(2 files merged).pdf

of 25 /25
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . AUDYT ENERGETYCZNY SKUTECZNE NARZĉDZIE OPTYMALIZACJI ZUĩYCIA ENERżII W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PROCES WDRAĩANIA DYREKTYWY W SPRAWIE EŻEKTYWNOĝCI ENERGETYCZNEJ Warszawa, 9 czerwca 2016 r. Michał Bar Kierownik Działu Przemysłu

Author: phungmien

Post on 11-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  .

  AUDYT ENERGETYCZNY SKUTECZNE NARZ DZIE OPTYMALIZACJI ZU YCIA ENERII W ZAKADACH PRZEMYSOWYCH WYKORZYSTUJ CYCH PROCES

  WDRA ANIA DYREKTYWY W SPRAWIE EEKTYWNO CI ENERGETYCZNEJ

  Warszawa, 9 czerwca 2016 r.

  Micha Bar

  Kierownik Dziau Przemysu

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

  Plan prezentacji

  Dyrektywa efektywno ci energetycznej

  Ustawa o efektywno ci energetycznej

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa

  Metodologia wykonywania audytu energetycznego przedsibiorstwa

  Case study

  Podsumowanie

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3

  Dyrektywa efektywno ci energetycznej (1/3)

  Dyrektywa Efektywno ci Energetycznej DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

  Dyrektywa ustanawia wspln struktur ramow dla rodkw sucych wspieraniu efektywno ci energetycznej w Unii, aby zapewni osignicie gwnego unijnego celu zakadajcego zwikszenie efektywno ci energetycznej o 20 % do 2020 r., a take stworzy warunki dla dalszego polepszania efektywno ci energetycznej po wspomnianej dacie docelowej.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

  Dyrektywa Efektywno ci Energetycznej (2/3)

  Kade pastwo zo kowskie ustala orie ta yj krajow warto do elow w

  zakresie efektyw o i e ergety z ej w opar iu o swoje zuy ie e ergii

  pierwot ej lu ko owej, osz zd o e ergii pierwot ej lu ko owej al o

  e ergo ho o.

  Pastwa zo kowskie powiada iaj o ty h warto ia h do elowy h Ko isj

  zgod ie z art. 4 ust. i za z ikie XIV z . Wyraaj o e te warto i

  do elowe rw ie w kategoria h ezwzgld ego pozio u zuy ia e ergii pierwot ej i ko owej w roku i

  wyja iaj, w jaki spos i a podstawie jaki h da y h zosta o o li zo y.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

  Dyrektywa Efektywno ci Energetycznej (3/3)

  W przypadku duych przedsibiorstw audyty energetyczne powinny by obowizkowe i regularne, gdy w ich przypadku oszczdno energii moe by znaczna.

  Audyty energetyczne powinny uwzgldnia odpowiednie normy europejskie lub midzynarodowe, jak np. EN ISO 50 001 (systemy zarzdzania energi) lub PN EN 16 247-1 (audyty energetyczne) lub jeeli obejmuj audyt energetyczny, EN ISO 14 000 (systemy zarzdzania rodowiskiem).

  Pastwa czonkowskie zapewniaj, aby przedsibiorstwa niebdce M P zostay poddane audytowi energetycznemu przeprowadzonemu w niezaleny i opacalny sposb przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertw lub zrealizowane i nadzorowane przez niezalene organy na podstawie przepisw krajowych, do dnia 5 grudzie 2015 r. oraz co najmniej co cztery lata od daty poprzedniego audytu energetycznego.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6

  Ustawa o efektywno ci energetycznej Ustawa o efektywno ci energetycznej z

  dnia 20 maja 2016 r.

  Wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2016 r.

  Ustawa okre la zasady opracowywania krajowego

  planu dziaa dotyczcego efektywno ci energetycznej

  zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywno ci energetycznej;

  zasady realizacji obowizku uzyskania oszczdno ci energii

  zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsi biorstwa.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa vs Audyt efektywno ci energetycznej

  Zawiera szczegowy przegl d zu ycia energii w budynkach lub zespoach budynkw, w instalacjach przemysowych oraz w transporcie, odpowiadajcych cznie za co najmniej 90% cakowitego zuycia energii przez to przedsi biorstwo.

