o`z dst 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон,...

48
Э л. версия "А хборот -м а ъ л у м от марк аз и" агентства " У зс тан д арт" O`z DSt 8.010.3:2004 ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ Ўзбекистон Республикасининг ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими МЕТРОЛОГИЯ. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР 3-қисм. Метрологик хизмат Расмий нашр ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА __________________________________________________________________ Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан МЕТРОЛОГИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Часть 3. Метрологическая служба Издание официальное Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги Тошкент

Upload: others

Post on 09-Sep-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

Ўзбекистон Республикасининг

ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими МЕТРОЛОГИЯ. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР

3-қисм.

Метрологик хизмат

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА __________________________________________________________________

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан

МЕТРОЛОГИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Часть 3. Метрологическая служба

Издание официальное

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги

Тошкент

Page 2: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

II

Сўзбоши

1 Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш илмий-тадқиқот институти (СМСИТИ) томо-нидан ИШЛАБ ЧИҚИЛДИ ВА ТАС-ДИҚЛАШГА ТАҚДИМ ЭТИЛДИ

2 Ўзбекистон стандартлаштириш,

метрология ва сертификатлаштириш агентлиги («Ўзстандарт» агентлиги) нинг 2004 йил «24» май 05-14 сонли Қарори билан ТАСДИҚЛАНДИ ВА ЖОРИЙ ЭТИЛДИ

3 ЎзРСТ 8.010-93 ЎРНИГА Ушбу стандартни ва унинг

ўзгартишларини Ўзбекистон ҳудудида жорий этиш (амалини бекор қилиш) ҳақидаги ахборот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан нашр этилади-ган кўрсаткичда чоп этилади

Ушбу стандартни Ўзбекистон ҳудудида чоп этиш мутлақ ҳуқуқи «Ўзстандарт» агентлигига тегишли

Предисловие

1 ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ È ÂÍÅÑÅÍ научно-исследовательским инсти-тутом ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè и сåðòèôèêàöèè (НИИСМС)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Уз-бекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») от 24 мая 2004 года № 05-14

3 ВЗАМЕН РСТ Уз 8.010-93

Информация о введении в дейст-вие (прекращении действия) на-стоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издавае-мом агентством «Узстандарт»

Исключительное право офици-

ального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Page 3: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

III

Мундарижа 1 Қўлланиш доираси 1 2 Катталиклар бирликлари эталонлари 2 3 Метрологик хизмат ва унинг фаолияти 13 4 Идишларда қадоқланган маҳ- сулотлар миқдори устидан давлат метрологик назорати 26 5 Савдо амалларини бажаришда тасарруфдан чиқариладиган товарлар миқдори устидан давлат метрологик назорати 27 Алфавит кўрсаткич 28

Содержание 1 Область применения 1 2 Эталоны единиц величин 2 3 Метрологическая служба и ее деятельность 13 4 Государственный метрологи- ческий надзор за количеством фасованных товаров в упаковках 26 5 Государственный метроло- гический надзор за количе- ством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций 27 Алфавитный указатель 31

Page 4: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

IV

Êèðèø

Óøáó Ўçáåêèñòîí äàâëàò

ñòàíäàðòè "Ўçáåêèñòîí Ðåñïóáëèêà-ñèíèíã ўë÷àøëàð áèðëèëèãèíè òàúìèíëàø äàâëàò òèçèìè. МÅÒÐÎËÎÃÈß. ÀÒÀÌÀËÀÐ ÂÀ ÒÀÚÐÈÔËÀÐ" óìóìèé ñàðëàâ�à áèëàí áèðëàøòèðèëãàí ìàíòèқàí òóãàëëàíãàí âà òàðêèáàí ìóñ- òàқèë òўðò қèñìäàí èáîðàò:

- 1-қèñì Àñîñèé âà óìóìèé àòàìàëàð; - 2-қèñì Ўë÷àø âîñèòàëàðè âà óëàðíèíã ïàðàìåòðëàðè; - 3-қèñì Ìåòðîëîãèê õèçìàò; - 4-қèñì Àíàëèòèê òåêøèðóâíè ìåòðîëîãèê òàúìèíëàø.

Ñòàíäàðò ìåòðîëîãèÿ âà ўë÷àø

òåõíèêàñè ñî�àñèäà ìèëëèé àòàìà-ëàðíè áèðõèëëàøòèðèø âà óé�óíëàøòèðèø, êўðñàòèëãàí éўíàëèøäà òóðëè òàðìîқëàðäà èøëà¸òãàí ìóòàõàññèñëàðíè òóøóíèøëèãèãà қўìàêëàøèø âà óëàðíèíã �àðàêàòëàðèíè ìóâîôèқëàøòèðèø �àìäà èқòèñîäèé, èëìèé âà òåõíèê ôàîëèÿòíè ÷åò ýë øåðèêëàðè áèëàí àëîқàëàðíè åíãèëëàøòèðèø ìàқñàäèäà æîðèé ýòèëìîқäà.

Ñòàíäàðò ìåòðîëîãèÿ ñî�àñèäàãè ÐÌà 29 äàâëàòëàðàðî òàâñèÿíîìà-ëàðè âà:

- "International vocabulary of basic and general terms in metrology", ISO, 1993 ("Ìåæäóíàðîäíûé ñëîâàðü îñíîâíûõ è îáùèõ òåðìèíîâ â îáëàñòè ìåòðîëîãèè", ÈÑÎ, 1993);

Ââåäåíèå

Íàñòîÿùèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòàí-äàðò Óçáåêèñòàíà ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ëîãè÷åñêè çàêîí÷åííûõ è ñòðóêòóðíî ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé, îáúåäíåí-íûõ îáùèì çàãîëîâêîì - "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷å-íèÿ åäèíñòâà èçìåðåíèé Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. ÌÅÒÐÎËÎÃÈß. ÒÅÐ-ÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß":

- ÷àñòü 1 Îñíîâíûå è îáùèå òåðìèíû;

- ÷àñòü 2 Ñðåäñòâà èçìåðåíèé è èõ ïàðàìåòðû;

- ÷àñòü 3 Ìåòðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà;

- ÷àñòü 4 Ìåòðîëîãè÷åñêîå îáåñ-ïå÷åíèå àíàëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

Ñòàíäàðò ââîäèòñÿ ñ öåëüþ óíè-

ôèêàöèè è ãàðìîíèçàöèè íàöèîíàëü-íîé òåðìèíîëîãèè â îáëàñòè ìåòðîë-îãèè è èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè, ñîäåéñòâèÿ âçàèìîïîíèìàíèþ è ñî-ãëàñîâàíèþ äåéñòâèé ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé, ðàáîòàþùèõ â óêàçàííîì íàïðàâëåíèè è îáëåã÷å-íèÿ êîíòàêòîâ ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñòàíäàðò áàçèðóåòñÿ íà òåðìèíàõ, óñòàíîâëåííûõ ìåæãî-ñóäàðñòâåííûìè ðåêîìåíäàöèÿìè ÐÌГ 29 è ìåæäóíàðîäíûìè òåðìèíîëî-ãè÷åñêèìè ñëîâàðÿìè â îáëàñòè ìåòðîëîãèè:

-"International vocabulary of basic and general terms in metrology", ISO, 1993 ("Ìåæäóíàðîäíûé ñëîâàðü îñ-нîâíûõ è îáùèõ òåðìèíîâ â îáëàñòè ìåòðîëîãèè", ÈÑÎ, 1993);

Page 5: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

V

-"International vocabulary of Теrms in Legal metrology», BIML, 2000 ("Ñëîâàðü çàêîíîäàòåëüíîé ìåòðîëîãèè. Îñíîâíûå òåðìèíû", ÌÁÇÌ, 2000) õàëқàðî àòàìàëàð ëó�àòëàðè áèëàí áåëãèëàíãàí àòàìàëàðãà àñîñëàíãàí.

Óøáó ñòàíäàðòäà êåëòèðèëãàí àòàìàëàðíè ìåú¸ðèé âà òåõíèêàâèé �óææàòëàðäà, ўқóâ, èëìèé, òåõíèê âà ìàúëóìîò àäàáè¸òëàðèäà, îììàâèé àõáîðîò âîñèòàëàðèäà (ÎÀÂ) øó æóìëàäàí ýëåêòðîí ÎÀ �àì қўë-ëàø òàâñèÿ ýòèëàäè.

-"International vocabulary of Теrms in Legal metrology», BIML, 2000 ("Ñëîâàðü çàêîíîäàòåëüíîé ìåòðîëîãèè. Îñíîâíûå òåðìèíû", ÌÁÇÌ, 2000). Òåðìèíû, ïðèâåäåííûå â íàñòî-ÿùåì ñòàíäàðòå, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü â íîðìàòèâíûõ è òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ, ó÷åáíîé, íàó÷íîé, òåõíè÷åñêîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ÑÌÈ), âêëþ÷àÿ ýëåêòðîííûå ÑÌÈ.

Page 6: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

Page 7: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

1

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

Ўзбекистон Республикасининг ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими МЕТРОЛОГИЯ. АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР

3-қисм. Метрологик хизмат

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан

МЕТРОЛОГИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Часть 3. Метрологическая служба

State system for ensuring the uniformity of measurements

of Republic of Uzbekistan METROLOGY. TERMS AND DEFINITIONS

Part 3. Metrological service __________________________________________________________________

Page 8: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

2

Жорий этиш санаси _________

Дата введения _________ 1 ҚЎЛЛАНИШ ДОИРАСИ

Ушбу стандарт катталиклар бир-

ликлари ва шкалаларининг эталонла-ри, метрологик хизмат ва унинг фао-лиятига оид метрологиядаги асосий тушунчаларнинг атама ва таърифла-рини белгилайди. Стандартда белгиланган атамалар

ҳужжатларнинг ҳамма турларида, ил-мий-техникавий, ўқув ва маълумот-нома адабиётларда қўлланиши тавсия этилади. Ҳар бир тушунча биргина стан-

дартлаштирилган атама билан ифода-ланган. Стандартда айрим стандартлашти-

рилган атамалар учун маълумот си-фатида уларнинг қисқача шакллари келтирилган бўлиб, уларни ҳар хил талқин қилиб бўлмайдиган ҳолларда қўлланиш рухсат этилади. Расмий нашр

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавлива-ет термины, и определения основных понятий метрологии в части эталонов единиц и шкал величин, метрологи-ческой службы и ее деятельности. Термины, установленные настоя-

щим стандартом, рекомендуются для применения в документации всех ви-дов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литерату-ре. Для каждого понятия установлен

один стандартный термин. Для отдельных стандартизованных

терминов в стандарте в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается приме-нять в случаях, исключающих воз-можность их различного толкования.

Издание официальное

Page 9: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

3

Стандартда атамаларнинг алфавит

кўрсаткичи келтирилган.

В стандарте приведен алфавит-ный указатель содержащихся в нем терминов.

2 КАТТАЛИКЛАР БИРЛИКЛАРИ ЭТАЛОНЛАРИ

2 ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

2.1 эталон (ўлчашлар шкаласи ёки бирлиги эталони) катталикнинг ўлчамини қиёслаш схе-маси бўйича қуйи воситаларга узатиш мақсадида шкалани ёки катталик бир-лигини қайта тиклаш ва (ёки) сақлаш учун мўлжалланган ва белгиланган тартибда эталон сифатида тасдиқланган ўлчашлар воситаси ёки ўлчаш воситаларининг мажмуи.

2.1 эталон (шкалы или единицы изме-рений) средство измерений или комплекс средств измерений, предназначенные для воспроизведения и (или) хране-ния шкалы или единицы величины с целью передачи ее размера ниже-стоящим по поверочной схеме сред-ствам и утвержденные в качестве эта-лона в установленном порядке.

Изоҳлар 1 Эталоннинг конструкцияси, унинг

хусусиятлари ва бирликни қайта тиклаш усули мазкур катталикнинг моҳияти ва мазкур ўлчашлар соҳасида ўлчаш техни-касининг ривожланганлик даражаси билан аниқла-нади.

