3-05 kuvar - za ucenike sa teškoćama u ucenju

Download 3-05 Kuvar - za ucenike sa teškoćama u ucenju

Post on 26-Oct-2015

247 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  KUVAR/KUVARICA za uenike sa tekoama u uenju

 • 2

  SADRAJ OPTI DIO ................................................................................................... 3 1.NAZIV PROGRAMA: KUVAR/KUVARICA .............................................................. 3 2.NASTAVNI PLAN ......................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................ 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................ 5 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 5 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................. 6 1.2.1. HIGIJENA ........................................................................................... 6 1.2.2. UGOSTITELJSKO POSLOVANJE ............................................................... 10 1.2.3. POZNAVANJE ROBE ............................................................................. 14 1.2.4. POSLASTIARSTVO .............................................................................. 22 1.2.5. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA ......................................................... 28 1.2.6. KUVARSTVO ...................................................................................... 33 1.3. PRAKTINA NASTAVA ............................................................................. 51 2. ISPITNI KATALOZI .................................................................................... 70 2.1. ISPITNI KATALOG ZA KUVARSTVO .............................................................. 70 2.2. ISPITNI KATALOG ZA PRAKTINI RAD .......................................................... 75 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ................................................... 79 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ...................... 79 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA .......................... 79 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ........................... 79 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ........................... 80 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................... 80 8. 1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 80 9. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 81 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ........................................................................... 81

 • 3

  OPTI DIO 1.Naziv programa: KUVAR/KUVARICA sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju 2.Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti

  1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423

  2. Matematika 3 108 2 72 2 72 2 66 318 3. Engleski jezik 2 72 2 66 138 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282

  Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 66 66

  Prirodna grupa predmeta 1. Biologija sa ekologijom 2 72 1 36 108 2. Hemija 2 72 1 36 108 3. Fizika 2 72 1 36 108

  UKUPNO A 16 576 12 432 11 396 11 363 1.767 B Struno-teorijski predmeti 1. Higijena 2 72 72

  2. Ugostiteljsko poslovanje 2 72 72

  3. Poznavanje robe 2 72 2 66 138 4. Poslastiarstvo 2 72 72

  5. Ekonomika i organizacija rada 2 66 66

  6. Kuvarstvo 2 72 2 72 2 72 2 66 282 UKUPNO B 2 72 6 216 6 216 6 198 702

  C Praktina nastava 13 468 13 468 14 504 14 462 1.902 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Broj asova 32 1.152 32 1.152 32 1.152 32 1.056 4.512 F Broj radnih sedmica 36 36 36 33

  Ukupno asova za obrazovni program (A + B + C + D) = 4.512 3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Svestran razvoj pojedinca i njegova socijalna integracija; - Stvaranje radnih navika i svijesti o znaaju uenja za ukljuivanje u proces rada; - Produbljivanje i proirenje opteg obrazovanja u funkciji struke i usvajanje

  struno-teorijskog i praktinog znanja za samostalno obavljanje zanimanja; - Priprema za permanentno obrazovanje i doivotno uenje; - Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje

  meuljudskih odnosa; - Osposobljavanje za planiranje, pripremu, izvoenje, kontrolu i vrednovanje rada

  u zanimanju; - Osposobljavanje za samostalno i kvalitetno pripremanje i spremanje jela;

 • 4

  - Obezbjeivanje znanja i osposobljenosti za pripremu i spremanje jela na osnovu poznavanja bioloke i energetske vrijednosti hrane, njenih karakteristika i naina upotrebe;

  - Razvoj ekoloke svijesti i savijesti o potovanju mjera zatite na radu i njihovu dosljednu primjenu.

  4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U prvi razred moe se upisati lice: - koje je zavrilo osnovnu kolu, ali je tokom obrazovanja imalo potekoa u

  uenju; - koje zbog potekoa u uenju nije moglo da savlada obrazovni program srednjeg

  obrazovanje; - nije starije od 17 godina, kao i lice do 18 godina ivota uz odobrenje

  Nastavnikog vijea kole. - Uz dokumenta za upis lice je obavezno da dostavi uvjerenje medicine rada, kao

  dokaz da nema psiho-fizikih smetnji koje mogu biti prepreka obrazovanju za obrazovni program sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju - Kuvar/Kuvarica.

