isgdosya.com  · web viewtozla mÜcadele yÖnetmelİĞİ. resmi gazete tarihi:05.11.2013 resmi...

of 408/408
TÜİSAG Üyeleri için hazırlanmıştır. www.isgfrm.com TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi:05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı:28812 bu yönetmeliği çalışıyoruz.. s1)hangisi asbest çeşidi değildir? a)Krizotil b)Krosidolit c)Tremolit d)antimonit cevap: d asbest çeşitleri: 1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil 5) Krosidolit 6) Tremolit s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir? A)toksik toz b)inert toz c)kanserojen toz d)pnimokonyoz toz cevap inert toz s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden hangisini içermez? A)Kuvars B)tridimit C)kristobaliti D)talk Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti, cevap d s4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır? a) Uzunluğu beşmikrondan daha büyüktür b) eni üç mikrondan daha küçüktür c)boyu eninin üç katından büyüktür d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür cevap d s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne denir? a)Mezotelyoma b)Pnömokonyoz c) asbestoz d)pleura mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri pnomokonyoz:(Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,

Post on 27-Dec-2019

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TÜİSAG Üyeleri için hazırlanmıştır. www.isgfrm.com

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:05.11.2013 Resmi Gazete Sayısı:28812

bu yönetmeliği çalışıyoruz..

s1)hangisi asbest çeşidi değildir?

a)Krizotil b)Krosidolit c)Tremolit d)antimonit

cevap: d

asbest çeşitleri:

1) Aktinolit 2) Antofilit 3) Grünerit Asbest (Amosit) 4) Krizotil

5) Krosidolit 6) Tremolit

s2)Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne denir?

A)toksik toz b)inert toz c)kanserojen toz d)pnimokonyoz toz

cevap inert toz

s3)Kristal yapıda SiO2 aşağıdakilerden hangisini içermez?

A)Kuvars B)tridimit C)kristobaliti D)talk

Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,

cevap d

s4)lifsi tozlarla ilgili hangisi yanlıştır?

a) Uzunluğu beşmikrondan daha büyüktür

b) eni üç mikrondan daha küçüktür

c)boyu eninin üç katından büyüktür

d)uzunluğu ve eni 10 mikrondan küçüktür

cevap d

s5)Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne denir?

a)Mezotelyoma b)Pnömokonyoz c) asbestoz d)pleura

mezotolyama:Asbestin yol açtığı en önemli hastalık akciğer zarı ve karın zarı kanseri

pnomokonyoz:(Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,

asbestoz:İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

pleura:asbeste bağlı Akciğer zarı (pleura) kalınlaşması

s6)hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?I-çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda tozII.-çapı üç mikrondan küçükIII-uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlarıA)I ve II b)II ve III c)Yalnız I d) hepsicevap d..Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veyaamorf yapıda toz ileçapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları, s7) işverenin tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesindeki yükümlülüğünden hangisi yanlıştır?a)Riski kaynağında önlemek üzere; uygun işorganizasyonunun yapılmasını ve toplukoruma yöntemlerinin uygulanmasını sağlarb)Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetimve gözetim yapılmasını sağlarc)İşyerlerinde oluşan atıkların, Çalışma ve Sosyal Bakanlığının ilgili mevzuatınauygun olarak bertaraf edilmesini sağlard)İşyerlerinin çalışmaşekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını sağlarcevap c doğrusu İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre veŞehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatınauygun olarak bertaraf edilmesinis8)Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?a)Varsa daha önce yapılmışolan sağlık gözetimlerinin sonuçları. b)Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı, c)Ortamda bulunan tozun tane boyutud)mesleki maruziyet sınır değerleri, cevap cTozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikledikkate alınır.a) Ortamda bulunan tozun çeşidi,b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,ç) mesleki maruziyet sınır değerleri,d) Toz ölçüm sonuçları,e) Alınması gereken önleyici tedbirleri,f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları

s9)tozla mücadele komisyonunda hangisi yoktur?a)Ulaştırma Bakanlığından bir temsilcisib)SGK’den bir temsilcic)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir temsilcid)Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir temsilcicevap AİSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birertemsilci ileİş Teftiş Kurulu Başkanlığından işsağlığı ve güvenliği yönünden teftişyapmaya yetkili bir işmüfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendisveya bir işsağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkçauygun görülecek tozla mücadele ve tozabağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur.s10)tozla mücadele komisyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?a)komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldırb)komisyon yılda iki defa toplanırc)Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.d)Süresi bitenler yeniden görevlendirilmezler.cevapd

