letű

of 238/238
1 leTÅ<ëe÷j·TDeTT ns¡D´ ø±+&ÉeTT yÓTT<ä{Ï düs¡Z. sêeTT&ÉT d”‘·, \ø£ÎDT&ÉT yÓ+≥sê>± <ä+&Éø±s¡D´eTT˝ÀìøÏ Å|üy˚•+#ê&ÉT. Ä <ä+&Éø±s¡D´eTT˝À m+‘√ eT+~ eTVü‰ eTTqT\T ÄÅX¯eTeTT\T ø£≥Tºø=ì ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+&É≥+ #·÷#ê&ÉT sêeTT&ÉT. Ä eTTqT\ ÄÅX¯eTeTT\ <ä>∑Zs¡ eq´ eTè>∑eTT\T |üs¡düŒs¡ yÓ’s¡eTT, uÛÑj·TeT÷ ˝Ò≈£î+&Ü ùd«#·Ã¤>± dü+#·]düTÔHêïsTT. |ü≈£åî\ øÏ\ øÏ˝≤sêeeTT\‘√, eq´ÅbÕDT\ $Vü‰s¡eTT\‘√ Ä eqd”eT˝À ñqï eTTì ÄÅX¯eTeTT\T m+‘√ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± ñHêïsTT. Ä eTTqT\ ÄÅX¯eTeTT\T $XÊ\yÓTÆq n–ï >∑èVü≤eTT\‘√q÷, j·T»„eTTq≈£î ø±e\dæq dü+uÛ≤s¡eTT\‘√q÷, y˚˝≤&ÉT‘·Tqï õ+ø£ #·s¡àeTT\‘√q÷, <äs¡“¤\‘√q÷, n–ïø±s¡´eTTq≈£î ø±e\dæq dü$T<Ûä\‘√q÷, ˙fi¯¢‘√ ì+&ç ñqï bÕÅ‘·\‘√q÷, ‹q&ÜìøÏ ø±e\dæq |òü\eTT\‘√q÷ ì+&ç ñHêïsTT. ˇø£ |üø£ÿqT+&ç y˚<äeT+Å‘·eTT\T #·<äTe⁄‘·Tqï <Ûä«qT\T, eTs=ø£ |üø£ÿ qT+&ç |üPC≤ ø±s¡´Åø£eTeTT\ eT+Å‘· <Ûä«qT\T MqT\ $+<äT>± $q|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ä ÄÅX¯eTeTT\˝À πøe\eTT ‘·|üdüT‡#˚düTø=H˚ eTTqT\T e÷Å‘·y˚T ìedædüTÔHêïs¡T. sêeT\ø£ÎDT\≈£î Ä ÅbÕ+‘·eTT ÅãVü≤à˝Àø£eTT e˝… ø£ì|æ+∫+~. for more books visit www.greatertelugu.org

Post on 14-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  leTű ñHêïsTT.

  Ä eTTqT\ ÄÅX¯eTeTT\T $XÊ\yÓTÆq n–ï>∑èVü≤eTT\‘√q÷, j·T»„eTTq≈£î ø±e\dæq dü+uÛ≤s¡eTT\‘√q÷,y˚˝≤&ÉT‘·Tqï õ+ø£ #·s¡àeTT\‘√q÷,

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  3

  ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£î+≥THêïeTT. e÷≈£î me¬s’Hê n|üø±s¡eTT #˚dæHê,yê] MT

 • leTÅ∑Væ≤+#ê&ÉT. sêeT\ø£ÎDT\T yê&çe+ø£ ì•‘·+>± #·÷#ês¡T.

  yê&ÉT q\¢>± ø=+&É e÷~] ñHêï&ÉT. ø£fi¯ó¢ mÅs¡>± ñHêïsTT.$ø£è‘êø±s¡+‘√ ñHêï&ÉT. yê&ç X¯Øs¡+ n+‘ê s¡ø£Ô+‘√ ‘·&çdæ ñ+~.yê&ç ãT»+ MT∑{Ϻ>±n]#ê&ÉT. yê]ì #·+|ü&ÜìøÏ yê] ∑Zs¡≈£î |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷e#êÃ&ÉT. yê&ç ø£fi¯¢ø£ n+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  5

  m+±&ÉT.

  ªªH˚qT ˇø£ sêø£ådüT&ÉqT. Hê ù|s¡T $sê± ‹+≥÷ ñ+{≤qT.MT yÓ+≥ ñqï á Åd”Ô Hê≈£î ø±yê*. áyÓTqT H˚qT ô|[¢#˚düT≈£î+{≤qT. eTTì y˚wüeTT\˝À ñ+&ç ≈£L&Ü á Åd”ÔìyÓ+≥u…≥Tºø=ì ‹s¡T>∑T‘·÷ bÕ|ü+ #˚düTÔqï $TeTTà\qT #·+|æ‹+{≤qT.μμ nì nHêï&ÉT $sê

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  7

  ns¡D´ø±+&ÉeTT eT÷&Ée düs¡Z.

  ‘êqT sêeT\ø£ÎDT\qT $esê\T n&ÉT>∑T‘·T+fÒ yê[¢±&ÉT sêeTT&ÉT.

  ªªz sêe÷! H˚qT sêø£ådüT&ÉqT. Hêù|s¡T $sê

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  9

  $sê

 • leTű ñ+~. H˚qT ˇ+≥]>±Çø£ÿ&É ñ+fÒ á ns¡D´eTT˝À ñ+&˚ Å≈£Ls¡ eTè>±\T qqTï‹H˚kÕÔsTT.μμ nì ô|

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  11

  $Hêï&ÉT. $sê∑T]Ô+#êqT. ˙uÛ≤s¡́ d”‘·qT, ˙‘·eTTà&ÉT \ø£ÎDTì ≈£L&Ü >∑T]Ô+#êqT. MTs¡T eTVü‰ |üsêÅø£eTe+‘·T\T. MT#˚‹˝À H˚qT m|ü⁄Œ&√ #·#êÃqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Å|ü‘˚´ø£+>±#·+|ü&É+ m+∑T]+∫ #ÓãT‘êqT.

  H˚qT ‘·T+ãTs¡T&ÉT nH˚ ù|s¡T>∑\ >∑+

 • leTÅ=sTT´ rkÕ&ÉT. sêeTT&ÉT $sê=+‘·TMT~ qT+&ç ‘·q ø±\T rkÕ&ÉT. $sê

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  13

  ≈£L&Ü ªªsêe÷ qqTï s¡øÏå+#·Tμμ nì @&Ée± ñ+~ nì >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~. ‘êeTT $sê

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  15

  ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq dü+|òüT≥q\T #·÷#ês¡T. X¯s¡uÛÑ+>∑ eTTì e

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  17

  sêe÷! ˙‘√ e÷{≤¢&ÜqT. Hê≈£î ‘·è|æÔ>± ñ+~. Ç+ø£ H˚qT áX¯Øs¡eTTqT $&ç∫ô|&É‘êqT. ˙e⁄ n˝≤ #·÷dü÷Ôñ+&ÉT.μμ nì nHêï&ÉT.‘·s¡Tyê‘· X¯s¡uÛÑ+>∑ eTVü≤]¸ n–ï >∑T+&ÉeTT @sêŒ≥T #˚sTT+#ê&ÉT.n+± ôVAe÷∑Tì X¯Øs¡eTTqT |üP]Ô>±ø±*Ãy˚dæ+~. X¯s¡uÛÑ+>∑T&ÉT n–ï ≈£î+&ÉeTT qT+&ç qej·TÚeqT&ç>±Å|üø±•dü÷Ô ~e´yÓTÆq s¡÷|ü+‘√ n–ï qT+&ç yÓ\T|ü*øÏ e#êÃ&ÉT.sêeTT&ÉT #·÷dü÷Ô ñ+&É>±H˚ ÅãVü≤à˝Àø£eTT yÓ’|ü⁄≈£î yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.ÅãVü≤à˝Àø£eTT˝À X¯s¡uÛÑ+>∑eTVü≤]¸øÏ |òüTq kÕ«>∑‘·eTT \_Û+∫+~.ÅãVü≤à∑ eTVü≤]¸ì kÕ± ÅãVü≤à˝Àø£eTTq≈£îÄVü‰«ì+#ê&ÉT.

  leTÅ∑ eTVü≤]¸ ÅãVü≤à˝Àø£eTT #˚s¡T≈£îHêï&ÉT.‘·s¡Tyê‘· Ä eqeTT˝À ìedæ+#·T#·Tqï eTTqT\T, ãTTwüß\Tn+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  19

  á sêø£ådüT\T eT+±‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. Ä j·÷ ÅbÕ+‘·eTT\˝À ìedæ+#˚ eTTqT\qT#·+|ü⁄‘·THêïs¡T. yês¡T ô|fÒºu≤

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  21

  düTrø£åí eTVü≤]¸ ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#ê&ÉT.sêeTTì #·÷#ê&ÉT.|üs¡e÷q+∑*+#·T≈£îHêï&ÉT.

  ªªsêe÷! ˙≈£î kÕ«>∑‘·eTT. ˙sêø£#˚ e÷ ÄÅX¯eTeTTq≈£î ˇø£Hê

 • leTÅ∑eTT\ e\q uÛÑj·TeTT Ò̋∑eTT\qT #·+|ü&É+düVü≤»+>±

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  23

  ªªeTVü‰‘êà! sêÅ‹ MT Ä‹∑TZs¡eT÷,e÷‘√ e∫Ãq eTTqT\T ø£*dæ, á ns¡D´eTT˝À ñqï eTTìÄÅX¯eTeTT\qT #·÷∫ ekÕÔeTT. Ä eTTqT\ Äosê«∑T >±ø£! ˙ ÇwüºeTT Å|üø±s¡eTT áeqeTT˝À ñqï eTTì ÄÅX¯eTeTT\qT nìï{Ï̇ ± ñHêïsTT. ìs¡à\yÓTÆq˙s¡T ø£\ »˝≤X¯j·TeTT\T mH√ï ñHêïsTT. ø=+&É\MT~ qT+&ç H˚\MT~øÏ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  25

  e∫Ã+~. ø±s¡D+ ‘Ó*j·T

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  27

  Hê n_ÛÅbÕj·TeTT. nsTTHê n&Ée⁄\T mø£ÿ&É! Äj·TT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  29

  ˇø£ ø£åÅ‹j·TT&ÉT>±, ˇø£ sêE>± H˚H˚ yê] e∑&É+ b˛sTT, yêπs Hê∑Zs¡≈£î e∫à ‘·eTqT ø±bÕ&ÉeTì qqTï n]∆+#ês¡T. n+± H˚qT dæ>∑TZ|ü&Ü*. H˚qT yê]ì ªªH˚qT MT≈£î @$Tùde#˚j·T>∑\qTμμ nì n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT yês¡T #Ó|æŒq e÷≥\qT ˙≈£î#ÓãT‘·THêïqT.

