wise magazine2

Download wise magazine2

Post on 08-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een beloftevol nieuw jaar betekent een gloednieuwe editie van WISE MAGAZINE ! De feestdagen zijn traditioneel gezien het ideale moment om tot rust te komen. Wat ons betreft is het ook een periode waarin we reflecteren op het voorbije jaar en inspiratie opdoen voor het jaar dat voor de deur staat. Wij van WISE staan in ieder geval weer boordevol energie klaar om de lezers op de hoogte te houden van de nieuwste trends op het gebied van innovation, design, reizen, koken, mode, cultuur en sport. Dit alles met de positieve, onderscheidende twist van WISE natuurlijk.

TRANSCRIPT

 • NEW STYLE MAGAZINE INNovATIoNS TRAvEL cuLTuRE dESIGN SpoRTS ShoppING WINING&dINING f R E E

  WISE TRAVELhelsinki

  WISE InnoVATIonCradle 2 Cradle

  gA nAAR pAgInA 20dOe mee en win

  GUUS meeuwis

  WINING ANd dINING WITh

  azine

  #2

  WISE dESIgn hOtel restaurant & shOp

  c i r q u e du soleilgr

  atis

  tick

  ets

  c i r q u e du soleil

  grat

  isti

  cket

  s

 • 2 wise

  pRoNTo WoNEN BREdA

  gEVESTIgd op WoonbouLEVARd bREdA

  Kruisvoort 994814RX bredaT 076 - 51 51 715

  E info@prontowonenbreda.nl

  donderdag koopavond tot 21.00 uur

  Koopzondag 22 en 29 januari 5, 12, 19 en 26 februari

  pRoNTo WoNEN dEN BoSch

  gEVESTIgd op dE boSSchE bouLEVARd

  Reitscheweg 12

  5232bZ den bosch

  T 073-6440666

  E info@pronto-denbosch.nl

  Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

  Koopzondag 29 januari en 26 februari

  pRoNTo WoNEN EINdhovEN

  gEVESTIgd op mEubELpLEIn EKKERSRIjT

  Ekkersrijt 4113

  5692dd Son

  T 040 - 72 00 700

  E info@prontowoneneindhoven.nl

  Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

  Koopzondag 22 en 29 januari en 26 februari

  pRoNTo WoNEN NIjMEGEN

  gEVESTIgd op WoonbouLEVARd noVIum

  Wijchenseweg 176

  6538SX nijmegen

  T 024-3449344

  E info@prontowonennijmegen.nl

  donderdag koopavond tot 21.00 uur

  Koopzondag 22 en 29 januari 5, 12, 19 en 26 februari

  pRoNTo WoNEN udEN

  gEVESTIgd op WoonbouLEVARd udEn

  Industrielaan 17d

  5405AA uden

  T 0413-254555

  E info@prontowonenuden.nl

  Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

  Koopzondag 29 januari en 26 februari

  opENINGSTIjdEN

  ma. 13.00 18.00 uur

  di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur

  Za. 10.00 17.00 uur

  Koopzondag 11.00 - 17.00 uur

  pRoNTo WoNEN IS dE AcTIEvE, EIGENTIjdSE EN SfEERvoLLE WooNSpEcIAALZAAK

  of het nu gaat om wonen, slapen of opbergen? Wij bieden de stijl en sfeer die bij u past!

  onze kracht is het snel leveren van kwaliteitsmeubelen en accessoires tegen aantrekkelijke prijzen. Wij

  helpen graag opgedane inspiratie en ideen concreet te maken! Kom dus snel eens langs en laat u verrassen!

  Z I E W W W . p R o N T o W o N E N . N L v o o R M E E R I N f o !

  N I E u W

  V e r r a s s e n d G O e d

 • 3 wise 12

  INdex

  22

  colofoN

  WISE AdvIcE

  WISE WELcoME

  WISE pEopLE

  WISE TRAvEL, hELSINKI

  WISE chARITY, dRINKWATER ALS BLuSWATER

  WISE LISTEN, SEE & REAd

  WISE pASSIoN, WALTER vAN oEL

  WISE AcTIE, MET WISE MAGAZINE NAAR cIRquE du SoLEIL

  WISE fAShIoN ANd dESIGN, ExchANGE, STocK EN opTIoNS!

  WISE coLuMN, dIE EET LEKKER MEE

  WISE WINING ANd dINING WITh GuuS MEEuWIS

  WISE ShoppING

  WISE SpoRTS, MIjKE vAN GRIENSvEN

  WISE INNovATIoN, cRAdLE To cRAdLE

  WISE WhERE do WE Go?

  WISE pRoducT, WISE TG

  288

  4578

  131416

  202227283334394243

  Wise MAGAZINE is een uitgave van Wise Business Products (WBP) BV en verschijnt 3x per jaar in een oplage van 10.000 stuks. WISE MAG wordt verspreid in Nederland en is o.a. te vinden in hotels, restaurants en andere geselec-teerde bedrijven.

  redactie adresWISE MagazINEP.f. Bergmansstraat 15017 JH TilburgPostbus 965000 aB TilburgT + 31 (0)13 57 71 490 f + 31 (0)13 58 20 848E: info@wisemag.org I: www.wisemag.org

  redactie en vormgeving Christel GeversMirjam SmitNico van den Boom

  aan dit nummer werkten mee: Katinka BarnhoornManuela BijlFrans van den BoomNatasja de BruinDesso Nol Havens Sandra KagieSergio PolitiRoos MolsTess MuldersRutger RijkenNatalie Stoffelsen-Dings

  De WISE MAG rubriek LISTEN SEE & READ is geselecteerd door Bol.comWHERE DO WE GO is geselecteerd door Missyvy

  drukwerkControl Media, Wildert, Belgi

  advertentie verkoopWISE MagazINEE: info@wisemag.org T: + 31 (0)13 57 71 490 I: www.wisemag.org

  disclaimerHoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

  copyrightAlle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzon-deringen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  algemene voorwaardenop alle offertes, overeenkomsten en diensten van WBP zijn, met uitzondering van alle andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van WBP van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophan-del en geregistreerd onder nummer 18044601.

