2016 оны 1- р улирлын тайлан web viewХэлтсийн цахим...

37
2016 оны 1- р улирлын тайлан ЕРӨНХИЙТОЙМ Тус хэлтэс нь 2016 оныг “Залуучуудыг дэмжин хөгжүүлэх, сургалтын” жил болгон ажиллаж байна. Хэлтсийн 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан баталж, 8 төрийн албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, төрийн үйлчилгээний ажилтнуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянан баталлаа.. “Стандартчилал, хэмжил зүйн газар, орон нутгийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн”, “Аймгийн орон нутгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д хэлтсийн дарга оролцож, СХЗГ-ын дарга болон аймгийн Засаг даргатай 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулав. Энэ онд дотоод аудит, хяналт шалгалтыг сар улирал, хагас бүтэн жилээр төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ажлын хариуцлага, зохион байгуулалт сайжирч холбогдох мэдээ, тайлангийн чанар, түүнийг хугацаанд холбогдох газруудад хугацаандаа хүргүүлж хэвших, үл тохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. МУ-ын ЗГ-ын 2015 оны 109-р тогтоол, Газрын даргын А\22 тушаалын дагуу төсвийн хэмнэлтийн горимттой ажиллах ажил зохион байгуулж 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулан ажилласан. “Стандарттай Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран хэрэгжүүлэх ажлын саналыг 12 байгуулагаас авч нэгтгэлээ. Мөн сумдад ажиллах ажлын зохион байгуулалт, үр дүн, үр нөлөөг сайжруулах, сумдын Засаг дарга, түүний тамгын газартай үр дүнтэй хамтран ажиллах зорилгоор сумдын Засаг даргын үр дүнгийн гэрээнд хэмжил зүйн баталгаажуулалт, стандарт мэдээллийн чиглэлээр 3 саналыг тусгуулахаар аймгийн ТЗУХэлтэст хүргүүлэн ажиллав. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хүний нөөцийн хөгжлийг чухалчлан, ажилтныг мэдээлэл боловсруулах, илтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дотооддоо “Өөрөө сурч Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 0

Upload: lamtuyen

Post on 01-Feb-2018

251 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

ЕРӨНХИЙТОЙМ

Тус хэлтэс нь 2016 оныг “Залуучуудыг дэмжин хөгжүүлэх, сургалтын” жил болгон ажиллаж байна. Хэлтсийн 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан баталж, 8 төрийн албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, төрийн үйлчилгээний ажилтнуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянан баталлаа..

“Стандартчилал, хэмжил зүйн газар, орон нутгийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн”, “Аймгийн орон нутгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д хэлтсийн дарга оролцож, СХЗГ-ын дарга болон аймгийн Засаг даргатай 2016 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулав.

Энэ онд дотоод аудит, хяналт шалгалтыг сар улирал, хагас бүтэн жилээр төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ажлын хариуцлага, зохион байгуулалт сайжирч холбогдох мэдээ, тайлангийн чанар, түүнийг хугацаанд холбогдох газруудад хугацаандаа хүргүүлж хэвших, үл тохирол гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

МУ-ын ЗГ-ын 2015 оны 109-р тогтоол, Газрын даргын А\22 тушаалын дагуу төсвийн хэмнэлтийн горимттой ажиллах ажил зохион байгуулж 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулан ажилласан.

“Стандарттай Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран хэрэгжүүлэх ажлын саналыг 12 байгуулагаас авч нэгтгэлээ. Мөн сумдад ажиллах ажлын зохион байгуулалт, үр дүн, үр нөлөөг сайжруулах, сумдын Засаг дарга, түүний тамгын газартай үр дүнтэй хамтран ажиллах зорилгоор сумдын Засаг даргын үр дүнгийн гэрээнд хэмжил зүйн баталгаажуулалт, стандарт мэдээллийн чиглэлээр 3 саналыг тусгуулахаар аймгийн ТЗУХэлтэст хүргүүлэн ажиллав.

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хүний нөөцийн хөгжлийг чухалчлан, ажилтныг мэдээлэл боловсруулах, илтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дотооддоо “Өөрөө сурч Өрөөлд туслая” төлөвлөгөөт сургалт, зорилтот буюу захиалгат сургалтанд ажилтнуудаа хамруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна.

Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг ханган, иргэдэд хэлтсийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэх зорилгоор байгууллагын www.facebook.com /page хуудас, www . uvmasm.wordpress.com цахим хуудас болон аймгийн цахим хуудсанд хэлтсийн үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг байршуулж, цаг үеийн мэдээллийг тогтмол шинэчлэн байршуулав. Мөн орон нутгийн “Өвөрхангай өнгө”сэтгүүл,”Таны элч” сонин, “Хас” телевизтэй хамтран ажиллаж, стандартчилал, хэмжилзүйн ажил үйлчилгээг сурталчилан таниулахад чиглэсэн арга хэмжээг бэлгэн нийтэлж байна.

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 0

Page 2: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ:

1.1 Хууль тогтоомж, засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт:

Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ЗГ-ын тогтоол шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлыг хэрэгжүүллээ. Үүнд:

“Шилэн дансны тухай хууль” болон “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын дагуу мэдээллийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд сар бүр байршуулан, олон нийтэд мэдээлж байна.

“Нийтийналбанднийтийнболонхувийнашигсонирхлыгзохицуулах, ашигсонирхлынзөрчлөөсурьдчилансэргийлэхтухай хууль”-ийн хүрээнд4 албан хаагч хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд нь цахимаар болон хэвлэмэл байдлаар гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, СХЗГазрын даргын тушаал шийдвэр, бусад хууль эрх зүйн баримт бичгийн цахим бүртгэл хийж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа бөгөөд 2016 оны нэгдүгээр байдлаар Ерөнхийлөгчийн зарлиг -1, Засгийн газрын тогтоол- 7 шийдвэрийн 7 заалт, нийт 8 заалтыг хяналтад авч хэрэгжилтийг зохион байгуулан биелэлт дүн 93,5% байна. /Хууль тогтоомж, засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн биелэлт хавсралт -1/

1.2. УИХ, Засгийн газраас баталсан үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт:

Хэлтсийн хэмжээнд 8 үндэсний хөтөлбөрийн 10 зорилтын 17 заалт бүхий арга хэмжээг хяналтанд авч 98.8% -тай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үүнд:

- “Чанарын болон байгаль орчны удирдлагын дэмжих” үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2002 оны №146 - ийн 2 зорилтын 6 зүйл заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар биелэлт 95% байна.

- ЗГ-ын 2009 оны 32 тогтоол “Хүнснийаюулгүйбайдал” үндэсний хөтөлбөр 2 зорилтын 3 зүйл заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 95 % байна.

- Засгийн газрын 2010 оны 141 “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах” үндэсний хөтөлбөр, 2 зорилтын 2 зүйл заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд жилийн эцсийн байдлаар биелэлт нь 100% байна.

- Засгийн газрын 2009 оны 346 тогтоол “Эрүүл мэндийн салбарт хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах” хөтөлбөр, 1 зорилтын 1 заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 100% байна.

- Засгийн газрын1999 оны№96 тогтоол “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох” хөтөлбөрийн 1 зорилтын 2 заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 100% байна.

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 1

Page 3: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

- Засгийн газрын 2008 оны 78 тогтоол “Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох” хөтөлбөрийн 1 зорилтын 1 заалтыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 100% байна.