  ªªsêe÷! á ±\T #˚düTÔ+fÒ yê{Ïì bÕ&ÉT#˚düTÔHêïs¡T.n∑\eTT. ø±ì m+‘√ ø£wüº|ü&ç Ä]®+∫q e÷‘·b˛eTVæ≤eT\qT á ˙#·T\ ø√düs¡+ yÓ∫Ã+#·&É+ e÷≈£î Çwüº+ ˝Ò

 • leTű, yês¡T n&É>∑ø£b˛sTTHê, H˚qT yê] ø£cÕº\TrsêÃ*. yê]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*. yêπs n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø£ y˚s¡T#ÓbÕŒ˝≤!

  z d”‘ê! ˙≈£î ‘·–q≥Tº ˙e⁄ #ÓbÕŒe⁄. n+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  31

  yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. kÕj·T+Å‘·eTT nsTT+~. yês¡T ˇø£ düs¡düT‡qTdüMT|æ+#ês¡T.

  Ä düs¡düT‡̋ À qT+&ç ^‘ê˝≤|üq\T, yê

 • leTÅ∑TuÛ≤>∑+˝À ˇø£ >∑èVü≤eTTqT @s¡Œ]∫ n+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  33

  |ü~dü+e‘·‡s¡eTT\T sêeTT&ÉT ˇø£ÿ sêø£ådüTì ≈£L&Ü #·+|ü̋ Ò

 • leTÅ∑düTỐ &ÉT á ns¡D´eTT˝ÀH˚ ÄÅX¯eTeTTì]à+#·Tø=ì ìedædüTÔHêï&ÉT nì yê] >∑T]+∫ ø£∑T]+∫ eTq Ç+{À¢ ô|∑düTÔ´ì k˛∑düÔ´ ÅuÛ≤‘·˝≤ ñHêï&˚!μμ nì nq&É+ eTq+ $+≥÷ñ+{≤eTT. n>∑düÔ´ÅuÛ≤‘· nH˚~ ˇø£ HêqT&ç.)

  sêe÷! ˙e⁄ n>∑düÔ´ ÅuÛ≤‘· ÄÅX¯eTeTT˝À ˇø£ sêÅ‹ ñ+&çeTs¡THê&ÉT n>∑düTỐ ì ÄÅX¯eTeTTq≈£î yÓfi¯ó¢. n>∑düỐ ÅuÛ≤‘· ÄÅX¯eTeTTq≈£î ˇø£ jÓ÷»q ∑düTỐ ì ÄÅX¯eTeTT ñ+~.μμ nìnHêï&ÉT.

  ‘·s¡Tyê‘· sêeTT&ÉT düTr≈£åîíì e∑düTỐ ì ÄÅX¯eTeTTq≈£î ãj·T\T ∑TjÓ÷»qeTT\T Å|üj·÷DeTT #˚dæ n>∑düỐ ÅuÛ≤‘· ÄÅX¯eTeTTqT

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  35

  #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

  |òü\eèø£åeTT\T düeTè~∆>± ø£\ Ä ÅbÕ+‘·eTTqT #·÷∫sêeTT&ÉT \ø£ÎDTì‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT. ªª\ø£ÎD≤! Çø£ÿ&É ñqï|òü\eèø£åeTT\T, |æ|üŒfi¢̄ #Ó≥T¢, ÄÅX¯eTeTT ãj·T≥ ñqï dü$T± e÷] b˛j˚Tyê&ÉT. XÊgeTT\˝À #Ó|üŒã&çqÅXÊ=ŬsqT #·+|æ Ä e÷+düeTT‘√Ä uÛÀø£Ô>± e∫Ãq Åu≤Vü≤àDTq≈£î uÛÀ»q+ ô|fÒºyê&ÉT.

  Åu≤Vü≤àDT&ÉT uÛÀ»q+ #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ªªyê‘ê|”! ãj·T≥≈£îsê!μμ nì _>∑Zs¡>± n]#˚yê&ÉT. Ä Åu≤Vü≤àDTì bı≥º̋ À ñqï yê‘ê|æ

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • leTÅ=Ŭs>± e÷], Ä Åu≤Vü≤àDTì bı≥ºqT N\TÃø=ì ãj·T≥≈£î e#˚Ãyê&ÉT.yê‘ê|æ, Ç\«\T&ÉT Ç∑düTÔ´&ÉT düπsnHêï&ÉT.

  ˇø£ s√E n>∑düTÔ´&ÉT Ç\«\Tì Ç+{ÏøÏ uÛÀø£Ô>± yÓfi≤¢&ÉT.yê‘ê|æ >=Ŭs>± e÷sê&ÉT. Ç\«\T&ÉT yê‘ê|æì #·+|æ Äe÷+düeTTqT e+&ç n>∑düTÔ´ìøÏ e&ç¶+#ê&ÉT. n>∑düTÔ´&ÉT ‘·è|æÔ>±uÛÀ»q+ #˚kÕ&ÉT. ªªJs¡í+ Js¡í+ yê‘ê|æ Js¡í+μμ n+≥÷ ÅuÒyéeT+≥÷Å‘˚HêÃ&ÉT. n+‘˚. n>∑düTÔ´ì bı≥º˝À ñqï yê‘ê|æ Js¡í+ nsTTb˛j·÷&ÉT.Ç~ ‘Ó*j·Tì Ç\«\T&ÉT ªªyê‘ê|”! ãj·T≥≈£î sê!μ nì n]#ê&ÉT.m+‘· n]∫Hê yê‘ê|æ sê˝Ò∑düTÔ´&ÉT qyê«&ÉT. ªªÇ+¬øø£ÿ&ç yê‘ê|æ. yê&ÉT Hê bı≥º˝Àm|ü⁄Œ&√ Js¡í+ nsTTb˛j·÷&ÉT.μμ nHêï&ÉT ‘·q bı≥º ìeTTs¡T≈£î+≥÷.∑düTỐ ì MT± n>∑düTÔ´&ÉT áÅbÕ+‘·+˝À ñqï Åu≤Vü≤àDT\≈£î, eTTqT\≈£î sêø£ådü u≤∑düTÔ´ì k˛∑düÔ´ ÅuÛ≤‘·μμ nì $e]+#ê&ÉT sêeTT&ÉT.

  (á s√E˝À¢ ≈£L&Ü ‘·\T¢\T |üdæ_&ɶ\≈£î ñ>∑TZ, bÕ\T |ü{Ϻq‘·s¡Tyê‘· ªªJs¡í+ Js¡í+ yê‘ê|æ Js¡í+ e÷ nu≤“sTT ‘ê–q bÕ\TJs¡í+μμnì bı≥º MT

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  37

  n+‘·̋ À kÕj·T+Å‘·+ nsTT+~. sêeT\ø£ÎDT\TkÕj·T+dü+∑düỐ ÅuÛ≤‘· ÄÅX¯eTeTT˝ÀìøÏÅ|üy˚•+∫ Äj·Tq≈£î bÕ± n>∑düÔ´ ÄÅX¯eTeTTq≈£îãj·T\T∑düÔ´ ÅuÛ≤‘· #Ó|æŒq >∑Ts¡TÔ\ Å|üø±s¡eTT Å|üj·÷D+#˚düTÔHêï&ÉT.

  ˇø£#√≥ |òü\eèø£åeTT\T yÓT+&ÉT>± ø£ì|æ+#êsTT. Ò̋fi¯ó¢>∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. ôVAeT∑DeTT ø£q|ü&ç+~. eTè>∑eTT\T ‘·eT düVü≤» yÓ’s¡eTTeT]∫ Å|üXÊ+‘·+>± dü+#·]düTÔHêïsTT.

  ªªme] ‘·b˛Å|üuÛ≤e+#˚‘· sêø£ådüT\T á ÅbÕ+‘êìøÏsêe&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤s√ Ä n>∑düỐ eTVü‰ eTTì ÄÅX¯eTeTTÇ

 • leTÅ∑düỐ eTVü‰eTTìì ùd$düTÔ+{≤s¡T.

  á n>∑düỐ eTVü‰eTTì ÄÅX¯eTeTT˝À nã

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  39

  eTq$ #ÓsTT´.μμ nì nHêï&ÉT.

  Ä •wüß´&ÉT \ø£ÎDTì #·÷∫ ªªMTs¡Tmes¡T?μμ nì n&ç>±&ÉT.

  ªªH˚qT sêeTTì ‘·eTTà&ÉqT. \ø£ÎDT&ÉqT, dü∑T]+∫ #Ó|æŒ ekÕÔqT.μμ nì ˝À|ü\≈£î yÓfi≤¢&ÉT.

  n–ï >∑èVü≤eTT˝À ñqï n>∑düTÔ´ì e∑T]+∫ ‘Ó*bÕ&ÉT. Ä e÷≥\T $ìq n>∑düT´&ÉTm+‘√ dü+‘√wæ+#ê&ÉT.

  ªªmH√ïHêfi¢̄ qT+&ç H˚qT sêeTTì

 • leTÅ∑düTỐ ì bÕ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  41

  qs¡ø±ìøÏ b˛‘ê&ÉT.

  sêe÷! ˙e⁄ ø£åÅ‹j·TT&Ée⁄. njÓ÷± ñ+~.

  sêe÷! ˙≈£î ø=ìï Äj·TT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  43

  \ø£ÎDT&ÉT mø£ÿ&É ñ+{≤s√ nø£ÿ&É düTKXÊ+‘·T\T yÓ*¢$s¡TkÕÔsTT.μμnì yê]ì XÊ¢|òæT+#ê&ÉT n>∑düTỐ &ÉT.

  n>∑düT´&ÉT |ü*øÏq e÷≥\T $qï sêeTT&ÉT $qj·T+>± Ç˝≤nHêï&ÉT. ªªHê >∑T]+∫, Hê uÛ≤s¡́ >∑T]+∫, Hê ‘·eTTàì >∑T]+∫‘·eTs¡T Hê\T>∑T eT+∫ e÷≥\T #Ó|æŒq+∑Vü‰ìøÏ bÕÅ‘·T&ÉqT nj·÷´qT. H˚qT án&É$˝À ˇø£ |üs¡íXÊ\ ì]à+#·Tø=ì nø£ÿ&É Hê eqyêdü ø±\eTTqT>∑&É|ü

 • leTű ñ+&ɱ nø£ÿ&É ñ+&Ée#·TÃqT.

  n≥T #·÷&ÉT. nø£ÿ&É ˇø£ eT∑düTỐ ìøÏ qeTdüÿ]+∫ Äj·Tq e

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  45

  ªª˙e⁄mes¡e⁄? Çø£ÿ&É m+±&ÉTsêeTT&ÉT.

