132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

of 24 /24
MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC) 1

Upload: mohd-ghazaly

Post on 10-Jul-2015

2.089 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI

MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM

PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC)

1

Page 2: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Hukum Membaca

Bentuk

Tempat diperlahankan

Isti’azah

2

Page 3: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Menurut Jumhur Ulama Isti’azah amat

dituntut bila mana seseorang hendak

memulakan bacaan Al-Quran sama ada di

permulaan surah atau dipertengahannya.

Namun para ulama berselisih dalam

menafsirkan perkataan tuntut samaada wajib

atau sunat

3

Page 4: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Sebahagian ulama berpendapat membaca di awal Quran

hukumnya adalah sunat

- Dalil : Surah An-Nahl: 98

Yang bermaksud : “Apabila kamu hendak membaca Al-Quran

(mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang

direjam”

Berdasarkan dalil ini tidak berdosa jika tidak membaca

Isti’azah

4

Page 5: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Segolongan ulama pula berpendapat

membaca Isti’azah wajib pada permulaan

bacaan berdasarkan dalil yang sama.

Berdosa bagi sesiapa yang tidak membacanya

Ibnu Sirin (ulama yang menghukum wajib

membaca Istiazah) berpendapat cukuplah

sekadar sekali membaca dalam seumur hidup

sebagai menggugurkan wajib.

5

Page 6: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Al-Imam Al-Dani : Terdapat beberapa bentuk

untuk bacaan dan yang terbaik ialah :

اعىذ باهلل مه انشيطان انرجيم

Bentuk-bentuk lain ialah:

اعىذ باهلل انسميع انعهيم مه انشيطان انرجيم

Ianya sesuai dengan firman Allah yang terdapat

dalam surah An-Nahl :

6

Page 7: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Nyaring Perlahan

7

Page 8: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Semasa Majlis Tilawatul Quran, Majlis

keugamaan dan semasa belajar.

Dibaca dalam sembahyang dan seorang diri.

*Nota Tambahan :

Jika isti’azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu

memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis

membaca Al-Quran secara bergilir-gilir maka pembaca-

pembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan.

8

Page 9: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

• Sunat membaca suara sirri.

• Kitab Al-Mughni : Isti’azah dibaca dengan suara

sirri dan tidak dengan suara jahri(lantang).

9

Page 10: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Isti’azah antara األوفال dengan انتىبت

Terdapat 3 cara :

serta عهيم iaitu berhenti pada kalimah قطع (1

bernafas kemudian memulakan

عهيم iaitu berhenti pada kalimah سكت (2

diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan

bacaan.

براءة dengan عهيم iaitu menyambung وصم (3

10

Page 11: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

1) serta عهيم iaitu berhenti pada kalimah قطع

bernafas kemudian memulakan

11

Page 12: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

عهيم iaitu berhenti pada kalimah سكت (2

diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan

bacaan.

12

Page 13: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

براءة dengan عهيم iaitu menyambung وصم (3

13

Page 14: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Hukum Membaca

Membaca Basmalah di

pertengahan Surah

Basmalah Di Antara Dua surah

Basmalah Antara Al-Anfal dengan

At-Taubah

Sebab Larangan

14

Page 15: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Para ulama bersepakat bahawa hukum membaca

basmalah adalah sunat kerana tertulis basmalah

pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah

Wajib hukumnya bagi surah Al-Fatihah kerana

ianya adalah satu ayat daripadanya.

Tidak Harus membaca basmalah bagi permulaan

surah At-Taubah kerana tidak ditulis basmalah

pada permulaan surah tersebut.

15

Page 16: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Dalil : Sabda Rasullullah

كم امر ذي بال : قال رسىل هللا صهً هللا عهيه وسهم

أقطع ال يبدأ فيه ببسم هللا انرحمه انرحيم فهى

Maksudnya : Setiap perkara baik yang tidak

dimulai dengan Basmalah maka ia terputus

(keberkatannya)

أبى داود وانىسائي وابه ماجت وابه حبان في [

]صحيحه مه حديث أبي هريرة

16

Page 17: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Menurut Jumhur Ulama hukum harus

membaca basmalah di pertengahan surah.