s11)"......................... çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir."hangisidir?A)işveren b)iş sağlığı ve güvenliği uzmanı c)işyeri hekimi d)issgbcevap cs12)asbest ve türleri, kuvars içeren tozlarınbulunabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.okuyucu listesi nereden temin edilir?A)İSGGM B) Çalışma Bakanlığı C)ÇASGEM D)İSG katipcevap AOkuyucu listeleri,İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilirs13)ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren;hangi katogoride aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını gerektiri?A)kategori 0 B)kategori 1 C)kategori 3 D)kategori 4* Kategori 0 olarak değ erlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,* Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlarcevap As14)İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklar?

A) 10 YIL B)15 YIL C)20 YIL D)40 YILevap 15 yıl

ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KONULARI:***Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,***İş yerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler,*** Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler,*** Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.s16)İşçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur?A)İşçinin aldığı ücretB)İş dışı etkilenimler (tütün, alkol vb)C)Benzeri yakınması olan başka işçilerin varlığıD)O ana kadar yapılan tüm işlerin tanımlanmasıcevap Aİş yeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).S17)Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3 C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3s17)ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?(soru yanlış demeyin en son yönetmeliğe göre)A)2.4 mg/ m³B)3 mg/ m³C)4mg/ m³D)5mg/ m³cevap a 2.4 mg/ m³

yönetmelik sayfa 11 (ekler)%5 ve daha az SiO2içeren solunabilirtoz.....................2.4 mg/ m³ %5’ten fazla SiO2içeren solunabilir toz................................10mg/m³% SiO2+2

s18)Serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hangi meslek hastalıklarına neden olmaz?A) AsbestosisB) MezotelyomaC) Mide-bağırsak kanseriD) Kas krampları, paralizer, Jackson tipi epilepsicevap ds19)Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etkendeğildir?A)Tozun tane boyut dağılımıB)Toza karşı kişisel duyarlılıkC)Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığıD)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeğiD)Tozu oluşturan kayacın mineral çiçeği

ilahi hocam allah iyliğinizi versin...

mineral çiçeğiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

doğru cuvap d şıkkı olmalıs20)İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, ......... saatlik zaman ağırlıklı ortama (.....) değerin ...... lif/cm3ü geçmemesini sağlayacaktır. ?A)sekiz - TWA - 0,1B)sekiz - STEL - 0,5C)yedi buçuk - TWA - 0,1D)yedi buçuk - STEL - 0,1s21)hangisinib TWA değeri 5mg/m3 değildir?A)Taş yünüB)kuvars solunabilirC)fırın cüruf yünüD)sentetik cam yünüilk yönetmlikten bu kadar

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi:05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı:28786s22)İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişi hangisidir?A)Proje sorumlusuB)işveren vekiliC)Sağlık ve güvenlik koordinatörüD)uygulama koordinatörücevap a proje sorumlusus23)......................muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır.A)Sağlık ve güvenlik dokumanıB)Sağlık ve güvenlik planıC)sağlık ve güvenlik raporuD)Risk analiz dokümanıcevap Sağlık ve güvenlik planı.geçmişte benzer soru vardı...plan ve doküman aynı şey değil..o sorudada plan ve doküman ayrımı soruluyordu..nihayetinde boşluk doldurma ve aynen yönetmelikten alıntı.s24)İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, ........................ hazırlar veya hazırlanmasını sağlarA)Sağlık ve güvenlik dokumanıB)Sağlık ve güvenlik planıC)sağlık ve güvenlik raporuD)Risk analiz dokümanıcevap Sağlık ve güvenlik planı.s25)İşveren veya proje sorumlusunun yapı işini bildirmesi için gerekli şartlardan hangisi yanlış verilmiştir?A)Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesiB)devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edilmesiC)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesiD)İşin büyüklüğü 300 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesikolay olducevap dİşveren veya proje sorumlusu;1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,2)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, durumlarda yapı işine başlamadan önceBakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.s26)yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?A)İşverenin ad ve adresiB)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,D)kullanılacak iş ekipmanlarının listesicevap dYAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM1–Bildirim tarihi,2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),4–Proje tipi (*),5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,6–Proje hzırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerininadı ve adresi,7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,8–İşin planlanan başlama tarihi,9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**)sayısı,12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir.

