primariatarguneamt.ro · created date: 11/24/2017 8:40:40 am

of 5/5
PRIMARIA ORA$ULTI TIRG UI{EAMT Str.$tefan cel Mare, Nr.62, 615200,Tirgu Neam{;TeI.0233/790245,0233/790305 Fax:0233/790508. E-mail:[email protected]; \\ w\\'.p!.imariatsnearrt.ro Serviciul lnvestitii si Transporturi Nr. 20793 dtn22.11.2017 CAIET DE SARCINI p€ntru achizitionare SERVICII : DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LLTCRAREA "Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zonaBaile Oglinzi, orasTg. Neamt, judelul Neamt" I. INTRODUCERE Prezenta documentatie a fost elaborat in temeiul Legii 98/2016 privindachizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarcaNormelor metoc{ologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publica./acordului-cadru din Legea nr. 98/20 I 6 privind achizitiilepublice Caietul de sarcini face pafie integranta din documentatia pentru elaborarea si prczentarea ofertei si constiilie ansamblulcedntelor De baza carora se elaboreaza de catre liecare ofertant. propunerea fi nanciara. DENUMIREA CONTRACTULUI DE SERVICII: Asigurarea dirigentiei de santier si a urmadi executieiobiectivului de investitii "Realizare r€t€a de canalizar€ menaj€ra si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt, judetul Neamt"; AMPLASAMENT: str. Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt, judetul Neamt BENEFICIAR: Orasul Tg. Neamt DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVEST]TII: APROB, lrFTiiiEA$1

Post on 23-Oct-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRIMARIA ORA$ULTI TIRGU I{EAMTStr.$tefan cel Mare, Nr.62, 615200,Tirgu Neam{;TeI.0233/790245,0233/790305,

  Fax:0233/790508.E-mail:[email protected]; \\ w\\'.p!.imariatsnearrt.ro

  Serviciul lnvestitii si TransporturiNr. 20793 dtn 22.11.2017

  CAIET DE SARCINIp€ntru achizitionare SERVICII :

  DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LLTCRAREA"Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile

  Oglinzi, oras Tg. Neamt, judelul Neamt"

  I. INTRODUCEREPrezenta documentatie a fost elaborat in temeiul Legii 98/2016 privind achiziti i le publice siHG nr. 395/2016 pentru aprobarca Normelor metoc{ologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractului de achizilie publica./acordului-cadru din Legea nr.98/20 I 6 privind achizitiile publice

  Caietul de sarcini face pafie integranta din documentatia pentru elaborarea si prczentareaofertei si constiilie ansamblul cedntelor De baza carora se elaboreaza de catre liecareofertant. propunerea fi nanciara.

  DENUMIREA CONTRACTULUI DE SERVICII: Asigurarea dirigentiei de santier si aurmadi executiei obiectivului de investitii "Realizare r€t€a de canalizar€ menaj€ra simicrostatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt, judetul Neamt";AMPLASAMENT: str. Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt, judetul NeamtBENEFICIAR: Orasul Tg. NeamtDESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVEST]TII:

  APROB,

  lrFTiiiEA$1

 • Se vor executa urmatoarele lucrafl:

  Ob. I Colectoare de canalizare Statiunea Oglitzi

  - colectoare gravitationale L:1090 m, din PVC cu Dn:250, SN 8;- camine de canalizare, prefabricate, inclusiv rama si capac 50 buc.- conducte de statii de refulare staii de pompare:

  o PEHD, Dn 140 x 5,4 mnl, Pn 6, SDR 26 L:630 m;o PEHD, Dn I l0 x 4,2 mm, Pn 6. SDR 26 L:l35 m.

  - refaceri imbracaminti aslaltice si aducerea terenului la starea initiala:

  Ob. 2 Microstatie de epurare Statiunea Oglinzi (SP 3)

  - camera de distributie cominutoare este constructie rectangulara, din beton armat avandurmatoarele dimensiuni L x I x h : 2.0 x 1.0 x 2.8 m

  - microstatia de epurare va fi o constructie rectangulara, din beton armat avanddimensiun i leLx I x h =6,5 x 5 ,0 x 5 ,0 m

  - camera de vane pentru microstatia de epurare cste o constructie din beton arrnat careva avea dimensiunlei interioare L x I x h:3,5 x 2,5 x 1,8 m

  - camera racord pentru conducte de refularc cste o constructie din beton armat care vaavea dimensiuni interioare L x lx h = 2.0 x 1.5 x 1.5 m

