znaete? 21-22/11 dali آ  razli~ni vidovi pari: oficijalnite, carskite (rimski standard);...

Download ZNAETE? 21-22/11 Dali آ  razli~ni vidovi pari: oficijalnite, carskite (rimski standard); provinciskite,

Post on 30-Apr-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 108

  109

  P re

  m in

  , ju

  li

  20 04

  Premin, juli 2004 Premin, juli 2004

  P re

  m in

  , ju

  li 2

  00 4

  Mojsej od voda izvaden; kako {to popularno se objasnu- va, inaku vistinskoto zna~ewe na staroegipetski e sin. Zakonodavec, i prviot i najgolem evrejski Prorok i voda~. Okolu 1300 godina pred Isusa Hrista. Go izvel Izrailot od egipetskoto ropstvo i go povel kon Vetenata zemja, Hanaan. Roden e vo Memfis, vo skrom- no semejstvo, no vo Egipet stanal mnogu zna~ajna li~nost. Pobegnal posle ubistvoto na eden Egiptjanin vo Midija. Tamu se o`enil so edna od }erkite na tamo{niot sve{tenik Jotor. Vo edno videnie na ka- pina {to gori a ne sogoruva, mu se javuva Bog i mu nalo`uva da go izbavi svojot narod od ropstvo. Izraelcite po dolgi peripetii izbegale od Egipet, preku Crvenoto More i ~etirieset godini lutale niz pustinata. Na planinata Sinaj Mojsej gi primil od Boga desette zapovedi. Pred svojata smrt ja videl Vetenata zemja od gorata Navav, no nemal pravo da vleze vo nea, kako ni ostanatite od narodot {to trgnale od Egipet, kako kazna za nivnata neposlu{nost kon Boga. Negoviot naslednik Isus Navin gi dovel Izraelcite vo Hanaan. Ne se znae mestoto kade {to e zakopan Mojsej (2Moj.), a umrel vo 120 godina od `ivotot.

  p a r i

  Kolku {to e poznato, vo bibliskite zemji parite se koristele u{te vo 8 vek pred Isus Hristos. Prvite

  pari se pravele od legura na srebro i zlato, a te`inata bila zagarantirana so pe~atot {to se vtisnuval. Malku se kovale evrejski pari, za{to vo ona vreme tie posto- jano bile pod ne~ie ropstvo, pa koristele tu|i pari. Rimskite pari se koristele vo site okupirani zemji.

  Evreite imale svoi kovani pari vo vremeto na selevkidskite carevi (Siriskoto carstvo posle

  Aleksandar Makedonski), a evrejskite voda~i (Hasmoneite) vo Erusalim kovale pari po sopstven

  nacrt. Vo vremeto na buntot protiv Rim (66 g.) gi isko- vale prvite srebreni pari. Starozavetnite zlatni i

  srebreni pari, {ekel (sikal), okolu 11, 4 grama; mina - okolu 500 grama = 50 {ekeli; talant - 30 kg = 60 mini

  novozavetni pari. Vo Palestina bile vo optek tri razli~ni vidovi pari: oficijalnite, carskite (rimski standard); provinciskite, kovani vo Antiohija i Tir

  (gr~ki standard), i lokalnite pari, evrejski, kovani vo Kesarija. Danokot vo hramot se pla}al so tirski pari (didrahmi), a ne so rimski. Zatoa i tolku napreduvala rabotata na menuva~ite. Parite se kovale od razli~ni

  metali: zlato, srebro, bronza, bakar itn. Vo Noviot Zavet naj~esto se spomenuvaat gr~kite pari (tetradrah- mi) i rimskite (dinari). Evrejski pari: lepta (bronza) i {ekel. Gr~ki pari: drahma (srebro), statir (stater ili tetradrahma - srebro) i mina. Rimski pari: 1 evr.

  {ekel = 1 gr~ki statir; 1 tetradrahma = 4 rimski dinari; 30 evr. {ekeli = edna gr~ka mina = 100 rimski

  dinari.

  D A L I

  Z N A E T E ?

  Z N A E T E ?

 • Premin, juli 2004

  P re

  m in

  , ju

  li 2

  00 4

  110

  P re

  m in

  , ju

  li

  20 04

  Premin, juli 2004

  Za kakvi sedum glavi se zboruva vo Otkrovenieto?

  Sedumte glavi, toa se sedumte gori vrz koi sedi `enata i sedum carevi.

  Sedumte glavi i sedumte gori, mislime, gi ozna~uvaat sedumte mesta koi osobeno gi nadminaa drugite so svo- jata svetovna mo} i sila, a vo koi, kako {to znaeme, vo

  razli~no vreme be{e utvrduvano svetskoto carstvo. Prvo od niv e Asirskoto carstvo, vtoroto e vladeewe- to na Midjanite vo Ekvatan, ~ij{to car Arbak, kako

  {to se raska`uva, go ubi Sardanapala, carot Asirski; potoa vo Vavilon Navuhodonosor, ja utvrdi vlasta na

  Haldejcite, poi ~ij{to poraz vo Sura Kir go vospostavi Persiskoto carstvo, a po negovoto urnu-

  vawe od Aleksandar be{e vospostaveno Makedonskoto. Po niv, vo drevniot Rim, po vlasta na prvite konsuli

  i carevi, pri cezarot Avgust, semo}ta ja stekna Rimskata monarhija, poddr`uvana od ne~estivite care- vi s# do Konstantin Veliki. So isto zna~ewe, misli- me, se prika`uvaat i sedumte carevi, zatoa {to raz- likata vo rodovite sosema ne pre~i vo srodnosta na mislata, makar {to sedumte glavi se od `enski rod,

  sedumte rit~iwa od sreden, a sedumte carevi od ma{ki.

  Vo Pismoto imiwata ~estopati se pi{uvaat bez raz- likuvawe - ma{ki imiwa namesto `enskite i obratno,

  kako na primer: „Efrem, junica bodliva“, a na drugo mesto: „Efrem, gulab bez srce“ i (Os. 7, 11), i spored

  Bogoslovot: „Troica se, koi svedo~at na zemjata - Duhot, vodata i krvta, i Troica svedo~at zaedno“, a

  spored Solomon: „lavot, petelot i carot, koj mu zboru- va na svojot narod“ (Izreki 30, 31-32). Zna~i, sedumte

  glavi se gradovite, sedumte gori - sedumte sostojbi koi{to povremeno go nadminuvaa ostanatoto telo na

  zemjata, ne so mestopolo`bata ili so naselenosta, tuku so goleminata na slavata. Vo taa smisla, kako {to rekovme, carevi gi narekol mestata proslaveni so carsko pretsedatelstvo, ili pak, prvite carevi vo

  sekoe od prethodno spomnatite mesta, so nivnite imiwa ozna~uvaj|i gi soodvetnite carstva:

  so imeto na Nin - carstvoto Asirsko, Arbak - Midijskoto,

  Navuhodonosor - Vavilonskoto, Aleksandar - Makedonskoto,

  Romul - Staroto Rimsko i Konstantin - Novoto Rimsko.

  (Tolkuvawe na Otkrovenieto, Sv. Andrej Kritski)

  D A L I Z N A E T E ?

  111

  Z N A E T E ?