2. ustawa z dn. 24.05.2013 o srodkach przymusu i broni palnej (1) (1)

Click here to load reader

Post on 17-Nov-2015

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ustawa o Srodkach Przymusu Bezposredniego

TRANSCRIPT

 • Kancelaria Sejmu s. 1/54

  2014-01-15

  USTAWA z dnia 24 maja 2013 r.

  o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej1)

  Rozdzia 1

  Przepisy oglne

  Art. 1. Ustawa okrela:

  1) rodki przymusu bezporedniego uywane lub wykorzystywane przez uprawnionych, o ktrych mowa w art. 2;

  2) przypadki uywania lub wykorzystywania rodkw przymusu bezpored-niego i broni palnej;

  3) zasady uywania lub wykorzystywania rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej;

  4) postpowanie przed uyciem lub wykorzystaniem rodkw przymusu bez-poredniego i broni palnej i po ich uyciu lub wykorzystaniu;

  5) dokumentowanie uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezpored-niego i broni palnej.

  Art. 2.

  1. Uprawnieni do uywania lub wykorzystywania rodkw przymusu bezpored-niego i broni palnej s:

  1) funkcjonariusze Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego; 2) funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 3) funkcjonariusze Biura Ochrony Rzdu;

  1) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w

  sprawach nieletnich, ustaw z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie rdldowym, ustaw z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej, ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach, ustaw z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie, ustaw z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kar-ny wykonawczy, ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia, ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych, ustaw z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu, ustaw z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzdko-wych, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu, ustaw z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjtkowym, ustaw z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego, ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustaw z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej oraz ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej.

  Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r . poz. 628, 1165, z 2014 r . poz. 24.

 • Kancelaria Sejmu s. 2/54

  2014-01-15

  4) funkcjonariusze celni; 5) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 6) inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej; 7) stranicy Pastwowej Stray owieckiej; 8) stranicy Pastwowej Stray Rybackiej; 9) funkcjonariusze Policji;

  10) funkcjonariusze i onierze Suby Kontrwywiadu Wojskowego; 11) funkcjonariusze Suby Wiziennej; 12) funkcjonariusze i onierze Suby Wywiadu Wojskowego; 13) stranicy stray gminnych (miejskich); 14) funkcjonariusze Stray Granicznej; 15) stranicy Stray Lenej; 16) stranicy Stray Marszakowskiej; 17) funkcjonariusze stray ochrony kolei; 18) funkcjonariusze Stray Parku; 19) onierze andarmerii Wojskowej lub wojskowych organw porzdkowych; 20) pracownicy ochrony uprawnieni do uycia lub wykorzystania rodkw

  przymusu bezporedniego lub broni palnej na podstawie przepisw ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pn. zm.2));

  21) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 2. Uprawnieni do uywania lub wykorzystywania rodkw przymusu bezpored-

  niego s: 1) czonkowie suby porzdkowej, o ktrych mowa w ustawie z dnia 20 mar-

  ca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611); 2) pracownicy zakadw poprawczych, schronisk dla nieletnich lub modzie-

  owych orodkw wychowawczych.

  Art. 3. Ustawy nie stosuje si do przymusu bezporedniego lub zasad uycia lub wykorzy-stania broni palnej, o ktrych mowa w:

  1) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rze-czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pn. zm.3));

  2) ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i prze-ciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356);

  3) ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z pn. zm.4)) oraz ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r.

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.

  708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628.

  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445.

  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

 • Kancelaria Sejmu s. 3/54

  2014-01-15

  o ochronie granicy pastwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z pn. zm.5)) w zakresie dziaa podejmowanych wobec statkw morskich i po-wietrznych;

  4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

  5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z pn. zm.6));

  6) ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z pn. zm.7));

  7) ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postpowaniu wobec osb z zaburze-niami psychicznymi stwarzajcych zagroenie ycia, zdrowia lub wolnoci seksualnej innych osb (Dz. U. z 2014 r. poz. 24).

  Art. 4.

  Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) broni palnej naley przez to rozumie bro paln bojow, o ktrej mowa

  w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576);

  2) doprowadzeniu naley przez to rozumie czynnoci podejmowane w celu przemieszczenia:

  a) osoby zatrzymanej, ujtej lub przymusowo doprowadzanej do waci-

  wych organw lub instytucji w trybie i w przypadkach okrelonych w

  przepisach odrbnych,

  b) cudzoziemca pobranego ze strzeonego orodka lub aresztu w celu wy-

  dalenia,

  c) cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo od tej granicy

  do portu lotniczego albo morskiego pastwa, do ktrego zostaje wyda-

  lony, lub pastwa, w ktrym nastpuje przekazanie tego cudzoziemca

  do innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, na podstawie

  decyzji waciwego organu,

  d) cudzoziemca, ktremu odmwiono wjazdu na terytorium Rzeczypospo-

  litej Polskiej, w przypadku gdy z wnioskiem o zapewnienie doprowa-

  dzenia tego cudzoziemca wystpi przewonik;

  5) ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz.

  1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.

  625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i 985.

  7) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.

 • Kancelaria Sejmu s. 4/54

  2014-01-15

  3) konwoju naley przez to rozumie przemieszczanie osb lub mienia, w tym:

  a) osb pobranych z zakadu karnego, aresztu ledczego, zakadu popraw-

  czego, schroniska dla nieletnich, modzieowego orodka wychowaw-

  czego lub policyjnej izby dziecka,

  b) osb skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na

  podstawie umw midzynarodowych,

  c) wartoci pieninych lub innych przedmiotw wartociowych,

  d) broni, amunicji, materiaw lub rodkw niebezpiecznych, w tym mate-

  riaw wybuchowych, chemicznych lub radioaktywnych,

  e) uzbrojenia, urzdze i sprztu wojskowego,

  f) rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych,

  g) dokumentw lub materiaw zawierajcych informacje niejawne,

  oraz zesp czynnoci realizowanych w zwizku z tym przemieszczaniem

  przez uprawnionego do uywania lub wykorzystywania rodkw przymu-

  su bezporedniego lub broni palnej;

  4) obezwadnieniu naley przez to rozumie pozbawienie swobody ruchw lub spowodowanie odwracalnej, krtkotrwaej dysfunkcji koczyn lub zmy-sw w celu wyeliminowania zagroenia ze strony osoby lub zwierzcia lub przeamania oporu osoby niepodporzdkowujcej si poleceniom wydawa-nym na podstawie prawa;

  5) pododdziale zwartym naley przez to rozumie zorganizowan, jednolicie dowodzon grup funkcjonariuszy Policji, Stray Granicznej, Suby Wi-ziennej lub onierzy andarmerii Wojskowej, wykonujc dziaania pre-wencyjne w razie zagroenia lub zakcenia bezpieczestwa albo porzdku publicznego;

  6) uyciu rodka przymusu bezporedniego naley przez to rozumie zasto-sowanie rodka przymusu bezporedniego wobec osoby;

  7) uyciu broni palnej naley przez to rozumie oddanie strzau w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej;

  8) wanych obiektach, urzdzeniach lub obszarach naley przez to rozumie podlegajce ochronie:

  a) obiekty, urzdzenia lub obszary:

  istotne dla bezpieczestwa lub obronnoci pastwa, nienaruszal-noci granicy pastwowej, bezpieczestwa ruchu kolejowego, go-spodarki lub kultury narodowej,

  centralnych organw pastwowych, wymiaru sprawiedliwoci, kontroli skarbowej, przedstawicielstw dyplomatycznych i urz-dw konsularnych pastw obcych albo organizacji midzynaro-dowych,

 • Kancelaria Sejmu s. 5/54

  2014-01-15

  podlegajce ochronie na podstawie przepisw ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z pn. zm.8)) lub ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia,

  b) obiekty ujte w jednolitym wykazie obiektw, instalacji, urzdze i

  usug wchodzcych w skad infrastruktury krytycznej, sporzdzonym

  na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-

  rzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z pn. zm.9)), oraz

  wchodzce w ich skad i powizane z nimi systemy;

  9) wykorzystaniu rodka przymusu bezporedniego naley przez to rozumie zastosowanie rodka przymusu bezporedniego wobec zwierzcia albo za-stosowanie go w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia po-jazdu lub pokonania przeszkody;

  10) wykorzystaniu broni palnej naley przez to rozumie oddanie strzau z za-stosowaniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzcia, przedmiotu lub w innym kierunku niestwarzajcym zagroenia dla osoby.

  Art. 5.

  Uprawniony do uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego lub broni palnej, zwany dalej uprawnionym, moe uy rodka przymusu bezpored-niego lub broni palnej lub wykorzysta je do celw okrelonych w niniejszej ustawie wycznie w zakresie realizacji zada ustawowych podmiotu, w ktrym peni sub albo w ktrym jest zatrudniony.

  Art. 6.

  1. rodkw przymusu bezporedniego uywa si lub wykorzystuje si je w sposb niezbdny do osignicia celw tego uycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagroenia, wybierajc rodek o moliwie jak najmniejszej dolegli-woci.

  2. Broni palnej uywa si lub wykorzystuje si j wycznie, jeeli uycie lub wy-korzystanie rodkw przymusu bezporedniego:

  1) okazao si niewystarczajce do osignicia celw tego uycia lub wykorzy-stania lub

  2) nie jest moliwe ze wzgldu na okolicznoci zdarzenia.

  Art. 7. 1. rodkw przymusu bezporedniego lub broni palnej uywa si lub wykorzystuje

  si je w sposb wyrzdzajcy moliwie najmniejsz szkod.

  8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz.

  2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 444.

  9) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.

 • Kancelaria Sejmu s. 6/54

  2014-01-15

  2. Od uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego lub broni pal-nej naley odstpi, gdy cel ich uycia lub wykorzystania zosta osignity.

