"$ă( traversară 'e s!-!$ '"ă&!t !+-rar , a!$seră *$ s&!rt t+' "a !$ gar/ s&!$/ , +asv 'e &are$!6" zărseră /e os. L3/a( *$tot/ea!$a 'r!/e$tă *$ 'reze$)a o-sta&o"e"or+"tare( 'or!$& să %e "ăsată os.  1!'ă &e &o-or* s+) o a/ere !,oară( ră&oroasă( *$ "o&!" a &eea &e '#$ăat!$& $! %!sese /e&#t aer!" $e+,&at , *$ă-!,tor a" !$e z"e %er-$) /evară. At+os%era era *$&ăr&ată /e o +reas+ă '"ă&!tă /e ver/ea)ă.

Page 64: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 64/123

  Pă, &! gră /e6a "!$g!" *+'re+!r( re+ar&#$/ &ă( /e, vz-"ă /$a'ro'ere( era &! /-ă&e as&!$să ve/er /$ stra/ă /e !$ gar/ v! %oarte/es. Re&!$os&! +atera"!" /$ &are era %ă&!tă &"ă/rea0 era a/o+a &e"! /$&are se &o$str!a! te+'"e"e sava$)"or( $!+a &ă $! 'ărea să %e , '"a&at &!'"!+-. A're&e gar/!" "a tre '&oare *$ă")+e , o gros+e *$ !r /e tre ,

 !+ătate. Era s&!$/ , t!rtt( ar /$ '!$&t /e ve/ere /e%e$sv 'ărea $!t".  C#$/ era+ t#$ără( g#$/ ea( &har , e! a, % '!t!t săr 'este e". Se *$toarse "a "e&t&ă( agasată &ă $! '!tea *$)e"ege rost!" gar/!"!( &ă& $!6ve$ea să &rea/ă &ă %!sese &o$str!t %ără $& !$ s&o'. 1ar /eve$ , +a&o$trarată &#$/ /es&o'er( "a o s!tă /e '&oare +a *$&o"o /e6a "!$g!" a"e(o /es&hzăt!ră a'are$t $e'ăztă *$ 'erete. U$ +$!t +a t#rz!( '!rtător"e&t& o tra$s'orta! 'r$tr6!$ t!$e" a"&ăt!t /$ ar-!,t *+'"et) , &o'a&%a"$&( &are /ă/ea s're !$ s'a)! "arg( *$verzt. A-a a& *$&e'ea a/evăratas!r'rză.  5 O'r) Por!$& ILs/3 L3/a.  U$ a+este& /e 'a,te , gră/$ă se /es%ă,!ra *$ %a)a e( *$&e'#$/ /$

/re't!" &o'a&"or. Era *$vă)ată să +ăsoare /$ o&h a,a &ă( %ără să stea 'eg#$/!r( a're&e *$t$/erea 'e &are o '!tea &!'r$/e &! 'rvrea "a&$&s'reze&e a&r. U$ '#r#a, s!-)re" ,er'!a travers#$/ *$ /ago$a"ă'a,tea. Pe +a"!r %!seseră. Co$str!te ze& /e &ăs!)e 'e$tr! oas'e)( s&!$/e, *$grte( %e&are /$tre e"e -!&!r#$/!6se /e !+-ra &o'a&"or( *$ /rea'ta se *$ă")a &o$a&!"( o &"ă/re /e %or+ă 'ătrată. ;$ &a'ăt!" *$/e'ărtat a" 'ro'retă)se a%"a! &$& $ave s'a)a"e( /s'!se or/o$at !$a "#$gă a"ta. Peste tot sezărea! oa+e$. ?ăr-a) , %e+e( s$g!r sa! *$ gr!'!r( ,e/ea! 'e s&a!$e( se'"+-a!( J!&ra!( &tea!( s&ra!( /ese$a! , '&ta!. L3/a se *$/re'tă 'r!/e$tăs're !$ '&tor &are *, avea ,eva"et!" "a &#)va arz +a *$&o"o. N! erao-,$!tă să $! %e -ăgată *$ sea+ă.

  I se a/resă &! vo&e tăoasă4  5 Ce6 asta7 Arătă &! +#$a "a agta)a /$ !r. Ce se *$t#+'"ă a&7  T#$ăr!" r/&ă $e'ăsător /$ !+er. H#$/tor( a/ă!gă o trăsăt!ră /e'e$e" 'esa!"! 'e &are *" '&ta( a'o( %ără să r/&e o&h( s'!se4  5 1oa+$ă( vă a%"a) *$ $+a U$vers!"!. A& se ză+s"e,te , se toar$ă *$ t'are( 'e$tr! %o"os!" '!-"&( g#$/rea , /o&tr$a I+'er!"!. O /ată$ăs&!te( /e"e s!$t răs'#$/te *$ +ase , /ev$ a"e *$treg $a)!$( a"eSste+!"! So"ar. Să % $vtat a& &o$stt!e o o$oare $ega"a-"ă( *$sea+$ă&ă o'era ta &a sava$t sa! artst a 'r+t re&!$oa,terea s!'re+ă( +a+'orta$tă /e&#t &ea 'e &are )6o 'ot asg!ra '!terea , -a$. 1oa+$ă(or&$e s!$te)( %) -$e ve$tă *$ &e$tr!" $te"e&t!a" a" "!+. N! a) % a!$s

a& /a&ă $! avea) +ert!" !$or rea"zăr /eose-te. C! toate a&estea( vă+'"or( $!6+ s'!$e) /es're &e este vor-a '#$ă /seară( &#$/ vo % %er&t săvă sta! "a /s'oz)e. 2 a&!+( %e+ee ve$era-"ă , +ert!oasă( vă !rez o z-!$ă.  L3/a se retrase g#$/toare. Pr+!" e +'!"s( a&e"a /e a '!$e &at#$ăr!" să %e /es'!at , -&!t( &e/ă *$ %a)a /or$)e $ea,te'tate /e ară+#$e $&og$to &#t +a +!"t t+' 'os-"( 'e$tr! a '!tea e<'"ora a&ests!r'r$zător sa"o$ *$ aer "-er.

Page 65: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 65/123

  Era !$ !$vers /e $e&!$os&!). N! văz! $& o %g!ră 'e &are să o ,te.A&e oa+e$( or&are ar % %ost rea"zăr"e "or( $! %ă&ea! 'arte /$tre&e"e-rtă)"e I+'er!"!. N6a *$t#"$t $& +ă&ar !$ 'atro$ ,( /$tre -ăr-a)'reze$)( !$!" s$g!r '!rta $sg$a /e &ava"er. Iar &#$/ se a'ro'e /e e"( *$)e"ese /!'ă s+-o"!" re"gos &are *$so)ea a&este *$se+$e( &ă era /$

'rov$&e. Stătea *$ a'ro'erea !$e %#$t#$ /$ &are )#,$ea !$ a+este&s'e&a" /e a'ă , %!+. Era !$ s'e&ta&o" %r!+os %!+!" &are se r/&a$e*$trer!'t *$tr6!$ $or,or. ;$ +o+e$t!" *$ &are se o'r "#$gă %#$t#$ă(o-servă &ă -rza ră&oroasă *$&etase , s+) !$ va" /e &ă"/!ră &are * rea+$tar,)a /$ ora,!" a%"at "a 'oa"e"e &o"$e. L3/a se a'ro'e /e -ăr-at('reo&!'ată să o-)$ă &#t +a +!"te $%or+a).  5 S!$t $o!ă a&( zse ea *$&er&#$/ să 'ară %er+e&ătoare.F!$&)o$ează /e +!"t a&est &e$tr!7  5 1e vreo &$& a$( /oa+$ă. La !r+a !r+e( t#$ăr!" $ostr! 'r$) $!are /e&#t /o!ăze& , 'atr!  5 Pr$)7 Se +ră L3/a.

  Cava"er!"( !$ $/v/ &! trăsăt!r as're( *, &er! s&!ze.  5 Vă rog să +ă erta). Este !$ ve&h &!v#$t /e 'r$ 'ăr)"e +e"e ,/ese+$ează !$ &o$/!&ător /e org$e $o-"ă. A+ /es&o'ert( *$ /verse"e+e"e &ă"ător 'r$ ge$!$"e *$ &are să"ă,"!es& ze ato+& , !$/e o/atăe<sta! ora,e( &ă a&est $!+e are o org$e "ege$/ară. A,a rez!"tă /$ &ăr)"eve&h 'e &are "e6a+ găst *$tre r!$e"e /e a&o"o.  L3/a era !"!tă4  5 A &o-or#t *$tr6!$! /$tre &e"e-re"e "ă&a,!r a"e ze"or( !$/e ar/%o&!r"e eter$e7  Cava"er!" &h&ot4  5 1!'ă &!+ a+ văz!t( !$e"e /$tre e"e s!$t +a '!)$ eter$e /e&#t

&e"e"a"te.  5 2 $! te6a te+!t &ă ve % vătă+at7  5 1oa+$ă( r/&ă e" /$ !+er( a+ tre&!t /e &$&ze& /e a$. 1e &e +6a, +a te+e /a&ă s#$ge"e +e! este !,or at$s /e s!%"area ze"or7  L3/a ,ovă( &!roasă. 1ar se a-ăt!se /e "a $te$)"e e. Pr$) re'etăea *$&r!$tată. Fo"ost 'e$tr! C"a$e( tt"!" avea o rezo$a$)ă &are o /era$a. Era+a /egra-ă !+tor &ă e<sta! oa+e$ &are *" 'rvea! &a 'e !$ &o$/!&ător.Ce se *$t#+'"ase oare &! ve&h"e 're!/e&ă) *$ 'rv$)a +!ta$)"or7  To&+a se 'regătea să vor-eas&ă /$ $o!( &#$/ 'rvrea se o'ras!'ra %#$t#$ arteze$e.  Zv#&$ *$a'o( !"!tă. A'a -o"-orosea. U$ $or /e a-!r se *$ă")ă

/eas!'ra. Ut#$/!6se "a tro+-a &are )#,$ea /$ %#$t#$ă( *$)e"ese &ă $! eravor-a /e %+ , a'ă. Era '!r , s+'"! a'ă %artă a-!r$/ă. A'ă &are +!gea(&"o&otea , se agta. Era +a +!"tă a'ă %er-$te /e&#t văz!se ea vreo/ată Iao s!rsă art%&a"ă. ;, a+$t /e oa"e"e a%!+ate *$ &are s&"av * *$&ă"zea! z"$&a'a /e &are avea $evoe , s+) !$ gh+'e /e $v/e %a)ă /e %a't!" &ă&$eva *, '!tea 'er+te "!<!" , e<travaga$)a /e a avea o %#$t#$ă &! a'ă%artă &har *$ &!rte.

Page 66: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 66/123

  5 1ar &!+ a %ă&!t7 ;$tre-ă s!%o&ată /e +rare. A &a'tat !$ *zvors!-tera$ %er-$te7  5 N!( /oa+$ă( a'a v$e /e "a '#r#a,!" /e &o"o. Cava"er!" arătă &!+#$a. Este a/!să a& 'r$ &o$/!&te /e &era+&ă( /!'ă &are '"ea&ă s're%e&are &asă /e oas'e).

  5 Se %o"oses& &!+va &ăr-!$ *$&$,7  5 1e"o&( /oa+$ă. Cava"er!" /eve$se /$ &e *$ &e +a +!")!+t /e e" *$s!,. Este o /es&hzăt!ră /e/es!-t!" %#$t#$0 /a&ă /or) '!te) să vă&o$v$ge).  L3/a a&&e'tă. Era %as&$ată. ;, /ă/ea sea+a &ă $! /e asta ve$se( *$să 'e$tr! +o+e$t s&o'!" e avea o +'orta$)ă se&!$/ară. Prv &!roasă&!+ &ava"er!" r/&ă /$ 'ar/osea"ă !$ &a'a&( a'o se a'"e&ă "#$gă e" să'oată 'rv *$ $teror. Av! $evoe /e &#teva &"'e 'e$tr! a se '!tea o-,$!&! "!+$a s"a-ă /$ă!$tr!( /ar *$ &e"e /$ !r+ă re!, să va/ă te+e"a +asvăa %#$t#$ , )eava groasă /e ,ase )o "a &are era "egată. L3/a se *$/re'tă *$&et. ?ăr-at!" tr#$t se& &a'a&!"( a'o se *$toarse s're ea. ;" *$tre-ă4

  5 1ar &!+ %!$&)o$ează7  Cava"er!" r/&ă /$ !+er.  5 U$ s'!$ &ă ze a'e"or /e 'e Marte a! %ost 'rete$o, &! 'r$)!" *$&ă/e 'e vre+ea &#$/ "6a a!tat 'e tată" "! să *$v$gă *$ răz-o!" &! +ar)e$.Vă a+$t) &ă a'e"e &a$a"e"or( &"o&ot$/ %!roase( 6a! ză'ă&t 'e +ar)e$ *$t+' &e era! ata&a). 2 +a s!$t a") &are s'!$ &ă ze ato+& *" s'r$ă 'e+!ta$t!" "or %avort.  5 Oh Ră-!%$ L3/a.  Ma a!zse vor-e /e %e"!" a&estora. N&o/ată *$ va)ă $!6 'asase /e'ărerea ze"or /es're %a'te"e e. 2 $! avea /e g#$/ să *$&ea'ă a&!+. 1eve$gravă ,6" 'rv &! severtate 'e -ăr-at.

  5 N! % $av( zse ea. U$ -ăr-at &are a *$/răz$t să 'ătr!$/ă *$să"a,!r"e ze"or tre-! să /ea /ova/ă /e +a +!"tă !/e&ată , să $! re'etease+e$ea 'ove,t 'e$tr! %ete -ătr#$e.  O+!" ră+ase &! g!ra &ăs&ată. ;$a$te &a e" să 'oată s'!$e &eva(%e+ea se răs!& 'e &ă"&#e , se *$/re'tă s're "e&t&ă.  5 S're &o$a& Le 'or!$& ea s&"av"or.  O /e'!seră *$ %a)a $trăr 'r$&'a"e a re,e/$)e *$a$te &a ea să6, /easea+a &ă $! a%"ase tot!, se&ret!" e<traor/$ar /e 're)os a" %#$t#$ &! a'ă%er-$te.  II "!ă 'e C"a$e 'r$ s!r'r$/ere. I$tră *$ "o&!$)ă *$ st"!" e +'et!os. ;$+o+e$t!" *$ &are !$ s&"av a"ergă s're a'arta+e$t!" stă'#$!"! 'e$tr! a6

a$!$)a sosrea( era /ea 'rea t#rz!. Se v *$ !,ă &#$/ C"a$e to&+a *$trer!'sese &er&etarea !$! &or' 'e &are *" /se&a. S're +area e/eza+ăgre( /e a&eastă /ată e" $! +a *$&re+e$ &!'r$s /e !$!" /$tres'as+e"e "! e+o)o$a"e. Ar % /ort să se *$t#+'"e a&est "!&r!( 'e$tr! &ă'"a$!" e era să &er&eteze "a-orator!" 'e *$/e"ete( %ără a % /era$ată. 1arC"a$e se a'ro'e.  5 1st$sa +ea -!$&ă S'!se e" , *$ge$!$&he 'e$tr! a6 săr!ta +#$a(a'o se r/&ă( '"$ /e gra)e , $at!ra"e)e.

Page 67: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 67/123

  5 Nă/ă/!es&( &o$t$!ă e" &! a'are$tă $eră-/are( &ă ve) avea t+' ,-!$ăvo$)ă 'e$tr! a6+ vzta "o&!$)a , a6+ !r+ăr +!$&a. A+#$/o!ă s!$t"a %e" /e $teresa$te.  Fe"!" "! /e a se '!rta era at#t /e o+e$es& , /e *$/atortor( *$&#t L3/a%! '!)$ /es&!+'ă$tă( &eea &e t! 'rea se *$t#+'"ase '#$ă at!$&. A"!$gă

rtată a&eastă stare. 1$ 'r+e"e &!v$te *, e<'"&ă vzta.  5 Vo % -!&!roasă să6) a/+r &asa. I$te$)o$a+ /e +!"tă vre+e să tevztez( /ar a+ %ost at#t /e o&!'ată@ o%tă. ;$/atorr"e g!ver$ăr s!$t oa/evărată 'ovară.  Fg!ra "! '"ă&!tă a%,ă o e<'rese *$)e"egătoare. O +#$ă /e"&ată arătăs're &a/avr!" /e &are a&e"e /egete s!-)r se o&!'aseră '#$ă at!$&. H"as!"&at%e"at o $%or+ă &ă s&o'!" /se&)e era să &er&eteze +o/!" /e a,ezare aorga$e"or( +!,&h"or , oase"or.  5 A+ o'erat 'e +!ta$) /e&e/a)( zse C"a$e( 'e$tr! a6 &o+'ara &!orga$s+e"e $or+a"e.  L3/a $! 'rea *$)e"egea rost!" a&estor &er&etăr. La !r+a !r+e( %e&are

+!ta$t era /%ert( /!'ă %e"!" *$ &are %!sese *$se+$at /e ze. ; s'!se a&est"!&r!. O&h a"-a,tr stră"!&tor a "! C"a$e o %<ară +e/tatv.  5 Este -$e &!$os&!t %a't!"( s'!se e"( &ă rareor +!ta$) /e'ă,es&v#rsta /e treze& /e a$. Era $or+a" a,a/ar( &o$t$!ă e" z#+-$/ s%os( /evre+e &e +ă /es'art /oar ,ase a$ /e a&eastă &!+'ă$ă( &a 'ro-"e+a să +ă'reo&!'e. Jo8!$( a&e" 'ătr!$zător sava$t -ătr#$ &are /$ $e%er&re $! +atrăe,te( 'ret$/ea &ă +oartea este rez!"tat!" te$s!$"or $ter$e( ge$erate /e%e"!" *$ &are +!ta$) s!$t trata) /e &ătre se+e$ "or. E" &re/ea &ă /a&ăte$s!$"e ar '!tea % e"+$ate( a,a &!+ s6a *$t#+'"at *$ ge$era" *$ &az!"+e!( o va)ă $or+a"ă ar /!&e , "a o /ezvo"tare $or+a"ă a $te"ge$)e. Sa!(a"t%e" s'!s( e" &o$s/era &ă /a&ă !$! +!ta$t se a&or/ă o ,a$să( e" va % *$

stare să6, '!$ă *$ va"oare 'os-"tă)"e( &are 'ot % +a +& sa! +a +ar *$&o+'ara)e &! a"e &e"or"a"te %$)e !+a$e.  C"a$e z#+-.  5 P#$ă a&!+( zse e"( $! a+ o-servat $+& $eo-,$!t *$ &eea &e +ă'rve,te.  L3/a *, a+$t /e %#$t#$a &"o&ot$/ă , s+) &ă o tre& %or re&.A!rt!" ă"a -ătr#$( Jo8!$ g#$/ ea *$%!r$/!6se. 1e &e $6a+ %ost +aate$tă "a &eea &e %ă&ea7 A &reat o +$te /a-o"&ă *$ +"o&!" $ostr!( "a /o'a, /e v#r%!" '!ter &o$/!&ătoare a I+'er!"!.  Pos-"tatea !$! +e$s /ezastr! era +are. Moartea( g#$/ ea( "a&#teva ore /!'ă &e '"ea&ă -ătr#$!" 'e "!+ea &ea"a"tă0 este s$g!ra so"!)e

N! e /e g"!+t &! &reat!ra asta.  1$ a&e" +o+e$t $! o +a $teresară /e&#t 'os-"tă)"e /e a&&es a"easas$"or *$ *$&ă'er"e "o&!$)e. 1e 'ar&ă 6ar % gh&t g#$/!r"e( /!'ă !$s&!rt t!r a" "a-orator!"! : /$ &are ea $! re)$! +a $+& : C"a$e o $vtă săvzteze toate &a+ere"e. Ate$)a se as&!). S&oto& &! 'rvrea *$ &ă!tarea!,"or( &er&etă %erestre"e , o-servă +!")!+tă &ă 'este tot 'ar/osea"a eraa&o'ertă /e &ovoare. Meer" va % *$ stare să a&)o$eze %ără zgo+ot.  5 1ar /or+tor!" tă!7 ;$tre-ă ea *$ &e"e /$ !r+ă.

Page 68: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 68/123

  5 A!$ge+ , a&o"o( răs'!$se C"a$e. E os( *$ ve&$ătatea "a-orator!"!.1ar +a este &eva &e a, vrea să6) arăt. La *$&e'!t $! era+ hotăr#t /a&ă s6o%a&( /ar a&!+( z#+- e" a$ge"&( s!$t  Cor/or!" &are /!&ea /$ s!%ragere *$ /or+tor era s!%&e$t /e "arg'e$tr! a %!$&)o$a &a a$t&a+eră. Pere) era! a&o'er) &! /ra'er /e s!s

'#$ă os( &eea &e era &!/at. L3/a $! se '!t! a-)$e0 r/&ă !$a /$tre/ra'er , 'rv *$ s'ate"e e. Perete"e era &ă"/!) 're&!+ &e$!,a , era&o$str!t /$ a&eea, 'atră &a te+'"e"e. II 'rv *$tre-ătoare 'e C"a$e.  5 A+ *$ &asă &#teva +eta"e /v$e. 1esg!r( $! rs& $+&. Ma este !$&or/or &are "eagă "a-orator!" /e /or+tor.  L3/a se -!&!ră &#$/ /es&o'er &ă !,a /or+tor!"! $! avea $& !$ %e"/e zăvor sa! *$&!etoare. ;$ t+' &e *" !r+a 'e C"a$e 'r$ a$t&a+era &e/!&ea *$ "a-orator( &h-z! as!'ra a&este &o$statăr. Era /e a,te'tat &a "'sa"! /e 'reve/ere să $! /!reze "a $es%#r,t. Asas$ tre-!a! să a&)o$eze *$a$te &a e"să /ev$ă -ă$!tor0 &! &#t +a re'e/e( &! at#t +a -$e. 1$'ă&ate( g#$/ ea( $! se '!tea *$t#+'"a $+& +a *$a$te &a TeDs să %e

&o$%r+at +o,te$tor a" tro$!"!. ?ăgă /e sea+ă &ă C"a$e se o'rse *$ /re't!"!$e &!t *$t!$e&ate.  5 He"o Hreea$t( * e<'"&ă e"( +6a a/!s asta /!'ă !$a /$tre &ă"ător"e"! *$ *+'ără)a ze"or. Vo 'ă, *$ă!$tr!( ar /o+$a voastră ve) 'rv /ea&o"o( 'r$ st&"a a&eea %!+!re. Ve) ră+#$e !+tă.  L3/a se &o$%or+ă( &!roasă. Pe$tr! &#teva &"'e( /!'ă &e C"a$e 'ă,se *$ă!$tr!( st&"a ră+ase *$t!$e&ată. A'o *$&e'! să "&ăreas&ă s"a-. Fă&! !$'as *$a'o "a ve/erea a&e"e s&"'r &!/ate( /ar rea+$t$/!6, &$e era( *,re"!ă "o&!". A'o )'ă.  1$&o"o /e e&ra$!" /e st&"ă se zărea +ag$ea !$! s&he"et. Se +a/st$gea! !+-ra $+ '!"s#$/ , &o$t!r!" '"ă+#$"or &o$tra&t#$/!6se ,

/"at#$/!6se. ;$ t+' &e 'rvea *$&re+e$tă( !$ -ra) a"G s&he"et!"! se +,&ă(a'ro'$/!6se /e ea( a'o se retrase. ;$ &e"e /$ !r+ă &reer!" e 'ara"zat *$)e"ese.  Avea *$ %a)a o&h"or a"&ăt!rea $ter$ă a !$e %$)e o+e$e,t. A "!C"a$e. ?r!s& /eve$ $teresată. C"a$e. I$ gra-ă( o&h e *$&e'!ră să &er&etezestr!&t!ra osoasă. O-servă &o,!" 'e't!"! &are6 a/ă'ostea $+a , '"ă+#$, gros+ea /eose-tă a &"av&!"e"or. Prvrea e a"!$e&ă *$ os s're r$&h( /arera 'rea t#rz!. I+ag$ea '#"'#( a'o /s'ăr!. C"a$e e, /$ &!te.  5 E( *$tre-ă e" sats%ă&!t( &e 'ărere ave) /es're +&!" +e! /ar /$'artea ze"or7  For+!"area o !+ 'e L3/a. Tot /r!+!" s're &asă $! se g#$/ /e&#t a

ea. 1ar /$ 'artea ze"or ;$tr6!$ a$!+e %e" era. Ze ato+& tra$s+seseră+!ta$t!"! "or o +eto/ă /e a se ve/ea 'e s$e( 'e$tr! a6, st!/a 'ro'r!"tr!'. 1ar &e !r+ărea! e 'r$ asta7 Avea se$t+e$t!" &ă /a&ă ze *$tr6a/evăr e<sta! , /a&ă( /!'ă &#t se 'ărea( *" a!ta! 'e C"a$e( at!$& zetă)"eAto+!"! se a+este&a! "a %e" &a *$ vre+!r"e "ege$/are *$ tre-!r"eoa+e$"or.

Page 69: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 69/123

  Se$za)a /e s"ă-&!$e &are o &o'"e,se $!6 arăta /e&#t o s$g!răe,re( răs!$#$/ *$ +$tea e &a !$ ră'ăt /e to-ă4 U&/e 2 &#t +a &!r#$/.C!r#$/"7  1ar z"e"e tre&ea! , +e$)$erea sta-"tă) 'o"t&e * a-sor-ea toatăate$)a. C! toate a&estea( *$ +"o&!" !$e +!")+ /e 'ro-"e+e( ea $! !tă /e

C"a$e.  Mesa!" 'r$ &are Lor/!" Co$/!&ător *" $vta 'e TeDs să se *$toar&ă /$e<" a!$se &! a&eea, $avă &are '!rta , o s&rsoare /$ 'artea +a+e sa"e.S!$a &a , &!+ ar % %ost s&rsă *$ +are gra-ă( /ar &!'r$/ea o e<'"&a)e a%e"!"! *$ &are se o-)$!se re&he+area "!.  Pre)!" *" !+ 'e TeDs.  C!+( g#$/ e"( să +ă *$sor &! H!/r!$  Av! $evoe /e o oră *$treagă 'e$tr! a6, &a"+a $erv *$/ea!$s &#t să'oată a$a"za 'ro'!$erea. P"a$!" "!( hotăr* *$tr6!$ t#rz!( era 'rea +'orta$t&a să re$!$)e "a e" /$ &a!za /ezg!st!"! %a)ă /e o %e+ee a" &ăre $teres'e$tr! -ăr-a) 'rvea +a a"es &a$ttatea( /e&#t &a"tatea. 2 $! se '!$ea

'ro-"e+a vre!$e "egăt!r &! o a"tă %e+ee. ;$ !r+ă &! ,a'te a$( so)a "!(&are /es&o'erse &ă e<"!" /$ L$$ 'oate % /e%$tv( *" &o$v$sese re'e/e 'etată" e să6 /e&"are /vor)a). E /a( era "-er să se *$soare.  Reve$rea "! TeDs a %ost !$ tr!+% 'e$tr! a-"tatea /'"o+at&ă a+a+e "! , !$ +o+e$t *$ă")ător 'e$tr! e" *$s!,. Nava aterză *$ 'a)a&o"oa$e"or , a&o"o( *$ %a)a !$e +e$se +!")+ &are ova)o$a( %! *$t#+'$at/e Lor/!" Co$/!&ător , /e *$treg!" Patro$at. Para/a /es%ă,!rată a'o a %ost/es&hsă /e o !$tate /e &ava"ere /e &$& + /e &ă"ăre) *$ strae s&"'toare(!r+ată /e ze&e + /e 'e/estra,( o +e /e ge$,t , o +!")+e /e +a,$ăr'e$tr! ar!$&at gre!tă) , 'etre *$ t+'!" asa"t!r"or. Ur+a! Lor/!"Co$/!&ător( L3/a , TeDs( &e tre s!te /e 'atro$ , ,ase s!te /e &ava"er a

I+'er!"!. Corteg!" era *$&heat /e o $o!ă !$tate /e &$& + /e &ava"er,t.  1e "a tr-!$a &are se 're"!$gea /$ &"ă/rea Patro$at!"!( Lor/!"Co$/!&ător( &! vo&ea "! 'ătr!$zătoare $eat$să /e v#rstă( !ră -!$ ve$t%!"! să! vtreg. Toate +$&!$"e &are se s'!seseră '#$ă at!$& /es're+otve"e e<"!"! "! TeDs era! a&!+ &o$%r+ate *$ +o/ o%&a" , so"e+$. Seretrăsese 'e$tr! a +e/ta. P"e&ase /ezg!stat /e *$,e"ă&!$"e , 're%ă&ătorag!ver$a$)"or. Reve$se /oar "a r!gă+$)"e re'etate a"e +a+e sa"e , a"eLor/!"! Co$/!&ător.  5 1!'ă &!+ ,t)( *$&hee Lor/!" Co$/!&ător( &! ,a'te a$ *$ !r+ă +6a+ 'er/!t s!&&esor!" %res&( *$ t+'!" &e"e +a +ar -r!$)e /$ storaI+'er!"!( &!&errea +ar)e$"or. Astăz( &#$/ +ă a%"! *$ %a)a voastră %ără a

+a % t#$ăr( %ără '!terea /e a +a '!rta *$treaga 'ovară a &o$/!&er+"tare , 'o"t&e( este o $e+ărg$tă -!&!re 'e$tr! +$e să vă &o+!$& &!&o$v$gere , hotăr#re4 &e" &ăr!a vă &er să6 a&or/a) *$&re/erea voastră este!$ s+'"! , +o/est +e+-r! a" %a+"e +e"e( %!" !-te +e"e so) L3/a. Peso"/a) * asg!r &ă $! este o /ova/ă /e s"ă-&!$e. A+$t)vă /e C+-r(&!&ertă /atortă 'r&e'er "! 'e vre+ea &#$/ $! avea /e&#t /o!ăze& ,&$& /e a$. Mă a/resez *$ s'e&a" tr!'e"or a%"ate "a a$a$ghe 'e Ve$!s( a&o"o!$/e &ă'ete$ tră/ătoare a! *$/e+$at tr-!r"e să"-at&e /$ 'rov$&"e

Page 70: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 70/123

ve$!se$e $s!"are "a o răs&oa"ă %ără s!&&es. S'!$ %ără s!&&es 'e$tr! &ă *$&!r#$/ TeDs va a!$ge a&o"o &! &ea +a $!+eroasă ar+ată '!să 'e '&oare *$ I+'er! /e 'e vre+ea răz-o!"! &! Marte. ;$/răz$es& să %a& o 'ro%e)e.Pres+t &ă *$ +a '!)$ /e /o a$ &ă'ete$"e ve$!se$e vor at#r$a /ea&e"ea, %r#$gh 'e &are "e %o"oses& e a&!+ &a să6, s'#$z!re 'rzo$er.

Prez&&ă a&e"a &are va z-!t 'e/e'srea "or va % Lor/!" Co$/!&ător Aso&at(ge$era"!" TeDs( 'e &are *" /ese+$ez a&!+ *$ +o/ o%&a" +o,te$tor!" ,s!&&esor!" +e!( , *$ $!+e"e &ăr!a * avertzez 'e to) &e &are '!$ "a &a"e'ră-!,rea I+'er!"!4 ată6" 'e &e" &are vă va ză/ăr$& '"a$!r"e  U"!t( TeDs( &ăr!a L3/a * 'ovestse /es're 'ro'or)"e v&tore 'e &areo o-)$!se 'e$tr! e"( 'ă, *$a$te &a să răs'!$/ă !ra"e"or , să s'!$ă &#teva&!v$te. N! 'rea +!"te( *" 'reve$se +a+a sa. F evazv. 1ar Lor/ TeDsavea a"te g#$/!r. ;, &a"&!"ase &! gră toate a&)!$"e vtoare ,( 'e "#$gărăs!$ătoare"e %raze /e a&&e'tare a %!$&)e /e &o$/!&ător +"tar &are seo%erse , 'e "#$gă 'ro+s!$ea &ă răs&!"a) /e 'e Ve$!s vor avea 'arte /esoarta 'e &are "e6o 'ro+sese Lor/!" L$$( +a /orea să /e&"are &eva.

1e&"ara)a "! 'rvea tt"!" /e Lor/ Co$/!&ător Aso&at &! &are %!sese *$vestt.  5 S!$t *$&re/$)at( se a/resă e" +!")+( &ă ve) % /e a&or/ &! +$e &ătt"!" /e Lor/ Co$/!&ător a'ar)$e $!+a &e"! /$t# , &e"! +a +are -ăr-at/$ L$$. Iată +otv!" 'e$tr! &are &er : , a&easta /ev$e o o-"ga)e 'e$tr!+e+-r g!ver$!"! : să %! $!+t Lor/ Co$s"er. Ar % o -!&!re 'e$tr! +$esă %! &o$s"er( at#t Lor/!"! Co$/!&ător( &#t , Patro$at!"!( , a&easta este&a"tatea *$ &are /ores& să %! &!$os&!t /e az *$a$te 'o'or!"! +ăre)!"!I+'er! L$$. Vă +!")!+es& 'e$tr! &ă +6a) as&!"tat , a&!+ vă asg!r &ăt+' /e tre z"e vor avea "o& o&!r *$ a+%teatre , *$treaga 'eroa/ă se vaserv +#$&are 'e &he"t!a"a +ea *$ tot ora,!". Merge) , 'etre&e)( , %e &aze ato+& să vă a/!&ă $oro&.

  La !$ +$!t /!'ă &e e" *, *$&hease &!v#$tarea( L3/a era *$&ă *$groztă. Să % %ost TeDs $e-!$ să re%!ze tt"!" /e Lor/ Co$/!&ător7 Strgăte"ee$t!zaste a"e +!")+ o "$,tră '!)$ ,( tre'tat( *$ t+' &e * !r+a 'e TeDs, 'e -ătr#$ /e6a "!$g!" 'ro+e$a/e &are "ega tr-!$a /e 'a"at( *$&e'! să'r&ea'ă ste)+ea 'roas'ăt!"! Lor/ Co$s"er. E /a( va % !$ a/evărat s&!t *+'otrva a&!za)"or a/!se /e &e &are *$tot/ea!$a se stră/!a! să r/&e+ase"e *+'otrva g!ver$ăr a-so"!te a &e"or /$ %a+"a L$$. Era ev/e$t &ă *$/e"!$gat!" e<"( *$ "o& să6 *$t!$e&e +$tea( +a /egra-ă 6o as&!)se.  Pe +ăs!ră &e z"e"e tre&ea!( tra$s%or+area "! TeDs e,ea tot +a +!"t"a vea"ă. Char , Lor/!" Co$/!&ător a!$sese să a-ă 'ărer /e ră!.Restr&)"e 'e &are "e +'!sese %!"! să! vtreg *$ t+'!" ,e/er "! *$ ADa

se 'ărea! a&!+( &#$/ 'rvea *$ !r+ă( +!"t 'rea $e/re'te , severe. N! ar %tre-!t( /e e<e+'"!( să6 % 'er+s so)e "! TeDs să /vor)eze( & ar % %ost+!"t +a -$e /a&ă $ssta &a ea să6" *$so)eas&ă.  A!$se "a &o$&"!za &ă $! +a avea /e&#t o s$g!ră so"!)e. Hră-&ăsătora "! TeDs &! H!/r!$ , a'o * e<'e/e *$ "!$a /e +ere 'e Ve$!s(av#$/ gră să %e *$so)) , /e !$ s%ert /e +"o$ /e oa+e$( *$ a,a %e" *$&#tvtor!" Lor/ Co$/!&ător să a"ter$eze /ragostea &! răz-o!".