2 Эталон бир-бири билан чамбарчас боғланган камида учта (М.Ф. Маликов бўйича) – ўзгармаслик, қайтарилувчанлик ва солиштирилувчанлик аломатларига эга бўлиши лозим.

3 Бирликларни шартли шкалалар бўйича қайта тиклашда, зарур бўлганда, махсус техник воситалар, шу жумладан ўлчаш воситалари яратилади.

Примечания 1 Конструкция эталона, его свойства и

способ воспроизведения единицы опреде-ляются природой данной величины и уров-нем развития измерительной техники в дан-ной области измерений.

2 Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя тесно связанными друг с дру-гом существенными признаками (по М.Ф. Маликову) – неизменностью, воспроизво-димостью и сличаемостью.

3 При воспроизведении единиц по ус-ловным шкалам при необходимости соз-даются специальные технические средства, включая средства измерений.

2.2 бирламчи эталон primary standard бирликни мамлакатда (шу бирлик-нинг бошқа эталонларига нисбатан) энг юқори аниқлик билан қайта тик-ланишини таъминлайдиган эталон.

2.2 первичный эталон эталон, обеспечивающий в стране воспроизведение единицы с наивыс-шей, (по сравнению с другими этало-нами той же единицы) точностью.

Изоҳ – ўлчанадиган катталикнинг бутун кўламига битта бирламчи эталон билан хиз-мат кўрсатиш техник жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаганда, бутун кўламнинг

Примечание - в случае, когда одним пер-вичным эталоном технически нецелесооб-разно обслуживать весь диапазон измеряе-мой величины, создаются несколько пер-

Page 10: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

4

қамраб олинишини таъминлайдиган шу кўламнинг қисмларига хизмат кўрсата-диган бир нечта бирламчи эталонлар ярати-лади. Бу ҳолда «қўшни» бирламчи эталон-лар билан қайта тикланадиган бирликлар-нинг ўлчамлари ўзаро му-вофиқлаштирилади.

вичных эталонов, охватывающих части это-го диапазона, с таким расчетом, чтобы был охвачен весь диапазон. В этом случае про-водится согласование размеров единиц, вос-производимых "соседними" первичными эталонами.

2.3 махсус эталон бирликнинг алоҳида шароитларда қайта тикланишини таъминлайлиган ва бу шароитлар учун бирламчи эта-лон бўлиб хизмат қиладиган эталон.

2.3 специальный эталон эталон, обеспечивающий воспроизве-дение единицы в особых условиях и служащий для этих условий первич-ным эталоном.

Изоҳ – ҳозирги вақтда МДҳ давлатлари-нинг метрологик амалиётида «махсус эта-лон» атамасини қўлланишдан тобора четлашилмоқда. Масалан, Россия ва Украи-нада янгитдан тасдиқланадиган эталонлар учун «махсус» атамасидан фойдаланилмай-ди.

Примечание - В настоящее время в мет-рологической практике государств СНГ все больше отходят от применения термина «специальный эталон». Например, в России и Украине для вновь утверждаемых этало-нов не используется термин «специальный».

2.4 давлат эталони давлат ҳудудида ушбу катталикнинг бошқа барча эталонлари билан қайта тикланадиган, бирликларнинг ўлчам-ларини аниқлаш учун асос сифатида хизмат қилиши ваколатли давлат идо-расининг қарори билан тан олинган бирламчи ёки махсус эталон.

2.4 государственный эталон первичный или специальный эталон, признанный решением уполномочен-ного на то государственного органа служить основой для установления значений размеров единиц, воспроиз-водимых всеми другими эталонами данной величины на территории го-сударства.

Мисол – Метр, килограмм, се-кунд, ампер, кельвин, кандела, нью-тон, паскаль, вольт, беккерелнинг давлат эталонлари.

Пример – Государственные эта-лоны метра, килограмма, секунды, ампера, кельвина, канделы, ньюто-на, паскаля, вольта, беккереля.

2.5 иккиламчи эталон secondary standard бирликнинг ўлчамини мазкур бир-ликнинг бирламчи эталонидан олади-ган эталон.

2.5 вторичный эталон эталон, получающий размер единицы от первичного эталона данной едини-цы.

2.6 гувоҳ-эталон давлат эталонининг бутлилигини ва ўзгармаганлигини текшириш ва бу-

2.6 эталон-свидетель вторичный эталон, предназначенный для проверки сохранности и неизмен-

Page 11: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

5

зилган ёки йўқолган ҳолларда уни алмаштириш учун мўлжалланган ик-киламчи эталон.

ности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утра-ты.

Изоҳ - ҳозир асосий бирликларнинг эта-лонларидан фақат килограммнинг гувоҳ-эталони бор.

Примечание - В настоящее время из эта-лонов основных единиц только эталон ки-лограмма имеет эталон-свидетель.

2.7 нусҳа-эталон бирликнинг ўлчамини ишчи эталон-ларга узатиш учун мўлжалланган иккиламчи эталон.

2.7 эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим эталонам.

Изоҳ - Нусҳа-эталонлар, одатда, бир-лам-чи ёки махсус эталонни барвақт ейи-лишдан сақлаш мақсадида, қиёслаш ишла-ри кўп бўлган ҳолларда яратилади. Нусҳа-эталон зарур бўлганда, давлат эталони ўрнида ишлатилиши мумкин.

Примечание - Эталоны-копии, как прави-ло, создаются в случае большого числа пове-рочных работ с целью предохранения пер-вичного или специального эталона от преж-девременного износа. При необходимости эталон-копия может заменить государственный эталон.

2.8 таққослаш эталони transfer standard бирор сабабга кўра бир-бири билан бевосита солиштириб бўлмайдиган эталонларни солиштириш учун қўл-ланиладиган эталон.

2.8 эталон сравнения эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредст-венно сличены друг с другом.

2.9 ишчи эталон working standard бирликнинг ўлчамини юқори аниқликдаги намунавий ўлчаш воси-таларига ва алоҳида ҳолларда аниқроқ ишчи ўлчаш воситаларига узатиш учун мўлжалланган эталон.

2.9 рабочий эталон эталон, предназначенный для переда-чи размера единицы образцовым сред-ствам измерений высшей точности, и в отдельных случаях-наиболее точным рабочим средствам измерений.

Изоҳ - Ишчи эталонлар зарур бўлганда, намунавий ўлчаш воситалари (НЎВ) учун қабул қилинганидек, 1,2...n – разрядларга ажратилади. Бу ҳолда бирликнинг ўлчами разрядла-

ри бўйича бир-бирига тобе ишчи эталонлар тизими орқали узатилади. Шунда бирлик-нинг ўлчами бу тизимдаги охирги ишчи эталондан ишчи ўлчаш воситасига узати-лади.

Примечание – При необходимости рабо-чие эталоны подразделяют на разряды (1-й, 2-й,... n-й), как это было принято для образ-цовых средств измерений (ОСИ). В этом случае передача размера единицы

осуществляется через цепочку соподчинен-ных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего эталона в этой це-почке размер единицы передается рабочему средству измерений низшей точности.

Page 12: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

6

2.10 халқаро эталон international standard миллий эталонлар билан қайта тик-ланадиган ва сақланадиган бирлик-лар ўлчамларини мувофиқлаштириш учун халқаро келишув бўйича хал-қаро асос сифатида қабул қилинган эталон.

2.10 международный эталон эталон, принятый по международному соглашению в качестве международ-ной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами.

Мисол – Халқаро ўлчовлвр ва тарозилар бюроси (МБМВ) да сақ-ланадиган килограммнинг Халқаро тимсоли ўлчовлар ва тарозилар Бош Конференцияси (1-ГКМВ) да тасдиқланган.

Пример – Международный про-тотип килограмма, хранимый в Международном бюро мер и весов (МБМВ), утвержден 1-й Генеральной Конференцией мер и весов (ГКМВ).

2.11 миллий эталон national standard мамлакат учун бошланғич эталон сифатида хизмат қилиши расмий қарор билан тан олинган эталон.

2.11 национальный эталон эталон, признанный официальным решением служить в качестве исход-ного для страны.

Изоҳ – Мазкур таъриф «Метрологияда-ги асосий ва умумий атамалар халқаро луғати»га мос келади. Бу таъриф моҳияти жиҳатдан 2.4 бандда келтирилган «давлат эталони» тушунчасининг таърифига мос келади. Бу «давлат эталони» ва «миллий эталон» атамаларининг бир хил тушунчани ифодалашини тасдиқлайди. Шу сабабли мамлакатимизда «миллий

эталон» атамаси алоҳида давлатларга қарашли эталонларни халқаро эталон би-лан солиштиришда ёки қатор мамлакат-ларнинг эталонларини ялпи солиштириш ишларини ўтказишда қўлланилади.

Примечание – Данное определение соот-ветствует «Международному словарю ос-новных и общих терминов в метрологии». Оно по существу совпадает с определением понятия «государственный эталон», приве-денным в пункте 2.4. Это свидетельствует о том, что термины «государственный эталон» и «национальный эталон» отражают одно и то же понятие. Вследствие этого в нашей стране термин

«национальный эталон» применяется в слу-чаях проведения сличения эталонов, принад-лежащих отдельным государствам, с между-народным эталоном или же при проведении так называемых ключевых сличений этало-нов ряда стран.

2.12 бошланғич эталон reference standard мазкур ҳудуд ёки ташкилотдаги эта-лонлардан энг юқори метрологик хоссаларга эга бўлган, бирликнинг

2.12 исходный эталон эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами из имеющихся на данной территории или в данной организации эталонов, от ко-

Page 13: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

7

ўлчамини ўзига тобе ўлчаш восита-ларига берувчи ва белгиланган тар-тибда расмий тасдиқланган эталон.

торого получают размер единицы мет-рологически соподчиненные средства измерений и официально утвержден-ный в установленном порядке.

Изоҳ – Қиёслаш схемасида бошланғич эталондан кейин турадиган эталонлар, одатда, тобе эталонлар деб аталади

Примечание – Эталоны, стоящие в пове-рочной схеме ниже исходного эталона, обычно называют подчиненными эталонами.

2.13 якка эталон бирликни қайта тиклаш ва (ёки) сақлаш учун таркибида битта ўлчаш воситаси (ўлчов, ўлчаш асбоби, эта-лон ускуна) бор бўлган эталон.

2.13 одиночный эталон эталон, в составе которого имеется од-но средство измерений (мера, измери-тельный прибор, эталонная установка) для воспроизведения и (или) хранения единицы.

2.14 гуруҳли эталон collective standard бирликни қайта тиклаш аниқлигини ошириш ёки уни сақлаш учун бирга-ликда қўлланиладиган, бир хилли, бир хил номинал қийматли ёки ўлчаш кўламили ўлчаш воситалари-нинг мажмуидан таркиб топган эта-лон.

2.14 групповой эталон эталон, в состав которого входит сово-купность средств измерений одного типа, номинального значения или диа-пазона измерений, применяемых со-вместно для повышения точности вос-произведения единицы или ее хране-ния.

Изоҳлар 1 Гуруҳли эталонлар доимий ёки ўзга-

рувчан таркибли гуруҳли эталонларга бўлинади.

2 Бир хил ўлчаш воситалари ёки эталон ускуналар билан ўлчаш натижаларининг ўрта арифметик қиймати одатда ўлчашлар натижаси сифатида қабул қилинади.

Примечания 1 Групповые эталоны подразделяются на

групповые эталоны постоянного или пере-менного составов.

2 За результат измерений принимается обычно среднее арифметическое значение из результатов измерений однотипными средст-вами измерений или эталонными установка-ми.

2.15 эталон тўплами group standard series ўлчаш воситалари диапазонларининг бирлашмасидан иборат бўлган диа-пазонда бирликни қайта тиклаш ва (ёки) сақлашга имкон берувчи, кўрсатилган шу ўлчаш воситалари-нинг мажмуидан ташкил топган эта-лон.

2.15 эталонный набор эталон, состоящий из совокупности средств измерений, позволяющих вос-производить и (или) хранить единицу в диапазоне, представляющем объе-динение диапазонов указанных средств.

