ΠΡΟΣ - eap...5νο ή ων 4Η 4 í î, 4Η 4 î î, 4Η 4 ï î, , 4Η 4 ð í, 4Η 4 ñ í,...

of 1/1
E 130.2.6 / 1.3 η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Επώνυμο :______________________________ Όνομα :______________________________ Πατρώνυμο :______________________________ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Δ.Τ. :______________________________ Α.Φ.Μ. :______________________________ Δ.Ο.Υ. :______________________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατηγορία : ΠΕ (PostDoc) ΠΕ (PhD) ΠΕ (Master) ΠΕ ΤΕ (Master) ΤΕ ΔΕ Άλλη κατηγορία______________ Ιδιότητα : Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος: ΝΑΙ/ΟΧΙ Άλλη ιδιότητα_______________________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Οδός-Αριθμός :_______________________________ Τ.Κ.-Πόλη :_______________________________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Tηλέφωνα :_______________________________ E-mail :_______________________________ ΘΕΜΑ: «Αίτηση για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ222/8 η διαδικασία» __________________, _____/____/2018 Π Ρ Ο Σ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 26335 ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ Επιθυμώ να υποβάλω αίτηση για τη θέση: [σημειώστε √ στο αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο] ΘΕΣΗ 1 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη/μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ11, ΔΗΔ13, ΔΗΔ31, ΔΗΔ42, ΔΗΔ52, ΔΗΔ61, ΔΗΔ81, ΔΗΔ82 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» ΘΕΣΗ 2 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη/μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ12, ΔΗΔ22, ΔΗΔ32, , ΔΗΔ41, ΔΗΔ51, ΔΗΔ62, ΔΗΔ72, ΔΗΔ73 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» ΘΕΣΗ 3 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ21, ΔΗΔ23, ΔΗΔ33, ΔΗΔ43, ΔΗΔ53, ΔΗΔ63, ΔΗΔ71, ΔΗΔ83 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση. ________________________________________________________ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ [σημειώστε √ στο αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο] 1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ⃝ ή Διαβατήριο ⃝ ή Άδεια Παραμονής ⃝ ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο ⃝ 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) ⃝ 4. Σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής, σύμφωνα με το ν.4250/2014: (Α) Τίτλοι σπουδών _______________________________________________________________ (Β) Έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά…) _______________________________________________________________ Με ατομική μου ευθύνη, δηλώνω υπεύθυνα ότι: Α) αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης Β) δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στην έδρα που ορίζεται στην πρόσκληση Γ) για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων αποδοχών δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ. Ο Αιτών / Η Αιτούσα ______________________________________________ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ _________________________________________________________________________________________

Post on 31-Dec-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • E 130.2.6 / 1.3η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Α Ι Τ Η Σ Η

  Γ Ι Α Α Ν Α Θ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

  Επώνυμο :______________________________

  Όνομα :______________________________

  Πατρώνυμο :______________________________ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Α.Δ.Τ. :______________________________

  Α.Φ.Μ. :______________________________

  Δ.Ο.Υ. :______________________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Κατηγορία : □ ΠΕ (PostDoc)

  □ ΠΕ (PhD)

  □ ΠΕ (Master)

  □ ΠΕ

  □ ΤΕ (Master)

  □ ΤΕ

  □ ΔΕ

  □ Άλλη κατηγορία______________

  Ιδιότητα : Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος: ΝΑΙ/ΟΧΙ

  Άλλη ιδιότητα_______________________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Οδός-Αριθμός :_______________________________

  Τ.Κ.-Πόλη :_______________________________ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Tηλέφωνα :_______________________________

  E-mail :_______________________________

  ΘΕΜΑ: «Αίτηση για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ222/8

  η διαδικασία»

  __________________, _____/____/2018

  Π Ρ Ο Σ

  ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 26335 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

  Επιθυμώ να υποβάλω αίτηση για τη θέση: [σημειώστε √ στο αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο] ΘΕΣΗ 1 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη/μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ11, ΔΗΔ13, ΔΗΔ31, ΔΗΔ42, ΔΗΔ52, ΔΗΔ61, ΔΗΔ81, ΔΗΔ82 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» ⃝ ΘΕΣΗ 2 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη/μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ12, ΔΗΔ22, ΔΗΔ32, , ΔΗΔ41, ΔΗΔ51, ΔΗΔ62, ΔΗΔ72, ΔΗΔ73 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» ⃝ ΘΕΣΗ 3 : Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων ΔΗΔ21, ΔΗΔ23, ΔΗΔ33, ΔΗΔ43, ΔΗΔ53, ΔΗΔ63, ΔΗΔ71, ΔΗΔ83 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Δημόσια Διοίκηση» ⃝

  στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση.

  ________________________________________________________

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ [σημειώστε √ στο αντίστοιχο κυκλικό πλαίσιο] 1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ⃝ 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ⃝ ή Διαβατήριο ⃝ ή Άδεια Παραμονής ⃝ ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο ⃝ 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ⃝ ή στην αγγλική γλώσσα) ⃝ 4. Σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής, σύμφωνα με το ν.4250/2014: (Α) Τίτλοι σπουδών _______________________________________________________________ (Β) Έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά…) _______________________________________________________________ Με ατομική μου ευθύνη, δηλώνω υπεύθυνα ότι: Α) αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης Β) δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στην έδρα που ορίζεται στην πρόσκληση Γ) για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων

  αποδοχών δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ.

  Ο Αιτών / Η Αιτούσα

  ______________________________________________

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  _________________________________________________________________________________________