  5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje za obrazovni program sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom

  strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju Kuvar/Kuvarica traje etiri godine, a postie se obrazovni standard obrazovnog programa u trogodinjem trajanju.

  6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih nastavnih

  predmeta na kraju tekue kolske godine postigli pozitivnu ocjenu. 7. Obrazovanje koje se stie - Srednje struno obrazovanje u trajanju od 3 godine KUVAR/KUVARICA.

 • 5

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. ENGLESKI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE DRUTVENA GRUPA PREDMETA 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA PRIRODNA GRUPA PREDMETA 1.1.9. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1.10. HEMIJA 1.1.11. FIZIKA Napomena: Katalozi opteobrazovnih predmeta nalaze se u posebnoj svesci.

 • 6

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. HIGIJENA 1. Naziv predmeta: HIGIJENA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 48 24 72 III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje uenika sa znaajem higijene, sa posebnom razradom line higijene

  i higijene radne sredine; - Sticanje navika primjene higijene u uslunim djelatnostima; - Upoznavanje osnovnih pojmova mentalne higijene; - Razvoj svijesti o potrebi ouvanja sopstvenog i zdravlja drugih.

 • 7

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Mjere higijene - Upoznaje se sa

  zadacima higijene - Upoznaje se sa

  faktorima koji utiu na zdravlje

  - Imenuje elemente higijene tijela, zuba, odjee i obue

  - Objanjava pravilno odravanje higijene tijela

  - Navodi znaaj i metodu pranja zuba

  - Prepoznaje uzroke koje izazivaju oboljenje zuba i desni

  - Podsticanje odgovornosti o zatiti svog zdravlja i zdravlja drugih

  - Razumije znaaj higijene za zdravlje

  - Demonstracija na modelu zuba ovjeka

  - Prikazivanje slajdova sa fotografijama karijesa i paradentoze

  Zatita okoline - Opisuje ulogu

  radnog i ivotnog prostora

  - Imenuje inioce okoline koji utiu na zdravlje ovjeka

  - Navodi postupke koji uvaju ivotni i radni prostor

  - Razumije znaaj higijene radnog prostora za zdravlje

  Bolesti - Navodi vrste

  mikroorganizama - Razlikuje naine

  unitavanja mikroorganizama

  - Opisuje poetne znake bolesti

  - Nabraja najee vrste zaraznih bolesti (crijevne, kone, polne, zoonoze)

  - Razlikuje dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

  - Prepoznaje na konkretnim primjerima najee znakove koji upozoravaju na bolest

  - Navodi postupke reagovanja na pojavu znakova odreene bolesti

  - Ukazuje na uzroke i uslove za nastanak bolesti

  - Navodi mjere za spreavanje zaraznih bolesti

  - Razvija odgovornost za sigurnu upotrebu sredstava dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

  - Razvija odgovornost i savjest o zatiti zdravlja drugih

  - Posmatranje bakterija pomou mikroskopa

  - TV i video projekcija

  Povrede - Navodi i opisuje

  vrste nezgoda - Nabraja bolesti

  lokomotornog aparata

  - Razlikuje najee vrste nezgoda

  - Prepoznaje izvore opasnosti na radnom mjestu (plin, struja...)

  - Ukazuje na to

  - Razvija sposobnost za odgovorno i brzo rjeavanje problema

  - Uoava znaaj sprjeavanja bolesti

  - Demonstracija ukazivanja prve pomoi kod povreda: - trovanje plinom, - udar struje, - zaustavljanje

 • 8

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kako treba postupiti u sluaju nezgode

  - Ukazuje na faktore koji utiu na pojavu bolesti

  - Navodi mjere koji mogu pomoi