- Засгийн газрын 2012 оны 101 дугаар тогтоол Цахим засаг үндэсний хөтөлбөрийн 1 зорилтын 1 заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 100% байна.

- Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоол “Төрийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн, 1 зорилтын 1 заалтыг авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд биелэлт 100% байна.

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2.1. Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалтын чиглэлээр:

Аймгийн хэмжээнд ”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль түүнтэй уялдаж гарсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, баталгаажуулалтын ажлын хамрах хүрээг өргөтгөх, орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг хангасан аж ахуйн нэгжийн тоог олшруулах, хэрэглэгчдийг зөв сонголт хийхэд туслахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллалаа.

2016 оны 1-р улирлын байдлаар нийт 31 дотоодын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ хийж, аймгийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын 3 удаагийн шийдвэрээр тохирлын гэрчилгээ олгож төсөвт 1 569 950 төгрөг төвлөрүүлсэн байна.

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасан зорилтын биелэлт:

№ Үзүүлэлт Хүрэх дүн Үр дүн

1Дотоодын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтБүтээгдэхүүний нэр төрөл 6 5Аж ахуйн нэгжийн тоо 20 5

2Үйлчилгээний баталгаажуулалтҮйлчилгээний нэр төрөл 7 4Аж ахуйн нэгжийн тоо 220 26

ЗГ-ын 127-р тогтоолын хавсралтаар батлагдсан тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтад орсон 12 нэр төрлийн үйлчилгээний газраас 4 нэр төрлийн 3 аж ахуйн нэгж, 23 иргэний 26 үйлчилгээний газар, 5 нэр төрлийн 2 аж ахуйн нэгж, 2 иргэний 5 бүтээгдэхүүн байна. Үүнд:

№ Үйлчилгээнийнэртөрөл Тооширхэг1 Худалдаа газрын үйлчилгээ 232 Нийтийн хоолны үйлчилгээ 13 Зочид буудал 14 Халуун ус, саун 1

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 2

Page 4: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

Нийт 26№ Бүтээгдэхүүнийнэртөрөл Тооширхэг

1 Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн 12 Хэрчсэн гурил 13 Бууз, банш 14 Сүү 15 Архи 1

Нийт 5

2.2. Орон нутагт “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах” чиглэлээр:

Орон нутагт “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль”, “Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам” болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд улсын баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулж, буруу хэмжлийн сөрөг үр дагавараас хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.

СХЗГазартай байгуулсан Г-05-12 тоот гэрээний хүрээнд хэмжил зүйн лабораторид ашиглагдаж байгаа 22 ширхэг ажлын эталон хэмжих хэрэгслийг СХЗГазрын улсын эталоноос нэгж дамжуулан шалгалт тохируулгад хамрууллаа.

“Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам” -ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн 2016 оны хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх гэрээг 25 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай байгуулаад байна. Гэрээний дагуу 2016 оны 2 ба 4 улиралд хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх график гарсан байна.

Тайлант хугацаанд худалдаа, үйлчилгээний тооцоо, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа цахилгаан, хүнд, даралт, эзэлхүүн хэмжлийн 4 төрлөөр нийтдээ 161 ширхэг хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалтын ажлыг хийлээ. Үүнд:

Нийлүүлэх бүтээгдэүүний нэрХэмжих

нэгжХүрэх үр дүн1-р улирал

Хүрсэн үр дүн

1-р улиралБҮТЭЭГДЭХҮҮН-1 “Хэмжүүр баталгаажуулалт”

Баталгаажуулах ажлын эталон. Үүнээс: ширхэг 22 22

Масс ширхэг 20 23Цахилгаан ком 1 1

Эзэлхүүнзарцуулалт ширхэг 5 2Даралт ширхэг 4 4

Баталгаажуулах хэмжих хэрэгслийн тоо ширхэг 150 161Механик ширхэг 90 94

Цахилгаан ширхэг 30 29Эзэлхүүн зарцуулалт ширхэг 20 23

Даралт ширхэг 10 15Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын хувь 90% 91,3 %

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 3

Page 5: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

түвшинААНБ-тай байгуулах хэмжих хэрэгсэл

баталгаажуулалтын гэрээширхэг 25 25

Хэмжилзүйн ажил үйлчилгээний эрх авах ААНБайгууллага

ширхэг 1 -

Иргэдийн хэмжих хэрэгслтэй холбогдолтой нийт 6 санал, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн хуулийн хугацаанд барадуулсан.

Хэмжил зүйн лабораторийн дотоод ажил үйлчилгээ:Хэмжилзүйн лабораторид нийтдээ 35 ширхэг анхан шатны маягтууд буюу

хэмжих хэрэгслийн шалгалтын протокол, баталгаажуулалтынжурнал, мэдэгдэл, тамга, тэмдэг, өргөдөл, гомдлын бүртгэлийг байгууллагын Архив албан хэрэг хөтлөлтийн журамын дагуу архивлуулж, “Чанарын баримт бичиг бүртгэл хяналтын журам” CS62-2:2015-ын дагуу бүртгэлжүүлэн дугаар олгож шинэчлэн хэвлэлээ. Хэмжил зүйн лаборатори нь олон улсын стандартаар 2002 оноос 7 дахь удаагаа итгэмжлэгдэж байгаатай холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг ханган Хэмжил зүйн лабораторийн чанарын гарын авлага, холбогдох журам заавруудыг шинэчлэн сайжруулж СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн газарт өргөдөл, чанарын гарын авлага болон холбогдох баримт бичгүүдээ хүргүүлсэн.

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хэмжил зүйн хяналт, шалгалтыг МХГазартай хамтран хэмжиххэрэгслийнбаталгаажуулалт, техникийнбэлэнбайдлыгболонтухайнхэмжиххэрэгслийнашиглалтыннөхцөл, баталсанзагварыншаардлагадтохирчбайгааэсэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэмжил зүйн дотоод хяналтын хэрэгжилтийн талаар хяналт, шалгалтын ажлыг явуулах хамтарсан төлөвлөгөөг гарган ажиллалаа.

Энэ ажлын хүрээнд хөдөлмөрийн болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хэмжих хэрэгслүүдийн баталгаат байдал шалгалт хийсэн бөгөөд Арвайхээр суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 18 аж ахуй нэгж иргэний дугуй засвар болон авто угаалгын газарт ашиглагдаж байгаа 28 ширхэг хэмжих хэрэгслийн баталгаат байдалд шалгалт хийж хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

Хэмжих хэрэслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээг байгууллагын санхүүгээс шаардах хуудсаар авч, бүртгэл хөтлөн тухай бүрд тооцоог нийлэн ажиллалаа.

2.3. Стандарт, сургалт мэдээллийн чиглэлээр :

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хууль бусад тушаал шийдвэрийн дагуу стандартын мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ, сургалт, сурталчилгааны үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлсэн.

“Стандартын мэдээлэл” товхимлыг цаасан хэлбэрээр хэвлэн түгээх болон электрон хэлбэрээр www . estandard . gov.mn –аар стандартыг уншиж судлах боломжийг бүрдүүлэн сайтыг сурталчилан ажиллалаа. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн дагуу байгууллагын стандартад шүүлт

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 4

Page 6: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгч, стандарт судлах, унших, захиалах нөхцөлийг бүрдүүлэнажиллаж байна. Байгууллагынстандартшинээрнэмж4 стандартыг бүртгэсэн.