Page 14: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

8

Мисол – Эталон майда қадоқ тошлар (эталон қадоқтошлар тўплами) ва ареометрларнинг эта-лон тўпламлари.

Пример – Эталонные разновесы (наборы эталонных гирь) и эталон-ные наборы ареометров.

2.16 эталон ускуна эталон таркибига кирувчи ўлчаш ус-кунаси.

2.16 эталонная установка измерительная установка, входящая в состав эталона.

Изоҳ – Эталон бир нечта эталон ускуна-лардан иборат бўлиши мумкин.

Примечание – Эталон может состоять из нескольких эталонных установок.

Мисол – радионуклидлар актив-лиги бирлиги давлат бирламчи эталони таркибига олтита эта-лон ускуна киради.

Пример – В состав государст-венного первичного эталона единицы активности радионуклидов входит шесть эталонных установок.

2.17 ташиладиган эталон travelling standard ўлчаш воситаларини текшириш (ка-либрлаш) ёки мазкур бирликнинг эта-лонларини солиштириш жойларига ташиш учун мўлжалланган (баъзан махсус конструкциядаги) эталон.

2.17 транспортируемый эталон эталон (иногда специальной конст-рукции), предназначенный для транс-портировки к местам поверки (калиб-ровки) средств измерений или сличе-ний эталонов данной единицы.

2.18 мамлакатнинг эталон базаси эталон база мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлашда асос бўладиган, давлат бирламчи ва иккиламчи эталонлари-нинг мажмуи.

2.18 эталонная база страны эталонная база совокупность государственных пер вичных, вторичных и национальных исходных эталонов, являющаяся осно-вой обеспечения единства измерений в стране.

Изоҳ – Эталонлар сони доимий бўл-майди, балки мамлакат халқ хўжалигининг эҳтиёжларига боғлиқ равишда ўзгаради. Одатда вақт ўтиши билан эталонлар сони-нинг ошиб бориши кузатилади, бунга ўлчаш ишчи воситаларининг доимий ривожлани-ши сабаб бўлади.

Примечание – Число эталонов не является постоянными, а изменяется в зависимости от потребностей народного хозяйства страны. Обычно прослеживается увеличение их чис-ла во времени, что обусловлено постоянным развитием рабочих средств измерений.

2.19 эталонни сақлаш conservation of a measurement stan-dard эталоннинг метрологик тавсифларини белгиланган чегараларда сақлаш учун

2.19 хранение эталона совокупность операций, необходи-мых для поддержания метрологиче-

Page 15: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

9

зарур бўлган амаллар мажмуи. Изоҳлар

1 Бирламчи эталонни сақлашда уни мунтазам равишда тадқиқ килиш, шу жум-ладан бирликни қайта тиклаш аниқлигини ошириш ва унинг ўлчамини узатиш усул-ларини такомиллаштириш мақсадида бошқа мамлакатларнинг миллий эталон-ларига солиштириш ишлари бажарилади.

2 Бизнинг мамлакатимизда давлат эта-лонларини сақлаш ишларига раҳбарлик қилиш учун махсус лавозимли шахслар – мазкур соҳада етакчи метролог мутахассис- лар ичидан тайинланадиган, давлат эталон-ларини сақловчи олимлар тоифаси белги-ланган.

ских характеристик эталона в уста-новленных пределах. Примечания 1 При хранении первичного эталона вы-

полняются регулярные его исследования, включая сличения с национальными этало-нами других стран с целью повышения точ-ности воспроизведения единицы и совер-шенствования методов передачи ее размера. 2 В нашей стране для руководства работ по хранению государственных эталонов уста-новлена специальная категория должностных лиц – ученых хранителей государственных эталонов, назначаемых из числа ведущих в данной области специалистов метрологов.

2.20 давлат эталонини сақловчи олим эталонни сақловчи олим: Эталонни сақлаш ишларини амалга оширувчи масъул лавозимли шахс.

2.20 учёный хранитель государственного эталона ученый хранитель эталона: Должностное лицо, осуществляющее работы по хранению эталона.

2.21 қиёслаш ускунаси ишчи эталонлар билан бутланган ва ўлчаш ишчи воситаларини ҳамда тобе ишчи эталонларни қиёслаш учун мўлжалланган ўлчаш ускунаси.

2.21 поверочная установка измерительная установка, укомплек-тованная рабочими эталонами и пред-назначенная для поверки рабочих средств измерении и подчиненных ра-бочих эталонов.

2.22 қиёслаш воситалари эталонлар, намунавий ўлчаш восита-лари, қиёслаш ускуналарини қамраб олувчи умумлаштирилган тушунча.

2.22 средства поверки обобщенное понятие, охватывающее эталоны, (образцовые средства изме-рений), поверочные установки.

2.23 эталонларга боғлаб қўйиш (куза-тувчанлик) ўлчаш натижасининг мос эталонлар, одатда халқаро ёки миллий эталонлар билан алоқасини узлуксиз солишти-ришлар воситасида таъминлаш.

2.23 привязка к эталонам (прослеживае-мость) обеспеченность связи результата из-мерений с соответствующими этало-нами, обычно международными или национальными, посредством непре-рывной цепи сличений.

Page 16: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

10

2.24 солиштириш (эталон билан) катталикнинг ушбу ўлчашлар восита-си ёрдамида олинган қиймати билан эталон ёрдамида аниқланган маълум қиймати ўртасидаги нисбатни белги-ловчи амаллар мажмуи.

2.24 сличение (с эталоном) совокупность операций, устанавли-вающих соотношение между значени-ем величины, полученным с помощью данного средства измерений и извест-ным значением величины, определен-ным с помощью эталона.

2.25 катталик бирлигини қайта тиклаш бирликни қайта тиклаш катталик бирлигини давлат бирламчи эталони ёрдамида моддийлаштириш бўйича амаллар мажмуи.

2.25 воспроизведение единицы величины воспроизведение единицы совокупность операций по материали-зации единицы величины с помощью государственного первичного эталона.

Изоҳлар 1 Асосий ва ҳосила бирликларни қайта тик-лаш фарқланади. 2 Бирликларни шартли шкалалар бўйича қайта тиклаш тўғрисида 2.26 бандга берил-ган 3-иловага қаранг.

Примечания 1 Различают воспроизведение основных и производных единиц. 2 О воспроизведении единиц по условным шкалам см. примечание 3 к пункту 2.6.

2.26 асосий бирликни қайта тиклаш бирликнинг таърифига мувофиқ ўлчами белгилаб қўйилган катталик-ни яратиш йўли билан бирликни қайта тиклаш.

2.26 воспроизведение основной единицы воспроизведение единицы путём соз-дания фиксированной по размеру ве-личины в соответствии с определени-ем единицы.

Мисоллар 1 Узунлик бирлиги – метрни

қайта тиклаш – яқин вақтлар-гача махсус шароитларда крип-тонлар билан нурланиш ҳосил қилиш ва бу нурланиш тўлқини узунлигининг 1650763,73 ни қайд этишдан иборат бўлган. 1983 й. охирида Ўлчовлар ва тарозилар бўйича ХУП Бош конфе-ренцияда метрнинг янги таърифи –нурнинг вакуумда 1/1299792458 с га тенг вақт ичида ўтган йўлининг узунлиги деб қабул қилинди.

2 Масса бирлиги – 1 кг (аниқ) ки-лограммнинг халқаро эталони си-фатида МБМБ да сақланаётган

Примеры 1 Воспроизведение единицы длины

– метра – до недавнего времени за-ключалось в создании излучения криптонами в специальных условиях и фиксации 1650763,73 длины волны этого излучения. В конце 1983 г. XVII Генеральной конференцией по мерам и весам принято новое определение метра – как длины пути, проходимо-го светом в вакууме за промежуток времени, равный 1 / 1299792458 с.

2 Единица массы - 1 кг (точно) –

воспроизведена в виде платиноири-диевой гири, хранимой в МБМВ в ка-

Page 17: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

11

платина-иридий қадоқтош кўри-нишида қайта тикланган. Бошқа мамлакатларга тарқатилган эта-лонларнинг номинал қиймати 1 кг бўлиб, уларнинг ҳақиқий қиймати халқаро эталонга нисбатан олин-ган.

3 Секунда, кельвин ва кандела ҳам таърифига мувофиқ ўлчами белги-лаб қўйилган катталикларни яра-тиш йўли билан қайта тикланади. Ампер бундан мустасно бўлиб, бил-восита қайта тикланади.

честве международного эталона ки-лограмма. Розданные другим стра-нам эталоны имеют номинальное значение 1 кг, их действительные значения получены по отношению к международному эталону.

3 Секунда, кельвин и кандела

также воспроизводятся путем соз-дания фиксированных по размеру ве-личин в соответствии с определени-ем. Ампер имеет исключение, он воспроизводится косвенным образом.

2.27 ҳосилавий бирликни қайта тиклаш ўлчанадиган катталик билан функ-ционал боғланган бошқа катталик-ларни ўлчаш асосида катталикнинг қийматини кўрсатилган бирликларда аниқлаш.

2.27 воспроизведение производной еди-ницы определение значения величины в ука-занных единицах на основании изме-рений других величин, функционально связанных с измеряемой величиной.

Мисол – Куч бирлиги – ньютон ме-ханиканинг маълум тенгламаси F=mg асосида қайта тикланади, бунда m – масса, g – эркин тушиш тезланиши.

Пример – Воспроизведение единицы силы – ньютона – осуществляется на основании известного уравнения механики F= mg, где m – масса, g – ускорение свободного падения.

2.28 бирликни сақлаш мазкур ўлчаш воситасига тегишли катталик ўлчамининг вақт давомида ўзгармаслигини таъминловчи амаллар мажмуи.

2.28 хранение единицы совокупность операций, обеспечи-вающих неизменность во времени раз-мера единицы, присущего данному средству измерений.

2.29 бирлик ўлчамини узатиш метрологик тобе ўлчаш воситасида сақланадиган бирлик ўлчамини эта-лон билан қайта тикланадиган ёки сақланадиган бирлик ўлчамига улар-ни солиштириш жараёнида келтириш.

2.29 передача размера единицы приведение размера единицы, храни-мой метрологически соподчиненым средством измерений, к размеру еди-ницы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при их сли-чении.

Page 18: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

12

Изоҳлар 1 Кўпинча қиёслашда (калибрлашда)

қиёсланадиган ўлчаш воситасининг кўрса-тувларидаги фарқни аниқлаш ва унга туза-тиш киритиш максадида бир катталикнинг ўзи қиёсланадиган ўлчаш воситаси ва эта-лон билан ўлчанади.

2 Бирлик ўлчами қиёслаш схемаси бўйича белгиланган узатиш поғоналарининг сонига мувофиқ «юқоридан пастга» узати-лади.

Примечания 1 Нередко при поверке (калибровке) изме-

ряют одну и ту же величину поверяемым средством измерении и эталоном с целью ус-тановления разности в их показаниях и вве-дения поправки (в показании поверяемого ср-а измерений).

2 Размер единицы передается «сверху вниз» в соответствии с числом ступеней пе-редачи, установленным поверочной схемой.

Мисол – Юқори аниқликдаги бурчак ўлчаш асбобининг кўрса-тувларини эталон кўрсатувларига таққослаш асосида қиёсланадиган асбобнинг ҳар бир сонли бўлин-масига тузатишлар киритилади.

Пример – На основании сопостав-ления показаний высокоточного уг-ломерного прибора с показаниями эталона вводятся поправки для ка-ждого числового деление поверяемого прибора.

2.30 ўлчаш воситалари учун қиёслаш схемаси hierarchy scheme of measuring in-struments қиёслаш схемаси бирлик ўлчамини эталондан ишчи ўлчаш воситаларига узатишда қатна-шувчи ўлчаш воситаларининг тобеъ-лигини белгиловчи меъёрий ҳужжат (узатиш усуллари ва узатиш хатолиги кўрсатилган бўлади).

2.30 поверочная схема для средств изме-рений поверочная схема нормативный документ, устанавли-вающий соподчинение средств изме-рений, участвующих в передаче разме-ра единицы от эталона рабочим сред-ствам измерений (с указанием методов передачи и погрешности передачи).