Page 71: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 71/123

  1!'ă &e rezo"vă ast%e" 'r$&'a"e"e 'ro-"e+e( Lor/!" Co$/!&ător se/e/&ă !$e ve) /o+est&e "$,tte( g#$/$/!6se "a &ă"e , +"oa&e"e 'r$&are să6, 'oată '!$e &e"a") !r+a, "a a/ă'ost /e '"a$!r"e &r+$a"e 'e &are%ără *$/oa"ă "e !rzea L3/a.  M!"t 'rea &!r#$/ *$să( *$ &!/a 're&a!)"or "! , a"e /o&tor!"!

'erso$a"( Lor/!" Co$/!&ător a!$se "a &a'ăt!" /r!+!"!. Ză&ea *$tre 'er$e *$'at( tră$/!6, !"t+e"e &eas!r. Toate *$&er&ăr"e %ă&!te /e /o&tor!" 'a"at!"!($&"!sv o -ae re&e &a ghea)a( !$!" /$tre "ea&!r"e sa"e %avorte( /ă/!ră gre, *$ a6" '!$e 'e '&oare 'e -ăr-at!" at$s /e -oa"ă. I$ &#teva ore era *$,t$)at *$treg!" Patro$at , to) &o$/!&ător stat!"! %!ră $vta) să vegheze "a&ă'ăt#!" +!r-!$/!"!. Lor/!" L$$ $tro/!sese &! &#)va a$ *$a$te o "ege&are 'reve/ea &ă $& !$ &#r+!tor $! va % "ăsat să +oară *$ s$g!rătate.  Era o +ăs!ră 'r$ &are *$&er&a să 'rev$ă otrăvr"e( /eose-t /e%re&ve$te *$ a&ea 'eroa/ă( /ar &are( *$ t+' &e 'rvea +!")+ea &e se *$ghes!a /$&o"o /e !,"e /es&hse a"e /or+tor!"! , as&!"ta +!r+!r!"'oto"t a" vo&"or( se 'ărea a&!+ oare&!+ $e/e+$ă.

  Fă&! !$ se+$ s're L3/a. Ea se a'ro'e !,or , *$&!v$)ă /or$)a "! &a!,a să %e *$&hsă. C#)va /$tre &e 'reze$) *$ *$&ă'ere se 'rvră *$tre-ător *$ t+' &e ea * go$ea( /ar g"as!" st$s a" Lor/!"! Co$/!&ător * *$/e+$ă săse gră-eas&ă( a,a &ă *$ &e"e /$ !r+ă e,ră. Tre&!ră vreo ze&e +$!te '#$ă&#$/ se go" &a+era. Lor/!" Co$/!&ător 'rv &! trste"e s're so)a "!. Avea/e *$/e'"$t o o-"ga)e $e'"ă&!tă , at+os%era *$gre!$ată /e +$e$)a +or)%ă&ea &a "!&r!r"e să 'ară , +a %a"$&e. ;$&e'! %ără $& !$ %e" /e 'regătre.  5 I$ !"t+ a$ )6a+ /at /e *$)e"es a/esea /es're te+er"e 'e &are "e6a+ av!t 'rv$/ să$ătatea r!/e"or +e"e. Rea&)"e ta"e $! +6a! %ă&!t /e&#t să+ă *$/oes& &ă *$ $+a ta a +a ră+as &eva /$ se$t+e$te"e , /e"&ate)ea&are( se 'res!'!$e( ar a'ar)$e %e+e"or.

  5 Ce vre să s'!7 Zse L3/a.  ;$ +$tea e "&ăr 'e$tr! 'r+a oară g#$/!" a &eea &e va !r+a. S'!se&! 'o&rze4  5 1rag!" +e! so)( )6a 'er/!t +$)"e7  Lor/!" Co$/!&ător &o$t$!ă &a"+4  5 1e a&eastă /ată( L3/a( $!6) vo +a vor- *$tr6!$ "+-a /'"o+at&.;) &er să $!6) '! *$ a'"&are '"a$!r"e /e a6+ asas$a r!/e"e /!'ă &e vo+!r  For+!"area era $ea,te'tată 'e$tr! %e+ee. C!"oarea * /s'ăr! /$o-ra , /eve$ 'a"/ă &a +oartea.  5 E!7 Res'ră ea gre!( să6) o+or $ea+!r"e7

  A&!+ a'o,( o&h o/$oară &! "!&r /e o)e" o 'rvră %ără +"ă.  5 A+ re!,t să6 '!$ 'e Jerr$ , 1ra/ "a a/ă'ost /e *$&er&ăr"e ta"e. Sea%"ă "a &o+a$/a !$or ar+ate '!ter$&e( ar *$ testa+e$t!" +e! a+ "ăsat$str!&)!$ &"are *$ &eea &e 'rve,te vtor!" "or. Ce"a") -ăe)( !/e&ător(s!$t ast%e" 'rotea) *$tr6o oare&are +ăs!ră. Fe+e"e( *$ s&h+-( $! a! totat#ta $oro&. F&e"e +e"e &re/ &ă s!$t *$ sg!ra$)ă. Cea +are $! are &o' ,$& a+-). 1ar H!/r!$ este a&!+ so)a "! TeDs. Vrea! să6+ 'ro+) &ă $!ve *$&er&a să6 %a& vre!$ ră!( , &ă *$ a&e"a, t+' te ve a-)$e să a&)o$ez

Page 72: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 72/123

 *+'otrva &e"or tre &o' a +e /$ 'r+a &ăsătore. Vrea! &a "egă+#$t!" tă!să $&"!/ă , &o' &e"or tre ver a +e ,( *$ s%#r,t( a, /or să6+ %ăgă/!e,t&ă $! te ve at$ge /e La/3 Ta$a( /e &e"e /o!ă %&e a"e e , /e %!" e( Lor/C"a$e.  5 C"a$e ?#g! L3/a.

  M$tea *$&e'!se să6 "!&reze *$&ă *$ t+' &e e" vor-ea. Tre&!se 'este+e$sa $s!"tă &are se a/!sese( 'este toate &e"e"a"te $!+e( /ar se o'rse "aa&easta. II 'ro$!$)ă /$ $o!( /e a&eastă /ată +a tare4  5 C"a$e  O&h * era! 're&!+ /o!ă a'e *$vo"-!rate. Prv s're so)!" e &! *$ver,!$are.  5 2 &e te %a&e să &rez &ă e!( 'e &are +ă &o$s/er *$ stare /e ast%e" /e&r+e( vo '!tea să6+ )$ %ăgă/!e""e %ă&!te !$! o+ +ort7  ?ătr#$!"! * reve$ /$tr6o /ată &!"oarea *$ o-ra.  5 Pe$tr! &ă t!( L3/a( răs'!$se e" *$&et,or( e,t +a +!"t /e&#t o+a+ă &are6, 'roteează o/ras"a. E,t !$ &o$/!&ător a &ăr! *$)e"e'&!$e

'o"t&ă , $te"ge$)ă a! %ă&!t 'os-"ă a/evărata !$tate a I+'er!"! 'e &are TeDs *" va +o,te$. ;$ stră%!$/!" tă! e,t o %e+ee &$sttă( , /a&ă *+ %a& o'ro+s!$e( &re/ &ă o ve res'e&ta.  Ea s+) &ă e" *$tr6a/evăr s'era a&easta. A,a &ă re/eve$ &a"+ă. ;" 'rv&! o&h stră"!&tor( &o$,te$tă &#t /e $e*$se+$ată era '!terea +!r-!$/!"!(or&#t /e /s'erat se stră/!a e" să o-)$ă asg!răr 'rv$/ *$/e'"$rea/or$)e"or "egate /e !r+a, "!.  5 Foarte -$e( /rag!" +e!( *" "$,t ea( *) 'ro+t &eea &e /ore,t. I)gara$tez &ă $! vo o+or* 'e $&!$!" /$tre &e 'e &are 6a 'o+e$t.  Lor/!" Co$/!&ător o 'rv /ez$ă/ă/!t. ;$)e"ese &ă $! o &o$v$sese&#t!, /e '!)$. Pe$tr! a a!$ge "a o$esttatea a&este %e+e : era *$&re/$)at

&ă avea a,a &eva  5 N! tre-!a să &o$teze 'e se$t+e$te"e e. A-a$/o$ă ta&t&a +e/at.  5 L3/a( s'!se e"( $!6" *$%!ra 'e C"a$e *$&er&#$/ să6" !&z.  5 Să6" *$%!r Iz-!&$ L3/a.  Vor-se tăos 'e$tr! &ă $! se a,te'tase "a o ase+e$ea r'ostă. ;, %<ă!+tă so)!"( &a , &!+ $! era sg!ră să a!zse &ore&t. Re'etă &!v$te"e rar(as&!"t#$/!6"e /e 'ar&ă "e6ar % &ă!tat !$ *$)e"es se&ret.  5 Să6" *$%!r7  5 Cre/ &ă *) /a sea+a( *$&e'! Lor/!" Co/!&ător( &ă +a a&$&s'reze&e /o!ăze& /e a$ /e va)ă /e s!'ortat /!'ă +oartea +ea( *$&az!" *$ &are *) /ră+!e,t %or)e"e. 1a&ă *) ve &he"t! a&e,t a$ *$&er&#$/ să

&#r+!e,t "!+ea 'r$ TeDs( ve % re'e/e , 'e /e6a6$treg!" *$"ăt!rată. Astaeste &eea &e $! *$)e"eg *$&ă( , te s%ăt!es& să te reore$tez. Tre-!e să6)as&!$z '!terea *$ s'ate"e a"t&!va. Jerr$ $! va avea $evoe /e t$e( ar 1ra/are $evoe /oar /e Jerr$. TeDs se va '!tea /s'e$sa /e t$e , o va %a&e.1$tre -ăr-a) +'orta$) ră+#$e C"a$e. E" *) 'oate % /e %o"os. Iată /e &e'r$ /#$s!" ve % *$ +ăs!ră să6) 'ăstrez '!terea.  Prvrea e * %<ase -!ze"e tot t+'!" *$ &are vor-se. As&!"tase &!+vo&ea "! se st$gea *$&et!" &! *$&et!"( '#$ă &#$/ $! se +a a!z $+&. ;$

Page 73: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 73/123

Page 74: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 74/123

  5 Cre/( /oa+$ă( &ă ar tre-! să6 s'!$e) tot!,@( &ă $! este *$)e"e't/$ 'artea "! &a 'a&hete"e &are * s!$t /est$ate( să a!$gă a&( "a/!+$eavoastră.  L3/a săr /$ 'at( !+tă , %!roasă.  5 C!+( o-răz$&ăt!ra a %ă&!t asta7 Arată6+ 'a&het!"

  S%#,e +#$oasă a+-a"a!" , se trez *$ +#$ă &! !$ -o" '"$ &! &e$!,ă.1e g#t!" vas!"! era "egat !$ -"et. C!roasă( *" *$toarse , &t4  1oa+$ă( Asas$!" tr+s /e /!+$eavoastră era 'rea !+e/.  Ze ato+&( o /ată a)#)a)( /ev$ vo"e$) *$ 'reze$)a !+eze".  Ura$!+( /$ 'artea Co$s"!"! Ze"or.  Tros& Zgo+ot!" vas!"! 'ră-!,t 'e 'ar/osea"ă o trez /$ a+or)ea"a&are '!sese stă'#$re 'e ea. C! o&h "arg /es&h, 'rv s're gră+ăoara /e&e$!,ă a+este&ată a&!+ &! &o-!r /e &era+&ă. C! /egete"e &rs'ate sea'"e&ă , r/&ă -"et!". 1e a&eastă /ată * atrase ate$)a $! &o$)$!t!" $ote(& se+$ăt!ra4 Ura$!+.  A %ost &a !$ /!, &! a'ă re&e. Prvrea goa"ă %<a &e$!,a &e"! &are

%!sese Meer"( &e" +a /e *$&re/ere asas$ a" e. ;, /ă/! sea+a &ă +oartea "!o a%e&ta +a +!"t /e&#t &ea a so)!"!. ?ătr#$!" se )$!se tare vre+e *$/e"!$gată. C#t t+' *$ tr!'!" "! +a e<stase '!)$ă v"agă( av!sese ,'!terea să +a %a&ă s&h+-ăr. C#$/ +!rse( ea răs!%"ase !,!rată 'e$tr!'r+a oară *$ !"t+ a$( &a , &!+ s6ar % "!at o 'atră /e 'e s!%"et.  1ar a&!+ o a"tă 'ovară 'ărea să6 a "o&!". Res'ra)a * /eve$sa&a/ată. ;+'ră,te &e$!,a &! '&or!" &a , &!+ 6ar % $egat +'orta$)a *$va)a e. C!+ '!t!se Meer" să e,!eze7 Meer" &e" 'r!/e$t( &e" /-a&( Meer" *$/răz$e)!"( &!raos!" , '!ter$&!"  5 1a"at  5 1a( /oa+$ă.

  C! o&h +) , -!ze"e str#$se( L3/a &h-z! "a a&)!$ea 'e &are oavea *$ ve/ere. 1ar $! /!ră +!"t t+'.  5 Chea+ă6" 'e &o"o$e"!" Ma"a$. S'!$e6 să v$ă +e/at  Pe$tr! a o+or* !$ a$!+e o+ avea "a /s'oz)e o să'tă+#$ă. 2 ve$set+'!" să '!$ă '&or!" *$ 'rag.  A!$se &! "e&t&a '#$ă "a 'oa"e"e &o"$e 'e &are *, avea re,e/$)aLor/!"( C"a$e. Era a&o'ertă &! !$ vă" /es , %o"osse /re't &ără!, $,te s&"av&are $! a'ăr!seră $&o/ată &! ea *$ '!-"&0 "e&t&a( ve&he , -a$a"ă(a'ar)$ea !$ea /$tre /oa+$e"e e /e &o+'a$e. O&h &are '#$/ea! /$s'ate"e a&este e<&e"e$te /eghzăr stră"!&ea! /e e+o)e.  1+$ea)a era $eo-,$!t /e %er-$te. 1e 'e /ea"( /$s're &asa "!

C"a$e( s!%"a! ra%a"e /e aer &a"/. 1!'ă '!)$ t+' văz! &ă so"/a) a%"a) "a os!tă /e 3arz *$ %a)ă se o'rseră( *$tr!&#t 'o'as!" "or se 're"!$gea( /eve$$trgată. To&+a se 'regătea să &o-oare /$ "e&t&ă( /ar *" văz! 'e Ma"a$ve$$/ s're ea. O%)er!" &! o&h *$t!$e&a) , $as &oroat era ter-" /etra$s'rat.  5 1oa+$ă( s'!se e"( $! '!te+ să $e a'ro'e+ /e gar/. Se 'are &ăar/e.  5 1ar $! vă/ %"ă&ăr.

Page 75: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 75/123

  5 N! este !$ %o& o-,$!t.  L3/a era !+tă să6" va/ă 'e -ăr-at tre+!r#$/ /e s'a+ă.  5 Se *$t#+'"ă &eva s!'ra$at!ra" a&o"o s!s( &o$t$!ă e". N!6+ '"a&e.  Ea &o-or* /$ "e&t&ă( s+)$/!6se &!'r$să /e %or *$%r#$ger.  5 E,t /ot7 Rost +!,&ătoare. 1a&ă $! 'o) tre&e /e gar/!" ă"a(

'ara,!tează oa+e$ /$&o"o &! $ave"e s'a)a"e.  5 A+ , tr+s /!'ă e"e( răs'!$se o%)er!"( /ar@  5 1ar S'!se L3/a %ără să +a a,te'te. Vo +erge s!s 'e$tr! a ar!$&ae! *$să+ o 'rvre "a gar/!" ă"a.  Ur&ă( /ar se o'r -r!s& *$ "o&!" *$ &are so"/a)( &ăz!) "a 'ă+#$t(res'ra! &! gre!tate. Că"/!ra o &o'"e,se /ea. A!$ sese *$ '!$&t!" *$ &are$!+a '!tea răs!%"a. S+) &ă '"ă+#$ se !s!&ă 'e /$ă!$tr!. ;$tr6o &"'ăg#t!" *$&e'! să o !st!re( 'ar&ă 6ar % "!at %o&. Se a/ă'ost *$ s'ate"e !$et!%e( /ar %ără %o"os. Fr!$ze"e era! o%"te , *$t!$e&ate. Se retrase /!'ă o+ov"ă. Se ghe+! a&o"o( 'rea *$s'ă+#$tată 'e$tr! a '!tea g#$/. ?ăgă /esea+ă &ă Ma"a$ !r&a( *$&er&#$/ să răz-ată '#$ă "a ea. A!$se( g#%#$/( /ar

/!ră &#teva &"'e '#$ă să %e *$ stare să vor-eas&ă. Arătă &! +#$a *$ s!s.  5 Nave"e( *$gă+ă e".  Le 'rvră tre&#$/ "a oasă *$ă")+e 'e /eas!'ra &o'a&"or. Se *$&"$ară *$ +o+e$t!" *$ &are /e'ă,ră gar/!"( a'o /s'ăr!ră /$ ve/ere( a%!$/#$/!6se /$&o"o /e ar-or &#re as&!$/ea! &o$a&!" "! C"a$e. N! +a '!)$ /e &$&$ave tre&!ră 'este *+'re+!rea re,e/$)e. L3/a o-servă &ă sosrea "or *%ă&! 'e so"/a) să se *+'ră,te $ea!tora) 'este tot *$ !r!" e.  5 S'!$e6"e oa+e$"or să &o-oare( 'or!$& ea răg!,tă( /#$/ se+$a"!"!$ea /$tre &e"e +a 're&'tate retrager.  Stra/a /e "a 'oa"a &o"$e era *$&ă a'roa'e '!steX C#)va tre&ător seo'rseră să 'rveas&ă /$ &!roztate( /ar se *$/e'ărtară at!$& &#$/ gărz"e

'ostate *$ /r!+ "e &er!ră să se *+'ră,te. A&)!$ea tre-!a să ră+#$ă &#t+a /s&retă.  A,te'tă. N! răz-ătea $& !$ s!$et /e /$&o"o /e &o'a&( !$/e/s'ăr!seră $ave"e. Era &a , &!+ e"e s6ar % 'ră-!,t *$tr6!$ a-s a" tă&er. Tre&! !+ătate /e oră( &#$/ /eo/ată se v !$a /$tre $ave. L3/a *, )$!res'ra)a( a'o 'rv &!+ +a,$ăra se *$/re'ta s're e( '"!t$/ 'este &o'a&, aterz#$/ *$ +"o&!" /r!+!"!. 1$ă!$tr! e, !$ -ăr-at *$ !$%or+ă. Ma"a$ * %ă&! !$ se+$ , se gră- s're e". 1s&!)a &are !r+ă %! %oarte a'rgă. ;$ &e"e/$ !r+ă Ma"a$ se *$toarse ,( %ără $& o tragere /e $+ă( se a'ro'e /eL3/a. S'!se &! vo&e oasă4  5 Casa este a'ărată /e o -areră /e &ă"/!ră &are o %a&e $e<'!g$a-"ă.

1ar a! vor-t &! Lor/!" C"a$e. Vrea să /s&!te &! /!+$eavoastră.  2trea o %ă&! să &h-z!as&ă *$/e"!$g. Era &o$,te$tă &ă +'as!" *$ &arese a%"a '!tea /!ra &#teva z"e.  1a&ă a, re!, să +ă a'ro' /e e"( g#$/ ea %ără re+!,&ăr( , să +ă're%a& &ă6 as&!"t 'ro'!$er"e@  P"a$!" 'ărea să %!$&)o$eze 'er%e&t. I$ t+' &e $a3a o tre&! /$&o"o /e *+'re+!re( &ă"/!ra ra/ată /e 'ere) &ase se /o+o" '#$ă "a ote+'erat!ră s!'orta-"ă. 2 : $&re/-"

Page 76: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 76/123

  5 C"a$e %! /e a&or/ &a ea să %e *$so)tă *$ă!$tr!" &ase /e o gar/ă'erso$a"ă /e /os'reze&e so"/a). Pe &#$/ $tra( av! 'e$tr! 'r+a /ată !$se$t+e$t stra$!. N! era $+e$ 'r$ 'rea+ă( $& !$ s&"av( $! se ve/ea $&o +,&are. Se *$/re'tă *$s're /or+tor( *$&et$$/ &! %e&are 'as. S+) !$ %e"/e a/+ra)e ră!tă&oasă. I se 'ărea /e $e&rez!t &a e" să se % 'regătt at#t /e

s&r!'!"os *$&#t să6, % *$/e'ărtat to) s&"av. 1e, s6ar % 'otrvt. N&o/ată *$re"a)"e /$tre e /e '#$ă at!$&( e" $! %ă&!se vreo gre,ea"ă.  5 ?!$&o( e! $! +6a, a'ro'a +a +!"t  Ea se o'r -r!s&. Văz! &ă a!$sese "a +a '!)$ /e !$ 3ar/ /e &or/or!"&are /!&ea s're /or+tor!" "!. C"a$e se a%"a "a &e"ă"a"t &a'ăt , 'ărea să %es$g!r , %ără a'ărare.  5 ;$&ă !$ 'as( s'!se e"( , ve +!r 'e "o&.  Ea $! ve/ea $+& $eo-,$!t. Cor/or!" era a,a &!+ ,6" a+$tea.1ra'er"e %!seseră *$/e'ărtate /e 'e 'ere)( "ăs#$/ să se va/ă 'atra /ete+'"! /e /e/es!-t. 2 tot!,( st#$/ a&o"o( s+) o &ă"/!ră vagă( stra$e ,toto/ată +orta"ă. Re!, &! +are gre!tate să *$/e'ărteze a&est se$t+e$t.

  1es&hse g!ra 'e$tr! a /a &o+a$/a( /ar C"a$e vor- 'r+!".  5 ?!$&o( să $! %a& $+& $esă-!t. H#$/e,tt6te -$e *$a$te /e a s%/a'!terea ato+!"!. N! a *$)e"es $+& /$ b Gea &e s6a *$t#+'"at astăz7 Te6a'!t!t &o$v$ge &ă 't &e !-) /e ze $!6 'oate /str!ge $& !$ +!rtor.  S!+-ră( %e+ea 'ărea hotăr#tă să6, at$gă s&o'!".  5 A gre,t 'rover-!"( s'!se ea. C$e este !-t /e ze +oare t#$ăr.  2 tot!,( ,ovă /$ $o!. Ce o !+ea era &ă e" &o$t$!a să stea a&o"o( "a+a '!)$ /e treze& /e '&oare /sta$)ă( $e*$ar+at( $ea'ărat( &! !$ vagz#+-et 'e -!ze. Ce tra$s %or+are( g#$/ ea. C!+ re!,se să6, *$v$gă-oa"a /e $erv2 &e &h' +$!$at( at#t /e "$,tt( at#t /e *$&rezător  ;$&rezător Era ']s-" &a a&o"o să % %ost ze7

  Era 'os-"7  5 ?!$&o( te 'rev$( $! te +,&a. 1a&ă tre-!e să6) /ove/e,t &ă zevor "ov *$ $!+e"e +e!( tr+te6) so"/a). 1ar $! te +,&a.  Se s+)ea s"a-ă( &! '&oare"e 'ara"zate. Se$t+e$t!" /e v$ovă)e &arese revărsase as!'ra e( &o$v$gerea &ă e" $! +$)ea( se a+este&a! &!hotăr#rea /e a $! /a *$a'o.  2 tot!,( tre-!a  ;, /ă/ea sea+a /e $e-!$a a&este $/e&z. ;$tr6o &"'ă *$)e"ese &ă $!ea era 'ersoa$a &a'a-"ă /e o s$!&/ere &o$,te$tă. A,a/ar( &e/area(re$!$)area( a&&e'tarea rea" tă). 1es&hse g!ra să or/o$e retragerea( &#$/se 'etre&! +'revz-"!".

  N&o/ată $! s6a '!t!t a%"a &e "6a *+'$s 'e a&e" so"/at să a&)o$eze.Poate &ă /eve$se $eră-/ător. Poate s'erase *$tr6o ava$sare. Or&are ar %%ost +otv!"( e" strgă 'e $ea,te'tate4 A+ să v6" *$ha)e! 'e $e$oro&t!"ăsta , se re'ez *$a$te. Re!, să %a&ă &#)va 'a, /$&o"o /e L3/a , *$&e'!să se /ez$tegreze. Se -o) 're&!+ !$ sa& go". ;$ "o&!" *$ &are se a%"ase +a *$a$te( a&!+ &o-ora a"e$e o '!"-ere /e &e$!,ă. I+e/at se s+) o e<'"oze/e &ă"/!ră. V#rte!" %er-$te o at$se *$ trea&ăt 'e L3/a( &are sărse *$tr6o'arte( /ar * "ov 'e so"/a) /$ s'ate"e e. Se a!zră &#teva !r"ete ,

Page 77: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 77/123

s&he"ă"ăe" or-"e( /!'ă &are !r+ă o hăr+ă"ae &!+'"tă. O !,ă se tr#$t &!zgo+ot , %e+ea ră+ase s$g!ră. R/&ă 'rvrea , o-servă &ă aer!" /e 'e&or/or era *$&ă $&a$/es&e$t. Ră+ase 'r!/e$tă *$ "o&!" !$/e se a%"a ,strgă4  5 C"a$e

  Răs'!$s!" ve$ +e/at4  5 1a( -!$&o  Pre) /e &#teva &"'e ea eztă( tră$/ toată ago$a !$! ge$era" 'e &a"esă se 're/ea. ;$tr6!$ t#rz!( *$tre-ă *$&et,or4  5 Ce vre7  5 Să se ter+$e &! ata&!r"e *+'otrva +ea. Coo'erare 'o"t&ă/e'"$ă( /ar %ără &a oa+e$ să a%"e( &e" '!)$ at#ta t+' &#t $e va sta *$'!tere.  5 Oh  ;$&e'! să răs!%"e +a !,!rată. Se te+!se &ă * va 'ret$/ere&!$oa,terea '!-"&ă.

  5 2 /a&ă $! s!$t /e a&or/7 ;$tre-ă ea *$ &e"e /$ !r+ă.  5 Moartea  Vor-se *$&et,or. 1ar %e+ea $& +ă&ar $! se g#$/ea să se *$/oas&ă. Ise a&or/ase o ,a$să. 1ar +a era &eva. U$ "!&r! /e o +'orta$)ă e$or+ă.  5 C"a$e( )e"!" tă! %$a" este să a!$g Lor/ Co$/!&ător7  5 N!  Răs'!$s!" ve$se 'rea re'e/e. S+) !$ %or /e $e*$&re/ere( o&o$v$gere +a"a/vă &ă o +$)se. 1ar 'este o &"'ă se -!&!ră &ă e" $egase.;$tr6!$ %e"( asta *" o-"ga. Par&!rse &! g#$/!" toate 'os-"tă)"e st!a)e( a'ose *$toarse "a $e&estatea +o+e$t!"!.  5 Prea -$e( s'!se s!s'$#$/. A&&e't.

  1!'ă &e se *$toarse "a 'a"at( tr+se !$ asas$ să *$/e'"$eas&ă o+s!$e ese$)a"ă *+'otrva s$g!r!"! +artor &are ,ta &ă La/3 L3/a s!%erseo +are *$%r#$gere. 1!'ă6a+ază t#rz!( se a/!seră "a &!$o,t$)ă /o!ă"!&r!r. Vestea +$!$ată &ă TeDs sosse +a /evre+e /e&#t era a,te'tat ,&ă se a%"a /ea *$ /r!+ s're 'a"at( , ,trea &o$%or+ &ărea &o"o$e"!" Ma"a$ză&ea +ort 'e !$a /$tre a"e( &! !$ &!)t *$%'t *$ r$&h.  A-a at!$& *, /ă/! sea+a &ă se a%"a *$ e<a&t a&ea 'oz)e 'e &areră'osat!" so) 6o re&o+a$/ase 'e$tr! 'ro'ra e sg!ra$)ă , -!$ăstare.Reve"a)a a&est! "!&r! o %#&! să "ă&r+eze.  Pe 'atra /e +or+#$t a Lor/!"! Co$/!&ător( 'o'or!" /$ L$$ *a/!sese !$ o+ag! /e &are $! se -!&!rase $+e$ '#$ă at!$&4

  ME1RON LINN PRINTE AL IMPERIULUI.  CAPITOLUL \\III.  ;N ;NALTELE CERCURI g!ver$a+e$ta"e , +"tare /$ L$$ , /e 'eVe$!s( s!te /e -ătă" '!rtate &! tr-!r"e /e ve$!se$ /$ &e"e tre $s!"e $! se s'!$ea 'e $!+e4 răz-o 1$ +otve /e 'ro'aga$/ă era %"!t!rat &!%e&are o&aze &!v#$t!" re-e"!$e. Era o a+ăgre $e&esară. I$a+&!" se-ătea &! *$&r#$&e$area !$! 'o'or &are &!$os&!se s&"ava. Pe$tr! a trez *$

Page 78: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 78/123

r#$/!" so"/a)"or o %!re , o !ră "a %e" /e $te$se( $+& $! se 'otrvea +a-$e &a a&est &!v#$t4 re-e".  Oa+e$ 'are *$%r!$taseră 'er&o"e ter-"e *$ e<'e/) , +ar,!r( &!gre! ,6ar % '!t!t *$%r#$a g#$/!" &ă toate $e&az!r"e se /atora! tră/ător"orI+'er!"!. Lor/!" Jerr$( !$ o+ /e o re+ar&a-"ă o$esttate( &are a're&a !$

a/versar *$/răz$e) , $ge$os( $! %ă&!se /eo&a+/ată $& o *$&er&are /e astăv" a&eastă 'ărere gre,tă. 2ta &! &"artate &ă &e /$ L$$ era! as!'rtor, !$eor s!%erea &!+'"t &ă at#t /e +!") oa+e$ tre-!a! să +oară 'e$tr!'er'et!area a&este *$ro-r. 1ar *, /ă/ea toto/ată sea+a &ă $! e<sta a"tăso"!)e.  Ve$!se$ era! &ea /e6a /o!a rasă 'er&!"oasă /$ Sste+!" So"ar( %$//e'ă,) /oar /e &e /$ L$$. Ce"e /o!ă 'o'oare se răz-oseră *$tre e"evre+e /e tre s!te &$&ze& /e a$( , '#$ă "a sosrea &! 'atr!ze& /e a$ *$!r+ă a ar+ate"or "! Rahe$" *$ U<ta : &ea +a +'orta$tă $s!"ă /$ Ve$!s :$! se *$regstrase $& o v&tore +a +'orta$tă. T#$ăr!" ge$! +"tar avea/oar o'ts'reze&e a$ 'e vre+ea -ătă"e /e "a Cas!$a Marsh. A !r+at

&!&errea ra'/ă a a"tor /o!ă $s!"e( /ar a/e') "!( or-)( 'rovo&ară !$răz-o &v" &are "!ă s%#r,t /!'ă a'roa'e o't a$ 'r$ e<e&!tarea "! Rahe$"/e &ătre Lor/!" Co$/!&ător. U"t+!" /ă/! /ova/ă /e +!"tă &r!z+e(&a't!r#$/ a"te 'atr! $s!"e '!ter$& *$tărte a"e ve$!se$"or. I$ %e&are /$tree"e $sta"ă &#te !$ g!ver$( re*$ve ve&h"e gra!r , $terzse "+-a &o+!$ă(re!,$/ ast%e" să6 %a&ă 'e $s!"ar să se &o$s/ere 'o'oare /%erte.  Tre&!ră a$ -!$ '#$ă &#$/( 'e $ea,te'tate( a&e,ta orga$zară orăs&oa"ă , &!&erră &e"e +a +ar ora,e /$ &e"e &$& $s!"e +a +'orta$te.1es&o'erră at!$& &ă Lor/!" Co$/!&ător %!sese +a a-" /e&#t -ă$!seră e.P!$&te"e *$tărte $! se a%"a! *$ ora,e( &!+ *, *$&h'!seră , &!+ ra'ortaserăs'o$ "or. Ce$tre"e '!ter &e"or /$ L$$ se găsea! răs'#$/te *$tr6o +!")+e

/e +& %ortăre)e &are *+'#$zea! +"a,t$"e. A&este %ort!r $! 'ăr!seră '#$ăat!$& /e&#t $,te 'ost!r /e 'ază $e*$se+$ate( +e$te +a &!r#$/ să/es&!raeze t#"har /e&#t răs&oa"e"e. 2 $& !$ ve$!sa$ $! *, -ăt!se &a'!"să "e $!+ere. Cta/e"e"e +'oza$te /$ ora,e( ata&ate sste+at&( se /ove/răa % /oar $,te z/!r '!st. ;$ +o+e$t!" *$ &are ve$!se$ se regr!'ară &a săase/eze %ort!r"e /$ +"a,t$( era 'rea t#rz! 'e$tr! &a o&!'a$) "or să +a'oată % "!a) 'e $e'regătte. Era! /ea 'e /r!+ *$tărr /e 'e Pă+#$t. Ceea&e tre-!a să %e o răst!r$are a st!a)e /$tr6o s$g!ră "ovt!ră /eve$ !$răz-o $es%#r,t. ;$&et!" &! *$&et!"( * &o'"e, se$t+e$t!" *$groztor a"$!t"tă) *$&er&ăr "or.  L!$ /e6a r#$/!"( +e$gh$a ar+e"or /e o)e" *$tre)$!tă /e %"ot"e

s'a)a"e , a"te $ave +a +&( se *$&hse vz-" *$ !r!" zo$e"or tot +arestr#$se 'e &are *$&ă "e &o$tro"a!. 9ra$a /eve$ea /$ &e *$ &e +a '!)$ă , *$ a$!" a&e"a se a,te'ta o re&o"tă s"a-ă. ?ăr-a) era! *$ver,!$a) , agta)(%e+e"e '"#$gea! tot t+'!" , *, /ez+er/a! &o'( at$, , e( "a r#$/!" "or(/e at+os%era ge$era"ă /e tea+ă.  Teroarea /!&ea "a &r!z+e. Przo$er /$ L$$ era! s'#$z!ra) /est#"'( &! '&oare"e at#r$#$/ Ia &#teva /egete /e 'ă+#$t( %e)e"es&h+o$oste /e +oarte a"e v&t+e"or %<a! %e)e"e /e%or+ate /e !ră a"e

Page 79: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 79/123

Page 80: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 80/123

Pr&e'!tă ea *$să, *$ a"e stratege( se 'ărea &ă 'oate re&!$oa,te &!!,!r$)ă !$ 'o&rt *$ %or+are.  *$&e'e să g!ste /$ /!"&ea)a '!ter( g#$/ ea( , *, /ă sea+a &ă a/at 'rea +!"t /$ g!ră. Pers'e&tve"e o %ă&ea! să se s+tă $e"$,ttă. Era$or+a" &a !$ 'o"t&a$ să6 'ă&ă"eas&ă 'e a")( /ar !$ 'o"t&a$ &are se

'ă&ă"ea 'e s$e *$s!, /eve$ea o a+e$$)are. 1$ %er&re( $+& /$ &eea &ear % rs&at să a!$gă 'er&!"os $! se '!tea *$t#+'"a 'e Ve$!s. Pro'r"e e$vestga) o &o$v$seseră /e %a't!" &ă *$ &o$s'ra)"e *+'otrva "! TeDs $!%!seseră +'"&ate %a+" +'orta$te. ;$ '"!s( Jerr$ $! era o+!" &are să $tre *$ &o$troverse 'o"t&e. Sosrea "! TeDs *" va $e+!")!+. Va *$)e"ege &e!r+ăre,te( /ar $! va %a&e $+&.  1!'ă '"e&area "! TeDs , a &e"or tre "eg!$ a"e sa"e( se /e/&ă '"$ă /e&o$,t$&oztate *$/atorr"or /e r!t$ă( g!ver$#$/ *$ $!+e"e "!. I$te$)o$asă a !$e"e +ăs!r *$ s&o'!" re$sta!răr !$! &o$tro" +a %er+ as!'raPatro$at!"! , +a avea *$ ve/ere &a+ o s!tă /e 'ersoa$e &are tre-!a!"&h/ate.

