01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

Download 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

Post on 04-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  1/16

  Sub Pokok Bahasan

  RENTANG HIDUP & HABITUS

  AKAR

  BATANG

  DAUN

  I / Fitografi 1 / 1-16

  F I T O G R A F I - 1

  (Organ !g!tatif"

  Pokok Bahasan

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  2/16

  RENTANG HIDUP &HABITUS

  Fitograf = Terino!ogi "iri#"iritubuhan

  Terna $herb% Tanaan ti'ak berka(u ) berbatang !unak* agak

  berair Annua! +ertubuhan ke"abah s)' ati , sik!us usi

  $tahun% Biennia! +ertubuhan ke"abah s)' ati -

  si!us usi $tahun% Perennia! +ertubuhan eer!ukan

  bebera+a sik!us $tahun%

  Tubuhan berka(u

  Seakti'ak a'a batang utaa* "abang#"abang un"u! 'i atas

  +erukaan tanahPohon e+un(ai batang utaa* "abang#

  "abang 'i atas tanah $'i

  tro+is bisa ,. 'i atas tanah%

  Isti!ah#isti!ah berkaitan 'engan te+at)"ara hi'u+

  tubuhan

  Terestria! hi'u+ 'i 'arat

  Akuatik)hi'rofthi'u+ 'i air

  Tubuhan ra/ahi'u+ 'i ra/a#ra/a

  E+ift hi'u+ ene+e! +a'a tubuhan !ain

  0iana tubuhan ean1at tan+a organ khusus

  2ine

  tubuhan ean1at 'engan organ khususSuku!en tubuhan bera'a+tasi terha'a+

  !ingkungan kering 'engan batang & 'aun

  teba!)ber'aging* atau tan+a 'aun saa seka!i 3eroft

  tubuhan bera'a+tasi terha'a+ !ingkungan kering * seringka!iI / Fitografi 1 / #-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  3/16

  A5ARSiste +erakaran

  siste akar tunggang $tap root% akar +rier 'an "abang#

  "abangn(a siste

  akar serabut $adventitious root% tubuh 'ari suatu bagian

  tubuhan se!ain radikula

  Bera"a#a"a bentuk akar tunggang

  R akar tunggang ber"abang $ramosus%

  R akar tunggang ti'ak ber"abang $se'ikitber"abang beru+a akar#akar ke"i! se+erti serabut%

  PP berbentuk se+erti tobak $fusiformis% akar

  tobak PP berbentuk gasing $na+i4orisakar gasingPP berbentuk benang $liformis%

  akar tunggangber"abang

  akar tobak akar gasing

  I / Fitografi 1 / $-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  4/16

  6o'ifkasi akar serabut $ber'asarkan si4at 'an 4ungsi

  khusus% U7 akar u'ara)akargantung $radix aereus%

  un"u! 'i atas tanah* enggantung 'i u'ara 'an tubuh ke arahtanah

  U7 akar +enggerek)akar +enghisa+ $haustorium%ber4ungsi untuk e!ekat* enghisa+ air 'an 8at akanan

  +a'a tubuhan inang

  U7 akar +e!ekat $radix adligans%un"u! +a'a buku#buku batang tubuhan ean1at*

  han(a sebagai a!at untuk ene+e! +a'a +enun1angn(a sa1aU7 akar

  +ebe!it $cirrhus radicalis% ber4ungsi sebagai a!at +ean1at 'engan ebe!it +enun1angn(a

  U7 akar na+as $pneumatophora%"abang#"abang akar un"u! tubuh tegak !urus 'an un"u!

  'i atas tanah* ban(ak e+un(ai "e!ah#"e!ah

  $pneumathoda% untuk asukn(a u'araU7 akar

  tun1ang)akar egrangun"u! +a'a batang bagian ba/ah* tubuha kesega!a arah

  untuk enun1ang ber'irin(a batang su+a(a ti'ak rebah

  U7 akar !ututbagian akar tubuh ke atas sehingga un"u! ke

  +erukaan tanah keu'ian ebenkok !agi asuk ke'a!a tanah U7 akar banir $buttrees%

  berbentuk se+erti +a+an untuke+erkokoh ber'irin(a batang

  Bera"a#a"a akar serabut

  U7 akar serabut un"u! +a'a +angka! batang atau buku#buku batang U7akar 'aun un"u! +a'a 'aun

  I / Fitografi 1 / %-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  5/16

  akaru'ara)gantung

  akar +e!ekat akar +ebe!it

  Akar na+as

  akar +enun1ang akar !utut

  akar banirI / Fitografi 1 / -16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  6/16

