036 murshid muried gids

Download 036 murshid muried gids

Post on 21-Jul-2016

229 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op zoek naar de volmaakte murshid

TRANSCRIPT

 • http://www.tangali.netPublicatie 036

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

 • Engelse editie vanMaulana Abdun Nabi HamidiImam van Sultan Bahu Juma Masjid,Mayfair, Johannesburg.

  Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 25 oktober 20051e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: info@tangali.netWebsite: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 0 Voorwoord van de vertaler

  Het is jammer genoeg nog niet tot alle Murieds vanverschillende Murshied (spirituele Gidsen) doorge-drongen wat bayyat als Muried inhoud. Veel Muriedsgedragen zich onbewust dan wel bewust als vijanden,beter gezegd als concurrenten, van elkaar in de Soenniegemeenschap. Dat is erbarmelijk jammer. Wij moetenniet vergeten, dat alle spirituele gidsen leiden naar deVerheven Leider Ghaus-ul-Azam Hazrat SayyedinaSheikh Mohiyyoeddien Abdul Qadir Jilani radi Allahoanho en via hem naar de Heilige Profeet, de Profeet derprofeten, Hazrat Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam.Een ander tegenwoordig, in het rijke Westen, veel voor-komend affaire is dat er zogenaamde spirituele engodsdienstige gidsen zijn, wiens beroep meer het inza-melen van rijkdom is dan het werk van Allah te verrich-ten. Reden genoeg voor mij om op zoek te gaan naareen boek dat over dit onderwerp gaat. Na lang zoekenen piekeren heeft Allah mij geleidt naar de bron waar-van deze uitgave een vertaling is. Er zijn zelfs mannendie zich Murshied of soefi noemen maar ongelovigentot hun volgelingen maken. Het lijkt dat deze bandietenniet bang zijn voor Allah Ta'ala. Allah Taalam (Allahweet beter).

  Ik hoop, dat mijn waarde Soennie broeders en zusterslering trekken uit dit boek en elkaar dwars door alle

 • spirituele Ordes heen zullen steunen en inspireren enjuist niet bejegenen. Amien.

  1 Introductie

  Mijn Murshied-al-Qamiel is Hazrat Allama Hafiz QariSheikh Shah Ahmad Noorani Siddiqui Muballigh-e-Islam radi Allaho anho. Allama Saheb is de zoon vanHazrat Allama Shah Abdul Aleem Siddiqui radi Allahoanho, een vooraanstaande volger van Ala Hazrat radiAllaho anho.

  Deze introductie gaat over Zijne Eminentie Qazi-ul-Quzzat Hazrat Mufti-e-Azam Hind MohammedAkhtar Raza Khan Azhari Al-Qadri. Hij is geboren op25 Safar 1363 Hijrah (1942) in Bereilly, de citadel vanspiritualiteit en kennis. Hij is de over kleinzoon vanAla Hazrat Sheikh Imam Ahmed Raza Khan Fazil-e-Barelvi radi Allaho anho, de Mujaddid (Hervormer) vande Islam in de 14e eeuw Hijrah. Onder mentorschapvan wel befaamde Ulama behaalde hij zijn diplomaFazil-e-Deeniyat (gradatie in islamitische theologie) aande Darul Uloom Manzar-e-Islam in Bareilly. Nadienstudeerde hij gedurende 3 jaar (1963-1966) aan de AlAzhar universiteit in Caro, Egypte. Zijne Eminentie isuitmuntend postacademisch afgestudeerd in de Arabi-sche letterkunde en Deeniyat met specialisatie Ahadith(tradities van de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa

 • sallam) en Tafsir (uitleg van de Heilige Quraan). Toenhij weer thuis was teruggekomen uit Cairo ging hijnogmaals naar Darul Uloom Manzar-e-Islam. Op enigmoment verliet hij de school en stichtte hij zijn eigenDarul-Ifta met toestemming van zijn grootvader Hu-zoor Mufti-e-Azam Hind Sheikh Mufti MohammedMustafa Raza Khan radi Allaho anho. Huzoor Mufti-e-Azam Hind benoemde hem al tijdens zijn leven tot zijnJanashin (opvolger). Mufti Akhtar Saheb leerde de be-kwaamheid in het publiceren van Fatwa (erkende isla-mitische regelgeving) en in het onderuithalen van zeercomplexe onderwerpen gerelateerd aan Fiqh (islamiti-sche jurisprudentie) rechtstreeks van Huzoer Mufti-e-Azam, die het op zijn beurt geleerd had van Mujaddid-e-Dien-o-Millat, Ash Shah Imam Ahmed Raza KhanBarelvi radi Allaho anho.

  Mufti Akhtar Saheb is niet alleen de opvolger en eenbetrouwbare curator van Fatwa schrijven van HuzoerMufti-e-Hind, maar ook een curator van kennis, onder-wijs en vroomheid van zijn grootvader Hujjatul IslamMaulana Hamid Raza Khan radi Allaho anho. Zijn vaderMaulana Mohammed Ibrahim Raza Khan Jilani Miaradi Allaho anho was een grote Aliem en heilige. Hij wasbehoorlijk bekend met de uitleg van de Heilige Quraanen kreeg daarom de titel Mufassier-e-Azam Hind (grootcommentator van de Heilige Quraan) in India. Zijneeminentie Mufti Akhtar Raza Khan Azhari reist dewereld rond om de Dien te verkondigen en is alduswereldwijd een bekende spreker en spirituele gids.

 • Duizenden moesliems zijn in zowel India als wereld-wijd via hem verbonden met zijn Qadria Silsila. ZijneEminentie heeft vele Khulafa. Hij wordt ook betiteld alsTaajush Shariah (Kroonjuweel der Shariah). Naast dathij een Groot Mufti en Aliem is, is hij eveneens eendichter en een academische schrijver. Zijn Diwan (po-ziecollectie) werd voor de eerste keer gepubliceerd on-der de titel Naghmat-e-Akhtar. Later, in 1986, werd hetgepubliceerd onder de titel Safina-e-Bakhshish, een chro-no-grammaticale naam, uitgegeven door Dr. AbdunNaim Azizi. Safina-e-Bakhshish bevat Mufti AkhtarsUrdu en Arabische pozie en is samengesteld en gepu-bliceerd door eveneens Dr. Abdun Naim Azizi. Er zijnveel gedichten en Manqabats van Allama Mufti AkhtarRaza die nog niet gepubliceerd zijn.

  Enkele van Mufti Akhtars academische boekwerkenzijn: 1. Taswiron ka Hukm 2. T.V. en radio ka Operation 3. Difa-e-Kanzul Imaan 4. Sharhe-Hadise Niyat 5. Al-Haqqul Mobeen (Arabisch) 6. Difa Kanzul Imaan, deel 1 en 2 7. Mer-atun-Najdiah (Arabisch) 8. Hazrat Ibrahim ke Waalid Tariq ya Azar.

  Zijn Darul-Ifta is tegenwoordig de centrale Darul-Ifta,niet alleen van Bareilly Sharief, maar van de hele Soen-nie wereld. Hij vervolgt de prestigieuze Fatwa schrijf-

 • kunst van zijn grootvader en overgrootvader. Op ditmoment heeft Mufti Akhtar Saheb meer dan 5.000Fatwa geschreven. Naast de schriftgeleerdheid in deArabische-, Perzische- en Urdu taal beheerst hij ookEngels op zn best. Hij heeft eveneens vele Fatwas inhet Engels geschreven. De originele Engelse versie FewEnglish Fatwa van Mufti Akhtar Saheb was gepubli-ceerd door Edara Sunni Duniya, 82 Saudagran, BareillySharief.

  Allama Mufti Naziem Ashraf Habibi, de topadviseur enMufti van de Imam Ahmed Raza Academy en vanSunni Ulama Council heeft nog enkele ongepubliceerdeFatwas van Mufti Akhtar Saheb.