  I $ toată 'eroa/a &rze /e 'e Ve$!s( va)a *$ L$$ *, !r+ă &!rs!"o-,$!t.  CAPITOLUL \V.  LA ;NCEPUT( 'ă+#$t!" /e /e/es!-t $! era /e&#t o !+-ră &are a-a segh&ea *$ &ea)ă. Pe +ăs!ră &e $ave"e s'a)a"e a"e e<'e/)e Lor/!"! C"a$eL$$ 'ar&!rgea! &e"e /o!ă + /e +"e a"e at+os%ere( +ag$"e se"+'ezea!. M!$)( a/!&#$/ +a /egra-ă &! $,te hăr) /e&#t &! tertor"erea"e( *$&e'ea! să 'r$/ă &o$t!r. Marea $es%#r,tă /e "a $or/ se 'er/ea "aorzo$t( /$&o"o /e +"a,t$( /ea"!r , 'ă/!r. 1e&or!" /eve$ea tot +asă"-at&. Crater!" se a"a &har *$ %a)ă : o +e$să ga!ră $eagră *$ &#+'a"!$gă , *$g!stă.

  Nave"e aterzară *$ $or/6est( 'eG o 'a,te ver/e( "a !+ătate /e +"ă/e -!za &rater!"!. ;$ !r /e ,ase s!te /e -ăr-a) , %e+e( /$tre &are tres!te s&"av( e,ră /$ a+-ar&a)!$ , *$&e'!ră /es&ăr&area !$e +ar&a$ttă) /e e&h'a+e$t. P#$ă "a "ăsarea *$t!$er&!"! %!ră r/&ate "o&!$)e'e$tr! C"a$e , &e"e tre s&"ave &are *" *$so)ea!( 'e$tr! /o &ava"er( tre *$vă)a) te+'"er , &$& &ărt!rar %ără "egăt!ră &! vreo orga$za)ere"goasă. L se a/ă!gă !$ )ar& 'e$tr! s&"av( *$ t+' &e a+-e"e &o+'a$ /eso"/a) *, r/&ară ta-ăra( %ă&#$/ !$ se+&er& *$ !r!" ta-ere 'r$&'a"e.  F!ră 'ostate sa$t$e"e( ar $ave"e s'a)a"e se retraseră "a o *$ă")+e /ea'roa'e &$& s!te /e '&oare. O +!")+e /e %o&!r *$tre)$!te /e s&"av /e *$&re/ere "!+$ară *$t!$er&!" tot t+'! $o'). Zor"e ve$ră %ără să se %

'etre&!t vre!$ $&/e$t. ;$&et!" &! *$&et!" *$ ta-ără *$&e'!ră a&tvtă)"e !$e$o z"e. C"a$e *$să $! ră+ase să "e *$/r!+e. I+e/at /!'ă +&!" /e!$ &a%!ră *$,e!a)( ar e"( *+'re!$ă &! /o!ăze& , &$& /e -ăr-a)( *$tre &are o/!z$ă /e so"/a)( se *$/re'tară s're să"a,!" ze"or a%"at *$ a'ro'ere. To) *$so)tor era! oa+e$ s+'"( $e&re/$&o,( /ar a-a %ă&!ră &#teva s!te /e3arz &#$/ C"a$e o-servă &ă !$!" /$tre &ă"ăre) era $eo-,$!t /e 'a"/. ;,+#$ă &a"!" s're e".

Page 81: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 81/123

  5 Ţ6a &ăz!t gre! +&!" /e!$7 ;" *$tre-ă &! -"#$/e)e. Ma -$e /!6te *$a'o *$ ta-ără , o/h$e,te6te.  Ce +a +!") /$tre &e ră+a, să &o$t$!e /r!+!" *" 'rvră &! $v/e'e $oro&os &!+ /s'ărea "a tra' /$&o"o /e t!%,!r.  Mo$oto$a 'esa!"! *$&e'! să se r!'ă. ;$ "o&!" 'e &are *" traversa!(

'ă+#$t!" e$a -răz/at /e ră$ a/#$& &are &o-ora! 'ez, s're &rater( *$&ăas&!$s 'rvr"or *$ s'ate"e &o'a&"or. Tăet!r"e era! /re'te( &a , &!+ &! +!"tt+' *$ !r+ă $,te o-e&te /e $eo'rt s6ar % $ă'!stt &! '!tere /$ă!$tr!"&rater!"! s!- !$gh!r /%erte( %e&are zg#r$/ 'ă+#$t!" *$t#"$t( 'e +ăs!ră&e )#,$ea! /$ stră%!$/!r"e a/!"!.  C"a$e avea 'ro'ra "! teor *$ 'rv$)a &ratere"or4 !$ &o$%"&t ato+& *$tr6o &v"za)e $%$t s!'eroară. ?o+-e"e ato+&e ge$eraseră !$ a/evărat,o& a&o"o !$/e &ăz!seră( 'e$tr! &a *$ t+' '!terea "or să s"ă-eas&ă( "ov$/!6se /e '!terea 'ă+#$t!"!( a -eto$!"! , a o)e"!"! +ar"or ora,e. Vre+e /ese&o"e ră+ă,)e"e av!seseră o a&)!$e /str!gătoare. C#t tre&!se /e at!$&7N+e$ $! ,ta. Fra /e 'ărere &ă /a&ă s6ar % '!" !t /eter+$a 'oz)a ste"e"or

/ $ a&ea 'eroa/ă( o est+are a $terva"!"! /e t+' ar % /eve$t 't#s-"ă.Or&!+( e" tt-!e să % %ost %oarte +are( 'e$tr! &ă +a +!") oa+e$ 'e &are *&!$o,tea vztaseră &ratere ase+ă$ătoare 'e Pă+#$t( %ără să % av!t /es!%ert *$ vre!$ %e".  Fo&!r"e ze"or era! 'e &a"e să se st$gă. Era t+'!" &a oa+e$$te"ge$) , *$/răz$e) să *$&ea'ă să "e e<'"oreze. Ce &are avea! să a!$gă'r+ !r+a! să se -!&!re /e &o+or. Maortatea &ratere"or /e 'e Pă+#$teraho&!r '!st( $ă'ă/te /e -!r!e$ , t!%,!r. C#teva as&!$/ea! *$stră%!$/!r r!$e( &"ă/r 'e !+ătate *$gro'ate( %rag+e$te /e z/!r( hr!-e+steroase. Oa+e$ s&o/tor &are se ave$t!raseră *$ă!$tr!" "or s&oseseră"a vea"ă &!/ate a"&ăt!r +e&a$&e( !$e"e ev/e$t /str!se( /ar a"te"e *$&ă *$

stare /e %!$&)o$are0 e"e /ove/ea! !$ +e,te,!g +a 'res!s /e&#t toate&!$o,t$)e"e sava$)"or te+'"e"or. A&est &rater /e 'e Ve$!s( /e &are to&+ase a'ro'a!( *$%"ă&ărase *$tot/ea!$a +ag$a)a e<'"orator"or. A$ /e z"evztator( as&!$, *$ s'ate"e s&!t!r"or /e '"!+- sa! a" 'ere)"or /e -eto$(&er&etaseră 'r$ 'ers&oa'e a/#$&!r"e t!"-!rătoare. Ora,!" $e&!$os&!t &aree<stase a&o"o %!sese r/&at *$ +ăr!$tae"e 'ă+#$t!"!( 'e$tr! &ă %!$/!"ge$!$ era 'roteat &! o +!")+e /e /g!r /$ -eto$( 'revăz!te &! gă!r *$t!$e&ate &are 'ărea! să &o$/!&ă s're a/#$&+ , +a *$/e'ărtate.  C"a$e se trez /$ revere. U$ so"/at /$ %a)a "!. S&oase !$ strgăt( *,str!$ &a"!" , arătă *$a$te. C"a$e /ă/! '$te$ &a"!"! , !r&ă 'e &o"$a *$v#r%!" &ărea se o'rse o+!". S+!& , e" hă)!r"e. 1e/es!-t se zărea !$ ta"!z

!,or *$&"$at( a&o'ert /e ar-ă( "!$g /e vreo s!tă /e '&oare. A'o !r+a !$'erete s&!$/ /e -eto$.  1$&o"o se a%"a &rater!".  Ma *$t# /ă/!ră /ova/ă /e 'r!/e$)ă. Fo"osră a/ă'ost!" o%ert /e'erete &a 'e o -areră *+'otrva ra/a)"or &e ar % '!t!t ve$ /e os. C!e<&e')a "! C"a$e. E" stătea /re't( *$ '&oare *$&ă /e "a *$&e'!t( s&r!t#$/'r$ o&he"ar 'rve",tea /e /e/es!-t. Tre'tat( re$!$)ară , &e"a") "a or&ere)$ere( a,a &ă *$ &e"e /$ !r+ă &! to)( *$ a%ara &e"or /o '&tor( se

Page 82: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 82/123

'ro)ă'seră 'e -!za &rater!"! , 'rvea! &! !+re &e" +a vestt /$tresă"a,!r"e ze"or.  N! era o /+$ea)ă 'rea "+'e/e. O '#&"ă s!-)re as&!$/ea &ea +a+are 'arte a %!$/!"! &rater!"!. 1ar &! a!tor!" o&he"ar"or se '!tea!/st$ge tot!, &o$t!r!r vag *$ a-s!" $es%#r,t( '#$ă Ia a'roa'e ,a'te +"e

a/#$&+e.  ;$ to!" /+$e) &ea)a se *+'ră,te , raze"e soare"! "! Ve$!s'ătr!$seră *$ hă!( s&o)#$/ *$ ev/e$)ă %e&are a+ă$!$t 'e &are /sta$)a $! *"%ă&ea $a&&es-". P&tor( &are /ea s&h)aseră "$"e 'r$&'a"e( se '!serăseros 'e trea-ă. F!seseră a"e, 'e$tr! 'r&e'erea "or *$ /ese$area hăr)"or ,C"a$e( ate$t( văz! &ă %ă&ea! trea-ă -!$ă. Pro'ra "! ră-/are( /o-#$/tă /e6a"!$g!" ve) s$g!rat&e( era +a +are /e&#t a "or. ;$treaga z &er&etă %!$/!"&rater!"! 'r$ o&he"ar( &o+'ar#$/ &eea &e ve/ea &! /ese$e"e &are 'r$/ea!va)ă 'e '"a$,etă.  T#rz! /!'ă6a+ază( +!$&a era *$&heată( ar rez!"tat!" +!")!+tor.Hăsseră $! +a '!)$ /e )re trasee 'e$tr! a 'ărăs &rater!" *$ &az /e

!rge$)ă. Poz)a %e&ăr! &o'a& , a %e&ăre grote /e /e/es!-t % *$se+$ată &!'re&ze( *$ ra'ort &! &e"a") &o'a& , &! &e"e"a"te văgă!$. 9ăr)"e( /ese$ate"a s&ară( &o$)$ea! '#$ă , a"$a+e$te"e /e ar-!,t.  Noa'tea tre&! , ea %ără $& !$ eve$+e$t. ;$ /+$ea)a !r+ătoare(C"a$e se+$a"ză !$ea /$tre $ave"e s'a)a"e să &o-oare , +e/at /!'ă+&!" /e!$ e"( &e /o *$vă)a) te+'"er( !$ &ava"er( tre '&tor( /os'reze&eso"/a) , &$&s'reze&e +e+-r a e&h'a!"! !r&ară "a -or/. Nava '"a$ă %ărăsă at$gă 'ă+#$t!". A'o( &#teva +$!te +a t#rz!( tre&! 'este +arg$ea&rater!"! , 'or$ *$ os.  N! *$&er&ară să aterzeze( & /oar '"!tră *$ &ă!tarea !$or zo$era/oa&tve. Fă&!ră &#teva o&o"!r( z-!r#$/ *$tre &$& s!te /e '&oare ,

'er&!"oasa *$ă")+e /e $!+a /o!ă s!te /e '&oare. Nava eră s$g!r!" "or+"o& 'e$tr! /ete&tarea 'reze$)e e$erge ato+&e. C! +!"t t+' *$ !r+ă se/es&o'erse &ă at!$& &#$/ o $avă s'a)a"ă tre&ea 'e /eas!'ra a"tea( &ea/$t# s!%erea o s&ă/ere -r!s&ă a %or)e +otr&e( &eea &e ar % /!s +e/at "a'ră-!,rea e. Tot!,( *$ &az!" $ave"or s'a)a"e( vteza o-,$!tă era at#t /e+are( *$&#t s!'ra'!$erea "or $! '!tea % /e&#t %oarte s&!rtă. A,a &ă $avaa%e&tată re!,ea să se re/reseze &! re'ez&!$e , să6, &o$t$!e /r!+!".  Sava$) +"tar %ă&!seră +a +!"te *$&er&ăr 'e$tr! a %o"os +eto/a "a/o-or#rea $ave"or /!,+a$e. ;$&er&ăr"e era! *$să "+tate /e %a't!" &ă 'e$tr!o $avă &are re!,ea să 'ăstreze &e" '!)$ &$& s!te /e '&oare *$ă")+e/eas!'ra s!rse /e e$erge e%e&t!" res+)t era at#t /e $e#$se+$at( *$&#t $!

re'reze$ta vre!$ 'er&o".  1e /o!ă or $ava "o $tră *$ ast%e" /e '&ae /atorate 'reze$)era/oa&tvtă)0 /ar reve$ră /e &#te !r a %ost $evoe 'e$tr! a /eter+$a"+te"e e<a&te a"e s!'ra%e)e"or , a "e tre&e 'e hăr)( *$ ve/erea sta-"r +a *$t# a &e"e +a 'er&!"oase zo$e( a'o a zo$e &! 'er&o" +e/! ,( *$ &e"e /$!r+ă( a zo$e /e sg!ra$)ă. U"t+a o'era)e /e'$/ea /e $te$statease+$a"!"!( /ar z!a se s%#r, *$a$te &a a&eastă %ază a +!$& "or să se *$&hee. A-a *$ z!a !r+ătoare( &ătre 'r#$z( %!ră /e%$tvate toate /eta""e.

Page 83: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 83/123

Pe$tr! &ă era 'rea t#rz! &a să *$&er&e o aterzare( se *$toarseră *$ ta-ără ,'etre&!ră /!'ă6a+aza o/h$$/!6se /!'ă o-osea"a a&!+!"ată.  Se "!ă hotăr#rea &a "a 'r+a &o-or#re 'e %!$/!" &rater!"! să 'art&'eo s!tă /e oa+e$( av#$/ "ae 'rovz 'e$tr! /o!ă să'tă+#$. Lo&!" aterzăr%! a"es6/e C"a$e /!'ă &e se s%ăt! &! &ava"er , *$vă)a). 1e s!s( 'ărea a % o

&o$str!&)a +e$să /e -eto$( &! 'ere) , a&o'er,!" $ta&te0 /ar ava$ta!" &e"+a +'orta$t era a'ro'erea e /e !$!" /$tre trasee"e 'e &are oa+e$'!tea! eva&!a &rater!" "a $evoe 'e 'ro'r"e Jor '&oare. I$ 'rea+ă se +agăsea! , o +!")+e /e /es&h/er6&a $,te văgă!$.  Nava s'a)a"ă a!$se os %ără 'ro-"e+e( ar &a'a&!" '$e!+at& %!/es&hs +e/at. Pregăt$/!6se să &o-oare( C"a$e av! se$t$%te$t!" !$e "$,t/esăv#r,te. Tre&! /$&o"o /e 'rag!" $ave , 'ă, 'e$tr! 'r+a /ată 'e !$tere$ 'e &are '#$ă at!$& $!6" văz!se /e&#t /e "a /sta$)ă. I+e/at( &e"a")oa+e$ *$&e'!ră să se stre&oare a%ară *$ !r+a "! , %rea+ăt!" '"ă&!t a"a&tvtă) *$voră starea /e *$&re+e$re /+'re!r. Aer!" /+$e) răs!$a /e"ar+a &e"or o s!tă /e oa+e$ &are res'ra!( se +,&a!( se agta! , /es&ăr&a!

'rovz"e.  La +a '!)$ /e o oră /!'ă &e &ă"&ase 'e$tr! 'r+a /ată 'e 'ă+#$t!"+oa"e /$ %!$/!" &rater!"!( C"a$e 'rvea &!+ $ava s'a)a"ă se /es'r$/ea /eso" , se r/&a *$ vteză '#$ă "a *$ă")+ea /e &$& s!tt+"e '&oare. A!$săa&o"o( *$&e'! să 'atr!"eze *$a$te , *$a'o( /eas!'ra &a'ete"or e<'"orator"or.  2 /e a&eastă /ată "!&rară 'e *$/e"ete. R/&ară &ort!r"e ,( "!arăsevere +ăs!r /e 'ază. A"+e$te"e %!ră a/ă'ostte *$ s'ate"e !$!st#"'/e-eto$. C! '!)$ *$a$tea a+ez( /!'ă !$ /e!$ gră-t( C"a$e( !$&ava"er( !$ *$vă)at te+'"er , ,ase so"/a) 'ărăsră ta-ăra , se *$/re'tarăs're &"ă/rea &are( 'r$tre a"te"e( * atrăsese *$ a&est "o&. Văz!tă /e a'roa'e$! se+ă$a /e"o& &! o &"ă/re( & +a /egra-ă &! !$ a/ă'ost /$ +eta" ,

-eto$( o ră+ă,)ă a &eea &e %!sese o/ată !$ a/ă'ost r/&at /e oa+e$ *$stră%!$/!r"e 'ă+#$t!"!( !$ +o$!+e$t a" ză/ăr$&e &ă!tăr sg!ra$)e 'r$+"oa&e +e&a$&e *$ "o&!" &e"or $te"e&t!a"e , +ora"e. R!$a *" +#h$ 'eC"a$e. 1ă$!a a&o"o /e !$ +"e$!0 +a *$t#( *$tr6!$ o&ea$ /e e$erge/ez"ă$)!tă( a'o *$tr6o "$,te &o'"e,toare( a,te'tase *$toar&erea o+!"!.  1!'ă 'ărerea "!( +are"e răz-o av!sese "o& &! a'ro<+atv o't + /ea$ *$ !r+ă. Avea s!%&e$te /ate 'rove$$/ /$ a"te &ratere *$ &eea&ec'rvea t'!" /e &a"e$/ar %o"ost /e stră+o, 'e$tr! a 'res!'!$e &ă( /!'ă&ro$o"oga "or( a&t!a"!" L$$ e<sta *$ a$!" .___ A1.  Se o'r să &er&eteze o 'oartă *$tre/es&hsă( a'o 'or!$& !$or so"/a)să o *+'$gă. N! re!,ră să o !r$eas&ă0 /#$/!6 "a o 'arte( C"a$e se stre&!ră

&! -ăgare /e sea+ă /$&o"o /e 'rag!" r!g$t a" !,. Pătr!$se *$tr6!$ ho" *$g!st &are &o$t$!a vreo o't '&oare '#$ă "a a"tă !,ă. U$a *$&!ată( /ea&eastă /ată. Par/osea"a era /$ -eto$( /ar !,a era +eta"&ă. C"a$e ,&ava"er!" : !$ -ăr-at vo$&( &! o&h $egr : z-!tră &! gre! să o /es&h/ă(%ă&#$/6o să s&#r)e /$ toate *$&heet!r"e.  Se o'rră !"!). I$teror!" $! era *$t!$e&os( a,a &!+ se a,te'ta!( & vag"!+$at. L&ărr"e /e "!+$ă ve$ea! /e "a o +!")+e /e g"o-!r a%"ate 'etava$. H"o-!r"e $! era! tra$s'are$te( & a&o'erte &! !$ strat o'a& /e

Page 84: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 84/123

&!"oare ară+e. N! +a văz!seră &eva ase+ă$ător $& *$ L$$( $& *$ a"tă'arte. 1!'ă !$ +o+e$t /e st$gherea"ă( C"a$e se *$tre-ă /a&ă $! &!+va"!+$"e se a'r$seseră &#$/ %or)aseră e !,a.  S&h+-ară &#teva &!v$te( a'o *$&hseră !,a. N! se *$t#+'"ă $+&. O/es&hseră /$ $o!( /ar "!+$"e $& +ă&ar $! '#"'#ră. C! sg!ra$)ă &ă

ar/ea! /e se&o"e.  C! !$ +are e%ort C"a$e *, stă'#$ 'or$rea /e a /a os +e/at a&e"e&o+or 'e$tr! a Ie "!a &! e" *$ ta-ără.  L$,tea +or+#$ta"ă( at+os%era *$&ăr&ată /e 'ovara a$"or * rea+$t&ă $! era &az!" să se 'r'eas&ă. Era 'r+!" &are a!$sese a&. ;$&et( a'roa'e,ovă$/( *, +!tă 'rvrea /$ tava$ as!'ra *$&ă'er. O +asă str&ată ză&ea *$tr6!$ &o"). ;$ %a)a e era !$ s&a!$ &! !$ '&or %r#$t , &! %!$/!" s'art( *$&o")!" *$ve&$at se găsea !$ +or+a$ /e +o"oz /$ &are răsărea &eva &e'ărea a % !$ +ă$!$&h /e &oaste a"e !$! s&he"et 'ră%!t. Ră+ă,)e"e !$e%$)e o+e$e,t tro$a! *$ v#r%!" !$e "!$g verge"e +eta"&e( *$ *$&ă'ere $! se+a zărea $+& a"t&eva. C"a$e 'ă, *$a$te , trase vergea!a /e s!- s&he"et.

1e, %oarte !,oară( +,&area %! 'rea +!"t 'e$tr! a&ea a"&ăt!re /e oase. Tgva , &oaste"e se 're%ă&!ră *$ '!"-ere0 o '#&"ă a"-!re *$vă"! 'e$tr! o&"'ă &a+era( a'o se /e'!se 'e 'ar/osea"ă. Se /ă/! *$a'o &! gră( /!'ă&are( &! -agheta +eta"&ă *$&ă *$ +#$ă( e, *$ ho"!" *$g!st , /e a&o"o a%ară.  1e&or!" se s&h+-ase. L'sse &e" +!"t &$&s'reze&e +$!te( /ar *$a&est t+' se 'etre&!se o tra$s%or+are. Nava s'a)a"ă &! &are ve$se&o$t$!a să 'atr!"eze /eas!'ra "or. 1ar o a /o!a $avă se 'regătea săaterzeze *$ a'ro'erea ta-ere.  Se a,eză 'e 'ă+#$t *$ "ar+a 'ro/!să /e tros$et!" ar-!,t"or z/ro-) ,/e ,!erat!" v#rte!"! /e aer s&at "a &o$ta&t!" &! so"!". O !,ă se /es&hse ,( *$ t+' &e C"a$e se *$/re'ta s're ta-ără( tre oa+e$ &o-or#ră /$ $avă. U$!"

/$tre e( *+-ră&at *$ !$%or+ă /e aghota$t a" Mare"! Stat Maor( * *$+#$ă o+a'ă /e &ores'o$/e$)ă. ;$ă!$tr! se a%"a o s$g!ră s&rsoare. Era !$ +esa/$ 'artea %rate"! să! +a +are( Lor/!" Jerr$( He$era"!" S!'re+ a" ar+ate"or/$ L$$ a%"ate 'e Ve$!s. I$ testa+e$t!" /e%!$&t!"! Lor/ Co$/!&ător( Jerr$%!sese /ese+$at să /ev$ă 'ărta, "a g!ver$are "a *+'"$rea v#rste /etreze& /e a$( !r+#$/ să se o&!'e /e a/+$strarea '"a$ete"or. P!terea "! *$ L$$ tre-!a *$să s!-or/o$ată &e"e a "! TeDs. S&rsoarea era tăoasă4 A+%ost $%or+at /es're sosrea ta 'e Ve$!s. Tre-!e $ea'ărat să6) s'!$ &ă'reze$)a !$! +!ta$t a&( *$tr6!$ '!$&t &rt& a" răz-o!"! *+'otrva re-e""or(este +e$tă să 'ro/!&ă !$ e%e&t /ă!$ător. M s6a a/!s "a &!$o,t$)ă &ăso"&tarea ta 'e$tr! a&eastă e<'e/)e a %ost *$&!v$)ată 'erso$a" /e &ătre

Lor/!" Co$s"er TeDs. 1a&ă $! ,t +otve"e 'e$tr! &are TeDs )6a a&or/at'er+s!$ea( *$sea+$ă &ă $! *$)e"eg 'os-"e"e $e$oro&r &are ar '!tea "ovra+!ra $oastră /$ %a+"e. Este /or$)a , 'or!$&a +ea să te *$tor&$e*$t#rzat 'e Pă+#$t.  Jerr$.  C#$/ *, r/&ă o&h /& 'e s&rsoare( C"a$e *" văz! 'e &o+a$/a$t!"$ave &are a/!sese +esa!" %ă&#$/!6 se+$e +!te. Se *$/e'ărtă &#)va 'a,, *" "!ă 'e &ă'ta$ /eo'arte.

Page 85: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 85/123

  5 N! a+ vr!t să vă *$grorez( s'!se -ăr-at!"( /ar 'oate este +a -$esă vă a/!& "a &!$o,t$)ă &ă az6/+$ea)ă( "a '!)$ t+' /!'ă &e a) &o-or#t *$&rater( a+ o-servat !$ gr!' $!+eros /e oa+e$ &ă"are( "a &#teva +"e s're$or/6vest.  N! 'ărea! să a-ă $te$)a /e a se *$/re'ta *$ a&eastă /re&)e( /ar s6a!

 *+'ră,tat *$ gra-ă &#$/ a+ tre&!t 'e /eas!'ra "or( &eea &e /ove/e,te &ăs!$t re-e" ve$!se$.  C"a$e stăt! o &"'ă *$&r!$tat( a'o &"ăt$ă /$ &a' *$ se+$ /e *$&!v$)are. Se *$toarse , $tră *$ &ort!" "! s'a)os( hotăr#t să6 s&re %rate"!să! !$ răs'!$s &are să 'oto"eas&ă &rza /$tre e( &e" '!)$ '#$ă &#$/a/evărata &rză( +a gravă( &ea &are *" a/!sese 'e Ve$!s( avea să6 s'!"-ere$e+!")!+rea "egată /e 'reze$)a "!.  A&eastă &rză !r+a să se a-ată 'e $ea,te'tate as!'ra "! Jerr$ &a+'este o să'tă+#$ă.  CAPITOLUL \\III.  TEYS *, sta-" re,e/$)a *$ 'a"at!" /e +!"t ră'osat!"! *+'ărat

ve$!sa$ 9eere"( to&+a *$ 'artea o'!să a ora,!"! %a)ă /e &arter!" ge$era"+"tar a" "! Jerr$. Era o gre,ea"ă /$tre &e"e &are !+es& , !r$es& stora.Nes%#r,ta 'er$/are a ge$era""or , o%)er"or revărsa) *$s're , /$s'reMere/ *" "ăsa re&e. C#)va $/vz +a ager "a +$te re+ar&aserăa-s!r/tatea a&estor /e'"asăr $ter+$a-"e /e6a "!$g!" ora,!"!( /ar +!")/$tre e era! at#t /e gră-)( *$&#t &! gre! ,6ar % *$gă/!t răgaz!" !$e *$treve/er &ere+o$oase &! Co$/!&ător!" "or.  Se 'regătea !$ răz-o gre!. O%)er"or " se 'ărea /e "a s$e *$)e"es &ăatt!/$ea "or este !st%&ată. Se s+)ea! /e'arte /e at+os%era %ast!oasă ,$e'ăsătoare /$ L$$. 1oar &#)va av!seseră o&aza să &ă"ătoreas&ă 'ePă+#$t , 'r&e'!seră $/%ere$)a tota"ă a 'o'!"a)e %a)ă /e răz-o!" /e 'e

Ve$!s. Pe$tr! &e /e a&asă era o 'ro-"e+ă /e %ro$teră *$/e'ărtată.Ase+e$ea "!'te av!seseră "o& $e*$trer!'t *$&ă /$ vre+ea &o'"ăre "or( /oar&ă /e %e&are /ată s&e$a era 'e$tr! o vre+e a"ta.  Izo"area 'er+a$e$tă * *$tăr "! TeDs -ă$!e""e av!te "a sosre. 2 *" *$%oră. N!6, /ă/!se sea+a &#t /e răs'#$/tă era $e+!")!+rea. Co$s'ra)atre-!e &ă a!$sese *$tr6!$ sta/! ava$sat( at#t /e ava$sat *$&#t + /e o%)erera! "a &!re$t &! ea , $! rs&a! să %e 'r$, a"ăt!r /e &e" &are : hotăr#serăe : !r+a să 'ar/ă. Pro-a-" &ă 'rv$/ *$ !r "a +e$se"e ar+ate a%"ate s!-&o+a$/a "! Jerr$ *, /ă/ea! sea+a &ă $+e$ $! "6ar % '!t!t *$v$ge 'e-ăr-at!" &are /o-#$/se "oa"tatea at#tor "eg!$ a"&ăt!te /$ so"/a) /e 'r+ra$g.

  Era $evoe /e o a&)!$e ra'/ă( hotăr#toare( &o$s/era TeDs. C#$/ Jerr$ * %ă&!se o vztă /e &!rtoaze "a o să'tă+#$ă /!'ă sosre( ră+ăsese!+t /e ră&ea"a &! &are TeDs * re%!zase &ererea &a *$tărr"e să %e tr+se 'e%ro$t 'e$tr! o%e$sva %$a"ă *+'otrva ar+ate"or ve$!se$e *+'ot+o"te *$+"a,t$.  5 2 &e $te$)o$a) să %a&e) /!'ă &e ve) o-)$e v&tora 'e &are oa,te'ta)7 ;$tre-ă TeDs( o-serv#$/ +!")!+t rtarea &e"!"a"t.

Page 86: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 86/123

  Ma +!"t /e&#t to$!"( s!-e&t!" *$tre-ăr * ve$ *$ a!tor "! Jerr$( a%"at *$ *$&!r&ăt!ră. ;, %ă&!se +!"te '"a$!r "egate /e a'ro'at!" +o+e$t a"z-#$z( ar /!'ă o &"'ă *$)e"ese &ă a/evărat!" +otv a" sosr "! TeDs 'eVe$!s era /s&!tarea as'e&te"or 'o"t&e a"e v&tore. 1e vre+e &e -ătr#$!"hotăr#se să6 *$&re/$)eze "! TeDs '!terea( a&esta $! era /e&#t %e"!" *$ &are

$o!" &o$/!&ător *$&er&a să6, *$/e'"$eas&ă atr-!)"e.  Jerr$ s&h)ă 'e s&!rt /e"e "!4 e<e&!tarea t!t!ror &ă'ete$"orrăs'!$zătoare /e !&/erea 'rzo$er"or( "!area *$ s&"ave a t!t!ror &e"or &are'art&'aseră /re&t "a &o+terea &r+e"or. 1ar to) &e"a") vor % &r!)a)( %ără a% +a"trata) *$ vre!$ %e"( -a &har " se va 'er+te să se *$toar&ă "a &ase"e "or.La *$&e'!t( %e&are $s!"ă va % a/+$strată &a o &o"o$e se'arată( /ar &har/$ a&eastă 'r+ă %ază se va re$tro/!&e "+-a &o+!$ă , va % 'er+s&o+er)!" "-er *$tre $s!"e. Cea /e6a /o!a %ază( *$ &are s6ar % $trat 'este&$& a$ , &are !r+a să %e %ă&!tă &!$os&!tă /$a$te( &o$sta *$ a!torzarea!$or &o$/!&er "o&a"e *$ %e&are $s!"ă( /e, a&estea vor ră+#$e tertor a"eI+'er!"! , vor s!'orta tr!'e /e o&!'a)e. A trea eta'ă( 'revăz!tă să

 *$&ea'ă 'este a") ze&e a$( 'res!'!$ea orga$zarea !$e a/+$stra)&e$tra"e ve$!se$e 'e$tr! toate $s!"e"e( &! !$ sste+ /e g!ver$are %e/era".  ?$e*$)e"es( a&est sste+ $! 'er+tea e<ste$)a !$or tr!'e 'ro'r ,!r+a să %e *$g"o-at *$ str!&t!ra I+'er!"!.  C$& a$ +a t#rz! '!tea *$&e'e a 'atra , !"t+a eta'ă. Toate %a+""e&are /ove/ea! t+' /e /o!ze& /e a$ as&!"tare , "oa"tate '!tea! so"&ta&etă)e$a "$$o6ve$!sa$ă( &! toate 'rv"eg"e , /re't!r"e &are /e&!rgea!/$ ea.  5 Se !tă !$eor( s'!se Jerr$( &ă L$$ a *$&e'!t &a !$ ora,6stat &are a&!&ert ora,e"e ve&$e , ,6a &o$so"/at '!terea as!'ra "or 'r$ e<t$/ereatre'tată a &etă)e$e. N! vă/ $& o 'e/&ă *$ a'"&area a&est! sste+ &!

s!&&es , *$ &az!" '"a$ete"or. Tot &eea &e se *$t#+'"ă *$ !r!" $ostr!( s'!se *$ *$&heere( arată &ă sste+!" s!'!$er a-so"!te %o"ost *$ !"t+ &$&ze& /ea$ a %ost !$ e,e& tota". A ve$t t+'!" să a'"&ă+ +eto/e /e g!ver$are +a'rogresste.  ;$ agta)a &are6" &!'r$sese *$ t+' &e as&!"ta a&este 'roe&te( TeDsa'roa'e &ă se r/&ase *$ '&oare. Avea *$ s%#r,t +ag$ea &o+'"etă.Ră'osat!" Lor/ Co$/!&ător "ăsase 'r$ testa+e$t a/+$strarea '"a$ete"or *$gra "! Jerr$0 , a&esta $! era a"t&eva /e&#t '"a$!" "! Jerr$ /e a tra$s%or+a+o,te$rea *$tr6!$ '!ter$& -asto$ +"tar( &a'a-" "a $evoe să6, e<t$/ăstă'#$rea '#$ă , *$ L$$.  TeDs z#+- *$ghe)at. N! *$&ă( Jerr$( g#$/ e"( +a s!$t /oar

Co$/!&ător!" a-so"!t( ar tre a$ /e6a&!+ *$&o"o &eea &e hotărăs& e! e "ege.2 a'o( '"a$!r"e ta"e ar '!tea st#$e$ /e&za +ea /e a resta-" re'!-"&aat!$& &#$/ va sos +o+e$t!". S!$t &o$v$s &ă t!( &! toată a!rea"a asta"-era"ă( $! a $& o $te$)e să re$sta!rez or/$ea &o$stt!)o$a"ă. 2 a&estaeste )e"!" &are tre-!e at$s &! or&e 're).  S'!se *$să &! vo&e tare4  5 Vo e<a+$a &! ate$)e re&o+a$/ăr"e voastre. 1ar /e az *$a$te/ores& să6+ %e a/!se "a &!$o,t$)ă toate ava$săr"e *$ gra/. NToate or/$e"e

Page 87: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 87/123

'e &are "e e+te) 'e$tr! o%)er /e 'e &#+'!" /e "!'tă vor % tr+se a&'e$tr! avzare( ar e! "e vo tra$s+te +a /e'arte. ;$&hee &! !$ aertra$,a$t. Motv!" 'e$tr! toate a&estea este &ă vrea! să +ă %a+"arzez &!'oz)"e a&t!a"e a"e tr!'e"or , &! $!+e"e &e"or a%"a) "a &o+a$/ă. Asta estetot. A %ost o '"ă&ere să sta! /e vor-ă &! /!+$eavoastră. La reve/ere(

/o+$!"e.  Pr+a +!tare %!sese !$a ra/&a"ă. 2 era /oar *$&e'!t!". Pe +ăs!ră &e *$&e'!ră să soseas&ă or/$e"e , /o&!+e$te"e( TeDs "e &er&etă &! s#rg!$)a!$! arhvar. M$tea "! o-,$!tă &! st!/!" h#r)oage"or( &a , s&o'!" a)#)ător!r+ărt( %ă&ea! %e&are a+ă$!$t să 'ară +'orta$t , $teresa$t. Era%a+"arzat &! răz-o!" ve$!sa$. C! /o a$ +a *$a$te "o&!se *$tr6!$ 'a"at"a &#teva s!te /e +"e +a /e'arte , av!sese %!$&)a /e Co+a$/a$t62e%(atr-!tă a&!+ "! Jerr$. A,a &ă $! era $e&esar să st!/eze st!a)a &har /e "a *$&e'!t. N! tre-!a /e&#t să se %a+"arzeze &! s&h+-ăr"e s!rve$te *$!"t+!" a$ , !+ătate. 2( /e, era! $!+eroase( $!6 %! gre! /e"o&.  Re!,se *$&ă /$ 'r+a z să6, at$gă o-e&tv!" 'r$&'a"4 *$"o&!rea

o%)er"or *$/oe"$& &! a")( /$ &eata /e "$g!,tor 'e &are o a/!sese &! s$e/$ L$$. TeDs s+)se +!străr /e &o$,t$)ă 'e$tr! a&eastă a&)!$e( /ar o&o$s/era !st%&ată /$ +otve /e %or)ă +aoră. 1$ +o+e$t &e avea /e6a%a&e &! o%)er &e &o$s'ra! *+'otrva "!( era $evot să +eargă , e" 'e &ăo&o"te. Ce" +a +'orta$t era să se asg!re &ă ar+ata $! era %o"ostă *+'otrva "!( Lor/!" Co$s"er( +o,te$tor!" "ega" a" I+'er!"! L$$( s$g!r!"o+ &are $! era +#$at /e s&o'!r a!to&rat&e , egoste.  O a"tă +ăs!ră /e 'reve/ere a %ost +o/%&area 'oz)"or !$ora /$tretr!'e"e "! Jerr$. Ea 'rvea *$ s'e&a" "eg!$"e 'e &are Jerr$ "e a/!sese &! e"/e 'e Marte , &are( 'ro-a-"( * era! /$tre &e"e +a "oa"e. Era /e /ort &a e"să $! "e &!$oas&ă 'oz)a *$ !r+ătoare"e &#teva să'tă+#$ &rt&e.