2016 оны 1- р улирлын байдлаарстандарт мэдээллийн төв нь14 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэнээс ирүүлсэн стандартын захиалгыг үндэслэн 10нэрийн 43 стандартын борлуулалт хийж, 26 нэрийн 116 стандартаар 25 аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж, арга зүйн зөвлөгөөөгч ажилласан бөгөөд стандартын орлогыг 199240 төгрөгөөр биелүүллээ.

“Залуучуудыг дэмжин хөгжүүлэх – Сургалтын” жилийн хэлтсийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг дотооддоо хийх /хамт олны дунд/, харилцагч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, СХЗГазрын төлөвлгөөт сургалтанд хамрагдах, Сум орон нутагт аймгийн нэгдсэн графикийн дагуу хийх сургалт гэсэн 4 үндсэн чиглэлтэйгээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

Хэлтсийн дотоод сургалтыг хуваарийн дагуу тогтмол \зорилтот сургалт\ хэрэгцээт сургалт хэлбэрээр зохион байгуулахын зэрэгцээ гадны сургалтанд хамрагдсан хүн бүр хамт олондоо сургагч багшаар ажиллаж бүх мэдээллийг нэгдсэн хэлбэрээр дотооддоо авч “Бид бүгд сургагч багш” гэсэн зорилготойгоор сар бүр нэг сургалт хийж ажиллаж байна.Үүнд:

1. Хэлтсийн дарга Д.Байгалмаа Итгэмжлэлийн үнэлгээнд ажиллах үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийн мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулсан нь үр дүнтэй сургалт боллоо.

2. Чанарын менежер Б.Энхболд Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс зохион байгуулсан ” Зөрчилдөөнийг зохицуулах нь” сургалт 3. “Архидалтгүй Өвөрхангай“ “Эрүүл амьдрал”,”Нарны дасгал” гэсэн цаг үеийн шинжтэй сургалтуудыг хүний нөөцөөс зохион байгуулсан.

Хэвлэл мэдээлэл:Хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчилах чиглэлээр“Таны элч” сонин

”Өвөрхангайн өнгө” сэтгүүлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж стандартчилал, хэмжилзүй, чанар стандарт, баталгаажуулалтын чиглэлээр “Стандарттай Өвөрхангай”буланд тогтмол мэдээлэл гаргаж байна. Хэлтсийн мэдээллийн технологи, мэдээллийн ил тод байдлын хангах 6 арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Хэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, танин мэдэхүйн мэдээллүүдийг тогтмол байршуулсан.

Хэлтсийн цахим хаяганд мэдээллийн ил тод байдлыг ханган үйл ажиллагаатай холбоотой үнэ тариф, бүтэц зохион байгуулалт, тодруулга өгөх ажилчдын нэр албан тушаал, холбоо барих утасны дугаар зэрэг мэдээллийг байршуулахаас гадна цаг үеийн мэдээллийг тогтмол байршуулсан.

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 5

Page 7: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

2.4. Санхүү,аж ахуйн үйл ажиллагааны чиглэлээр:Төсвийн орлогын 3 сая төгрөгийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавин

ажиллаж, 3 сая төгрөгийн орлогын биелэлттэй, өр авлагагүй ажиллаж байна.2015 оны санхүүгийн тайланг гаргаж, хуулийн хугацаанд аймгийн Аудитын

газарт өгч, материаллаг алдаа болон зөрчилгүй дүгнэгдсэн тайлангаа СХЗГ-т холбогдох тайлангийн хамт хүргүүлсэн.

Нэгдүгээр улиралд улсын төсвөөс 31 сая төгрөгийн урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт авч, ажил үйлчилгээг тасралтгүй явуулж, холбогдох зардлыг батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй зарцуулсан. Төсөвт төвлөрүүлэх 3 сая төгрөгийн орлогыг хугацаанд нь төвлөрүүлэн, төсөвт байгууллагын төлбөртэй ажил, үйлчилгээнээс 3 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, төсвийн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж НББ-ийг стандартын дагуу хөтөлж ажиллалаа.

2015 оны санхүүгийн тайланд тусгагдсан үндсэн хөрөнгийн тайланг Үндэсний статистикийн газар болон Төрийн өмчийн хороонд батлагдсан маягтын дагуу заасан хугацаанд гаргаж хүргүүлэв. Төсвийн гүйцэтгэлийн 1,2,3 -р сарын мэдээ, үнэт цаас, тооцоот маягтын зарцуулалтын тайланг нэгтгэн гаргаж хугацаанд нь СХЗГ-т хүргүүлсэн.

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын төсөв санхүүгийн талаарх мэдээллийг shilen dans.gov.mn, байгууллагын цахим хуудас, холбогдох сайтад байршуулан, иргэд хэрэглэгчдэд тогтмол мэдээллэн ажиллалаа.

2.5 Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр гаргасан шинэ санаа, санаачлага түүний үр дүн:

Хэлтсийн үйл ажиллагааг хамт олны бүтээлч ажил, идэвхитэй оролцоотойгоор сайжруулах, хамт олны бүтээлч сэтгэлээгээг хөгжүүлэхээр “Миний бүтээлч ажил байгууллага, хамт олны амжилтын үндэс” сар бүр шинэ санаа, санаачлага гарган үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 1- р улирлын байдлаар байгууллага хамт олныг баг болгон бүрдүүлэх, хэлтсийн гадна дотно орчны тохижилтийг нэмэгдүүлэх, эталон төхөөрөмжийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах гэсэн үндсэн санааг гарган хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал:

2. 6 Тайлан, мэдээ хугацаатай албан бичгийн хариу ирүүлсэн байдал:

Мэдээ тайланг холбогдох журмын дагуу тогтоосон хугацаанд нь гаргах талаар дотооддоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн нь мэргэжилтнүүд улирал, сар бүр тайлан мэдээ явуулах “Тайлан, мэдээг хугацаандаа” самбар ажиллуулан үр дүнг тооцож байна.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 2014 оны А/278 тоот тушаал, аймгийн Засаг даргын А/387 тоот тушаалын дагуу сар, улирлын тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд сарын мэдээг 3 удааулиралын тайлангхолбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 6

Page 8: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

1- р улиралд нийт 25 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэн, санал хүсэлтийн хариу болон албан тоот 8-г хүргүүлсэн. Мөн тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалттай холбоотой 190 хүсэлт, ажилд орохыг хүссэн 1 иргэний өргөдөлийг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэсэн

2.7 СХЗГ-ын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр болон дотооддоо мөрдөж байгаа дүрэм, журмын хэрэгжилт:

СХГ-ын даргын 2013 оны А/23 тоот тушаалаар баталсан “Орон нутгийн стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн мэдээ, тайлан, боловсруулах, илгээх, журам”-ыг хэрэгжүүлж, 4 чиглэлээр мэдээ, тайланг заасан хугацаанд хүргүүлж байна. 2014 оны А/287 тоот тушаалаар баталсан “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний журам”-ын дагуу байгууллагын үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ хийж, заасан хугацаанд тайлагнасан.

Хэлтсийн хэмжээнд байгууллагын дотоод журам болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 15 дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг шинэчлэн баталж мөрдөнажиллаж байна.

Хэмжил зүйн лабораторийн хэмжээнд дотоод журам, дүрэм, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг хэмжил тус бүрээр өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрддөг ба лабораторийн эрхлэгч хяналт тавин ажилладаг.