  ªªsêe÷! H˚qT ˙≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛sTTHê ˙e⁄ Hê≈£î ‘Ó\TdüT.˙e⁄

 • leTÅ∑*π> |ü⁄Å‘·T\qT Å|üdü$+#·+&ç.μμ nìø√sê&ÉT. yê]˝À n~‹, ~‹, ø±[ø£ nH˚ yês¡T e÷Å‘·eTT ø£X¯́ |ü⁄ìe÷≥ eTìï+#ês¡T. $T–*qyês¡T Äj·Tq e÷≥MT

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  47

  q‘·≈£î $q‘· nH˚ ≈£L‘·Ts¡T |ü⁄{Ϻ+~. ø£X¯´|ü⁄q≈£î Åø√

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  49

  e÷s¡T>± »{≤j·TTe⁄qT |üPõ+#ê&ÉT sêeTT&ÉT. ‘·s¡Tyê‘·»{≤j·TTe⁄ |ü+#·e{ÏøÏ e÷s¡Z+ #·÷|æ+#ê&ÉT. »{≤j·TTe⁄‘√ ø£*dæsêeTT&ÉT, \ø£ÎDT&ÉT d”‘·‘√ düVü‰ |ü+#·e{ÏøÏ yÓfi≤¢&ÉT.

  leTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  51

  |ü⁄wæŒ+∫q ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄«\T ø√düTø=ì e#êÃ&ÉT. \ø£ÎDT&ÉT ì]à+∫q|üs¡íXÊ\qT #·÷∫ d”‘êsêeTT\T eTT>∑T∆\j·÷´s¡T. sêeTT&ÉT\ø£ÎDTì øö>∑*+#·Tø=ì ªª\ø£ÎD≤! Hê ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î eTq≈£î ˇø£nqTyÓ’q |üs¡íXÊ\qT ì]à+∫q+∑\qT Hê>±&ÛÉ|ü]wü«+>∑eTT ‘·|üŒμμ n+≥÷ \ø£ÎDTì Åù|eT‘√ øö>∑*+#·T≈£îHêï&ÉTsêeTT&ÉT. sêeTTì Åù|eT≈£î \ø£ÎDT&ÉT bı+–b˛j·÷&ÉT. ÄÄÅX¯eTeTT˝À sêeTT&ÉT, d”‘·, \ø£ÎDT&ÉT düTK+>± ìedæ+#·kÕ>±s¡T.

  leTÅ

 • leTű ˝Òe⁄. #·*øÏ yÓ#·Ã>±n–ïôVAÅ‘·eTT ∑Zs¡ ñ+&Ée˝…qì ø√]ø£>± ñ+~. |ü+≥\T u≤>±|ü+&ç ø=‘·Ô ±H˚ |æ‘·è∑{Ï uÛ≤>∑eTTq ≈£L&Ü dü÷s¡T´&ÉT‘·q rø£åí‘·qT ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. |ü>∑\T ≈£L&Ü #·*>±\T\T MdüTÔHêïsTT.n&Ée⁄\˝À »+‘·Te⁄\T ≈£L&Ü ‹s¡>∑&É+ Ò̋∑TVü≤\πø |ü]$T‘·yÓTÆHêsTT. eT+#·T ≈£îs¡e&É+‘√ sêÅ‹fi¯ó¢ mes¡÷ Äs¡Tãj·T≥|ü&ÉTø√&É+ Ò̋± n+± ñ+{≤&ÉT. ø±ì Än+± ñ+&ç, bı∑ eT+#·T ø£|üŒ&É+ e\q, dü÷s¡T´&ÉT u≤>±ô|’øÏ e∫ÃHê rø£åí‘· ‘·–Z ì+&ÉT #·+ű H˚\ MT± Ò̋

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  53

  eT± ñ+~. á n&É$˝À ñqï |ü∫Ãø£MT∑\>±H˚ ‘·q ‘=+&ÉeTTqT yÓq≈£îÿ ˝≤π>düT≈£î+~. n+‘Ó+± #·\¢>± ñ+&É≥+ e\q‘ê>∑&ÜìøÏ M\T Ò̋≈£î+&Ü ñ+~ ø£

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  55

  ≈£î

 • leTÅ∑H√àVü‰Hêø±s¡T&Ó’q sêeTTì#·÷∫ X¯Ss¡ŒDK yÓ÷Vü≤|üs¡eX¯ósê\sTT+~. eTqà± ñ+fÒ, ÄyÓT~ u≤qbı≥º.sêeTTì ø£fi¯ó¢ $XÊ\+>± ñ+fÒ, ÄyÓT ø£fi¯ó¢ $ø£è‘·+>± ñHêïsTT.sêeTTì E≥Tº n+± ñ+fÒ ÄyÓT E≥Tº mÅs¡>± $ø±s¡+>± ñ+~.sêeTTì~ yÓ÷Vü≤Hêø±s¡yÓTÆ‘˚ ÄyÓT~ $ø±s¡s¡÷|üeTT. sêeTTìø£+sƒ¡dü«s¡eTT eT± ñ+fÒ ÄyÓT ø£+sƒ¡±s¡∆uÛÑeTTqT‘·\|ædü÷Ô ñ+~. sêeTT&ÉT qej·TÚeqT&ÉT. ÄyÓT ej·TdüTeT[¢q Åd”Ô.sêeTTì e÷≥\T eTè± ñ+fÒ ÄyÓT uÛ≤wü Å>±eT´+>± ø£sƒ√s¡+>±ñ+~. sêeTTì Å|ües¡Ôq ± ñ+fÒ ÄyÓT~ n

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  57

  áyÓT ˙ uÛ≤s¡´ nqT≈£î+{≤qT. uÛ≤sê´düy˚T‘·+>± uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq án&É$˝À m+∑èVü≤düTÔ̋ ≤Ò̋y˚. »{≤p≥eTT\T

 • leTű n‹˝Àø£eTqà

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  59

  y˚düTø√&ÜìøÏ Å|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ Ädæ&é ñ+~>± n+{≤s¡T.nBø±ø£b˛‘˚ #·+|ü&É+, #êe&É+. BìøÏ Å|ürø£ X¯Ss¡ŒDK ø±eT+.Bìì \yé nqs¡T. ø±eT+(\dtº) n+{≤s¡T. n~ ‘Ó\TdüTø√yê*.)

  leTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  61

  ∫qïuÛ≤s¡´>± ñHêï, Äq+± ñ+±eqTø√ sêeTT&ÉT ‘·q n+

 • leTű ‘Ó– |ü&çq eTT≈£îÿ,#Óe⁄\ qT+&ç s¡ø£Ô+ ± ø±s¡T‘·÷ñ+~. yÓ+≥H˚ sêeTTì e~* n&É$˝ÀøÏ bÕ]b˛sTT+~.

  (Ç{°e\ ø=+‘· eT+~ $eTs¡Ù≈£î\T, Åd”Ôyê

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  63

  s¡øÏå+#·Tø√e&É+ sêeTTì

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  65

  |æXÊ#·eTT\T >±˙ mes¡T n&ɶ+ e∫ÃHê düπs yê&çì #·+|ü≈£î+&Ü$&ÉTeqT. #Ó˝…¢˝≤! #Ó|ü⁄Œ. ˙ uÛÑj·T+± #Ó|ü⁄Œ.μμ nì n&ç>±&ÉT Ks¡T&ÉT.

  X¯Ss¡ŒDK ø£fi¯¢qT+&ç ˙fi¯ó¢ ø±s¡T‘·THêïsTT. ø£fi¯ó¢‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ Ks¡Tì‘√ Ç˝≤ #Ó|æŒ+~. ªªmes√ njÓ÷

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  67

  sêø£ådüT\qT dü+Vü≤]+∫ ekÕÔqT. ˙e⁄ Çø£ÿ&˚ ñ+&ç d”‘·qT s¡øÏådü÷Ôñ+&ÉT.μμ nì nHêï&ÉT.

  \ø£ÎDT&ÉT düπs nì d”‘· s¡ø£åD u≤

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  69

  ns¡D´ø±+&ÉeTTÇs¡Te~ ˇø£≥e düs¡Z.

  |ü∑T eT+~ sêø£ådü Ms¡T\qT yÓ+≥u…≥Tºø=ì yÓ[¢qX¯Ss¡ŒDK yÓ+≥H˚ ˇ+≥]>± sêe&É+ #·÷∫ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉTKs¡T&ÉT.

  ªª@+{Ï X¯Ss¡ŒDU≤! @eTsTT+~. ˙e⁄ ø√]‘˚H˚ø£±˙¬ø+± Ç˝≤ n+~ X¯Ss¡ŒDK. ªªeTT≈£îÿ#Óe⁄\÷ ø√sTT+#·Tø=ì s¡ø£Ô+ø±s¡T≈£î+≥÷ @&ÉTÃ≈£î+≥÷ ˙∑Zs¡≈£îe#êÃHê! ˙e⁄ qqTï z

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  71

  ns¡D´ø±+&ÉeTT Çs¡Te~ ¬s+&Ée düs¡Z.

  X¯Ss¡ŒDK ‘·qqT nqï dü÷{° b˛{° e÷≥\T n˙ï eTÚq+>±$Hêï&ÉT Ks¡T&ÉT. nee÷quÛ≤s¡+‘√ ≈£î$T*b˛j·÷&ÉT. n‘·ì˝ÀbÂs¡Twü+ ô|\T¢_øÏ+~. ø√|ü+ ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. X¯Ss¡ŒDKqT#·÷∫ Ç˝≤ nHêï&ÉT.

  ªª ˙≈£î »]–q nee÷qeTT Hê≈£î »]–qfÒº uÛ≤$kÕÔqT.Hê≈£î |ü≥º˝Òq+‘·>± ø√|ü+ edü÷Ô ñ+~. Å|ürø±s¡ C≤«\\˝Às¡–*b˛‘·THêïqT. @±n+~kÕÔqT. Ç~ Hê ìs¡íj·TeTT.μμ nì |ü*ø±&ÉT Ks¡T&ÉT.

  ªªn∑T]+∫ Hê≈£î ‘Ó©j·T∑\yês¡T mes¡THêïs¡T.μμ nì bı–&ç+~.

  X¯Ss¡ŒDK e÷≥\‘√ ñbıŒ+– b˛j·÷&ÉT Ks¡T&ÉT. yÓ+≥H˚‘·q ùdHê|ü‘·T\qT |æ*#ê&ÉT.

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  73

  ªª‘·«s¡>± |ü

 • leTÅ∑Vü≤D ø±\+ø±≈£î+&ÜH˚ sêVüQe⁄ dü÷s¡T´ì $T+>∑T‘·THêï&Ü nqï≥Tº dü÷s¡T´&ÉTndüÔ$T+#ê&ÉT. Äø±X¯+qT+&ç ñ˝≤ÿbÕ‘·+ »]–+~. dü«\Œ+>±uÛÑ÷$T ø£+|æ+∫+~. s¡

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  75

  Äø±+øÏådüTÔHêïs¡T. Ç+ø£ ô|’qT+∫ ±$T, |üè∑eTT&ÉT, ∑TD>∑D≤\T Å|ü‹_+_düTÔHêïsTT.ñ±$TRR|üøÏå˝≤ ‹]π>yê&ÉT. j·T»„X¯Å‘·Te⁄Rj·T»„eTT\qT bÕ&ÉT#˚ùdyê&ÉT, $Vü≤+>∑eTT&ÉTR|üøÏå˝≤ m–πsyê&ÉT,|üs¡Twüß&ÉTRm|ü⁄Œ&É÷ |üs¡Twü+>±, ø£]ƒq+>± e÷{≤¢&˚yê&ÉT,s¡T~ÛsêX¯qT&ÉTRs¡ø£Ô+‘êπ>yê&ÉT.). Mπs ø±≈£î+&Ü∑Ts¡Tsêø£ådü ùdHêHêj·T≈£î\T ‘·eT ‘·eT ùdq\‘√ q&ÉTdüTÔHêïs¡T.Ms¡+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  77

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  79

  Ks¡Tì Ä»„qT n+

 • leTÅ∑»eTT\qT #·+bÕ&ÉT. |ü‘êø£eTT\qT$]#ê&ÉT. s¡~∏≈£î\T, Ä•«≈£î\T, |ü± u≤DÅ|üjÓ÷>∑+ #˚dü÷Ô yês¡T $dæ]q HêHês¡ø±\Äj·TT∑Tq Ks¡Tìe

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  81

  Ä Å|üø±s¡+>± sêø£ådüT\≈£î sêeTTìøÏ |òüTÀs¡j·TT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  83

 • leTű$T, |üè∑eTT&ÉT, ∑\ q÷s¡Tu≤DeTT\‘√q÷, eTs√ yÓsTT´eT+~ì yê&ç nsTTq u≤DeTT\‘√q÷dü+Vü≤]+#ê&ÉT. sêeTTì #˚‘· #·+|üã&ɶ sêø£ådüT\ X¯Øs¡eTT\‘√ ÄÅbÕ+‘·eT+‘ê ø£|üŒã&çb˛sTT+~.