  3. rodkw przymusu bezporedniego uywa si lub wykorzystuje si je z zacho-waniem szczeglnej ostronoci, uwzgldniajc ich waciwoci, ktre mog stanowi zagroenie ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

  4. Podejmujc decyzj o uyciu lub wykorzystaniu broni palnej, naley postpowa ze szczegln rozwag i traktowa jej uycie jako rodek ostateczny.

  Art. 8.

  W przypadku gdy uzasadniaj to okolicznoci zdarzenia, uprawniony moe uy jednoczenie wicej ni jednego rodka przymusu bezporedniego lub wykorzysta jednoczenie wicej ni jeden taki rodek, na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.

  Art. 9.

  1. Wobec kobiet o widocznej ciy, osb, ktrych wygld wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osb o widocznej niepenosprawnoci uprawniony moe uy wycz-nie siy fizycznej w postaci technik obezwadnienia.

  2. W przypadku, gdy zachodzi konieczno odparcia bezporedniego, bezprawnego zamachu na ycie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a uycie siy fi-zycznej wobec osoby, o ktrej mowa w ust. 1, jest niewystarczajce lub niemo-liwe, uprawniony moe uy innych rodkw przymusu bezporedniego lub broni palnej.

  3. Uycie rodka przymusu bezporedniego w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, nastpuje z uwzgldnieniem jego waciwoci oraz stanu osoby, wobec ktrej ma by uyty.

  Art. 10.

  1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-poredniego lub broni palnej nastpia mier osoby bd nastpio zranienie osoby w wyniku uycia lub wykorzystania broni palnej, waciwy przeoony lub osoba penica sub dyurn niezalenie od obowizkw, o ktrych mo-wa w art. 39 ust. 1 niezwocznie zapewnia take uprawnionemu niezbdn pomoc, w szczeglnoci psychologiczn lub prawn.

  2. Pomoc prawna, o ktrej mowa w ust. 1, polega na zwrocie kosztw poniesionych na ochron prawn do wysokoci wynagrodzenia jednego obrocy, okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z pn. zm.10)), jeeli postpowanie karne wszczte przeciwko uprawnio-nemu o czyn popeniony w zwizku z uyciem lub wykorzystaniem rodkw przymusu bezporedniego lub broni palnej, ktrego nastpstwem bya mier osoby bd zranienie osoby w wyniku uycia lub wykorzystania broni palnej, zostao zakoczone prawomocnym wyrokiem uniewinniajcym albo orzecze-niem o umorzeniu postpowania z powodu niepopenienia przestpstwa lub bra-ku ustawowych znamion czynu zabronionego.

  10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz.

  1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

 • Kancelaria Sejmu s. 7/54

  2014-01-15

  Rozdzia 2

  rodki przymusu bezporedniego

  Art. 11. rodkw przymusu bezporedniego mona uy lub wykorzysta je w przypadku koniecznoci podjcia co najmniej jednego z nastpujcych dziaa:

  1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

  2) odparcia bezporedniego, bezprawnego zamachu na ycie, zdrowie lub wol-no uprawnionego lub innej osoby;

  3) przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym bezporednio do zamachu na ycie, zdrowie lub wolno uprawnionego lub innej osoby;

  4) przeciwdziaania naruszeniu porzdku lub bezpieczestwa publicznego; 5) przeciwdziaania bezporedniemu zamachowi na ochraniane przez upraw-

  nionego obszary, obiekty lub urzdzenia; 6) ochrony porzdku lub bezpieczestwa na obszarach lub w obiektach chro-

  nionych przez uprawnionego; 7) przeciwdziaania zamachowi na nienaruszalno granicy pastwowej w ro-

  zumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o ochronie granicy pastwowej;

  8) przeciwdziaania niszczeniu mienia; 9) zapewnienia bezpieczestwa konwoju lub doprowadzenia;

  10) ujcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pocigu za t osob; 11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pocigu za t osob; 12) pokonania biernego oporu; 13) pokonania czynnego oporu; 14) przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym do autoagresji.

  Art. 12.

  1. rodkami przymusu bezporedniego s: 1) sia fizyczna w postaci technik:

  a) transportowych,

  b) obrony,

  c) ataku,

  d) obezwadnienia;

  2) kajdanki: a) zakadane na rce,

  b) zakadane na nogi,

  c) zespolone;

  3) kaftan bezpieczestwa; 4) pas obezwadniajcy;

 • Kancelaria Sejmu s. 8/54

  2014-01-15

  5) siatka obezwadniajca; 6) kask zabezpieczajcy; 7) paka subowa; 8) wodne rodki obezwadniajce; 9) pies subowy;

  10) ko subowy; 11) pociski niepenetracyjne; 12) chemiczne rodki obezwadniajce w postaci:

  a) rcznych miotaczy substancji obezwadniajcych,

  b) plecakowych miotaczy substancji obezwadniajcych,

  c) granatw zawicych,

  d) innych urzdze przeznaczonych do miotania rodkw obezwadniaj-

  cych;

  13) przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii elek-trycznej;

  14) cela zabezpieczajca; 15) izba izolacyjna; 16) pokj izolacyjny; 17) kolczatka drogowa i inne rodki suce do zatrzymywania oraz unierucha-

  miania pojazdw mechanicznych; 18) pojazdy subowe; 19) rodki przeznaczone do pokonywania zamkni budowlanych i innych prze-

  szkd, w tym materiay wybuchowe; 20) rodki pirotechniczne o waciwociach oguszajcych lub olniewajcych.

  2. rodki przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. bd, pkt 5, 7, 8 i 1113, mona wykorzysta take wobec zwierzcia, ktrego zachowanie zagraa bezporednio yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby.

  Art. 13.

  1. rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 24 i 6, mona uy take prewencyjnie w celu zapobieenia ucieczce osoby ujtej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeo-nym orodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolnoci, a tak-e w celu zapobieenia objawom agresji lub autoagresji tych osb.

  2. rodkw przymusu bezporedniego prewencyjnie nie mog uy uprawnieni, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 pkt 1.

  Art. 14.

  1. Siy fizycznej mona uy lub wykorzysta j w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11.

  2. Uywajc siy fizycznej lub wykorzystujc si fizyczn, nie zadaje si uderze, chyba e uprawniony dziaa w celu odparcia zamachu na ycie lub zdrowie wa-sne lub innych osb albo na mienie lub przeciwdziaa ucieczce.

 • Kancelaria Sejmu s. 9/54

  2014-01-15

  Art. 15.

  1. Kajdanek mona uy w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 111, 13 i 14.

  2. Kajdanek mona uy take na polecenie sdu lub prokuratora. 3. Kajdanek uywa si w celu czciowego unieruchomienia koczyn. 4. Kajdanki zakada si na rce trzymane z tyu. 5. Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakadanych na nogi mona uy wycznie

  wobec osb: 1) agresywnych; 2) zatrzymanych w zwizku z podejrzeniem popenienia przestpstwa z uy-

  ciem broni palnej, materiaw wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzdzia lub przestpstwa, o ktrym mowa w art. 115 20, art. 148 lub art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm.11));

  3) pozbawionych wolnoci. 6. W przypadku prewencyjnego uycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego

  prawdopodobiestwo podjcia prby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystpienia zachowania mogcego zagraa yciu, zdrowiu lub mieniu jest nie-znaczne, kajdanki mona zaoy na rce trzymane z przodu.

  7. Kajdanek zakadanych na nogi uywa si rwnoczenie z kajdankami zakada-nymi na rce.

  Art. 16.

  1. Kaftana bezpieczestwa lub pasa obezwadniajcego uywa si, jeeli uycie in-nych rodkw przymusu bezporedniego jest niemoliwe albo moe okaza si nieskuteczne, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 3, 4, 6, 10, 11, 13 i 14.

  2. Kaftana bezpieczestwa lub pasa obezwadniajcego jednoczciowego uywa si w celu unieruchomienia rk.

  3. Pasa obezwadniajcego wieloczciowego uywa si w celu unieruchomienia osoby.

  4. Uycie kaftana bezpieczestwa lub pasa obezwadniajcego nie moe utrudnia oddychania lub tamowa obiegu krwi.

  11) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr

  64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611.

 • Kancelaria Sejmu s. 10/54

  2014-01-15

  5. W przypadku uycia kaftana bezpieczestwa lub pasa obezwadniajcego w sto-sunku do nieletniego lub kobiety o widocznej ciy, osobie tej naley nie-zwocznie zapewni pomoc medyczn, a dalsze uycie tych rodkw uzalenia si od opinii osoby udzielajcej tej pomocy.

  Art. 17.

  1. Kasku zabezpieczajcego mona uy w przypadku, o ktrym mowa w art. 11 pkt 14.

  2. Kasku zabezpieczajcego uywa si w celu zapobieenia samookaleczeniu go-wy, po uprzednim zaoeniu pasa obezwadniajcego jednoczciowego lub ka-ftana bezpieczestwa albo kajdanek na rce trzymane z tyu.

  Art. 18.

  1. Siatki obezwadniajcej mona uy lub j wykorzysta, jeeli uycie innych rodkw przymusu bezporedniego jest niemoliwe albo moe okaza si nie-skuteczne, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 25, 7, 10 i 11.

  2. Siatki obezwadniajcej uywa si w celu unieruchomienia osoby lub wykorzy-stuje si j w celu unieruchomienia zwierzcia.

  3. Siatk obezwadniajc miota si z broni palnej albo innych urzdze albo za-rzuca si j rcznie.

  Art. 19.