  ;$ &ea /e6a /o!ăs'reze&ea z( 'r+ /e "a !$ s'o$ $%or+a)a 'e &are oa,te'ta. Jerr$( &are '"e&ase &! /o!ă z"e *$ !r+ă *$tr6o $s'e&)e a %ro$t!"!(,e *$tor&ea *$ Mere/. TeDs $! av! /e&#t o oră "a /s'oz)e. ;$&ă 'regătea'!$erea *$ s&e$ă 'e$tr! /s&!)a &e avea să !r+eze( &#$/ %! a$!$)at Jerr$. TeDs "e z#+- &!rte$"or a/!$a) *$ 'rea+a sa.  S'!se &! vo&e tare4  5 Tra$s+te6 e<&e"e$)e sa"e &ă 'e$tr! +o+e$t s!$t o&!'at( /ar /a&ă+a a,tea'tă '!)$ vo % *$&#$tat să6" 'r+eas&.  Re+ar&a( *+'re!$ă &! s!r#s!" '"$ /e s!-*$)e"es &are o *$so)( st#r$ !$+!r+!r /e !+re *$ *$&ă'ere. 1$ $e$oro&re( Jerr$ $! av!sese ră-/are săa,te'te tra$s+terea +esa!"! , 'ă,ea /ea s're +"o&!" *$&ă'er. N! se

o'r '#$ă &#$/ $! a!$se *$ %a)a "! TeDs. U"t+!" *" 'rv a"e$e( &! o-răz$&e.  5 E -$e( &e e7  Jerr$ vor- "$,tt4  5 Este o *$/atorre $e'"ă&!tă( /st$se Lor/ Co$s"er( să vă a/!& "a&!$o,t$)ă &ă va % $evoe să eva&!ez $e*$t#rzat to) &v" /$ Mere/. Ca!r+are a !$! ,r /e $eg"e$)e /$ 'artea !$or a$!+) o%)er a%"a) *$ 'r+a"$e( ve$!se$ a! z-!tt să %a&ă o -re,ă *$ $or/!" ora,!"!. Se vor /a "!'te *$ Mere/ *$a$te /e ve$rea zor"or.

Page 88: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 88/123

  C#teva /$tre /oa+$e , $! '!)$ /$tre /o+$ a%"a) /e %a)ă "ăsară să"e s&a'e )'ete *$grorate( a'o se s&ă o +,&are ge$era"ă s're e,r. U$ră&$et a" "! TeDs o'r /zgra)oasa 'a$&ă. Se "ăsă 'e s'ate *$ ")!" să! ,r#$.  5 Nă/ă/!es& &ă o%)er $eg"e$) a! %ost 'e/e's) &!+ se &!v$e(

s'!se e".  5 Treze& , ,a'te /$tre e a! %ost e<e&!ta). Iată o "stă &! $!+e"e "or(o '!te) &er&eta 'e *$/e"ete( răs'!$se Jerr$.  TeDs zv#&$ *$ '&oare.  5 E<e&!ta)  Av! /eo/ată ter-"a -ă$!a"ă &ă Jerr$ $! ar % e<e&!tat &! !,!r$)ă$,te( oa+e$ &are se a%"aseră s!- &o+a$/a "! t+' +a *$/e"!$gat. S+!"se&! !$ gest re'ezt sg"!" /e 'e /o&!+e$t , 'ar&!rse *$ %!gă r#$/!r"e &!'rvrea.  Fe&are /$tre $!+e"e s&rse a&o"o era a" !$!a /$tre a/e') să( !$!"/$tre &e 'e &are e" *$s!, * $!+se *$ !"t+e"e /o!ăs'reze&e z"e.

  R/&ă o&h *$&et , se !tă )$tă "a t#$ăr!" /$ %a)a "!. Prvr"e " se *$t#"$ră , se *$%r!$tară. O&h"or a"-a,tr , re&0) "! TeDs( *$&ăr&a) /e !ră( "erăs'!$/ea /s're)!toare "!&rea +eta"&ă /$ o&h &e$!, , $e*$/!'"e&a) 6a"! Jerr$.  5 E<&e"e$)ă( s'!se !"t+!" &! vo&e &a"+ă( !$a /$tre "eg!$"e +e"e+ar)e$e a %ost +ă&e"ărtă. Tot &eea &e a+ '"ă$!t , a+ &"ă/t &! ră-/are ,tr!/ă *$ tot a&est !"t+ a$ s6a 'ră-!,t. Cre/ &ă &e &are se %a& v$ova) /e/ezastr! ar %a&e +a -$e să 'ărăseas&ă '"a$eta , să se *$toar&ă "a va)a /eh!z!r /$ L$$. 1a&ă $!( se va *$t#+'"a e<a&t "!&r!" /e &are se te+ at#t /e+!"t.  ;$)e"ese 'e "o& &ă rs&ase o /e&"ara)e 'r+e/oasă. Vor-e"e "! *" %t&!ră

'e TeDs să *$)e'e$eas&ă. Pe$tr! o &"'ă( %g!ra s!+-ră a a&est!a ses&h+o$osse /e %!re( /ar( gra)e !$! e%ort ter-"( re!, să se stă'#$eas&ă.  Se r/&ă.  5 Av#$/ *$ ve/ere gravtatea st!a)e( s'!se e"( vo ră+#$e *$ Mere/ ,+ă vo o&!'a 'erso$a" /e toate tr!'e"e( '#$ă "a $o or/$e. Ve) 're/a+e/at &arter!" ge$era" o%)er"or +e.  5 1a&ă o%)er /!+$eavoastră( răs'!$se Jerr$( se a'ro'e /e &arter!"+e! ge$era"( vor % a"!$ga) &! -&!". 2 asta este va"a-" 'e$tr! or&$e !$a&eastă 'arte a ora,!"!.  Se răs!& 'e &ă"&#e , 'ărăs *$&ă'erea. ;$&ă $! ,ta &!+ va rezo"vater-"a &rză &are a'ăr!se.

  CAPITOLUL \VII.  CLANE 'etre&!se &e"e tre să'tă+#$ *$ &are %ro$t!" ve$!sa$ se'ră-!,ea e<'"or#$/ +"e /e or%& &are se /es&h/ea! *$ 'ere) &rater!"!.2( /e, a+e$$)area &ete"or /e ve$!se$ $! se +atera"ză( 'e$tr! +a +!"tăsg!ra$)ă *, +!tă *$treg!" gr!' 'e %!$/!" &rater!"!. F!ră $sta"ate 'ost!r /e'ază 'e &e"e tre trasee 'r$&'a"e &are /!&ea! *$ a/#$&!r( ar /o!ă $aves'a)a"e s!'raveghea! *$ 'er+a$e$)ă *+'re!r+"e , &rater!" *$s!,. A&este+ăs!r /e 'reve/ere( /e, $! era! s!%&e$t /e "$,ttoare( a!ta! /est!" /e

Page 89: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 89/123

+!"t. Or&e te$tatvă a !$or ata&ator /e a &o-or* să a &! asa"t ta-ăra ar %%ost o a&)!$e at#t /e &o+'"&ată( *$&#t ar % ră+as *$/ea!$s t+' 'e$tr! a *+-ar&a to) oa+e$ *$ $ave , a 'ărăs "o&!".  A&esta $! era s$g!r!" ava$ta. 1!'ă o !+ătate /e se&o" /e stă'#$rea &e"or /$ L$$( ve$!se$( /e, ve$era! o /v$tate a +ăr $!+tă

S!-+er$e( res'e&ta! , ze ato+&. Era *$/oe"$& &ă e ar % rs&at să a/!&ă/v$tă) o o%e$să *$&er&#$/ să 'ătr!$/ă *$tr6!$! /$tre "ă&a,!r"e ze"or.A,a &ă &e ,ase s!te /e oa+e$ a%"a) *$ 'ră'aste era! 'rotea) /e rest!""!+ $! $!+a /e $a&&es-"tatea 'ere)"or vert&a" a &rater!"!( & , /e%a&tor!" 'sho"og&.  ;$ %e&are z( !$a /$tre $ave"e s'a)a"e se /e'"asa "a Mere/( ar &#$/reve$ea *$ stră%!$/!" ge$!$( C"a$e !r&a "a -or/( &o&ă$$/ r#$/ 'e r#$/ "a%e&are !,ă. ;$tot/ea!$a era 'r+t &! -ăgare /e sea+ă( %e /e &ătre !$-ăr-at( %e /e &ătre o %e+ee( , &! %e&are avea o /s&!)e &o$%/e$)a"ă.S'o$ "! $! se ve/ea! $&o/ată !$!" &! a"t!". ;$tot/ea!$a reve$ea! *$Mere/ 'e *$serat , &o-ora! &#te !$!" *$ /%erte '!$&te a"e ora,!"!.

  S'o$ $! era! &! to) +er&e$ar. E<sta! oa+e$ /$ &e"e +a *$a"te'ăt!r so&a"e a"e I+'er!"! &are *" 'rvea! 'e +!ta$t!" L$$ &a 'e s!&&esor!"%res& a" Lor/!"! Co$/!&ător. Pe$tr! e( TeDs era +a /egra-ă !$ "o&)tor'rovzor! , !r+a să %e *$/e'ărtat "a +o+e$t!" 'otrvt. Mere!( ast%e" /e$/vz a'ar)$#$/ tot a"tor gr!'!r( *, s&h+-a! att!/$ea /!'ă &e *" *$t#"$ea! 'e C"a$e , /eve$ea! 'e$tr! e" 're)oase s!rse /e $%or+a). C"a$e *$să *, &!$o,tea "o&!" +a -$e /e&#t a&e,t -$evotor. Or&#t /e -!$ă+'rese %ă&ea oa+e$"or $te"ge$)( rea"tatea era &ă !$ +!ta$t $! '!tea/eve$ &#r+!tor!" I+'er!"!. A-a$/o$ase &! +!"t t+' *$ !r+ă ase+e$eaa+-)( &o$&e$tr#$/!6se as!'ra a /o!ă o-e&tve 'o"t&e +aore.  Ma trăa *$&ă( -a +a +!"t( se a%"a &har *$tr6o 'oz)e 'rv"egată(

$!+a 'e$tr! &ă %a+"a "! era !$a /$tre &e"e +a '!ter$&e /$ L$$. 1e,$! avea 'rete$ 'r$tre r!-e/e$"e "!( e"e *" to"era! /atortă "egăt!r /es#$ge. Avea tot $teres!" &a e să /e)$ă *$ &o$t$!are %!$&) *$a"te. C#$/ sea%"a! "a a$a$ghe( era $evot să %a&ă tot &e6 stătea *$ '!tere 'e$tr! a "e ve$ *$ a!tor. A&esta /eve$se 'r+!" "! o-e&tv.  Ce" /e6a" /o"ea era să 'art&'e *$tr6!$ %e" "a toate +,&ăr"e 'o"t&e+'orta$te &are avea! "o& *$ I+'er!" L$$( &eea &e )$ea /e o a+-)e &are$! &re/ea &ă se va *+'"$ vreo/ată. ;, /orea să a!$gă ge$era". 1!'ă &!+ se 'ărea "! 'rv$/ /$a%ară( răz-o!" era( *$ as'e&te"e sa"e 'ra&t&e( &r!/ ,"'st /e $te"ge$)ă. 1$ %rage/ă &o'"ăre st!/ase stratega , ta&t&a( *$$te$)a /e a re/!&e &o$%!za "a !$ '!$&t &#t +a +&@ La !$ '!$&t *$ &are

-ătă""e să 'oată % &#,tgate 'r$ &eva +a +!"t /e&#t 'r$tr6o +a$evrăs&!stă , $oro&oasă.  Sos *$ Mere/ a /o!a z /!'ă &o&$rea /$tre TeDs , Jerr$ , *, sta-"re,e/$)a *$tr6o &asă 'e &are o a"esese &! +!"t t+' *$ !r+ă 'e$tr! e" , s!ta"!. A&)o$ase &#t +a /s&ret( /ar $!6, %ă&ea "!z &ă ve$rea sa va tre&e$eo-servată. Ce"a") era! , e /a-o"& /e $te"ge$)( *$to&+a &a e" *$s!,( &!to) *$tre)$ea! ar+ate /e s&oa/e. Toate '"a$!r"e &are /e'$/ea! /e'ăstrarea !$or se&rete '!rta! +eteah$a %rag"tă). Iar %a't!" &ă !$eor e"e

Page 90: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 90/123

z-!tea!( /ove/ea +a /egra-ă &ă a/versar!" $! %!sese s!%&e$t /e a-". Era!$a /$tre -!&!r"e ve) să % *$ stare să /!& "a *$/e'"$re toate 'regătr"e$e&esare 'e$tr! o ast%e" /e *$tre'r$/ere( *$ văz!" , a!z!" $a+&!"!.  Fără să se gră-eas&ă( se a'!&ă să %a&ă to&+a a&est "!&r!.  CAPITOLUL \\III.

  CN1 TEYS FU INFORMAT /es're /es&$/erea "! C"a$e *$ Mere/( "aa'roa'e o oră /!'ă &e ea av!sese "o&( eve$+e$t!" $!6 'rea trez $teres!".M!"t +a +'orta$te era!. 5Sa! a,a 'ărea! 5ve,t"e &are sosea! $e*$trer!'t/$ a"te s!rse , &are 'rvea! /s'!$erea tr!'e"or "! Jerr$ 'e$tr! a'ărareaora,!"!. Ceea &e *" !+ea 'e TeDs era %a't!" &ă !$e"e /$tre a&este$%or+a) ve$ea! &har /e "a Jerr$( s!- %or+a !$or &o' a"e or/$e"or 'e &are"e /ă/!se.  Oare *$&er&a e" să resta-"eas&ă re"a)"e( 're%ă&#$/!6se să $!6, /easea+a &ă av!sese "o& o r!'t!ră7 Era o +a$evră $ea,te'tată , $! '!tea *$se+$a /e&#t &ă /ea &rza *$&e'!se *$a$te &a Jerr$ să %e 'regătt. TeDss!r#se &! ră&ea"ă "a a&est g#$/. A&)!$ea "! hotăr#tă ar!$&ase o'oz)a *$tr6

o ză'ă&ea"ă ge$era"ă. N! va % $& o 'ro-"e+ă să o&!'e a /o!a z /+$ea)ă&arter!" ge$era" a "! Jerr$ &! &e"e tre "eg!$ a"e sa"e , ast%e" să '!$ă&a'ăt re-e"!$.  P#$ă "a ora tre( TeDs tra$s+sese toate /s'oz)"e $e&esare. Pe "a'atr!( o s&oa/ă &! tot!" s'e&a"a( a"ată *$ s"!-a sa : %!" s&ă'ătat a" !$!&ava"er : * ra'ortă &ă Lor/ C"a$e tr+sese !$ +esager "a Jerr$( so"&t#$/!6o *$treve/ere *$ a&ea seară. A'roa'e +e/at a") s'o$ *" $%or+ară /es'rea&tvtatea &are avea "o& Ia re,e/$)a "! C"a$e. Pr$tre a"te "!&r!r( +a +!"teo-e&te rot!$/e( *$ve"te *$ '#$ză( %!seseră tra$s'ortate /$ $ava s'a)a"ă *$&asă. Ma +!"t /e o to$ă /e 'ra% %$ /e &!'r!( a%"at *$ sa&( a!$sese *$tr6o/e'e$/$)ă /$ -eto$. I$ s%#r,t( !$ &!- /$tr6!$ +atera" ase+ă$ător &e"!

%o"ost "a &o$str!&)a te+'"e"or %!sese /es&ăr&at &! gră. Pro-a-" &ă era $!$!+a gre!( & , %oarte %er-$te( 'e$tr! &ă s&"av &are *" /!seseră *$ &asă%o"osseră %r#$gh , +ă$!, &ă't!,te &! az-est.  TeDs &h-z! as!'ra &e"or a%"ate0 "'sa "or /e se$s *" *$grora. ;, a+$t/$tr6o /ată 'ove,t"e &o$%!ze 'e &are "e a!zse *$ "egăt!ră &! +!ta$t!"('ove,t &ărora $! "e a&or/ase $& o ate$)e '#$ă at!$&. N! era +o+e$t!" *$&are să6, as!+e rs&!r. Or/o$ă &a o es&ortă /e &$&ze& /e oa+e$ să6" *$so)eas&ă , 'or$ s're re,e/$)a /$ Mere/ a "! C"a$e.  Prve",tea *" !+ 'e TeDs &#$/ 'rv "o&!" 'e$tr! 'r+a oară. Navas'a)a"ă( /es're &are se s'!sese &ă a '"e&at( era /$ $o! a&o"o. O $a&e"ă( /e%e"!" &e"or at#r$ate s!- $ave at!$& &#$/ era $e&esară tra$s'ortarea !rge$tă

a !$! +are $!+ăr /e so"/a)( se găsea s!s'e$/ată &! !$ &a-"! gros agă)at/e traversa &ea +a /e os. ;$ s'a)!( $a&e"e"e era! %o"oste $!+a 'e$tr!tra$s'ort!" +ăr%!r"or. A&!+ se a%"a 'e so" , *$ !r!" e +,!$a o +!")+e /es&"av. TeDs z-!t să va/ă && %ă&ea! $!+a /!'ă &e se a'ro'e.  Fe&are o+ avea agă)at *$ !r!" g#t!"! !$ sa& /e '#$ză &! '!"-ere /e&!'r!( ar !$ so /e so"!)e &h+&ă era %o"ostă 'e$tr! a a&o'er &! 'ra%!" /e&!'r! &ar&asa se+tra$s'are$tă a $a&e"e.

Page 91: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 91/123

  TeDs( o +ataha"ă /o"o%a$ă &! o&h a"-a,tr( 'ătr!$zător( &o-or* /$"e&t&ă. 1ă/! %ără gra-ă t#r&oa"e $a&e"e( /ar &! &#t se !ta +a +!"t( &! at#to'era)!$ea se 'ărea +a /e $e*$)e"es. 2( &!ros( $+e$ $!6 a&or/a $& !$'& /e ate$)e. Se a%"a! a&o"o /o gar/e$( /ar 'ro-a-" &ă $! 'r+seră $&!$ %e" /e $str!&)!$ *$ 'rv$)a s'e&tator"or. Stătea! to"ă$) *$ /verse

'oz)( %!+a!( *, s'!$ea! g"!+e /eo&heate( %ără să 'ară &#t!, /e '!)$&o$,te$) &ă *$ 'rea+a "or se a%"a Lor/!" Co$s"er a" I+'er!"! L$$.  TeDs $! *$&er&ă să6 "ă+!reas&ă. ;$&!r&at , $ehotăr#t( 'ă, $&et s're&asă. 1$ $o!( $+e$ $! %ă&! e%ort!" /e a6 e, *$ &a"e. I$ ho"!" +e$s/$ă!$tr!( o +!")+e /e sava$) te+'"er stătea! "a ta&"a"e , se a+!za!. ;ar!$&ară o 'rvre &!roasă( /ar $! 'ăr!ră să6, /ea sea+a &ă $! era /e6a""or.  TeDs *$tre-ă &a"+r  5 Lor/!" C"a$e e *$ă!$tr!7  U$!" /$tre sava$) se *$toarse 'e !+ătate , *$&!v$)ă 'este !+ăr(%a+"ar4

  5 ;" găse,t *$ &a-$et( "!&rează "a -$e&!v#$tare.  Ma era! sava$) , *$ &a+era /e z. C#$/ * văz!( TeDs se 'oso+or *$ă!$tr!" "!. Ve$se 'regătt 'e$tr! o a&)!$e hotăr#tă( /a&ă era $evoe. 1ar$6ar % %ost *$)e"e't să6" aresteze 'e C"a$e /e %a)ă &! at#t /e +!") sava$)te+'"er. 2 *$ '"!s( era! 'rea +!"te gărz. 1e, $! ve/ea $& !$ +otv'e$tr! arestare. Tot!" 'ărea să %a&ă 'arte /$ 'regătrea !$e &ere+o$re"goase. II găs 'e C"a$e *$ &a-$et( o *$&ă'ere /e +ăr+e +"o&e &are/ă/ea *$tr6!$ 'ato. C"a$e stătea &! s'ate"e "a e"( &o$&e$trat 'ro%!$/ as!'ra!$! &!- /$ +atera"!" /e &o$str!&)e a" te+'"e"or. 1!'ă /es&rerea %ă&!tă/e s&oa/e"e sa"e( TeDs *" re&!$os&!4 era o-e&t!" gre! , %er-$te 'e &ares&"av $ă/!,seră &ăr#$/!6" &! at#ta gră /e "a $ava s'a)a"ă. Pe +asă( "#$gă

&!-( se a%"a! ,ase e+s%ere /$tr6o s!-sta$)ă ară+e. N! a'!&ă să "e&er&eteze *$/ea'roa'e( &ă& C"a$e se *$toarse să va/ă &$e a $trat. Se *$/re'tă z#+-tor.  TeDs ră+ase 'e "o&( 'rv$/ *$tre-ător. T#$ăr!" se a'ro'e.  5 Nă/ă/!+ &! to)( s'!se e"( &ă a&eastă -aghetă( 'e &are a+/es&o'ert6o *$ &rater!" &! "ă&a,!" ze"or( este "ege$/ara -aghetă /e %o&.1!'ă &!+ s'!$e 'ovestea( o &o$/)e ese$)a"ă era &a +#$!tor!" e să %e&!rat "a s!%"et( , /a&ă a&eastă &o$/)e era *$/e'"$tă( ze '!tea! găs /e&!v$)ă &a( *$ a$!+te *+'re!răr( să a&tveze -agheta.  TeDs *$&!v$)ă &! gravtate( a'o arătă &! +#$a s're o-e&t.  5 Este o -!&!re 'e$tr! +$e( s'!se e"( să te găses& 'reo&!'at /e

a&este &hest!$ re"goase. Co$s/er &a /eose-t /e +'orta$t %a't!" &ă !$+e+-r! a" "!stre $oastre %a+" a /o-#$/t !$ ra$g *$a"t *$ erarhate+'"e"or( , vrea! să te asg!r &ă $/%ere$t &e se va *$t#+'"a %a&! o 'a!ză'"$ă /e s!-*$)e"es $/%ere$t &e se va *$t#+'"a( te 'o) -z! 'e +$e &a'rote&tor , 'rete$.  Se *$toarse "a 'a"at!" 9eere"( /ar %$/ 'revăzător /$ %re , ,t$/ 'rea-$e &ă $! to) oa+e$ s!$t at#t /e &!ra) "a s!%"et 'e &#t 'ret$/( *, $str!s'o$ să %e &! o&h *$ 'atr! "a or&e a&)!$e s!-versvă.

Page 92: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 92/123

  A%"ase "a t+'!" &!ve$t &ă C"a$e %!sese $vtat "a &$ă /e &ătre Jer$(/ar &ă a&esta *" 'r+se &! a&eea, a%e&tare re&e &are &ara&terza /e +!"tt+' re"a)"e /$tre &e /o %ra). U$!" /$tre s&"av &are servea! "a +asă(+t!t /e o s&oa/ă( +ărt!rsse &ă "a !$ +o+e$t /at( *$ t+'!" &$e( C"a$e$sstase &a o s!tă /e $ave s'a)a"e să %e retrase /$ 'atr!"are 'e$tr! a " se

 *$&re/$)a o a"tă +s!$e( 'e &are s&"av!" $! o 'rea *$)e"esese.  Ma a!zse &eva /es're stră'!$gerea "$e %ro$t!"! "a $or/6est( /ar$%or+a)a era at#t /e &o$%!ză( *$&#t Lor/!" Co$s"er $! se +a g#$/ "a ea'#$ă &#$/( "a s&!rt t+' /!'ă +ez!" $o')( %! trezt /$ so+$ /e strgăte"e/s'erate a"e oa+e$"or , /e ză$gă$t!" /e ar+e &are răz-ătea 'r$ !,a/or+tor!"! să!. ;$a$te /e a a'!&a să %a&ă a"t&eva /e&#t să se r/&e *$&a'!" oase"or( !,a se z- /e 'erete , o +!")+e /e so"/a) ve$!se$ $ăvă"ră *$ *$&ă'ere.  Fro$t!" /e $or/6est %!sese *$tr6a/evăr stră'!$s.  Era a trea $oa'te a &a'tvtă) "!( $oa'tea e<e&!)e. TeDs se *$%oră&#$/ gaz$& ve$ră să *" a "a o oră /!'ă "ăsarea *$t!$er&!"!. II &o$/!seră

a%ară( !$/e -ez$a era stră'!$să /e "!+$"e !$or %o&!r. Ur+a să %e 'r+!".1!'ă &e tr!'!" să! va % r/&at *$ "a)( /o!ăze& /e + /e ve$!se$ vor r/&a *$ ,trea$g ze&e + /e so"/a) /$ L$$. Era /e a,te'tat &a zv#r&o"r"e ,&h$!r"e să /!reze *$&ă ze&e +$!te( sa! &har +a +!"t.  TeDs 'rvea *$ !r &! o&h *+'ăe$e$)0 $oa'tea $! se+ă$a &! $& oa"ta 'e &are o trăse. Ne$!+ărate %o&!r ar/ea! 'e tot *$t$s!" &#+'e. ;$a'ro'ere se zărea st#"'!" *$a"t /e &are avea să %e s'#$z!rat. Ce"a") se *$,ra! +e/at /!'ă a&esta( r#$/!r6r#$/!r. St#"' era! '"a$ta) "a +a '!)$/e &$& '&oare( !$!" /e a"t!"( /sta$)a /$tre r#$/!r %$/ /e ze&e '&oare('e$tr! &a %o&!r"e /e ta-ără &e tre-!a! să "!+$eze s&e$a să 'oată să *$&a'ă.

  Ne$oro&) se a%"a! "a "o&!" e<e&!)e( &! +#$"e , '&oare"e "egate( &!%!$"e *$ !r!" g#t!r"or.  TeDs $! re!,ea să /st$gă /e&#t 'r+!" r#$/. ;$treg a&est ,r /ev&t+e era a"&ăt!t /e o%)er0 &! to) era! "$,t). U$ stătea! /e vor-ă &!&e /e "#$gă e( /ar &#$/ TeDs %! &o$/!s a"ăt!r( tă&!ră +e/at.  N&o/ată *$ va)a "! $! +a văz!se TeDs o ase+e$ea /es&!raare&!'r$z#$/ at#t /e +!"te %g!r /eo/ată. Se a!zră strgăte /e groază ,ge+ete /e /s'erare. Lor/!" Co$s"er $! se a,te'tase să %e re&!$os&!t( /arera 'os-" &a oa+e$ să % %ost 'reve$) *$ "egăt!ră &! /e$ttatea "!. ;$rea"tate( -ar-a $erasă /e tre z"e , $oa'tea &! !+-re"e tre+!rătoare a"e%o&!r"or $! '!tea! să "e o%ere /e'"$ă sg!ra$)ă. To) tă&!ră &#$/ !r&ă 'e

e,a%o/. ;$s!, TeDs ră+ase "$,tt , 'a"/ *$ t+' &e %!$a * era 'otrvtă *$ !r!" g#t!"!. La vre+ea "! 'or!$&se , e" &a +!") să %e s'#$z!ra). Era ose$za)e /%ertă , *$%orătoare să % v&t+ă , $! !/e&ător.  Se$t+e$t!" /e %!re &are *" *$&er&a 'rove$ea /$ *$)e"egerea %a't!"! &ă$! s6ar % a%"at a&o"o /a&ă ar % &rez!t 'os-"a o s&h+-are. 1+'otrvă( %!sese&o$v$s &ă Jerr$ *, va 'ăstra 'oz)"e *$ %a)a /!,+a$!"! , &ă "eg!$"e sa"evor 're"!a &o$tro"!" /e "a Jerr$.

Page 93: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 93/123

  U$/eva *$ a/#$&!" "! &rez!se *$ o$esttatea "! Jerr$. ;$&er&ase să6"!+"eas&ă *$ a,a %e" *$&#t să6 ră'eas&ă o$or!r"e &!ve$te a&est! t#$ăr &!&are $! /orea să *+'artă &o$/!&erea stat!"!. M#$a "! $e'!t$&oasă *"%ă&!se să a!$gă re'e/e$&re/$)at &ă *$ rea"tate Jerr$ &o+'"otase *+'otrvasa. ;$vă"+ă,ea"a /$ +$tea "! avea să &reas&ă 'e$tr! *$&ă !$ +otv4 *$ a&e"

+o+e$t 'rv *$t#+'"ător *$ os , a&o"o( "#$gă '"at%or+ă( *+'re!$ă &! !$gr!' /e &ă'ete$ ve$!se$e( *" văz! 'e C"a$e.  2o&!" res+)t %! e$or+. TeDs se ho"-ă "a s"!eta s!-)re a t#$ăr!"! ,&rez! &ă are( *$ s%#r,t( +ag$ea &"ară a &eea &e se 'etre&ea. E<stase o *$)e"egere 'er%/ă *$tre Jerr$ , ve$!se$. O-servă &ă +!ta$t!" era *$ve,+#$tat *$ ro-a /e *$vă)at te+'"er , &ă '!rta *$ +#$ă -agheta /e %o&("!$gă /e 'atr! '&oare. Asta * a+$t &eva. Utase &! tot!" /e-$e&!v#$tarea &er!"!. Prv *$ s!s( /ar *$t!$er&!" era /e $e'ătr!$s. 1a&ă$ava , $a&e"a se a%"a! !$/eva a&o"o( e"e era! *$vă"!te *$ -ez$ă( $vz-"e ,$a&&es-"e.  Se !tă /$ $o! *$ os s're +!ta$t , *, "!ă $+a *$ /$) 'e$tr! a6

vor-( /ar *$a$te /e a a'!&a să s'!$ă &eva( C"a$e zse4  5 E<&e"e$)ă( să $! $e 'er/e+ t+'!" &! a&!za) re&'ro&e. Moartea/!+$eavoastră $! ar %a&e /e&#t să re*$ve răz-o!" &v" *$ L$$. Este !"t+!""!&r! 'e &are *" /or+ , *$ a&eastă $oa'te v6o vo+ /ove/( *$ &!/a *$/oe""or'e &are "e ave).  TeDs se a-)$!. C#$tăr !te ,a$se"e /e sa"vare. N! e<sta $&!$a. 1a&ă$ave"e s'a)a"e ar % *$&er&at să /e-ar&e tr!'e( ve$!se$ $! ar % av!t /e&#tsă tragă /e %!$ , să6 s'#$z!re 'e 'rzo$er *$"ă$)!)( ar a'o să6, *$toar&ă +e$sa ar+ată &a să res'$gă ata&!r"e /s'erate "a$sate /e'!z/era /e $ave s'a)a"e. Pe$tr! a&eastă +a$evră era! %ără *$/oa"ă'regăt)0 /e vre+e &e era s$g!ra s'era$)ă 'os-"ă , ea $! se '!tea

 *$/e'"$( *$se+$a &ă vor-e"e "! C"a$e $! era! /e&#t o a+ăgre.  Se /ez+et& -r!s& /$ g#$/!r 'e$tr! &ă *+'ărat!" ve$!sa$( !$ -ăr-at/e vreo &$&ze& /e a$( &! %g!ra *$&r!$tată( to&+a !r&a s&ăr"e '"at%or+e.A,te'tă &#teva +$!te '#$ă &#$/( tre'tat( 'este +!")+ea !ra,ă se "ăsă"$,tea( a'o se a'ro'e /e gr!'!" /e +ega%oa$e /$ %a)ă , vor- *$ "+-a!"&o+!$ ve$!sa$.  5 Fra) ve$!se$( s'!se e"( *$ a&eastă $oa'te a răz-!$ăr t!t!ror&r+e"or 'e &are I+'er!" L$$ "e6a %ă't!t *+'otrva $oastră( ave+ &! $o !$tr+s a" He$era"!"!6Co$/!&ător a" t&ă"o,"or $o,tr $a+&. A ve$t &! oo%ertă( a,a &ă vrea! să v$ă a& s!s( să v6o s'!$ă e *$s!,( 'e$tr! &a să6'!te) r#/e , vo *$ $as( &!+ a+ %ă&!t , e!.

  1$ *$t!$er& se a!z strgăt!" +!")+4  5 S'#$z!ra)6" S'#$z!ra)6" , 'e e"  TeDs *$ghe)ă "a a!z!" !r"ete"or %!roase( /ar %! $evot să a/+re /-ă&a&ă'ete$e ve$!se$e. Era o+!" &ăr!a s!'!, * '!seseră /e +!"te or "a *$/oa"ă 'r&e'erea *$ "!'tă. Fa)a "! avea trăsăt!r"e %oroase , *$/#rte a"e!$! ge$era" 'reo&!'at( &are ,ta &e *$sea+$ă &rt&a. Ce o&aze era a&estrăz-o 'e$tr! &#,tgarea s'r$!"! +ase"or

Page 94: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 94/123

  C"a$e !r&ă tre'te"e. A,te'tă '#$ă se %ă&! /$ $o! "$,te( a'o s'!se &!o vo&e s!r'r$zător /e '!ter$&ă4  5 Ze ato+& a L$$6!"!( a &ăror tr+s s!$t( s6a! săt!rat /e a&estrăz-o. I &he+ să6" o'reas&ă ACUM.  ;+'ărat!" ve$!sa$ se re'ez s're e".

