Yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Download Yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Post on 22-Jul-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllahdata:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 1/2NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllahMay14th,2015bykafiAllahSWTberfirman:DanAllahtelahberjanjikepadaorangorangyangberimandiantarakamudanmengerjakanamalamalyangsalehbahwaDiasungguhsungguhakanmenjadikanmerekaberkuasadibumi,sebagaimanaDiatelahmenjadikanorangorangyangsebelummerekaberkuasa.(TQS.AnNr[24]:55).AllahSWTberfirman:SesungguhnyaKamimenolongrasulrasulKamidanorangorangyangberimandalamkehidupanduniadanpadahariberdirinyasaksisaksi(harikiamat).(TQS.AlMumin[40]:51).DariTsaubanmantanbudak(maula)RasulullahsawyangmengatakanbahwaRasulullahsawbersabda:Dihimpunkanbumiuntukku,sehinggaakumelihattimurdanbaratnya.Dandikatakankepadakubahwakekuasaanmuhinggadimanabumitelahdihimpunkanuntukmu.(HR.IbnuMajahdalamSunannya).DariAbuQilabahdariAbuAsmadariTsaubanyangberkatabahwaRasulullahsawbersabda:SesungguhnyaAllahmenghimpunbumiuntukku.atauBeliaubersabda:SesungguhnyaTuhankumenghimpunbumiuntukku,laluakumelihattimurdanbaratnya.Dansesungguhnyakekuasaanumatkuakanmencapaiapayangtelahdihimpunkanuntukku.(HR.Muslim,Ahmad,TirmidzidanAbuDawud).DarialMiqdadbinalAswadberkata:AkumendengarRasulullahsawbersabda:14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllahdata:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 2/2Tidaktersisadiatasbumiinisatupunrumahdikotadandidesa,kecualiAllahmemasukkankataIslamdengankemuliaanyangmenjadikanmulia,ataudengankehinaanyangmenjadikanhina.AdakalanyaAllahYangMahamuliadanMahaperkasamemuliakanmereka,laluAllahmenjadikanmerekadiantarapejuangnyaatauAllahmenghinakanmereka,lalumerekamenjadipengikutnya.(HR.AhmaddalamMusnadnya).Rasulullahsawbersabda:....Akandatangkepadakalianmasakenabian,danataskehendakAllahmasaituakandatang.Kemudian,Allahakanmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasaKekhilafahanalaminhjalnubuwwahdanataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,AllahmenghapusnyajikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangkepadakalian,masarajayangmenggigit(rajayangdzalim),danataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,Allahmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasarajadiktator(pemaksa)danataskehendakAllahmasaituakandatanglaluAllahakanmenghapusnyajikaberkehendakmenghapusnya.Kemudian,datanglahmasaKhilafahalaminhjalnubuwwah(Khilafahyangberjalandiatascaracarakenabian).Setelahitu,beliaudiam.(HR.ImamAhmad).Sumber:hizbuttahrir.info,12/5/2015.Bacajuga:1. NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah2. NafitsTsamart:KetaatanPadaAllahAdalahKebebasan,KemuliaandanKemenangan3. NafitsTsamart:JadikanRamadhanSebagaiBulanKemenanganKembaliDenganMendirikanNegaraKhilafah4. NafitsTsamart:DuaTetesdanDuaBekasyangPalingDicintaiAllah5. NafitsTsamart:UntukKaumMuslimYangBerpuasaKarenaBerharapRahmatAllah

Recommended

View more >