  1. Paki subowej mona uy lub wykorzysta j w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 111 i 13.

  2. Paki subowej nie stosuje si wobec osb: 1) w stosunku do ktrych uyto rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych

  mowa w art. 12 ust. 1 pkt 25, 2) obezwadnionych wskutek uycia rodkw przymusu bezporedniego, o

  ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 13 z wyjtkiem dwigni transportowych stosowanych przy uyciu paki subo-wej.

  3. Paki subowej uywa si do obezwadnienia osoby przez zadanie blu fizycz-nego lub do zablokowania koczyn albo wykorzystuje si j w celu obezwad-nienia zwierzcia.

  4. Pak subow nie zadaje si uderze i pchni w gow, szyj, brzuch i nieu-minione oraz szczeglnie wraliwe czci ciaa, z wyjtkiem sytuacji gdy za-chodzi konieczno odparcia zamachu stwarzajcego bezporednie zagroenie ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

  Art. 20. 1. Wodnych rodkw obezwadniajcych mona uy lub je wykorzysta przez za-

  stosowanie urzdze do tego przeznaczonych, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 1, 2, 4, 8, 12 i 13.

  2. Wodnych rodkw obezwadniajcych uywa si w celu krtkotrwaego obez-wadnienia osoby lub wykorzystuje si je w celu krtkotrwaego obezwadnienia zwierzcia.

 • Kancelaria Sejmu s. 11/54

  2014-01-15

  3. Wodnych rodkw obezwadniajcych mona uy take z dodatkiem rodka zawicego lub barwicego.

  Art. 21.

  1. Psa subowego mona uy w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2, 57, 911 i 13.

  2. Psa subowego uywa si, gdy ma zaoony kaganiec, chyba e: 1) zosta wytresowany do dziaania bez kagaca; 2) uycie psa subowego suy do:

  a) odparcia zamachu na ycie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby,

  b) wykonywania czynnoci subowych wobec osb, w stosunku do kt-

  rych uycie broni palnej jest dopuszczalne w przypadkach, o ktrych

  mowa w:

  art. 45 pkt 1 lit. ac, pkt 2 i 3, art. 45 pkt 1 lit. ac i pkt 2 gdy uprawnionym jest pracownik

  ochrony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20.

  Art. 22. 1. Konia subowego mona uy w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2,

  4, 7, 8, 12 i 13. 2. Konia subowego uywa si do kontroli przemieszczania si grupy osb, wyko-

  rzystujc jego mas.

  Art. 23. 1. Pociskw niepenetracyjnych miotanych z broni palnej lub urzdze do tego

  przeznaczonych mona uy lub wykorzysta je w przypadkach, o ktrych mo-wa w art. 11 pkt 25, 711 i 13.

  2. W przypadku zbiorowego zakcenia porzdku publicznego uycie pociskw niepenetracyjnych poprzedza si strzaem ostrzegawczym lub salw ostrzegaw-cz w bezpiecznym kierunku, z wyjtkiem sytuacji, gdy miaoby to nastpi w pomieszczeniach, obiektach aresztu ledczego, zakadu karnego, strzeonego orodka lub aresztu w celu wydalenia.

  3. Pociskw niepenetracyjnych uywa si w celu obezwadnienia osb lub wyko-rzystuje si w celu obezwadnienia zwierzcia przez zadanie blu fizycznego, przy czym nie celuje si w gow lub szyj.

  Art. 24.

  1. Chemicznych rodkw obezwadniajcych w postaci rcznych miotaczy substan-cji obezwadniajcych, plecakowych miotaczy substancji obezwadniajcych, granatw zawicych oraz innych urzdze przeznaczonych do miotania rod-kw obezwadniajcych mona uy lub wykorzysta je w przypadkach, o kt-rych mowa w art. 11 pkt 113.

  2. Chemicznych rodkw obezwadniajcych uywa si lub wykorzystuje si je w celu krtkotrwaego zakcenia orientacji przestrzennej lub obezwadnienia.

 • Kancelaria Sejmu s. 12/54

  2014-01-15

  3. Chemicznych rodkw obezwadniajcych nie uywa si wobec osb, w stosun-ku do ktrych uyto rodkw, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 25 lub 13.

  Art. 25.

  1. Przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elek-trycznej mona uy lub wykorzysta je w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 711 i 13.

  2. Przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elek-trycznej uywa si w celu krtkotrwaego obezwadnienia osoby lub wykorzy-stuje si w celu krtkotrwaego obezwadnienia zwierzcia, jeeli uycie innych rodkw przymusu bezporedniego jest niemoliwe albo moe okaza si nie-skuteczne.

  3. Przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elek-trycznej nie uywa si wobec osb, w stosunku do ktrych uyto rodkw, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 25.

  4. Uywajc przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej, nie celuje si w gow.

  5. Uycie lub wykorzystanie przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie przekra-czajcej 10 mA przez uprawnionych, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13, 16, 17, 20 i 21, wymaga dopuszczenia do posiadania tych przedmiotw, w rozumie-niu art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

  Art. 26.

  1. W celi zabezpieczajcej mona umieci osob pozbawion wolnoci w celu jej czasowego odosobnienia, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 5, 6, 8, 9 i 1214.

  2. Osoba pozbawiona wolnoci nie moe by umieszczona w celi zabezpieczajcej na okres duszy ni 48 godzin.

  3. W celi zabezpieczajcej mona umieci wicej ni jedn osob pozbawion wolnoci tylko w przypadku, gdy bezpieczne odosobnienie tych osb w innych pomieszczeniach jest niemoliwe.

  4. W przypadku braku moliwoci umieszczenia osoby pozbawionej wolnoci w celi zabezpieczajcej mona t osob umieci w innym pomieszczeniu zapew-niajcym odosobnienie.

  Art. 27.

  1. W izbie izolacyjnej mona umieci nieletniego w celu jego czasowego odosob-nienia, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2 i 14.

  2. Nieletni nie moe by umieszczony w izbie izolacyjnej na okres duszy ni 48 godzin, a nieletni, ktry nie ukoczy 14 lat, na okres duszy ni 12 godzin.

  3. Izba izolacyjna jest pomieszczeniem dwikochonnym i monitorowanym.

  Art. 28. Minister Sprawiedliwoci okreli, w drodze rozporzdzenia:

  1) warunki, jakim powinna odpowiada cela zabezpieczajca oraz izba izola-cyjna, w tym ich budow i wyposaenie, minimaln powierzchni pomiesz-cze cel i izb oraz warunki lokalizacji tych pomieszcze,

 • Kancelaria Sejmu s. 13/54

  2014-01-15

  2) okres przechowywania, sposb archiwizowania lub brakowania dokumenta-cji dotyczcej osb umieszczonych w celi zabezpieczajcej oraz izbie izola-cyjnej, a take formy tej dokumentacji,

  3) warunki oraz organizacj umieszczania w celi zabezpieczajcej oraz izbie izolacyjnej osb

  kierujc si potrzeb zapewnienia poszanowania praw osb, ktre s umiesz-czane w celi zabezpieczajcej lub izbie izolacyjnej.

  Art. 29.

  1. W pokoju izolacyjnym mona umieci cudzoziemca przebywajcego w strzeo-nym orodku w celu czasowego odosobnienia tego cudzoziemca, w przypad-kach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 3, 4, 6, 8 i 14.

  2. Cudzoziemiec nie moe by umieszczony w pokoju izolacyjnym na okres du-szy ni 48 godzin.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) warunki, jakim powinien odpowiada pokj izolacyjny, w tym jego budow

  i wyposaenie, minimaln powierzchni tego pokoju oraz warunki jego lo-kalizacji,

  2) okres przechowywania, sposb archiwizowania lub brakowania dokumenta-cji dotyczcej osb umieszczonych w pokoju izolacyjnym, a take formy tej dokumentacji,

  3) organizacj umieszczania cudzoziemca w pokoju izolacyjnym kierujc si potrzeb zapewnienia poszanowania praw cudzoziemcw, ktrzy s umieszczani w pokoju izolacyjnym.

  Art. 30.

  1. Kolczatk drogow i inne rodki suce do zatrzymywania oraz unieruchamia-nia pojazdw mechanicznych mona wykorzysta w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 7, 10 i 11.

  2. Do rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, nie zalicza si kolczatek drogowych po-czonych z gruntem oraz zintegrowanych ze szlabanem, a take innych przedmio-tw umoliwiajcych zatrzymywanie pojazdw wykorzystywanych na obsza-rach i w obiektach podlegajcych ochronie.

  3. rodki, o ktrych mowa w ust. 1, wykorzystuje umundurowany uprawniony w celu zatrzymania pojazdu albo unieruchomienia zatrzymanego pojazdu, gdy za-chodzi obawa oddalenia si go z miejsca zatrzymania.

  4. Wykorzystanie rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, w celu zatrzymania pojazdu poprzedza si:

  1) sygnaem do zatrzymania pojazdu danym przez umundurowanego upraw-nionego w sposb zrozumiay i widoczny dla kierujcego zatrzymywanym pojazdem;

  2) wstrzymaniem ruchu drogowego w obu kierunkach w odlegoci nie mniej-szej ni 100 m od rodkw, o ktrych mowa w ust. 1.

  5. W przypadku blokowania drogi oznakowanym pojazdem subowym mona od-stpi od wstrzymania ruchu drogowego.

  6. Kolczatki drogowej nie wykorzystuje si w celu zatrzymania pojazdu jednola-dowego.

 • Kancelaria Sejmu s. 14/54

  2014-01-15

  Art. 31.

  1. Pojazd subowy mona wykorzysta w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2, 3, 7 i 911, jeeli porusza si jako:

  1) pojazd uprzywilejowany, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448);

  2) pojazd subowy jadcy w kolumnie pojazdw uprzywilejowanych. 2. Pojazd subowy wykorzystuje si w celu zatrzymania lub zablokowania innego

  pojazdu albo pokonania przeszkody.