  @ yêVü≤qeT÷ ˝Ò≈£î+&Ü, Ç‘·s¡ ôd’q´kÕj·TeTT ˝Ò≈£î+&ÜsêeTT&ÉT ˇ+≥]>±

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  85

  ns¡D´ø±+&ÉeTT Çs¡Te~ @&Ée düs¡Z.

  Å‹•s¡düT‡&ÉT nH˚ ôd’Hê´~Û|ü‹ Ks¡T&ÉT sêeTTì yÓ’|ü⁄

 • leTÅ∑T+&Ó\≈£î >∑T]ô|{Ϻ ø={≤º&ÉT. eTs=ø£ Hê\T>∑Tu≤DeTT\‘√ Å‹•s¡T&ÉT møÏÿq s¡∑TÅs¡eTT\qT#·+bÕ&ÉT. Å‹•s¡T&ÉT ‘˚s¡Tø=H˚ ˝À|ü\ sêeTT&ÉT n‘·ì s¡∑T+&Ó\≈£î >∑T]ô|{Ϻ sêeTT&ÉT Hê\T>∑T u≤DeTT\qTÅ|üjÓ÷–+#ê&ÉT. eTs=ø£ eT÷&ÉT u≤DeTT\qT dü+~Û+∫ Å‹•s¡TìeT÷&ÉT ‘·\\qT K+&ç+#ê&ÉT. Å‹•s¡Tì ‘·\\T ‘ê{Ïø±j·T\e÷~] H˚\MT

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  87

  ns¡D´ø±+&ÉeTTÇs¡Te~ mì$T±H˚ ñ+~. m+

 • leTÅ={≤º&ÉT.eTs=ø£ u≤D+‘√ sêeTTì ø£e#·eTTqT $]#ê&ÉT. sêeTTì ø£e#·eTT$]– H˚\MT∑düÔ´eTVü‰eTTì Ç∫Ãq yÓ’wüíe

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  89

  Ks¡Tì s¡

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  91

  sêeTTì dü÷{° b˛{° e÷≥\T $qï Ks¡T&ÉT nee÷quÛ≤s¡+‘√ ø√|ü+‘√ s¡–*b˛j·÷&ÉT. ªªz sêe÷! Ç∑T&ÉT≈£î+≥THêïe⁄. Hê ôd’q´eTT q•+∫Hê H˚qT Ç+ø± ã‹πøñHêïqT. n|ü⁄Œ&˚ qqTï ¬>˝≤Ãqì >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïe⁄. ìqTï ˙y˚n_Ûq+~+#·T≈£î+≥THêïe⁄.

  ˙≈£î ‘Ó\Tk˛ Ò̋

 • leTÅ∑∑

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  93

  ˙ ø£+sƒ¡eTTqT ‘Ó>∑qs¡T≈£î‘êqT. ˙ HÓ‘·TÔs¡T‘√ uÛÑ÷e÷‘·qT‘·&ÉT|ü⁄‘êqT. ˙≈£î uÛÑ÷|ü‘·qeTT ‘·|üŒ

 • leTÅ∑+‘√ ±K+&ç+#ê&ÉT. yÓ+≥H˚ sêeTT&ÉT y˚sTT u≤DeTT\qT ˇø£± dü+~Û+∫ Ks¡Tì X¯Øs¡+ n+‘ê ‘·÷≥T¢ |ü&˚≥Tº ø={≤º&ÉT.Ks¡Tì X¯Øs¡+ qT+&ç s¡ø£Ô+ »\bÕ‘·+˝≤>± ãj·T≥≈£î ñ]øÏ+~. ‘·qX¯Øs¡+ n+‘ê HÓ‘·TÔs¡T ø±s¡T‘·T+&É>± Ks¡T&ÉT sêeTTì MT~øÏ|üs¡T¬>‘êÔ&ÉT. sêeTT&ÉT Äπ>ïj·÷geTTqT dü+~Û+#ê&ÉT. Ks¡Tì>∑T+&Ó\≈£î >∑T]ô|{Ϻ ø={≤º&ÉT. Ä ngeTT Ks¡Tì >∑T+&Ó\qT N*Ã+~.Ks¡T&ÉT yÓTT± øÏ+∑&É nsTT+~.

  Ä

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  95

  |üHÓï+&ÉT ì$TwüeTT\ bÕ≥T »]–+~.) sêeTTì Ms¡́ eTTqT|üsêÅø£eTeTTqT j·TT±H˚ d”‘· ‘·q uÛÑs¡Ô sêeTTì n_Ûq+± øö>∑*+#·T≈£î+~. ‘·s¡Tyê‘· d”‘êsêeTT\T ãj·T≥≈£îe#êÃs¡T. j·TT∑q+

 • leTűH˚ eTq≈£î sêe÷j·TD uÛ≤s¡‘· >±

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  97

  nee÷ì+#ê&ÉT.

  4.sêeTsêeD j·TT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  99

  á Å|üø±s¡+>± sêe÷j·TD, uÛ≤s¡‘· ø£±\T e÷]Hê eTqTwüß\T, yê] ãT± ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\T,≈£î≥T+u≤\T $&çb˛e&É+, yÓ’sê\T, yÓ’wüe÷´\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT.n+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  101

  ªªnjÓ÷∑s¡eTTqT |ü]bÕ*+#·T ± Ks¡Tì, ±dü+Vü≤]+#ê&ÉT.μμ nì eTs¡˝≤ ≈£î¢|üÔ+>±H˚ #ÓbÕŒ&ÉT @+ #Ó_‘˚@eTe⁄‘·T+± ì≥÷ºsêÃ&ÉT.sêeDTì˝À Ç~es¡≈£î ñqï ø√|ü+ kÕúq+˝À Ä˝À#·q #√≥T#˚düT≈£î+~. ªªnø£+|üHê! sêeTT&ÉT ˇ+≥]>± »qkÕúqeTTq≈£îe#êÃ&Ü Ò̋ø£ Ç+ű&ÉT, sêeTTì yÓqTø£ ñqï X¯≈£îÔ\T @$T{À ‘Ó\TdüT≈£î+∑Z>±H˚ nø£+|üqT&ç˝À ∑T]+∫ #Ó|üŒkÕ>±&ÉT.

  ªªÄ sêeTT&ÉT eTVü‰‘˚»düT‡ ø£\yê&ÉT. düs¡«ÅX‚wü˜

 • leTÅ∑\ düeTs¡Tú&ÉT.sêeTT&ÉT uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\qT @ø£+ #˚j·T>∑\ Ms¡T&ÉT. dü|üÔdüeTTÅ∑\ |üsêÅø£eTXÊ*.sêeTT&ÉT á ˝Àø£eTT\qìï{Ï̇ HêX¯q+ #˚dæ eTs¡̋ ≤ düèwæº+#·>∑\y˚T{Ï. (düèwæº, dæú‹, \j·Tø±s¡≈£î&ÉT nì ns¡ú+. sêeTT&ÉT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉTnì nø£+|üqT&Ï n_ÛÅbÕj·T+). z sêeD≤! ˙e⁄>±˙, ˙ sêø£ådüôd’q´eTT ø±˙ sêeTTì »sTT+#·&É+ ø£\¢. ˙y˚ ø±

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  103

  Åd”Ô\T>±˙, n|ü‡s¡dü\T ø±˙ n+± $q|ü&ܶsTT. ˇø£

 • leTű Çø£ÿ&É≈£î eùdÔHê≈£î @

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  105

  Ç≥Te+{Ï Ä˝À#·q ø£*–+#ê&ÉT. ªªd”‘·qT n|üVü≤]+#ê*μμ nH˚Ä˝À#·H˚ ˙ düs¡«HêX¯HêìøÏ ± \+ø£qT bÕ*+#·T. ˙uÛ≤s¡́ \‘√ düTœ+#·T. sêeTT&çì ‘·q uÛ≤s¡́ ‘√ Ä n&É$˝ÀH˚ ñ+&É̇ .sêeTTì CÀ*øÏ b˛≈£î.μμ nì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT e÷Ø#·T&ÉT. sêeDT&ÉTe÷Ø#·Tì e÷≥\T $ì ‹]– \+ø£≈£î yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.

  leTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  107

  ns¡D´ø±+&ÉeTT eTT|üŒ~ ¬s+&Ée düs¡Z.

  ‘·q nqï\T Ks¡T&ÉT,

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  109

  j·T»„eTT\qT HêX¯q+ #ù̊dyê&ÉT. sêeDT&ÉT Åu≤Vü≤àDT\qT,ãTTwüß\qT, eTTqT\qT Å≈£Ls¡+>± #·+ù|yê&ÉT. n‘·ì Vü≤è∑Tq sêeDTì e± ã+>±s¡Tdæ+Vü‰düqeTT MT∑eTT\T, n+‘·:|ü⁄s¡ Åd”Ô\‘√ø±eTdüTU≤\T nqTuÛÑ$düTÔHêïyê! ˙ sê»´eTT˝À @$T »s¡T>∑T‘·÷ñ+ös¡$+#·s¡T. n~ ‘Ó\TdüTø√! sêE @ ø±\+˝À #˚j·÷*‡q

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • leTÅ∑s¡÷ø£‘·‘√ Å|üe]Ô+#ê*. n˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ ˙≈£L,e÷eT÷\T eTìwæøÏ ‘˚&Ü Ò̋∑÷&ÛÉ#ês¡T\Tø£fi¢̄̋ ≤+{Ï yês¡T. yê]ì ˙e⁄ ìs¡¢ø£ǻ + #ù̊dÔ, ˙e⁄ >∑T&ç¶yê&ç øÏ+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  111

  ì\Te˙&É̋ Ò≈£î+&Ü #˚kÕ&ÉT. Çe˙ï ˙≈£î ‘Ó*j·Te⁄. ˙ düTKeTT\T,uÛÀ>∑̋ ≤\dü‘· ˙~. n~Ûø±s¡ eT∑sê«+∑Ts¡TÔô|≥Tºø√! ˙ ˝≤+{Ï >∑sê«+∑&ç¶|üs¡ø£ ø£Hêï V”≤q+>± #·÷&Éã&É‘ê&ÉT.(n+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  113

  ã\|üsêÅø£eTeTT\T @bÕ{Ï$? n‘·qT m˝≤ ñ+{≤&ÉT? n‘·&ÉT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  115

  nì|æ+∫+~. ˙≈£î ≈£L&Ü n±HÓ’Hê rdüTø=ìsê! ˙ uÛ≤s¡´>± #˚düTø√!

  sêø£åùd+Å

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  117

  sêeDT&ÉT Å|üj·÷DÏdüTÔqï Å|ü∑s¡T&ÉTì ãs¡Te⁄≈£î Äø=eTà ô|fiô̄|fi¯eTì $]–+~. Ä ø=eTà $]–‘˚

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  119

  ªªz ‘ê‘ê! e÷Ø#ê! H˚qT #Óù|Œe÷≥\qT ÅX¯± $qT.Å|üdüTÔ‘·eTT H˚qT #ê˝≤ ø£cÕº\˝À ñHêïqT. qTy˚« Hê≈£î e÷s¡Z+#·÷|æ+#ê*. Hê k˛

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  121

  n|ü⁄Œ&ÉT d”‘· ˇ+≥]>± ñ+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT H˚qT d”‘·qTn|üVü≤]kÕÔqT.