s27)yüksekte çalışma da platforma bitişik, en az kaç cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır?A)15 cmB)20 cmC)45 cmD)47 cmcevap A** Korkuluklarda;a) Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkulukburadan kesin 1 soru gelir bu değerleri ezberleyin

s28)yönetmeliğe göre düşen cisimler için alınması gerekli tedbirlerden hangisi yanlıştır?A)Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.B)Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.C)Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenirveya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.D)Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engellemek için ara dinlenmelerinde iskele üzerine düzgünce bırakılırlar.cevap ds29)yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır?A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dışetkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmazC)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılabilir.D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılırcevap cs30)Acil çıkış yolları ve kapıları için hangisi yanlıştır?A)Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışıönleyecek hiçbir engel bulunmaz.B)Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halindeyeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulurC)Acil çıkış kapıları kolay açılabilmesi için raylı veya döner kapı biçiminde yapılabilir.D)Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının veçalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana,bulunabilecek azami çalışan sayısına bağlıdırcevap c

s31)İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişitarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır.hangileri doğrudur?I.Kullanılmaya başlamadan önceII.Üzerinde değişiklik yapıldığındaIII.Ayda en az bir kezIV.Belli bir süre kullanılmadığındaA)I,II ve IVB)I,II ve IIIC)II,III ve IVD)hepsi**İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda kontrole tabi tutulacaktır.a)Kullanılmaya başlamadan önce,b) Haftada en az bir kez,c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,ç) Belli bir süre kullanılmadığında,d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkilenmesindeCEVAP As32)İskelelerde geçiş amacıyla en az kaç cm genişliğinde ve kenarlarındakorkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır?A)45 B) 60 C) 75 D)100İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılırcevap bs33)Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır?A)kurulumunda, taşıyıcı sisteme aitdüşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çaprazelemanlarla takviye edilmesi sağlanır.B)taşıyıcı sisteme ait daireselkesitli düşey ve yatay elemanların anma dışçapının en az 48,3 milimetre olması, anma etkalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır.C)Cephe iskeleleri binaya mümkün oldğunca uzak kurulur, bunun mümkün olmadığıdurumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır.İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunurcevap cuzak değil yakın kurulur

s34)Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari kaç cm eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır?A) 60 B) 70 C)80 D)90Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 cmeninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır.CEVAP Cs35)Açıkta yapılan kaç metreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir?A) 3 B) 2 C)1.5 D)1Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altların şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.cevap c

s36) (çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır?A) 2 B) 3 C) 4 D) 5Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg danfazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 işçiden fazlası çalıştırılmayacaktırs37)(çıkmış soru A sınıfı )Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenindüşerek kazaya sebep olmasını önlemek içindöşeme dış kısmına ................ santimetreyüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır.Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok................ santimetre boşluk bırakılabilir. A) 20 – 2B) 15 – 1C) 20 – 1D) 15 – 2Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasınıönlemek için döşeme dış kısmına 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtasıkonacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşlukbırakılabilirs38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve GüvenlikYönetmeliği’ne göre, “Yapı işi .......... iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den fazla işçi çalışacaksa işveren veyaproje sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığabildirimde bulunmakla yükümlüdürler.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) 60 – 20B) 60 – 50C) 30 – 50D) 30 – 20

İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek vedevamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyedenfazla çalışma gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce aşağıda belirtilenbilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekleyükümlüdür.s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri .......... dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) 25 B) 30 C) 35 D) 40Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla giripçıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bununsağlanmadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) 175 B) 150 C) 125 D) 100150 cm den daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.s41)(çıkmış soru A SINIFI)Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılmasıB) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılmasıC) Arama amacıyla sondaj yapılmasıD) Yol yapım işlercevap ds42)(çıkmış soru A SINIFI)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel yükümlülükleri arasında yer almazA) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş ortamlarının araştırılmasıB) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesiC) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım vekontrollerinin yapılmasıD) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanlarıayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesicevap A