  Art. 32. 1. rodki przeznaczone do pokonywania zamkni budowlanych i innych prze-

  szkd, w tym materiay wybuchowe, mona wykorzysta w przypadkach, o kt-rych mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 6, 10, 11 i 14.

  2. rodki przeznaczone do pokonywania zamkni budowlanych i innych prze-szkd wykorzystuje si w celu umoliwienia uprawnionym wejcia do pomiesz-cze lub innych miejsc, jeeli:

  1) uycie lub wykorzystanie innych rodkw przymusu bezporedniego mo-goby powodowa zagroenie ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby lub

  2) wejcie uprawnionych do pomieszcze lub innych miejsc jest niemoliwe bez wykorzystania tych rodkw.

  Art. 33.

  1. rodkw pirotechnicznych o waciwociach oguszajcych lub olniewajcych mona uy w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 6, 10, 11 i 14.

  2. Do rodkw pirotechnicznych o waciwociach oguszajcych lub olniewaj-cych zalicza si w szczeglnoci granaty hukowo-byskowe, take z zawartoci gazu zawicego, petardy oraz granaty dymne.

  3. rodkw pirotechnicznych o waciwociach oguszajcych lub olniewajcych uywa si w celu poprawy bezpieczestwa podczas wykonywania ustawowych zada przez uprawnionego, w warunkach stwarzajcych szczeglne zagroenie ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

  4. rodki pirotechniczne o waciwociach oguszajcych lub olniewajcych su do ograniczania moliwoci dziaania osb zatrzymywanych przez krtkotrwae zakcenie ich orientacji przestrzennej lub odwrcenie ich uwagi od dziaa uprawnionego, gdy istnieje podejrzenie, e osoby te bd stawia intensywny opr.

  Art. 34.

  1. rodkw przymusu bezporedniego mona uy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania si zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze uycia tych rodkw.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si, w przypadku gdy: 1) wystpuje bezporednie zagroenie ycia, zdrowia lub wolnoci uprawnio-

  nego lub innej osoby lub

 • Kancelaria Sejmu s. 15/54

  2014-01-15

  2) zwoka groziaby niebezpieczestwem dla dobra chronionego prawem, a rodkw przymusu bezporedniego uywa si prewencyjnie.

  Art. 35.

  1. Decyzj o uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego upraw-niony podejmuje samodzielnie.

  2. Decyzj o uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego przez uprawnionego bdcego funkcjonariuszem Suby Wiziennej podejmuje:

  1) Dyrektor Generalny Suby Wiziennej; 2) waciwy miejscowo dyrektor okrgowy Suby Wiziennej; 3) waciwy miejscowo dyrektor zakadu karnego; 4) waciwy miejscowo dyrektor aresztu ledczego; 5) waciwy miejscowo kierownik oddziau podlegego podmiotom, o ktrych

  mowa w pkt 14; 6) waciwy miejscowo komendant orodka szkolenia Suby Wiziennej; 7) waciwy miejscowo komendant orodka doskonalenia kadr Suby Wi-

  ziennej; 8) osoba zastpujca podmioty, o ktrych mowa w pkt 17; 9) funkcjonariusz Suby Wiziennej wyznaczony jako dowodzcy w przy-

  padku wykonywania czynnoci subowych poza jednostk organizacyjn Suby Wiziennej przez kilku funkcjonariuszy;

  10) funkcjonariusz Suby Wiziennej wycznie w przypadku usiowania bezporedniego, bezprawnego zamachu na ycie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, usiowania ucieczki przez osob pozbawion wolnoci, a take w pocigu za ni lub osob, ktra dokonaa bezporedniego, bezpraw-nego zamachu na obiekty zakadu karnego lub aresztu ledczego.

  3. Decyzj o uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego przez uprawnionego bdcego pracownikiem zakadu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub modzieowego orodka wychowawczego podejmuje:

  1) dyrektor zakadu, schroniska lub orodka, w ktrych nieletni jest umiesz-czony, albo w razie nieobecnoci tego dyrektora zastpujcy go pracow-nik pedagogiczny;

  2) inny pracownik zakadu, schroniska lub orodka, w ktrych nieletni jest umieszczony w razie bezporedniego, bezprawnego zamachu na ycie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby.

  4. Decyzj o uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego, o kt-rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. bd oraz pkt 14 i 15, podej-muj w przypadku:

  1) Policji: a) kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego

  upowanione, a w razie ich nieobecnoci dyurny jednostki,

  b) podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zada

  subowych przez grup funkcjonariuszy dowdca konwoju lub grupy

  funkcjonariuszy wykonujcej doprowadzenie lub inne zadania subo-

  we,

 • Kancelaria Sejmu s. 16/54

  2014-01-15

  c) wobec uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego, o

  ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. bd, Komendant

  Gwny Policji, waciwy miejscowo komendant wojewdzki (Stoecz-

  ny) Policji albo osoby przez nich upowanione;

  2) Stray Granicznej Komendant Gwny Stray Granicznej, waciwy miej-scowo komendant oddziau Stray Granicznej, komendant dywizjonu Stray Granicznej, komendant placwki Stray Granicznej albo osoby przez nich upowanione, a w razie ich nieobecnoci dyurny operacyjny lub kierow-nik zmiany;

  3) Biura Ochrony Rzdu szef komrki organizacyjnej albo osoby przez niego upowanione, a w razie ich nieobecnoci oficer operacyjny Biura Ochrony Rzdu;

  4) andarmerii Wojskowej Komendant Gwny andarmerii Wojskowej, waciwy miejscowo komendant jednostki organizacyjnej andarmerii Woj-skowej albo osoby przez nich upowanione, a w razie ich nieobecnoci oficer dyurny tej jednostki organizacyjnej;

  5) wojskowych organw porzdkowych waciwy miejscowo dowdca gar-nizonu, dowdca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upowanione;

  6) Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego kierownik waciwej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego albo osoby przez niego upowanione;

  7) Suby Kontrwywiadu Wojskowego kierownik waciwej jednostki orga-nizacyjnej Suby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upowanione, a w razie ich nieobecnoci oficer operacyjny Suby Kontr-wywiadu Wojskowego;

  8) Stray Marszakowskiej Komendant Stray Marszakowskiej lub zastpca Komendanta Stray Marszakowskiej, a w razie ich nieobecnoci dowdca zmiany Stray Marszakowskiej;

  9) kontroli skarbowej kierownik waciwej miejscowo wyodrbnionej ko-mrki organizacyjnej kontroli skarbowej, o ktrej mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z pn. zm.12)).

  5. Decyzj o uyciu rodka przymusu bezporedniego, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16, podejmuje Komendant Gwny Stray Granicznej, waciwy miej-scowo komendant oddziau Stray Granicznej, komendant dywizjonu Stray Granicznej, komendant placwki Stray Granicznej, kierownik strzeonego orodka albo osoby przez nich upowanione, a w razie ich nieobecnoci dy-urny operacyjny lub kierownik zmiany.

  6. Decyzj o uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego, o kt-rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego bdcego funkcjona-riuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kieru-jcy dziaaniami, w trakcie ktrych zachodzi konieczno zastosowania tych rodkw.

  12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz.

  273 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 362 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628.

 • Kancelaria Sejmu s. 17/54

  2014-01-15

  Art. 36.

  1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-poredniego nastpio zranienie osoby lub wystpiy inne widoczne objawy za-groenia ycia lub zdrowia tej osoby, uprawniony udziela jej niezwocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotw wiadczcych medyczne czynnoci ratunko-we.

  2. Uprawniony moe odstpi od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy zachodzi jedna z nastpujcych okolicznoci:

  1) udzielenie tej pomocy moe zagrozi yciu, zdrowiu lub bezpieczestwu uprawnionego lub innej osoby;

  2) udzielenie tej pomocy spowodowaoby konieczno zaniechania przez uprawnionego czynnoci ochronnych wobec osb, wanych obiektw, urz-dze lub obszarw lub w ramach konwoju lub doprowadzenia;

  3) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostao zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowizane do jej udzielenia.

  3. W przypadku odstpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba po-szkodowana sprzeciwia si udzieleniu tej pomocy uprawniony zapewnia we-zwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotw wiadczcych me-dyczne czynnoci ratunkowe.

  4. Uprawniony nie moe odstpi od zapewnienia udzielenia medycznych czynno-ci ratunkowych kobiecie ciarnej, wobec ktrej uyto rodkw przymusu bez-poredniego.

  5. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 albo ust. 2 pkt 1, nie moe odstpi od udzielenia pierwszej pomo-cy, chyba e zachodzi jedna z okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3.

  Art. 37. 1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-

  poredniego nastpio zranienie osoby lub wystpiy inne widoczne objawy za-groenia ycia lub zdrowia tej osoby albo nastpia jej mier, zranienie albo mier zwierzcia albo zniszczenie mienia, uprawniony:

  1) zabezpiecza miejsce zdarzenia, take przed dostpem osb postronnych; 2) ustala wiadkw zdarzenia; 3) powiadamia o zdarzeniu waciwego przeoonego lub osob penic su-

  b dyurn. 2. Przepisw ust. 1 pkt 1 i 2:

  1) nie stosuje si w przypadku zniszczenia mienia na terenie jednostki organi-zacyjnej Suby Wiziennej;

  2) mona nie stosowa, w przypadku gdy: a) zagrozioby to yciu, zdrowiu lub bezpieczestwu uprawnionego lub

  innej osoby,

 • Kancelaria Sejmu s. 18/54

  2014-01-15

  b) spowodowaoby to konieczno zaniechania przez uprawnionego czyn-

  noci ochronnych wobec osb, wanych obiektw, urzdze lub obsza-

  rw lub w ramach konwoju lub doprowadzenia

  do czasu ustania tego zagroenia lub tej koniecznoci.