  5 N! asta e &eea &e vroa să s'!( strgă. Te vo@  Se o'r. Pe$tr! &ă a'ăr!se soare"e.  A'ăr!se soare"e 1e +a +!"te ore( a&esta &o-or#se /$&o"o /eorzo$t!" ro,! &a %o&!" a" +ăr /e $or/. A&!+( /$tr6!$ sa"t( răsărse 'e &er/eas!'ra &a'ete"or t!t!ror.  S&e$a +$e$te"or e<e&!) se &o$t!ră &"ar &a *$ +ez!" z"e. To) st#"'s'#$z!rător"or( &! v&t+e"e a"ăt!r /e + /e s'e&tator ve$!se$( &#+'avastă , *$/e'ărtat!" ora, /e &oastă : a&!+ vz-" : tot!" era s&ă"/at *$tr6o"!+$ă or-toare.  U+-re"e *$&e'ea! *$ 'artea &ea"a"tă a &#+'e. Poz)a ora,!"! '!tea %gh&tă $!+a /atortă !,oare"or re%"e< "!+$oase. Marea /e "a $or/ , +!$)

/$ s!/ ră+ăseseră &a , '#$ă at!$& *$ -ez$ă.  Zăr$/ zo$e"e *$t!$e&ate( TeDs *$)e"ese &ă $! soare"e se a%"a 'e &er( &o $&re/-"ă +$ge /e %o&( !$ zvor /e "!+$ă &are( 'e$tr! a&ea +"ă &!-&ă/e s'a)! *$ &are se a%"a!( ega"a soare"e *$ $te$statea stră"!&r. Ze /$L$$ răs'!$seseră "a &he+area &are "e %!sese a/resată.  H#$/!" * ! *$trer!'t a&. Se a!z !$ strgăt 'or$t /$ ze&"e /e + /e'e't!r( !$ strgăt +a $eo+e$es& , +a : ter-" /e&#t or&e a"t s!$et 'e&are TeDs *" a!zse '#$ă at!$&( *$ &" era s'a+ă( /s'erare , o 'ro%!$/ăve$era)e. ?ăr-a) , %e+e "ao"a"tă se "ăsară *$ ge$!$&h. ;$ a&ea &"'ă(&o$/!&ător!" ve$!sa$ res+) +ăs!ra *$%r#$ger. C! !$ !r"et ter-" se re'ezs're zăvor!" tra'e 'e &are stătea TeDs. C! &oa/a o&h!"!( TeDs *" zăr 'e

C"a$e *$ă")#$/ -agheta /e %o&.  Fără $& o !r+ă /e %"a&ără( *+'ărat!" se@ To'.  TeDs $! a re!,t $&o/ată /!'ă a&eea să *$)e"eagă &e s6a 'etre&!t /e%a't *$ a&e" +o+e$t( /e, a 'ăstrat *$ +e+ore +ag$ea !$e %$)e !+a$etra$s%or+#$/!6se "tera"+e$te *$tr6o s!-sta$)ă "&h/ă. A&easta se 're"$se 'e'"at%or+ă ,( arz#$/ "e+$!"( "ăsă *$ !r+ă o ga!ră. I+ag$ea %!sese at#t /eter-"ă( *$&#t TeDs *$&hsese o&h( $e#$/răz$$/ să a/+tă &ă &eea &evăz!se %!sese a/evărat. C#$/ *$ &e"e /$ !r+ă 'rv ar( $ave"e s'a)a"e&o-ora! /$ văz/!h. Pe$tr! ve$!se$ /ea 'roster$a)( a'ar)a $ea,te'tatăa &$&ze& /e + /e so"/a) /$ L$$ *$ +"o&!" "or 'ăr! 'ro-a-" !$ +ra&o" "a%e" /e +are &a , &e"e"a"te /o!ă "a &are %!seseră +artor.

  O *$treagă ar+ată /e rezervă a %ost &a't!rată *$ a&ea $oa'te ,( &!toate &ă "!'te"e /e 'e &e"e"a"te $s!"e a! &o$t$!at *$&ă +!"tă vre+e(&!&errea +ar $s!"e U<ta s6a *$&heat *$ &#teva să'tă+#$. C!v#$t!" "!C"a$e se /ove/ +a 'res!s /e or&e *$/oa"ă.  O să'tă+#$ă +a t#rz!( *$tr6o /!'ă6a+ază $oroasă( C"a$e se a%"a'r$tre 'erso$a"tă)"e org$are /$ L$$ &are assta! "a '"e&area %"ot"e /e$ave &e avea să6" *$so)eas&ă 'e Lor/!" Co$s"er TeDs *$a'o 'e Pă+#$t. TeDs sosse *+'re!$ă &! s!ta sa ,( *$ t+' &e !r&a 'e '"at%or+ă( !$ gr!' /e

Page 95: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 95/123

$)a) te+'"er z-!&$ *$tr6o $&a$ta)e 'aro<st&ă. Lor/!" Co$s"er se o'r ,as&!"tă 're) /e !$ +$!t( &! !$ z#+-et vag *$ &o")!" -!ze"or.  ;$toar&erea 'e Pă+#$t : s!gerată /s&ret /e &ătre C"a$e : *" +!")!+ea *$tr! tot!". Va /!&e &! e" 'r+e"e ve,t /es're v&tora as!'ra ve$!se$"or0 vaavea răgaz!" să *$ă-!,e toate zvo$!r"e /es're %a't!" &ă *$s!, Lor/!"

Co$s"er a %ost &a't!rat *$ +o/ !+"tor0 ,( 'este toate( va % &e" &are va$ssta 'e$tr! a&or/area t!t!ror o$or!r"or tr!+%a"e "! Jerr$.  Se +ra &ă *$ !"t+!" t+' !tase /e re&!$os&!ta "! s&!s$)ă 'e$tr!ase+e$ea "!&r!r. Pe &#$/ se !r&a "a -or/!" $ave a+ra"( $)a) *$&e'!ră să'sa"+o/eze /$ $o!. Era ev/e$t &ă ze ato+& era! , e +!")!+).  CAPITOLUL \\III.  ;N PRIMA LUI CUVNTARE a/resată Patro$at!"!( /!'ă *$toar&erea /e'e Ve$!s( TeDs s'!se 'r$tre a"te"e4 1e, 'are gre! /e &rez!t( I+'er!" L$$$! +a are a&!+ $&ăer /!,+a$ /e te+!t. O /ată &e a/versar $o,tr /e 'eMarte , Ve$!s a! %ost *$v$, /e%$tv *$ !"t+e"e /o!ă /e&e$( $e găs+ *$tr6!$ +o+e$t !$&( stor&4 s!$te+ s$g!ra +are '!tere /$ U$vers. Ne

a,tea'tă o "!$gă 'eroa/ă !& 'a&e , re&o$str!&)e.  C#$/ reve$ "a 'a"at( ova)"e Patro$at!"! * +a răs!$a! *$&ă *$ !re&h(ar /s'oz)a sa era !$a o't+stă. Is&oa/e"e *" $%or+aseră /ea &ă 'atro$ *a&or/a! &e"e +a +ar +erte 'e$tr! v&tora /e 'e Ve$!s. La !r+a !r+e(răz-o!" tre$ase +!"tă vre+e *$a$tea sosr sa"e a&o"o. A'o -r!s&( a'roa'e'este $oa'te( "!ase s%#r,t. Co$&"!za era &ă stră"!&toare"e "! &a"tă) /e&o$/!&ător *, a/!seseră o &o$tr-!)e hotăr#toare. N!6 tre-!a 'rea +!"tă'ers'&a&tate "! TeDs 'e$tr! a *$)e"ege &ă( *$ ase+e$ea &o$/)( '!tea să6,'er+tă ge$eroztatea /e a6 a&or/a "a!r tr!+%!"! "! Jerr$ %ără a 'er/e$+& /$ o$or!r"e &!ve$te se,.  ;$ 'o%/a 'ro'r"or &!v$te rostte *$ %a)a Patro$at!"!( 'e +ăs!ră &e

să'tă+#$"e se s&!rgea! 'a,$&e( /eve$ tre'tat s!r'r$s /e a/evăr!"vor-e"or sa"e4 $! avea! /!,+a$. N! e<sta $& o a+e$$)are. 1e, 'ăreagre! /e &rez!t( U$vers!" a'ar)$ea I+'er!"! L$$ ,( *$ 'ost!ra /e Lor/Co$s"er( '!terea "! se răs%r#$gea a&!+ as!'ra +a +!"tor s!'!, /e&#t se *$t#+'"ase vreo/ată !$! o+. A,a ve/ea TeDs "!&r!rde.  1esg!r( avea să %e !$ &o$/!&ător /evotat : se gră-ea să6, re'eteasta( $ere&!$os&#$/!6, va$tatea. I+ag$a &o$str!&) +e$se &are săre%"e&te g"ora I+'er!"! L$$ , a$ /e a!r a &#r+!r TeDs. ;$&h'!rea eraat#t /e $o-"ă , *$s!%"e)toare( *$&#t +!"tă vre+e s6a +!")!+t să se *+-ete&! a&este '"a$!r +ag$%&e( %ără să a&)o$eze &o$&ret *$ vre!$ %e".  F! $%or+at &!r#$/ /es're *$toar&erea "! C"a$e /e 'e Ve$!s. La '!)$

t+' /!'ă a&eea( 'r+ !$ +esa /$ 'artea +!ta$t!"!4  E<&e"e$)e Sa"e( Lor/!"! Co$s"er TeDs.  Preao$orate !$&h( A, /or să vă vztez 'e$tr! a vă '!$e *$ te+ă &!&o$&"!z"e +a +!"tor /s&!) '!rtate &! %rate"e +e!( Jerr$( , &are 'rves&a$!+te 'ote$)a"e a+e$$)ăr "a a/resa I+'er!"!. 1e, $! 'are %oarte+'orta$t( s!$te+ a+#$/o 'reo&!'a) /e 're'o$/ere$)a s&"av"or 'r$tre&etă)e$ Pă+#$t!"! , s!$te+ $e+!")!+) /e "'sa $oastră /e $%or+a)"egate /e st!a)a a&t!a"ă a 'o'!"a)"or /e 'e sate") "! J'ter , Sat!r$.

Page 96: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 96/123

  1e vre+e &e a&estea re'rez$tă s$g!re"e 'er&o"e a"e +o+e$t!"!( &!&#t +a re'e/e vo+ e<a+$a %e&are as'e&t a" 'ro-"e+e"or( &! at#t vo+ %+a sg!r &ă /est$!" I+'er!"! L$$ va '!tea % &o$tro"at 'r$tr6o a&)!$e$te"ge$tă , $! va /e'$/e *$ vtor /e hazar/( &are /e +!"te ge$era) are'reze$tat e"e+e$t!" 'r$&'a" a" g!ver$ăr"or.

  A" /!+$eavoastră s!'!s $e'ot( C"a$e.  S&rsoarea *" rtă 'e TeDs. I se 'ărea o-raz$&ă. ; rea+$tea &ăa!tortatea "! *$ L$$( &a , vtor!" 'e &are *" '"ă$!a 'e$tr! I+'er!( $! era!&o+'"ete.( , &ă *$ rea"tate a&e,t $e'o) '!tea! &ere a$!+te &o+'ro+s!r *$ stare să %a&ă să 'ă"eas&ă +ăre)a 'e &are( ev/e$t( $!+a e" o *$trezărea.C! toate a&estea( răs'!$s!" "! %! /'"o+at&4  1rag!" +e! C"a$e( M6a %ă&!t '"ă&ere să a%"! ve,t /e "a t$e , +e/at&e +ă vo *$toar&e /$ +!$) vo % -!&!ros să te 'r+es& , să /s&!tă+ *$ *$treg+e toate 'ro-"e+e"e. A+ /at $str!&)!$ /verse"or /e'arta+e$te săa/!$e $%or+a)( *$ a,a %e" *$&#t at!$& &#$/ $e vo+ *$t#"$( vo+ '!tea sta/e vor-ă 'e /ate rea"e.

  TeDs( Lor/ Co$s"er.  1ă/!se *$tr6a/evăr a&e"e $str!&)!$ , &har as&!"tase o s&!rtă$%or+are /$ 'artea !$! o%)er &are era e<'ert *$ &eea &e 'rve,te&o$/)"e /e 'e sate") '"a$ete"or J!'ter , Sat!r$. A&e,ta era! "o&!) /etr-!r a%"ate *$ /verse sta/ /e &!"t!r -ar-are. Ra'oarte re&e$te( *$to&+te *$ !r+a &hesto$ăr 'r+tv"or sos) /e a&o"o , a &o+er&a$)"or &arevztaseră a$!+te 'ort!r /e /est$a)e( $/&a! &ă ve&h"e &o$%r!$tăr -azate'e $trga, &r+ă &o$t$!a! *$tre &ă'ete$"e tr-!r"or *$ "!'ta 'e$tr!s!'re+a)e.  U,!rat( /e, era /$a$te &o$v$s &ă st!a)a $6ar '!tea % /e&#t &ea/es&rsă( TeDs '"e&ă *$ va&a$)ă "a +!$te( *$so)t /e o s!tă /e tre s!te /e

&!rte$ , &$& s!te /e s&"av. ;$&ă se a%"a a&o"o o "!$ă +a t#rz!( &#$/ sos!$ a" /o"ea +esa /$ 'artea "! C"a$e4  Prea /st$se Lor/ Co$s"er TeDs( Răs'!$s!" /o+$e voastre "a +esa!"+e! +6a a/!s o +are !,!rare. ;$/răz$es& să a'e"ez *$ &o$t$!are "a-!$ăvo$)a voastră( r!g#$/!6vă să &ere) ,e%"or /e /e'arta+e$t să a%"e$!+ăr!" &e"or &are se găses& a&o"o , 'oz)a "or. Motv!" a&este *$tre-ăreste /es&o'errea &ă +!") /$tre age$) +e /e 'e E!ro'a( &e" +a +aresate"t a" "! J'ter( a! %ost e<e&!ta) 'e $ea,te'tate *$ !r+ă &! !$ a$ , &ă *$rea"tate toate $%or+a)"e 'e &are "e /e)$ /es're a&e" tertor! se -azează'e ra'oarte &are( 'e "#$gă &ă s!$t ve&h /e +a -$e /e /o a$( s!$t , %oartevag. Se 'are &ă( *$ !r+ă &! &$& a$( !$ $o! &o$/!&ător a *$&e'!t să !$%&e

E!ro'a0 ar ra'oarte"e age$)"or +e 5a+ &o$statat &er&et#$/ $%or+a)"e%!r$zate : a! /eve$t +a '!)$ &"are &! %e&are "!$ă. ?ă$!es& &ă a+ %ostv&t+a !$e 'ro'aga$/e -$e '!se "a '!$&t. 1a&ă este a,a( %a't!" &ă &$evaa %ost at#t /e ,ret *$&#t să6+ a$h"eze &a$a"e"e /e $%or+are +ă *$grorează.  A&estea s!$t /oar 'res!'!$er( /esg!r( /ar &re/ &ă ar % *$)e"e't &aoa+e$ /!+$eavoastră să %a&ă o a$&hetă( av#$/ *$ ve/ere &ă a&t!a"e"e$oastre s!rse /e $%or+are $! $s'ră *$&re/ere.

Page 97: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 97/123

  A" /!+$eavoastră &re/$&os servtor , $e'ot( C"a$e.  Po+e$rea age$)"or "! C"a$e *" %ă&! 'e TeDs să6, rea+$teas&ă %ară'"ă&ere &ă trăa *$tr6o "!+e /e s'o$.  *+ *$&h'!( g#$/ e" /ezg!stat( &ă , a&!+ se %a&e 'ro'aga$/ă *+'otrva +ea( 'e$tr! &ă +ă a%"! *$ va&a$)ă. Oa+e$ $6a! /e !$/e să ,te

&e '"a$!r gra$/oase *$ %o"os!" stat!"! '!$ "a &a"e *+'re!$ă &! s%et$& +e( *$ a&eastă a,a6zsă &ă"ătore /e '"ă&ere.  Se *$tre-ă /a&ă( *$ &az!" *$ &are ar /a o sere /e /e&"ara) '!-"&e/es're vtor!" +ăre) a" I+'er!"!( $! ar'!$e stav"ă &rt&"or.  Starea /e rtare $! *" 'ărăs toată z!a0 /!'ă &e re&t s&rsoarea "!C"a$e( a!$se Ia &o$&"!za &ă era /e 're%erat o a'ro'ere &a"+ă ,/'"o+at&ă. Tre-!a să %e *$ 'er+a$e$)ă 'regătt 'e$tr! or&e eve$t!a"tate.  A,a &ă /ă/! $str!&)!$"e $e&esare , /!'ă &e *" $%or+ă 'e C"a$e/es're a&easta( *$&e'! să re%"e&teze seros "a &e avea să se *$t#+'"e 'este,ase sa! o't "!$( &#$/ *$toar&erea "! Jerr$ !r+a să %e *$t#+'$ată tr!+%a".Pers'e&tve"e $! +a 'ărea! "a %e" /e +!")!+toare &a at!$& &#$/ e" *$s!,

reve$se /e 'e Ve$!s. Ne'o) "! era! *$&"$a) /$ &e *$ &e +a +!"t să sea+este&e *$ 'ro-"e+e"e /e stat , *$tr6a/evăr avea! a+#$/o /re't!" "ega" /ea % &o$s"er g!ver$!"!. I$ &o$%or+tate &! "egea( %e&are /$tre e avea !$vot *$ Co$s"!" I+'er!"!( &! toate &ă $&!$!" $! '!tea $%"!e$)a /re&ta/+$stra)a.  Pres!'!$( re&!$os&! *$ s"ă TeDs( &ă C"a$e ar avea a&est /re't( /ar'ar&ă +a+a s'!$ea o/ată &ă4 ca&e"a &are *, e<er&tă /re't!r"e *$tot/ea!$aeste !$ 'rost. R#se( str#+-#$/!6se.  ;$ a&ea $oa'te( &! '!)$ *$a$te /e a +erge să se &!"&e( TeDs av! o&"'ă /e $s'ra)e. Mă &!'r$/e /$ $o! $e*$&re/erea : a&e"ea, $e"$,t &are$!6+ /ă/ea! 'a&e &#$/ era+ 'e Ve$!s. Cre/ &ă $!6+ 're,te at+os%era

asta a%!rstă /e "a 'a"at.  Se &re/ea $&a'a-" /e g#$/!r os$&e( +es&h$e( , /a&ă "e to"eraa"tora : *, s'!$ea e" : o %ă&ea %ără tragere /e $+ă , $!+a /atortă$%"!e$)e 'e &are o '!tea! e avea as!'ra stat!"!.  S+)!" /atore : a&easta era a/evărata "! vo&a)e( era &o$v$s E" *"s"ea să %e 'revăzător( -a &har să re&!rgă "a $trg , !rze"( /e, era revo"tat/e or&e !$e"tre.  Co$v$gerea $tegrtă) sa"e %!$/a+e$ta"e *" "$,t 'e TeDs. La !r+a!r+e( *, s'!se( s6ar '!tea &a *$t#+'"ător să +ă +a *$,e"( /ar $! gre,es&/a&ă ră+#$ &! o&h *$ 'atr! "a or&e a+e$$)are( /e or!$/e ar ve$ ea. Char, !$ +!ta$t( &! &eva &!$o,t$)e ,t$)%&e , ar+e( este !$ s!-e&t 'e &are(

&a 'rote&tor a" stat!"!( tre-!e să6" a! *$ sea+ă.  Ch-z!se /ea *$/e"!$g "a ar+e"e 'e &are văz!se &ă "e %o"osse C"a$e f=e Ve$!s. 2( /!'ă &#teva z"e( a!$se "a &o$&"!za &ă tre-!a să a&)o$eze.S'!$#$a!6, &ă $! are /e a"es( * &o+!$&ă *$ &e"e /$ !r+ă "! C"a$e4  1rag!" +e! $e'ot( 1e, $! a &o$s/erat $e&esar să so"&) 'rote&)a 'e&are ra$g!" , +'orta$)a +!$& ta"e o *$/re'tă)es&( s!$t &o$v$s &ă ve %-!&!ros să a%" &ă Stat!" este 'regătt să6, as!+e gra %a)ă /e +atera"e"e 'e&are "e6a re&!'erat /$ să"a,!r"e ze"or , /$ a"te "o&!r străve&h.

Page 98: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 98/123

  Ce" +a sg!r "o& 'e$tr! asta este re,e/$)a ta /$ L$$. ;$ a&est se$sa+ a'ro-at %o$/!r"e $e&esare 'e$tr! a tra$s'orta *$ ora, tot e&h'a+e$t!"'e &are *" /e) "a 'ro'retatea /e "a )ară. O !$tate /e gar/ă va sos a&o"o *$+a '!)$ /e o să'tă+#$ă &! +"oa&e /e tra$s'ort 'otrvte( ar o a"tă !$tate/e gar/ă va 'r+ *$ a&este z"e +s!$ea /e a asg!ra 'aza re,e/$)e /$

ora,.  Că'ta$!" gărz( &are va % /re&t răs'!$zător *$ %a)a +ea( va *$/e'"$(-$e*$)e"es( toate &o$/)"e $e&esare &o$t$!ăr a&tvtă) ta"e.  Este o '"ă&ere 'e$tr! +$e( /ragă C"a$e( să6) asg!r a&eastă 'rote&)e&oststoare( /ar +ertată.  Peste !$ t+g $! 'rea *$/e'ărtat a, vrea să6+ a&orz %avoarea /e a6+arăta 'erso$a" +atera"e"e( 'e$tr! a avea o +ag$e a &o+or"or 'e &are "e a *$ &o"e&)a ta( *$ s&o'!" găsr !$or vtoare *$tre-!$)ăr 'e$tr! -$e"ege$era".  C! !răr &or/a"e( TeDs( Lor/ Co$s"er Ce" '!)$( g#$/ TeDs( /!'ă &ee<'e/ase +esa!" , /ă/!se or/$e"e $e&esare !$tă)"or +"tare( asta va

%a&e 'e$tr! +o+e$t &a tot +atera"!" să se a%"e *$tr6!$ s$g!r "o&. Ma t#rz!('oate avea "o& or&#$/ !$ &o$tro" +a sever( /e, s'er să $! %e &az!"(/esg!r.  ;$)e"e't!" &#r+!tor se g#$/ea "a or&e st!a)e $e'revăz!tă. Char ,a&tvtatea r!/e"or sa"e &e"e +a a'ro'ate tre-!a st!/ată a+ă$!$)t.  A%"ă &!r#$/ &ă C"a$e $! o'!sese $& o *+'otrvre , &ă +atera"e"e%!seseră tra$s'ortate *$ L$$ %ără 'ro-"e+e.  Se +a găsea *$&ă *$ 'a"at!" /e "a +!$te a" %a+"e L$$ &#$/ sos o atrea s&rsoare /e "a C"a$e. 1e, re/a&tată %oarte &o$&s( era !$ /o&!+e$t'!-"& /e o /eose-tă +'orta$)ă. I$tro/!&erea s!$a a,a4  U$&h!"! $ostr!( Lor/!" Co$s"er.

  No( Lorz Jerr$ , C"a$e L$$( a+ a!$s "a 'ărerea &ă 're'o$/ere$)as&"av"or *$ L$$ a /eve$t 'er&!"oasă , /eoare&e s&"ava $! are &e &ă!ta *$tr6!$ stat să$ătos( * 'ro'!$e+ Lor/!"! Co$s"er TeDs &a *$ t+'!"g!ver$ăr sa"e să e+tă /re't reg!"ă ge$era"ă 'e$tr! ge$era)"e vtoare!r+ătoare"e 'r$&'4  . Toate %$)e"e !+a$e &are res'e&tă "eg"e a! /re't!" săhotăras&ă"-ere as!'ra 'ro're 'ersoa$e.  . I$ &az!r"e *$ &are a&est "!&r! $! 'oate % *$/e'"$t a&!+( e" va % *$%ă't!t *$ eta'e s!&&esve( /$tre &are 'r+e"e /o!ă vor $tra *$ vgoare+e/at.  >. Pr+a eta'ă 'reve/e &ă $& !$ s&"av $! va +a % 'e/e'st %z& /e&#t

&a !r+are a !$e hotăr#r !/e&ătore,t.  ^. Cea /e6a /o!a eta'ă 'reve/e &ă z!a /e "!&r! a s&"av"or $! va/e'ă, *$ vtor ze&e ore 'e z.  Ce"e"a"te eta'e s&h)ează o +eto/ă /e e"-erare tre'tată a s&"av"or( *$a,a %e" *$&#t /!'ă /o!ăze& /e a$ /oar $&org-" vor % $e"-er( ar to)a&e,ta vor % s!'raveghea) &har /e stat( 'e -aza !$or "eg 'r$ &are %e&areva % tratat *$ +o/ $/v/!a".

Page 99: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 99/123

  TeDs &t /o&!+e$t!" !+t , a+!zat *$ a&e"a, t+'. ;, a+$t o a"tăvor-ă a +a+e sa"e4 N!6) -ate &a'!" &! /ea",t. H"oata "e va tăa g#t!" "a+o+e$t!" 'otrvt.  1ar -!$a /s'oz)e *" 'ărăs &!r#$/. ?ăe) ă,ta *, -agă $as!" *$'ro-"e+e"e /e stat &har , *$ L$$( !$/e( or&e( s6ar s'!$e( $! este /o+e$!"

"or . ;$ t+' &e %ă&ea 'regătr"e 'e$tr! *$toar&erea *$ ora, : vara %$/ 'es%#r,te 5TeDs se g#$/ea *$&r!$tat "a a+e$$)area as!'ra stat!"! &are( se 'ărea "!( &re,tea &! o vteză *$grorătoare.  ;$ &ea /e6a /o!a z /!'ă reve$rea *$ L$$( 'r+ o a"tă s&rsoare /e "aC"a$e. 1e /ata a&easta so"&ta o a!/e$)ă 'e$tr! a /s&!ta a&e"e 'ro-"e+e'rv$/ a'ărarea I+'er!"! /es're &are /e'arta+e$te"e /!+$eavoastră a!a/!$at $%or+a).  Ceea &e *" s&otea /$ sărte &e" +a +!"t 'e TeDs *$ 'rv$)a s&rsor era&ă +!ta$t!" $!6 o%erea $& +ă&ar răgaz!" $e&esar să se "$,teas&ă /!'ăsosre. Era a/evărat( 'ro-"e+a resta-"r "! $!6" 'rvea 'e C"a$e( /ar era o&hest!$e /e res'e&t %a)ă /e %!$&)a 'e &are o *$/e'"$ea. 1a&ă a a!$s '#$ă

a&( *, s'!se TeDs $egr! /e %!re( $sste$)a "! C"a$e 'rez$tă toate se+$e"e!$e $s!"te /e"-erate. Tr+se o s&!rtă $otă /e răs'!$s( &are 're&za s+'"!4  1rag!" +e! C"a$e( Te vo *$&!$o,t$)a /e *$/ată &e +ă vo +a e"-era/e 'ro-"e+e"e 'resa$te a"e g!ver$ăr. Te rog să a,te') +esa!" +e!.  TeDs.  ;$ a&ea $oa'te a/or+ "$,tt( &o$v$s &ă a '!s *$ s%#r,t '&or!" *$'rag( , &ă era , t+'!". Se trez o /ată &! vestea /ezastr!"!. S$g!r!" se+$%!sese o "&ărre re&e( +eta"&ă( 'e &er!" /+$e). I$va/ator se $ă'!stserăas!'ra ora,!"! L$$ &! tre s!te /e $ave s'a)a"e. Pro-a-" &ă s'o$aseră *$'rea"a-"( &ă& "!ară &! asa"t 'or)"e &e"e +a -$e 'ăzte , 'r$&'a"e"e&azăr+ /$ ora,. 1$ %e&are $avă /e-ar&aseră /o!ă s!te /e oa+e$ &!/a)

Ia *$%ă),are.  5 2aze& /e + /e so"/a) E<&"a+ă Lor/!" Co$s"er TeDs /!'ă &est!/e ra'oarte"e.  1ă/! /s'oz) 'e$tr! a'ărarea 'a"at!"! , tr+se !$ 'or!+-e" &ă"ător&! !$ +esa &ătre &e"e tre "eg!$ &are *, avea! ta-ăra *$ a%ara ora,!"!('or!$&$/ &a /o!ă /$tre e"e să ata&e /e *$/ată &e vor % gata. Se a,eză a'o('a"/ /ar "$,tt( să 'rveas&ă s'e&ta&o"!" /e "a !$a /$tre %erestre"e &are/ă/ea! s're *$t$/er"e &e)oase a"e /o+e$!"! L$$.  Tot!" era &o$%!z , rea". Maortatea $ave"or $va/atoare /s'ăr!seră *$s'ate"e &"ă/r"or +asve. C#teva se a%"a! "a ve/ere( /ar 'ărea! 'ărăste. Eragre! să6, /ea &$eva sea+a /e "!'te"e *$/#rte &are se '!rta! *$ a'ro'ere.

La $o!ă sos !$ +esager tr+s "a La/3 L3/a4  1ragă %!"e( A a%"at $o!tă)7 C$e $e ata&ă7 Este !$ asa"t restr#$s sa!se *$&ear&ă $va/area I+'er!"!7 A "!at "egăt!ra &! C"a$e7  L.  Pr+!" 'rzo$er %! a/!s. ;$ă!$tr! to&+a &#$/ TeDs( *$&r!$tat( &teas!gesta $es!%ertă /e a &ere s%at!" r!/e sa"e. M!ta$t!" era !"t+a 'ersoa$ă'e &are ,6ar % /ort să o va/ă. Przo$er!"( !$ -ăr-os !ra,( +ărt!rs &!+#$/re &ă era /e 'e E!ro'a( !$!" /$tre sate") "! J'ter( , &ă $! se

Page 100: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 100/123

te+ea $& /e oa+e$( $& /e ze. Stat!ra o+!"! , *$/răz$ea"a "! *" !+ră'e TeDs. 1ar &o$&e')a sa $avă /es're va)ă *" *$vese". Ur+ător 'rzo$eravea! a&e"ea, trăsăt!r %z&e , +e$ta"e. 2 a,a( &! +!"t *$a$tea a+ez( TeDs o-)$! o +ag$e *$/ea!$s /e e<a&tă a st!a)e.  Era vor-a /es're o $vaze -ar-ară /e 'e E!ro'a. I$ +o/ ev/e$t

s&o'!" e era a%!". 1ar /a&ă $! a&)o$a re'e/e( *$ L$$ ar % %ost /evastate( *$&#teva z"e( &o+or a/!$ate /e6a "!$g!" se&o"e"or. 1e 'e -!ze"e "! TeDs'or$ră &#teva 'or!$& s#$geroase. To) 'rzo$er să %e tre&!) 'r$ sa-e. Să"e %e /str!se $ave"e( ar+e"e( ha$e"e. Să $! ră+#$ă $& o !r+ă a 'reze$)e"or &are să *$t$eze ora,!" eter$.  1+$ea)a tre&ea *$&et. TeDs se hotăr* să %a&ă o $s'e&)e *$ ora,(es&ortat /e &ava"era 'a"at!"!. Re$!$)ă *$să "a a&est '"a$( g#$/$/!6se &ă/a&ă s6ar a%"a *$ +,&are ar % +'os-" să 'r+eas&ă ra'oarte /e "a&ă'ete$"e sa"e. 1$ a&e"a, +otv $! '!tea $& să6, tra$s%ere &arter!"ge$era" *$tr6o &"ă/re +a '!)$ -ătătoare "a o&h. ;$a$te /e 'r#$z sos ,,trea *+-!&!rătoare &ă /o!ă /$tre &e"e tre "eg!$ ata&a! *$ %or)ă "a 'or)"e

'r$&'a"e.  Vestea *" "$,t. Ma /est$s( *$&e'! să se g#$/eas&ăa &a!ze"e &are%ă&!seră 'os-" tot &eea &e se *$t#+'"ase. ;, a+$t &! a+ără&!$e &ă/e'arta+e$te"e sa"e o-)$!seră $%or+a) 'e &are : *$/e+$at /e C"a$e : "e&er!se &! "!$ *$ !r+ă. Co$vo&ă *$ gra-ă +a +!") e<'er) , as&!"tă s!+-r! *$ t+' &e * ra'ortară 'e r#$/ &eea &e a%"aseră.  Era! o +!")+e /e $%or+a). E!ro'a( +are"e sate"t a" "! J!'ter(%!sese "o&!t *$ vre+!r străve&h /e tr-!r &are se răz-oa! &! *$ver,!$are.Se s'!$ea &ă at+os%era vastă a sate"t!"! %!sese &reată art%&a" /e *$vă)a)/$ E'o&a /e A!r( &! a!tor!" ze"or ato+&. Ca or&e at+os%eră art%&a"ă(&o$)$ea /$ a-!$/e$)ă te$eo"( !$ gaz &are 'er+tea 'ătr!$/erea "!+$

Soare"!( /ar $! "ăsa 'rea +!"tă &ă"/!ră să se 'ar/ă *$ s'a)!.  C! &$& a$ *$ !r+ă( &ă"ător *$&e'!seră să a/!&ă $%or+a) /es're !$&o$/!&ător $!+t Cz$&zar &ate "!'ta &! *$ver,!$are să !$eas&ă toatetr-!r"e rva"e *$tr6o s$g!ră $a)!$e. Pe$tr! o vre+e( tertor!" %!sese at#t /e'"$ /e 'er&o"e *$&#t &o+er&a$) aterza! /oar *$ a$!+te 'ort!r /e $trare.I$%or+a)"e 'e &are "e 'r+seră s!s)$ea! &ă te$tatva /e !$%&are a "!Cz$&zar e,!ase. Co$ta&te"e /eve$seră a'o , +a /%&"e. A&!+( *$ t+' &eas&!"ta( /eve$ "+'e/e 'e$tr! TeDs &ă $o!" &o$/!&ător z-!tse /e %a't *$ *$&er&area "! , &ă toate $%or+a)"e &o$trare era! /oar 'ro'aga$/ă.Cz$&zar /es&o'erse &! a-"tate s!rse"e /e $%or+are , "e 'ă&ă"se(&o$so"/#$/!6, *$ a&e"a, t+' 'oz)a 'r$tre %or)e"e -ar-are /e 'e '"a$etă.