Изоҳ – Давлат ва маҳаллий қиёслаш схе-малари фарқланади.

Примечание – Различают государствен-ные и локальные поверочные схемы.

2.31 давлат қиёслаш схемаси мамлакатда бор бўлган барча мазкур катталикни ўлчаш воситаларига нис-батан қўлланиладиган қиёслаш схе-маси.

2.31 государственная поверочная схема поверочная схема, распространяющая-ся на все средства измерений данной величины, имеющиеся в стране.

2.32 маҳаллий қиёслаш схемаси local hierarchy scheme ҳудуд, соҳа, маҳкама ёки алоҳида му-ассаса (ташкилот) да қўлланилади-ган, мазкур катталикни ўлчаш воси-

2.32 локальная поверочная схема поверочная схема, распространяющая-ся на средства измерений данной вели-чины, применяемые в регионе, отрас-

Page 19: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

13

таларига нисбатан қўлланиладиган қиёслаш схемаси.

ли, ведомстве или на отдельном пред-приятии (в организации).

3 МЕТРОЛОГИК ХИЗМАТ ВА УНИНГ ФАОЛИЯТИ

3 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1 ўлчашлар бирлилиги uniformity of measurements ўлчашлар натижаси расмийлашти-рилган катталиклар бирликларида ифодаланган ва ўлчашлар хатолиги берилган эҳтимоллик билан белги-ланган чегараларда жойлашган ўлчашлар ҳолати.

3.1 единство измерений состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности из-мерений находятся в установленных границах с заданной вероятностью.

3.2 ўлчашлар бирлилигини таъмин-лаш ЎБТ қонунлар, шунингдек ўлчашларнинг бирлилигини таъминлашга қаратил-ган давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларга мувофиқ ўлчашлар бирлилигига эришиш ва сақлашга қаратилган метрологик хиз-матлар фаолияти.

3.2 обеспечение единства измерений ОЕИ Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и под-держание единства измерений в соот-ветствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установ-ленными государственными стандар-тами и другими нормативными доку-ментами по обеспечению единства из-мерений.

Изоҳ – Кенг кўламда қўлланиладиган «Ўлчашларни метрологик таъминлаш» ата-маси ҳақиқатда «ўлчашларнинг бирлилиги-ни таъминлаш» атамасининг синонимидир.

Примечание – Широко применяемый термин «метрологическое обеспечение измерений» по сути, является синонимом термина «обес-печение единства измерений».

3.3 Ўзбекистон Республикаси ўлчашлар бирлилигини таъмин-лаш давлат тизими метрология бўйича миллий идора то-монидан тасдиқланадиган ва (ёки) мамлакат ҳудудида қўлланишга кири-тиладиган, давлат томонидан мувофиқлаштириладиган соҳаларда ўл-чашлар бирлилигини таъминлаш бўйича ишларни бажариш талаблари,

3.3 государственная система обеспече-ния единства измерений Республики Узбекистан комплекс взаимосвязанных и взаимо-обусловленных международных, меж-государственных и национальных нормативных и методических доку-ментов, определяющих требования, правила, положения, нормы и порядок проведения работ по обеспечению

Page 20: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

14

қоидалари, низомлари, нормалари ва тартибини белгиловчи, ўзаро боғлан-ган ва бир-бирини тақоза қилувчи халқаро, давлатлараро ва миллий меъёрий ва методик ҳужжатлар маж-муи.

единства измерений в государственно регулируемых сферах, утверждаемых и (или) вводимых в действие на террито-рии страны национальным органом по метрологии.

Изоҳ – Ўлчашларнинг бирлилигини таъминлаш давлат тизимида умумий талаб-лар, қоидалар ва нормаларни белгиловчи асосий стандартлар, шунингдек биронта ўлчаш соҳасини ёки турини қамровчи стан-дартлар фарқланади.

Примечание – В государственной си-стеме обеспечения единства измерений (ГСИ) вы-деляются основополагающие стандарты, ус-танавливающие общие требования, правила и нормы, а также стандарты, охватывающие какую-либо область или вид измерений.

3.4 метрологик хизмат service of legal metrology ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ишларини бажариш ва метрологик текширув ва назоратни амалга оши-риш учун қонунга мувофиқ ташкил этиладиган хизмат.

3.4 метрологическая служба служба, создаваемая в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства изме-рений и для осуществления метроло-гического контроля и надзора.

Изоҳ – Давлат метрологик хизмати (ДМХ) ва юридик шахслар метрологик хиз-мати фарқланади.

Примечание – Различают государствен-ную метрологическую службу (ГМС) и мет-рологические службы юридических лиц.

3.5 давлат метрологик хизмати National service of legal metrology Мамлакатда ўлчашлар бирлилигини таъминлаш бўйича ишларни мин-тақалараро ва соҳалараро даражада бажарувчи ва давлат метрологик текшируви ва назоратини амалга оширувчи метрологик хизмат.

3.5 государственная метрологическая служба метрологическая служба, выполняю-щая работы по обеспечению единства измерений в стране на межрегиональ-ном и межотраслевом уровне и осуще-ствляющая государственный метроло-гический контроль и надзор.

Изоҳ – Давлат метрологик хизмати «Ўзстандарт» агентлиги тасарруфида тура-ди.

Примечание – Государственная метроло-гическая служба находится в ведении агент-ства «Узстандарт».

3.6 давлат бошқарув идорасининг мет-рологик хизмати мазкур вазирлик (маҳкама) доирасида ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ишларини бажарувчи ва метрологик назорат ҳамда текширувни амалга оширувчи метрологик хизмат.

3.6 метрологическая служба государст-венного органа управления метрологическая служба, выполняю-щая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метро-логический надзор и контроль в преде-лах данного министерства (ведомства).

Page 21: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

15

3.7 юридик шахс метрологик хизмати мазкур муассаса (ташкилот) да ўлчашлар бирлилигини таъминлаш ишларини бажарувчи ва метрологик текширув ҳамда назоратни амалга оширувчи метрологик хизмат.

3.7 метрологическая служба юридиче-ского лица метрологическая служба, выполняю-щая работы по обеспечению единства измерений и осуществляющая метро-логический контроль и надзор на дан-ном предприятии (в организации).

3.8 метрология бўйича миллий идора давлатда ўлчашлар бирлилигини таъ-минлаш ишларига раҳбарликни ба-жаришга ваколатли давлат бошқарув идораси.

3.8 национальный орган по метрологии орган государственного управлния, уполномоченный осуществлять ру-ководство работами по обеспече-нию единства измерений в государстве.

3.9 давлат метрологик хизмат идораси бириктирилган ҳудудда давлат мет-рологик текшируви ва назоратини бажарувчи «Ўзстандарт» агентлиги-нинг таркибий бўлинмаси.

3.9 орган государственный метрологи-ческой службы структурное подразделение, подведом-ственное агентству «Узстандарт», осуществляющее государственный метрологический контроль и надзор на закрепленной территории.

Изоҳ – Давлат метрологик хизмат идора-лари «Ўзстандарт» агентлигининг ҳудудий идоралари сифатида ҳам маълум.

Примечание – Органы государственной метрологической службы также известны как территориальные органы агентства «Узстан-дарт».

3.10 ўлчашлар бирлилигини таъмин-лаш бўйича давлат инспектори давлат инспектори тегишли ҳудудда давлат метрологик текшируви ва назоратини амалга оширувчи «Ўзстандарт» агентлиги-нинг лавозимли шахси.

3.10 государственный инспектор по обес-печению единства измерений государственный инспектор должностное лицо агентства «Узстан-дарт», или его подведомственных структур, осуществляющее функции государственного метрологического контроля и надзора на соответствую-щей территории.

Изоҳ – Ўлчаш воситаларини қиёслаш ишларини бажарувчи давлат инспекторлари қиёсловчилар сифатида аттестациядан ўтади.

Примечание – Государственные инспекто-ры, осуществляющие поверку средств изме-рений, проходят аттестацию в качестве пове-рителей.

Page 22: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

16

3.11 метрологик текширув metrological control ўлчаш жараёни элементларини меъё-рий ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини аниқлаш ва тас-диқлашни ўз ичига олган ваколатли идоралар ва шахслар фаолияти.

3.11 метрологический контроль деятельность уполномоченных органов и лиц по определению и подтвержде-нию соответствия характеристик эле-ментов измерительного процесса тре-бованиям нормативных документов.

3.12 метрологик назорат metrological supervision ўлчаш жараёни элементларининг ҳолати, ишлатилиши ва ўрнатилган тартибда метрологик қоидалар амалга оширилганлигини баҳолаш бўйича ваколатли идоралар ва шахслар фао-лияти.

3.12 метрологический надзор деятельность уполномоченных органов и лиц по проверке состояния и приме-нения элементов измерительного про-цесса и соблюдения, установленных метрологических норм и правил.

3.13 давлат метрологик текшируви ва назорати қонун ҳужжатлари билан белгиланган доирада давлат метрологик хизмати-нинг амалга ошираётган фаолияти.

3.13 государственный метрологический контроль и надзор деятельность государственной метро-логической службы, осуществляемая в установленной законодательством сфере.

3.14 ўлчаш воситалари хилини синаш type evalution давлат метрологик текшируви ва на-зорати ўтказиладиган соҳаларда иш-латишга мўлжалланган ўлчаш воси-таларининг хилини тасдиқлаш мақса-дида ўлчаш воситаларининг намуна-ларини мажбурий синаш.

3.14 испытания типа средств измерений обязательные испытания образцов средств измерений, предполагаемых к применению в сфере распространения государственного метрологического контроля и надзора, с целью утвержде-ния типа средств измерений.

Изоҳлар 1 Ўлчаш воситаларини синаш

«Ўзстандарт» агентлиги томонидан ўлчаш воситаларини синаш давлат марказлари си-фатида белгиланган тартибда аккредитлан-ган илмий метрологик марказларда бажари-лади.

2 «Ўзстандарт» агентлигининг қарорига мувофиқ бошқа ихтисослаштирилган таш-килотлар ҳам давлат ўлчаш воситаларини синаш марказлари сифатида аккредитлани-

Примечания 1 Испытания средств измерений проводятся государственными научными метрологиче-скими центрами, аккредитованными в уста-новленном порядке в качестве государствен-ных центров испытаний средств измерений. 2 Решением агентства «Узстандарт» в качест-ве государственных центров испытании средств измерений могут быть аккредитова-ны и другие специализированные организа-ции.

Page 23: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

17

ши мумкин.

3.15 ўлчаш воситалари хилини тасдиқлаш type approval хилни тасдиқлаш давлат илмий метрологик маркази ёки белгиланган тартибда аккредитланган бошқа ихтисослаштирилган ташкилот бажарган ўлчаш воситаларини синаш натижаларига асосланиб, ўлчаш воси-таларининг қўлланиши қонуний деб расмий тан олинганлиги тўғрисида ваколатли давлат бош-қарув идорасин инг қарори.

3.15 утверждение типа средств измере-ний утверждение типа решение (уполномоченного на это го-сударственного органа управления) о признании типа средств измерении узаконенным для применения на осно-вании результатов их испытаний госу-дарственным научным метрологиче-ским центром или другой специализи-рованной организацией, аккредитован-ными в установленном порядке.

Изоҳлар 1 Хилни тасдиқлаш тўғрисидаги қарор

«Ўзстандарт» агентлиги томонидан қабул қилинади ва ўлчаш воситаларининг хилини тасдиқлаш тўғрисида сертификат берилади.

2 Ўлчаш воситаларининг тасдиқланган хилга мослиги бу воситаларни тайёрловчи-лар ёки фойдаланувчилар жойлашган ердаги Давлат метрологик хизмати идоралари то-монидан текширилади.

Примечания 1 Решение об утверждении типа принима-ется агентством «Узстандарт» и удостоверя-ется выдачей сертификатов об утверждении типа средств измерений. 2 Соответствие средств измерений утверж-денному типу контролируется органами Го-сударственной метрологической службы по месту расположения изготовителей или поль-зователей этих средств.