  Art. 38. 1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-

  poredniego przez uprawnionego, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 albo ust. 2 pkt 1:

  1) nastpio zranienie osoby, 2) wystpiy inne widoczne objawy zagroenia ycia lub zdrowia tej osoby, 3) nastpia mier osoby, 4) nastpio zniszczenie mienia, 5) nastpio zranienie lub mier zwierzcia

  uprawniony jest obowizany do podjcia czynnoci, o ktrych mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz powiadomienia o zdarzeniu waciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.

  2. Uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 albo ust. 2 pkt 1, moe odst-pi od podjcia czynnoci, o ktrych mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub 2, w przy-padku gdy ich podjcie mogoby zagrozi yciu, zdrowiu lub bezpieczestwu uprawnionego lub innej osoby.

  Art. 39.

  1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-poredniego wystpiy objawy uzasadniajce konieczno udzielenia osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub medycznych czynnoci ratunkowych albo nastpia mier tej osoby lub wyrzdzona zostaa szkoda w mieniu znacznej wartoci, waciwy przeoony lub osoba penica sub dyurn niezwocznie:

  1) zapewnia w razie potrzeby wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotw wiadczcych medyczne czynnoci ratunkowe osobom poszko-dowanym;

  2) zapewnia zabezpieczenie ladw i dowodw uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego;

  3) informuje o tym zdarzeniu waciw miejscowo jednostk organizacyjn Policji, a w przypadku gdy rodkw przymusu bezporedniego uy upraw-niony bdcy onierzem waciw miejscowo jednostk organizacyjn andarmerii Wojskowej.

  2. Przeoony uprawnionego, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5, 9, 14 albo 19, lub osoba penica sub dyurn powiadamia o zdarzeniu, o ktrym mowa w ust. 1, waciwego miejscowo prokuratora.

  3. Niezalenie od obowizkw, o ktrych mowa w ust. 1, przeoony: 1) ustala, czy uycie lub wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego na-

  stpio zgodnie z prawem; 2) niezwoczne powiadamia waciwego przeoonego.

 • Kancelaria Sejmu s. 19/54

  2014-01-15

  Art. 40. 1. O uyciu rodkw przymusu bezporedniego wobec nieletniego umieszczonego

  w modzieowym orodku wychowawczym, zakadzie poprawczym albo schro-nisku dla nieletnich dyrektor placwki niezwocznie powiadamia sdziego ro-dzinnego sprawujcego nadzr nad t placwk, sd rodzinny wykonujcy ro-dek wychowawczy albo rodek poprawczy lub organ, do ktrego dyspozycji po-zostaje nieletni umieszczony w schronisku dla nieletnich.

  2. O uyciu rodkw przymusu bezporedniego wobec nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka kierownik izby powiadamia sd rodzinny sprawujcy nadzr nad wykonywaniem czynnoci, o ktrych mowa w art. 32e-32h ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z pn. zm.14)), a w przypadku, o ktrym mowa w art. 32h tej ustawy, powiadamia rwnie sd rodzinny, na obszarze waciwoci kt-rego znajduje si policyjna izba dziecka.

  Art. 41.

  rodki przymusu bezporedniego mog by uyte lub wykorzystane przez podod-dzia zwarty.

  Art. 42.

  1. Zgody na uycie lub wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty udzielaj w przypadku:

  1) Policji Komendant Gwny Policji, waciwy miejscowo komendant wo-jewdzki (Stoeczny) albo osoby przez nich upowanione;

  2) Stray Granicznej Komendant Gwny Stray Granicznej, waciwy miej-scowo komendant oddziau Stray Granicznej albo osoby przez nich upo-wanione;

  3) Suby Wiziennej Dyrektor Generalny Suby Wiziennej, waciwy miejscowo dyrektor okrgowy Suby Wiziennej, waciwy miejscowo dy-rektor zakadu karnego albo aresztu ledczego albo osoby przez nich upo-wanione;

  4) andarmerii Wojskowej Komendant Gwny andarmerii Wojskowej, waciwy miejscowo komendant oddziau andarmerii Wojskowej albo osoby przez nich upowanione.

  2. Zgody na uycie lub wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty moe udzieli take jego dowdca, gdy zwoka w uyciu lub wykorzystaniu tych rodkw groziaby bezporednim niebezpieczestwem dla ycia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub mienia lub niebezpiecze-stwem zamachu na wane obiekty, urzdzenia lub obszary.

  Art. 43.

  1. Uycie lub wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty nastpuje na rozkaz dowdcy tego pododdziau.

  2. Bezporednio przed wydaniem rozkazu uycia rodkw przymusu bezporednie-go przez pododdzia zwarty jego dowdca wzywa do zachowania zgodnego z

  14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.

  654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134, z 2012 r. poz. 579 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1165.

 • Kancelaria Sejmu s. 20/54

  2014-01-15

  prawem, w szczeglnoci do porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub do zaniechania stosowania przemocy, a nastpnie uprzedza o moliwoci uycia rodkw przymusu bezporedniego w przypadku niepodpo-rzdkowania si temu wezwaniu.

  3. W przypadku braku moliwoci nawizania kontaktu z dowdc lub w sytuacji zagraajcej yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby uprawniony wchodzcy w skad pododdziau zwartego moe uy rodkw przymusu bezpo-redniego lub wykorzysta te rodki na zasadach okrelonych w niniejszej usta-wie.

  4. Zaprzestanie uycia rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty nastpuje na rozkaz dowdcy lub niezwocznie po osigniciu zamierzonego ce-lu.

  Art. 44. 1. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-

  poredniego przez pododdzia zwarty: 1) nastpio zranienie osoby, 2) wystpiy inne widoczne objawy zagroenia ycia lub zdrowia tej osoby, 3) nastpia mier osoby, 4) nastpio zniszczenie mienia, 5) nastpio zranienie lub mier zwierzcia

  stosuje si przepisy art. 39. 2. O zdarzeniach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, dowdca niezwocznie powia-

  damia organ lub osob, ktra udzielia zgody na uycie rodkw przymusu bez-poredniego, albo osob penic sub dyurn, a w przypadku, o ktrym mo-wa w art. 42 ust. 2, dowdca pododdziau zwartego powiadamia waciwy pod-miot, o ktrym mowa w art. 42 ust. 1.

  Rozdzia 3 Bro palna

  Art. 45.

  Broni palnej mona uy, gdy zaistnieje co najmniej jeden z nastpujcych przypad-kw:

  1) konieczno odparcia bezporedniego, bezprawnego zamachu na: a) ycie, zdrowie lub wolno uprawnionego lub innej osoby albo ko-

  nieczno przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym bezporednio

  do takiego zamachu,

  b) wane obiekty, urzdzenia lub obszary albo konieczno przeciwdzia-

  ania czynnociom zmierzajcym bezporednio do takiego zamachu,

  c) mienie, ktry stwarza jednoczenie bezporednie zagroenie ycia,

  zdrowia lub wolnoci uprawnionego lub innej osoby, albo konieczno

  przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym bezporednio do takiego

  zamachu,

 • Kancelaria Sejmu s. 21/54

  2014-01-15

  d) nienaruszalno granicy pastwowej przez osob, ktra wymusza prze-

  kroczenie granicy pastwowej przy uyciu pojazdu, broni palnej lub in-

  nego niebezpiecznego przedmiotu,

  e) bezpieczestwo konwoju lub doprowadzenia;

  2) konieczno przeciwstawienia si osobie: a) niepodporzdkowujcej si wezwaniu do natychmiastowego porzucenia

  broni, materiau wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmio-

  tu, ktrego uycie moe zagrozi yciu, zdrowiu lub wolnoci upraw-

  nionego lub innej osoby,

  b) ktra usiuje bezprawnie odebra bro paln uprawnionemu lub innej

  osobie uprawnionej do jej posiadania;

  3) bezporedni pocig za osob, wobec ktrej: a) uycie broni palnej byo dopuszczalne w przypadkach okrelonych w

  pkt 1 lit. ad i pkt 2,

  b) istnieje uzasadnione podejrzenie, e popenia przestpstwo, o ktrym

  mowa w art. 115 20, art. 148, art. 156 1, art. 163165, art. 197, art.

  252 i art. 280282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

  4) konieczno: a) ujcia osoby:

  wobec ktrej uycie broni palnej byo dopuszczalne w przypad-kach okrelonych w pkt 1 lit. ad i pkt 2,

  wobec ktrej istnieje uzasadnione podejrzenie, e popenia prze-stpstwo, o ktrym mowa w art. 115 20, art. 148, art. 156 1, art. 163165, art. 197, art. 252 i art. 280282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

  dokonujcej zamachu, o ktrym mowa w pkt 1 lit. d lub e, jeeli schronia si w miejscu trudno dostpnym, a z okolicznoci

  zdarzenia wynika, e moe uy broni palnej lub innego niebez-piecznego przedmiotu,

  b) ujcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo

  aresztowanej lub odbywajcej kar pozbawienia wolnoci, jeeli:

  ucieczka tej osoby stwarza zagroenie ycia lub zdrowia upraw-nionego lub innej osoby,

  istnieje uzasadnione podejrzenie, e osoba ta moe uy materia-w wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

  pozbawienie wolnoci nastpio w zwizku z uzasadnionym po-dejrzeniem lub stwierdzeniem popenienia przestpstwa, o ktrym mowa w art. 115 20, art. 148, art. 156 1, art. 163165, art.