  Cz$&zar. N!+e"e avea o rezo$a$)ă s$stră( &a o '"es$t!ră vo"e$tă /e-&( &a !$ zor$ăt as'r!( +eta"&. 1a&ă !$ ase+e$ea o+ , s!s)$ător "!re!,ea! să /!&ă &! e /oar o +&ă 'arte /$tre -ogă)"e "! L$$( *$treg!"Sste+ So"ar ar % răs!$at "a a!z!" s'răv. H!ver$!" Lor/!"! Co$s"er TeDsar % '!t!t să se 'ră-!,eas&ă at!$& &a !$ &aste" /$ &ăr) /e o&.  TeDs ,ovăa. Avea *$ +$te !$ '"a$ &are ar % %!$&)o$at +a -$e '!s *$a'"&are "a a/ă'ost!" *$t!$er&!"!. 1ar asta ar % *$se+$at să "e "aseata&ator"or "a /s'oz)e &#teva ore -!$e 'e$tr! a%. 9otăr* să $! +a *$t#rze

Page 101: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 101/123

, tr+se or/$ &e"e /e6a trea "eg!$ : *$&ă *$ a,te'tare : să 'ătr!$/ă *$t!$e"!" &are /!&ea "a 'a"at!" &e$tra".  Ca +ăs!ră /e 'reve/ere , *$ $te$)a /e a /strage ate$)a &ă'ete$e$a+&e( * tra$s+se !$ +esa "! Cz$&zar 'r$ $ter+e/!" !$! o%)er -ar-ar&a't!rat. ;$ e" arăta &#t /e $e-!$es& ar % %ost !$ ata& /e 'e !r+a &ăr!a ar t

'!t!t /e&!rge re'resa" s#$geroase &har as!'ra E!ro'e ,"s!geră &ă $! erat+'!" 'er/!t 'e$tr! o retragere o$ora-"ă. ;$ toate a&este '"a$!r( !$ s$g!r"!&r! era gre,t. Cz$&zar &o$&e$trase o +are 'arte a tr!'e"or sa"e &! s&o'!"/e a &a't!ra %a+"a +'era"ă , stătea *$ e<'e&tatvă( &ă!t#$/ &o$%r+area-ă$!e" &ă Lor/!" Co$s"er se găsea *$ $teror!" 'a"at!"!. Przo$er!"e"-erat &are * tra$s+se +esa!" I! TeDs *" &o$v$se /e 'reze$)a a&est!a *$ă!$tr!.  ;$ !r+a ata&!"! *$ %or)ă &are av! "o&( *$treg!" 'a"at &e$tra" %! &!&ert ,to) &e a%"a) *$ă!$tr! &a't!ra)0 so"/a) &are re!,seră să 'ătr!$/ă 'r$'asa!" se&ret %!ră 'r$,. Oa+e$ "! Cz$&zar t!r$ară tot gaz!" găst *$+ar"e rezervoare a"e 'a"at!"! *$ t!$e"!" *$&"$at , * /ă/!ră %o&. Ast%e" *,

găs s%#r,t!" o "eg!$e *$treagă( *$ a&ea $oa'te( o s!tă /e $ave s'a)a"e-ar-are a%"ate *$ a,te'tare aterzară *$ s'ate"e so"/a)"or /$ L$$ &areasa"ta! 'or)"e( ar *$ zor( &#$/ -ar-ar /$ $teror!" ora,!"! "a$sară !$ ata&(&e"e /o!ă "eg!$ ră+ase %!ră +ă&e"ărte.  1es're toate a&estea *$să Lor/!" Co$s"er $! a%"ă $+&. Tgva "!a!$sese &! o z *$a$te *$ +#$"e g!vaerg!"! %avort a" "! Cz$&zar 'e$tr!a % '"a&ată &! a!r /$ L$$ , t!r$ată *$ &rsta" s're a &e"e-ra &ea +a +are-r!$)ă a se&o"!"!.  CAPITOLUL \\III.  PENTRU LOR1UL CLAN LINN. A/#$&t *$ ver%&area so&ote""or'ro'retă) sa"e /e "a )ară( vestea &ă/er ora,!"! L$$ 'ro/!se !$ so&

/eose-t. C! &#teva e<&e') $ese+$%&atve( toate +atera"e"e ato+&e segăsea! *$ L$$. 1ă/! "-er &!rer!"! $e&h-z!t &are strgase $o!tatea *$ g!ra+are /e &!+ $trase 'e !,a /e "a &o$ta-"tate. A'o se a,eză "a -ro!" să!.H#$/$/!6se &ă 'e$tr! +o+e$t ar % +a -$e sa a&&e'te( a,a &!+ era!(&%re"e 'rvtoare "a st!a)a 'ro'retă)( 'reze$tate /e s&"av &o$ta-".  Ar!$&#$/ o 'rvre 'r$ *$&ă'ere( /!'ă &e a$!$)ase a+#$area&o$tro"!"! regstre"or( se 'ăr! &ă &e" '!)$ !$!" /$tre s&"av arăta vz-"!,!rat. ;" &he+ă %ără *$t#rzere *$ %a)a "!. Avea !$ %e" $e*$/!'"e&at /e a se'!rta &! s&"av( sste+ +o,te$t *+'re!$ă &! +o,a /e "a /e +!"t ră'osat!"să! +e$tor( Jo8!$.  C$stea( hăr$&a( "oa"tatea , o att!/$e 'oztvă era! răs'"ătte 'r$

&o$/) +a -!$e( 'rogra+ /e "!&r! +a s&!rt( +a +!"tă "-ertate /e a&)!$e(/!'ă treze& /e a$ /re't!" /e a se &ăsător( ar /!'ă 'atr!ze& "-ertatea/e'"$ă. Le$eva( 're&!+ , a"te o-&e!r 'roaste : &!+ ar % %ost *$,e"ătora 6 era! 'e/e'ste 'r$tr6o sere /e retrogra/ăr s!&&esve. ;$ a%ară /es&h+-area "eg 'ă+#$t!"!( C"a$e $! re!,se '#$ă at!$& să +ag$eze !$sste+ +a -!$( at#t t+' C#t s&"ava e<sta. I$ &!/a rezerve"or sa"e( a'"&ă ,a&!+ 're&e't!" "! Jo8!$ va"a-" 'e$tr! st!a)a *$ &are "'sea! 'ro-e"e

Page 102: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 102/123

v$ovă)e. ; s'!se -ăr-at!"!( 'e $!+e Oorag( &e a$!+e * trezse -ă$!e""e, *" *$tre-ă /a&ă era! *$/re'tă)te.  5 1a&ă e,t t%$ovat , +ărt!rse,t( s'!se e"( ve % retrogra/at $!+a&! o trea'tă. 1a&ă $! +ărt!rse,t , +a t#rz! ve % /ove/t v$ovat( vor!r+a tre retrogra/ăr( &eea &e( /!'ă &!+ -$e ,t( *$sea+$ă +!$&ă %z&ă.

  S&"av!"( !$ o+ vo$&( r/&ă /$ !+er , răs'!$se r#$$/4  5 1!'ă &e Cz$&zar vă va ve$ /e ha& vo!ă( &e"or /$ $ea+!" L$$( t!ve +!$& 'e$tr! +$e.  5 La +!$&a &#+'!"!( rost s&!rt C"a$e( vre+e /e tre "!$( ze&e ore 'ez.  N! era +o+e$t!" să /ea /ova/ă /e +"ă. ;$tr6!$ +'er! a%"at *$ stare/e răz-o( a&)!$"e severe /eve$ea! $e&esare. Or&e ar % '!t!t % $ter'retat/re't s"ă-&!$e rs&a să 'ro/!&ă !$ /ezastr!.  ;$ t+' &e gărz"e &o$/!&ea! s&"av!" a%ară( a&esta a'!&ă să ar!$&e'este !+ăr o !"t+ă $s!"tă4  5 M!ta$t -"este+at( &#$/ Cz$&zar va a!$ge a&( a să &a'e) &eea &e

+er).  C"a$e $! răs'!$se. I se 'ărea *$/oe"$& &ă $o!" &!&ertor %!sese tr+s/e soartă &a să6 'e/e'seas&ă 'e$tr! %a'te"e "or 'e to) t&ă"o, /$ L$$. Ar %"!at 'rea +!"t t+'. A"!$gă /$ +$te a&est g#$/ , se *$/re'tă s're !,ă.A&o"o se o'r , se *$toarse &! %a)a s're &e &#)va s&"av /e *$&re/ere a,eza)"a +ese"e "or /e "!&r!.  5 Să $! %a&e) $+& $esă-!t( s'!se &a"+ , răs'&at. 1a&ă $!tr)se$t+e$te ase+ă$ătoare &! &e"e e<'r+ate /e Oorag( ar % +a -$e să văa-)$e). Per/erea !$! ora, *$ !r+a !$! ata& 'r$ s!r'r$/ere $! este+'orta$tă.  2ovă 'e$tr! o &"'ă. ;, /ă/ea sea+a &ă a'e"a "a $st$&te"e "or /e

&o$servare( /ar ra)!$ea * s'!$ea &ă *$ st!a)"e /e &rză oa+e$ $! )$sea+a *$tot/ea!$a /e toate 'os-"tă)"e.  5 S!$t *$&re/$)at( s'!se *$ *$&heere( &ă $! e o +are -!&!re să %s&"av( /e, e<stă , ava$tae4 sg!ra$)a e&o$o+&ă( /e'r$/erea grat!tă a!$! +e,te,!g. 1ar vor-e"e 'roste,t s'!se /e Oorag s!$t o /ova/ă &ă( /a&ăs&"av t$er ar avea 'os-"tatea /e a %a&e &!+ * tae &a'!"( e ar 'rovo&a *$&a/r!" &o+!$tă) /oar s&a$/a"!r( /a&ă $! a/evărate revo"te. 1$ 'ă&ateeste &#t se 'oate /e a/evărat &ă oa+e$ /e rase /%erte $! 'ot *$vă)a /e&#ttre'tat să trăas&ă *+'re!$ă.  Ie, +!")!+t &ă %ă&!se tot &e se '!tea %a&e *$tr6o ase+e$ea st!a)e.N! avea $& !$ %e" /e *$/oa"ă &ă *$ a&t!" /e $es!'!$ere a" "! Oorag se

arătase *$ +$at!ră *$treaga 'ro-"e+ă a !$! +'er! -azat 'e s&"ave. 1a&ăCz$&zar re!,ea să &!&ereas&ă !$ tertor! +'orta$t 'e Pă+#$t( ar % !r+ata!to+at o revo"tă a s&"av"or. Era! 'rea +!") s&"av( +!"t 'rea +!") 'e$tr!sg!ra$)a I+'er!"! L$$.  A%ară văz! 'r+ re%!ga). Co-ora! *$ a'ro'erea ha+-are"or'r$&'a"e &! o '!z/ere /e s&!tere aere$e v! &o"orate. C"a$e 'rv o &"'ăs're e( *$&er&#$/ să6, +ag$eze '"e&area "or /$ L$$. U+tor era %a't!" &ăa,te'taseră '#$ă *$ /+$ea)a &e"e /e6a /o!a z"e. P!r , s+'"! oa+e$"or

Page 103: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 103/123

$! "e ve$se &ă &rea/ă &ă ora,!" "or se a%"a *$ 'er&o" /e,( /esg!r( 'r+%!gar z-!raseră *$ a"te /re&)( /e'arte /e *+'re!r+"e +o,e.  Se e"-eră hotăr#t /$ +ree"e revere. Che+ă !$ s&"av , *" tr+se *$ *$t#+'$area $o"or ve$) &! o 'or!$&ă 'e$tr! gar/a "! 'erso$a"ă.  5 S'!$e)6"e &e"or &are a! +"oa&e /e tra$s'ort ra'/e să +eargă +a

/e'arte. A&( "a /oar o'tze& /e +"e /e'ărtare /e L$$( vo+ avea gră /oar/e &e ve$) 'e os.  P"$ /e e$erge( se /!se "a re,e/$)a "! o%&a"ă ,6" &o$vo&ă 'e o%)er!"&o+a$/a$t a" tr!'e"or.  5 Vrea! &#)va vo"!$tar( e<'"&ă e"( +a a"es oa+e$ &! o 'ro%!$/ă&re/$)ă re"goasă( &are să %e 'regăt) &a *$ a&eastă a /o!a $oa'te /e /!'ă$vaze să z-oare *$ L$$ , să6+ a/!&ă tot e&h'a+e$t!" tra$s'orta-" /$"a-orator!" +e!.  P"a$!" "!( a,a &!+ *" /es&rse. Ce"or a'roa'e 'atr!ze& /e vo"!$tar( eras+'"tatea *$tr!&h'ată. ;$ &o$%!za &reată /e &!&errea !$! at#t /e +areora,( vor tre&e 'ro-a-" +a +!"te z"e '#$ă &#$/ ar+ata -ar-ară va re!, să

o&!'e toate re,e/$)e"e +'orta$te. Era /e a,te'tat &a *$ a&e"e 'r+e z"e să$! a&or/e +'orta$)ă !$e &ase a/ă'ostte : a,a &!+ era &az!" : /e oa/evărată -areră /e &o'a&.  1a&ă /$ $e%er&re "o&!$)a ar % %ost /ea o&!'ată( era 'ro-a-" at#t /es"a- 'ăztă *$&#t !$ gr!' /e oa+e$ *$/răz$e) va re!, &! !,!r$)ă să6"&h/eze 'e stră$. 2 *$ a&est %e" să6, *$/e'"$eas&ă o-e&tv!".  5 Vrea! să vă %a& să *$)e"ege) +'orta$)a a&este +s!$( &o$t$!ăC"a$e. 1!'ă &!+ ,t)( %a& 'arte /$ erarha te+'"er"or. M s6a! *$&re/$)at+eta"e /v$e , e&h'a+e$t sa&r!( $&"!sv +atera"e a/!se &har /$să"a,!r"e ze"or. Ar % !$ /ezastr! /a&ă a&este re"&ve 're)oase ar % '#$gărte/e +#$ +!r/are. Iată /e &e vă &er &a( *$ &az!" *$ &are 'r$tr6o $e$oro&re a)

% &a't!ra)( să $! /ezvă"!) a/evărat!" s&o' a" 'reze$)e voastre a&o"o.S'!$e) &ă a) ve$t să sa"va) 'ro'retatea stă'#$!"! vostr!. Mărt!rs) &har&ă a) %ost $e-!$ să vă sa&r%&a) 'e$tr! !$ ase+e$ea !&r!.  I, a+$t /e !$tatea /e 'ază a "! TeDs( a,a &ă a/ă!gă4  5 S6ar '!tea &a e&h'a+e$t!" să %e 'ăzt /e so"/a) /$ L$$0 *$ a&est&az( /a) &o+a$/a$t!"! gărz a&eastă s&rsoare.  L *$+#$a /o&!+e$t!" &ă'ete$e vo"!$tar"or. Era o a!torza)ese+$ată /e C"a$e , '!rta sg"!" &! *$se+$e"e ra$g!"! să!. 1!'ă +oartea"! TeDs( o ase+e$ea h#rte $! '!tea % g$orată.  1!'ă &e oa+e$ '"e&ară să se 'regăteas&ă 'e$tr! +s!$e( C"a$etr+se !$a /$tre $ave"e s'a)a"e 'erso$a"e &ătre &e" +a a'ro'at ora,(

Hora+( 'e$tr! a.a%"a /e "a &o+a$/a$t!" /e6a&o"o : !$ 'rete$ /e6a "! : &e%e" /e a&)!$e /e răs'!$s se 'regăte,te *+'otrva $va/ator"or. A!tortă)"e/$ toate "o&a"tă)"e( *$tre-ă e"( &!$os& +"oa&e"e , +ăs!r"e /e a&)!$e'revăz!te 'e$tr! ast%e" /e st!a) !rge$te( sa! este $evoe să " se e<'"&e"eg"e /e "a *$&e'!t7  Răs'!$s!" sos *$ &e" +a s&!rt t+' 'os-"( a/&ă *$ +a '!)$ /e'atr!ze& /e +$!te. He$era"!" *, '!$ea tr!'e"e s!- &o+a$/a "! C"a$e , *"$%or+a &ă tr+sese +esager &ătre toate ora,e"e 'r$&'a"e /e 'e Pă+#$t( *$

Page 104: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 104/123

$!+e"e E<&e"e$)e sa"e Lor/!" C"a$e L$$( s!&&esor!" *$ ra$g 'e Pă+#$t a"$o-"!"! TeDs( %ost!" Lor/ Co$s"er( &are ,6a 'er/!t va)a *$ %r!$tea tr!'e"ora'ăr#$/ ora,!" L$$ /e ata&!" 'r$ s!r'r$/ere( să"-at& , &r+$a" "a$sat /e ohoar/ă -ar-ară /e -est &! &h' o+e$es&( *$ *$&er&area /e a /str!ge &ea+a ava$sată &v"za)e &are a e<stat vreo/ată.

  Ma era! , a"te"e( s&rse *$ a&e"a, st"( /ar C"a$e $! %! !+t /e e<&es!"/e &!v$te goa"e( & /e o%erta *$ s$e , /e +'"&a)"e e. O ar+ată 'e &a"e /ea % orga$zată *$ $!+e"e "!  1!'ă &e re&t +esa!"( se *$/re'tă *$&et s're og"$/a +e$să /$ -aa/e a"ăt!r , *, 'rv +ag$ea. Era *+-ră&at &! arătoasa togă /e &o$%ere$)ara sava$)"or te+'"er. Ca toate ve,+$te"e 'e &are "e '!rta( , %a"/!r"ea&estea as&!$/ea! ve/er /%ere$)e"e sa"e. U$ 'rvtor ar % tre-!t să /ea/ova/ă /e +!"tă 'ers'&a&tate 'e$tr! a o-serva gra &! &are era *$%ă,!rată'e"er$a *$ !r!" g#t!"!( &roa"a -ogată &e +as&a /%or+tatea tr!'!"! /e "ag#t *$ os( 're&!+ ,( +#$e&"e %oarte str#+te "a *$&heet!ra +#$"or.  Ar % %ost $evoe /e tre "!$ 'e$tr! a6" *$,t$)a 'e Lor/!" Jerr$( a%"at 'e

Ve$!s( , /e 'atr! 'e$tr! a se /a /e ,tre Lor/!"! 1ra/( 'e Marte( *$tr!&#ta+-e"e '"a$ete se a%"a!( %a)ă /e Pă+#$t( /e 'artea &ea"a"tă a Soare"!( ar !$răs'!$s /e "a e tre-!a a,te'tat !$ t+' /e a'roa'e /o!ă or +a *$/e"!$gat.N!+a !$ +e+-r! a" %a+"e /o+$toare '!tea $ă/ă/! să 'r+eas&ăs'r$!" /%erte"or ta-ere e<ste$te *$ I+'er!. 1$ 'artea !/e"or a'ro'atea"e Lor/!"! Co$s"er $! se 'r+se *$&ă $& !$ se+$. 2 a'o( a&estea era!%e+e. N! ră+#$ea /e& /e&#t Lor/!" C"a$e. Frate"e +a +& a" "! Jerr$($e'ot!" ră'osat!"! Lor/ Co$/!&ător. Pe$tr!  S  Ur+ătoare"e &e" '!)$ ,ase "!$( e" era a&e"a &are !r+a să *$/e'"$eas&ă %!$&)a /e Lor/ Co$/!&ător *$ L$$.

  1!'ă+aza z"e a /o!a a $vaze se s&!rgea *$&et( *$&e'!ră săsoseas&ă $ave !ra,e( '"$e &! so"/a). P#$ă "a "ăsarea *$t!$er&!"!( 'este o+e /e oa+e$ se a%"a! *$ ta-ăra &e se *$t$/ea /e6a "!$g!" /r!+!"! s'reora,!" L$$ , 'e +a"!" r#!"!. M& veh&!"e &a $,te săge) , $ave s'a)a"eo-,$!te '"a$a! /eas!'ra( *$ t+' &e 'atr!"e /e 'e/estra, era! +o-"zatesă s!'ravegheze *+'re!r+"e 'ro'retă).  1r!+!r"e *$să era! '!st. Era 'rea /evre+e să6, %a&ă a'ar)a+!")+ea /$ L$$( /es're &are s&!tere"e aere$e tr+se *$ re&!$oa,terera'ortaseră &ă se re%!gase /$ ora,$" &!&ert'r$'or)"e&are#$ to!" /!'ă6a+ez ră+ăseseră *$&ă /es&hse.  C! o oră *$a$te /e a se *$$o'ta( 'atr!"e"e aere$e ra'ortaseră &ă

'or)"e se *$&h/ea! !$a &#te !$a , &ă '!ho!" /e re%!ga) se s!-)a *$a'ro'erea ora,!"! *$t!$e&at '#$ă "a o ,!v)ă %ravă. I$ t+'!" !"t+e ore( 'e&er $! se +a zărse $& !$ s&!ter tra$s'ort#$/ re%!ga). Părea ev/e$t &ăoa+e$ &are *, '!tea! 'er+te ase+e$ea +a,$ &oststoare or se a%"a!/ea *$ sg!ra$)ă( or a,te'taseră 'rea +!"t *$ s'era$)a s'r$!"! vre!$!+e+-r! a-se$t a" %a+"e.  La +ez!" $o')( vo"!$tar 'or$ră &! ze&e s&!tere , o $avă s'a)a"ă *$'er&!"oasa +s!$e *$&re/$)ată. Ca !$ 'r+ gest a" 'roas'ăt /o-#$/te

Page 105: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 105/123

a!tortă)( C"a$e Ie s'or %or)e"e( a/ă!g#$/ o s!tă /e so"/a) /$ ar+atareg!"ată. Prv '"e&area $ave"or *$t!$e&ate( a'o se gră- să6 *$t#"$eas&ă 'ege$era" &are re!,seră să soseas&ă. La $trarea sa( /os'reze&e -ăr-a) ser/&ară *$ '&oare@ Sa"!tară( a'o ră+aseră *$ 'oz)e /e /re').  C"a$e se o'r -r!s&. ;, 'ro'!sese să %e &a"+( so-r!0 *$&er&ase &har să

se &o$v$gă *$ s$ea "! &ă &eea &e se *$t#+'"a era %res&. 1ar &eea &e trăa'ărea &! tot!" a"t%e". Era &o'"e,t /e o e+o)e ter%a$tă 'e &are o &!$o,tea'rea -$e. O s+)ea &o'"e,$/!6 sste+!" $ervos &a o/$oară4 a&ea 'a$&ă'r+e/oasă( &o'"ăreas&ă( 'ro/!s!" z"e"or or-"e *$ &are $! era /e&#t !$+!ta$t &h$!t. M!,&h %e)e se &o$tra&taseră. 1e tre or *$gh) *$ se&. A'o(&! !$ gest s&!rt( răs'!$se "a sa"!t. Se *$/re'tă gră-t s're &a'!" +ese , sea,eză.  C"a$e a,te'tă '#$ă "!ară "o& &! to)( a'o "e &er! s&!rte ra'oarte/es're tr!'e"e /s'o$-"e. ;, $otă &%re"e &o+!$&ate /e %e&are *$ 'arte'e$tr! 'rov$&a sa( a'o a/!$ă &o"oa$e"e.  5 Fără 'atr! 'rov$&( /$ &are a-a !r+ează să 'r++ $%or+a) :

a$!$)ă e" : ave+ !$ tota" /e o'ts'reze&e + /e so"/a) $str!)( ,ase + /erezerv,t 'ar)a" $str!) , &a+ &$& s!te /e + /e &v" a').  5 E<&e"e$)ă( s'!se 'rete$!" să!( Mor/( I+'er!" L$$ are s!- ar+e( *$ &o$/) $or+a"e( o oaste /e !$ +"o$ /e oa+e$. Pe Pă+#$t( se ,te(%or)e"e &e"e +a $!+eroase s!$t sta)o$ate *$ !r!" sa! *$ $teror!" ora,!"!L$$( ar e"e a! %ost a$h"ate. A'roa'e 'atr! s!te /e + /e oa+e$ se a%"ă *$&ă 'e Ve$!s , &eva +a +!"t /e /o!ă s!te /e + 'e Marte.  C"a$e( &are a/!$ase *$ +$te a&este /ate( s'!se gră-t4  5 N! rez!"tă !$ +"o$ /e oa+e$.  Mor/ *$&!v$)ă &! gravtate.  5 Pe$tr! 'r+a oară /!'ă +!") a$( e%e&tve"e s!$t s!- &e"e o-,$!te.

C!&errea '"a$ete Ve$!s 'ărea să e"+$e to) $a+& 'ote$)a" aI+'er!"!( ar Lor/!" Co$s"er a &rez!t /e &!v$)ă &ă este +o+e$t!" să %a&ăe&o$o+.  5 ;$)e"eg( +!r+!ră C"a$e.  Se s+)ea stovt , $e'!t$&os( &a !$ o+ &are /es&o'eră /$tr6o /ată&ă $! 'oate +erge s$g!r.

CAPITOLUL \\III.  L1IA &o-or* &! gre!tate /$ "e&t&ă( &o$,te$tă &#t /e -ătr#$ă ,$eatrăgătoare "e 'ărea -ar-ar"or &are r#$ea! *$ &!rte. N! era *$să 'rea *$grorată. ;+-ătr#$se /e +!"tă vre+e( ar +ag$ea 'e &are o regăsea *$og"$/ă $! o +a ,o&a. L!&r!" +'orta$t era &ă *$treve/erea 'e &are o

so"&tase 'r+se &o$s+)ă+#$t!" "! Cz$&zar( /!'ă &e "a $sste$)e"e "!( eare$!$)ase "a 'rete$)a /e a se a&or/a !$ sa"v&o$/!&t.  ?ătr#$a z#+- &! trste)e. N! +a /ă/ea /o -a$ 'e a"&ăt!rea /e 'e"e, oase &are era tr!'!" e. S+)ea o oare&are !,!rare "a g#$/!" &ă 'ro-a-"+ergea *$ *$t#+'$area +or). ;$ 'o%/a v#rste , a /eza+ăgr /e s$e(a&&e'tase a&est &o+'ro+s %ără tragere /e $+ă. 1ar C"a$e * &er!se să6,as!+e a&est rs&. Se s+)ea s!r'r$să &ă 're"!area %!$&)e /e Lor/Co$/!&ător /e &ătre C"a$e $! o +a *$s'ă+#$ta. Avea +otve"e e să *"

Page 106: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 106/123

&o$s/ere 'e C"a$e a't 'e$tr! a,a &eva. Co$t$!ă să +eargă *$&et 'e&or/oare"e %a+"are( 'e s!- -o")"e s&"'toare , 'r$ *$&ă'er"e *$ &arestră"!&ea! &o+or"e %a+"e L$$. Peste tot era! t$er -$e &"ă/) , -ăr-o,&are ve$seră /e 'e *$/e'ărtata E!ro'ă &a să &!&ereas&ă !$ +'er! /es're&are ,ta! /oar /$ a!zte. Prv$/!6( se s+)ea *$/re'tă)t0 Pe$tr! toate

a&)!$"e '"$e /e &r!z+e 'e &are "e *$tre'r$sese 'e vre+!r. Pe$tr! -ătr#$a$e*$/!rătoare e $! era! /e&#t 'erso$%&area haos!"! *+'otrva &ăr!a"!'tase toată va)a.  I$tr#$/ *$ sa"a tro$!"!( g#$/!r"e $egre se rs'ră. Prv *$ !r &! o&hs&r!tător( &ă!t#$/!6" 'e &o$/!&ător!" +steros. N! se a%"a $+e$ 'e tro$sa! *$ a'ro'erea a&est!a. Hr!'!r /e -ăr-a) st#$/ /e vor-ă era! *+'ră,tate 'este tot. ;$tr6!$! /$tre gr!'!r zăr !$ -ăr-at t#$ăr( *$a"t ,zve"t( /%ert /e &e"a") /$ *$&ă'ere. To) '!rta! -ar-ă( /oar e" era 'roas'ătras.  C#$/ o văz!( *$&etă să +a as&!"te &eea &e s'!$ea !$!" /$tre *$so)tor "!. S&h+-area %! at#t /e ev/e$tă *$&#t 'este *$treg!" gr!' se "ăsă

tă&erea. L$,tea &!'r$se a'o , &e"e"a"te gr!'!r. 1!'ă +a '!)$ /e !$+$!t( to) -ăr-a) /$ *$&ă'ere se *$torseseră s're ea( 'rv$/6o ,a,te't#$/!6, &ă'ete$a să vor-eas&ă. L3/a a,te'ta, ea(&er&et#$/!6" !te.Cz$&zar $! era !$ o+ &h'e,( /ar *$%ă),area "! $s'ra %or)ă( &eea &e *$tot/ea!$a %a&e &a !$ -ăr-at să %e atrăgător. 2 tot!, $! era *$/ea!$s.L!+ea -ar-ar"or era '"$ă /e -ăr-a) '!ter$&. L3/a( &are se a,te'ta "a $,te&a"tă) /eose-te( era $trgată.  Ch'!" "! 'ărea +a /egra-ă se$z!a" /e&#t -r!ta"( &eea &e era$eo-,$!t. 1ar asta $! '!tea % o e<'"&a)e 'e$tr! %a't!" &ă era stă'#$!"a-so"!t a" a&este hoar/e +e$se , $e/s&'"$ate.  ?ăr-at!" *$a$tă s're ea. S'!se4

  5 1oa+$ă( a) &er!t să vă 'r+es&.  1$ a&e" +o+e$t L3/a,t! &are era '!terea "!. N&o/ată '#$ă at!$&$! +a a!zse o vo&e -arto$a"ă at#t /e'ro%!$/ă( at#t /e '"ă&!tă , /e'or!$&toare *$ a&e"a, t+'. ;" tra$s%or+a. ;$)e"ese /eo/ată &ă se *$,e"ase *$'rv$)a *$%ă),ăr "!. Se a,te'tase "a o %r!+!se)e -$e /e%$tă. A&est -ăr-atera *$să +$!$at.  S+) 'r+ %or /e tea+ă. O ase+e$ea vo&e@ O ase+e$ea'erso$a"tate@  Av! o vz!$e *$ &are a&est -ăr-at &o$v$gea I+'er!" L$$ să6 *$/e'"$eas&ă vo$)a. Mase"e era! h'$otzate.  Mar -ăr-a) &ăz!) *$ a/+ra)e. Se /es'r$se /e s!- '!terea vră &!

!$ e%ort /e vo$)ă. ;$tre-ă4  5 T! e,t Cz$&zar7  5 E! s!$t Cz$&zar  Co$%r+area hotăr#tă * /ă/! L3/e !$ $o! răgaz( /e, +a s&!rt. 1ea&eastă /ată *, ve$ *$ %re +!"t +a re'e/e. Se regăs &o+'"et. O&h se *$g!stară. ;" 'rvea 'e +are"e -ăr-at &! ost"tate /$ &e *$ &e +a +are.  5 Se 'are &ă &eea &e /orea+ să o-)$ *$ !r+a a&este vzte $! se va *$/e'"$( s'!se ea *$)e'ată.

Page 107: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 107/123

  5 ?$e*$)e"es( *$&!v$)ă Cz$&zar , r/&ă $e'ăsător /$ !+er.  N! o *$tre-ă &are era a&e" "!&r!. Părea $/%ere$t. Ră+ase 'o"t&os *$'&oare( a,te't#$/ &a ea să ter+$e &e avea /e s'!s.  5 P#$ă să te vă/( &o$t$!ă L3/a *$ver,!$ată( *+ *$&h'!a+ &ă e,t/oar !$ ge$era" s&!st. 1ar 'ot să6+ +ag$ez /ea &"'a &#$/ ve &o-or* *$

+or+#$t.  1$ 'artea &e"or"a") -ăr-a) /$ *$&ă'ere se a!z !$ +!r+!r. Cz$&zar *"$,t &! !$ se+$. S'!se4  5 1oa+$ă( ase+e$ea re+ar& s!$t g$toare 'e$tr! o%)er +e.S'!$e) /es're &e este vor-a , a'o vo hotăr* &e vo %a&e &! /!+$eavoastră.  L3/a *$&!v$)ă( /ar -agă /e sea+ă &ă $! s'!sese /es're e" *$s!, &ăs6ar % s+)t o%e$sat. O%tă *$ă-!,t. Avea a&!+ *$ +$te +ag$ea a&est! o+: , asta o /es&!raa. 1e6a "!$g!" store( ase+e$ea &o$/!&ător $at!ra"%!seseră r/&a) /e &ătre +!")+"e /ezore$tate. P!rta! *$ e hotăr#rea /e a&#r+! sa! a +!r. Fa't!" &ă /e +!"te or va)a "e era s&!rtă $! *$se+$a+are "!&r!. I$%"!e$)a "or as!'ra +!")+"or era +e$să. U$ ast%e" /e o+ '!tea

% *$ stare( &har a%"at *$ &h$!r"e +or)( să tragă /!'ă e" /$ast &! e<ste$)e *$/e"!$gate. II !&sese /ea 'e &o$/!&ător!" "ega" /$ L$$ , "ovse I+'er!"(%ă&#$/!6" să se zg!/!e /$ te+e". E /re't( tot!" %!sese o-)$!t 'r$tr6o"ovt!ră +"tară rs&a$tă( /ar stora a&&e'ta ase+e$ea a&&/e$te %ărăre+!,&ăr.  L3/a s'!se *$&et4  5 Vo % &#t +a &o$&să( /e vre+e &e( %ară *$/oa"ă( a +ar a+-)'o"t&e , '"ă$!e,t a"te &a+'a$ +"tare. Mă a%"! a& "a &ererea $e'ot!"!+e!( Lor/!" C"a$e L$$.  5 M!ta$t!" Răs'!$se Cz$&zar( *$&"$#$/ &a'!".  Re+ar&a "! era evazvă( o &o$statare , $! !$ &o+e$tar!.

  L3/a s+) !$ ,o& "ă!$tr& a%"#$/ &ă $%or+a)"e "! Cz$&zar /es'regr!'!r"e &o$/!&ătoare *" 'rvea! , 'e C"a$e( &are *$&er&ase să ră+#$ă *$!+-ra ve) 'o"t&e /$ L$$. N! *$/răz$ să a$a"zeze &e '!tea *$se+$aa&easta. Co$t$!ă "$,ttă4  5 Lor/!" C"a$e este !$ *$vă)at te+'"er( a,a &ă /e +!") a$ este'reo&!'at /e e<'ere$)e"e ,t$)%&e &! &ara&ter !+a$tar. 1$ 'ă&ate( &ea+a +are 'arte a e&h'a+e$t!"! să! se a%"ă a&( *$ L$$. L3/a r/&ă /$!+er. Pe$tr! t$e , 'e$tr! oa+e$ tă $! are $& o va"oare( /ar ar % o +are'er/ere 'e$tr! &v"za)e /a&ă va % /str!s sa! +!tat a&&/e$ta". Iată /e &eLor/!" C"a$e te roagă să6 'er+) să tr+tă $,te s&"av "a re,e/$)a sa /$ora, 'e$tr! a6 tra$s%era a&este $str!+e$te ,t$)%&e "a "o&!$)a /e "a )ară.

I$ s&h+-@  5 1a( re"!ă Cz$&zar. ;$ s&h+-@  To$!" I! era !,or -ato&ortor( ar L3/a av! /eo/ată se$za)a &ă se !&a *$tr6!$ %e" &! ea0 $! se a%"a *$să *$ st!a)a /e a a&or/a ate$)e !$!ase+e$ea "!&r!.  5 ;$ s&h+-( &o$t$!ă( te va răs'"ăt *$ +eta"e 're)oase , -!ter "aor&e 're) rezo$a-" 'e &are *" ve sta-".

