5. peta topografi - sgcobinsus.files.wordpress.com · ‐ garis kontur membelok kearah hulu suatu...

of 11 /11
5. Peta Topografi Geologi Dinamik - Geologi ITB 35 5.1 Peta Topografi Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garisgaris ketinggian. Gambaran ini, disamping tinggirendahnya permukaan dari pandangan datar (relief), juga meliputi pola saluran, parit, sungai, lembah, danau, rawa, tepilaut dan adakalanya pada beberapa jenis peta, ditunjukkan juga, vegetasi dan obyek hasil aktifitas manusia. Pada peta topografi standard, umumnya dicantumkan juga tandatanda yang menunjukkan geografi setempat. Peta topografi mutlak dipakai, terutama didalam perencanaan pengembangan wilayah, sehubungan dengan pemulihan lokasi atau didalam pekerjaan konstruksi. Didalam kegiatan geologi, peta topografi terpakai sebagai peta dasar untuk pemetaan, baik yang bersifat regional ataupun detail, disamping foto udara atau jenis citra yang lain. Peta topografi juga dipelajari sebagai tahap awal dari kegiatan lapangan untuk membahas tentang kemungkinan proses geologi muda yang dapat terjadi, misalnya proses erosi, gerak tanah/bahaya longsor dan sebagainya. Selain itu, keadaan bentang alam (morfologi) yang dapat dibaca pada peta topografi sedikit banyak merupakan pencerminan dari keadaan geologinya, terutama distribusi batuan yang membawahi daerah itu dan struktur geologinya. 5.2 Garis kontur & karakteristiknya Pada topografi menunjukkan bentuk dan ketinggian permukaan melalui garisgaris ketinggian (garis kontur). Garis kontur pada prinsipnya adalah garis perpotongan bentuk muka bumi dengan bidang horizontal pada suatu ketinggian yang tetap. Garis kontur mempunyai sifatsifat berikut : Setiap titik pada garis kontur mempunyai ketinggian yang sama. Garisgaris kontur tidak mungkin berpotongan satu dengan yang lain, atau diluar peta. Setiap garis kontur yang berspasi seragam (uniformly spaced contour) menunjukkan suatu lereng yang seragam. Garisgaris kontur yang rapat menunjukkan suatu lereng curam. Garisgaris kontur yang renggang menunjukkan suatu lereng landai. Garis kontur yang bergigi menunjukkan suatu depresi (daerah yang rendah), yang tanda giginya menunjukkan kearah depresi tersebut.

Author: vuongdieu

Post on 02-Mar-2019

262 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

5.PetaTopografi

Geologi Dinamik - Geologi ITB 35

5.1PetaTopografiPeta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumimelalui garisgaris ketinggian. Gambaran ini, disamping tinggirendahnyapermukaandaripandangandatar(relief),jugameliputipolasaluran,parit,sungai,lembah, danau, rawa, tepilaut dan adakalanya pada beberapa jenis peta,ditunjukkanjuga,vegetasidanobyekhasilaktifitasmanusia.Padapetatopografistandard,umumnyadicantumkan juga tandatandayangmenunjukkangeografisetempat.Peta topografi mutlak dipakai, terutama didalam perencanaan pengembanganwilayah, sehubungan dengan pemulihan lokasi atau didalam pekerjaankonstruksi.Didalamkegiatangeologi,peta topografi terpakaisebagaipetadasaruntukpemetaan,baikyangbersifatregionalataupundetail,disampingfotoudaraatau jenis citrayang lain.Peta topografi jugadipelajari sebagai tahapawaldarikegiatan lapanganuntukmembahas tentangkemungkinanprosesgeologimudayang dapat terjadi, misalnya proses erosi, gerak tanah/bahaya longsor dansebagainya.Selainitu,keadaanbentangalam(morfologi)yangdapatdibacapadapeta topografisedikitbanyakmerupakanpencerminandarikeadaangeologinya,terutamadistribusibatuanyangmembawahidaerahitudanstrukturgeologinya.5.2Gariskontur&karakteristiknyaPada topografimenunjukkan bentuk dan ketinggian permukaanmelalui garisgaris ketinggian (garis kontur). Garis kontur pada prinsipnya adalah garisperpotonganbentukmukabumidenganbidanghorizontalpadasuatuketinggianyangtetap.Gariskonturmempunyaisifatsifatberikut:Setiaptitikpadagariskonturmempunyaiketinggianyangsama.Garisgariskonturtidakmungkinberpotongansatudenganyanglain,ataudiluarpeta. Setiap garis kontur yang berspasi seragam (uniformly spaced contour)menunjukkansuatulerengyangseragam.Garisgariskonturyangrapatmenunjukkansuatulerengcuram.Garisgariskonturyangrenggangmenunjukkansuatulerenglandai.Garis kontur yang bergigimenunjukkan suatu depresi (daerah yang rendah),yangtandagiginyamenunjukkankearahdepresitersebut.

