3-07 frizer - za ucenike sa teskocama u ucenju

Download 3-07 Frizer - Za Ucenike Sa Teskocama u Ucenju

Post on 13-Aug-2015

402 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OBRAZOVNI PROGRAM

FRIZER/FRIZERKAza uenike sa tekoama u uenju

SADRAJ OPTI DIO .................................................................................................... 3 1.Naziv programa: FRIZER ................................................................................ 3 2.Nastavni plan ............................................................................................. 3 POSEBNI DIO ................................................................................................. 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................. 5 1.1.OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ....................................................................... 5 1.2. STRUNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6 1.2.1. PSIHOLOGIJA RADA ................................................................................ 6 1.2.2. OSNOVE ZDRAVSTVENOG OBRAZOVANJA ................................................... 10 1.2.3. POZNAVANJE MATERIJALA ..................................................................... 16 1.2.4. ESTETIKA I UMJETNOST ........................................................................ 24 1.2.5. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA .......................................................... 29 1.3. PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ..................................... 34 2. ISPITNI KATALOZI ..................................................................................... 55 2.1. USMENI ISPIT ........................................................................................ 55 2.1.1. POZNAVANJE MATERIJALA ..................................................................... 55 2.1.2. ESTETIKA I UMJETNOST ........................................................................ 57 2.2. PRAKTINI RAD SA ODBRANOM .................................................................. 59 2.2.1. PRAKTINI RADOVI NA ZAVRNOM ISPITU ................................................... 59 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UENIKA.............................. 62 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVANJA .................................... 62 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ........................... 62 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ............................ 62 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ............................ 62 8. OBLIK IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA: .................................................. 63 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ...................... 63 9. PROFESIONALNA PRAKSA ............................................................................ 63 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 63

2

OPTI DIO 1.Naziv programa: FRIZER sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju 2.Nastavni plansed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti Maternji jezik i 1. 3 108 3 108 3 108 knjievnost 2. Matematika 3 108 2 72 2 72 3. Engleski jezik 2 72 4. Informatika 2 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 2 72 2. Geografija 2 72 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Biologija sa ekologijom 2 72 1 36 2. Hemija 2 72 1 36 3. Fizika 2 72 1 36 UKUPNO A 16 576 12 432 11 396 B Struno-teorijski predmeti 1. Psihologija rada 2 72 Osnove zdravstvenog 2. 2 72 2 72 obrazovanja 3. Poznavanje materijala 2 72 2 72 4. Estetika i umjetnost 2 72 Ekonomika i 5. organizacija rada UKUPNO B 4 144 4 144 4 144 Praktina nastava sa C tehn. zanimanja 11 396 15 540 16 576 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 E Broj asova 32 1152 32 1152 32 1152 F Broj radnih sedmica 36 36 36 Ukupno asova za obrazovni program (A + B + C + D) = 4.512 Redni Nastavni predmeti broj grupe predmeta I II III sed. 3 2 2 2 IV god. 99 66 66 66 Ukupno

423 318 138 72 282 72 72 66 108 108 108 1.767 72 144

2

66

11

363

2 2 4 16 1 32

66 66 132 528 33 1056 33

144 138 66 564 2.040 141 4.512

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Omoguavanje svestranog razvoja pojedinca i njegove socijalne integracije; - Stvaranje radnih navika i svijesti o znaaju uenja za ukljuivanje u proces rada; - Produbljivanje i proirivanje opteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeivanje struno-teorijskih i praktinih znanja za samostalno obavljanje zanimanja, - Pripreme za permanentno obrazovanje i uenje; - Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje meuljudskih odnosa; - Osposobljavanje za planiranje, pripremu, izvoenje, kontrolu i vrijednovanje rada u zanimanju;

3

- Osposobljavanje za njegu kose i vlasita, oblikovanje enske, muke i djeje frizure, brade i brkova, razliito ianje i preparaciju kose korienjem raznih tehnika farbanja i nijansiranja kose; - Oblikovanje i njega vlasuljarskih proizvoda; - Razvijanje preduzetnikih sposobnosti; - Prepoznavanje tipinih oboljenja koe i njenih adneksa i adekvatno korienje preparata; - Osposobljavanje za zatitu zdravlja, radne i ivotne sredine. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U prvi razred moe se upisati lice: - koje je zavrilo osnovnu kolu, ali je tokom obrazovanja imalo potekoa u uenju; - koje zbog potekoa u uenju nije moglo da savlada obrazovni program srednjeg obrazovanje; - nije starije od 17 godina, kao i lice do 18 godina ivota uz odobrenje Nastavnikog vijea kole. - Uz dokumenta za upis lice je obavezno da dostavi uvjerenje medicine rada, kao dokaz da nema psiho-fizikih smetnji koje mogu biti prepreka obrazovanju za obrazovni program sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju - Frizer/Frizerka. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje za obrazovni program sa prilagoenim izvoenjem i dodatnom strunom pomoi za uenike sa tekoama u uenju Frizer/Frizerka traje etiri godine, a postie se obrazovni standard obrazovnog programa u trogodinjem trajanju. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih nastavnih predmeta na kraju tekue kolske godine postigli pozitivnu ocjenu. 7. Obrazovanje koje se stie - Srednje struno obrazovanje u trajanju od 3 godine FRIZER/FRIZERKA.