  ‘·q uÛ≤s¡́ d”‘· Ò̋ø£b˛e&É+‘√ sêeTT&ÉT e÷qdæø£+>±,XÊØs¡ø£+>± ã\+ ø√˝ÀŒ‘ê&ÉT. n|ü⁄¶&ÉT düeTj·T+ #·÷∫ H˚qTsêeTTì dü+Vü≤]kÕÔqT. j·TT

 • leTű e÷{≤¢&˚yêfi¯ó¢ ñ+{≤s¡T ø±˙ ˙≈£î Væ≤‘·eTT #Óù|Œyêfi¯ó¢ñ+&És¡T. ˇø£y˚fi¯ n˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ ñHêï ˙˝≤+{Ï sêE\T yêfi¯ó¢ #Óù|Œe÷≥\T $qs¡T. m+± ‘√#·e⁄ø±ã{Ϻ.

  ˙e⁄ me] MT∑T]+∫ ‘Ó*dæ ñ+&˚~. ˙≈£îsêeTTì >∑T]+∫ @MT ‘Ó*j·T∑TDe+‘·T&ÉT, |üsêÅø£eTe+‘·T&ÉT. Ms¡T&ÉT. sêeTT&ÉT ‘·\T#·T≈£î+fÒá uÛÑ÷$T MT∑\&ÉT.sêeTT&ÉT n+‘· düeTs¡Tú&ÉT.

  Ç|ü⁄Œ&ÉT ˙e⁄ d”‘· >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄. Ä d”‘· ˙≈£îeTè‘·T´e⁄ nsTT+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  123

  z sêeD≤! ˙ e+{Ï yê&ÉT sêE>± ñ+fÒ, Ä sêCÒ ø±

 • leTű sê»´+ #˚düTø√. sêeTTì CÀ*øÏyÓfi¯¢≈£î. ø√] ø√] sêeTTì ø√|üC≤«\˝À |ü&ç ∑∆+ø±≈£î.

  sêeTTì s¡ø£åD˝À ñqï+‘· ø±\eTT d”‘·qT ˙e⁄Vü≤]+#·˝Òe⁄. Ä d”‘· ≈£L&Ü sêeTTì $&ç∫ ñ+&É˝Ò

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  125

  sêeTT&ç‘√ Hê kÕ«qTuÛÑe+ >∑T]+∫ #ÓãT‘êqT $qT.n|ü⁄Œ&ÉT ˙≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~, sêeTTì‘√ yÓ’s¡+ eT+∫

 • leTű&ÉT. ∑u≤ $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT j·T»„+ #˚düTÔqïy˚~ø£ e

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  127

  14,000 y˚\ eT+~ì eTTVüAs¡Ôø±\+˝À #·+bÕ&ÉT. ø±ã{ϺsêeTT&ç‘√ $s√∑s¡eTT ± düeTTÅ∑s¡+ HêX¯q+ #Ój·T´≈£î. ÇqTeTT‘√ ≈£L&çq n–ï düyÓTà≥± ñqï ø±s¡D+>± \+ø±q>∑s¡+ n+‘êÄ|ü± sêø£ådüT\T n+‘ê eTs¡DÏùdÔ,yê] uÛ≤s¡́ \≈£î ~≈£îÿ me«s¡T. ˇø£ÿ Åd”Ô ø±s¡D+ m+‘√eT+~sêø£ådüÅd”Ô\qT nHê± #˚kÕÔyê! qTe⁄« d”‘·qT n|üVü≤]+∫q≥Tºyêfi¯¢qT ≈£L&Ü me¬s’Hê n|üVü≤]ùdÔ yêfi¯¢≈£î ~¬øÿe«s¡T?

  z ±! ˙≈£î m+‘√ eT+~ n+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  129

  ˇø£kÕ] Hê≈£î sêeTT&ÉT ‘ês¡dü|ü&ܶ&ÉT. n+‘·≈£î eTT+∑\&ÉT nì nqTø=HêïqT.n+‘·≈£î eTT+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  131

  ns¡D´ø±+&ÉeTT q\Tã± #Ó|æŒq Væ≤‘√≈£îÔ\T sêeDTìøÏs¡T∫+#·˝Ò

 • leTÅ∑´yÓTÆq e÷≥\T e÷Å‘·y˚T #ÓbÕŒ*. Çwüº+e∫Ãq≥Tº #Ó|üŒ≈£L&É

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  133

  Vü‰ \ø£ÎD≤μμ nìô|± sêeTTì >=+‘·Tø£‘√, sêeTT&ÉT n]∫q≥Tºns¡Te⁄. ÄÅX¯eT+˝À ñqï \ø£ÎDT&ÉT Ä ns¡T|ü⁄\T $+{≤&ÉT. ø£+>±s¡T|ü&ÉT‘·÷ sêeTTì yÓ± rdüTø=ì ekÕÔqT. ˙e⁄ sêeT u≤DeTTq≈£în+‘·TÔ. ˙ Çwüº+ e∫Ãq≥Tº yÓ[¢b˛. ˙e⁄ Hê≈£î á |üì#˚dæ ô|&ç‘˚, ˙≈£î Hê sê»´+˝À ns¡ú sê»´+ ÇkÕÔqT.

  z e÷Ø#ê! yÓ+≥H˚ ãj·T\T

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  135

  Væ≤‘·+ #Ó|æŒ, eT+∫ e÷s¡Z+˝À q&ç#˚≥Tº #Ój·÷´*. n≥Te+{ÏeT+Å‘·T\T ˙ e∑T‘·Tqï

 • leTÅ=q Ò̋&ÉT. n≥Te+{Ï sêE≈£î sê»´eTTqTbÕ*+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò±, sêE ≈£L&Ü yê]‘√ bÕ≥T q•+∫b˛‘ê&ÉT. Å|üC≤πøåe÷ìï eT]∫q sêE bÕ\q˝À Å|ü»\T nwüºø£cÕº\bÕ\e⁄‘ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˙e⁄ rdüT≈£îH˚ á ìs¡íj·T+‘√ ˙‘√bÕ≥Tne÷j·T≈£î …̋’q ˙ Å|ü»\T ≈£L&Ü q•+∫b˛‘ês¡T.

  z sêeD≤! Hê≈£î m≥÷ #êe⁄ ‘·|üŒ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  137

  H˚qT @$T #Ó|æŒHê ˙e⁄ $qe⁄ nì Hê≈£î ‘Ó\TdüT. ø±˙#Ó|üŒ&É+ Hê

 • leTűH˚ H˚qT d”‘·qT rdüTø=ì Ç≥Te#˚ÃkÕÔqT.μμ nì e´eVü‰sêìï #ê˝≤ ‘˚*>±Z ‘˚˝ÒÃXÊ&ÉT sêeDT&ÉT.

  ‘·s¡Tyê‘· sêeDT&ÉT, e÷Ø#·T&ÉT DZ&ç± #·÷dü÷Ô ñ+~. ø±ùd|ü⁄ n˝≤ Ä&ÉTø=ì, ø=+#Ó+ ùd|ü⁄n\dü≥>± |ü&ÉTø=+~. eTs¡̋ ≤ Ò̋∫ ¬>+‘·T‘·÷ ÄÅX¯eT ’Hê d”‘·

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  139

  Ç+‘·˝À ø=ìï ˝Òfi¯ó¢ nø£ÿ&É≈£î >∑T+|ü⁄>± e#êÃsTT. áe÷j·T˝Ò&ç ≈£L&Ü yê{Ï‘√ ø£*dæ Ä&ÉT‘·÷ ñ+~. ø±ì $T–*q ˝Òfi¯ó¢á e÷j·T˝Ò&çì yêdüq #·÷∫ m+&ÉT‘·THêïsTT. e÷Ø#·Tq≈£î Ä ˝Òfi¯¢qT #·÷düTÔ+fÒ yê{Ïì ø£sê ø£sêq$T* ‹Hê\ì eTVü‰ø√]ø£>± ñ+~. ø±ì ‘êqT ñqï |ü]dæú‘·T\˝ÀÄ |üì #˚j·T≈£L&ɱ#·÷∫+~ d”‘·. Ä ns¡D´+˝À n+‘·es¡≈£L n≥Te+{Ï ˝Ò&çì d”‘·#·÷&É̋ Ò

 • leTÅ∑eTT ø£q|ü&ç+~. d”‘·≈£î dü+‘√wüeTT, ÄX¯Ãs¡́ eTT π̌økÕ]ø£*>±sTT.

  ªªÄs¡́ |ü⁄Å‘ê! \ø£ÎD≤! s¡+&ç! ‘·«s¡>± s¡+&ç. Çø£ÿ&É≈£î s¡+&ç. Ç≥T#·÷&É+&ç. á ˝Ò&çì #·÷&É+&ç. nu≤“! m+‘· u≤>∑T+± ñ+∑ã>∑u≤ nø£ÿ&É≈£î e#êÃs¡T. d”‘· yê]øÏÄ Ò̋&çì #·÷|æ+∫+~. d”‘·‘√ bÕ≥T sêeTT&ÉT ≈£L&Ü Ä eTè>∑eTTqT#·÷∫ Äq+~+#ê&ÉT. ø±ì \ø£ÎDTìøÏ Ä eTè>∑eTTqT #·÷∫nqTe÷q+ ø£*–+~.