  BATANGBentuk batang

  bu!at $teres%bersegi $angularis%

  segi tiga $triangularis%

  segi e+at $quadrangularis% +i+ih

  f!ok!a'ia $phyllocladium% +ertubuhan terbatas

  k!a'o'ia $cladodium%+ertubuhan ti'ak terbatas 'an

  ber"abang#"abang

  Permukaan batang!i"in berusukbera!ur berabut

  e+er!ihatkan bekas#bekas 'aun bersa(a+e+er!ihatkan ban(ak !entise! enge!u+as

  Arah tumbuh batangtegak !urus $erectus% enggangtung

  $pendulus)dependens% berbaring $humifulus% en1a!ar)era(a+ $repens% engangguk $nutans%

  serong ke atas)"on'ong $ascendens% ean1at $scandens%ebe!it $nutans%

  Batang ean1at

  Batang era(a+

  Batangebe!it

  I / Fitografi 1 / 6-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  7/16

  Arah tumbuh cabangtegak $fastigiatus% en'atar $horisontalis%

  "on'ong ke atas $patens% terku!ai $declinatus%

  bergantung $pendulus%

  Modifkasi batang/cabang(berdasarkan siat dan ungsi khusus)

  A'a+tasi terha'a+ !ingkunganekstri

  Cara Percabangan

  ono+o'ia! si+o'ia! enggar+u )'ikoto

  9eroft hi'roft

  I / Fitografi 1 / '-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  8/16

  Te+at +en(i+anan akanan)a!at re+ro'uksi aseksua!sto!on rhi8oe

  "au'e9 ubi batangubi !a+is ubi sisik"or

  to)on r*i+o,!

  a.!0 .,iatang

  .,i )a2i or,

  I / Fitografi 1 / 3-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  9/16

  DAUNTata 4!ta5 Da.n 2aa Batang (Phyllotaxis"

  t!r!ar / 2ira)

  (alternate"

  !r!)ang-!)ing

  (alternate"

  !r*aa2an

  (opposite"

  !r*aa2an-!ri)angan

  (opposite-decussate"

  !r5arang

  (whorled"

  ro!t aa)

  (rosulate"

  !r!r5a (fascicled",!nira2

  (imbricate" equitant

  I / Fitografi 1 / 7-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  10/16

  Ti2! Da.n

  Da.n t.ngga) (simple" Da.n ,a8!,.5 ,!niri2

  t.ngga) (pinnate"

  Da.n ,a8!,.5 ,!niri2

  rang5a2 .a (bipinnate"

  Da.n ,a8!,.5 ,!n8ari

  (palmate"

  Da.n ,a8!,.5 a,2.ran ,!n8ari-,!niri2

  (palmate-pinnate"I / Fitografi 1 / 19-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  11/16

  Bagian-Bagian Da.n -2!)!2a* a.n (sheath"aa / tia5 aa

  - tang5ai a.n (petiole"aa / tia5 aa

  - *!)aian a.n (blade"

  P!)!ng5a2 agian-agian a.n:

  - a.n 2!n.,2. (stipula"

  stipulate(a.n !ngan stipula";

  estipulate(a.n tan2a stipula)- !)a2.t .,.ng(ochrea)

  - )ia*-)ia*(ligule)

  *!)aian a.ntang5ai a.n

  a.n 2!n.n2.

  !5a a.n 2!n.,2.

  r.a atang

  .5. atang

  t.na a,2ing

  tang5ai a.n

  tang5ai

  a.n

  a.n

  2!n.,2.

  a.n stipulate a.n estipulate

  2!)!2a* a.n

  tang5ai

  a.n

  *!)aian a.n

  I / Fitografi 1 / 11-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  12/16

  B!nt.5 H!)aian Da.n

  gari(linier"

  4an!t(lanceolate"

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  13/16

  Pang5a) Da.n

  R.ning(acute"

  =!r.ning(acuminate"

  T.,2.)(obtuse"

  =!,.nar(rounded"

  Ro,2ang(truncate"

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  14/16

  T!2i Da.n

  Rata(entire"

  B!ringgit(crenate"

  B!ringgit*a).

  (crenulate"

  B!rg!rigi(serra

  te"

  B!rg!rigi*a).

  (serrulate"

  B!rg!rigirang5

  a2

  (biserrate"

  B!rgigi(dentate"

  B!rg!)o,1ang

  (sundulate"

  B!rgigi*a).

  (denticulate"

  a

  a

  a> B!r)!5.5 ,!niri2> B!ranga2

  ,!niri2 >

  B!ragi ,!niri2

  a> B!r)!5.5 ,!n8ari> B!ranga2

  ,!n8ari >

  B!ragi ,!n8ari

  I / Fitografi 1 / 1%-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  15/16

  P!rt.)angan Da.n

  =!n8ari (palmate" =!niri2i (pinnate"

  =!n8a)a

  (reticulate"S!8a8ar (parallel" =!)!ng5.ng (curved"

  I / Fitografi 1 / 1-16

 • 7/21/2019 01d. Fitografi i Habitus;lkjhg

  16/16

  P!r,.5aan Da.n

  G.n.)(glabrous"

  (pilose" (villous"

  (strigose" (hispid" (hirsute"

  Kaa2

  (scabrous"

  (puberulent" B!ra,.t ,!nggi,a)

  (tomentose"

  B!ra,.t intang

  (stellate"

  B!ra,.t 5!)!n8ar

  !rtang5ai

  (stipitate gladular"

  B!ra,.t 5!)!n8ar

  ..5

  (sessile glanduler"