Түүнчлэн тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын алба нь аймгийн баталгаажуулалтын салбар зөвлөлийн дүрмийг хэрэгжүүлэн 1- р улирлын байдлаар батлагаажуулалтын салбар зөвлөл хурлыг 2 удаа хуралдуулж, тохирлын гэрчилгээг олгож ажилласан.

Нийт дүрэм, журам, байгууллагын стандартын хэрэгжилтэд хэлтсийн дарга, чанарын менежер хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

3.1 Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ:

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, Монгол улсын засгийн газрын 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн биелэлтийг хангах арга хэмжээ авч ажиллалаа.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, үнэ тариф, заавар, зөвлөмж зэрэг хүссэн мэдээллийг иргэдэд таниулах үйл ажиллагаа тогтмолжуулж мэдээллийн самбар, цахим хуудсаар байршууллаа. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг, дэвтэр ажиллуулан энэ асуудлыг хариуцаж байх ажилтныг томилон ажиллуулж байна.Сар бүр санхүүгийн мэдээ, тайлан, аудитын дүн, зөвлөмж, худалдан авалт , хүний нөөцийн ил тод байдлын талаар мэдээллийн самбар, цахим худсаар тогтмол мэдээллэж байна.

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 7

Page 9: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

Иргэдэд зориулан хэлтсийн үйл ажиллааны талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэн аймгийн www. u vurkhangai.mn цахим хуудас, СХЗГазрын www.masm.gov.mn байгууллагын www.uvmasm.worpress. comцахим хуудас,www.facebook. Com /page хуудас/-д мэдээ, мэдээллийг байршуулж, цаг үеийн мэдээллийг тогтмол шинэчллээ.

СХЗГ-ын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 13 ны өдрийн “Стандартын үнэ, ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” А/64 тушаал, МУ-ын Шадар сайдын 2015 оны 11 сарын 06 өдрийн “Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 117 тоот тушаалыг хэлтсийн мэдээллийн самбар болон цахим хаяганд ил тод байршуулсан.

3.3 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал;“Шилэн дансны” тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгийг үр

ашигтай захиран зарцуулах, төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, мэдээлэл хүргэх зорилгоор Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэсийн цахим хуудас- /www.uvmasm.wordpress.com/-ны shilen dans.gov.mn -нд төсөв санхүүгийн доорх мэдээллийг байршуулан ажиллалаа. Үүнд:

1. Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ2. 2016 оны батлагдсан төсөв3. 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан4. 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан5. 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт7. Үндсэн үйл ажиллагааны үнэ тариф зэргийг байршуулан иргэд олон нийтэд тогтмол мэдээллэн, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллав.

3.4. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Байгууллагын бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад аж ахуйн нэгж байгууллагаас үнийн саналыг авч судалгаа хийсний үндсэн дээр сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэйгээр явуулж байгууллагынхаа худалдан авах үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэсэн. Бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах гэрээг шатах тослох материал, бичиг хэрэг, цахилгаан холбоо, ус, цахилгаан, дулаанаар хангагч, нийлүүлэгч нийт 6 аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулсан. Худалдан авалтыг цаг тухайд хийснээр байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах боломжийг бүрдүүлж байна.

4. БАЙГУУЛЛАГЫН ШУДАРГА БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Тус хэлтсийн нийт ажилтан албан хаагчид “Нийтийналбанднийтийнболонхувийнашигсонирхлыгзохицуулах, ашигсонирхлынзөрчлөөсурьдчилансэргийлэх”тухай хуулийг байгууллагын

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 8

Page 10: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд уг хуульд заасан зарчмуудыг үйл ажиллагааныхаа гол зарчим болгон ажил үйлчилгээгээ иргэдэд хүргэж байна. Хэлтсийн даргын 2012 оны 12 сарын 10-ны өдрийн 65 тоот тушаалаар “Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм CS62-11:2015” байгууллагын стандартыг мөрдлөгө болголоо.

Байгууллагын авлигын эсрэг 2016 оны 9 зорилт 20 заалт бүхий төлөвлөгөө гаргаж аймгийн Хууль зүйн хэлтсээр хянуулан хэлтсийн даргаар батлуулж, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулав. Төлөвлөөний дагуу сар бүрийн худалдан авалт, төсөв санхүүгийн ил тод байдал, ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийг цахим хуудсаар, мэдээллийн самбараар байршуулах, ажилтнуудын дунд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилах, сургалт, ярилцлага зохион байгуулах, иргэдийн санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч бүртгэлжүүлэн шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй хийж гүйцэтгэж ажиллаж байна.

5. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ:

Хэлтсийн үйл ажиллагаа болон төрийн үйлчилгээг аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдэд ил тод хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх, үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулахад энэхүү иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн оршино.

Сэтгэл ханамжийн судалгааг 6 асуулгатайгаарсаналхүсэлтбичих, сонгох гэсэнхэлбэрээрбэлтгэсэн бөгөөд судалгаанд 46 иргэн хамрагдаж дүнг нэгтгэлээ.

Үүнд түргэн шуурхай, соёлтой, сайн үйлчилгээтэй, ”Сэтгэл хангалуун байдаг”, “Ажлын амжилт хүсье.” Гэсэн үнэлгээг өгсөн байна.

Манай байгууллагаар үйлчлүүлсэн ард иргэдээс “Даралтын аппарат шалгуулж баталгаажуулж байгаад баярлалаа. Цаашид ард олонд чиглэсэн ийм ажлыг олныг хийж байгаарай. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.”, ”Мэдээлэл илүү сайн өгөөрөй.” гэсэн саналуудыг бичсэн байна.

Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнгээр хэлтсийн үйл ажиллагаа 100 хувьтай сайн гэж дүгнэгдлээ. Цаашид иргэдээс ирсэн санал дүгнэлтэнд үндэслэн сургалт сурталчилгаа үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр шат дараатай ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна.

6. САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

1. Хэлтсийн барилга, байгууламж нь албан хаагчдынажиллах нөхцөл, лабораторийн ажлын эталон тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, хадгалах стандарт нөхцлийг зөрчиж байгаа тул хэлтсийн барилгыг шинээр бариулах асуудлыг шийдвэрлэх.

2. Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалт, барилга орон сууц шинээр нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хэрэглэгчдийн тоо өсөн нэмэгдэж, үүний хэрээр баталгаажуулах хэмжмх хэрэгслийн тоо өсч байна. Ялангуяа цахилгааны тоолуур, усны тоолуурын тоо эрс өсөн нэмэгдэж, баталгаажуулалтын ажлы тухайн байгууллагын шалгах төхөөрөмж дээр хийдгээс хэрэглэгч төөрөлдөх, төлбөр

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 9

Page 11: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

тооцооны маргаан гарах, баталгаажуулалтыг ус, цахилгаанаар хангагч байгууллага хийж байгаа мэтээр ойлгох зэрэг сөрөг үр дагавар гарч байгаа тул хэмжилзүйн лабораторид 3 фазын цахилгааны тоолуур шалгах зөөврийн эталон төхөөрөмж, усны тоолуурт баталгаажуулалт хийх суурин эталон тоног төхөөрөмжөөр хангагдах шаардлагатай байна.

7. ЦААШДЫН ЗОРИЛТ:

1. СХЗГ-ын дарга болон аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээ, хэлтсийн 2016 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг шалгуур үзүүлэлт, заалт тус бүрээр хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажил, үйлчилгээний чанараараа тэргүүлэгч байгууллага хамт олон болох.

