#20 met je kop boven het maaiveld - gemeente groningen

Download #20 Met je kop boven het maaiveld - Gemeente Groningen

Post on 05-Jul-2015

44 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie bij workshop #20, Met je kop boven het maaiveld door Gemeente Groningen, op LPB Congres 2014

TRANSCRIPT

  • 1. Verslag workshop KOP BOVEN HET MAAIVELDLPB-festival 2014 in Groningen

2. In verschillende wijken wordt op eigenwijze omgegaan met de openbare ruimte. In dezeworkshop lieten drie bewonersgroepen zien hoe ze hun eigen groene plannen hebbengerealiseerd. Een buurtboomgaard, een gezamenlijke moestuin, hoe krijg je dat samen voorelkaar? Fotos, filmpjes en tekeningen lieten zien hoe een ontwerp en een plan een groene buurtvoor iedereen wordt. Bewoners uit de Jensemaheerd in Beijum, de Buitenhof en het Hoornse Meervertelden over hun ervaringen bij het realiseren van hun ideeen. Een groep bewoners voert deregie over het natuurlijke ontwerp, het beheer en onderhoud van het groen in de eigen straat. Er isook een groep bewoners die een distelveld hebben getransformeerd tot een eigen boomgaard Ende bewoners die zelf een speelplaats voor en met de kids hebben ontworpen en gerealiseerdvertellen hoe ze dit hebben gefixt (tekst website lets gro).Tijdens een creatieve sessie onder leiding van Orangelogic zijn vervolgens de vragen overparticipatie verzameld. In kleine groepjes is nagedacht over de antwoorden en mogelijkeoplossingen voor deze vragen.Vragen naar aanleiding van de presentaties over participatie (de gele gemarkeerde vragen zijnuitgewerkt):1) Wat is de rol van de gemeente bij participatieprojecten op niet- gemeente grond?2) Welk proces doorloop je als bewoner bij de uitwerking van een participatie-initiatief?3) Hoe ga je om met de kosten die komen kijken bij een verzoek tot participatie?4) Hoe maak je goede afspraken over de continuteit (rechten en plichten) bij eenparticipatieproject?5) Hoe kun je zorgen voor de financiering van een project?6) Hoe gaat de gemeente om met het participatieproces?7) Hoe zorg je (als ambtenaar) voor een realistische balans tussen de wens / opdracht van depolitiek en de behoeft van de bewoners?8) Hoe gaan we van klacht naar kracht?9) Hoe betrek je jonge mensen bij participatie?10) Hoe ga je als gemeente om met aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij speelvoorzieningen)?11) Hoe ga je om met het verschil in buurten?12) Hoe zet je participatie af tegen het bestaande gemeentelijk beleid?13) Hoe ga je om met proces kosten (bv vergunningen) 3. Wat is de rol van de gemeente bij participatieprojecten op niet- gemeente grond? (vraag 1)De rol van de gemeente op andermans grond (bijvoorbeeld grond van de woningcorporatie) isnatuurlijk beperkter. De gemeente heeft nog wel een rol bij het bepalen van de kaders en richtlijnenPlannen en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan de gemeente kennis enexpertise aanleveren.Vraag die tijdens het uitwerken van dit punt boven kwam drijven:Bepaald de gemeente de beeld kwaliteit van de openbare ruimte van een participatieproject? Inhoeverre mag de gemeente wat vinden van de invulling van een project? 4. Welk proces doorloop je als bewoner bij de uitwerking van een participatie-initiatief? (vraag 2)GEEN PROCESGEWOON DOEN!En als dat niet luktBelangrijk dat medebewoners enthousiast zijn en mee willen doen. Vervolgens moet er bij degemeente 1 aanspreekpunt zijn die je helpt bij het hele proces. Iemand met praktische kennis.Belangrijk is dat dit iemand moet zijn die voor de initiatiefnemers binnen de gemeentelijk organisatieop pad gaat en zaken afstemt en regelt. Het zogenaamde ambtenarenaapje. Deze heeft eenbelangrijke verbindende rol tussen de gemeenteorganisatie en bewoners, hij moet zichverantwoordelijk voelen voor het project!Geef bewoners ruimers, niet te veel regels! 