3.16 ўлчаш воситаси хилини чекли тас-диқлаш type approval with limited effect ўлчаш воситасини нормал (расмана) фойдаланиш шароитларида қўшимча равишда тадқиқ қилиш мақсадида бу ўлчаш воситасининг хилини чеклан ган муддатга (ёки уларнинг чеклан-ган сони учун) тасдиқлаш.

3.16 утверждение типа средства измере-ний с ограничением утверждения типа средства измерений на ограниченный срок (или для огра-ниченного их количества) с целью проведения дополнительных исследо-ваний этого средства в условиях нор-мальной эксплуатации.

3.17 ўлчаш воситаларини қиёслаш verification (of measuring instru-ments) қиёслаш ўлчаш воситаларининг белгиланган талабларга мослигини аниқ-лаш ва тасдиқлаш мақсадида давлат

3.17 поверка средств измерений поверка совокупность операций, выполняемых органом государственной метрологи-ческой службы или другими уполно-

Page 24: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

18

метрологик хизмати идораси ёки бу ишга ваколатли бошқа идоралар (ташкилотлар) томонидан бажарила-диган амаллар мажмуи.

моченными на то органами (организа-циями), с целью определения и под-тверждения соответствия средств из-мерений установленным требованиям.

Изоҳлар 1 Бошланғич эталонларни давлат метро-

логик хизмати идоралари томонидан қиёс-лаш ва (бу идоралар томонидан қиёслани-ши мумкин бўлмаган) ноёб ўлчаш воситала-рини қиёслаш ихтисослик бўйича давлат илмий метрологик марказлар (ДИММ) кучи билан амалга оширилади.

2 Давлат метрологик текшируви ва назо-рати бажарилиши лозим бўлган ўлчаш во-ситалари қиёсланади.

3 Қиёслашда эталондан фойдаланилади. Қиёслаш ишлари қиёслаш бўйича меъёрий ҳужжатларда белгиланган мажбурий талаб-ларга мувофиқ бажарилади. Қиёслашни махсус ўқитилган, Давлат метрологик хиз-мат идоралари томонидан қиёс-ловчилар сифатида аттестацияланган мутахассислар бажаради.

Примечания 1 Поверка исходных эталонов органами го-сударственной метрологической службы и уникальных средств измерений (которые не могут быть поверены этими органами) осу-ществляется силами государственных науч-ных метрологических центров (ГНМЦ) по специализации. 2 Поверке подвергаются средства измере-ний, подлежащие государственному метроло-гическому контролю и надзору. 3 При поверке используется эталон. Повер-ка проводится в соответствии с обязательны-ми требованиями, установленными норма-тивными документами по поверке. Поверку проводят специально обученные специали-сты, аттестованные в качестве поверителей органами Государственной метрологической службы.

4 Қўлланишга яроқли деб тан олинган ўлчаш воситаларини қиёслаш натижалари қиёсланганлик тўғрисида гувоҳнома бериб, қиёсланганлик тамғасини босиб ёки қиёслаш бўйича меъёрий ҳужжатларда бел-гиланган бошқа усуллар билан расмийлаш-тирилади.

5 Қиёслашни ўтказиш ҳуқуқини бериш мумкин бўлган бошқа расмий ваколатли идоралар сифатида юридик шахсларнинг аккредитланган метрологик хизматлари қатнашади. Ўлчаш воситаларини қиёслаш ҳуқуқини бериш аккредитацияси бунга ва-колатли давлат бошқарув идораси томони-дан ўтказилади.

4 Результаты поверки средств измерений, признанных годными к применению, оформ-ляются выдачей свидетельства о поверке, на-несением оттиска поверительного клейма или иными способами, установленными нор-мативными документами по поверке.

5 Другими официально уполномоченными

органами, которым может быть представлено право проведения поверки, являются аккре-дитованные метрологические службы юри-дических лиц. Аккредитация на право повер-ки средств измерений проводится уполномо-ченным на то государственным органом управления.

3.18 ўлчаш воситаларини бирламчи қи-ёслаш initial verification бирламчи қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситасини ишлаб чиқарил-ганда ёки таъмирлангандан кейин, шунинглек ўлчаш воситасини чет эл-дан тўп-тўп қилиб келтиришда, со-

3.18 первичная поверка средств измере-ний первичная поверка поверка первая поверка средства измерений, производимая при выпуске его из про-изводства или ремонта, а также при ввозе из-за границы партиями и про-

Page 25: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

19

тишда бажариладиган қиёслаш.

даже.

3.19 ўлчаш воситаларини даврий қи-ёслаш periodic verification даврий қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситасини фойдаланиш дав-рида маълум вақт оралиқларида қиёслаш.

3.19 периодическая поверка средств из-мерений периодическая поверка поверка поверка средств измерений, произво-димая во время его эксплуатации через определенные промежутки времени.

Изоҳ – Даврий қиёслаш учун қиёслаш-лараро вақт оралиқлари у ёки бу ўлчаш во-ситасиниг барқарорлигига қараб қиёслаш меъёрий ҳужжатларида белгиланади ва бир ойдан бир неча йилгача белгиланиши мум-кин.

Примечание - Межповерочные интервалы для периодической поверки устанавливаются нормативными документами по поверке в за-висимости от стабильности того или иного средства измерений и могут устанавливаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

3.20 ўлчаш воситаларини навбатдан ташқари қиёслаш навбатдан ташқари қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситасини навбатдаги даврий қиёслаш муддати келмасдан олдин бажариладиган қиёслаш.

3.20 внеочередная поверка средств изме-рений внеочередная поверка поверка поверка средства измерений, проводи-мая до наступления срока его очеред-ной периодической поверки.

Изоҳ – Навбатдан ташқари қиёслаш за-рурияти турли сабаблар: ўлчаш воситаси-нинг метрологик хусусиятлари ёмонлашган ёки бунга гумон пайдо бўлганда, фойдала-ниш шароитлари бузилганда, қиёслаш тамғаси бузилганда ва бошқа камчиликлар натижасида юзага келади.

Примечание – Необходимость внеочеред-ной поверки может возникнуть вследствие разных причин: ухудшение метрологических свойств средства измерений или подозрение в этом, нарушения условий эксплуатации, на-рушение поверительного клейма и др.

3.21 ўлчаш воситаларини инспекцион қиёслаш инспекцион қиёслаш қиёслаш Давлат метрологик хизмат идораси ўлчаш воситаларининг ҳолатини ва қўлланилишини давлат назоратидан ўтказаётганда бажариладиган қиёс-лаш.

3.21 инспекционная поверка средств из-мерений инспекционная поверка поверка поверка, проводимая органом государ-ственной метрологической службы при проведении государственного надзора за состоянием и применением средств измерений.

Page 26: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

20

3.22 ўлчаш воситаларини комплект қи-ёслаш комплект қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситасининг ягона ўзига хос бўлган метрологик тавсифлари аниқланадиган қиёслаш.

3.22 комплектная поверка средств изме-рений комплектная поверка поверка поверка, при которой определяют мет-рологические характеристики средства измерений, присущие ему как единому целому.

3.23 ўлчаш воситаларини элементлар бўйича қиёслаш элементлар бўйича қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситалари метрологик тав-сифларининг қийматлари улардаги элементлар ёки қисмларнинг метро-логик тавсифлари бўйича белгилана-ди.

3.23 поэлементная поверка средств изме-рений поэлементная поверка поверка поверка, при которой значения метро-логических характеристик средств из-мерений устанавливаются по метроло-гическим характеристикам его элемен-тов или частей.

Изоҳ – Элементлар бўйича қиёслаш одатда ўлчаш тизимлари ёки ўлчаш ускуна-лари учун, комплект қиёслашни амалга ошириш мумкин бўлмаган ҳолларда бажа-рилади.

Примечание – Поэлементная поверка обычно проводится для измерительных сис-тем или измерительных установок, когда не-осуществима комплектная поверка.

3.24 ўлчаш воситаларини танлаб қиёс-лаш Verification by sampling оралаб қиёслаш қиёслаш ўлчаш воситаларининг тўпидан тасо-дифий равишда ажратиб олинган гуруҳни қиёслаш, бунинг натижалари бўйича бутун тўпнинг яроқлилиги тўғрисида мулоҳаза юритилади.

3.24 выборочная поверка средств изме-рений выборочная поверка поверка поверка группы средств измерений, отобранная из партии случайным обра-зом, по результатам которой судят о пригодности всей партии.

3.25 такрор қиёслаш бирламчи қиёслашдан кейин бажари-ладиган ҳар қандай қиёслаш.

3.25 повторная поверка поверка любого вида, производимая после первичной поверки.

3.26 ўлчаш воситаларини даражалаш gauging (of measuring instrument) даражалаш

3.26 градуировка средств измерений градуировка

Page 27: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

21

ўлчаш воситасининг даражалаш тав-сифини аниқлаш.

определение градуировочной характе-ристики средства измерений.

3.27 ўлчаш воситаларини калибрлаш Verification by sampling калибрлаш ўлчаш воситаларининг ҳақиқий мет-рологик тавсифларини аниқлаш ва тасдиқлаш мақсадида, белгиланган шароитларда бажариладиган амаллар мажмуи.

3.27 калибровка средств измерений калибровка совокупность операций, выполняемых в установленных условиях, с целью определения и подтверждения дейст-вительных метрологических характе-ристик средств измерений.

Изоҳлар 1 Давлат метрологик текшируви ва назо-

рати ўтказилмайдиган ўлчаш воситалари ҳам калибрш мумкин.

2 Калибрлаш натижалари ўлчаш восита-си кўрсатадиган, ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қийматларини ёки унинг кўрсатувларига киритиладиган тузатишлар-ни аниқлашга ёки бу воситаларнинг хатоли-гини баҳолашга имкон беради. Калибрлаш-да бошқа метрологик тавсифлар ҳам аниқланиши мумкин.

3 Ўлчаш воситаларини калибрлаш нати-жалари ўлчаш воситаларига тамғаланади-ган калибрлаш белгиси билан ёки калибр-ланганлик тўғрисидаги сертификат билан, шунингдек фойдаланиш ҳужжатларига ёзиб қўйиб тасдиқланади. Калибрланганлик тўғрисидаги сертификат ўлчаш воситаси-нинг ҳақиқатан калибрланганлигини ва ка-либрлаш натижаларини тасдиқловчи ҳужжатдан иборат бўлиб, калибрлашни ба-жарган ташкилот томонидан берилади.

Примечания 1 Калибровке могут подвергаться средства измерении, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору. 2 Результаты калибровки позволяют опре-делить действительные значения измеряемой величины, показываемые средством измере-ний, или поправки к его показаниям или же оценить погрешность этих средств. При ка-либровке могут быть определены и другие метрологические характеристики. 3 Результаты калибровки средств измере-ний удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сер-тификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах. Сертификат о калибровке представляет собой документ, удостоверяющий факт и результаты калиб-ровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

3.28 метрологик экспертиза МЭ метрологик талаблар, қоидалар ва меъёрларнинг, биринчи навбатда ўл-чашлар бирлилиги ва аниқлиги жи-ҳатдан, тўғри қўлланилишини экс-перт-метрологлар томонидан таҳлил этилиши ва баҳоланиши.

3.28 метрологическая экспертиза МЭ анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности примене-ния метрологических требований, пра-вил и норм, в первую очередь связан-ных с единством и точностью измере-ний.

3.29 ўлчаш воситаларини метрологик

3.29 метрологическая аттестация средств

Page 28: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

22

аттестатлаш метрологик аттестатлаш бир доналаб ишлаб чиқарилган (ёки чет элдан бир нусҳаларда келтирил-ган) ўлчаш воситасининг давлат мет- рологик текшируви ва назорати тадбиқ этиладиган соҳада қўлланилиши учун унинг хусусиятла-рини синчковлик билан тадқиқ этиш асосида расмийлаштирилганлигини метрологик хизмат томонидан тан олиш.

