zpis z jednn­ koordinan­ho v½boru s komorou daˆov½ch ... . 280/2009 sb.,...

Download Zpis z jednn­ Koordinan­ho v½boru s Komorou daˆov½ch ... . 280/2009 Sb., daˆov©ho

Post on 02-Jul-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 18.2.2015 Koordinan vbor 02/15

  Komora daovch poradc R Strana 1z 31

  Zpis z jednn Koordinanho vboru s Komorou daovch poradc R ze dne 18.2.2015

  PSPVEK UZAVEN ke dni 18.2.2015

  Sprva dan

  443/21.01.15 Interpretace znn 72 odst. 4 zkona . 280/2009 Sb., daovho

  du .......................................................................................................................... 2 Pedkldaj: Milan Vodika, daov poradce, . osvden 1366

  Pavel ha, daov poradce, . osvden 4597

  PSPVEK UZAVEN ke dni 18.2.2015

  DPH

  442/17.12.14 Reim DPH u prac provedench ve prospch pltce na majetku

  tet osoby 14

  Pedkld: Martin Kopeck, daov poradce, . osvden 3826

  PSPVEK UZAVEN s rozporem

  445/18.02.15 Uplatovn nklad na pohonn hmoty ve vybranch ppadech

  .20 Pedkld: Ing. Otakar Machala, daov poradce . osv. 2252

  Ing. Ji Nesrovnal, daov poradce . osv. 1757

  PSPVEK UZAVEN ke dni 18.2.2015

  446/18.02.15 Daov uznatelnost vdaj (nklad) uvedench v 25 odst. 1

  zkona o danch z pjm . 27

  Pedkladatel: Ing. Mgr. Robert Bezecn, daov poradce, slo osvden 3321

  Ing. Lucie Rytov, daov poradce, slo osvden 4038

  ODLOEN PSPVKY

  444/18.02.15 Uplatnn odpotu na podporu odbornho vzdlvn od zkladu

  dan v ppad vlastnho vzdlvacho zazen

  Pedkld: Martin Kopeck, ev. slo 3826

  Pspvek je odloen

 • 18.2.2015 Koordinan vbor 02/15

  Komora daovch poradc R Strana 2z 31

  PSPVEK UZAVEN

  Sprva dan

  443/21.01.15 Interpretace znn 72 odst. 4 zkona . 280/2009 Sb., daovho

  du

  Pedkldaj: Milan Vodika, daov poradce, . osvden 1366 Pavel ha, daov poradce, . osvden 4597

  1. vod el dokumentu

  elem dokumentu je jednoznan interpretovat znn 72 odst. 4 zkona . 280/2009 Sb., daovho du ve znn innm od 1. ledna 2015, a to ve vztahu k povinnosti elektronickho podn pro daov subjekty, je maj zpstupnnu datovou schrnku. Poteba tohoto jasnho vymezen je umocnna institutem pokut za nesplnn povinnost nepenit povahy ( 247a novelizovanho znn daovho du).

  2. Pouit pojmy

  Daov d zkon . 280/2009 Sb., daov d, ve znn platnm od 1. ledna 2015, ZOE zkon . 300/2008 Sb., o elektronickch konech a autorizovan konverzi dokument, ve znn platnm od 1 ledna 2015, Elektronick podn podn uinn datovou zprvou v souladu s ustanovenm 71 odst. 1 daovho du, Dritel datov schrnky osoba, pro kterou byla datov schrnka zzena (podle 3 a 5 nebo 8 odst. 1 a 2 ZOE) a zpstupnna ( 10 ZOE), Osoba bez datov schrnky - osoba, kter nem zpstupnnu dnou datovou schrnku (viz znn 10 ZOE).

  3. Prvn stav

  Novelizovan znn 72 odst. 4 daovho du:

  (4) M-li daov subjekt nebo jeho zstupce zpstupnnu datovou schrnku nebo

  zkonem uloenou povinnost mt etn zvrku ovenou auditorem, je povinen

  podn podle odstavce 1 uinit pouze datovou zprvou ve formtu a struktue

  zveejnn sprvcem dan odeslanou zpsobem uvedenm v 71 odst. 1.