5 Praktikum Geologi Fisik

Geologi Dinamik - Geologi ITB 36

Gariskonturmembelokkearahhulusuatulembah,tetapimemotongtegakluruspermukaansungai.

Gambar5.1Tandatandapadapetatopografi

Praktikum Geologi Fisik 5

Geologi Dinamik - Geologi ITB 37

Garisgaris kontur umumnya membulat pada punggung bukit atau gunungtetapimembentuklengkungyangtajampadaaluralurlembahsungai.Nilaigariskontur terbesarsuatupunggungbukitdannilai terkecilpadasuatulembahselalu terdapatberpasangan,yangberartibahwa tidak terdapat nilaisatukonturyangmaksimumatauminimum.Padapeta topografiyangstandard,disamping titikketinggianhasilpengukurantopografi, umumnya dicantumkan tandatanda menunjukkan sifat fisikpermukaan, misalnya sifat sungai, garis pantai dan juga obyek hasil aktifitasmanusia(gambar5.1)5.3SkalaPetaSkalayangdipakaidalamtopografibisabermacammacammisalnya,skalaverbalcontohone inch to the smile,atauseringkalidipakaiSkalagrafis berupapitagarisyangdicantumkanpadapeta.Skalainiseringkalidipakaisebagaipelengkapdariskalaperbandinganangkayangsudahdicantumkan.DiIndonesia,dikenalberbagaiukuranskalaperbandinganskalaskalaseperti1 :250.000,1 :500.000,1 :1.000.000dikenalsebagaiskala iktisar.Skala1 :25.000,1 :50.000,1 :100.000merupakanskalastandard.Skala1 :1.000,1 :5.000atau lebihumumnyadisebutskaladetail.5.4CaramembuatpetatopografiUntukdapatmenggambarkanpeta topografi yang baik,perludiketahuiunsurunsurpentingdiantaranya;bukit,lembahataualursungaidanjugaobyekbuatanmanusia.Reliefataubentuk tinggirendahnyabentangalamdiukurdenganmenggunakanalatukur seperti ; teodolit,alidade,waterpas,kompasdan lain lain.Titikyangmenunjukkanketinggian(umumnyadiambildaridatarpermukaanlautditerakanpadapetamenurutskalayangtertentu.Cara membuat kontur ketinggian yaitu dengan menggunakan titik ketinggiansebagaikerangka.Contohpadagambar5.2titiktitikketinggianadalahAsampaiFdan titiktitikP sampaiSadalahyangmewakiliketinggiandaribentangalamdiukur.MisalnyapadagarisABdenganbedatinggi150makandibuatkonturketinggian600mdan650m,makaspasiantarkonturdapatdiinterpolasikan jaraknyadari

5 Praktikum Geologi Fisik

Geologi Dinamik - Geologi ITB 38

selisihhargakonturdengantitiktsb.(A)dibandingkanbedatinggiAB,dikalikandenganjarakABpadapeta.Demikian pula misalnya antara PS akan dibuat kontur 650,maka konturnyaadalahselisihtinggiPdanhargakontur(650)dibandingkandenganbedatinggiPSdikalikanjarakPSsebenarnyapadapeta.