измерений метрологическая аттестация признание метрологической службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства (или ввозимого единичными экземпля-рами из-за границы) в сфере распро-странения государственного метроло-гического контроля и надзора на осно-вании тщательных исследований его свойств.

3.30 ўлчашли текшириш ўлчаш воситаларини қўлланиб бажа-риладиган текширув.

3.30 измерительный контроль контроль, осуществляемый с примене-нием средств измерений.

Изоҳ – Текширув деганда ўлчаш, синаш, буюмнинг бир ёки бир нечта тавсифларини текшириш ва уларнинг белгиланган меъёр-ларга мувофиқлигини аниқлаш ишларини бажариш тушунилади.

Примечание - Под контролем понимаются операции, включающие проведение измере-ний, испытаний, проверки одной или не-скольких характеристик изделия и определе-ния их соответствия установленным нормам.

3.31 ўлчашлар бирлилигини таъмин-лаш меъёрий ҳужжатлари меъёрий ҳужжатлар ўлчашлар бирлилигини таъминлаш бўйича меъёрлар ва талабларни ўз ичига олган давлат стандартлари, халқаро (минтақавий) стандартлар, белгиланган тартибда қўлланиладиган қоидалар, низомлар, йўриқномалар ва тавсиялар.

3.31 нормативные документы по обеспе-чению единства измерений нормативные документы государственные стандарты, междуна-родные (региональные) стандарты, применяемые в установленном поряд-ке, правила, положения, инструкции и рекомендации, содержащие нормы и требования по обеспечению единства измерений.

3.32 МОЗМ халқаро тавсияси OIML international recommendation МОЗМ тавсияси Метрология қонунларини чиқарувчи халқаро ташкилот (МОЗМ) нинг турли ўлчаш воситаларининг метрологик тавсифларига, уларни қиёслаш, калибрлаш усуллари ва воситаларига бўлган талабларни ва бошқа талабларни белгиловчи

3.32 международная рекомендация МОЗМ рекомендация МОЗМ нормативный документ Международ-ной организации законодатель ной метрологии (МОЗМ), устанавливаю-щий требования к метрологическим характеристикам различных видов средств измерений, к методам и сред-ствам их поверки, калибровке и другие

Page 29: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

23

меъёрий ҳужжати. требования. Изоҳлар

1 МОЗМ нинг халқаро тавсиялари ўлчаш воситаларининг кўп турларини қамрайди. 2 МОЗМ халқаро тавсияларининг рўйхати МОЗМ бюддетенларида (Bulletin de l Or-ganisation Internationale de Metrologie Legale) мунтазам равишда эълон қилинади.

Примечания 1 Международные рекомендации МОЗМ охватывают многие виды средств измерений. 2 Перечень международных рекомендаций МОЗМ систематически публикуется в бюлле-тенях МОЗМ (Bulletin de l Organisation Internationale de Metrologie Legale)

3.33 МОЗМ халқаро ҳужжати OIML international document МОЗМ ҳужжати Метрология қонунларини чиқарувчи Халқаро ташкилотнинг метрологик хизматлар фаолиятини яхшилаш учун мўлжалланган умумий тусдаги меъё-рий ҳужжати.

3.33 международный документ МОЗМ документ МОЗМ нормативный документ общего харак-тера Международной организации за-конодательной метрологии, предна-значенный для улучшения деятельно-сти метрологических служб.

Изоҳ – МОЗМ халқаро ҳужжатларининг рўйхати МОЗМ бюллетенларида эълон қилинади.

Примечание - Перечет, международных документов МОЗМ публикуется в бюллете-нях МОЗМ.

Мисол – «Метрология тўғриси-даги қонун» Хҳ 1 Халқаро ҳужжат бунга эҳтиёжи бўлган мамлакат-лар учун намунавий ҳужжат бўла-ди.

Пример - Международный доку-мент МД 1 «Закон о метрологии» (1975 г.) является типовым доку-ментом для стран, которые в этом нуждаются.

3.34 ИСО халқаро стандарти International standard ISO ИСО стандарти Стандартлаштириш бўйича Халқаро ташкилот қабул қилган меъёрий ҳужжат.

3.34 международный стандарт ИСО стандарт ИСО нормативный документ, принятый Международной организацией по стан-дартизации.

Изоҳ – ИСО стандартлари ИСО техник қўмиталари томонидан ишлаб чиқилади.

Примечание – Разработка стандартов Ме-ждународной Организации по Стандартиза-ции осуществляется техническими комитета-ми Международной Организации по Стан-дартизации.

Мисол – «Катталиклар ва бир-ликлар» ИСО 31 Халқаро стандар-ти, «СИ бирликлари ва уларнинг каррали ва улушли ва бошқа баъзи Бирликларини қўллаш бўйи-ча тав-сиялари ИСО 1000 стандар-ти

Пример – Международные стан-дарты Международной Организации по Стандартизации 31 «Величины и единицы» и Международной Органи-зации по Стандартизации 1000 «Единицы СИ и рекомендации по

Page 30: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

24

«Катталиклар, бирликлар, бел-гилар, ўтказиш коэффициент-лари» ИСО/ТК 12 техник қўмита томо-нидан ишлаб чиқилган. Междуна-родной Организации по Стандарти-зации 31 стандарти, ҳам умумий низомларга оид (ИСО 31-0 стан-дарти), ҳам фан ва техника соҳаларидаги катталиклар ва бир-ликларга оид (ИСО 31-1 – ИСО 31-10, ИСО 31-11 стандартлари) 14 кисмдан иборат, шунингдек мате-матик белгилар ва ишораларни (ИСО 11-11 стандарти), ўлчамсиз параметрларни (ИСО 11-12 стан-дарти) ўз таркибига олган.

применению их кратных и дельных и некоторых других единиц» разрабо-таны техническим комитетом Международной Организации по Стандартизации/ТК 12 «Величины, единицы, обозначения, переводные коэффициенты». Стандарт ИСО 31 состоит из 14 частей, касающихся как общих положении (стандарт Международной Организации по Стандартизации 31-0), так величин и единиц по областям науки и тех-ники (стандарты ИСО 31-1 - ИСО 31-10, Международной Организации по Стандартизации 31-11), а также содержит математические знаки и обозначения (стандарт Между-народной Организации по Стандар-тизации 11-11), безразмерные пара-метры (стандарт Международной Организации по Стандартизации 11-12).

3.35 МЭК халқаро стандарти IEC standard МЭК стандарти Халқаро электротехник комиссия (МЭК) қабул қилган меъёрий ҳужжат.

3.35 международный стандарт МЭК стандарт МЭК нормативный документ, принятый Международной электротехнической комиссией (МЭК).

Изоҳ – МЭК стандартлари ўз рақамига эга бўлган МЭК эълонлари сифатида нашр этилади.

Примечание – Стандарты МЭК издаются как публикации МЭК, имеющие свой номер.

3.36 ИМЭКО нашрлари ўлчаш техникаси ва асбобсозлик бўйича Халқаро конфедерация (ИМЭКО) нинг ўлчаш воситаларини тайёрлаш ва илмий тадқиқотларда ва саноатда қўлланиш билан боғлиқ бўлган фаолиятининг натижаларини акс эттирувчи ахборот материаллари.

3.36 публикация ИМЕКО информативные материалы Междуна-родной конфедерации по измеритель-ной технике и приборостроению (ИМЕКО), отражающие результаты ее деятельности, связанные с изготовле-нием и применением средств измере-ний в научных исследованиях и про-мышленности.

Изоҳ – ИМЭКО энашрлари: Примечание – Публикации ИМЕКО:

Page 31: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

25

АСТА IMECO – уч йилда бир марта ўтказиладиган халқаро конгресслар мажли-сининг ҳисоботлари.

IMECO TC (N) – техник қўмиталар маж-лисларининг ҳисоботлари.

Measurement – IMECO ишлари доираси-даги илмий мақолалар эълон қилинади-ган ҳар кварталда чиқадиган журнал.

IMECO Bulletin – ИМЭКО фаолиятига доир турли масалаларни ёритувчи ва ярим йилда бир марта чиқадиган бюллетень.

АСТА IМЕСО – отчеты заседаний все-мирных конгрессов, которые проводятся один раз в три года.

IMECO TC ( N ) – отчеты заседаний тех-нических комитетов.

MEASUREMENT – ежеквартальный жур-нал для научных публикаций из области ра-бот IМЕКО.

IMECO Bulletin – бюллетень, выходящий раз в полгода и освещающий различные во-просы деятельности ИМЕКО.

3.37 қиёслаш лабораторияси Bureau of verification ўлчаш воситаларини қиёслаш ни ўзига берилган ҳуқуққа мувофиқ ба-жарадиган метрологик хизмат идора-си.

3.37 поверочная лаборатория орган метрологической службы, вы-полняющий поверку средств измере-ний в соответствии с предоставленным ему правом.

3.38 ишлаб чиқаришни метрологик таъминоти ИЧМТ метрологик хизматларни ишлаб чиқаришда ўлчаш бирлилигини таъминлашга қаратилган фаолияти. Изоҳ – ИЧМТ қуйидагилар киради: ташкилот ёки корхонадаги ўлчашлар аҳволини таҳлил қилиш; ўлчаниши лозим бўлган катталикларни ра-циолнал номенклатурасини, ўлчаш восита-ларни номенклатурасини, ўлчаш меъёрла-рини ва аниқликларини аниқлаш; ўрнатилган аниқликка мос келувчи ўлчашларни бажариш усулиятини ишлаб чиқариш; техник топшириқларни, конструкторлик ва технологик ҳужжатларни метрологик экс-пертиза қилиш; метрологик меъёрий ҳужжатларни (Мҳ) жо-рий қилиш; корхонани метрологик масалалари бўйича Мҳ ишлаб чиқариш; корхонада метрологик қоидаларга, меъёр-ларга ва талабларга риоя қилиш.

3.38 метрологическое обеспечение произ-водства МОП деятельность метрологических служб по обеспечению единства измерений на производстве. Примечание – МОП включает: - проведение анализа состояния измерений на предприятии или организации; - установление рациональной номенклатуры измеряемых величин, номенклатуры средств измерений, оптимальных норм измерений, точности; - разработку методик выполнения измерений в зависимости от установленных норм точно-сти; создание и поддержание условий, необ-ходимых для проведения измерений; - метрологическую экспертизу технических заданий, конструкторской и технологической документации; - внедрение метрологических НД; разработка НД предприятия по метрологиче-ским вопросам; - соблюдение метрологических правил, норм и требований на предприятии.

Page 32: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

26

4 ИДИШЛАРДА ҚАДОҚЛАНГАН МАҳСУЛОТЛАР МИҚДОРИ УС-ТИДАН ДАВЛАТ МЕТРОЛОГИК НАЗОРАТИ

4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТ-РОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ФАСОВАННЫХ ТОВАРОВ В УПАКОВКАХ

4.1 ҳар қандай идишларда қадоқлан-ган маҳсулотлар Харидор йўқлигида идишларга соли-надиган ва идиш оғзи беркитиб қўйиладиган маҳсулот, бунда идиш-даги маҳсулот миқдорини идишни очмасдан ёки бузмасдан туриб ўзгартириб бўлмайди, идишдаги маҳсулотнинг миқдорини кўрсатувчи массаси, ҳажми, узунлиги, майдони ёки бошқа катталиклар идишда бел-гиланган бўлади.

4.1 фасованные товары в упаковках любого вида товары в упаковках, которые в отсут-ствие покупателя запаковываются и запечатываются, при этом содержимое упаковки не может быть изменено без её вскрытия или деформации, а масса, объём, длина, площадь или иные вели-чины, указывающие количество со-держащегося в упаковке товара, обо-значены на упаковке.

4.2 нетто ёки нетто миқдор идишдаги истеъмол маҳсулотининг миқдори.

4.2 нетто или содержание нетто количество потребительского товара в упаковке.

4.3 товарнинг номинал миқдори товарнинг идишда кўрсатилган миқдори.

4.3 номинальное количество товара количество, указанное на упаковке.