  - Microstatia de epurare va fi dotata cu urmatoarele echipamente:o statie de pomparc apa uzata monobloc (SPAU2), D=l800mm si H:4000m,

  cornplet echipata (2 ponpe submersibile (lA+lR), Q=10 l/s, Hpompare:40 mCA

  o 2 stavile manuale Dn 400 mm (camera de distributie)o 2 cominutoare Q l0 l /sbuc( l+ l ) ;o I ventilator axial 750 mc/h;o I mixer submersibil

  - 1+l electropompe submelsibile cu caracterisiticile Qp:5 L/s si Hp:10 m pentruSPAU I (statia executata);

  - post transformare 100 KVA;- generator curent electric 45 KVA

  Ob. 3 Subtraversari de cursuri de apa

  Subtraversarea va avea o lungime de 20 m si se va realiza prin metoda forajului dirijat.Diametrul conductei este de 250 mm si va fi protejata de o conducta metalica cu D=35Omm.Subtraversarea cursului de apa cu doua conducte:

  - conducta gravitationala Dn 250, cu protectie telmica, pe suporti metalici prinsi degrinda podului, L=20m;

  - Conducta de refulare Dn 140 cu protectie termica. pe suporti metalici, pe suportimetalici, prinsi de grinda podului L=20m.

 • SURSA DE FINANTARE : bugetul local (pentru prestarea de servicii), PNDL (pentrulucrare)SITUATIA JURIDICA: arrplasamentul face pafte din domeniul public al Orasului Tg.Neamt

  2. OBIECTUL contractului de plestari servicii

  Ohiectu l cont ractu lu i con. ta as igurarca d i l igcnt ic i t le srn l ier ' . . i a t r rmar i i execut ie iobieclivului de investiti i "Realizare retea de canalizare menajera si microstatie deepurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt, judetul Ncamt";

  In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constntctii si instalatiiaferente acestora, dirigintele de santier are urnratoarele obligalii:

  - veril icarea respectadi legisiatiei cu privire la prodLrsele pentru constmctii, respectiv:existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii accstora cuprevederile cuprinse in docunrentele de calitate, proiect si contractul de executie;

  - interzicerea utilizarii produselor pentll constructii necorespunzatoare sau faracefiillcate de confornjtate, declaratie de colformitate ori f'ara agrement tehnic;

  - verificarea existentei autorizatiei de construire, precun.r si a indeplinirii conditiilorlegale cu privile la incadrarea in telmcnele de valabilkate si tlatsmiterea in numelt-beneficiarului a anuntului de inceoere catre ISC: anuntalea beneficiarului in termen deminim 60 de zile de Ia expirarea autorizatiei de constrLrire sau a altor avize/ acordurinecesare derularii in\ estitici.

  - verificarea concordantei intre prevededle autorizatiei si proiectului;- predarea aurplasamentului si a reperelor de nivelnrent executanflilui; contactarca

  furnizorilor de utilitati sau a celor care au eliberat av izelacordirri.- participarea impreuna cu proiectantul si cu executartul la trasarea generala a

  constructiei si La stabilirea bomelor de lepeu- predarea catre executant a terenului rezen,at pentfti organizarea de santier;- studierea proiectului, a caietelor de sarcini. a tehnologiilor si procedurilor prevazute

  pentru realizarea constftlctier;- verificalea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelalea acestora, respectarea

  reglementarilor cu privire la verificarca proiectelor de catre verificatori atestati siexistenta vizei expefului tehnic atestat. acolo unde este cazul;

  - verificarea existentei programului de conuol al calitatii, cu precizarea fazelordeterninante vizate de.[.S.C. si inaintalea in vederea aprobarii la ISC; ridicareaprogramului de Ja ISC si inapoielea acestuia benc'ficiarulLri si constructorului;

  - verificarea existentei si valabilitatii tururor avizelor, acordurilor precun si a l.roduluide preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect

  - verificarea existentei si respectarea planului calitatii si a procedufilor\instructiunilorLehnice pcntru lucrarea respectir a:

  - urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile ofertei, proiecnrlui,caietelor de sarcini, aie reglementarilol tehnice in visoare si ale contractflui;

 • - verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora invede|ea asigurarii nivelului calitativ prevazut ilt documentatia tehnica. in conlract si innormele tehnice in vigoare;

  - interzicerea executarii de lucrari de catle persoane neautorizate conlormreglementarilor in vigoare;