2. “MNS ISO 17025 Сорилт болон шалгалт тохируулгын лабораторид тавих үндсэн шаардлагын стандартыг аймгийн томоохон ААНэгж, байгууллагынлабораторид нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тэдэнд арга зүйн зөвлөгөө, чиглэл өгөх.

ТАЙЛАН НЭГТГЭН БИЧСЭН

СТАНДАРТ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН С. ПАГМАЗҮГСМАА

ХЯНАСАНСХЗХ ДАРГА Д. БАЙГАЛМАА

Өвөрхангай Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Page 10

Page 12: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

Хуультогтоомж, засгийнгазрынтогтоол,шийдвэрийнбиелэлтийндүн

/Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/

Биелэлтийн явц

Бүг

д

УИХ

-ынт

огто

ол

ҮАБ

З-ий

нзөв

лөм

ж

Ерө

нхий

лөгч

ийнз

арли

г

Засг

ийн

Газр

ын

тогт

оол

Ерө

нхий

Сай

дын

захи

рам

ж

ЗГ-ы

нХ

урал

даан

тэм

дэгл

эл

Хяналтадавсаннийтшийдвэрийнтоо

8 1 7

Үүнэ

эс

Хяналтадавсаннийтзүйлзаалтынтоо 8 1 7

Биелэсэн 100 5 1 4Хэрэгжихшатандаа

Үүни

йдот

ор

90.0 1 170.0 1 150.0 1 130.010.0

ХугацааболоогүйХяналтаасшилжүүлэ

хТасарсан

Үүнэ

эс

Зохионбайгуулалтындутагдл

аас

Хөрөнгийндутагдлаас

Биелэлтийндүн /хувь/ 93,5 100 87,1

Ерөнхий дүн 93,5 100 87,1

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 11

Page 13: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

/2016 оны 1-р улирлын байдлаар //2016.03.25/

№ Эрх зүйн актын нэр, агуулга, огноо, дугаар: Заалт

Хяналтад байгаа заалтыг

хэрэгжүүлэх талаар

төлөвлөсөн арга хэмжээ

Хэрэгжилтийн явц, гарсан үр нөлөө

Хувь

Тухайн улирлын байдлаар

1. Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.1

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай. 2013. 06.10 № 881. Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжигч төрийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төсвийн орлого, зарцуулалт болон тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар мэдээлэх “шилэн данс”-ны тогтолцоонд шилжих;

Хэлтсийн 2016 оны үйл

ажиллагааны жилийн

төлөвлөгөө 4.1.2

“Шилэн дансны тухай хууль” болон “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын дагуу 26 нэр төрлийн мэдээллийг www.shilendans.gov. mn цахим хуудсанд www.uvmasm.wordpress.com цахим хаяг сайтын шилэн данс цэсэнд сар бүр тогтоосон хугацаанд байршуулж, иргэдэд мэдээлж байна. 1-р улирлын байдлаар хугацаа хожимдсон, тасарсан мэдээ байхгүй байна.

Биелэсэн100%

2. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол

2.1

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2005 оны №127 тогтоол1. Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт

Хэлтсийн үйл ажиллагааны

2016 оны төлөвлөгөө 3.1

Уг жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заасны дагуу баталгаажуулалтад хамруулах ажлыг хэрэгжүүлж байна. 1-р улирлын байдлаар 12 нэр төрлийн үйлчилгээний газраас 4 нэр төрлийн 3 аж ахуйн нэгж, 23 иргэний 26 үйлчилгээний газар, 5 нэр төрлийн 2 аж ахуйн нэгж, 2 иргэний нийт 5 бүтээгдэхүүн байна.

Хэрэгжих шатандаа

50.0%

2.2 Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай 2005 оны №67 тогтоол\

б/Иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, радио, телевизээр явуулж байгаа шууд нэвтрүүлгээр, түүнчлэн тусгайлан ажиллуулсан утсаар дамжуулан ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах, шийдвэрлэлтийн явцыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын

Хэлтсийн үйл ажиллагааны

2015 оны төлөвлөгөө

4.2.7

Тайлант хугацаанд мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв 70321111 утсанд ирүүлсэн байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой гомдол гараагүй. Ажилд орохыг хүссэн 1 иргэний өргөдлийг хүлээн авч хамт олны хурлаар шийдвэрлэсэн болно. Мөн хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой 6 иргэний санал, хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн, журмын дагуу шийдвэрлэн хариуг өгсөн. Дээрх шийдвэрлэлтийн мэдээг байгууллагын мэдээллийн самбар болон цахим хуудсаар мэдээллээ.

Биелэсэн 100%

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 12

Page 14: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

хүрээг нийтэд зарлан сурталчилах зэрэг ажлыг дээрх журамд тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсугай;

2.3

Дүрэм батлах тухай/Төрийн албан хаагчийнёс зүйн хэм хэмжээний тухай дүрэм/1999.04.14 №582. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанад сахиулах арга хэмжээ авч ажиллах

Байгууллагын авилгын эсрэг

2016 оны төлөвлөгөө 4.2

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9-р зүйлд заасны дагуу мэдэгдэл тайлбар гаргуулан www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулав.

Биелэсэн100%

2.4

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам батлах тухай.2013.12.14 №4112.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, бүх шатны төсөвт байгууллага, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

Ил тод байдлыг хангах ажлын

2016 оны төлөвлөгөө

Байгууллагын www.uvmasm.worpress.com цахим хуудас, www.facebook.com /page хуудас/-д хууль тогтоомж, танин мэдэхүй, үйл ажиллагаа, төсөв санхүүгийн холбоотой, цаг үеийн 15 удаагийн мэдээллийг шинэчилж иргэдэд шуурхай хүргэж байна. Орон нутгийн “Хас” телевиз, “Таны элч сонин”-д байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх 4 удаагийн мэдээ, мэдээллийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн болно.

Хэрэгжих шатандаа

70.0%

2.5

Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2013.03.02 №681. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Хэлтсийн үйл ажиллагааны

2016 оны төлөвлөгөө 4.2

Шууд худалдан авалт хийх газруудаа сонгохдоо зах зээл дээр ижил бараа, ажил үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг аж ахуй нэгж, иргэдээс үнийн санал авч судлан үзэж харьцуулалт хийсний үндсэн дээр хамт олны хурлаар хэлэлцэн 3 байгууллагатай гэрээ байгууллаа. Цаг хугацаанд нь бараа бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авч байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлж байна.

Биелэсэн-100%

2.6 Нийтлэг журам батлах тухай (аанб-ын дотоод хяналт  шалгалт) 2011.03.09 №311 тогтоол1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг хавсралт

Дотоод аудит, дотоод хяналт

шалгалтын 2016 оны нэгдсэн

төлөвлөгөө

Чанарын дотоод аудит, дотоод хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулав. Төлөвлөгөөний дагуу хэмжил зүйн лабораторийн чанарын гарын авлагын бүх үзүүлэлтээр дотоод аудитыг 1 удаа явуулаа.

Хэрэгжих шатандаа

90.0%

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 13

Page 15: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

ёсоор баталсугай.

2.7

“Журам батлах тухай” 2014.12.15 №3841. “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам” –ыг хавсралт ёсоор баталсугай

Хэлтсийн үйл ажиллагааны

2016 оны төлөвлөгөө

4.1.2

“Шилэн дансны тухай хууль” болон “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-д заасны дагуу 26 төрлийн мэдээллийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд www.uvmasm.wordpress.com цахим хаяг сайтын шилэн данс цэсэнд сар бүр байршуулж, иргэдэд мэдээлж байна. 1-р улиралын байдлаар хугацаа хожимдсон, тасарсан мэдээ байхгүй байна.