4.4 идишларда қадоқланган товар-

лар тўпи давлат метрологик назорати натижа-лари тадбиқ этиладиган бир хил но-минал миқдорга эга бўлган, бир хил идишга жойланган, бир юридик шахс томонидан идишларда қадоқланган товарлар.

4.4 партия фасованных товаров в упа-ковках фасованные товары в упаковках, на ко-торые распространяются результаты государственного метрологического надзора, имеющие одно и то же номи-нальное количество, один и тот же вид упаковки, расфасованные одним и тем же юридическим лицом.

4.5 текширув учун мўлжалланган, идишларда қадоқланган товарлар танланмасининг ҳажми тўпнинг тафсилотларини текшириш

4.5 объём выборки фасованных товаров в упаковке, предназначенной для контроля число упаковок (n), отобранных мето-

Page 33: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

27

учун идишларда қадоқланган товар-лар тўпидан тасодифий ажратиб олиш усулида ажратиб олинган идишлар сони (n). Ажратиб олинган танланма ҳажми танланманинг репрезентатив-лигини таъминлаши лозим, бунда танланманинг статистик тавсифлари бутун тўпнинг статистик тавсифла-рига мос келиши лозим.

дом случайного отбора из партии фа-сованных товаров для контроля харак-теристик партии. Объём выборки дол-жен обеспечивать репрезентативность выборки, при которой статистические характеристики выборки должны соот-ветствовать статистическим характе-ристикам всей партии.

5 САВДО АМАЛЛАРИНИ БАЖА-РИШДА ТАСАРРУФДАН ЧИҚА-РИЛАДИГАН ТОВАРЛАР МИҚ-ДОРИ УСТИДАН ДАВЛАТ МЕТ-РОЛОГИК НАЗОРАТИ

5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТ-РОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ТОВАРОВ, ОТЧУЖДАЕМЫХ ПРИ СОВЕР-ШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИ

5.1 товарларни тасарруфдан чиқариш (савдо амалларини бажаришда) моддий бойликларни бир юридик ёки физик шахс мулкидан бошқа юридик ёки физик шахс мулкига ўтказиш ама-ли бўлиб, бунда уларнинг микдори ўлчашлар натижасида аниқланади, баҳоси ва нархи эса белгилаб қўйилади.

5.1 отчуждение товаров (при соверше-нии торговых операций) операция, при которой материальные ценности переходят из собственности одного юридического или физического лица в собственность другого юриди-ческого или физического лица, при этом количество их определяется в ре-зультате процедуры измерений, а цена и стоимость фиксируется.

5.2 текшириш учун сотиб олиш савдо амалларида метрологик меъёр-лар ва коидаларнинг бузилишларини аниқлаш учун давлат метрологик хиз-мат идоралари томонидан қўлла-ниладиган амал.

5.2 контрольная покупка процедура, применяемая органами го-сударственной метрологической служ-бы для обнаружения нарушений мет-рологических норм и правил при тор-говых операциях.

Page 34: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

28

Алфавит кўрсаткич Асосий бирликни қайта тиклаш

2.26

Бирламчи эталон 2.2 Бирламчи қиёслаш 3.18 Бирлик ўлчамини узатиш 2.29 Бирликни сақлаш 2.28 Бирликни қайта тиклаш 2.25 Бошланғич эталон 2.12 Гувоҳ эталон 2.6 Гуруҳли эталон 2.14 Давлат бошқарув идорасининг метрологик хизмати 3.6 Давлат инспектори 3.10 Давлат метрологик текшируви ва назорати 3.13 Давлат метрологик хизмати 3.5 Давлат метрологик хизмат идораси 3.9 Давлат эталони 2.4 Давлат эталонини сақловчи олим 2.20 Давлат қиёслаш схемаси 2.31 Даврий қиёслаш 3.19 Даражалаш 3.26 Идишлардаги қадоқланган товарлар миқдори устидан давлат метро-логик назорати

4

Идишларда қадоқланган маҳсулотлар тўпи 4.4 Иккиламчи эталон 2.5 ИМЕКО нашрлари 3.36 Инспекцион қиёслаш 3.21 ИСО стандарти 3.34 ИСО халқаро стандарти 3.34 Ишлаб чиқаришни метрологик таъминоти ИЧМТ 3.38 Ишчи эталон 2.9 Калибрлаш 3.27 Катталик бирлигини қайта тиклаш 2.25 Катталиклар бирликлари эталонлари 2 Комплект қиёслаш 3.22 Мамлакатнинг эталон базаси 2.18 Махсус эталон 2.3 Маҳаллий қиёслаш схемаси 2.32 Метрологик аттестатлаш 3.29 Метрологик назорат 3.12 Метрологик текширув 3.11 Метрологик хизмат 3.4 Метрологик хизмат ва унинг фаолияти 3 Метрологик экспертиза 3.28

Page 35: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

29

Метрология бўйича миллий идора 3.8 Меъёрий ҳужжатлар 3.31 Миллий эталон 2.11 МОЗМ тавсияси 3.32 МОЗМ халқаро тавсияси 3.32 МОЗМ халқаро ҳужжати 3.33 МОЗМ ҳужжати 3.33 Метрологик хизмат 3.4 МЭ 3.28 МЭК стандарти 3.35 МЭК халқаро стандарти 3.35 Навбатдан ташқари қиёслаш 3.20 Нетто ёки нетто миқдор 4.2 Нусҳа-эталон 2.7 Оралаб қиёслаш 3.24 Савдо амалларини бажаришда тасарруфдан чиқариладиган товарлар миқдори устидан давлат метрологик назорати

5

Солиштириш (эталон билан) 2.24 Такрор қиёслаш 3.25 Ташиладиган эталон 2.17 Таққослаш эталони 2.8 Текшириш учун сотиб олиш 5.2 Текширув учун мўлжалланган, идишларда қадоқланган товарлар тан-ланмасининг ҳажми

4.5

Товарларни тасарруфдан чиқариш 5.1 Товарнинг номинал миқдори 4.3 Халқаро эталон 2.10 Хилни тасдиқлаш 3.15 Элементлар бўйича қиёслаш 3.23 Эталон (ўлчашлар шкаласи ёки бирлиги эталони) 2.1 Эталон база 2.18 Эталон тўплам 2.15 Эталон ускуна 2.16 Эталонларга боғлаб қўйиш (кузатувчанлик) 2.23 Эталонни сақлаш 2.19 Эталонни сақловчи олим 2.20 Юридик шахс метрологик хизмати 3.7 Якка эталон 2.13 ЎБТ 3.2 Ўзбекистон Республикаси ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими

3.3

Ўлчаш воситалари учун қиёслаш схемаси 2.30 Ўлчаш воситалари хилини синаш 3.14 Ўлчаш воситалари хилини тасдиқлаш 3.15

Page 36: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

30

Ўлчаш воситаларини бирламчи қиёслаш 3.18 Ўлчаш воситаларини даврий қиёслаш 3.19 Ўлчаш воситаларини даражалаш 3.26 Ўлчаш воситаларини инспекцион қиёслаш 3.21 Ўлчаш воситаларини калибрлаш 3.27 Ўлчаш воситаларини комплект қиёслаш 3.22 Ўлчаш воситаларини метрологик аттестатлаш 3.29

Ўлчаш воситаларини навбатдан ташқари қиёслаш 3.20 Ўлчаш воситаларини танлаб қиёслаш 3.24 Ўлчаш воситаларини элементлар бўйича қиёслаш 3.23 Ўлчаш воситаларини қиёслаш 3.17 Ўлчаш воситаси хилини чекли тасдиқлаш 3.16 ЎБТ 3.2 Ўлчашлар бирлилиги 3.1 Ўлчашлар бирлилигини таъминлаш 3.2 Ўлчашлар бирлилигини таъминлаш бўйича давлат инспектори 3.10 Ўлчашлар бирлилигини таъминлаш меъёрий ҳужжатлари 3.31 Ўлчашли текшириш 3.30 Қиёслаш 3.17-

3.24 Қиёслаш воситалари 2.22 Қиёслаш лабораторияси 3.37 Қиёслаш схемаси 2.30 Қиёслаш ускунаси 2.21 Ҳар қандай идишларда қадоқланган маҳсулотлар 4.1 Ҳосилавий бирликни қайта тиклаш 2.27

Page 37: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

31

Алфавитный указатель

Внеочередная поверка 3.20 Внеочередная поверка средств измерений 3.20 Воспроизведение единицы величины 2.25 Воспроизведение основной единицы 2.26 Воспроизведение производной единицы 2.27 Вторичный эталон 2.5 Выборочная поверка 3.25 Выборочная поверка средств измерений 3.25 Государственная метрологическая служба 3.5 Государственная поверочная схема 2.31 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб-лики Узбекистан

3.3

Государственный инспектор 3.10 Государственный инспектор по обеспечению единства измерений 3.10 Государственный метрологический контроль и надзор 3.13 Государственный метрологический надзор за количеством фасо-ванных товаров в упаковках

4

Государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций

5

Государственный первичный эталон 2.2 Государственный эталон 2.4 Градуировка 3.29 Градуировка средств измерений 3.29 Групповой эталон 2.14 Документ МОЗМ 3.33 Единство измерений 3.1 Измерительный контроль 3.30 Инспекционная поверка 3.21 Инспекционная поверка средств измерений 3.21 Испытания средств измерений 3.13 Испытания типа средств измерений 3.14 Исходный эталон 2.12 Калибровка 3.27 Калибровка средств измерений 3.27 Комплектная поверка 3.22 Комплектная поверка средств измерений 3.22 Контрольная покупка 5.2 Локальная поверочная схема 2.32 Международная рекомендация МОЗМ 3.32 Международный документ МОЗМ 3.33 Международный стандарт ИСО 3.34 Международный стандарт МЭК 3.35

Page 38: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

32

Международный эталон 2.10 Метрологическая аттестация 3.29 Метрологическая аттестация средств измерений 3.29 Метрологическая служба 3.4 Метрологическая служба государственного органа управления 3.6 Метрологическая служба и ее деятельность 3 Метрологическая служба юридического лица 3.7 Метрологическая экспертиза 3.28 Метрологический контроль 3.11 Метрологический надзор 3.12 Метрологическое обеспечение производства МОП 3.38 МЭ 3.28 Национальный орган по метрологии 3.8 Национальный эталон 2.11 Нетто или содержание нетто 4.2 Номинальное количество товара 4.3 Нормативные документы 3.31 Нормативные документы по обеспечению единства измерений 3.31 Обеспечение единства измерений 3.2 Объём выборки фасованных товаров в упаковке, предназначенной для контроля

4.5

Одиночный эталон 2.13 ОЕИ 3.2 Орган государственный метрологической службы 3.9 Отчуждение товаров 5.1 Партия фасованных товаров в упаковках 4.4 Первичная поверка 3.18 Первичная поверка средств измерений 3.18 Первичный эталон 2.2 Передача размера единицы 2.29 Периодическая поверка 3.19 Периодическая поверка средств измерений 3.19 Поверка 3.17-

3.24 Поверка средств измерений 3.17 Поверочная схема для средств измерений 2.30 Поверочная лаборатория 3.37 Поверочная установка 2.21 Повторная поверка 3.25 Поэлементная поверка 3.23 Поэлементная поверка средств измерений 3.23 Привязка к эталонам (прослеживаемость) 2.23 Публикация ИМЕКО 3.36 Рабочий эталон 2.9

Page 39: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

33

Рекомендация МОЗМ 3.32 Сличение (с эталоном) 2.24 Специальный эталон 2.3 Средства поверки 2.22 Стандарт Международной Организации по Стандартизации 3.34 Стандарт МЭК 3.35 Транспортируемый эталон 2.17 Утверждение типа 3.15 Утверждение типа средств измерений 3.15 Утверждение типа средства измерений с ограничением 3.16 Ученый хранитель 2.20 Учёный хранитель государственного эталона 2.20 Фасованные товары в упаковках любого вида 4.1 Хранение единицы 2.28 Хранение эталона 2.19 Эталон (шкалы или единицы измерений) 2.1 Эталон сравнения 2.8 Эталон-копия 2.7 Эталонная база 2.18 Эталонная база страны 2.18 Эталонная установка 2.16 Эталонный набор 2.15 Эталон-свидетель 2.6 Эталоны единиц величин 2

Page 40: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

34

УЎТ 389: 001.4: 006.354

СУТ 17.020

Муҳим сўзлар: метрология, катта-лик, ўлчаш воситаси, ўлчаш асбоби, ўлчаш ускунаси, ўлчашлар бирлилиги, эталон, калибрлаш, метрологик хиз-мат, назорат, қиёслаш

УДК 389: 001.4: 006.354 ОКС 17.020

Ключевые слова: метрология, вели-чина, средство измерения, измери-тельная установка, единство измере-ний, эталон, калибровка, метрологи-ческая служба, надзор, поверка

Page 41: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

35

Тушунтириш хати O’z DSt 8.010.3:2003 Ўзбекистон давлат стандарти лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг ўлчашлар бирлилигини

таъминлаш давлат тизими Метрология, атамалар ва таърифлар

3-қисм. Метрологик хизмат (охирги таҳрири)

1. Стандартни ишлаб чиқишга асос

Мазкур стандарт «Ўз РСТ 8.010-93 Ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими. Атамалар ва таърифлар. Метрология.» ўрнига ва СМСИТИ нинг ишлар режасига мувофиқ ишлаб чиқилди.