  ªªsêe÷! á eTè>∑eTT kÕe÷q´ eTè>∑eTT e÷~] Ò̋∑y˚wüeTT ∑eTTø±

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  141

  Ò̋&ç uÛÑ÷˝Àø£eTT˝À ñ+≥T+

 • leTű |ü≥Tºø√˝Òø£ b˛‘˚,ø£̇ düeTT Bì #·s¡àeTTqT nHêï Hê≈£î ãVüQeT‹>± Çe«+&ç. H˚qT± Åù|eT>± n&ç–+~ d”‘·.

  sêeTTìøÏ ≈£L&Ü Ä eTè>∑eTTqT #·÷ùdÔ Äq+∑eTTqT ø±yê*n+≥÷ ñ+~. ‘·q≈£î ≈£L&Ü Ä eTè>∑eTTqT y˚{≤&Ée …̋qì ø√]ø£>±ñ+~. n+± ñ+~. Hê≈£î #·÷&É Ç≥Te+{Ï eTè>∑eTTqTeTqeTT á

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  143

  \ø£ÎD≤! kÕ± sêE\T $H√∑eTT\qT #·+|ü⁄‘ês¡T. yê{Ï e÷+düeTTqT‹+{≤s¡T. n~ ø£åÅ‹j·TT\≈£î düVü≤»eTT. ø±ã{Ϻ eTqeTT áeTè>∑eTTqT #·+|æ ∑#·s¡àeTT MT± Äd”qT\eTT ne⁄‘êeTT. @ eTè>∑#·s¡àeTT ≈£L&Ü Bì #·s¡àeTT n+‘· eTè± ñ+&É

 • leTÅ∑eTTqT #·+|æ ± ñqï d”‘·qT H˚qT e#·TÃes¡≈£L C≤Å>∑‘·Ô>± s¡øÏådü÷Ô ñ+&ÉT.\ø£ÎD≤! ø±yê\+fÒ »{≤j·TTe⁄ kÕj·T+ rdüTø√. ˙e⁄, »{≤j·TTe⁄ø£*dæ d”‘·qT C≤Å>∑‘·Ô>± s¡øÏådü÷Ô ñ+&É+&ç.μμ nì |ü*ø±&ÉT sêeTT&ÉT.

  leTÅ∑e düs¡Z.

  á $± sêeTT&ÉT \ø£ÎDTìøÏ Ä ˝Ò&çì #·+bÕ* nqï ‘·qìs¡íj·÷ìï, d”‘· >∑T]+∫ rdüTø√e\dæq C≤Å>∑‘·Ô\T #ÓbÕŒ&ÉT. ˇø£ ø£‹Ôì‘·q q&ÉTeTT≈£î ø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. +‘·T‘·÷ ± bÕ]b˛j·÷&ÉT. n~#·÷∫ sêeTT&ÉT Ä eTè>∑eTT yÓ+≥ |üs¡T¬>‘êÔ&ÉT. e÷Ø#·T&ÉTsêeTTìøÏ ∫øÏÿqfÒº ∫øÏÿ eTs¡˝≤ ± |üs¡T¬>‘·TÔ‘·THêï&ÉT.sêeTT&ÉT ‘·q u≤DeTT\‘√ ± ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥÷ |üs¡T¬>&ÉT‘·THêï&ÉT

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  145

  e÷Ø#·T&ÉT. yÓTs¡T|ü⁄ r>∑e˝… ˇø£ ø£åD+ ø£q|ü&ÉT‘·÷ eTs=ø£ ø£åD+e÷j·TeTÚ‘·÷ bÕ]b˛‘·THêï&ÉT e÷Ø#·T&ÉT.

  sêeTTìøÏ |ü≥Tº±ìï yÓ+ã&çdüTÔHêï&ÉT.Ä Å|üø±s¡+>± e÷Ø#·T&ÉT sêeTTì |üs¡íXÊ\≈£î ± rdüTø=ìyÓfi≤¢&ÉT. sêeTTìøÏ $|üØ‘·+>± ø√|ü+ e∫Ã+~. ˇø£ ∫qï õ+ø£|æ\¢‘·q≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü bÕ]b˛sTT+∑eTT\qTdüèwæº+#·Tø=ì Ä Ò̋fi¢̄>∑T+|ü⁄˝À ‘êqT yÓT]dæb˛‘·÷ sêeTTì eTT+±&ÉT‘·THêï&ÉT.

  sêeTTìøÏ ø√|ü+ô|]–+~. ˝Ò∫ eTs¡˝≤ |üs¡T¬>‘êÔ&ÉT.e÷Ø#·T&É÷ n+‘êÔ&ÉT. sêeTT&ÉT ˇø£ ~yê´geTTqTdü+~Û+#ê&ÉT. Ä ˝Ò&çøÏ >∑T]ô|{Ϻ Å|üjÓ÷–+#ê&ÉT. Ä ~yê´geTTì|ü⁄Œ\T ø£≈£îÿ≈£î+≥÷ Ä Ò̋&çì ‘·s¡TeTT‘·÷ ∑T+&Ó\T N*Ã+~. Ä

 • leTÅ∑Zs¡>± n]#ê&ÉT. e÷Ø#·T&ÉT ‘·q uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq sêø£ådüdü«s¡÷|üeTT‘√ H˚\MT

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  147

  ns¡D´ø±+&ÉeTT q\Tã~ ◊=+‘·T e÷]à sêeTTì >=+‘·T‘√ ªªVü‰ d”‘ê! Vü‰\ø£åD≤!μμ n+≥÷ n]∫q ns¡T|ü⁄\T ÄÅX¯eT+˝À ñqï d”‘·≈£î, ãj·T≥ì\ã&ç ñqï \ø£ÎDTìøÏ $q|ü&ܶsTT..

  \ø£åDT&ÉT Ä ns¡T|ü⁄\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ Ò̋

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  149

  sêeTTì s¡øÏå+#·&Éy˚T Å|ü

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  151

  ªªne÷à d”‘ê! ˙≈£î m˝≤ ã

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  153

  ns¡D´ ø±+&ÉeTT q\Tã~ Äs¡e düs¡Z.

  d”‘· e÷{≤¢&çq |üs¡TwüyÓTÆq yêø£´eTT\≈£î u≤

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  155

  dü+#·]+#·T á ns¡D´ ÅbÕ+‘·eTTq≈£î ∑+± m+±&ÉT sêeDT&ÉT.

  Åu≤Vü≤àDT&ÉT, düHê´dæ y˚wüeTT˝À ñqï sêeDTìøÏ d”‘·ns¡È´eTT, bÕ∑TeTàeTT e

 • leTÅ∑T]+∫ >∑T∫Ã>∑T∫à n&ÉT>∑T‘·T+fÒ, d”‘· eTqdüT˝À Ç˝≤ nqT≈£î+~.

  ªªÇ‘·&ÉT düHê´dæ. Åu≤Vü≤àDT&ÉT. ô|’>± n‹~Û. áj·Tq n&ç–q$esê\T #Ó|üŒø£b˛‘˚ X¯|ækÕÔ&˚yÓ÷. ñqï$ ñqï≥Tº #Ó_‘˚ ‘·ù|Œ$T{Ïμμnì eTqdüT˝À nqTø=+~. n|ü⁄Œ&ÉTsêeDTì #·÷∫ Ç˝≤ n+~.

  ªª z Åu≤Vü≤àD√‘·Ôe÷! H˚qT $T~∏˝≤ q>∑sêìøÏ sêE »q≈£îì≈£îe÷¬sÔqT. njÓ÷∑sê~Û |ü‹ ∑eTT\T nqTuÛÑ$+#êqT.

  Hê uÛÑs¡Ô sêeTTìøÏ |ü{≤º_Ûùwø£ düeTj·TeTT˝À e÷e÷eT>±] eT÷&Ée uÛ≤s¡́ ¬ø’ø£ Äj·TqqT ¬s+&ÉT es¡eTT\T ø√]+~.ˇø£{Ï sêeTTì ns¡D´yêdüeTT. ¬s+&Ée~ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT uÛÑs¡‘·Tì|ü{≤º_Ûùwø£eTT. n|ü⁄Œ&ÉT Hê uÛÑs¡Ô≈£î 25 dü+e‘·‡sê\T. Hê uÛÑs¡Ô|ü{≤º_Ûùwø£eTT Ä–b˛sTT+~. ‘·+Å&ç e÷≥ Å|üø±s¡eTT Hê uÛÑs¡Ô [email protected]¯ó¢ ns¡D´yêdüeTT #˚düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq düVü≤± H˚qT≈£L&Ü Äj·Tq‘√ bÕ≥T ns¡D´yêdüeTT #˚düTÔHêïqT. Äj·Tq düe‹‘·*¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT \ø£ÎDT&ÉT ≈£L&Ü e÷‘√ ns¡D´eTT\≈£î e#êÃ&ÉT. Ä

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  157

  Å|üø±s¡+>± y˚TeTT eTT>∑TZs¡eTT á ns¡D´eTT˝À ìqdædüTÔHêïeTT. HêuÛÑs¡Ô sêeTT&ÉT, Hê eT]~ \ø£ÎDT&ÉT n&É$˝À ˇø£ õ+ø£qTy˚{≤&É{≤ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. yês¡T ‘=+√Å‘·HêeTeTT\T @$T{Ï? á ± m+∑T‘·THêïs¡T?μμ nì m

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  159

  düeTTÅ∑T nsTT‘˚ qTe⁄« ∑s¡T&ÉT&ÉT nsTT‘˚qTe⁄« ø±øÏ. sêeTT&ÉT HÓeT* nsTT‘˚ qTe⁄« ˙{Ï ø=+>∑. sêeTT&ÉTVü≤+dü nsTT‘˚ qTe⁄« Å>∑∑‘·Ô!μμnì nqï~ d”‘·.

  ø±˙ d”‘·≈£î ˝À˝À|ü\ uÛÑj·T+>±H˚ ñ+~. Ä uÛÑj·T+‘·≥Tºø√ Ò̋ø£ H˚\MT∑T]+∫ Ç+ø± #Ó|üŒHês¡+_Û+#ê&ÉT.

  leTű ‘Ó*j·T

 • leTÅ∑s¡eTTqT $&ç∫ ¬ø’̋ ≤dü+˝À ‘·\±\˝À eTTì–q ˙≈£îkÕe÷q´e÷qe⁄&Ó’q sêeTT&ÉT mqï{Ïø° >∑Ts¡TÔ≈£îsê&ÉT.

  ˙≈£î ‘Ó\Tk˛ ˝Ò

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  161

  ø±\eT÷ ˙e⁄ á »qà˝À njÓ÷

 • leTÅ∑{Ϻ>± #·]#ê&ÉT. ô|± >±+Å&ç+#ê&ÉT.

  ªªz d”‘ê! ˙πøyÓTÆHê |æ#êÃ! Hê e÷≥\T ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò∑T]+∫, Hê ◊X¯«s¡́ eTT >∑T]+∫, Hê |üsêÅø£eTeTT >∑T]+∫, HêyÓ’uÛÑeeTT >∑T]+N m+‘· #Ó|æŒHê ˙ #Ó$øÏ mø£ÿ&É+ ˝Ò∑T]+∫ ˙≈£î u≤>± ‘Ó*j·T

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  163

  kÂ+∑\

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  165

  »{≤j·TTe⁄ ø£ì|æ+#ê&ÉT. ªªz »{≤j·TTeP! Ç≥T #·÷&ÉT. H˚qT!d”‘·qT! á sêø£ådüT&ÉT qqTï n|üVü≤]+#·Tø=ì rdüTø=ì b˛‘·THêï&ÉT.á $wüj·T+ sêeTTìøÏ #Ó|ü⁄Œ. M&ÉT sêø£ådüT&ÉT. Å≈£Ls¡T&ÉT. #˚‹˝ÀÄj·TT∑T]+∫ sêeTTìøÏ ‘Ó*j·TC…sTT´. qqTï á ∑‹ sêeTTìøÏ \ø£ÎDTìøÏ ‘Ó*j·TC…sTT´.μμnì _>∑Zs¡>± ns¡Tdü÷Ô ñ+~ d”‘·.

  leTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  167

  ñHêïe⁄.

  b˛˙, ˙≈£î me¬s’Hê n|üø±s¡eTT #˚ùdÔ yê]øÏ n|üø±s¡+#˚j·T&É+ ˝Àø£ ∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï sêeTT&ÉT, \+ø£˝À ñqï ˙≈£î m˝≤+{Ïn|üø±s¡eT÷ #˚j·T Ò̋

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  169

  ns¡D´ø±+&ÉeTT @ã~ ˇø£≥e düs¡Z.