  Z uveden textace dvodov zprvy by bylo mon extenzivnm vkladem dojt k zvru, e pokud daov subjekt je dritelem datov schrnky anebo ustanov zstupce, kter je dritelem datov schrnky, vztahuje se povinnost elektronickho podn automaticky na veker kony vyjmenovan v 72 odst. 1 (pihlku k registraci, oznmen o zmn registranch daj, dn daov tvrzen nebo

 • 18.2.2015 Koordinan vbor 02/15

  Komora daovch poradc R Strana 3z 31

  dodaten daov tvrzen), kter jsou inny daovm subjektem nebo jeho zstupcem. Podn uinn jinak ne elektronicky je pitom chpno jako vadn, kdy sice tato vada me bt zahlazena v souladu s novelizovanm znnm 74 odst. 4 daovho du, nicmn souasn s negativnm dopadem v podob pokuty za nesplnn povinnost nepenit povahy dle 247a daovho du ve znn innm od 1. ledna 2015. Lze dovodit, e pedmtn ustanoven by v praxi nemlo init pote v ppad korporac, kter maj datovou schrnku zzenu (a zpstupnnu) ze zkona, ale vkladov problmy by se mohly vyskytnout pedevm u fyzickch osob, zejmna pak takovch, kter maj datovou schrnku zzenu na dost ( 3 a 4 ZOE). Dle popsan ppady se nevztahuj na podn, jejich elektronick forma vyplv z jinho prvnho pedpisu (nap. 101a zkona . 235/2004 Sb., o dani z pidan hodnoty, v platnm znn).

  4. Rozbor situace

  4.1. Prvnick osoby - datov schrnky

  V vahu pichzej dv varianty dritel datovch schrnek uveden v ustanovench ZOE:

  a) dritel datov schrnky prvnick osoby zzen ze zkona podle 5 odst. 1,

  b) dritel datov schrnky prvnick osoby zzen na dost podle 5 odst. 2.

  Dl zvr . 1: Prvnick osoba, kter je dritelem datov schrnky, m povinnost init veker podn dle 72 odst. 1 daovho du datovou zprvou v souladu s 72 odst. 4 daovho du, tato povinnost vznik dnem zpstupnn datov schrnky.

  4.2. Fyzick osoby - datov schrnky

  V vahu pichzej ti varianty dritel datovch schrnek uvedench v ustanovench ZOE:

  a) dritel datov schrnky fyzick osoby zzen na dost podle 3,

  b) dritel datov schrnky podnikajc fyzick osoby zzen na dost podle

  4 odst. 1,

  c) dritel datov schrnky podnikajc fyzick osoby zzen ze zkona podle

  4 odst. 3.

  Ve vztahu k typu datov schrnky budeme dle pouvat pojem role, jedn se o nsledujc:

  a) Fyzick osoba podnikajc

  b) Fyzick osoba nepodnikajc

  c) Fyzick osoba daov poradce

  d) Fyzick osoba advokt

  e) Fyzick osoba insolvenn sprvce

 • 18.2.2015 Koordinan vbor 02/15

  Komora daovch poradc R Strana 4z 31

  Jedna fyzick osoba pitom me mt vt poet z ve uvedench datovch schrnek a me tedy vystupovat v nkolika rolch. V oblasti doruovn je nutnost odliovat tyto role vyjdena v judikatue Nejvyho sprvnho soudu (viz rozsudky j. 7 Afs 46/2010-51 nebo j. 9 As 90/2010 58). Obdobn postoj nalzme tak v pokynu GF D-7 . j. 35136/11-2110-011826, kter interpretuje 42 daovho du ohledn doruovn do datovch schrnek. Uveden pokyn D-7 lze pitom pout zrcadlov jako vchodisko pro een problematiky povinn elektronickch podn. Vychzme z toho, e by nemla nastat situace, kdy na podn uinn povinn elektronicky bude nsledovat reakce sprvce dan v listinn podob doruen provozovatelem potovnch slueb. Proto navrhujeme, aby se povinnost fyzick osoby init podn elektronicky odvjela od existence datov schrnky pro danou roli v zen. Dl zvr . 2: Fyzick osoba, kter je dritelem datov schrnky, m povinnost init konkrtn podn dle 72 odst. 1 daovho du datovou zprvou v souladu s 72 odst. 4 daovho du, v takovm ppad, kdy v pedmtnm zen vznikla sprvci dan na zklad zvltnho prvnho pedpisu ( 17 ZOE) povinnost do tto datov schrnky doruovat psemnosti. V situaci, kdy nelze jednoznan urit roli, ve kter fyzick osoba v danm zen vystupuje, anebo v ppad pochybnost, se postupuje dle zsady v pochybnostech ve prospch a daov subjekt me init podn ktermkoli zpsobem uvedenm v 71 odst. 1 daovho du. Pklad . 1: Daov subjekt je dritelem datov schrnky nepodnikajc fyzick osoby zzen na dost.