Биелэсэн 100 %

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 14

Page 16: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН/2016 оны 1-р улирлын байдлаар/

2016.03.24

1. Чанарын болон байгаль орчны удирдлага /менежмент/-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр /2002-2016/

№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Гүйцэтгэл

1Чанарын болон байгаль орчны удирдлага /менежмент/-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2002 оны 146 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Улсын хэмжээнд чанарын болон байгаль орчны удирдлагын талаарх нэгдмэл бодлогыг хэрэгжүүлэхэд  чиглэх бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын тогтолцоог улам төгөлдөржүүлэхэд  оршино.

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэрЖил бүрийн улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөв, гадаад орон, олон улсын байгууллагуудын зээл, тусламж болон бусад эх үүсвэр

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжүүлэх хугацаа/Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс /2002-2015/

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХАҮТанхим

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 1. Чанар болон байгаль орчны удирдлага (менежмент)-ын тогтолцоог боловсронгуй болгож,нэгдмэл бодлогын хүрээнд  үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх;

Зорилт 2. Чанарын болон байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны үндэс, мэдээллийн сан, сүлжээг  боловсронгуй болгож  хөгжүүлэх.

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл Хувь

Багц 1

6 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 15

Page 17: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

1-р зорилтын хүрээнд:

д/ИСО 9001-ийн чанарын удирдлагын тогтолцоотой хүнсний үйлдвэрлэлийн эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо(НАССР)-г уялдуулан хөгжүүлэх арга зүйн заавар холбогдох олон улсын стандартыг үндэсний стандарт болгон боловсруулж  хэрэгжүүлнэ;

е/хүнсний үйлдвэрүүдэд чанарын удирдлагыг эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо (НАССР)-той хослуулан хэрэгжүүлэхэд арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ;

Хүрэх үр дүн 1: Чанарын болон байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нь арга зүй, зохион байгуулалтын хувьд олон улсын жишигт хүрсэн байна;

Орон нутагт үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа “Дэлгэрэх хүнс” ХХК-ийн хүнсний үйлдвэр болон “Жем Хужирт” ХХК-ий цэвэр усны үйлдвэрийн ажиллагсдыг 4 сард зохион байгуулагдах СХЗГ-ын “Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000” сэдэвт сургалтанд хамруулахаархэлтсийн 2016 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна.

Арвайхээр суманд үйлдвэрлэл явуулж байгаа “Арвайхээр хурд” ХХК-ий сорилт шинжилгээний лаборатори нь Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNSISO17025:2007 стандартын шаардлагын дагуу итгэмжлэгдэх хүсэлтээ СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн газарт явуулсан байна.

2-р зорилтын хүрээнд:

г/ Салбар, орон нутгийн хэмжээнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх зорилт тавьж  хэрэгжүүлнэ;

ж/ Жил бүрийн "Дэлхийн чанарын өдөр", "Дэлхийн байгаль орчны өдөр"-ийг тохиолдуулан долоо хоног, сарын арга хэмжээ тус тус зохиож, ажлын үр дүнг үнэлж  дүгнэн, шагнаж  урамшуулах, ололт, туршлага, тэргүүний арга барилыг олон нийтэд сурталчлан дэлгэрүүлэх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлдэг болно;

и/ Орон нутгийн хэмжээнд чанар сайжруулах талаар амжилт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллага, хүмүүс, чанар сайтай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шалгаруулан урамшил олгох, тэргүүн туршлагыг нийтийн хүртээл болгох ажлыг жил бүр зохион байгуулна.

Аймгийн 2015 оны шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр шалгарсан “Далай гүүр” ХХК Чандмань цэвэр усны үйлдвэрлэл, шилдэг үйлчилгээтэй байгууллагаар шалгарсан“Арцат богд трейд” ХХК худалдааны газрыг жилийн турш хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрболон хэлтсийн гадна талбайд аж ахуй нэгжийн тугийг мандуулан үйл ажиллагааг нь сурталчилж байна.

Орон нутагт үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн, тохирлын тэмдэгтэй бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх, 2015 оны аймгийн шилдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй байгууллагыг шалгаруулах ажлуудыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.Энэ улирлын байдлаар 5 нэр төрлийн 5 бүтээгдэхүүн, 4 нэр төрийн 26 үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 16

Page 18: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

7. Дүгнэлт

Орон нутгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд нь сорилтын лабораториудаа итгэмжлэлд хамруулж байгаа нь сайшаалтай байна. Энэ нь цаашид нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн, тохирлын тэмдэгтэй бүтээгдэхүүний тоо нэмэгдэх, түүнчлэн ИСО 9001-ийн чанарын удирдлагын тогтолцоо, хүнсний үйлдвэрлэлийн эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо(НАССР)-г нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгж, үйлдвэрлэл бий болох ач холбогдолтой юм.

8.Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын

ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ-

9.Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт

/өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 2

95% 2 100% 90%

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ

%

2. Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр /2009-2016 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын 2009 оны 32 дугаар тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Иргэн, төр, олоннийт,хувийнхэвшлийнзохистойоролцоогхангахзамаархүнамыгтэжээллэг,эрүүлахуйнбаталгаатайхүнсээржигд, х

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр

а) улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө; б) гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж,иргэдийн хандив, тусламж; в) олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт;г) бусад эх үүсвэр.

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2009-2016 он/Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХАГазар, ХАҮТанхим

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 17

Page 19: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 2. Хүн амыг тэжээллэг, эрүүл ахуйнбаталгаатай хүнсээр хүртээмжтэй, тогтвортой хангах, хэрэглээн дэх үйлдвэрийн аргаарболовсруулсан хүнсний хувийн жинг нэмэгдүүлэх.Зорилт 3. Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны усны эрүүлахуйн баталгааг хангах хяналт, мэдээллийн сүлжээг боловсронгуй болгох.

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт2-р зорилтын хүрээнд:г/ хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийг боловсронгуй болгож, зах зээлдөрсөлдөх чадварыг сайжруулж Монгол брэндийн хүнс экспортлох нөхцөлийгбүрдүүлэх;Хүрэх үр дүн 1: Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бий болж өрсөлдөх чадвар дээшилж, бүтээгдэхүүний экспортлох нөхцөл бүрдэнэ.

Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, зах зээлд өрсөлдөх чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох зорилтын хүрээнд 2016 оны 1-р улирлын байдлаар бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг 5 нэр төрлийн 5 бүтээгдэхүүнд олгосон байна. Мөн энэ зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд бүтээгдэхүүний хаяг шошгын стандарт болон бусад стандарт, олон улсын стандартуудаар сургалт хийх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

3-р зорилтын хүрээнд:б/ хүнсний аюулгүй байдлын хяналт, мэдээллийн сүлжээ, үйл ажиллагаагсайжруулах;в/ ундны усны хүртээмж, чанар, эрүүл ахуйг сайжруулах;

Хүрэх үр дүн 2: Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цахим сантай болсон байна. Ундны усны зохистой хэрэглээ бий болно.