  Moge Allah Ta'ala Zijne Eminentie Hazrat AllamaMufti Mohammed Akhtar Raza Khan Azhari standvas-tig leiden op het pad van Maslak-e-Ala Hazrat, dat hetpad van de Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallam isen hem als honing voor de spirituele zoeker laten zijn.Moge Allah Ta'ala hem gezondheid en een lang levenschenken. Amien.

  2 Inleiding door Maulana Abdun Nabi Hamidi

  Alle lof aan Allah Ta'ala, vrede en Daroeds voor deHeilige Profeet Hazrat Mohammed sallallaaho alaihi wasallam, zijn nobele Sahba (metgezellen) en zijn verhe-ven familie radi Allaho anhum. Het lichaam en de zielsamen maken een volmaakt lichaam. Terwijl het

 • lichaam aan de wereld toebehoort, stamt de ziel vanherkomst af van het koninkrijk der Goddelijke. AllahTa'ala heeft met Zijn Goddelijke kracht het lichaam ende ziel verenigt en voor de groei voorzieningen gescha-pen. Zoals Allah voor het lichaam diverse voedingsstof-fen heeft geschapen, zo heeft Allah ook voor de groeivan de ziel voorzieningen getroffen. Deze vitale voor-ziening, die de ziel versterkt, is de memorie van Allah.

  In tijden dat het lichaam ziek is kan diverse medicijnengebruikt worden voor herstel. Zo wordt de ziel ook weleens ziek. Hiertegen zijn geen wereldse medicijnen be-stand, maar Allah Ta'ala heeft wel daarvoor het bestemiddel beschikbaar. Artsen behandelen het lichaamtijdens ziekte en Vrienden van Allah genezen de ziel.Zoals wij artsen consulteren bij ziekte, zo moeten wijook Awliyah Allah consulteren voor onze spirituele ziek-ten. Zowel het lichaam als de ziel heeft hun onzuiverhe-den. Onzuiverheden van het lichaam zijn bijvoorbeeldurine, ontlasting en pus. Op een vergelijkbare manierheeft de ziel onzuiverheden zoals liegen, uitbuiten,polythesme en andere handelingen die tegen deShariah (islamitische wet) indruisen. Zoals wij ons li-chaam tegen onzuiverheden beschermen en als het tochgebeurd het schoonmaken, zo is het voor iedereMoesliem voorbehouden om de ziel voor onzuiverhe-den te behoeden. Het lichaam wordt doorgaans metwater gereinigd. De ziel met oprecht berouw. De tranenvan een berouwvolle Moesliem reinigt zijn of haar zielen hart.

 • Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Quraan: Onge-twijfeld, hij verwerft zijn eindbestemming welk isgezuiverd. De reinheid en zuiverheid waarnaar ditvers verwijst, heeft een veelomvattend karakter. Omdeze volmaakte reinheid op een gebalanceerde wijze tekunnen realiseren heeft de Islam diepgaande richtlijnenbeschikbaar.

  Andere godsdiensten vinden deze harmonie tekort-schieten in de Islam. Sommige godsdiensten concentre-ren zich alleen op het denkvermogen en minachten hetspirituele aspect. Doch, het hart, geheugen en lichaamzijn zo met elkaar verweven, dat zij elkaar benvloeden.Zodoende heeft reinigen van het lichaam effect op hetdenkvermogen en het hart. In het verlengde hiervanopenbaart Allah in de Heilige Quraan: Lofprijs Allahen houdt Uw gewaad schoon. De Heilige Profeet Mo-hammed sallallaaho alaihi wa sallam informeert ons, datreinheid een deel is van geloofsovertuiging (MishkaatSharief, boek over reinheid, hoofdstuk 1).

  Om reinheid van de ziel te bevorderen, is kennis overdeze materie onvoorwaardelijk. Dit deel van de kennisis de wetenschap van Tasawwuf, waarvan de geestver-mogens berusten bij de Murshied en de Muried en dekennis en door toepassing van Awrd (speciale gebe-den).