  »{≤j·TTe⁄ |ü*øÏq |ü\T≈£î\qT #ê˝≤ ‘˚*>±Z rdüT≈£îHêï&ÉTsêeDT&ÉT. sêeDTì

 • leTÅ∑Ts¡T‘·÷ Äu≤DeTT\qT‘·q¬sø£ÿ\‘√ #Ó={Ϻ+~. eTs¡˝≤ sêeDTì ={Ϻ+~. ‘·s¡Tyê‘· »{≤j·TTe⁄sêeDTì s¡±&ç={Ϻ+~. sêeDTì s¡± ì*#ê&ÉT. sêeDTì ‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT.

  ªªsêeD≤! Ç+ø± ˙≈£î ãT~∆sê Ò̋

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  171

  z&ç+∫ d”‘·qT rdüT≈£îb˛. n+‘˚ >±˙ yês¡T ÄÅX¯eT+˝À ˝ÒìdüeTj·T+˝À, ∑e÷~] d”‘·qT n|üVü≤]+#·&É+ Ms¡‘·«+nì|æ+#·Tø√

 • leTÅ∑u≤ »{≤j·TTe⁄ e‹Ô+~.»{≤j·TTe⁄ MT

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  173

  #·÷dü÷Ô ñ+~. d”‘· ø£≥Tº≈£îqï egeTT\T >±*øÏ m>∑Ts¡T‘·÷ñHê´sTT. d”‘· ô|≥Tº≈£îqï ÄuÛÑs¡DeTT\T #Ó˝≤¢#Ó± H˚\ MT

 • leTÅ∑‘·qy˚THê ˙#·T&Ü! Hê e÷eT>±] ∫s¡ø±\ $TÅ‘·T&ÉT nsTTq»{≤j·TTe⁄ qqTï s¡øÏå+#·&ÜìøÏ eùdÔ Äj·TqqT ≈£L&Ü #·+|ü⁄‘êyê!˙ ± ˝Ò∑TZe÷*ì |üì #˚dæq+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  175

  |üìøÏ |üPqT≈£îHêïe⁄. ˙≈£î qs¡ø£eTT˝À yÓ’‘·]D° q~, ø£‘·TÔ̋ À uÀqTdæ± ñHêïsTT.

  Hê≈£î Ç+‘· n|üø±s¡eTT #˚dæq ˙e⁄ m+‘√ ø±\eTTJ$+#·˝Òe⁄. ˙e⁄ qqTï mø£ÿ&É ∑\&ÉT. ìqTï #·+|æ qqTï ∑Ts¡TÔ̋ Ò

 • leTÅ∑eTì+∫+~ d”‘·.

  d”‘·≈£î ˇø£ Ä˝À#·q e∫Ã+~. sêeDT&ÉT yÓfi¯ó‘·Tqï y˚>±ìøÏm>∑Ts¡T‘·Tqï ‘·q e …̋¢yê≥TqT |ü≥Tº≈£î+~. ‘·q ÄuÛÑs¡D≤\T Äe˝…¢yê≥T egeTT˝À eT÷≥>± ø£{Ϻ+~. dü]>±Z sêeDT&ÉT Ä|üs¡«‘·eTT MT∑Ts¡T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT. Ä ÄuÛÑs¡D≤\ eT÷≥qT Äyêqs¡T\ eT∑T]Ô+#·˝Ò

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  177

  áyÓT @~ ø√]‘˚ n~ Çe«+&ç. Ò̋± e÷{≤¢&ç‘˚ yêfi¯¢≈£î n∑Ts¡TÔô|≥Tºø√+&ç. Ç~Hê Ä»„.μμ nì ø£]ƒqyÓTÆqÄ»„\T Ç#êÃ&ÉT.

  ‘·s¡Tyê‘· sêeDT&ÉT nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. yÓ+≥H˚qs¡e÷+düeTTqT ‹H˚ mì$T~ eT+~ sêø£ådüT\qT |æ*#ê&ÉT.

  ªªMTs¡T Äj·TT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  179

  #·÷|æ+#ê&ÉT.

  sêeDTì n+‘·:|ü⁄s¡eTT nH˚ø£ y˚T&É\‘√q÷, ÅbÕkÕ

 • leTű ñ+&ÉT. Ç+‘· ◊X¯«s¡́ eTT, Çìï dü+|ü

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  181

  düeTTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  183

  ì\j·TeTT nsTTq

 • leTű ñqï sêø£ådü Åd”Ô\‘√ sêeDT&ÉT Ç˝≤nHêï&ÉT. ªªMTs¡T d”‘·≈£î ø±|ü˝≤>± ñ+&É+&ç. qj·÷H√ uÛÑj·÷H√d”‘·qT Hê≈£î eX¯+ #˚j·T+&ç.μμ nì |ü*ø±&ÉT. yÓ+≥H˚ Ä sêø£ådü Åd” Ô\Td”‘· #·T≥Tº e\j·÷ø±s¡+˝À ì\ã&ܶs¡T.

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  185

  ªªá d”‘· sêC≤+‘·:|ü⁄s¡eTT˝À ñ+&É{≤ìøÏ ns¡TΩsê\T ø±

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  187

  \ø£ÎDTì #˚‘·T\T|ü≥Tºø=ì Ç˝≤ nHêï&ÉT.

  ªªH˚qT ìqTï d”‘·≈£î s¡ø£åD>± ÄÅX¯eT+˝À ñ+&ÉeTHêïqT. ø±˙˙e⁄ d”‘·qT ˇ+≥]>± ÄÅX¯eT+˝À $&ç∫ e#êÃe⁄. n˝≤ m+± ñ+∑T]+∫ Hê eTqdü+‘êÄ+

 • leTű |üs¡íXÊ\ e+ø£ edüTÔHêï&ÉT. nø£ÎDT&ÉTsêeTTì nqTdü]+∫ edüTÔHêï&ÉT.

  leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  189

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  191

  ˝Ò± ˇø£ Å|üX¯ï y˚kÕ&ÉT. ªª\ø£ÎD≤!H˚qT ˙ MT± d”‘·qT$&ç∫ sê Ò̋

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  193

  sêe&É+ Hê≈£î @ e÷Å‘·+ dü+‘√wü+>± Ò̋∑T |üs¡Twü yê≈£îÿ\T d”‘· |ü*øÏ+± $&ç∫ ô|{Ϻ ekÕÔyê! n+fÒ n+~. @eTsTT+~. ÄyÓT≈£îø√|ü+ e∫Ã+~ düπs! ˙e⁄ ≈£L&Ü m+± q$Tà+~. ÄyÓTø√bÕìï ‘·≥Tºø√ Ò̋ø£ ˙e⁄ ÄyÓTqT e~* e#êÃe⁄. n+‘˚ ø£

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  195

  ≈£î+≥÷ ‘·q˝À ‘êqT e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥THêï&ÉT. d”‘· |üs¡T¬>‘·TÔ‘·Tqï≥Tº}Væ≤+#·T≈£î+≥÷ ÄyÓTqT Ä>∑eTì ns¡TdüTÔHêï&ÉT. n+‘·̋ ÀH˚ ìsêX¯.d”‘·qT mes√ #·+ù|dæ ñ+{≤s¡T nì ≈£î$T*b˛‘·THêï&ÉT. sêø£ådüT\TÄyÓTqT #·+ù|≥|ü⁄Œ&ÉT, >=+‘·TqT*y˚T ≥|ü⁄Œ&ÉT d”‘· m˝≤ u≤

 • leTÅ∑÷]Ãn&É>±\+fÒ \ø£ÎDTì n&É>±*. n+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  197

  n|ü⁄Œ&˚ e#êÃy˚$T{Ïμμ nì n&ç–‘˚ @$T #ÓbÕŒ*? Hê ‘·+Å&ç qqT着qTe⁄« e÷≥ MT

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  199

  sêeTT&ÉT. ªªd”‘êd”‘ê!μμ nì e÷{Ï e÷{Ïø£° d”‘·qT‘·\T#·T≈£î+≥THêï&ÉT.

  \ø£ÎDT&ÉT sêeTTì XÊj·TX¯≈£îÔ̋ ≤ z

 • leTű|æ\TdüTÔ+fÒ, Ç+‘·>± |ü]‘·|ædüTÔ+fÒ d”‘· m+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  201

  #Ó|ü⁄Œ. Hê≈£î ã± #·÷düTø√! ÄyÓT #Ó|æŒq |üqT\T #˚dü÷Ôñ+&ÉT. \ø£ÎD≤! Hê ‘·*¢øÏ ˙e⁄ Çø£ÿ&É »]–q $wüj·÷\T dü$düÔs¡+>±$e]+#·T. e÷j·T Ò̋&ç sêe&É+, d”‘· Ä Ò̋&ç ø±yê\ì ø√s¡&É+, H˚qT∑

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  203

  ø=∫Ã+~. ‘·q÷

 • leTű ns¡Tdü÷Ô Ä ÅbÕ+‘·eT+‘êø£\j·T ‹]>±&ÉT.

  sêeDT&ÉT d”‘·qT n|üVü≤]+∫q dü+>∑‹ nø£ÿ&É ñqïeèø£åeTT\≈£î, »+‘·Te⁄\≈£î, |ü≈£åî\≈£î, >√√

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  205

  Hê≈£î ∑eTT\T qqTï #·÷∫ ‘·\\T m‹Ô

  @yÓ÷ #ÓbÕŒ* nqT≈£î+≥THêïsTT. ø±ì #Ó|üŒ Ò̋ø£b˛‘·THêïsTT. d”‘·>∑T]+∫ M{ÏøÏ ‘Ó*dæ ñ+≥T+~. ñ+&ÉT M{Ïì n&ÉT>∑T‘êqT.μμ nìsêeTT&ÉT ˇø=ÿø£ÿ eTè>∑+ ∑Zs¡≈£î b˛sTT ªªd”‘· mø£ÿ&É ñ+∑eTTqT n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT.

  yê{Ï ø£fi¯¢ yÓ+≥ ø£˙ïs¡T ø±s¡T‘·÷ ñ+~. ø±ì @MT#Ó|üŒ Ò̋ø£b˛‘·THêïsTT. ø±ì n$ ˇø£ dü+πø‘·eTTqT Ç#êÃsTT. ÄeTè>∑eTT\T ‘·eT yÓ÷s¡\T m‹Ô ns¡Tdü÷Ô &ÉT‘·THêïsTT. Äø±X¯+ e+ø£ #·÷düTÔHêïsTT. eTs¡˝≤ ± |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT.