Gambar5.2Caramembuatpetatopografi

Dalam penggambaran garis kontur ketinggian, kadangkadang diperlukangambaran atau sketsa bentang alamnyamisalnya bukitbukit dan lembah, alursungainya,sehinggadapatmengurangikesalahandalaminterpolasi.

Praktikum Geologi Fisik 5

Geologi Dinamik - Geologi ITB 39

5.5PenampangTopografiPenampang topografi adalah profil yang menunjukkan muka bumi sepanjanggarispenampang tertentu.Penampang inidibuatdenganmemproyeksikan titikpotong kontur dan garis penampang pada ketinggian (gambar 5.3). Kadangkadang skala tegak dibuat lebih besar dengan maksud lebih memperlihatkanprofilnya.

Gambar5.3Caramembuatpenampangtopografi

5 Praktikum Geologi Fisik

Geologi Dinamik - Geologi ITB 40

5.6AnalisaPetaTopografiAnalisapeta topografidilakukan sebagai studipendahuluan sebelumdilakukanpenyelidikan dilapangan ataupun pembukaan suatu wilayah. Analisa iniumumnya disertai foto udara, atau dengan bantuan informasi keadaan geologiregional.Seringkali keadaan topografi sangat dicerminkan oleh keadaan geologinya,sehinggastudipendahuluan inisangatmembantupenyelidikanselanjutnyaHalhal yang perlu dipelajari pada peta topografi antara lain, pola garis kontur,kerapatan, bentukbentuk bukit, kelurusan punggungan, bentuk lembah ataualiran, pola aliran sungai dan sebagainya. Bebarapa sifat yang menonjol daritopografi misalnya bentuk morfologi yang landai, umumnya ditempati olehendapanaluvialsungai/pantai,ataubatuanbatuanyanglunakmisalnyalempung,napal dan sebagainya. Bentuk perbukitan yang bergelombang, umumnyaditempati oleh batuan yang berselangseling,misalnya batupasir dan lempungataubreksi.Bukitbukit yang menonjol dan tersendiri, seringkali merupakan suatu tubuhbatuanintruksi,misalnyaandesit,basalt.Padabatugamping,sangatkhasdikenalbentuktopografikarstdansebagainya.Kelurusan punggungan atau sungai biasanya menunjukkan struktur geologi,misalnyaperlapisanbatuan,jalurpatahanataubatasperbedaanjenisbatuan.Polaaliransungai,apabiladapatdikelompokkanmenjadikelompokkanmenjadikelompokyangmendirikanbatuanataustrukturtertentu.Beberapabentukpolaaliranantaralainadalah(gambar5.4):DendritikMempunyaipola seperti rantingpohondimana anak sungaimenggabungpadasungai utama dengan sudut yang tajam,menunjukkan batuan yang homogenterdiridaribatuansedimenyanglunakatauvulkanik.RectangularArahanaksungaidanhubungandengansungaiutamadikontrololehjoint(kekarkekar),fracturedanbidangfolasi,umumnyaterdapatpadabatuanmetamorf.AngulateMempunyaianaksungaiyangpendekpendek,sejajar,anaksungaidikontrololehsifatsepertibatupasirataugampingyangmempunyaipolakekarparalel.