  Opracowanie zawierajce analiz zuycia energii oraz okre lajce stan techniczny obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji,

  zawierajce wykaz przedsiwzi sucych poprawie efektywno ci energetycznej obiektu, urzdzenia technicznego lub instalacji, a take ocen ich opacalno ci ekonomicznej i moliwej do uzyskania oszczdno ci energii.

  Audyt energetyczny

  przedsi biorstwa Audyt efektywno ci energetycznej

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8

  Audyt efektyw o i energetycznej

  dla przedsiwzi realizowanych

  dla przedsiwzi planowanych do realizacji

  dla przedsiwzi zako zo y h po sty z ia 2014 roku

  Tylko przez rok!

  Wrzesie 6 V przetarg Prezesa URE* przedsiwzi ia zako zo e po sty z ia 2011 roku

  Ostatni przetarg!

  * Na podstawie wypowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Andrzeja Piotrowskiego z 18.05.2016

  SYSTEM BIAYCH CERTYFIKATW

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa (1/4)

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa przeprowadza podmiot niezaleny od audytowanego przedsibiorcy, posiadajcy wiedz

  oraz do wiadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu ekspert audytowanego przedsibiorcy, jeeli nie jest on bezpo rednio

  zaangaowany w audytowan dziaalno tego przedsibiorcy.

  Minister wa ciwy do spraw energii okre li, w drodze rozporzdzenia dane i metody, ktre mog by wykorzystywane przy okre laniu i weryfikacji uzyskanych oszczdno ci energii, biorc pod uwag aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywno ci energetycznej, zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarw oraz sprawnej i prawidowej weryfikacji oszczdno ci energii.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa (2/4)

  Naley przeprowadza a podstawie aktual y h, repreze tatyw y h, ierzo y h i oliwy h do zidentyfikowania danych doty z y h zuy ia e ergii oraz, w przypadku e ergii elektry z ej, zapotrzebowania na moc.

  Zawiera sz zegowy przegld zuy ia e ergii w udy ka h lu zespoa h udy kw, w i stala ja h prze ysowy h oraz w tra spor ie, odpowiadaj y h z ie za o aj iej 90% akowitego zuy ia e ergii przez to przedsi iorstwo.

  Powi ie opiera si, o ile to oliwe, a a alizie kosztowej yklu y ia udy ku lu zespou udy kw oraz i stala ji prze ysowy h, a ie a okresie zwrotu akadw, tak a y uwzgld i

  osz zd o i e ergii w duszy okresie, warto i rezydual e i westy ji dugoter i owy h oraz stopy dyskonta.

  Przedsibiorca przechowuje, do celw kontrolnych, dane dotyczce audytu energetycznego przedsibiorstwa, przez 5 lat.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa (3/4)

  Obowi zkowy audyt energetyczny przedsibiorstwa

  obejmuje przedsibiorcw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pn. Zm.), z wyjtkiem mikroprzedsibiorcy, maego lub redniego

  po raz pierwszy przeprowadza si w terminie 12 miesicy od dnia wej cia w ycie ustawy (1.10.2016-1.10.2017);

  audyt energetyczny przedsibiorstwa przeprowadzony przed dniem wej cia w ycie ustawy, ale nie wcze niej ni przed dniem 5 grudnia 2012 r., i speniajcy wymagania przepisw ustawy. O przeprowadzeniu takiego audytu

  przedsibiorstwo zawiadamia Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie ustawy.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa (4/4)

  Przedsi ior a Prezes URE Minister Energii

  zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym

  audycie energetycznym

  przedsibiorstwa przekazuje informacj o

  moliwych do uzyskania oszczdno ciach energii wynikajcych z przeprowadzonego audytu

  energetycznego

  przedsibiorstwa.

  przekazuje ministrowi wa ciwemu do spraw energii informacje o:

  liczbie przeprowadzonych audytw energetycznych przedsibiorstwa,

  liczbie przedsibiorcw ktrzy przeprowadzili audyt energetyczny

  przedsibiorstwa, przedsibiorcw posiadajcych odpowiedni

  system zarzdzania rodowiskowego*, moliwych do uzyskania oszczdno ciach energii,

  wynikajcych z przeprowadzonych audytw energetycznych przedsibiorstwa.