Page 108: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 108/123

  1!'ă &e *$&hee( res'ră a/#$& , a,te'tă. Pe &h'!" &ă'ete$e -ar-arese *$t'ărse o e<'rese +e/tatvă.  5 A+ a!zt /es're e<'ere$)e"e Lor/!"! C"a$e &! a,a$!+te"e : ,ovăo &"'ă : +eta"e /v$e /$ L$$. U$e"e /$tre 'ove,t s!$t %oarte &!/ate.I$te$)o$ez &a /e *$/ată &e vo s&ă'a /e *$/atorr"e +"tare să &er&etez

a&est "a-orator. Co$t$!ă 'e !$ to$ hotăr#t. P!te) să6 tra$s+te) $e'ot!"!/!+$eavoastră &ă +&!" "! ,ret"& 'e$tr! re&!'erarea &e"or +a 're)oase&o+or /$ *$treg!" I+'er! L$$ $! a av!t $& o ,a$să /e "a -!$ *$&e'!t. ;$'r+e"e +$!te a"e ata&!"!( &$& $ave s'a)a"e a! &o-or#t 'e 'ro'retateaLor/!"! C"a$e 'e$tr! a se asg!ra &ă a&e"e ar+e +steroase $! vor %%o"oste *+'otrva %"ote +e"e , &o$s/er &ă a %ost !$ +are gh$o$ &ă e" *$s!,era '"e&at "a )ară *$ a&e" +o+e$t. P!te) să6 +a s'!$e) &ă $! a+ %osts!r'r$, /e te$tatva 'e &are a /es%ă,!rat6o "a +ez!" $o') a&!+ /o!ă z"e'e$tr! a re&!'era e&h'a+e$t!" , &ă te+er"e "! /e -!$ă sea+ă s!$t *$/re'tă)te.  ;$&hee4

  5 S+t o +are !,!rare ,t$/ &ă &ea +a +are 'arte a e&h'a+e$t!"!să! se a%"ă *$ sg!ra$)ă *$ +#$"e $oastre.  L3/a $! s'!se $+&. Fraza '!te) să6 tra$s+te)@ av!sese !$ e%e&t'ro%!$/ as!'ra e.  N! &rez!se &ă %!sese at#t /e *$&or/ată. I se 'ărea &ă( /a&ă ar vor-( ar/a /e go" 'ro'r!" e se$t+e$t ter-" /e !,!rare. P!te) să6 tra$s+te)@ N!e<sta /e&#t o s$g!ră $ter'retare. I se va 'er+te să '"e&e. Co$t$!ă săa,te'te.  Cz$&zar *$aotă '#$ă a!$se *$ %a)a e. Ceva /$ org$ea -ar-ară( at#t/e -$e +as&ată '#$ă at!$&( $terve$ *$ %e"!" "! /e a %. U+-ra !$! z#+-et-ato&ortor( /s're)!" %a)ă /e /e&ă/ere a" -ăr-at!"! '!ter$&( se$t+e$t!"

s$&er a" s!'erortă) %a)ă /e so%st&area L3/e. Vor-e"e "! arăta! &ă era&o$,te$t &ă /ă/ea /ova/ă /e +"ă. S'!se4  5 ?ătr#$o( te "as să '"e& 'e$tr! &ă +6a %ost /e +are a!tor at!$&&#$/ )6a +a$evrat %!" ast%e" *$&#t să /ev$ă : &!+ *, s'!$ea7  5 Lor/ Co$s"er. A&ea +,&are : , $!+a a&eea  5 M6a &reat o&aza 'e &are o a,te'ta+ 'e$tr! a ata&a +are"e I+'er!L$$.  Z#+-.  5 Po) '"e&a( '!rt#$/ &! t$e g#$/!" a&esta.  Pe$tr! &#teva &"'e( L3/a &o$/a+$ă se$t+e$ta"s+!" a&)!$ 'r$&are * o%erse "! TeDs '!terea a-so"!tă. 1ar era &! tot!" a"t&eva să *$)e"eg

&ă /e'arte( *$ s'a)!" $ter'"a$etar( !$ o+ a$a"zase a&eastă +,&are &a 'e!$ a/evărat /ezastr! 'e$tr! I+'er!" L$$. Ie,( %ără să +a s'!$ă vre!$&!v#$t.  Cz$&zar !r&a %ără gra-ă &o"$a( *$/re'ta$%"!6se s're *+'re+!reas&!$/ă , a+e$$)ătoare &are se *$ă")a *$ %a)a re,e/$)e /$ L$$ a "! C"a$e.Se o'r *$ /re't!" %ort%&a)e : re&!$os&#$/ +atera"!" /e &o$str!&)e a"te+'"e"or( /$ &are era a"&ăt!tă : a'o 'or$ g#$/tor +a /e'arte. C! a&e"a,$teres /e +a /evre+e &er&etă %#$t#$a )#,$toa re &! a'ă &"o&ottă. I$ &e"e

Page 109: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 109/123

/$ !r+ă( * %ă&! se+$ să se a'ro'e $g$er!"! &are &o$/!sese &o$str!&)a$ave"or s'a)a"e &e * '!rtaseră ar+ata 'e Pă+#$t.  5 C!+ %!$&)o$ez7 ;" *$tre-ă.  Co$str!&tor!" &er&etă %ără gra-ă te+e"a %#$t#$. Era !$ o+ /!r/!"!(%a+os 'e$tr! &ă s'!$ea g"!+e atat /e /eo&heate *$&#t '#$ă , &e +a tar

-ăr-a) se *$%ora! /e r!,$e. Se ara$ase /ea *$tr6!$! /$tre &e"e +a +ar'a"ate /$ ora,( *+'re!$ă &! tre %ete 'e &are , "e %ă&!se a+a$te , &! o s!tă/e s&"av( -ăr-a) , %e+e( to) /$ L$$. Era ! $ o+ +!")!+t( %ără să se "ase *$&orsetat *$ va)a "! /e tr!%e sa! orgo" /e,arte. 1es&o'er /es&hzăt!ra /e"a -aza %#$t#$ , se "ăsă *$ ge$!$&h *$ 'ra%( &a !$ +!$&tot /e r#$/. N! %!s$g!r!". Cz$&zar *$ge$!$&he "#$gă e"( %ără să6 'ese &ă '!rtarea "! *s&a$/a"za 'e $o-" /$ L$$ &are %ă&ea! a&!+ 'arte /$ s!ta /e s&"av &are *" *$so)ea. Ce /o 'rvră 'r$ /es&hzăt!ră.  5 Matera" /e &o$str!&)e 'e$tr! te+'"e( s'!se &o$str!&tor!" MeeDa$.  Cz$&zar *$&!v$)ă. Se r/&ară *$ '&oare %ără a"te &o+e$tar( 'e$tr!&ă a&est s!-e&t /s&!taseră *$/e"!$g *$ tot t+'!" !"t+"or a$. C#$/

a!$seră *$ &asă : &#teva +$!te +a t#rz! : &ă'ete$a , *$so)tor!" să!r/&ară /ra'er"e greoae &are a&o'erea! 'ere) &or/or!"! &e /!&ea *$"a-orator!" 'r$&'a". Ca, *+'re+!rea e<teroară( z/!r"e 'ărea! *$&ă"zte/e o s!rsă $ter$ă.  Matera" /e &o$str!&)e 'e$tr! te+'"e 1$ $o! $! s&h+-ară $& ovor-ă. Pătr!$seră *$ "a-orator!" 'ro'r!6zs. 1e /ata a&easta se 'rvră !"!)!$!" 'e &e"#a"t. ;$&ă'erea era &o$s/era-" +a +are %a)ă /e /+e$s!$"e$)a"e( /e, e $! ,ta! a&est "!&r!. O -!$ă 'or)!$e /$tr6!$ 'erete %!sese *$/e'ărtată( ar s!'ra%a)a s'ărt!r 5a&!+ &o+'"et ast!'ată  5 Era *$&ă groso"a$ă , $e%$sată. Era *$să /oar !$ &a/r! ge$era". Pea'roa'e %e&are +etr! 'ătrat a" +e$se 'ar/ose" se a%"a! +a,$ăr o'a&e ,

tra$s'are$te( +e&a$s+e +ar , +&( !$e"e a'are$t *$treg( 'e &#$/ a"te"e(/oar %rag+e$te.  Pe$tr! o &"'ă avea se$t+e$t!" &ă $! ,t "a &e să te !) +a *$t#.Cz$&zar *$a$tă &!raos( tre&#$/ *$ revstă +a +!"te /$tre o-e&te"etra$s'are$te( &! o 'rvre &are *$&er&a să re)$ă &ara&terst&"e %or+e"or ,&o$str!&)a $teroară. La *$&e'!t $! se arătă *$ $& !$ %e" $teresat /e o&er&etare +a a+ă$!$)tă. 1ar /eo/ată 'r$se &! &oa/a o&h!"! o +,&are.  O "&ărre. Se a'"e&ă , 'rv ate$t *$tr6!$ &!%ăr +a +!"t "!$g( /e %or+a!$e ra&"e( 'ar)a" tra$s'are$t. A/+ră &ă't!,ea"a "!<oasă , v! &o"orată. 1ar$teror!" se &!r-a *$ os( /#$/ $a,tere !$! &a$a" *$g!st. 1e6a "!$g!"&a$a"!"! se rostogo"ea o s%eră "!+$oasă. Se /e'"asa *$&et , *$tr6!$ +$!t

a!$se "a &a'ăt!" &!te.  A&o"o se o'r , %ă&! o 'a!ză( &a , &!+ : "a %e" /e "'stă /e gra-ă : ar %+e/tat as!'ra !r+ătoare +,&ăr( 'e$tr! &a a'o să6, rea 'r!/e$tă /r!+!" *$a'o.  M,&area a'are$t "'stă /e $o+ă *" %as&$ă 'e Cz$&zar. ;$t$se +#$a&! -ăgare /e sea+ă( a'ro'$/!6o "a !$ /eget /e s%eră. N! se *$t#+'"ă $+&.Se /ă/! *$a'o , *, )!g!e -!ze"e. 1e, ata&ase *$ %e"!" a&e"a ora,!" L$$( $!era e" o+!" &are să r,te. Fă&! se+$ !$! gar/a$.

Page 110: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 110/123

  5 A/! !$ s&"av( * s'!se.  La 'or!$&a "! !$ %ost $o-" /$ L$$( tra$s'r#$/ 'r$ to) 'or( *$t$se+#$a , at$se s%era +,&ătoare. 1eget!" "! 'ătr!$se &a , &!+ a&o"o $! ar %e<stat $+&.  ?ătr#$!" se retrase !"!t. 1ar $e*$/!'"e&at!" Cz$&zar $! ter+$ase &!

e". 1eget!" tre+!rător 'e$etră *$&ă o /ată s%era( &! +a '!)$ă tea+ă. 2s%era se rostogo" *$ e"( 'r$ e"( /$&o"o /e e". Cz$&zar /ă/! s&"av!" "a o 'arte, *$&e'! să6" 'rveas&ă g#$/tor. Pro-a-" &ă g#$/!r"e se &tea! 'e &h'('e$tr! &ă -ăr-at!" ge+! *$grozt4  5 Stă'#$e( $! *$)e"eg $+& /$ &eea &e a+ văz!t. N+&. N+&.  5 O+or#)6" Or/o$ă Cz$&zar.  Se *$toarse *$&r!$tat s're +a,$ăre.  5 Tre-!e să %e &eva( s'!se &! o $otă /e *$&ă'ă)#$are *$ g"as( tre-!esă e<ste !$ +otv a$!+e 'e$tr! +,&ăr"e astea( 'e$tr!@ E<ste$)a e.  J!+ătate /e oră +a t#rz! *$&ă o +a &er&eta.

CAPITOLUL \\II

  NUMAI 1I6A2 FI ;N STARE@( *, re'eta C"a$e *$t!$a. 1ar ,ta &ă $!'!tea rs&a. N! *$&ă.  I !sese /e a&or/ &! !$ a$!+e &$s+ &a so"/a) tr+, /e Lor/!" TeDssa +!te e&h'a+e$t!" să! *$ L$$. A&esta $&"!/ea , &e" +a 're)os /$tretoate o-e&te"e găste( o stvă &are se /e'"asa *$&oa&e , *$&o"o *$tr6o &!te *$%or+ă /e ra&"ă0 era o /es&o'erre /$ E'o&a /e A!r( &are *" zg!/!se '#$ă *$a/#$&!" %$)e sa"e.  1atortă s%ere e$erget&e $! ,ovăse să "ase 'e +#$a "! TeDs toatere"&ve"e a&e"e străve&h , +$!$ate &!"t!r.  N! avea $evoe /e&#t să a!$gă *$ a'ro'erea s%ere 'e$tr! &a(%o"os$/!6 +o/!" /e %!$&)o$are( să se '!$ă /e a&or/ &! ea.

  1!'ă a&eea '!tea % &o$tro"ată +e$ta" /e "a /sta$)ă. P!ter"e e stra$a&)o$a! a'ro<+atv tre z"e. ;$tr6!$ +o+e$t gre! /e sta-"t a" z"e a treaea *$&eta să +a răs'!$/ă at!$& &#$/ o &he+a.  Era $evoe &a *$ 'eroa/a a&eea să o vzteze /$ $o! *$ t+' &e se a%"a *$ ra&"a e ,( 'r$ &o$ta&t /re&t( să resta-"eas&ă ra'ort!".  1!'ă +o/!" *$ &are 'ro&e/ase TeDs se 'ăr!se ev/e$t &ă Lor/!"Co$s"er $! $te$)o$a să6" /es'artă /e e&h'a+e$t!" să!. A,a &ă 'ăstrareas%ere "a re,e/$)a "! /$ L$$( s!- 'ază( $! avea $& o +'orta$)ă.  1ar or&#te gr ar % '!t!t să6, %a&ă. N! se a,te'tase a !$ ata& at#t /e+'orta$t *$&#t ora,!" L$$ să %e &!&ert 'r$tr6o s$g!ră a&)!$e ra'/ă.  2 ast%e"( ar+a &are ar % '!t!t '!$e &a'ăt răz-o!"! $! se +a a%"a *$

'!terea "! /e&#t /a&ă re!,ea să a!$gă *$ 'rea+a e 'r$tr6o stratage+ăs&!stă.  Tot!,( $! se s+)ea *$&ă at#t /e /s'erat.  1e %a't( $& %or)e"e /$ L$$ $! era! *$&ă s!%&e$t /e '!ter$&e 'e$tr!a '!tea să trag# %o"oase /e 'e !r+a !$! +ra&o".  1e, $! *$&eta să se g#$/eas&ă : *$tr6!$ %e" /e ago$e +e$ta"ă : "a'os-"tă)"e /e a a!$ge *$ L$$ , *$ 'ro'r &asă( se /e/&ă e$erva$te *$/e"et$&r /e a 'regăt o ar+ată /e "!'tă.

Page 111: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 111/123

  Pr$tre +"tar /$ L$$ &r&!"a o z&a"ă &are s'!$ea4 /a&ă !$ re&r!t. ;$'r+a "!$ă /e $str!&)e este ar!$&at *$ "!'tă( 'r&$!e,te +oartea&a+araz"or să /ea $str!)0 *$ a /o!a "!$ă( *+'e/&ă retrager"e /eve$te$e&esare /$ &a!za "!0 *$ &ea /e6a trea "!$ă( /ev$e $!+a -!$ 'e$tr! a se"ăsa o+or#t *$ 'r+a -ătă"e.

  Ur+ăr$/ !$ gr!' /e re&r!) /!'ă &#teva să'tă+#$ /e $str!&)e(C"a$e &o$stată &! /s'erare &#tă /re'tate avea z&a"a. Pe$tr! a /o-#$/s&!s$)a $e&esară trager &! ar&! era $evoe /e o &o$"!&rare 'er%e&tă *$tre+$te , tr!'. 1e'r$/erea "!'te &! sa-a &erea o +are &a'a&tate /e&o"a-orare &! &e"a") &a+araz. Iar "!'ta &! "a$&ea era '!r , s+'"! o artă *$s$e.  P"a$!" 'e &are La *$%ă),at *$ a&ea $oa'te *$treg!! Stat Maor era o *$&er&are /e a as&!$/e s"ă-&!$"e 'e &are "e avea. Se -aza 'e hotăr#rea%er+ă /e a %o"os oa+e$ $a') *$ $a *$t# a tr!'e"or /e a'ărare. 1ă/! , o/s'oz)e *$ 'rv$)a &e"or $e$str!)4  5 Să $!4or)a) a$tre$a+e$te"e. S&oate)6 *$ aer "-er , *$vă)a)6

e"e+e$te"e /e -ază *$ +#$!rea ar+e"or. Ma *$t# ar&!" &! săge)( a'o"a$&ea , "a !r+a sa-a.  T#rz! *$ $oa'te( /!'ă *$t#"$re( e<a+$ă ra'oarte"e( 'rvtoare "aora,e"e No!rs , H!F( &are &ăz!seră( 'ra&t& %r.r0 "!'tă. ;$ t+'!" ata&!"!-ar-ar"or( s&"av se răs&!"aseră'!r , s+'"! , *, !&seseră stă'#$. U$ra'ort s!'"+e$tar a" stat!"! +aor re&o+a$/a e<e&!)a *$ +asă a t!t!rors&"av"or va"z.  C"a$e tr+se +esager să6 &o$voa&e 'e &o$/!&ător &o+er&a$)"or ,'e $/!stra, "a o &o$%er$)ă +at$a"ă( /!'ă &are +erse "a &!"&are( 'reo&!'a/e 'ro-"e+a s&"av"or.  La ora ze&e /es&hse a/!$area( $%or+#$/!6 'e &e o s!tă /e

re'reze$ta$) a $eg!stor"or &ă ar+ata re&o+a$/ase e<ter+$area s&"av"or-ăr-a).  C!v$te"e "! 'ro/!seră o rea&)e +e/ată.  U$ -ăr-at s'!se4  5 E<&e"e$)ă( /ar este +'os-" N! '!te+ /str!ge o ase+e$ea av!)e.  Asta 'ărea să %e att!/$ea ge$era"ă( &! /o!ă e<&e'). A+#$/o era!t$er. U$!" /$tre e "!ă &!v#$t!"4  5 1o+$"or( este o a&)!$e $e&esară.  Ce"ă"a"t s'!se4  5 Perea +ea este &ă a&eastă &rză %a&e 'os-" !$ +'orta$t a&t'rogresst.

  A+#$/o %!ră h!/!) /e $eg!stor *$%!ra).  C"a$e 'ă, *$ %a)ă , r/&ă +#$a. C#$/ se %ă&! "$,te *$&e'!4  5 N! este vre+e 'e$tr! !+ătă) /e +ăs!ră. Tre-!e să a/o'tă+ !$asa! a"ta /$tre so"!).  Ur+ă o sere /e /s&!) a'r$se *$tre gr!'!r"e /e $eg!stor#$ &e"e /$!r+ă( !$ '!rtător /e &!v#$t zse &!rte$tor4  5 E<&e"e$)ă( $eg!stor a%"a) /e %a)ă s!$t /e a&or/ să se 'ro+tăs&"av"or "-ertatea.

Page 112: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 112/123

  Pe$tr! o &"'ă &e 'ăr! $es%#r,tă( C"a$e s&r!tă r#$ete"e a!/tor!"!(a'o "e *$toarse -r!s& s'ate"e , 'ărăs *$&ă'erea. I$ a&ea /!'ă6a+ază'regăt !$ -!"et$ s'e&a"4  LI?ERTATE PENTRU TOŢI SLUJITORII LOIALI.  1$ or/$!" e<&e"e$)e sa"e( Lor/!" C"a$e L$$( Co$/!&ător a I+'er!"!(

ssva$t te+'"er( 'roteat a" ze"or ato+&( se /e&retează !r+ătoare"e 'e$tr!tot/ea!$a4  SALUTRI t!t!ror a&e"or -ăr-a) , %e+e &are a! servt I+'er!" &!s+'"tate , %o"os( s'ă,$/ 'ă&ate"e &o$/!&ător"or &are 6a! t#r#t *$ răz-oae$esă-!te( *+'otrva $terese"or I+'er!"! L$$( &e" o&rott /e ze Iată ,a$sa"-ertă) a-so"!te 'e &are o +erta)( gra)e &o+'ortăr voastre /$ !"t+a$  I+'er!" a %ost ata&at /e !r $va/ator &r!/ , -ar-ar. 1o+$a teror $!'oate % *$să /e&#t te+'orară( /eoare&e /!,+a$!"! se va o'!$e o %or)ă /e$e*$%r#$t. O ar+ată /e !$ +"o$ /e oa+e$ se a%"ă 'e /r!+ /$s're Marte ,Ve$!s( ar a& 'e Pă+#$t o %or)ă rezst-"ă( *$s!+#$/ 'este /o!ă +"oa$e

/e oa+e$( este /ea gata /e "!'tă.  I$a+&!" $!+ără +a '!)$ /e ,aze& /e + /e so"/a). A&este ar+ate$e*$se+$ate( &are a o-)$! o v&tore /e +o+e$t 'r$tr6!$ ata& s!r'r$zător, os$&( s6a! gră-t să se a"ăt!re !$ gr!' /e -ăr-a) , %e+e $e&h-z!). Toate %e+e"e( *$ a%ară /e &e"e &arese %a& v$ovate /e &r+e /eose-te( vor %&r!)ate. I$ &eea &e6 'rve,te 'e -ăr-a) &are a! tre&!t /e 'artea /!,+a$!"!($! a! /e&#t o s$g!ră ,a$să4 să 'ărăseas&ă $e*$t#rzat oastea -ar-ară , SSE PREZINTE LA TA?ERELE 1E CONCENTRARE e$!+erate "a s%#r,t!" a&este'ro&"a+a). Ta-ere"e $! vor % 'ăzte( /ar să'tă+#$a" se vor %a&e a'e"!r$o+$a"e. Fe&ăr! o+ a &ăr! 'reze$)ă va % &o$statată &! reg!"artate *$!r+a a&estor a'e"!r( se gara$tează "-ertatea /e'"$ă /$ +o+e$t!" *$ &are

$a+&!" va % -r!t.  Pe$tr! &e &are vor &o$t$!ă să /ea /ova/ă /e $es!'!$ere( 'e/ea'saeste +oartea.  A&e"or -ăr-a) , %e+e &are( &! &re/$)ă( $! a! *$&etat să6, *$/e'"$eas&ă *$/atorr"e sta-"te( e!( Lor/ C"a$e( *$ &a"tate /e Lor/Co$/!&ător( a" I+'er!"! L$$( "e 'or!$&es& !r+ătoare"e4  Toate. Fe+e"e , &o' vor ră+#$e "a re,e/$)e"e "or a&t!a"e(&o$t$!#$/ să s"!eas&ă "a %e" &a '#$ă a&!+.  To) -ăr-a) se vor 'reze$ta *$ %a)a stă'#$"or "or , "e vor &ere4 1ores&să !r+ez 'ro'!$erea Lor/!"! C"a$e. 1a)6+ hra$ă 'e$tr! o să'tă+#$ă să'ot a!$ge , e! "a !$a /$tre ta-ere"e /e &o$&e$trare.

  1!'ă &e a) %ă&!t a&est "!&r! , at 'r+t 'rovz"e( 'or$) +e/at. NU;NTRZIAŢI NICI MCAR O SINHUR OR.  1a&ă /$tr6!$ +otv oare&are stă'#$!" vostr! $! este a&asă( "!a)6văs$g!r /e +#$&are , '"e&a) %ără 'er+s!$ea "!. N+e$ $! vă va '!tea *+'e/&a să 'ărăs) ora,!".  Or&e -ăr-at /$ &ategora &e"or vza) /e a&est or/$ &are va % găstas&!$z#$/!6se *$tr6!$ ora, /!'ă /o!ăze& , 'atr! /e ore /e "a '!-"&areaa&este 'ro&"a+a)( /ev$e s!s'e&t /e tră/are.

Page 113: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 113/123

  Pe/ea'sa este +oartea.  Pe$a! a % *$ sg!ra$)ă( +erge) *$tr6o ta-ără /e &o$&e$trare ,'reze$ta)6vă reg!"at "a toate a'e"!r"e $o+$a"e. 1a&ă ta-ăra este ata&ată/e -ar-ar( *+'ră,ta)6vă 'r$ 'ă/!r sa! *$ +!$) , a/ă'ost)6vă( or *$/re'ta)6vă s're o a"tă ta-ără. Toate ta-ere"e vor % a'rovzo$ate

&ores'!$zător &! hra$ă.  To) &e /e -!$ă6&re/$)ă *, vor /o-#$/ ast%e" "-ertatea "a s%#r,t!"răz-o!"!. Vor o-)$e +e/at /re't!" /e a se &ăsător. Se va 'er+te&o"o$zarea !$or tertor *$&ă $e'o'!"ate. 1!'ă &$& a$ vor -e$e%&a /etoate /re't!r"e &etă)e$e,t gara$tate +gra$)"or stră$.  A&esta este s%#r,t!" s&"ave *$ I+'er!" L$$  FIŢI ;NŢELEPŢI : FIŢI PRU1ENŢI : FIŢI LI?ERI.  1o&!+e$t!" avea '!$&te"e ! s"a-e( %ără *$/oa"ă. ;$a$te /e a6" e+te(C"a$e 'er/!se +!"t t+' ev/e$)$/!G +erte"e *$ %a)a !$! gr!' /e o%)er&!'r$, /e *$/oa"ă. ; g$orase 'e $eg!stor0 era! 'rea &or!') 'e$tr! a +a% $teresat /e 'ărerea "or. Arătase &ă ar % %ost 'ra&t& +'os-" să %e )$!t

se&ret !$ or/$ ge$era" /e e<e&!)e *$ +asă. Ce +a +!") /$tre s&"av ar %%!gt 'e$tr! a s&ă'a( /eve$$/ *$tr6a/evăr 'r+e /o,. Re&!$os&!se &ă'ro&a+a)a : /e, e" $te$)o$a să6, res'e&te %e&are 'ro+s!$e $&"!să *$ea : era '"$ă /e +$&!$. N!+a *$ ora,!" L$$ tre&!seră /e 'artea "!Cz$&zar !$ +"o$ /e s&"av( +!") /$tre e so"/a) $str!). Cz$&zar * '!tea%o"os 'e$tr! a'ărarea or&ăr! ora, &!&ert( 'ăstr#$/!6, ast%e" 'ro'raar+ată gata /e "!'tă. Mor/ %!sese &e" &are( 'e !$ to$ sar&ast& , hotăr#t('!sese &a'ăt /s&!)"or /!'ă6a+aza t#rz!.  5 1o+$"or( e<'"&ase e"( se 'are &ă $! 'r&e'e) &ă ,e%!" $ostr!( /e, as'!"-erat /$tr6o s$g!ră "ovt!ră toate "!z"e , s'era$)e"e $oastre /e,arte(a *$)e"es &! &"arvz!$e *$se, &a!ze"e &are $e6a! a/!s *$ a&eastă st!a)e. I$

!r+a a&este /s&!) $! 'oate tăgă/! $+e$ &ă $! ave+ /e a"es. R/&ăg"as!". ;$ a&este +o+e$te( &#$/ /ezastr!" 'are +$e$t( $e '!te+ &o$s/era$oro&o, &ă ave+ *$ %r!$tea $oastră !$ &o$/!&ător ge$a"( &are $e6a arătats$g!ra &a"e +"tară &are $e 'oate a/!&e v&tora. 1o+$"or : vo&ea * răs!$ă&ere+o$os 5v6" 'rez$t 'e Lor/!" C"a$e L$$( $o!" Lor/ Co$/!&ător  Ura"e"e $! &o$te$ră +$!te *$ ,r.  CAPITOLUL \\III.  CLANE !r+ăr -ătă"a /e "a Hora+ /$tr6o $avă /e 'atr!"are &! &arez-!ra /e "a o 'oz)e *$tărtă "a a"ta. Es&a/r"e"e /!,+a$e se stră/!a! %ără *$&etare să se a'ro'e /e e"( /ar a'arat!" "! era +a ra'/ , +a +a$evra-".  A! *$&er&at &har să a!$gă /eas!'ra "! : tr!& -$e &!$os&!t *$

&o$%r!$tăr"e $ave"or s'a)a"e. 1ar s&!rgeGa /e e$erge a,te'tată $! av! "o&.M&a $avă $& $! se *$&"$ă( &eea &e ar % tre-!t să %e e%e&t!" +$+ 'ro/!sat!$& &#$/ /o!ă s!rse /e e$erge ato+&ă se s!'ra'!$ 'e vert&a"ă.  E%ort!r"e "or *" *$grorară 'e C"a$e. Cz$&zar era &! sg!ra$)ă &o$,te$t&ă a/versar!" să! avea +a +!"te &!$o,t$)e /es're +eta"e"e /v$e /e&#t e"sa! teh$&e$ "!. 1ar ar % %ost regreta-" /a&ă ,6ar % /at sea+a /$ &eea &ese 'etre&e &! +&a $avă &ă "a -or/!" e se a%"a *$s!, C"a$e. ;, /orse săasste Ia a&eastă -ătă"e ,( *$ &!/a 'er&o"e"or( o !r+ăr +$!t &! +$!t.

Page 114: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 114/123

  L!'ta era as'ră( +!"t +a as'ră /e&#t se a,te'tase( +a a"es &ă a"te'atr! ora,e &ăz!seră *$ !"t+e"e 'atr! să'tă+#$. Re&r!) $e$str!)"!'taseră &! să"-ăt&e 'e$tr! ve)"e "or. Săge)"e %ă&!seră +!"te v&t+e *$r#$/!r"e ata&ator"or. S!")e"e( +#$!te &! st#$gă&e( /ar , &!hs'erare('r&$!seră +!"te ră$ , !$eor &har +oarte. Ce" +a ră! era *$să &#$/ se

a!$gea "a "!'ta &! să-"e. O /ată &e s&ă'a! /e ar+e"e &! &are '!tea! %ata&a) /e "a /sta$)ă( -ar-ar vo$& , '!ter$& * /ove/ea! &! !,!r$)ă 'ea/versar "or +a s"a-.  Pr+a "$e &ăz!se $+&tă. I$tră *$ "!'tă &ea /e6a /o!a "$e. Tr!'e"e/e rezervă a"e -ar-ar"or *$a$tară. Sto"!r"e /e săge) 'or$te *$ *$t#+'$area"or *$t!$e&ară &er!"( /e&+#$/ r#$/!r"e ata&ator"or. Ur"ete"e /e /!rere(-"este+e"e( ge+ete"e /s'erate a"e ră$)"or( ago$a so"/a)"or /$ L$$(hăt!) , se&era) /e +oarte( toate a!$gea! "a !re&h"e &e"or a%"a) *$ +&a$avă ra'/ă. A'ărător *$&er&a! /$ răs'!ter să ră+#$ă gr!'a). A,a s!$a!$str!&)!$"e4 retragerea or/o$ată s're 'e)e"e /$ &e$tr!" ora,!"!( 'regăttesă %a&ă %a)ă t+' *$/e"!$gat !$! ata& 'r$ s!r'r$/ere.

  Retreg#$/!6se( $ave"e s'a)a"e !r+a! să aterzeze *$ !"t+a &"'ă'e$tr! a *+-ar&a ar+ata *$&o")tă : /ar teoret& $ta&tă : a"&ăt!tă /$ &v"ro-!,t /e o/$oară. 1!'ă o "!$ă , !+ătate /e $str!&)e( era! +!"t 'rea're)o, &a să %e sa&r%&a) *$tr6o "!'tă 'e va)ă , 'e +oarte.  C! sg!ra$)ă &ă Cz$&zar( $!+ăr#$/!6, oa+e$ /!'ă %e&are -ătă"e(tre-!a să % av!t /ea 'ro'r"e *$/oe". I$ ge$era"( ar+ata "! s'orea z"$&(gra)e s&"av"or "'s) /e re+!,&ăr. 1ar &! &#t ar+ata era +a $!+eroasă( &!at#t &o$tro"!" e /eve$ea +a /%&".  Soarta -ătă e , a ora,!"! era tot!, 'e&et"!tă. La "ăsarea *$t!$er&!"!( %o&!r"e v&tore *, *$ă")a! v#"vătă"e 'e toate străz"e'r$&'a"e. F!+!" se *$&o"ă&ea s're &er( ar %"ă&ăr"e s#$ger /a$sa! *$

 *$t!$er&. Lo&!tor( &are trăa! a&!+ 'r+e"e &"'e a"e o&!'a)e -ar-are( $!avea! &!+ să6, *$&h'!e &ă re&!$oa,terea *$ s"ă a *$%r#$ger re'reze$ta !$'os-" '!$&t /e &ott!ră *$ /es%ă,!rarea răz-o!"!.  Sosse +o+e$t!" să se /e&/ă &#$/( !$/e , *$ &e &o$/) %or)a'r$&'a"ă /$ L$$ !r+a să /ea -ătă"a hotăr#toare 'e$tr! &o$tro"!" '"a$ete.2 +a tre-!a( /e ase+e$ea( "!ată o a"tă hotăr#re "egată /e *$&er&area(/eose-t /e rs&a$tă( /e a a!$ge *$ a'ro'erea s%ere "!+$oase. C"a$e se *$%oră. ;, str#$se $e"$,tt +a$ta *$ !r!" !+er"or $evo"$&.  ;$&ă +a &h-z!a as!'ra &ă"or &e '!tea! % %o"oste &#$/ sos &! !$+esa !$ $o-" /$ L$$( e"-erat /e -ar-ar.  S&rsoarea &o$)$ea o s&!rtă *$tre-are /$ 'artea "! Cz$&zar4 Te6a

g#$/t vreo/ată( /rag!" +e! Lor/ C"a$e( &!+ a %ost 'os-" &a &v"za)aE'o& /e A!r să %e /str!să *$ *$treg+e7  Era o 'ro-"e+ă "a &are C"a$e +e/tase $! /e '!)$e or. 1ar $&o/ată$! 6a tre&!t 'r$ g#$/ &ă !$ -ar-ar /e 'e *$/e'ărtat!" sate"t a" "! J'ter ar'!tea &!$oa,te răs'!$s!".  ;" *$tre-ă 'e $o-"!" e"-erat( !$ &ava"er a I+'er!"!( /e v#rstă+"o&e( &are era st!a)a *$ L$$. Răs'!$s!r"e $! 'ărea! *$-!&!rătoare.

Page 115: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 115/123

N!+ero, s&"av se răz-!$aseră 'e %o,t "or stă'#$. M!"te %e+e /e ra$g *$a"t%!seseră re/!se "a stat!t!" /e 'rostt!ate.  ;$ 'rv$)a $o!tă)"or /e "a re,e/$)a "! /$ L$$( a%"ă &ă Cz$&zar a $vtat *$ +o/ '!-" & sava$) te+'"er să se o&!'e /e a$!+te re"&ve &area! a'ar)$!t Lor/!"! C"a$e.

  I$teresat( C"a$e *$tre-ă4  5 Char a +e$)o$at $!+e"e +e!7  5 Era s&rs a&o"o( ve$ răs'!$s!"( ar o+!" r/&ă /$ !+er. L6a+ &tt *$t+'!" !$ea /$ e,r"e +e"e *$ &!rtea 'a"at!"!.  C"a$e se g#$/ "a toate a&estea +!"t t+' /!'ă &e /s&!)a se *$&hease. ?ă$!a &ă $! este /e&#t o &a'&a$ă( /e, Cz$&zar $! avea /e !$/esă ,te &#t /e va"oroasă era s%era.  1a&ă -ar-ar!" ar 'rv *$ă!$tr!" e 'r $tr6!$ t!-( ar ră+#$e !+t /e&eea &e e<sta *$ă!$tr!. 1ar tot $! 6ar % '!t!t % /e %o"os.  Tot!,( &har 'res!'!$#$/ &ă era vor-a /e o &a'&a$ă( $! avea /e a"es.1$ '!$&t!" "! /e ve/ere( era ese$)a" să a!$gă *$. Pro'erea s%ere. Tre-!a

oare să6, as!+e rs&!"7  ;, &#$tărea *$&ă ,a$se"e( &#$/ !$ a"t $o-" e"-erat sos &! !$ $o!+esa /e "a Cz$&zar. G A, /or să 'ort o /s&!)e &! t$e , să6) arăt !$a$!+e o-e&t &!+ : &re/ e! : $! a +a văz!t. Po) găs o &a"e 'e$tr! &a oast%e" /e *$t#"$re să %e 'os-"ă7  Lor/ C"a$e 'reze$tă +esa!" "a *$tr!$rea /$ /+$ea)a !r+ătoare aStat!"! Maor. C! to) res'$seră o ase+e$ea *$t#"$re( /ar &ăz!ră /e a&or/&ă era $e&esară tr+terea !$! răs'!$s o%&a" &ă'ete$e -ar-are.  M!ta$t!"( &are avea +otve"e "! să 'ară &#t +a sg!r 'e s$e(re/a&tase /ea o s&rsoare. O &t *$ %a)a o%)er"or 'reze$)4  Către &ă'ete$a -ar-ară( Cz$&zar4

  ;$&er&area "a,ă /e a O-)$e *$/!rarea 'e$tr! &r+e"e voastre *+'otrva!+a$tă)( a'e"#$/ "a +$e 'erso$a"( este za/ar$&ă. Părăs) a&eastă '"a$etă *+'re!$ă &! %or)e"e voastre -ar-are. N!+a s!'!$erea +e/ată vă +a'oate sa"va( 'e vo , E!ro'a( /e "a /str!gere. F) &d -ăgare /e sea+ă  C"a$e( Lor/ Co$/!&ător I$ter+ar.  Mesa!" a %ost a'ro-at , tra$s+s 'r$tr6!$ o%)er -ar-ar 'rzo$er.C"a$e *$&e'! +e/at să %a&ă !"t+e"e 'regătr 'e$tr! "a$sarea !$! ata&as!'ra ora,!"! L$$. Pos-"tatea !$! ase+e$ea asa"t %!sese /s&!tată /e$e$!+ărate orA &arter!" ge$era". C! to) %!ră $evo) să re&!$oas&ă %a't!"&ă era +a /egra-ă vor-a /es're o s+!"are. He$era" &re/ea! &ă o/e-ar&are ar '!tea să 'rovoa&e &o$%!ze 'r$tre a'ărător ora,!"! , asta 6

ar % /at ar+ate +'era"e 'os-"tatea să re&!&ereas&ă ora,e"e &hee +a *$/e'ărtate( &eea &e tre-!a să %e a/evărat!" o-e&tv. Căz!seră /e a&or/ &atr!'e"e /e asa"t să %e retrase /$ L$$ *$ $oa'tea !r+ătoare z"e ata&!"!.  C"a$e era +!")!+t. Por$ s're L$$ *$ z!a 're+ergătoare ata&!"! &!!$ s&!ter /$ &are /es&ăr&ă *$tr6!$ "o& zo"at !$ +ăgar , o &ăr!)ă '"$ă &!zarzavat!r. U"t+e"e /o!ăs'reze&e +"e "e 'ar&!rse +erg#$/ aga"e 'e "#$gă&ar.