  16 39

 • 4 wise

  In ELKE WISE AdvIcE EEn AdVIES, dEZE KEER 3 AdVIEZEn VooR hET nIEuWE jAAR

  Wise aDVIcE

  Wist u dat er steeds meer bewijs komt dat mind-fulness ook in het bedrijfsleven belangrijke re-sultaten boekt? Mindfulness vermindert stress en zorgt voor minder ziekte uitval n dus minder kosten voor de werkgever. dit zijn mooie econo-mische plussen in de tijd waarin wij nu leven.

  Kent u van die momenten dat u helemaal in ge-dachten raakt terwijl u in een gesprek naar de ander aan het luisteren bent? u luistert wel naar hetgeen gezegd wordt, maar zodra een herkenbaar woord of een situatie wordt gezegd, gaat uw mind er meteen mee aan de haal. Iets vanuit uw thuis- of werksituatie trekt ineens meer aandacht in uw gedachten. het zijn meestal zorgen waarover u piekert waardoor uw gedachten afdwalen en een beeld gaat schetsen dat meestal niet reel is. dan wordt het al gauw mindfoolness; een malle maalmolen van dwaze gedachten die de realiteit niet meer overzien.

  mindfulness betekent juist het accepteren van on-vermijdelijke negatieve en positieve ervaringen en gedachten. je storen of ergeren aan gedachten en gevoelens en erop in gaan, geven geen rust in je gemoedstoestand. Elke dag komen er in ons hoofd alledaagse nieuwe impressies binnen. Via de me-dia, computers, laptops, tabloids, pads en mo-bieltjes. Er is veel naar nieuws. ons hoofd maakt overuren aan gedachten die uitmonden in zorgen en gepieker.daarom is rust en even tijd voor jezelf maken een belangrijk onderdeel dat je in jouw dag kunt inde-len. Richt in de ochtend bij het opstaan je aandacht op je ademhaling. Voel en luister naar je ademha-ling. je wordt je even bewust van jezelf, je ademt dus je leeft! Tijdens het tandenpoetsen: wees be-wust van wat je doet, voelt, ruikt en proeft. het zijn maar kleine dingen waarmee je al bij het begin van de dag kunt beginnen met mindfulness.Een andere oefening die je op je werk of thuis kunt toepassen is met aandacht te praten en te luiste-ren tijdens de gesprekken die je met een ander voert. Zodra je merkt dat je afdwaalt, ga dan te-rug naar het gesprek zonder een oordeel te vellen over je gedachten die je daarvoor nog had. En vel je aandacht tijdens het gesprek.Zo gaan we van mindfoolness naar mindfulness. het is eenvoudig maar het vraagt doorzettingsver-mogen om mindfulness in onze alledaagse bezig-heden te integreren. mindfulness zorgt voor meer bewuste aandacht over en weer, want wat je geeft krijg je terug. minder stress en meer kracht en au-thenticiteit van je ware ik. door meer rust in jezelf heb je een betere kijk op problemen. het bevordert innoverend denken en handelen. En een beter con-tact met jezelf en je omgeving.

  Roos mols, pure Art ExposeT 06 58 9080 64, I www.pureartexpose.nl

  spiritueel adviesVan Mindfoolness naar Mindfulness

  juridisch adviesarbeidsrecht

  tOp

  3adVies 2012

  duurzaam adviesHoe word je Cradle to Cradle

  cradle to cradle is zonder twijfel een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. bij een juiste aanpak maakt een bedrijf of organisatie cht een verschil en is er een meer dan positief effect op mens en milieu.

  c2c moet in de genen gaan zitten van een bedrijf en dat wordt vaak gezien als een obstakel. Ken-nelijk moet de hele organisatie om en dat lijkt een onmogelijke opdracht. Een belangrijke regel bij c2c is echter dat je niet vanaf dag 1 perfect hoeft te zijn. het gaat erom dat je een strategie uitzet voor een langere termijn en daarin aan-geeft welke doelstellingen je wilt behalen.

  begin bij de zaken die gemakkelijk op te pakken zijn en werk zo naar het totaalplan. door goede interne communicatie zorg je ervoor dat ieder-een gaat meedenken en meewerken, wat vaak verrassende resultaten oplevert. door het extern communiceren van de successen kan het imago van het bedrijf versterkt worden. En succes ex-tern zorgt ook weer voor motivatie intern.

  Laat je niet afschrikken door een complex cer-tificeringssysteem, maar kijk wat voor het be-drijf van belang is. certificering kan relevant zijn, maar vaak is de weg er naar toe even zinvol. neem koplopers als voorbeeld en ga samenwer-king niet uit de weg. de juist niet voor de hand liggende samenwerkingen kunnen onverwachte resultaten opleveren. Zo zorgt de samenwerking tussen desso, Ahrend en Interwand voor een c2c totaal oplossing bij kantoorrenovatie.

  de algemene aandacht voor c2c zorgt ervoor dat klanten een voorkeur hebben voor bedrijven die hier serieus mee bezig zijn. dus laat je niet af-schrikken, start met het plan wat er wellicht al is en werk in fases naar het eindresultaat toe.

  daphne Rolf en Rob Kragt, dessoT 0416 684100, I www.desso.com

  Belangrijkste veranderingen arbeidsrecht 2012kort op een rij