Lafaz bacaan basmalah :

- Ertinya : Dengan Nama Allah Yang Maha

Pemurah, Lagi Maha Mengasihani

17

Page 18: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Terdapat 4 cara : - 3 diharuskan

- 1 tidak diharuskan

Diharuskan

انجميع قطع - iaitu wakaf di akhir surah dan Basmalah

بانسىرة انبسمهت ووصم قطع - wakaf di akhir

surah lalu sambung Basmalah dengan awal surah

انجميع وصم - sambung akhir surah dengan

basmalah dan wakaf dengan awal surah.

18

Page 19: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

- Tidak Diharuskan

Wasal Basmalah dengan akhir surah

kemudian wakaf.

19

Page 20: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Basmalah tidak tertulis di awal At-taubah.

Sebaliknya Basmalah tertulis di awal surah-surah

yang lain.

Surah Bara’ah (At-Taubah) diturunkan waktu

peperangan seperti yang ditegaskan oleh ibnu

Abbas

-Yang Bermaksud :

“ Aku bertanya Saidina Ali ( عهً) kenapa tidak ditulis

Basmalah di awal surah Bara’ah, jawabnya kerana

basmalah itu aman sedangkan Bara’ah tidak aman

kerana ia diturunkan di waktu peperangan.

20

Page 21: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Takbir bukan sebahagian daripada ayat al-Quran

dan tidak ditulis di dalam Mashaf al-Quran.

Terdapat 3 lafaz Takbir,iaitu:

هللا كبر

كبرال إنه إال هللا وهللا

انحمدوهلل كبرال إنه إال هللا وهللا

Hukum membacanya adalah SUNAT.

Page 22: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Sejarah Bacaan “Takbir”

Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telah terputus menerima wahyu

dari Allah S.W.T seketika sehingga orang-orang Musyrik berkata : “Muhammad

telah ditinggalkan oleh tuhannya!” Tidak berapa lama selepas itu turunlah

surah ad-Dhuha الضحى سورة). ) Nabi Muhammad S.A.W berkata : (Allah

Maha Besar) dan Baginda mengarahkan kepada pembaca al-Quran supaya

membaca “Takbir” apabila sampai pada surah ad-Dhuha (الضحى سورة) dan

seterusya pada surah-surah selepas itu sehingga tamat bacaan.

Sebahagian ulama’ meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W bertakbir

atas sebab bersyukur kepada Allah S.W.T kerana menafikan kata-kata orang-

orang Musyrik. Manakala sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai

kegembiraan Nabi diatas turunnya wahyu selepas beberapa ketika terhenti.

Page 23: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Ada 2 pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini.

Pendapat tersebut ialah :

Bermula selepas akhir surah ad-Dhuha الضحى سورة) )

Bermula selepas akhir surah al-Lail الليل سورة) )

Walaupun ulama’ berselisih pendapat mengenai bilakah bermulanya

bacaan takbir ini. Namun, mereka bersepakat mengenai tempat

berakhirnya bacaan takbir iaitu selepas tamat bacaan surah an-Nas

سورة Selepas menghabiskan bacaan surah an-Nas ( .(الناس سورة

pembaca al-Quran hendaklah menyambung bacaan mereka ( ,(الناس

dengan membaca surah al-Fatihah الفاتحت) )dan disambung dengan 5

ayat dari awal surah al-Baqarah البقرة) )kemudian diikuti dengan

bacaan ayat 115 surah al-An’am األنعام). )

Page 24: 132022971 isti-azah-dan-basmalah-dan-takbir

Buku

Haji Abdul Qadir Leong (Al-Azhari), Tajwid

Al-Quran, Pustaka Salam 1998.

Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz, Pelajaran

Ilmu Tajwid Al-Quran Rasm Usmani, Dinie

Publisher.

Fiqih Sunah, Sayid Sabiq

Bahrul Mazi, Muhamad Idris Al-Marbawi

24