  Piznn k dani z nemovitch vc nezaazench v obchodnm majetku je

  povinen uinit datovou zprvou v souladu s 72 odst. 4 daovho du

  Piznn k dani silnin OA zaazenho v obchodnm majetku me init

  ktermkoli zpsobem uvedenm v 71 odst. 1 daovho du (nem datovou

  schrnku pro roli podnikajc fyzick osoba), tedy:

  o datovou zprvou podepsanou uznvanm elektronickm podpisem

  o datovou zprvou odeslanou prostednictvm datov schrnky

  nepodnikajc fyzick osoby

  o datovou zprvou s ovenou identitou podatele zpsobem, kterm se

  lze pihlsit do jeho datov schrnky nepodnikajc fyzick osoby

  o psemn v listinn podob

  Piznn k dani z pjm fyzickch osob obsahujc dl zklady dan podle 7

  a 9 me init ktermkoli zpsobem uvedenm v 71 odst. 1 daovho du

  (nem datovou schrnku pro roli podnikajc fyzick osoba)

  Pklad . 2: Daov subjekt je dritelem datov schrnky podnikajc fyzick osoby zzen na dost.

 • 18.2.2015 Koordinan vbor 02/15

  Komora daovch poradc R Strana 5z 31

  Piznn k dani z nemovitch vc nezaazench v obchodnm majetku me

  init ktermkoli zpsobem uvedenm v 71 odst. 1 daovho du (nem

  datovou schrnku pro roli nepodnikajc fyzick osoba), tedy:

  o datovou zprvou podepsanou uznvanm elektronickm podpisem

  o datovou zprvou odeslanou prostednictvm datov schrnky

  podnikajc fyzick osoby

  o datovou zprvou s ovenou identitou podatele zpsobem, kterm se

  lze pihlsit do jeho datov schrnky podnikajc fyzick osoby

  o psemn v listinn podob

  Piznn k dani silnin OA zaazenho v obchodnm majetku je povinen uinit

  datovou zprvou v souladu s 72 odst. 4 daovho du

  Piznn k dani z pjm fyzickch osob obsahujc pouze dl zklad dan

  podle 7 je povinen uinit datovou zprvou v souladu s 72 odst. 4 daovho

  du

  Piznn k dani z pjm fyzickch osob obsahujc dl zklady dan podle

  7 a 10 me init ktermkoli zpsobem uvedenm v 71 odst. 1 daovho

  du (nem datovou schrnku pro roli nepodnikajc fyzick osoba)

  Pklad . 3: Daov subjekt je dritelem datov schrnky podnikajc fyzick osoby zzen ze zkona (daov poradce, insolvenn sprvce, advokt).

  Veker podn uveden v 72 odst. 1 daovho du v roli daovho

  poradce (insolvennho sprvce, advokta) je povinen init datovou zprvou

  v souladu s 72 odst. 4 daovho du.

  V ppad podn tkajcch se vlastnch daovch povinnost postupuje dle

  schmatu uvedenho v pkladu . 2

  Stanovisko Generlnho finannho editelstv Pi posuzovn povinnosti init podn datovou zprvou dle 72 odst. 4 daovho du je teba zohlednit typ datov schrnky, kterou m osoba inc podn zpstupnnu. Daov subjekt tedy bude mt povinnost init podn datovou zprvou v ppadech, kdy bude init podn souvisejc s typem datov schrnky, kterou m zpstupnnu:

  Daov subjekt s datovou schrnkou nepodnikajc fyzick osoby mus init

  datovou zprvou podn dle 72