Орон нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж буй иргэн, аж ахуй нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалтанд хамруулан Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын албанаас гаргасан бүртгэлийн программд оруулан цахим бүртгэл хийж ажиллалаа.2016 оны 1-р улирлын байдлаар нийт 31 бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бүртгэсэн байна. Мөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлөөр 19 сум, 2 багийн төвийн хэмжээнд тохирлын баталгаанд хамрагдсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний судалгааг гаргаж сайжруулалт хийсэн.Дэлхий нийтээр усны нөөц хомсдож байгаатай холбогдуулан ундны усны зохистой хэрэглээг бий болгох үүднээс аймгийн засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт төв суурин газрын ундны усны эх үүсвэрийг тоолууржуулах үнийн зохистой хэрэглээг бий болгох талаар тусган оруулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд “Онги ус суваг” ОНӨК-тай хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулах хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж 2016 оны 1-р улирлын байдлаар айл өрх, аж ахуй нэгжийн 6 усны тоолуурыг шалгаж баталгаажуулсан

7 Дүгнэлт Орон нутгийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид нь итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторит бүтээгдэхүүнээ тогтмол шинжлүүлж бүтээгдэхүүний чанараа хянах, тохирлын баталгаанд хамрагдах бүтээгдэхүүний тоо ч нэмэгдсээр байна. Энэ нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид болон иргэдийн чанартай, аюулгүй хүнсний хэрэглээний ойлголт, мэдээлэл дээшилсэнтэй холбоотой гэж үзэж байна. Мөн хүнсний аюулгүй байдалтай салшгүй холбоотой зүйлийн нэг

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 18

Page 20: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

бол ундны усны хэрэглээ юм. Үүнтэй холбогдуулан орон сууцнуудад ашиглагдаж байгаа усны тоолууруудыг баталгаажуулж ач холбогдлыг нь хүмүүст таниулснаар сүүлийн жилүүдэд шинээр баригдаж байгаа орон сууцнууд нь баталгаагүй хэмжих хэрэгсэл суурилуулан баталгаагүй хэмжих хэрэгсэл ашиглан усны зохистой хэрэглээг алдагдуулж байгаа дутагдлуудыг арилгах, ундны усыг зохистой ашиглах ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

8 Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ -

9 Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 2 Зорилт 395% 2 90% 100%

10 Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

3. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр /2010-2015 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2010 оны 141 дүгээр тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Монгол Улсын төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахим мэдээллийн сан, мэдээлэл түүнийг дэмжих дэд бүтцийн цахим аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдал, иргэдийн үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулахад оршино.

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2010-2015 он/

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхЗорилт 2. Мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлыг бууруулах, хариу үйлдэл хийх тогтолцоог бүрдүүлэх

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 19

Page 21: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

1-р зорилтын хүрээнд:1. Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, аюулгүй

байдлыг хангах чиглэлээр журам боловсруулж хэрэгжүүлэх.

Хүрэх үр дүн: Стандартын шаардлага хангасан мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бий болно.

Хэлтсийн даргын 2015.03.02-ны өдрийн А/05 тушаалаар баталсан мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг хэлтсийн албан хаагчид нь үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Мөн мэдээллийг аюулгүй байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна.

2-р зорилтын хүрээнд:1. Интернетийн аюулгүй байдлыг хангах

Хүрэх үр дүн: Мэдээллийн аюулгүй байдлын талаархи стандартын шаардлага хангагдана

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэлтсийн 2016 оны төлөвлөгөөний дагуу хариуцсан мэргэжилтнүүд тухай бүр хэлтсийн компьютер, интернет, сүлжээний хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

7 ДүгнэлтАжилтан, албан хаагчдын мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг дээшилж, хэлтсийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл хангагдаж байна.

8Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

9Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 4 100 % 2 100% 100%

10Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

4. Эрүүл мэндийн салбарт хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хөтөлбөр /2009-2013 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Хэмжлийн нэгдмэл бадлыг хангах хөтөлбөр, Засгийн газрын 2009 оны 346 дугаар тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:  Эрүүл мэндийн салбарт ашиглагдаж байгаа хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн найдвартай, хэвийн, үнэн зөв ажиллагааг хангах, тэдгээрийг тогтоосон хугацаанд нь хяналт шалгалтад бүрэн хамруулах тогтолцоог бий болгох үндсэн дээр эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 20

Page 22: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр

а) улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө; б) гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив, тусламж; в) олон улсын байгууллага, хандивлагч орны тусламж болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт; г) бусад эх үүсвэр.

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2009-2013 он/

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:СХЗГ, Төрийн болон төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагууд

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 3. Эрүүл мэндийн салбарт ашиглаж байгаа болон цаашид ашиглах оношилгоо, эмчилгээний хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулалт, шалгалт, тохируулгад бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт3-р зорилтын хүрээнд:3.3 Эмнэлгийн оношилгоо,  эмчилгээний хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг график, төлөвлөгөөний дагуу  улсын бүртгэл,  баталгаажуулалт, шалгалт, тохируулгад бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулан гүйцэтгэхХүрэх үр дүн 2: Оношилгоо, эмчилгээнд ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь улсын бүртгэл, баталгаажуулалт, шалгалт, тохируулгад бүрэн хамрагдаж, загварын туршилт, хяналтын асуудал нь зохих түвшинд шийдвэрлэгдэнэ.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар сайжирч, оношилгоо, эмчилгээний үр дүнг нарийвчилсан үзүүлэлтээр үнэн зөв гаргах боломж бүрдэнэ.

“Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам” -ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн 2016 оны хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх гэрээг сумдын эрүүл мэндийн төвийн хэмжих хэрэгслийн баталгаат байдлыг хангах, бүртгэл судалгааг хүн амын тоонд харьцуулсан тоогоор бодитой гаргах зорилгоор Эрүүл мэндийн газартай байгууллаа. Гэрээний дагуу хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлыг 2 дугаар улиралд хийхээр төлөвлөлөө. Мөн иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 4 ширхэг элекрон болон механик цусны даралтын аппаратыг шалгаж баталгаажуулсан.

7 Дүгнэлт Иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл бүрдэнэ.

8 Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ -

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 21

Page 23: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

9 Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 1 100% 1 100%

10 Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ- Нэгдсэн үнэлгээ%

5. Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болох үндэсний хөтөлбөр /1998-2015 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр, Засгийн газрын 1999 оны 96 дугаар тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:  Төрийн захиргааны албаны хүрээнд  мэдлэг чадвар бий болгоход удирдамж болохын хамт төрийн захиргааны албыг хөгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэхэд оршино.

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэрТөвлөрсөн төсөв, Орон нутгийн төсөв, Төрийн захиргааны байгууллагын төсөв, Олон улсын хамтын ажиллагааны сайн санааны санхүүжилт, Төрийн албан хаагчдын өөрсдийнх нь хандив

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/1998-2015 он/

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1:Мэдлэг чадвартай төрийн захиргааны албан хаагчидтай болсон байх;

Төрийн захиргааны байгууллага бүр суралцагч байгууллага болсон байх

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: БиелэлтЗорилтын хүрээнд:

1. Төрийн алба, төрийн байгууллагын гадаад, дотоод орчны өөрчлөлтөөс урган гарсан төрийн захиргааны албаны сургалтын шинэ хэрэгцээг хангах зорилгоор төрийн албан хаагчид мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлэх.

“Залуучуудыг дэмжин хөгжүүлэх – Сургалтын жил”-ийн хүрээнд 4 чиглэлийн 35 сургалт, 5 арга хэмжээ зохион байгуулахаар хэлтсийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна

Ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг чадавхийг бэхжүүлэх үүднээс ажилтнуудыг сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж сургалтын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал 2016 оны 1-р улирлын байдлаар цахилгааны улсын шалгагч Э.Мөнх-Очир II/1-

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 22

Page 24: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

2. Төрийн захиргааны байгууллага бүрийг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх.