  sêeTT&ÉT d”‘ê $jÓ÷>∑ ∑Væ≤+#ê&ÉT. ªªsêe÷! >∑eTì+#êyê!qTe⁄« ªªMTs¡T d”‘·qT #·÷#êsê!d”‘· mø£ÿ&É≈£î yÓ[¢+~μμ nìn&É>∑>±H˚ á eTè>∑eTT\T Äø±X¯+ e+ø£ #·÷dü÷Ô ±|üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT. mes√ d”‘·qT Äø±X¯ e÷s¡Z+˝À ±rdüT≈£îyÓ[¢q≥Tº yê{Ï #·s¡́ \qT ã{Ϻ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. ø±ã{ϺeTqeTT ± yÓ[¢ yÓ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  207

  >∑T]Ô+#ê&ÉT sêeTT&ÉT. yês¡T nø£ÿ&É d”‘· C≤&É ø√düs¡+ ì•‘·+>±yÓ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  209

  >±˙, Hê d”‘· C≤&É #Ó|üŒø£b˛sTTHê, Hê d”‘·qT Hê≈£î düJe+>±Hê≈£î n|üŒ–+#·ø£b˛sTTHê, á u≤D+‘√ eTT˝À¢ø£eTT\qTøå√_Û+|üCÒkÕÔqT.μμ nì $\T¢ m≈£îÿô|{≤º&ÉT sêeTT&ÉT.

  leTÅ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  211

  ñ+fÒ, yê]øÏ ˇø£ neø±X¯+ Ç

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  213

  Å|üXÊ+‘· eTqdüT‡‘√ Ä˝À∫ùdÔ Å|ü‹ düeTdǘ ≈£L |ü]cÕÿs¡+

 • leTűngX¯geTT\qT Å|üjÓ÷–+∫ ˝Àø±\qT HêX¯q+ #˚j·T&É+ e\[email protected] Å|üjÓ÷»qeTT Ò̋

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  215

  ªª‘·eTTà&Ü \ø£ÎD≤! Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq+ @$T #˚

 • leTÅ√ d”‘·qT n|üVü≤]+∫ ‹ìy˚dæq sêø£ådüT&ÉT.d”‘·qT uÛÑøÏå+∫ r]>±Z ≈£Ls¡TÃì ñHêï&ÉT. yê&çì Ç|ü⁄Œ&˚Vü≤‘·e÷s¡TÔkÕÔqT.μμ n+≥÷ Äy˚X¯+‘√ |ü*ø±&ÉT.

  ±] ùdïVæ≤‘·T&ÉT»{≤j·TTe⁄qT. d”‘· C≤&É Hê≈£î ‘Ó\TdüT.μμ nì ô|± n]#ê&ÉT.

  sêeT \ø£ÎDT\T >∑u≤ >∑u≤ »{≤j·TTe⁄ ∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢s¡T.¬sø£ÿ\T $]– X¯Øs¡+ n+‘ê s¡ø£Ô+‘√ ‘·&çdæeTT∑‘·Ô>± $q+&ç. d”‘·qT n|üVü≤]+∫+~, Hê¬sø£ÿ\T $s¡T>∑ >={Ϻq~ sêeDT&ÉT nH˚ sêø£ådüsêE. d”‘·qT sêeDT&ÉTn|üVü≤]+∫ m‘·TÔ≈£î b˛e&É+ H˚qT ø£fi≤¢sê #·÷#êqT. n‘·ì‘√ H˚qTb˛sê&ÜqT. n‘·ì s¡∑>={≤ºqT. kÕs¡~Ûì #·+bÕqT. s¡±&ç

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  217

  sêeTT&ÉT ± rdüTÔHêï&ÉT.

  ªª#·÷#êyê Hê ∑´eTT. sê»´+ b˛sTT+~. ‘·+Å&Éçb˛j·÷&ÉT. Hê uÛ≤s¡´ n|üVü≤]+|üã&ç+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê |æ‘·èdüe÷qT&ÉT»{≤j·TTe⁄ ≈£L&Ü b˛‘·THêï&ÉT. H˚qT eTT≥Tº≈£î+fÒ eTVü‰düeTTÅ∑*+#·Tø=ì ªªHê d”‘·qT Äsêø£ådüT&ÉT mø£ÿ&É≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT mø£ÿ&É ñ+~.μμ nìn&ç>±&ÉT.

  leTÅ

 • leTÅ∑T]+∫ #Ó|ü⁄Œ. d”‘·qT sêeDT&ÉT m+± ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#ê&ÉT. sêeTTì e+ø£ #·÷∫Ç˝≤ nHêï&ÉT. ªªsêe÷! sêeDT&ÉT sêø£ådüT&ÉT. e÷j·÷$. ‘·qe÷j·T‘√ n~Ûø£yÓTÆq yêj·TTe⁄qT düèwæº+∫, d”‘·qT Äø±X¯e÷s¡Z+˝ÀrdüT¬øfi≤¢&ÉT. n‘·&ÉT ± yÓfi≤¢&ÉT. sêe÷! Hê #·÷|ü⁄eT+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  219

  eTs¡̋ ≤ »{≤j·TTe⁄ z|æø£ ‘Ó#·TÃø=ì sêeTTì‘√ ªªsêe÷!sêeDT&ÉT $ÅX¯edüTì ≈£îe÷s¡T&ÉT. ≈£îuÒs¡TìøÏ k˛∑T]+∫ #Ó|ü⁄Œμμ nì »{≤j·TTe⁄qT ≈£î~|æ ≈£î~|æ n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT.»{≤j·TTe⁄ ÅbÕD≤\T nq+‘·yêj·TTe⁄˝À¢ ø£*dæb˛j·÷sTT.»{≤j·TTe⁄ ‘·\ yê*à øÏ+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  221

  z+ ‘·‘·‡‘Y z+ ‘·‘·‡‘Y z+ ‘·‘·‡‘Y.

  ns¡D´ø±+&ÉeTT ns¡Te~ ‘=$Tà± »{≤j·TTe⁄≈£î ñ‘·Ôs¡ÅøÏj·T\T ìs¡«]Ô+∫, ± d”‘·qT yÓ

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  223

  »+‘·Te⁄\T n˙ï #Ó̋ ≤¢#Ó± bÕ]b˛j·÷sTT. \ø£ÎDT&ÉT ÄX¯ã›eTT m≥TqT+&ç e∫Ãq

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  225

  MT Ç

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  227

  n

 • leTÅ∑\ ãTTwæì uÛÑj·Tô|{≤ºqT. n|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£înej·TeeTT\T n˙ï düÅø£eT+>±H˚ ñ+&˚$. ø±ì $ø£è‘·eTT>± ñ+&˚$± Äj·TqqT uÛÑj·Tô|{≤ºqT. Äj·Tq≈£î ø√|ü+ e∫Ã+~. ªª˙e⁄DZ ñ+&ÉT±ø£!μμ nì X¯|æ+#ê&ÉT.Hê≈£î uÛÑj·T+ y˚dæ+~. Ä eTTì ø±fi¯¢ MT±qT. n|ü⁄Œ&ÉT ÄeTTì ªªsêeTT&ÉT ˙ ∑Zs¡≈£î e∫à ˙ uÛÑT»eTT\qT K+&ç+∫q s√E˙≈£î ˙ dü«dü«s¡÷|üeTT edüTÔ+~.μμ nì XÊ|ü$yÓ÷#·qeTTÅ|ükÕ~+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· Hê≈£î á $ø£è‘· s¡÷|üeTT e∫Ã+~.

  ˇø£ kÕ] H˚qT Ç+Å

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  229

  nì nHêï&ÉT ø£ã+±&ÉT. ˙e⁄ n‘·ì‘√ ùdïVü≤+ #˚dæd”‘· C≤&É‘Ó\TdüTø√! sêe÷!dü÷s¡T´&ÉT ndüÔ$T+#· uÀ‘·THêï&ÉT. MTs¡Tdü÷sê´düÔeTj·TeTTq≈£î eTT+

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  231

  sê»´eTT qT+&ç ãj·T≥≈£î yÓfi¢̄>=≥ºã&ܶ&ÉT. ˙˝≤π> uÛ≤s¡́ qT,sê»´eTTqT b˛>=≥Tºø=qï düTÅ̂ e⁄&ÉT d”‘·qT yÓ∑\&ÉT. ˙e⁄ düTÅ̂ e⁄ì‘√ yÓTÆÅ‹ #ÓsTT´. ˙≈£î X¯óuÛÑ+ø£\T>∑T‘·T+~.

  sêe÷! d”‘· ø√düs¡eTT ˙e⁄ XÀøÏ+|üsê±\˝À n~»]–rs¡T‘·T+~. qTe⁄« ∑T]+∫ #ÓãT‘êqT $qT. düTÅ̂ e⁄&ÉTdü÷s¡T´ìøÏ ˇø£ $yêVæ≤‘· nsTTq yêqs¡ Åd”Ô e\q »ìà+#ê&ÉT. yê*øÏuÛÑj·T|ü&ç ãTTwǘ eT÷ø£ |üs¡«‘·eTT MT∑\ düeTs¡Tú&ÉT.

  for more books visit www.greatertelugu.org

 • leTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  233

  MT Äø£* ±H˚ ˙ XÀø£eTT r]b˛‘·T+~.

  |üPs¡«eTT Ä eqeTT˝À eT‘·+>∑ eTVü‰eTTì •wüß´\Tìedæ+#˚yês¡T. Ä •wüß´\T ‘·eT >∑Ts¡Te⁄>±]øÏ ø±e\dæq dü$T±˙Ç‘·s¡T\T >±˙ bÕ&ÉT #˚j·T Ò̋s¡T.

  |ü+bÕ düs¡düT‡ |üø£ÿH˚ ãTTwǘ eT÷ø£ |üs¡«‘·eTT ñ+~. Ä|üs¡«‘·eTT MT∑T\T ùd«#·Ã¤>± $Vü≤]düTÔ+{≤sTT. Ä|üs¡«‘·eTT ÅãVü≤à#˚ düèwæº+|üã&çq~ nì n+{≤s¡T. Ä |üs¡«‘·eTT MT

 • leTÅ∑Ts¡T nqT#·s¡T\T n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT |üs¡«‘·•Ks¡eTT MT∑TVü‰+‘·sꓤ>∑eTTq≈£î yÓfi¯ó‘·T+{≤s¡T. ˙e⁄ yÓ+≥H˚ yÓ[¢ Ä düTÅ^e⁄ì ≈£\TdüTø√. n‘·ì‘√ yÓTÆÅ‹#ÓsTT´. ˙≈£î X¯óuÛÑ+ ø£\T>∑T‘·T+~.μμ nì |ü*ø±&ÉT ø£ã+

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  235

  yê]øÏ ns¡È´eTT bÕ∑T‘·÷ ñ+∑Ts¡Tùde kÕs¡∆ø£+ nj·÷´sTT. ˙

 • leTÅ∑eqeTT nì Å|üdæ~∆#Ó+~+~. eT‘·+>∑ eTVü‰eTTì •wüß´ …̋’q Hê>∑Ts¡Te⁄\T Çø£ÿ&É mH√ï j·TC≤„\T #˚kÕs¡T. Ä ãTTwüß\T Çø£ÿ&˚±H˚dü|üÔdüeTTÅ

 • ns¡D´ø±+&ÉeTT

  237

  ns¡D´ø±+&ÉeTT&Óã“~ ◊

 • leTÅ