4

POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. ENGLESKI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE DRUTVENA GRUPA PREDMETA 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA PRIRODNA GRUPA PREDMETA 1.1.9. BIOLOGIJA 1.1.10. HEMIJA 1.1.11. FIZIKA Napomena: Katalozi opteobrazovnih predmeta nalaze se u posebnoj svesci.

5

1.2. STRUNO TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. PSIHOLOGIJA RADA 1. Naziv predmeta: PSIHOLOGIJA RADA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktina Teorija Vjebe nastava 50 22

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

50

22

72

3. Opti ciljevi nastave: - Sticanje znanja o osnovnim vrstama psihikih procesa; - Sticanje znanja o psiholokim zakonomjernostima koje se javljaju u procesu rada; - Sticanje znanja o psihikim procesima i osobinama linosti koje dolaze do izraaja u procesu rada; - Razumijevanje znaaja sposobnosti, znanja i motivacije za rad; - Postizanje boljeg razumijevanja potreba i elja klijenata, da bi na odgovarajui nain mogli da oblikuju ponudu; - Postizanje sposobnosti reagovanja u nepredvidivim situacijama i rjeavanje nesporazuma.

6

4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadraji ciljevi uenik uenik uenik Predmet i zadaci psihologije rada - Upoznaje se sa - Uoava primjere - Odreuje pojam specifinim korienja znanja psihologije i aspektom opte steenih u definie ga. psihologije. psihologiji rada, u - Objanjava znaaj svojoj struci. psihologije rada. - Obogauje svoje opte znanje informacijama o psihologiji rada.

Preporuke za izvoenje nastave Napomena: Date ciljeve je neophodno prilagoditi linosti djeteta otenog sluha i njegovim saznajnim sposobnostima imajui u vidu da se njegov cjelokupni razvoj odvija u uslovima nedostatka zvuka i govora. S obzirom na to neophodno je koristiti to vie konkretnog, vizuelnog didaktikog materijala i sredstava.

Psihiki procesi - Poznaje razliite - Jaa toleranciju u - Opisuje razliku odnosu na druge izmeu osjeta i oblike uenja. ljude, koristei opaaja. - Zna motive za znanja o - Shvata fizoloku konkretno emocijama, pozadinu osjeta i ponaanje motivima. opaaja. klijenata i svoje - Objanjava vlastito. funkciju uenja i - Poznaje pojedine pamenja. motive korisnika - Upoznaje se sa usluge. pojmom miljenja. - Objanjava znaaj i vrste emocija - Definie pojam motivacije Organizacija psihikog ivota - Shvata ponaanje - Poznaje osnovne - Opisuje pojam stranke kao faktore organizacije linosti. jedinstvene i psihikog ivota cjelovite linosti. ovjeka koji utiu na strukturu linosti. Poremeaji psihikog ivota - Shvata potrebu da - Pravi razliku meu - Definie pojam potrai pomo vrstama psihikog duevnog zdravlja. ukoliko problem poremeaja - Definie pojam prepozna kod sebe. psihikog poremeaja.

Vjeba: - Uenik opisuje sebe kao linosti

7

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadraji uenik uenik - Nabraja vrste psihikih poremeaja. Toksikomanije bolesti zavisnosti - Navodi pojam - Poznaje faktore droge i toksikomije. koji izazivaju - Nabraja vrste droga. upotrebu droge.

Socijalizacijski ciljevi uenik

Preporuke za izvoenje nastave

- Izbjegava rizine Vjeba: situacije u kojima - Saradnja sa bi mogao biti ljekarom izloen zloupotrebi. specijalistom, posjeta asu i razgovor sa uenicima o tekoama u lijeenju bolesti zavisnosti. - Jaa samopouzdanje i osjeaje sigurnosti u kontaktu sa klijentom i saradnicima. V