Page 116: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 116/123

  ;+-ră&at &! strae"e &e$!, a"e !$! $)at te+'"er( $! e,ea *$ev/e$)ă *$tre $!+ero, &ără!,( a,a &ă $! av! vreo 'ro-"e+ă. Ar+ata /es&"av &are a'ăra ora,!" L$$ era at#t /e +e$să( *$&#t tr!'e"e "! Cz$&zar&ă!taseră să sta-"eas&ă *$ gra-ă( 'e$tr! a 'reve$ %oa+etea( o s&!rgere$or+a"ă /e a"+e$te /$s're 'rov$&"e *$ve&$ate s're &a'ta"ă.

  Cer&eta, ra'ortaseră /e +a +!"tă vre+e &ă 'or)"e ora,!"! era!/es&hse.  C"a$e 'ătr!$se *$ L$$ %ără &a vre!$!" /$tre %o,t s&"av( &are a&!+'ăzea! a&ea 'oartă( să *" *+'e/&e. O/ată a!$s /$&o"o /e z/!r( atrăgea ,+a '!)$ ate$)a0 *$ t+' &e se *$/re'ta s're re,e/$)a "!( $+e$ $! 'ăr! săse *$tre-e &! &e trea-ă stră-ătea străz"e. Ur&ă /ea"!" , a!$se "a $trarea%!r$zor"or( !$/e s$g!r!" so"/at -ar-ar a%"at /e 'ază * 'er+se să trea&ă( &!&ăr!)ă &! tot( 'r$tr6o /es&hzăt!ră a gar/!"! s&!$/.  Co$,t$&os( &a , &!+ ar % av!t /e *$/e'"$t o a%a&ere oare&are( se *$/re'tă s're $trarea /e serv&! , "ăsă zarzavat!r"e *$ gra a /o!ă %e+e.;$tre-ă4

  5 C$e6 /e serv&! astăz7   I se /ă/! $!+e"e !$! -ar-ar4  5 H"ee/o$  5 U$/e e7 ;$tre-ă C"a$e.  5 ;$ -ro!( -$e*$)e"es@ 'e a&o"o.  Fe+ea +a *$ v#rstă arătă s're ho"!" 'r$&'a" &are /!&ea &ătre *$&ă'erea &e$tra"ă !$/e se a%"a! /e'oztate &e"e +a +!"te /$tre +a,$ăr"e, o-e&te"e 're)oase.  Pătr!$se *$ &a+era vastă , -ăgă /e sea+ă &ă *$ a'ro'erea %e&ăre$trăr se a%"a! so"/a) -ar-ar. Văz! /e ase+e$ea &ă re&'e$t!" &o$)$#$/s%era "!+$oasă se găsea *$ +"o&!" *$&ă'er.

  S%era &e$!,e( "&ăr$/ vag( /e 'ar&ă '#"'#a *$ă!$tr!" e o %"ă&ăr!e( serostogo"ea *$a$te , *$a'o@  P!tea să se a'ro'e , să o at$gă( *$ trea&ăt.  Fără să 'ară gră-t( 'ă, *$a$te , stră'!$se &! /eget!" s!'ra%a)7S!-)re a s%ere( a'o( %ără să se o'reas&ă( *, &o$)$!t /r!+!" s're &a-$et.  ;$ a&e" +o+e$t %! ter-" /e te$tat să %or)eze $oro&!". 1a&ă ar a&)o$a+e/at , ar '!$e stă'#$re 'e &asă( ar '!tea o-)$e &o$tro"!" /e'"$ a"&!te@  1ar /a&ă 'ro&e/a *$ &o$t$!are &o$%or+ '"a$!"!( ar &!ta era +!tată *$ a"t "o& 'e &are să $!6" 'oată găs *$ t+'!" &e"or tre z"e 'e$tr! &are s%eraera a&tvată@ Se *$%eră( re%!z#$/ să se g#$/eas&ă "a o ase+e$ea

eve$t!a"tate.  F!sese +'reso$at /e +esae"e "! Cz$&zar. Că'ete$a -ar-ară/e)$ea $%or+a) +'orta$te. C!+va( &#$/va( '!sese +#$a 'e !$ o-e&tat#t /e va"oros *$&#t re$!$)ase "a or&e +#$/re( *$&er&#$/ să sta-"eas&ă o *$t#"$re.  Or&e a&)!$e $e&h-z!tă '!tea %a&e &a "!&r!" a&e"a să %e 'er/!t'e$tr! tot/ea!$a.

Page 117: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 117/123

  ;$ t+' &e traversa *$&ă'erea( +!ta$t!" *, re'etă asta *$ g#$/. O &"'ă+a t#rz! $tră *$ &a-$et( !$/e * e<'"&ă o%)er!"! -ar-ar a%"at a&o"o &ăve$se 'e$tr! s"!-a /e *$grtor a" re"&ve"or ze"or ato+&.  Mataha"a se r/&ă *$ '&oare( *" 'rv &hor#,( "ăsă să6 s&a'e !$ se+$&ă I6a re&!$os&!t( a'o &he+ă /o so"/a) /e 'e &or/or. A-a at!$& s'!se40

Lor/ C"a$e L$$( e,t arestat ; 'or!$& a'o !$!a /$tre so"/a)4  5 A/! o %!$e , "ega)6" C! !+"$)ă( +!ta$t!" se "ăsă "egat.  CAPITOLUL \\III  A7  IN CLIPA *$ &are 'r+ vestea( Cz$&zar 'or$ s're L$$. F! *$t#+'$at'e a&o'er,!" 'a"at!"! &e$tra" /e MeeDa$. Fa)a roto%ee , -o$o+ă agrăsa$!"! era toată $!+a z#+-et.  5 Teora /!+$eavoastră s6a &o$%r+at( s'!se a/+ratv. A) 'res!'!s&ă va rs&a *$ +o+e$t!" hotăr#tor a" $vaze4 e -$e( az /+$ea)ă a sost.  5 Poveste,te6+ &!+ "6a) 'r$s.  H"as!" "! +$!$at arăta +!"tă ră-/are. Ch'!" stra$! 'ăstră o e<'rese

+e/tatvă *$ t+' &e as&!"ta /es&rerea a+ă$!$)tă a &e"!"a"t. C!roztatea"! 'ărea $e'!za-"ă. C#$/ 'ovestea "!ă s%#r,t( *$&e'! să '!$ă o *$tre-are/!'ă a"ta. Fe&are răs'!$s $ă,tea o a"tă *$tre-are. ;$tr6!$ t#rz!( 'e !$ to$'"#$găre)( MeeDa$ *$tre-ă , e"4  5 E<&e"e$)ă( $! +ă *$/oes& &ă oa+e$ $o,tr a! *$&er&at să 'rez$te&a't!rarea "! *$ &ea +a -!$ă "!+$ă( 'e$tr! a6, s&oate *$ ev/e$)ă+erte"e. E 'ret$/ &ă "6a! *$hă)at *$ t+' &e $tra *$ &"ă/re( *$a$te /e aa'!&a să %a&ă &eva sa! să at$gă &eva. 1e vre+e &e s!$t /oar o a/!$ăt!ră/e '!$ga,( e! !$!" +ă *$/oes& &ă s6a *$t#+'"at &har a,a. 1ar &e+'orta$)ă are7 Vă $e"$,te,te &eva7  Asta *" %ă&! 'e Cz$&zar să ezte0 $! -ăgase /e sea+ă &#t /e *$&or/at

era. La !r+a !r+e( g#$/ e"( st!a)a era /est!" /e s+'"ă. La$sase'!-"& o $vta)e &ătre o) sava$) te+'"er să se 'rez $te 'e$tr! a "!a *$gră a$!+te re"eve /$ +eta"e /v$e( &are $traseră *$ 'osesa&!&ertor"or. F!sese o o%ertă a-"ă( &o$&e'!tă *$ &!v$te +e,te,!gte(+e$tăsă &#,tge *$&re/erea ge$era"ă a *$v$,"or( /ar , să6" *+'$gă 'esava$t!" te+'"er s're 'ro'ra "! /str!gere. S$g!ra 'ro+s!$e( %or+!"ată&#t se 'oate /e 're&a!t( era &ă *$ s&h+-!" asg!răr 'rote&)e re"&ve"or(e<'er+e$te"e '!tea! &o$t$!a &a , &!+ $! ar % %ost stare /e răz-o.  Ze( se s'!$ea &! %ă)ăr$&e *$ $vta)a "! Cz$&zar( s!$t /eas!'ra&ert!r"or +ăr!$te a"e o+e$r.  Se 'ărea &ă +ă&ar !$!" /$tre s&o'!r %!sese at$s. M!ta$t!" *$s!, se

'reze$tase 'e$tr! s"!-ă. Cz$&zar &h-z! 'revăzător as!'ra ta&t& /e.Ur+at. ;$ &e"e /$ !r+ă s'!se4  5 A/!&e)6" a& N! '!te+ rs&a să6" "ăsă+ să '!$ă stă'#$re 'e &eva/$ &asa asta. 2t+ 'rea '!)$( ar e" +!"t 'rea +!"t.  ;$ t+' &e a,te'ta( &er&etă -agheta e$erget&ă : !$!" /$tre '!)$e"e$str!+e$te *$ stare /e %!$&)o$are 'e &are "e găsse *$ &asă. Fă&ea 'arte/$tre a&e oa+e$ &are $! &re/ea! *$ a/evăr!r"e /e%$tve. Fa't!" &ă%!$&)o$ase *$ !r+ă &! o să'tă+#$ă $! *$se+$a $ea'ărat &ă era *$&ă

Page 118: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 118/123

!t"za-"ă. Fă&! o *$&er&are( *$/re't#$/6o 'r$tr6o %ereastră s're &oroa$a !$!&o'a& a'ro'at. N! se a!z $& !$s!$et( $! se zăr $& o /#ră /e "!+$ă( /ar'artea /e s!s a ar-ore"! se 'ră-!, 'e &ărarea /e /e/es!-t. Cz$&zar trăsats%a&)a o+!"! ra)o$a" a &ăr! "og&ă se /ove/e,te &ore&tă. N! era o stare$e&!$os&!tă 'e$t+ e". 1$ t$ere)e( /e &#$/ *$/e'"$ea %!$&)a /e &o'st /e

+esae( *$tr6!$ )$!t *$/e'ărtat( , '#$ă *$ z"e"e as&e$s!$ "a '!tere( $!rs&ase /e&#t at#t &#t era $e&esar( $& +a +!"t( $& +a '!)$. Char , a&!+$! '!tea -ăga +#$a6$ %o& &ă +ag&a$!" ato+&. Lor/ C"a$e( $! *" va *$v$ge'r$tr6!$ ,ret"& /e&sv. Re%"e&tă &#teva +$!te as!'ra a&est! "!&r!. A'o'or!$& să6 %e a/!să o &!te /$ ghe)ăra 'a"at!"!. Co$)$!t!" &!te %ă&!setot /r!+!" /e 'e E!ro'a *+'a&hetat *$ ghea)ă. To&+a arăta !$or s&"av !$/esă a,eze o-e&t!"( &#$/ !$ o%)er $ăvă" *$ sa"a tro$!"!( g#%#$/.  5 E<&e"e$)ă Strgă e". S!te /e $ave s'a)a"e S!$te+ ata&a)  O &"'ă +a t#rz!( *$ t+' &e 'rvea 'e %ereastră $ave"e &are aterza!(Cz$&zar *$)e"ese &ă 'res!'!$er"e "!( /e, &o$%!ze( se a/everea!. A'ar)a "!C"a$e *$ ora, %ă&ea 'arte /$tr6!$ '"a$ &are a&!+ *, !r+a &!rs!" %ata". 1ar

era o +are '"ă&ere să ,te &ă *$s!, Lor/ C"a$e &ăz!se *$ &!rsă.  Re$!$)ă să 'rveas&ă -ătă"a( 'e &are or&!+ $! o '!tea !r+ăr *$/eta"! /$ $teror!" 'a"at!"!. N& $!6, '!se +ă&ar 'ro-"e+a( a,a &!+%ă&!se TeDs &! &#teva "!$ *$ !r+ă( &ă ar % %ost $evoe &a o%)er "! să ,te!$/e se a%"ă *$ 'r+a %ază a "!'te. 1ă/! *$ gra-ă &#teva $str!&)!$ &a'a&het!" /e "a ghea)ă să6" !r+eze( /!'ă &are s&rse !$ -"et 'e$tr! MeeDa$.A'o 'or$ 'e &ărare &! o $!+eroasă es&ortă s're &arter!" ge$era" a" ar+ate/e rezervă( a%"at *$ &e$tr!" ora,!"!.  1e, -ar-ar &o$stt!a! $+a "or( tr!'e"e /e rezervă era! a"&ăt!te *$ +aortate /$ s&"av( &a , 'r$&'a"a %or)ă /e a'ărare a ora,!"!. Sosrea "!Cz$&zar 'rovo&ă o e<'"oze /e e$t!zas+. Ova)"e &o$t$!ară +!"tă vre+e

/!'ă &e e" $tră *$ &"ă/re.  1s&!tă /es're st!a)a e<ste$tă &! !$ /$tre o%)ers&"av( &are'ărea! &a"+ ,#$&rezător. 1!'ă est+ăr"e "or( *$ 'r+!" va" aterzaserăa'ro<+atv ,aze& /e + /e so"/a) a I+'er!"!. Fa't!" &ă era e<a&t$!+ăr!" -ar-ar"or &are $va/aseră $)a" ora,!" $! 'ărea să "e trea&ă 'r$+$te s&"av"or. 1ar &o$&/e$)a * atrase +e/at ate$)a "! Cz$&zar. Se *$tre-ă /a&ă era /est$ată să a-ă !$ *$)e"es % s+-o"&. Eve$t!a"tatea * %a&!sar&ast&. N! s+-o"!r"e( & să-"e vor-es& "+-a!" v&tore.  Pe +ăs!ră &e /!'ă6a+aza se s&!rgea( ata&!" &e"or /$ L$$ era o'rt'este tot. C!ta /$ &are *$&ă '&!ra a'ă sos /e "a. Pa"at 'e *a tre. ;$tr!&#t$! 'ărea să +a e<ste vreo a+e$$)are +e/ată( Cz$&zar tr+se !$ so"

/!'ă MeeDa$. La tre , !+ătate MeeDa$ *, %ă&! a'ar)a( z#+-$/ "arg. Era !r+at /e &#)va s&"av /$ L$$ &are '!rta! o "e&t&ă *$&hsă. ;$ ea se a%"a(&! +#$"e , '&oare"e "egate( Lor/!" Co$/!&ător I$ter+ar a" I+'er!"!.1!'ă &e "e&t&a %! '!să os , s&"av se retraseră( se "ăsă o "$,te+or+#$ta"ă.  C"a$e *" &er&etă 'e &o$/!&ător!" -ar-ar &! +!"tă &!roztate. PărereaLa/36e L3/a /es're a&est -ăr-at *" +'reso$ase +a +!"t /e&#t &o$s+)easă rt&!$oas&ă. ;$tre-area era /a&ă '!ter$&!" , &h'e,!" ge$! +"tar '!tea

Page 119: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 119/123

% %ă&!t să $tre *$ 'a$&ă "a g#$/!" e<ste$)e Ze"or ato+& Să %e *$%r&o,ata&!+( *$ !r+ătoarea !+ătate /e oră 1$ %er&re( 'e$tr! 'r+a oară *$&arera "! /e sava$t ato+&( avea *$ s'ate"e să! &ea +a ter-"ă ar+ă&o$st$tă vreo/ată /e vrător /$ vre+!r"e "ege$/are. ?ăgă /e sea+ă &ăe<'resa +'erso$a"ă /e 'e &h'!" &e"!"a"t se 'res&h+-a *$tr6!$a

/s're)!toare.  5 Pe toate grote"e ze"or( s'!se Cz$&zar /ezg!stat( vo &e /$ L$$s!$te) to) "a %e" : $,te s"ă-ă$og  C"a$e $! s'!se $+&. Prvse a/esea *$ og"$/ă &eea &e ve/ea a&!+Cz$&zar4 !$ t#$ăr %rav( &! o %a)ă 'a"/ă( &! trăsăt!r %e+$$e ,@ E -$e( $!'!tea s&h+-a $+&.  E<'resa ! Cz$&zar se +o/%&ă /$ $o!. 1eve$ /$tr6o /ată ro$&.;$tre-ă &!rte$tor4  5 Mă a/resez oare Lor/!"! C"a$e L$$7 N! a+ %ă&!t $& o gre,ea"ă7  C"a$e $! '!tea "ăsa să6 s&a'e 'r"e!". S'!se "$,tt4  5 N! e $& o gre,ea"ă. A+ ve$t *$ L$$ $!+a 'er#r! a /s&!ta &! t$e

&#t t+' /!rează "!'ta. A,a &ă ată6+ă  Pro-a-" &ă răs'!$s!" s!$a &araghos ve$$/ /$ 'artea !$!a "egat%e/e"e,( &!+ era e". Har/e$ /$ 'rea+ă hohotră( ar MeeDa$ &h&ot. 1oarCz$&zar $! 'ărea a+!za. Vo&ea "! %er+e&ătoare /eve$ %er+ă &a o)e"!".  5 N! a+ t+' să +ă o& &! vor-e"e , $& $! *+ '"a&e. Vă/ &ă te -z!'e &eva a$!+e 'e$tr! a te sa"va , -ă$!es& &ă asta are "egăt!ră &! ,t$)a ta *$ a"e e$erge ato+&e.  Răs!& oste$tatv *$tre /egete -agheta e$erget&ă.  5 A,a &!+ vă/ e! "!&r!r"e( te '!te+ !&/e or&#$/( *$tr6o &"'tă.  C"a$e &"ăt$ă /$ &a'.  5 Te *$,e". Vă este +'os-" să +ă !&/e).

  Se a!z zgo+ot /$ /re&)a "! MeeDa$. I$g$er!" se a'ro'e0 s'!sea+e$$)ător4  5 Cz$&zar( o+!" ăsta $! +ertă *$/!rare. 1ă6+ voe să6 /a! !$a'este +!tră( să ve/e+ /a&ă ze "! ato+& * a'ără /e !+"$)ă.  Cz$&zar * %ă&! se+$ să se /ea /eo'arte. Prv *$ os( s're 'rzo$er( &!o&h $eo-,$!t /e stră"!&tor.  Re'ez&!$ea &! &are *$&or/area se $sta"ase *$. ;$&ă'ere *" !+ea. 2(/e $e&rez!t( 'rzo$er!" era a&e"a &are *, &rease ava$ta@ I+'os-" să +ă!&/e) Pr$tr6o s$g!ră %rază * 'rovo&a să *$&er&e.  Pe %r!$tea *$g#$/!rată a "! Cz$&zar a'ăr! o &!tă. Av!sese gră să6"trateze 'e C"a$e *$ "+te"e -!$!"! s+) $! 'e$tr! &ă ar % 'res+)t !$

/ezastr!. 1ar a&!+ era $evot să re&!$oas&ă *$ s$ea "! &ă rea&)"e a&est!o+ era! a$or+a"e. C!v$te"e rostte /e C"a$e 'ărea! s$&ere , *$&ăr&ate /eo &o$v$gere &are $! +a '!tea % g$orată. S&o'!" !r+ărt /e e" &#$/$va/ase I+'er!" L$$ '!tea % *$ 'er&o".  S'!se gră-t4  5 Vrea! să6) arăt &eva. N+e$ $! va *$&er&a să te !&/ă '#$ă $! veve/ea a&est "!&r!. ;$ &eea &e te 'rve,te( $! %a&e $+& $e&h-z!t( $! a&)o$a

Page 120: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 120/123

 *$ $& !$ %e"( or&are ar % '!terea 'e &are o a( '#$ă $! ve ve/ea( ate$t , &!/s&er$ă+#$t( /es're &e e vor-a.  ?ăgă /e sea+ă &ă MeeDa$ *" 'rvea !!t.  5 P!terea E<&"a+ă $g$er!" , vor-e"e "! s!$ară &a o o&ară. P!terea!

  Cz$&zar *" g$oră. Era se&ret!" să! , $! '!tea *$t#rza $& o &"'ă.Or/o$4 ) : Hărz( '!$e) &!ta a&  M!stea *$&ă /e a'ă &#$/ o a/!seră. ;$ !r+a e( 'e &ovor!" s&!+'(ră+ase o /#ră +!r/ară( ar *$ "o&! !$/e o a,ezară se "ă) +e/at o -ă"toa&ă. Tre&! &eva t+' '#$ă &#$/. O'$t$/!6se( &#)va oa+e$ re!,ră să6 r/&e&a'a&!". Char. 2 'az$& /e a !,"e *$/e'ărtate *, "!$gră g#t!r"e să6 va/ă &o$)$!t!". U$ +!r+!r /e groază '!se &a'ăt a,te'tăr te$so$ate.  Ceea &e se găsea *$ă!$tr! avea &a+ o't '&oare "!$g+e. Lă)+ea era *$să gre! /e a're&at( 'e$tr! &ă tr!'!" 'ărea să %e '"at *$ a,a %e" *$&#t/ă/ea +'resa !$e /+e$s!$ &o$s/era-"e. Era ev/e$t &ă +!rse &! '!)$ *$a$te să % %ost *+'a&hetat *$ ghea)ă. A&o"o( *$ &!ta "!( arăta 'roas'ăt( &a

, &!+ *$&ă +a trăa0 'ărea să 'rveas&ă &! o&h go( $eo+e$e,t( s'reor$a+e$te"e tava$!"!.  5 1e !$/e *" a7 ;$tre-ă C"a$e *$tr6!$ t#rz!.  5 A %ost găst 'e !$! /$tre sate")( "a &#teva ore /!'ă re'erarea !$e$ave &!/ate.  5 C#t a tre&!t /e at!$&7 ;$tre-ă +!ta$t!" 'e !$ to$ &a"+.  5 1o a$ 'ărt#$te$.  5 Se 'are &ă or&$e a %ost *$ a&ea $avă a /s'ăr!t *$tre t+'.  Cz$&zar /ă/! /$ &a'.  5 N,te +$er a! găst &! ,a'te a$ *$ !r+ă !$ &or' "a %e" &! a&esta 'e!$ +eteort.

  M!ta$t!" st!/e *$/e"!$g &!/ata &reat!ră. ;$tr6!$ t#rz!( r/&ă 'rvrea, o&h "! * *$t#"$ră 'e a "! Cz$&zar( *$tre-ă *$&et4  5 Care este teora ta7  5 O rasă $eo+e$eas&ă( &! -ogate &!$o,t$)e ,t$)%&e. ?r!ta" ,$e'rete$o,( 'e$tr! &ă e<stă $%or+a) /$ !$e"e zo$e *$/e'ărtate /e 'eE!ro'a /es're /str!ger $ea,te'tate( &are +6a! $e/!+ert '#$ă "a/es&o'errea a&est! &or'@ Mă *$tre- /a&ă $! e vor-a /es're o a /o!a vztă *$ Sste+!" So"ar. N! 'ot să6) re"atez 'res&!rtat tot ra)o$a+e$t!" "og& "a&are a+ a!$s( /ar &o$&"!za +ea este &ă &v"za)a E'o& /e A!r a %ost$+&tă &! o&aza 'r+e vzte.  C"a$e s'!se4

  5 Mă -!&!r &ă +6a arătat /es&o'errea ta( /ar &are este +otv!"'e$tr! &are a %ă&!6o7  Cz$&zar $s'ră a/#$&. 2 %ă&! &ea ceia /o!a +!tare &are ar % '!t!t'reve$ &atastro%a s!gerată /e toate a&)!$"e , %e"!" /e a % a"e a&est!'rzo$er $eo-,$!t. Zse4  5 Ar % o gre,ea"ă gravă /$ 'artea $oastră /a&ă $e6a+ /str!gear+ate"e !$! a"t!a.  5 A'e"ez "a &"e+e$)ă7

Page 121: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 121/123

  Era 'rea +!"t. ?ar-ar!" r#$ arăt#$/!6, /$).  5 N! a'e"ez /e&#t "a -!$6s+)( răs'!$se e".  5 I+'os-"( zse C#a$e. Oa+e$ a! $evoe /e răz-!$are. ;$ &az /ev&tore( $! se vor +!")!+ /e&#t &! +oartea ta.  C!v$te"e *" %ă&!ră 'e MeeDa$ să ar!$&e o *$!răt!ră.

  5 Cz$&zar Strgă e"( &e6 &! 'rost"e astea7 N&o/ată $! te6a+ văz!ta,a. N! 'ot s"! !$ o+ &are a&&e'tă /$a$te *$%r#$gerea. A+ să6) arăt e!&e6a+ să %a& &! a&est@ A&est@ Se hotăr* /$tr6o /ată. Hărz( -ăga) o s!")ă *$ e"  N! +,&ă $+e$. So"/a) se !ta! st#$e$) "a Cz$&zar( &are *$&!v$)ă&! ră&ea"ă4  5 1a)6 /r!+!" 2 e! vrea! să ,t! /a&ă 'oate % !&s.  N! *$/răz$ $&!$!". Or or/$!" $! %!sese rostt /est! /e &o$v$gător(or &eva /$ *$&or/area &ă'ete$e se tra$s+sese , &e"or"a"). Se 'rvea!$e*$&rezător( &#$/ MeeDa$ s+!"se o sa-e /e "a !$!" /$tre e , se răs!&s're &e" *$"ă$)!t.

  A %ost tot &e a a'!&at să %a&ă. ;$ &&!" *$ &are se at"ase a&esta era /oaro s%eră "!+$oasă. Se a!z vo&ea "! C"a$e4  5 ;$&ear&ă să %o"ose,t -agheta e$erget&ă *+'otrva +ea.  Fă&! o 'a!ză.  5 ;$&ear&ă N! ve 'ă) $+&.  Cz$&zar r/&ă -agheta , a'asă -!to$!" "e a&tvare. N! se *$t#+'"ă$+&@ ?a /a S%era "!+$oasă /eve$ +a stră"!&toare.  H"as!" "! C"a$e *$trer!'se tă&erea a'ăsătoare.  5 Tot $! &rez *$ ze7  5 S!$t s!r'r$s( răs'!$se Cz$&zar( &ă $! te te+ &#$/ s!'erst)"e serăs'#$/es& +a +!"t /e&#t &!$o,t$)e"e. No( a,a6$!+) -ar-ar( zse e" &!

+#$/re( te /s're)!+ 'e$tr! *$&er&ăr"e ta"e /e s!-!gare a s'rt!"! !+a$.S!$te+ "-er&!getător , toată e$erga ta ato+&ă $! va re!, '#$ă a !r+ăsă $e &o$verteas&ă. R/&ă /$ !+er. C#t /es're %e"!" *$ &are &o$tro"ezs%era( 'ot s'!$e &ă $! *$)eeg.  Re!,se *$ s%#r,t să6" s&oată 'e +!ta$t /$ &a"+!" "! g"a&a".  5 T! &har $! &rez *$ ze ato+&7 ;$tre-ă C"a$e( 'ar&ă $eve$$/!6 să&rea/ă.  5 Hărz( răs!$ă g"as!" "! Cz$&zar( ata&a)6" /$ toate 'ăr)"e  S%era /e "!+$ă '#"'#( /ar $! 'ăr! să %a&ă vreo +,&are. Har/e$ $!+a era!.  5 A&!+ &rez7 ;$tre-ă C"a$e.

  ?ar-ar!" arăta 'a"/ , *+-ătr#$t. 1ar &"ăt$ă *$&ă'ă)#$at /$ &a'.  5 A+ 'er/!t răz-o!"( +or+ă e". N!+a asta re&!$os&. T! hotără,t/a&ă ve '!rta +a$ta &are +6a &ăz!t /e 'e !+er. Iz-!&$. 1ar s'!$e6+('e to) ze tă( &e6 s%era asta7  5 C!'r$/e *$treg!" U$vers s/era".  Cz$&zar *$&r!$tă /$ s'r#$&e$e , se a'"e&ă *$ %a)ă &a , &!+ ar % *$&er&at să 'r&ea'ă.  5 Care U$vers7 ;$tre-ă *$ &e"e /$ !r+ă.

Page 122: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 122/123

  5 1a&ă 'rve,t *$ă!$tr! 'r$tr6!$ t!-. ; e<'"&ă ră-/ător Ca$e( veve/ea ste"e. Este &a o %ereastră /es&hsă s're s'a)!@ N!+a &ă $! este o%ereastră. Este *$s!, U$vers!".  Că'ete$a -ar-ară 'ărea s$&er ză'ă&tă.  5 A&est U$vers7 S'!se e" &! $$ aer $e'!t$&os.

  C"a$e *$&!v$)ă( /ar $! &o+e$tă( N!6 %!sese $& "! !,or să *$)e"eagă!$ "!&r! at#t /e 'ro%!$/( &! toate e<'"&a)"e s&rse 'e &are "e av!sese "a *$/e+#$ă.  Cz$&zar s&!t!ră /$ &a'.  5 Vre să s'! &ă Pă+#$t!" este a&o"o( *$ă!$tr!7 Arătă &! /eget!" s%era&are &o$t$!a să "&ăreas&ă.  5 Este o re'eze$tare &va/r/+e$so$a"ă( răs'!$se "a %e" /e ră-/ătorC"a$e. ;$)e"egea starea /e &o$%!ze a &e"!"a"t. N! era +o+e$t!" să $sste.  1!'ă !$ t+'( -ar-ar!" + o&h , *$/răz$4  5 C!+ 'o) avea !$ o-e&t +a +are *$tr6!$! +a +&7  To$!" "! &erea o e<'"&a)e "og&ă. C"6+e r/&7 1$ !+er.

  5 At!$& &#$/ +&+ea sa! +ăr+ea s!$t /oar "!z /atorate '!$&te"or/e ve/ere( 'ro-"e+a $! +a e<stă4  La a!z!" răs'!$s!"!( Cz$&zar se *$/re'tă *$&r!$tat.  5 M6a+ *$&h'!t( s'!se e"( &ă a!$, *$ a&est '!$&t a" re"a)"or $oastre$! ve s'!$e /e&#t a/evăr!". Se 'are &ă $! e,t 'regătt să6+ e<'"& seros&e este &! ar+a asta a ta. N! 'ot &re/e ase+e$ea -a"ver$e.  C"a$e &"ăt$ă /$ &a'( /ar $! s'!se $+&. Fo"osse s$g!re"e arg!+e$te'e &are "e avea( /ar se "ovse /e rea"s+!" gre! /e z/r!$&$at a" &e"!"a"t. N! *" *$v$!a 'e -ar-ar. E" *$s!, z-!tse $!+a tre'tat să a&&e'te /eea &ă+atera , e$erga era! /%erte /e &eea &e 'er&e'ea tr!'!" 'r$ s+)!r. 1ara&!+ ve$se +o+e$t!" să a&)o$eze( să %or)eze( să &o$v$gă. La$)!r"e

&ăz!ră &a , &!+ $& $6ar % e<stat. Se r/&ă *$ '&oare *$ t+' &e &ea +a're)oasă /$tre &o+or"e t!t!ror t+'!r"or '!"sa a&!+ /eas!'ra &a'!"! să!( *$tr6!$ rt+ 'er%e&t a&or/at +,&ăr"or "!.  Cz$&zar s'!se &! *$&ă'ă)#$are4  5 Ar % o eroare /e $eertat să !&z vre!$ -ăr-at *$ '!tere( %e e" s&"avsa! a"t&eva.  C"a$e zse4  5 Ze! &er &a't!"area a-so"!tă.  Cz$&zar ră-!%$ %!ros4  5 Negho-!"e( *) o%er *$treg!" Sste+ So"ar Mo$str!" ăsta /$ &!te $!)6a s&h+-at &#t!, /e '!)$ 'ărerea7

  5 ?a /a.  5 1ar at!$&@  5 N! &re/ *$ *$voe""e 'rv$/ o g!ver$are *$ &o+!$. ;" "ă+!r C"a$e.  Ur+ă o 'a!ză. A'o Cz$&zar zse4  5 A a!$s /e'arte@ Pe$tr! !$!" &are o/$oară se %o"osea /e '!tereaato+&ă /oar 'e$tr! a ră+#$e *$ va)ă.  5 1a( a+ a!$s /e'arte( re&!$os&! C"a$e.  Cz$&zar se !tă 'oso+or#t "a &eea &e se a%"a *$ &!te.

Page 123: A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

8/13/2019 A. E. Van Vogt-Imperiul Atomului 10

http://slidepdf.com/reader/full/a-e-van-vogt-imperiul-atomului-10 123/123

  5 A/evărata a+e$$)are 'e$tr! L$$ este a&o"o. Pro+) &ă ve &a$//a'e$tr! %!$&)a /e Lor/ Co$/!&ător7  5 N! 'ot 'ro+te $+&( răs'!$se C"a$e.  Ce /o -ăr-a) se 'rvră. A'roa'e se *$)e"egea! !$!" 'e &e"ă"a"t.Cz$&zar *$trer!'se tă&erea4

  5 ;) 're/a! $e&o$/)o$at( zse e" o%t#$/( )e , $!+a )e( toate tr!'e"e+e"e@ &! s'era$)a &ă ve avea &!ra!" , *$)e"e'&!$ea să $! te s!strag /e "a$&!$a /$tre *$/atorr"e ta"e /e Prote&tor a" Sste+!"! So"ar. Era !$ ro" 5 *$&hee e" $!t"( &! !$ aer +#h$t : 'e &are $)a" s'era+ să6" o& e!.  ;$tr6o *$&ă'ere -$e 'ăztă /$tr6!$ &arter +ărg$a, /$ L$$( !$s#+-!re /e e$erge se rostogo"ea "$,tt *$a$te , *$a'o( /e6a "!$g!" !$! ghea- *$g!st. Părea $e*$se+$at( /ar asta era /oar o a+ăgre a s+)!r"oro+e$e,t. Căr)"e *$ &are era /es&rs( 're&!+ , &e &are s&rseseră a&e"e &ăr)($! &!$o,tea! /e&#t o 'arte /$ se&rete"e "!.  2ta! &ă *$ +&ro!$vers!" /$ $teror '!"sa! o +!")+e /e %or)e$egatve. Rea&)o$a "a raze"e &os+&e , "a e$erga ato+&ă 're&!+ !$ -!rete

$esă)os. N& o e$erge s!-+o"e&!"ară e"-erată *$ 'reze$)a "! $!6 '!teas&ă'a. Iar +o+e$t!" *$ &are at$gea 'ro'ra +asă &rt&ă '!tea ge$era orea&)e *$ "a$) *$ or&e o-e&t &! &are $tra *$ &o$ta&t.  Avea !$ s$g!r $ea!$s /e &are oa+e$ se %o"osea! *$ %e"!" "or "a&o+.I+ta g#$/rea. Sa! &e" '!)$ a,a 'ărea. A,a 'ărea.  Marea *$tre-are 'e &are ,6o '!$ea C"a$e( , *$a$tea "! stră+o,( /!'ăo-servarea a&este &ara&terst& re+ar&a-"e( era4 *$se+$a oare &ă@ O+!"stă'#$e,te U$vers!"( sa! U$vers!" stă'#$e,te o+!"7

SFR2IT