 • Kancelaria Sejmu s. 22/54

  2014-01-15

  197, art. 252 i art. 280282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

  c) ujcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo

  aresztowanej lub odbywajcej kar pozbawienia wolnoci w zwizku z

  uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popenienia lub przygo-

  towania do popenienia przestpstwa, o ktrym mowa w:

  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-pieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z pn. zm.15)),

  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664),

  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z pn. zm.16));

  5) konieczno udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolnoci z aresztu ledczego lub zakadu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadza-nej, a take pocig za t osob.

  Art. 46.

  1. Bro palna nie moe by uyta lub wykorzystana przez pododdzia zwarty. 2. W sytuacji zagraajcej yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby upraw-

  niony wchodzcy w skad pododdziau zwartego moe uy broni palnej lub wykorzysta j na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.

  Art. 47.

  Bro paln mona wykorzysta w przypadku koniecznoci podjcia co najmniej jed-nego z nastpujcych dziaa:

  1) zatrzymanie pojazdu, jeeli jego dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagroenie dla wanych obiek-tw, urzdze lub obszarw;

  2) pokonanie przeszkody: a) uniemoliwiajcej lub utrudniajcej ujcie osoby albo ratowanie ycia

  lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,

  b) w przypadku naruszenia porzdku lub bezpieczestwa publicznego

  przez osob pozbawion wolnoci, zatrzyman lub umieszczon w

  strzeonym orodku albo areszcie w celu wydalenia;

  3) zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;

  15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.

  1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.

  16) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2012 r. poz. 707.

 • Kancelaria Sejmu s. 23/54

  2014-01-15

  4) neutralizacja przedmiotw lub urzdze mogcych stwarza niebezpiecze-stwo wybuchu, powodujcych jednoczenie bezporednie zagroenie zdro-wia lub ycia uprawnionego lub innej osoby;

  5) unieszkodliwienie zwierzcia, ktrego zachowanie zagraa bezporednio yciu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;

  6) oddanie strzau ostrzegawczego.

  Art. 48. 1. Przed uyciem broni palnej uprawniony podejmuje nastpujce dziaania:

  1) identyfikuje swoj formacj albo sub okrzykiem przez wskazanie jej pe-nej nazwy lub ustawowego skrtu, a w przypadku uprawnionego, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 okrzykiem: Ochrona!;

  2) wzywa osob do zachowania zgodnego z prawem, a w szczeglnoci do: a) natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego

  przedmiotu, ktrego uycie moe zagrozi yciu, zdrowiu lub wolnoci

  uprawnionego lub innej osoby,

  b) zaniechania ucieczki,

  c) odstpienia od uycia przemocy.

  2. W przypadku niepodporzdkowania si wezwaniom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, uprawniony uprzedza o uyciu broni palnej okrzykiem: Stj, bo strze-lam!, a jeeli wezwanie to okae si nieskuteczne, oddaje strza ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

  3. Od procedury, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczeglnych elementw, w szczeglnoci od oddania strzau ostrzegawczego, mona odstpi, jeeli ich zrealizowanie grozioby bezporednim niebezpieczestwem dla ycia lub zdro-wia uprawnionego lub innej osoby.

  4. Przed rozpoczciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprzedza osob pozbawion wolnoci, w stosunku do ktrej zgodnie z art. 45 pkt 4 lit. b i c mo-liwe jest uycie broni palnej, o moliwoci uycia w stosunku do niej broni pal-nej w przypadku podjcia przez ni prby ucieczki.

  Art. 49.

  1. Do postpowania po uyciu lub wykorzystaniu broni palnej stosuje si przepisy art. 36 ust. 14, art. 37 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 38 oraz art. 39.

  2. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania broni palnej nastpio zranienie osoby lub wystpiy inne widoczne objawy zagroenia ycia lub zdro-wia tej osoby, uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, moe odstpi od udzielenia pierwszej pomocy, jeeli:

  1) udzielenie tej pomocy moe zagrozi yciu, zdrowiu lub bezpieczestwu uprawnionego lub innej osoby;

  2) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostao zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowizane do jej udzielenia.

  3. W przypadku odstpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba po-szkodowana sprzeciwia si udzieleniu tej pomocy uprawniony, o ktrym mowa

 • Kancelaria Sejmu s. 24/54

  2014-01-15

  w art. 2 ust. 1 pkt 20, zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotw wiadczcych medyczne czynnoci ratunkowe.

  Art. 50.

  O kadym przypadku uycia lub wykorzystania broni palnej uprawniony niezwocz-nie powiadamia przeoonego lub osob penic sub dyurn, a uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, take waciw miejscowo jednostk organiza-cyjn Policji.

  Rozdzia 4

  Dokumentowanie uycia i wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej

  Art. 51.

  1. Uprawniony dokumentuje w notatce uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej.

  2. Uprawniony przekazuje notatk przeoonemu w przypadku uycia lub wykorzy-stania:

  1) rodkw przymusu bezporedniego gdy skutkiem tego uycia lub wyko-rzystania byo zranienie osoby lub wystpienie innych widocznych objaww zagroenia ycia lub zdrowia tej osoby albo jej mier, zranienie albo mier zwierzcia albo zniszczenie mienia;

  2) broni palnej niezalenie od skutku tego uycia lub wykorzystania. 3. W przypadku uycia rodka przymusu bezporedniego wobec nieletniego

  umieszczonego w zakadzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, modzieo-wym orodku wychowawczym lub policyjnej izbie dziecka uprawniony kado-razowo przekazuje przeoonemu notatk, niezalenie od rodzaju i skutku uycia rodka przymusu bezporedniego.

  4. Uprawniony moe dokumentowa w notatniku subowym uycie i wykorzysta-nie rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej, gdy nie nastpiy skutki, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1.

  Art. 52.

  1. Uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, nie dokumentuje prewencyj-nego uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego, chyba e skutkowao to zranieniem osoby lub wystpieniem innych widocznych objaww zagroenia ycia lub zdrowia tej osoby albo jej mierci lub szkod w mieniu.

  2. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty jego dowdca dokumentuje niezwocznie po zakoczeniu dziaa tego pododdziau, w trakcie ktrych nastpio to uycie lub wykorzystanie, sporz-dzajc notatk, ktr przekazuje organowi lub osobie, ktra udzielia zgody na uycie tych rodkw.

  3. Uprawniony, o ktrym mowa w art. 46 ust. 2, dokumentuje uycie broni palnej na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.

 • Kancelaria Sejmu s. 25/54

  2014-01-15

  Art. 53.

  Po sporzdzeniu notatki uprawniony, o ktrym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, przeka-zuje j w celu umieszczenia w ewidencji, o ktrej mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia.

  Art. 54.

  1. W przypadku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego, kt-rego skutkiem byo zranienie osoby lub wystpienie innych widocznych obja-ww zagroenia ycia lub zdrowia tej osoby albo jej mier, zranienie albo mier zwierzcia albo zniszczenie mienia, notatka zawiera:

  1) subowe dane identyfikacyjne uprawnionego; 2) okrelenie czasu i miejsca uycia lub wykorzystania rodkw przymusu

  bezporedniego; 3) nastpujce dane osoby, wobec ktrej uyto rodkw przymusu bezpored-

  niego: a) imi i nazwisko,

  b) seri i numer dokumentu tosamoci,

  c) dat urodzenia,

  d) w przypadku osoby osadzonej w zakadzie karnym albo areszcie led-

  czym dane, o ktrych mowa w lit. a i c, oraz imi ojca;

  4) okrelenie celu uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporednie-go;

  5) informacj o przyczynie uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-poredniego;

  6) okrelenie uytych lub wykorzystanych rodkw przymusu bezporedniego i sposb ich uycia;

  7) opis czynnoci zrealizowanych przed uyciem lub wykorzystaniem rodkw przymusu bezporedniego i po uyciu lub wykorzystaniu tych rodkw;

  8) opis skutkw uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego; 9) informacj o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapewnieniu

  wezwania kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotw wiadczcych medyczne czynnoci ratunkowe;

  10) nastpujce dane ustalonych wiadkw zdarzenia: a) imi i nazwisko oraz seri i numer dokumentu tosamoci albo

  b) subowe dane identyfikacyjne, jeeli wiadkiem zdarzenia by upraw-

  niony;

  11) podpis uprawnionego. 2. Jeeli uzyskanie danych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, byo niemoliwe, w no-

  tatce podaje si przyczyny ich nieumieszczenia. 3. W przypadku gdy w wyniku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bez-

  poredniego nie nastpiy skutki, o ktrych mowa w ust. 1, notatka zawiera tylko informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 16 i 11 oraz ust. 2.

 • Kancelaria Sejmu s. 26/54

  2014-01-15

  Art. 55.

  1. W przypadku broni palnej do treci notatki stosuje si przepisy: 1) art. 54 ust. 1 i 2, jeeli notatka dokumentuje uycie broni palnej; 2) art. 54 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 11, jeeli notatka dokumentuje wykorzystanie

  broni palnej. 2. Notatka dokumentujca uycie lub wykorzystanie broni palnej zawiera take

  okrelenie nazwy, typu i numeru seryjnego uytej lub wykorzystanej broni pal-nej oraz rodzaju i iloci uytej amunicji.

  Art. 56.

  W przypadku uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego przez pododdzia zwarty do treci notatki sporzdzanej przez jego dowdc stosuje si przepisy art. 54 ust. 1 pkt 13, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz uwzgldnia si w niej:

  1) informacj o organie lub osobie, ktra udzielia zgody na uycie tych rod-kw;

  2) opis postpowania poprzedzajcego uycie lub wykorzystanie tych rod-kw;

  3) okrelenie sposobu realizacji dziaa podjtych w sytuacji, gdy wszelka zwoka w uyciu lub wykorzystaniu rodkw przymusu bezporedniego groziaby bezporednim niebezpieczestwem dla ycia lub zdrowia upraw-nionego lub innej osoby, mienia lub niebezpieczestwem dokonania zama-chu na wane obiekty, urzdzenia lub obszary;

  4) informacj o liczebnoci pododdziau zwartego.