5. Hoe kun je zorgen voor (alternatieve) financiering van een participatie project? (vraag 5)Financiering overheidAfhankelijk van de grote van het participatieproject moet de gemeente de kosten die je bespaartuitrekenen en deze in de vorm van een bijdrage (gedeeltelijk) aan de bewoners geven. Dit kan in devorm van euros , maar ook in mankracht.Daarnaast kun je jezelf de vraag stellen wat kost sociale verbetering, vermindering eenzaamheid,minder vandalisme (sociale controle), sociale cohesiewat is dat je waard!?Financile zorgen drukken op de vrijwillige motivatie! Zorg voor een duurzaam basis kapitaal!Alternatieve financieringsbronnen- Benader (relevante) bedrijven, social commitment biedt ruimt voor pr en reclame- Verkoop het goed lopende project- Geef particpatie-aandelen uit aan bewoners bedrijven- Fondsen (18 / 18, rabobank, Oranjefonds) 6. Hoe gaat de gemeente om met het participatieproces? (vraag 6)De burger wordt steeds mondiger en wil steeds meer zelf doenparticipatie. De politiek omarmt ditidee en wil dat hier ook op ambtelijk niveau invulling aan wordt gegeven. Het college en de raadheeft dus een participatie wens en opdracht richting de ambtenaren. Dit betekent dat er organisatiebreed bewustwording moet plaats vinden. In principe zou elke ambtenaar participatie moetenomarmen en hier invulling aan geven. Toch wordt participatie in sommige gevallen als bedreigingvan het eigen werkveld gezien. Wat moet er gebeuren:- binnen de organisatie zijn aanjagers (wijkmanagers) nodig die collegas overtuigen vanhet belang van participatie- Er moet rugdekking zijn van de politiek, maar ook van het management- Bestaande werkprocessen en beleid los laten- Processen versimpelen om zo niet initiatieven door moeizame procedures(vergunningen) op voorhand de kop in te drukken- Veranderen van de houding; participatie niet zien als bedreiging maar als kans!Belangrijk signaal richting politiekHet is belangrijk dat er geld beschikbaar blijft voor de uitwerking van initiatieven. Niet met het ideeu vraagt, wij draaien (en betalen), maar wel om een project mogelijk te maken en te stimuleren.Organiseer niet een teleurstelling!Overigens geldt in veel gevallen dat niet alleen ambtenaren nog moeten veranderen, maar ook depolitiek zelf (hoe gaan we als raad / college om met participatie)! 7. Hoe zorg je (als ambtenaar) voor een realistische balans tussen de wens / opdracht van de politieken de behoeft van de bewoners? (vraag 7)Vaak wordt de illusie gewekt dat je als bewoner direct in contact staat met de politiek. De realiteit isdat je als ambtenaar de aorta, de schakel bent tussen politiek en bewoner! Ga het gesprek aan metzowel politiek en bewoners en zorg dat ze elkaar spreken en een realistisch beeld hebben over demogelijkheden!Neem de verantwoordelijk wethouder en de raad mee naar buiten! 8. Hoe betrek je jonge mensen bij participatie? (vraag 9)De belangrijkste conclusie is dat kinderen een ander belevingswereld hebben dan volwassenen. Wekunnen kinderen niet dwingen te participeren. Laat ze de dingen doen die ze wel leuk vinden nietdwingend maar op een manier die aansluit bij hun belevingswereld!- lessen gecombineerd met schooltuinen- Ouders / opa en oma met kinderen betrekken- Rand activiteiten- Laat ze groen adopteren (bijvoorbeeld een boom), maak ze verantwoordelijk- Maak het digitaal / interactief, maar laat het aansluiten op de belevingswereld vankinderen 9. Hoe ga je als gemeente om met aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij speelvoorzieningen)? (vraag 10)Spelregels rond aansprakelijkheid moeten er (helaas) zijn. De kaders en regels worden bepaald doorde gemeente. Hiervoor moeten de realistische risicos in kaart worden gebracht. De regels moetenwerkbaar op papier worden gezet. De verantwoordelijk ambtenaar moet de regels afspreken metpolitiek en ook met de bewoners. Hierbij moeten we een no gozien te vermijden, alleen nee metonderbouwing.Durft de politiek verantwoordelijkheid te nemen of verschuilt zij zich achter wetgeving zoals hetattractiebesluit?Maak gebruik van de artikel 5 oplossing in alle redelijkheid! 10. MET DANK AAN:Laurens Stiekema, Irma Zijlstra en Mark RondaTom Vaessen (www.orangelogic.nl)- Buurtbewonersinitiatief: Participatie in de buitenhof- Buurtbewonersinitiatief: Natuuronderhoud Jensemaheerd- Buurbewoners initiatief: Buurtboomgaard Hoornsemeer