  - participa la f'azele determinante. alaturi de ceilalti factoli inrplicati:- ef'ectuarea verificarilor prerazute in reglemeniarilc lchnice si semnarea documentelor

  intocmite ca urmare a verificarilor (plocese verbale in faze determinanre, proceseverbale de lucmd ce devin ascunse);

  - interzicerea utilizalii de tehnologii noi neagrcnrentate tehnic:- asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;- urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic. calitativ si financiar pe tot

  parcul'sul e\ecutici accstora si aduriterea la plata nun'tai a lucrarilor realizatecoresponzator; vcril icarea corespondenlei dintre pretuile din situatii le de lucrari sioferta executantului; prezentarea de justificari, explicatii sau a altor soticitari privindinvestitia in discLrtie in cazul verificarii acesteia de catre institutii cLl rol de control:

  - transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale pafticipantilor la realizareaconstructiei privind neconfonnitatile constaiate pe parcursul execuriei;

  - dispunerea opririi executiei, demolarii sau. dupa caz, a refacerii lucfarilor executalenecorespunzator dc cahe executant, in baza solutiilo| clabrtrate de proiectant si Vizatcde verilicatorul dc proiecte atestat;

  - velificalea respectarii prevederilor legale cu plivire Ia ceriltele stabilite de can.clegislatia in vigoare. in cazul ef'cctuarii de rrodificari alc documentatiei sau adoptariide noi solutii care schimba conditii le initiale;

  - urnarirea respectarii de catre executant a dispozitii lor si/sau a nrasurilor dispuse deproiectant/de organele abilitate:

  - p|eluarea documentelor de la constructot'si proiectant si completarea carlii tehnice aconstructiei cu toate documentele prevazute de reqlemenlarile legale;

  - utmarirea dezafectalii lucrarilor de organizale de santier si predarea terenuluidetinatorului acestuia:

  - asigurarea secretariatlhri receptiei si intocmilea actelor de receptie; convocarea turort'actodlor interesati sau a caror prezenta este necesara pentlu respectarea legislatiei si aacordurilor/autorizatiilor enlise.

  - urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptieIa terminarea lucrarilor si urmarilea realizarii recornandarilor comisiei de receptie;

  - verificarea actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei si predarea catrebenehciar a cadii tehnice este completa;

  - obligativitatea de a prezenta atasamentele pentru arlicolele din situatiile de lucrariinaintate la plata.- la finalizarea lucrarilor va inainta un rupoft de activitate final. care va cuprinde siatasamentele lucrarii.

  La cererea of'efiantilol se va putea studia proicctul telltic.

  3. CAPACITA"IEA TEHNICA SVSAU PROFESIONALA a of'erlanrului

 • Pentru ca ofeta sa fie declarata admisibila, ca cerinte obligatorii, ofefiantul trebuie saprezinte unnatoarele:

  - o forma de iffegistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa caoperatorul economic este legal constiluil, ca nu se afla in niciuna dintre situatii lq deanular-e a constituirii, precum si ca are capacitatca profesionala de a realiza activitatilecare fac obiecrul contractului:

  - prezentarea de documente doveditoare privind pregatirea profesionala si califlcareaofertantului, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului deservicii.

  4. PERIOADA DE ELABORARE A SERVICIUT-UI

  4.I . DATA INCEPERIITermenul penhu inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi dupasemnarea contractului de ambele parti, incepand cu predarea amplasamentr ui catreconstluctor.4.2. D1JRATA CONTRACTULUITermenul de finalizare a a contractului: receotia finala a lucrarii:

  5. MODUL DE PREZENTARE A PROPI'I'IERII FINANCIAREPrin asumarea prestarii serviciilor, ofertantul isi asuma, pe langa aspectele de ordinprofesional si respolsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de catreautoritatea contractanta pentru realizarea investitiei.Oferta va fi facuta in lei, fara TVA si va include toate costurile alerente prestarii serviciului.

  6. CRITERIT,'L DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUIEvaluarea ofertelor si ulteriot alribuirea contractului de selvicii se va face respectandcriteriul "pretul cel mai scazut", l'ara TVA. Va fi considerata castigatoare oferta cu pretul celmal scazut.Preturile vor fi prezentate pe fiegare obiect in pafie.

  \oi.""toQpro-i"

  ec. r6Dflca,tr: rr$|f-..-Sef Servdiul Investitii

  ing. Durff ca Sorin-ryil^nrSef Servici

  jr.IftodJuridicana