  * o ktrym mowa w art. 2 pkt 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziau organizacji w systemie ekozarzdzania i audytu we Wsplnocie (EMAS), uchylajcego rozporzdzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13

  Metodologia wykonania audytu

  energetycznego przedsibiorstwa (1/4)

  1

  Dotar ie do zakadu prze ysowego z ofert audytu Kwestionariusz przedaudytowy - dane techniczne Wizyta wstp a w zakadzie prze ysowy

  2

  Przygotowa ie pla u audytu i sprztu po iarowego Wa iwy audyt ( p. walk through dwudniowy)

  3 Przygotowanie raportu struktura i zawarto raportu

  4

  Prezentacja wynikw wizyta w zakadzie

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14

  Metodologia wykonania audytu

  energetycznego przedsibiorstwa (2/4)

  Kwestionariusz przedaudytowy:

  Dane podstawowe specyfika produkcji, wielko zakadu, urzdzenia energetyczne;

  Pytanie o oczekiwany przez zakad zakres audytu Stan zarzdzania energi w zakadzie opomiarowanie, monitoring

  podstawowych parametrw;

  Dane dotyczce zuycia mediw energia elektryczna, para, sprone powietrze, woda, paliwa (za min. trzy ostatnie lata);

  Dane dotyczce produkcji (za min. trzy ostatnie lata) Krtk ankiet na temat zagadnie podej cia do efektywno ci

  energetycznej (historia audytw i dziaa energooszczdnych, problemy zwizane z oszczdzaniem energii).

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15

  Metodologia wykonania audytu

  energetycznego przedsibiorstwa (3/4)

  Wizyta wstpna:

  Spotkanie z kadr inyniersk odpowiedzialn za utrzymanie ruchu gwny energetyk, technolog, inynier produkcji

  Przej cie zakadu dla zapoznania si z technologi oraz istniejcymi systemami i przepywami energii

  Zbadanie moliwo ci wykonania pomiarw - istniejce i planowane pomiary;

  Aktualizacja kwestionariusza wypenionego przez zakad Przejrzenie dokumentacji ruchowej i statystycznej z monitoringu.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16

  Metodologia wykonania audytu

  energetycznego przedsibiorstwa (4/4)

  Dane pomiarowe Dane historyczne Wizja lokalna Wiedza i

  dowiad ze ie i y ierskie

  Obliczenia

  Audyt

  energetyczny

  Identyfikacja obszarw

  e ergo ho y h Identyfikacja

  obszarw

  ajwikszy h strat Propozycje

  poprawy

  efektyw o i energetycznej

  Propozycja pozyskania

  dofi a sowa

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17

  Moliwo ci pozyskania dofinansowania

  Mae i red ie przedsi iorstwa

  Due przedsi iorstwa

  Jednostki

  sa orzdu terytorialnego

  Regionalny Program

  Operacyjny Tak Nie Tak

  Program Operacyjny

  Infrastruktura i

  rodowisko Nie Tak Nie

  Biae Certyfikaty Tak Tak Tak

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18

  Case study

  Przypadek 1:

  W trakcie prac audytorskich ustalono, i kocio gazowy w instalacji wody procesowej jest przewymiarowany w stosunku do ilo ci wody w obiegu oraz ilo ci ciepa, ktre naley dostarczy. W zwizku z tym, pracuje on w trybie cyklicznym: zacza si gdy temperatura wody spadnie poniej pewnej nastawy oraz wycza si, gdy podgrzeje si do wymaganej temperatury. Cykle s stosunkowo krtkie a czas pomidzy nimi niewielki. Powoduje to znaczn strat gazu zwizan z czstymi rozruchami oraz przedmuchami.