Praktikum Geologi Fisik 5

Geologi Dinamik - Geologi ITB 41

TrellisMempunyai anakanak sungai yang pendekpendek sejajar, pola ini lebihmenunjukkan struktur dari pada jenis batuannya sendiri, umumnya terdapatpadadaerahbatuansedimenyangmempunyaikemiringan,sertaadanya

Gambar5.4JenispolaaliranSungai

5 Praktikum Geologi Fisik

Geologi Dinamik - Geologi ITB 42

Perselinganantarabatuanyanglunakdankerasdimanasungaiutamaumumnyadikontrololehadanyasesarataurekahanrekahan.ParalelTerbentukpadapermukaanyangmempunyaikemiringanyang seragam.Sudutanak sungai dengan sungai utama hampir sama, sungai utama umumnyadikontrololehsesarataurekahanrekahan.RadialAliransungaisungaimenyebardaripuncakyanglebihtinggi.Umumnyaterdapatpadapuncakgunungataubukitbukit.SentripetalSungaimenujukesatuarah,umumnyamenunjukkanadanyadepresiatauakhirdaripadaantiklinatausiklinyangtererosi.Pada peta topografi, proses geologimuda, terutama erosi akan tercermin padabentuk lembah dan aliran sungainya. Pada prinsipnya gaya pengikis erosicenderunguntukmeratakanmukabumi ini,sampaipadabatasdasarerosiyangberupa, laut, danau atau sungai yang besar. Sehubungan dengan ini dikenaljenjangjenjang atau stadium erosi dari tingkatmuda (youth), dewasa (mature)dan lanjut (old) untuk suatu wilayah yang terbatas. Suatu wilayah dikatakanstadiumerosinyatingkatmudaapabiladicirikanolehbentuklembahyangcuram,berbentukV, lurus erosi vertikal dasar lembah sangat berperan. Pada stadiumdewasa,erosilateralmulaiberperan,dindinglembahmulailandaidanberbentukU, dan mulai ada pengendapan. Pada stadium lanjut, dinding lembah sudahsangat landai, bahkan berupa dataran limpahan banjir, banyak sekalimeander.Seringkalimeandertersebutsudahterputusmembentukoxbowlake.Pada peta topografi juga dipelajari keadaan hidrografi terutama hubungan nyadengancurahhujandandaerahaliransungai(DAS),dimanabatasgarispemisahair (water divide) dapat dipelajari denganmelihat bentukbentuk punggunganyangmeliputialiransungaiutama.

Praktikum Geologi Fisik 5

Geologi Dinamik - Geologi ITB 43

Gambar5.5Perkembangantingkaterosisungai

5 Praktikum Geologi Fisik

Geologi Dinamik - Geologi ITB 44

5.7FotoUdaraFotoudaraadalahalatyangfundamentaldalammempelajarigeologikarenafotoudara dapat menunjukkan gambaran permukaan bumi secara terinci dariperspektifvertikal.Gambaranvertikalpada fotoudara tidak selalumenunjukkankeadaan alamiahseperti tampakpadabentangalam.Objekobjek seperti jalan,bangunan, sawah,danauakanmudahdiketahui.Akan tetapiuntukmengidentifikasi jenisbentangalam, tubuhbatuandangambarangeologi lainnya,diperlukanpengalamandandengankontrolkeadaangeologiyangdiketahui.Salah satu kelebihan dari foto udara adalah dapat memberikan gambaranstereoskopik sehingga citra bentang alam akan tampil dalam gambaran tigadimensi.Fotoudaradiambilsecaraberurutansearahjalurterbangdengankuranglebih60%mengulangidaerahyangtercakuppadafoto(overlap).Apabiladuafotopada satu jalurdigabungkandandilihatdengan stereoskopdengankonsentrasipandanganpadakeduafoto,akanterlihatgambarantigadimensi.Beberapa fotoudaravertikal telahditampilkandalamcetakpasanganberbentukstereogram. Untukmelihat gambaran tiga dimensi, letakkan stereoskop diatasstereogramdan lakukanpandangan tepatpadagaris tengah (Gambar5.6).Aturjaraklensastereoskopsesuaidenganjarakmata

Gambar5.6:Caramelihatgambarantigadimensidenganmenggunakanstereoskop

Praktikum Geologi Fisik 5

Geologi Dinamik - Geologi ITB 45