  Rozdzia 5 Zmiany w przepisach obowizujcych

  Art. 57.

  W ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z pn. zm.17)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) w dziale IV tytu rozdziau 4 otrzymuje brzmienie: Uycie rodkw przymusu bezporedniego wobec nieletniego umieszczone-

  go w zakadzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, modzieowym orodku wychowawczym;

  2) art. 95a otrzymuje brzmienie: Art. 95a. 1. W razie bezskutecznoci rodkw oddziaywania psycholo-

  giczno-pedagogicznego, w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 6, 8, 10 i 1214 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rod-kach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), wobec nieletniego umieszczonego w zakadzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub modzieowym orodku wycho-wawczym mona uy rodka przymusu bezporedniego w posta-ci siy fizycznej.

  17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.

  654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579.

 • Kancelaria Sejmu s. 27/54

  2014-01-15

  2. Wobec nieletniego umieszczonego w zakadzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, gdy uycie siy fizycznej jest niewy-starczajce, w przypadku usiowania targnicia si tego nieletnie-go na ycie lub zdrowie wasne albo innej osoby, mona uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4 lub 15 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.

  3. Uycie i dokumentowanie uycia rodkw przymusu bezpored-niego odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni pal-nej.;

  3) uchyla si art. 95b; 4) w art. 95c uchyla si 1.

  Art. 58.

  W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie rdldowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) w art. 23 pkt 10 i 11 otrzymuj brzmienie: 10) noszenia broni palnej krtkiej i broni sygnaowej; 11) noszenia kajdanek zakadanych na rce, rcznych miotaczy substancji

  obezwadniajcych, paki subowej i przedmiotw przeznaczonych do

  obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej.;

  2) w art. 23a: a) ust. 13 otrzymuj brzmienie:

  1. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13 i 814 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), stranik Pastwowej Stray Rybackiej moe uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzysta te rodki.

  2. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art.

  47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu

  bezporedniego i broni palnej, stranik Pastwowej Stray Rybackiej

  moe uy broni palnej lub j wykorzysta.

  3. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i broni pal-

  nej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania odbywa si na

  zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach

  przymusu bezporedniego i broni palnej.,

  b) uchyla si ust. 4, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 • Kancelaria Sejmu s. 28/54

  2014-01-15

  5. Do wykonywania przez stranika Pastwowej Stray Rybackiej czyn-

  noci, o ktrych mowa w art. 23, stosuje si odpowiednio przepisy o

  Policji.,

  d) uchyla si ust. 7, e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

  8. Na sposb przeprowadzania czynnoci, o ktrych mowa w art. 23,

  przysuguje zaalenie do prokuratora.,

  f) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Minister waciwy do spraw rybowstwa w porozumieniu z mini-

  strem waciwym do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporz-dzenia, szczegowe zasady i warunki:

  1) wspdziaania Pastwowej Stray Rybackiej z Policj majc na wzgldzie ustawowe zadania tych podmiotw oraz konieczno zapewnienia poprawnej i skutecznej wsppracy;

  2) posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i sygnaowej oraz amunicji do niej oraz rodkw przymusu bezpo-redniego, a take sprawowania przez Policj nadzoru w tym za-kresie nad Stra majc na wzgldzie konieczno uniemoli-wienia dostpu do broni, amunicji i rodkw przymusu bezpo-redniego osobom trzecim, potrzeb ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat, a take zapewnienie efek-tywnego nadzoru nad Stra..

  Art. 59.

  W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z pn. zm.18)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) art. 16 otrzymuje brzmienie: Art. 16. 1. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 16 i 814 ustawy

  z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), policjanci mog uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 113 i 1720 tej ustawy, lub wykorzysta te rodki.

  2. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. ac i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a i b oraz w art. 47 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej, policjanci mo-g uy broni palnej lub j wykorzysta.

  3. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i bro-ni palnej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania od-bywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.;

  2) po art. 16 dodaje si art. 16a w brzmieniu: Art. 16a. Wobec nieletniego doprowadzonego do policyjnej izby dziecka,

  w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014

  18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz.

  1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

 • Kancelaria Sejmu s. 29/54

  2014-01-15

  ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezpored-niego i broni palnej, policjanci mog uy rodka przymusu bez-poredniego, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 4, 6, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy.;

  3) uchyla si art. 17; 4) w art. 18:

  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W razie zagroenia bezpieczestwa publicznego lub zakcenia porzd-

  ku publicznego, zwaszcza poprzez sprowadzenie: 1) niebezpieczestwa powszechnego dla ycia, zdrowia lub wolno-

  ci obywateli, 2) bezporedniego zagroenia dla mienia w znacznych rozmiarach, 3) bezporedniego zagroenia obiektw lub urzdze wanych dla

  bezpieczestwa lub obronnoci pastwa, siedzib centralnych or-ganw pastwowych albo wymiaru sprawiedliwoci, obiektw gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dyplo-matycznych i urzdw konsularnych pastw obcych albo organi-zacji midzynarodowych, a take obiektw dozorowanych przez uzbrojon formacj ochronn utworzon na podstawie odrbnych przepisw,

  4) zagroenia przestpstwem o charakterze terrorystycznym bd je-go dokonania w stosunku do obiektw majcych szczeglne zna-czenie dla bezpieczestwa lub obronnoci pastwa, bd mog-cym skutkowa niebezpieczestwem dla ycia ludzkiego

  jeeli uycie oddziaw i pododdziaw Policji okae si niewystar-czajce, do pomocy oddziaom i pododdziaom Policji mog by uyte oddziay i pododdziay Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Siami Zbrojnymi.,

  b) uchyla si ust. 2, c) ust. 35 otrzymuj brzmienie:

  3. Uycie Si Zbrojnych, w przypadkach o ktrych mowa w ust. 1, nast-

  puje na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrw.

  4. Pomoc, o ktrej mowa w ust. 1, moe by udzielona rwnie w formie

  prowadzonego samodzielnie przez oddziay i pododdziay Si Zbroj-

  nych przeciwdziaania zagroeniu bd dokonaniu przestpstwa, o kt-

  rym mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy oddziay i pododdziay Po-

  licji nie dysponuj moliwociami skutecznego przeciwdziaania tym

  zagroeniom.

  5. W przypadkach niecierpicych zwoki decyzj o udzieleniu pomocy, o

  ktrej mowa w ust. 1 i 4, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na

  wniosek ministra waciwego do spraw wewntrznych, okrelajcy za-

 • Kancelaria Sejmu s. 30/54

  2014-01-15

  kres i form pomocy, zawiadamiajc o niej niezwocznie Prezydenta

  Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrw.,

  d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. onierzom oddziaw i pododdziaw Si Zbrojnych kierowanych do

  pomocy oddziaom i pododdziaom Policji przysuguj w zakresie nie-zbdnym do wykonywania ich zada, wobec wszystkich osb, upraw-nienia policjantw okrelone w art. 15 i art. 16. Korzystanie z tych uprawnie nastpuje na zasadach i w trybie okrelonych dla policjan-tw.,

  e) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) sposb koordynowania dziaa podejmowanych przez Policj i

  Siy Zbrojne w formie okrelonej w ust. 1 i 4;; 5) w art. 18a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  2. W wypadku, o ktrym mowa w ust. 1, onierzom andarmerii Wojskowej przysuguj, w zakresie niezbdnym do wykonania ich zada, wobec wszystkich osb, uprawnienia policjantw okrelone w art. 15 i art. 16. Ko-rzystanie z tych uprawnie nastpuje na zasadach i w trybie okrelonych dla policjantw.;

  6) w art. 18b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Funkcjonariuszom Stray Granicznej skierowanym do wykonywania zada

  subowych polegajcych na udzielaniu pomocy Policji przysuguj, w za-kresie niezbdnym do wykonywania zada, uprawnienia policjantw okre-lone w art. 15 ust. 1 pkt 13 i 45a oraz art. 16, z wyjtkiem uprawnienia do uywania lub wykorzystywania wodnych rodkw obezwadniajcych. Korzystanie z tych uprawnie nastpuje na zasadach i w trybie okrelonych dla policjantw.;

  7) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Osobom, ktre stosownie do przepisw o powszechnym obowizku obrony

  odbywaj wiczenia w jednostkach organizacyjnych podlegych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych na podstawie przydziaw organiza-cyjno-mobilizacyjnych, przysuguj w zakresie przydzielonych im zada uprawnienia policjantw okrelone w art. 15 i art. 16..

  Art. 60.

  W ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z pn. zm.19)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) w art. 11 w ust. 1 pkt 2b otrzymuje brzmienie: 2b) penienia wart ochronnych na pokadzie statku powietrznego oraz stoso-

  wania niezbdnych rodkw, cznie z uyciem rodkw przymusu bezpo-redniego i broni palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, ktra stanowi bezporednie zagroenie bezpieczestwa lotu, zdrowia lub ycia pasaerw lub czonkw zaogi;;

  2) tytu rozdziau 5 otrzymuje brzmienie:

  19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz.

  677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

 • Kancelaria Sejmu s. 31/54

  2014-01-15

  Uycie lub wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej; 3) art. 23 otrzymuje brzmienie:

  Art. 23. 1. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), funkcjonariusze mog uy rodkw przymusu bez-poredniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 17, pkt 911, pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13 i 1620 tej ustawy, lub wykorzysta te rodki.

  2. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 13 i pkt 4 lit. a i b oraz w art. 47 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymu-su bezporedniego i broni palnej, funkcjonariusze mog uy broni palnej lub j wykorzysta.

  3. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i bro-ni palnej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania od-bywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.;

  4) uchyla si art. 24.