  Zalecenie audytora:

  Audytor zaleci monta w instalacji wody procesowej zasobnika wody gorcej wraz z zaworem trjdronym. Wg oblicze, kocio nadal pracowaby w trybie cyklicznym, natomiast dugo jednego cyklu wzrosaby a ilo cykli zmalaa. Spowodowaoby to znaczc oszczdno gazu oraz wzrost efektywno ci energetycznej zakadu.

  Skutek:

  Klient szuka w zakadzie miejsca na monta zasobnika

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19

  Podsumowanie

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa daje przejrzysty obraz cieek przepywu oraz obszarw o najwikszym zuyciu energii;

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa jest punktem wyj cia do planowania oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w

  przedsiwzicia polepszajce efektywno energetyczn;

  Audyt energetyczny przedsibiorstwa jest niezbdny w celu zweryfikowania, czy zapisy dyrektywy jak i ustawy o efektywno ci energetycznej s realizowane;

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20

  Dzikujemy za uwag

  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  www.kape.gov.pl

  ul. Nowowiejska 21/25

  tel. 22 825 86 92

  fax. 22 825 78 74

  e-mail: [email protected]

  Laboratorium przemysowe KAPE

  http://www.kape.gov.pl/

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  .

  Moliwo ci finansowania inwestycji efektywno ciowych w aspekcie moliwo ci

  utworzenia Krajowego Funduszu Efektywno ci Energetycznej

  Warszawa, 9-10 czerwca 2016 r.

  Zbigniew Szpak

  Prezes Zarzdu KAPE S.A.

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

  Moliwo ci finansowania EE w Polsce

  Pienidzy, instytucji i inwestycji jest a za duo NFO iGW, WFO iGW, EBOIR, EBI, BGK, Biae Certyfikaty,

  Urzdy Marszakowskie (RPO) i POIi . Nie potrafimy ich wa ciwie wykorzysta

  Problem z dotarciem do informacji o sposobach wnioskowania o dofinansowanie

  Restrukturyzacja, konsolidacja, koordynacja Wane aby powiza dziaania NFO iGW, sprzeda

  uprawnie do emisji CO2, opaty zastpcze, Biae Certyfikaty, dziaania Komisji Europejskiej, EBI i EBOIR,

  Instytucja ta powinna koordynowa finansowanie na poziomie samorzdw (gmin i powiatw) oraz instytucji finansowych (banki i leasing).

  Nie tworzy nowej instytucji, to kosztuje i komplikuje sytuacj Nowa instytucja na bazie ju istniejcych

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3

  Co z tego wynika?

  Due pienidze na finansowanie i ogromny potencja oszczdno ci na cel EE:

  RPO 1,5 mld Euro POIi 78, 62 mln Euro (na Mazowszu) NFO iGW - 1.2 Promowanie Efektywno ci energetycznej i

  korzystania z odnawialnych rde energii w przedsibiorstwach - 500 mln z.

  - 1.3.2 Wspieranie efektywno ci energetycznej w sektorze mieszkaniowym 821,3 mln z.

  Zbyt wiele instytucji i instrumentw Brak spjnej wizji, hierarchii celw Stracone szanse, bo oszczdno ci odsunito w czasie

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

  Budet przewidziany na Programy Operacyjne 2014-2020

  Programy krajowe:

  Infrastruktura i rodowisko - 27,5 mld euro Inteligentny Rozwj - 8,6 mld euro Wiedza Edukacja Rozwj - 4,7 mld euro Polska Cyfrowa - 2,2 mld euro Polska Wschodnia - 2,0 mld euro Pomoc Techniczna - 0,7 mld euro

  Programy regionalne:

  16 regionalnych programw - 31,3 mld euro

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

  Dzikujemy za uwag

  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  www.kape.gov.pl

  ul. Nowowiejska 21/25

  tel. 22 825 86 92

  fax. 22 825 78 74

  e-mail: [email protected]

  Laboratorium przemysowe Polsko-Japoskiego Centrum Efektywnoci Energetycznej

  http://www.kape.gov.pl/