Хүрэх үр дүн: Төрийн зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хангалттай мэдлэг  чадвартай төрийн захиргааны албан хаагчийн эгнээ бүрдэнэ.Төрийн захиргааны суралцагч байгууллага нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай төрийн албыг бүрдүүлнэ.

III/24 -нд шалгагчийн эрх авах сургалтанд, хэлтсийн дарга Д.Байгалмаа Итгэмжлэлийн үнэлгээнд ажиллах үнэлгээний мэргэжилтэн,техникийн шинжээчийн мэргэшүүлэх сургалтанд, нягтлан бодогч В.Отгонцэцэг санхүүгийн тайлан, үнэт цаасны тайланг нэгтгэх сургалтанд, улсын шалгагч Б.Энхболд Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс зохион байгуулсан” Зөрчилдөөнийг зохицуулах нь” сургалтанд тус тус хамрагдсан. Мөн энэ дагуу дотооддоо сургалтуудыг зохион байгуулж хэлтсийн нийт ажилтан, албан хаагчдад мэдлэг мэдээллээ хуваалцсан. Энэ нь ажилтан, албан хаагч бүр өөрийн мэдлэг,ур чадвараа байнга хөгжүүлж, мэдлэгээ бусадтай хуваалцах,байгууллагын тасралтгүй хөгжилд манлайлан оролцох, улмаархүн тус бүр сургагч багш болоход нөлөөтэй юм.

7 Дүгнэлт

“Өөрийгөө хөгжүүлж, өрөөлд туслая” хүрээнд гадаад 5 сургалт, дотооддоо 6 сургалт зохион байгуулсан байна. Сургалт мэдээллийг зохион байгуулснаар ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, ёс зүй, харилцаа хандлага дээшилж, хэлтсийн дотоод болон гадаад үйл ажиллагаа сайжирч байна. Цаашид сургалт мэдээллийн ажлыг эрчимжүүлж ажиллана.

8Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

9Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 100% 1 100%

10Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

6. Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр /2008-2012 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 23

Page 25: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

1

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Монгол улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:  Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох замаар төрийн бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, төрөөс иргэд болон бизнесийн байгууллагад үзүүлэх нийгмийн бүх салбарыг хамарсан үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай, үр ашигтай болгож хүнд суртал, авлигатай тэмцэхэд бодитой хувь нэмэр оруулахад оршино.

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр

төсвийн хөрөнгө;

хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын тусламж, хандив;

төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн санаачилгаар хуримтлагдсан тусламж, хандивын хөрөнгө;

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2008-2012 он/Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 2.  Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд баримтлах стандарт, техник, технологийн бүтэц, нийтлэг ангилал, нэгдсэн код, дүрэм журам, хаягжилтын системийг бүрдүүлнэ.

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт2-р зорилтын хүрээнд:2.3. Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын стандартыг боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх, удирдлага арга зүйгээр хангахХүрэх үр дүн 1: Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцооны суурь, дүрэм, журам, стандарт, хаягжилтын систем, тогтолцоо бүрдэнэ.

Хэлтсийн даргын 2015.03.02-ны өдрийн А/05 тушаалаар баталсан хэлтсийн хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөн ажиллаж байна.

Хэлтсийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд 2012 оноос хойш хэмжих хэрэгслийн болон тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын цахим бүртгэл хийж мэдээллийн бүртгэлийн нэгдсэн сан бий болголоо. Мөн хэлтсийн үйл ажиллагааны 2016 оны эхний улирлын баримт бичгүүдийг цахим архивт шилжүүлэн хадгаллаа.

7 ДүгнэлтАжилтан, албан хаагчдын мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг дээшилж, журам боловсруулан мөрдсөнөөр байгууллагын цахим орчны мэдээллийн аюулгүй байдал болон бүртгэл мэдээлэл сайжирч байна.

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 24

Page 26: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

8Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

9Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 2 100% 1 100%

10Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

7. Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр /2012-2016 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2012 оны 101 дугаар тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:  Төрийн байгууллагыг холбосон мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг байгуулан мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглах замаар төрийн бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэж, төрийн ой санамжийг төгөлдөржүүлэх, түүнд суурилсан цахим засгийн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв

Хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын тусламж, хандив;

Олон улсын байгууллагын банк, санхүүгийн байгууллагын зээл тусламжийн хөрөнгө

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2012-2016/Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 3.  Төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй болгох.

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

6 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 25

Page 27: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

3-р зорилтын хүрээнд:3.1. Төрийн байгууллагын вэбсайтын контентийн чанарыг сайжруулах, тухай бүр нь баяжилт, шинэчлэлт хийж хэвшүүлэхХүрэх үр дүн 2: Үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал хангагдана.

Хэлтсийн facebook pageхуудас, блог хаяганд мэдээллийн ил тод байдлыг ханган үйл ажиллагаатай холбоотой үнэ тариф, бүтэц зохион байгуулалт, тодруулга өгөх ажилчдын нэр албан тушаал, холбоо барих утасны дугаар зэрэг мэдээллийг байршуулахаас гадна цаг үеийн мэдээллийг тогтмол байршуулж байна. Нийт 705 хандалттай, 18 удаагийн цаг үеийн мэдээлийн байршууллаа. Шилэн дансны санхүүгийн мэдээллийг тогмол байршуулж хэвшсэн.

7 Дүгнэлт Үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал хангагдаж байна.

8Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

9Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 3 100% 1 100%

10Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

8. Төрийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр /2006-2015 он/№ Хөтөлбөр/ төслийн агуулга Биелэлт

1

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар: Төрийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын 2006 ны 64 дүгээр тогтоол

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:  Архивын салбарт техникийн шинэчлэл хийх, орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг өргөн ашиглах замаар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг автоматжуулах зорилтыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, төрийн архивын мэдээллээр үйлчлэх боловсронгуй тогтолцоог бий болгоход хөтөлбөрийн зорилго оршино

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс/2006-2015/

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

4 Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтуудЗорилт 3.  Мэдээллийн эрин зуунд түүх, архивын өвийг найдвартай бүрдүүлж, хадгалж хамгаалахад мэдээллийн технологийн боломжийг үр дүнтэй ашиглах

5 Зардал

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

Үүнд: Төсөв /он/ Гүйцэтгэл ХувьБагц 1

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 26

Page 28: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

6

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Биелэлт3-р зорилтын хүрээнд:

1. Мэдээллийн эрин зуунд түүх, архивын өвийг найдвартай бүрдүүлж, хадгалж хамгаалахад мэдээллийн технологийн боломжийг үр дүнтэй ашиглах

Хүрэх үр дүн 1: Архивын найдвартай хадгалалт хамгаалалт бий болно.

Хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагааны баримт бичгүүдийг CD дээр хуулж бүртгэлжүүлэн цахим архивт хадгаллаа.

7 Дүгнэлт Хэлтсийн архивын үйл ажиллагаа сайжирч байна.

8Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

-

9Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж Зорилтын тоо Зорилт 3 100% 1 100%

10Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ Г. ДААРИЙМАА

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 27

Page 29: 2016 оны 1- р улирлын тайлан Web viewХэлтсийн цахим хуудасуудад цаг үеийн болоод үнэ тариф, ... эталон төхөөрөмжийн

2016 оны 1- р улирлын тайлан

Өвөрхангай аймаг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс 28