  Art. 61. W ustawie z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z pn. zm.20)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) tytu rozdziau 2a otrzymuje brzmienie: Uprawnienia kontroli skarbowej;

  2) w art. 11a: a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:

  3a) przeprowadzania doprowadzenia, o ktrym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a

  ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i

  broni palnej (Dz. U. poz. 628), lub konwoju, o ktrym mowa w art. 4

  pkt 3 tej ustawy;,

  b) dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Inspektorzy i pracownicy wykonujcy zadania w zakresie przeprowa-

  dzania doprowadzenia lub konwoju, jeeli jest to niezbdne dla zapew-

  nienia bezpieczestwa tego doprowadzenia lub konwoju, maj prawo

  wydawania polece okrelonego zachowania si.;

  3) uchyla si art. 11d11e; 4) art. 11f otrzymuje brzmienie:

  Art. 11f. 1. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13 i 814 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej, inspektorzy i pracownicy mog uy rodkw przy-musu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, pkt 12 lit. a, pkt 13 i 18 tej ustawy, oraz rodkw

  20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz.

  273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362 i 1544.

 • Kancelaria Sejmu s. 32/54

  2014-01-15

  przeznaczonych do pokonywania zamkni budowlanych i innych przeszkd, z wyczeniem materiaw wybuchowych, lub wyko-rzysta te rodki.

  2. Inspektorzy i pracownicy mog uy broni palnej lub j wykorzy-sta:

  1) w przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b, e i pkt 2 oraz art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 36 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej;

  2) w bezporednim pocigu za osob, wobec ktrej uycie broni palnej byo dopuszczalne w przypadkach okrelonych w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rod-kach przymusu bezporedniego i broni palnej;

  3) w celu ujcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, jeeli ucieczka tej osoby stwarza zagroenie ycia lub zdro-wia inspektora, pracownika lub innej osoby lub istnieje uza-sadnione podejrzenie, e osoba zatrzymana moe uy mate-riaw wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecz-nego przedmiotu.

  3. W bro paln moe by wyposaony, przeszkolony w zakresie zwizanym z jej uywaniem, inspektor i pracownik zatrudniony w wyodrbnionej komrce, o ktrej mowa w art. 11g ust. 1.

  4. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i bro-ni palnej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania od-bywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.;

  5) w art. 11g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Uprawnienia, o ktrych mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2, 3 i 3a oraz art. 11f ust.

  1 i 2, przysuguj inspektorom i pracownikom zatrudnionym w wyodrb-nionych komrkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pra-cownikom tym przysuguje umundurowanie subowe i bro subowa. Art. 11f ust. 4 stosuje si odpowiednio.;

  6) w art. 37a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Pracownikom wywiadu skarbowego przysuguje prawo do uycia lub wyko-

  rzystania rodkw przymusu bezporedniego oraz posiadania i uycia lub wykorzystania broni palnej. Art. 11f ust. 1, 2 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 4 w zakresie przydziau broni subowej stosuje si odpowiednio..

  Art. 62.

  W ustawie z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pn. zm.21)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 47:

  a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

  21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz.

  170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337.

 • Kancelaria Sejmu s. 33/54

  2014-01-15

  9) noszenia broni palnej dugiej i krtkiej, kajdanek zakadanych na rce, paki subowej, rcznego miotacza substancji obezwadniajcych oraz przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc ener-gii elektrycznej;,

  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014 ustawy z

  dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni pal-nej (Dz. U. poz. 628), stranik leny moe uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzysta te rodki.,

  c) uchyla si ust. 3a, d) ust. 4 i 5 otrzymuj brzmienie:

  4. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej, stranik leny moe uy broni palnej lub j wykorzysta.

  5. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i broni pal-nej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.,

  e) uchyla si ust. 6, f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  7. Do wykonywania przez stranika lenego czynnoci, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy o Policji.;

  2) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem wa-

  ciwym do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczeg-owe zasady:

  1) wspdziaania Lasw Pastwowych z Policj majc na wzgldzie ustawowe zadania tych podmiotw oraz konieczno zapewnienia po-prawnej i skutecznej wsppracy;

  2) przydziau, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrek-cji Lasw Pastwowych i nadlenictwie broni i amunicji, rodkw przymusu bezporedniego w postaci kajdanek zakadanych na rce, paki subowej, rcznych miotaczy substancji obezwadniajcych i przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc ener-gii elektrycznej majc na wzgldzie konieczno uniemoliwienia do-stpu do broni, amunicji i rodkw przymusu bezporedniego osobom trzecim, potrzeb ochrony ewidencji przed uszkodzeniem, zniszcze-niem lub utrat..

  Art. 63.

  W ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z pn. zm.22)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.

  1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 985 i 1281.

 • Kancelaria Sejmu s. 34/54

  2014-01-15

  1) w art. 39: a) w ust. 2 pkt 10 i 11 otrzymuj brzmienie:

  10) noszenia broni palnej bojowej, broni myliwskiej rutowej, paki su-bowej i kajdanek zakadanych na rce;

  11) noszenia rcznego miotacza substancji obezwadniajcych oraz przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc ener-gii elektrycznej;,

  b) ust. 35 otrzymuj brzmienie: 3. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014 ustawy z

  dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni pal-

  nej (Dz. U. poz. 628), stranik Pastwowej Stray owieckiej moe

  uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust.

  1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wyko-

  rzysta te rodki.

  4. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art.

  47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu

  bezporedniego i broni palnej, stranik Pastwowej Stray owieckiej

  moe uy broni palnej lub j wykorzysta.

  5. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i broni pal-

  nej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania odbywa si na

  zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach

  przymusu bezporedniego i broni palnej.,

  c) uchyla si ust. 6, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  7. Do wykonywania przez stranika Pastwowej Stray owieckiej

  czynnoci, o ktrych mowa w ust. 2, stosuje si odpowiednio przepisy o

  Policji.,

  e) uchyla si ust. 9; 2) w art. 40 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  1) wykonujc zadania, wspdziaaj z Pastwow Stra owieck i w przypadkach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 13, 8 i 1014 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni pal-nej, mog uy rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 lit. a tej ustawy, lub wykorzysta te rodki. Przy wykonywaniu czynnoci subowych stosuje si przepisy art. 39 ust. 2 pkt 1, 5, 6, 9 i 11 oraz ust. 5 i 11;;

  3) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem wa-

  ciwym do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczeg-owe sposoby ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Pastwo-wej Stray owieckiej broni palnej bojowej, broni myliwskiej rutowej,

 • Kancelaria Sejmu s. 35/54

  2014-01-15

  amunicji i rodkw przymusu bezporedniego. Rozporzdzenie powinno okrela szczegowe wymogi dotyczce przechowywania i ewidencjono-wania w siedzibach Pastwowej Stray owieckiej broni palnej bojowej, broni myliwskiej rutowej, amunicji do tej broni oraz rodkw przymusu bezporedniego, a take wzory dokumentw niezbdnych do ewidencjono-wania broni i amunicji oraz rodkw przymusu bezporedniego, ich wyda-wania i zdania, jak rwnie warunki techniczne, jakim powinien odpowia-da magazyn broni..

  Art. 64.

  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pn. zm.23)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) w art. 214 2 otrzymuje brzmienie: 2. O uyciu rodka przymusu bezporedniego lub broni wzgldem tymczaso-

  wo aresztowanego zawiadamia si bezzwocznie organ, do ktrego dyspo-zycji pozostaje aresztowany.;

  2) art. 256 otrzymuje brzmienie: Art. 256. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego lub

  uycie broni wzgldem osb pozbawionych wolnoci reguluje od-rbna ustawa..

  Art. 65.

  W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pn. zm.24)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1) w art. 36: a) ust. 13 otrzymuj brzmienie:

  1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zada ochrony osb i mienia ma prawo do:

  1) ustalania uprawnie do przebywania na obszarach lub w obiek-tach chronionych oraz legitymowania osb w celu ustalenia ich tosamoci;

  2) wezwania osb do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnie do przebywania na terenie chro-nionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakcania po-rzdku;

  23) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr

  83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 908.

  24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908.

 • Kancelaria Sejmu s. 36/54

  2014-01-15

  3) ujcia w granicach obszarw lub obiektw chronionych lub poza ich granicami osb stwarzajcych w sposb oczywisty bezpo-rednie zagroenie ycia lub zdrowia ludzkiego, a take chronio-nego mienia, w celu niezwocznego oddania tych osb Policji;

  4) uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):

  a) w granicach chronionych obiektw i obszarw w przypad-kach, o ktrych mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej usta-wy,

  b) poza granicami obiektw i obszarw chronionych w przy-padku, o ktrym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;

  5) uycia lub wykorzystania broni palnej: a) w granicach chronionych obiektw i obszarw w przypad-

  kach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. ac i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przy-musu bezporedniego i broni palnej, z wyczeniem przypad-kw przeciwdziaania czynnociom zmierzajcym bezpo-rednio do zamachw, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. ac tej ustawy,

  b) poza granicami obiektw i obszarw chronionych w przy-padkach, o ktrych mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.

  2. Wewntrzna suba ochrony lub przedsibiorca prowadzcy dzia-alno gospodarcz w zakresie usug ochrony osb i mienia pro-wadz ewidencj notatek uycia lub wykorzystania rodkw przymusu bezporedniego i broni palnej przez pracownikw ochrony.

  3. Uycie i wykorzystanie rodkw przymusu bezporedniego i bro-ni palnej oraz dokumentowanie tego uycia i wykorzystania od-bywa si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej.,

  b) uchyla si ust. 4; 2) uchyla si art. 37 i art. 38; 3) w art. 39 uchyla si ust. 1.

  Art. 66.