Yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Download Yakin dengan kemenangan islam yang dijanjikan allah

Post on 22-Jul-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 1/2</p><p>NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah</p><p>May14th,2015bykafi</p><p>AllahSWTberfirman:</p><p>DanAllahtelahberjanjikepadaorangorangyangberimandiantarakamudanmengerjakanamalamalyangsalehbahwaDiasungguhsungguhakanmenjadikanmerekaberkuasadibumi,sebagaimanaDiatelahmenjadikanorangorangyangsebelummerekaberkuasa.(TQS.AnNr[24]:55).</p><p>AllahSWTberfirman:</p><p>SesungguhnyaKamimenolongrasulrasulKamidanorangorangyangberimandalamkehidupanduniadanpadahariberdirinyasaksisaksi(harikiamat).(TQS.AlMumin[40]:51).</p><p>DariTsaubanmantanbudak(maula)RasulullahsawyangmengatakanbahwaRasulullahsawbersabda:</p><p>Dihimpunkanbumiuntukku,sehinggaakumelihattimurdanbaratnya.Dandikatakankepadakubahwakekuasaanmuhinggadimanabumitelahdihimpunkanuntukmu.(HR.IbnuMajahdalamSunannya).</p><p>DariAbuQilabahdariAbuAsmadariTsaubanyangberkatabahwaRasulullahsawbersabda:</p><p>SesungguhnyaAllahmenghimpunbumiuntukku.atauBeliaubersabda:SesungguhnyaTuhankumenghimpunbumiuntukku,laluakumelihattimurdanbaratnya.Dansesungguhnyakekuasaanumatkuakanmencapaiapayangtelahdihimpunkanuntukku.(HR.Muslim,Ahmad,TirmidzidanAbuDawud).</p><p>DarialMiqdadbinalAswadberkata:AkumendengarRasulullahsawbersabda:</p></li><li><p>14/5/2015 HizbutTahrirIndonesiaBlogArchiveNafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah</p><p>data:text/htmlcharset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%2015 2/2</p><p>Tidaktersisadiatasbumiinisatupunrumahdikotadandidesa,kecualiAllahmemasukkankataIslamdengankemuliaanyangmenjadikanmulia,ataudengankehinaanyangmenjadikanhina.AdakalanyaAllahYangMahamuliadanMahaperkasamemuliakanmereka,laluAllahmenjadikanmerekadiantarapejuangnyaatauAllahmenghinakanmereka,lalumerekamenjadipengikutnya.(HR.AhmaddalamMusnadnya).</p><p>Rasulullahsawbersabda:</p><p>....</p><p>Akandatangkepadakalianmasakenabian,danataskehendakAllahmasaituakandatang.Kemudian,Allahakanmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasaKekhilafahanalaminhjalnubuwwahdanataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,AllahmenghapusnyajikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangkepadakalian,masarajayangmenggigit(rajayangdzalim),danataskehendakAllahmasaituakandatang.Lalu,Allahmenghapusnya,jikaIaberkehendakmenghapusnya.Setelahitu,akandatangmasarajadiktator(pemaksa)danataskehendakAllahmasaituakandatanglaluAllahakanmenghapusnyajikaberkehendakmenghapusnya.Kemudian,datanglahmasaKhilafahalaminhjalnubuwwah(Khilafahyangberjalandiatascaracarakenabian).Setelahitu,beliaudiam.(HR.ImamAhmad).</p><p>Sumber:hizbuttahrir.info,12/5/2015.</p><p>Bacajuga:</p><p>1. NafitsTsamart:YakinDenganKemenanganIslamYangDijanjikanAllah2. NafitsTsamart:KetaatanPadaAllahAdalahKebebasan,Kemuliaandan</p><p>Kemenangan3. NafitsTsamart:JadikanRamadhanSebagaiBulanKemenanganKembali</p><p>DenganMendirikanNegaraKhilafah4. NafitsTsamart:DuaTetesdanDuaBekasyangPalingDicintaiAllah5. NafitsTsamart:UntukKaumMuslimYangBerpuasaKarenaBerharap</p><p>RahmatAllah</p></li></ul>