2. Стандартни ишлаб чиқиш мақсади ва вазифалари Стандартни ишлаб чиқиш мақсади метрологик фаолиятнинг меъёрлар

(норматив) базасини ривожлантириш ва такомиллаштиришдан иборат. Ишлаб чиқиш вазифаси давлатлараро ва халқаро метрологик амалиётда

қабул қилинган тушунчаларга мос бўлган метрология соҳасидаги ягона атама-лар ва уларнинг таърифларини давлат тилида ва рус тилида белгилашдан ибо-рат. 3. Стандартлаштириш объектининг тавсифи

ҳозирги вақтда Ўзбекистонда метрологик атамалар соҳасида Ўз РСТ 8.010-93 давлат стандарти қўлланилмоқда. Бу стандарт 1992-1993 йиллар-да ўша даврда қўлланилган ГОСТ 16263-70 давлатлараро стандартни ривож-лантириш мақсадида ишлаб чиқилган. Ўз РСТ 8.010-93 стандартини ишлаб чиқишдан асосий мақсад ўзбек тилида йўқ бўлган метрологик атамаларни тез-лик билан яратиш зарурати эди. Қўйилган вазифа муваффақиятли бажарилган ва Ўз РСТ 8.010-93 стандартини амалга киритиш стандартлаштириш тизимла-рига оид меъёрий ҳужжатларни яратиш, ўлчашлар бирлилигини таъминлаш, сертификатлаштириш, аккредитлаш ишларини фаоллаштиришга имкон берди ва ўқув ҳамда илмий техник адабиётларнинг давлат тилида ёзилишида маълум ўрин эгаллади.

Кейинги ўн йилликда дунё метрологик амалиётида атамалар сезиларли ўзгарди, янги атамалар пайдо бўлди, баъзи «анъанавий» атамалар ва қатор таърифларга ўзгартишлар киритилди. Бунга ўхшаш ўзгартишлар бирлилигини таъминлаш соҳасидаги қатор давлатлараро стандартларда содир бўлди.

Бундай ҳолатлар ва миллий меъёрий ҳужжатларни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш зарурати Ўзбекистонда қабул қилинган метрологик атамаларни қайта кўриб чиқишни талаб этди.

Page 42: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

36

Ушбу O’z DSt 8.010.3:2003 стандарти дунё метрологик амалиёти низом-

ларини, давлатлараро даражада метрологик атамалардаги охирги ўзгаришларни ҳисобга олади ва бирликлар, катталиклар шкалалари эталонлари, метрологик хизмат ва унинг фаолияти соҳасидаги асосий атамалар ҳамда уларнинг таърифларини таклиф этади. ҳужжатдан фойдаланиш қулайлиги учун атамалар ва уларнинг таърифлари бир вақтнинг ўзида давлат ҳамда рус тилларида кел-тирилган.

4. Стандартни жорий этишнинг техник-иқтисодий самарадорлиги

Стандартни жорий этиш метрологик фаолият субъектлари ўртасида бир

хил маънода тушунишлик ва келишувлик даражасини кўтаради ва миллий меъёрий ва методик ҳужжатлар, шунингдек, ўқув, илмий ва техник адабиётлар-нинг сифатини оширишга кўмаклашади.

5. Стандартни жорий этиш ва амалиётга киритиш Стандартни жорий этиш бўйича махсус тадбирлар талаб этилмайди. Стандартни қўлланишга киритиш тахминий муддати 01.01.2004 й. дан

бошлаб қўлланиш муддати чекланмайди.

6. Бошқа ҳужжатлар билан ўзаро боғланиши

Стандарт Ўзбекистон Республикаси ўлчашлар бирлилигини таъминлаш Давлат тизимидаги меъёрий ҳужжатлар мажмуига киради, «Метрология тўғрисидаги» Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари низомларига мос ке-лади ва бу соҳадаги илгари тасдиқланган ҳужжатларга кирган атамаларни ва уларнинг таърифларини ҳисобга олади. Стандарт метрология соҳасидаги VIM халқаро атамалар луғатига РМГ 20-99 давлатлараро ҳужжатига мос келади. Стандартни ишлаб чиқишда ва уни тузишда ISO 704-87 халқаро стандарт ва МИ 2020-89 ҳамда РД 50-603-89 дав-латлараро ҳужжатларнинг асосий қоидалари ҳисобга олинди.

7. Ахборот манбалари

Стандартни ишлаб чиқишда қуйидаги асосий ахборот манбаларидан фой-даланилди: 1 РМГ 29-99 ГСИ. Тавсиялар. Метрология. Асосий атамалар ва таърифлар. 2 МИ 2020 ГСИ. Атамалар ҳужжатлари. Атамалар мажмуи, турлари, ишлаб

чиқишдаг асосий талаблар ва қоидалар.

Page 43: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

37

3 РД 50-603-89. Тавсиялар. Атамалар ва таърифлар стандартларини ишлаб чиқиш

4 ИСО 704-87. Атамашунослик принциплари ва методлари 5 International Vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM). ISO,

1993. 6 Cловарь по метрология СЭВ, 1989 7 Юдин М.Ф., Селиванов М.Н., Тищенко О.Ф., Скороходов А.И Основные

термины в области метрологии. Словарь-справочник /Под. ред. Ю.В. Тарбеева. М.: Изд-во стандартов, 1989. МИ 2247-93. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Рекомендация.

8 Ўз РСТ 8.010-93 Ўлчашлар бирлилигини таъминлаш давлат тизими. Ата-малар ва таърифлар. Метрология.

Page 44: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

38

Пояснительная записка к проекту «Государственный стандарт Узбекистана»

O`z DSt 8.010.3:2003 Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Узбекистан Метрология. Термины и определения. Часть 3. Метрологическая служба

(окончательная редакция)

1. Основание для разработки

Настоящий стандарт разработан взамен РСТ Уз 8.010 - 93 «Ўз ЎДТ. Метрология. Атамалар ва таърифлар» («ГСИ. Метрология. Термины и опре-деления») в соответствии с планом работ НИИСМС.

2. Цель и задачи разработки стандарта Целью разработки стандарта является развитие и совершенствование

нормативной базы метрологической деятельности. Задачей разработки является установление на государственном и русском

языках единых терминов и их определений в области метрологии, соответст-вующих понятиям, принятым в межгосударственной и международной метро-логической практике. 3. Характеристика объекта стандартизации В настоящее время в области метрологической терминологии в Узбеки-стане действует государственный стандарт РСТ Уз 8.010-93, разработанный в 1992-1993 годах в развитие действовавшего тогда межгосударственного стан-дарта ГОСТ 16263-70. Основной целью разработки стандарта РСТ Уз 8.010-93 была необходимость скорейшего восполнения пробелов в метрологической терминологии на узбекском языке. Поставленная цель была успешна решена и введение в действие стандарта РСТ Уз 8.010-93 позволило активизировать ра-боты по созданию нормативных документов национальных систем стандарти-зации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации, и сыг-рало определенную роль в совершенствовании учебной и научно-технической литературы на государственном языке.

Page 45: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

39

За последнее десятилетие в мировой метрологической практике про-изошли заметные изменения терминологии, появились принципиально новые термины, претерпели изменения некоторые «традиционные» термины и ряд определений. Аналогичные изменения произошли в ряде межгосударственных стан-дартов в области обеспечения единства измерений. Указанные обстоятельства и необходимость гармонизации национальных нормативных документов с международными стандартами потребовали пере-смотра принятой в Узбекистане метрологической терминологии. Настоящий стандарт O’z DSt 8.010.3:2003 учитывает положения мировой метрологической практики, последние изменения в метрологической термино-логии межгосударственного уровня и предлагает основные термины и их определение в области, относящейся к эталонам единиц и шкал величин, метрологической службы и ее деятельности. Для удобства пользования доку-ментом термины и определения приведены одновременно на государственном и русском языках.

4. Технико-экономическая эффективность внедрения стандарта

Внедрение стандарта позволит повысить уровень однозначного взаимо-понимания и согласованности действий субъектов метрологической деятельно-сти и будет способствовать повышению уровня национальных нормативных и методических документов, а также учебной, научной и технической литерату-ры.

5. Внедрение и введение стандарта в действие Специальных мероприятий по внедрению стандарта не требуется.

Предполагаемый срок введения в действие с 01.01.2004 без ограничения срока действия.

6. Взаимосвязь с другими документами Стандарт входит в комплект нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Узбекистан (ГСИ Уз), соответствует положениям Закона Республики Узбекистан «О метрологии» и учитывает термины с соответствующими определениями, вошедшие в ранее утвержденные документы ГСИ Уз. Стандарт соответствует международному словарю терминов в области метрологии VIM и межгосударственному документу РМГ 20-99. При разработ-ке стандарта и в его построении учтены основные положения международного стандарта ISO 704-87 и межгосударственных документов МИ 2020-89 и РД 50-603-89.

Page 46: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

40

7. Источники информации При разработке стандарта использовались следующие основные источ-

ники информации: 1 РМГ 29-99 ГСИ. Рекомендация. Метрология. Основные термины и опре-

деления; 2 МИ 2020-89. ГСИ. Терминологические документы. Совокупность, виды,

основные требования и правила разработки. 3 РД 50-603-89. Рекомендация. Разработка стандартов на термины и опре-

деления; 4 ИСО 704-87. Принципы и методы терминологии. 5 International Vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM). ISO,

1993. 6 Словарь по метрологии СЭВ, 1989 7 Юдин М.Ф., Селиванов М.Н., Тищенко О.Ф., Скороходов А.И. Основные

термины в области метрологии. Словарь-справочник /Под. ред. Ю.В. Тарбеева. М.: Изд-во стандартов, 1989.

МИ 2247-93. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Реко-мендация.

8 Уз РСТ 8.010-93. ГСИ РУз. Метрология. Термины и определения.

Page 47: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

41

CÌCÈÒÈ äèðåêòîðè Т.А. Асадов Илмий ишлар бўйича директор муовини физ.мат.фан.номзоди А.С. Умаров Ìåòðîëîãèÿ ÈÒÁ ìóäèðè, òåõí.ôàí.íîìçîäè À.Á. Ñàäûêîâ Àòàìàøóíîñëèê âà òàðæèìàëàð ÈÒÁ ìóäèðè вазифасини бажарувчи Д.Р. Альджанова

Page 48: O`z DSt 8.010.3:2004 - standart · эталон-копия вторичный эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабо-чим

Эл.вер

сия "Ах

борот-маъ

лумот м

аркази

" агентства "У

зстанд

арт"

O`z DSt 8.010.3:2004

42

Етакчи илмий ходим О.Ш. Хакимов Етакчи илмий ходим А.Х. Хамидов Èëìèé õîäèì Н.À. Аъзамова Меъёрий текширувчи А.В. Мазина