A VE B İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÖNETMELİK 6-8 ARASI SORU GELİYORMADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi:19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28770s43)hangi tanım yanlış verilmiştir?A)Bür:Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,B)Baraj:Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,C)Lağım:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,D)Ayak:Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer,Lağım:Taş içerisinde sürülen galeriyi,Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,

cevap c

S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?A)RösetB)VaragelC)FrenoD)Topukcevap bRöset:Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini, Topuk:işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,Varagel:Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,Freno:Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde hangisi yoktur?A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılmasıB)arama amacıyla sondaj yapılmasıC)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işleriniD)çıkarılan madenlerin işlenmesiCEVAP D***Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri:Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini,**Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini,ifade eder

46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır.B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yıldaen az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanırD)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.cevap Bİşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yıldaen az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile buYönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergel erin ve planların hazırlanmasıB)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve bakımının yapılması.C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi,D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler hariç olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.cevap dÇalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır?A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdırB)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidirC)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmeldirD)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmeye gerek yokturcevap D

s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler.B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi sorumludur.D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.cevap c................işveren sorumludurs50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.A) 50 kg-90 derece bir dirsekB)50 kg -120 derece bir dirsekC)100kg-90 derece iki dirsekD)100kg-120 derece iki dirsek50 kilogramdanaz patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90derecelik bir, daha çok patlayıcı maddebulunan depolara 90 derecelik iki dirsekoluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?A) 3 b) 5 C)10 D)25CEVAP 3 METRES52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?A)10 derece-25 dereceB)10 derece-30 dereceC)8 derece-30 dereceD)8 derece-25 dereceYeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmaması sağlanır.

s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemezC)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 40 santimetredir.D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafından yapılır.CEVAP CSıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. Fazla her kartuş için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez.C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan ocaklarda, fitilleateşleme yapılamaz.D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.cevap dBeşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.A) 60 B) 45 C)40 D)30CEVAP 30 CMS56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerininde göz önünde tutulduğu ve ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır.Bu Yönergede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlarB)HavalandırmaC)nemlendirmeD)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kurallarıcevap CYönergede; a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar, b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi, c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler, ç) Patlayıcı madde tüketim planı, d) Tecrit (ayırma) tedbirleri, e) Havalandırma, f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler, g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,ile ilgili hususlar yer alır.

s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.?A) 100 B)75 C)50 D)25CEVAP 50 KMS58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?A) 10 B)15 C)30 D)50cevap 10 çalışans59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez. ?A) 1 B)2 C)3 D)5cevap 3 metre

s60)çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, illi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?A) 30 B)45 C)60 D)75cevap :şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, sağlam arazide 60 dereceyi,çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.cevap 45...bu soru önemli

s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az .....................santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az ........................ santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır. A)180-90B)180-60C)90-90D)90-60Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 santimetremesafe kalacak şekilde bırakılır.S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre elektrikli lokomotifler kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunmasıB) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıC)kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarıD)Karbon monoksit bulunan kükürt ocaklarıTaşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veyametan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmazcevap Ds63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır. ?A) 6 B) 8 C) 11 D)12Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır. s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni,kaç ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.?A) 1 B) 3 C) 6 D)12 Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 6 ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.**s65)İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslikyollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyigeçmez.?

A) 5 B) 6 C) 7 D)8

***s66)Havasında ..................’dan az oksijen, .....................’den çok metan, .....................’den çok karbondioksit,..........................den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’den çok karbondioksit,50 ppm (%0.005)den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı nedir?a)% 0,002b)% 0,02c)% 0,05d)% 0,0058 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı 20ppm(% 0,002)’dir.

s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıylabozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılırC)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek şekilde düzenlenir. cevap d Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmazA)50B) 60C)80D)100Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz***S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %2 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,D)Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,BANKO SORUPatlayıcı madde kullanılmayan durumlara) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. A) 10 B)15 C)25 D)50Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında,bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanırHavalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. cevap bs73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.S74)Havasında............................’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4

Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.

s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce ................. metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

a) 10 b)25 c)30 d) 40

Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

çıkmış sorulara örnekler

s77)AĞUSTOS 2013 A SINIFI

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır.

B)Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır.

C)Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika ile ateşlemede en az bir saat geçmeden ateşleme

alanına kimse giremez.

D)Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağımdeliğinin en az 80 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir

cevap c

s78)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde,kademe düzlüğü nasıl olmalıdır?

A)Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak

verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.

B)Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır.

C)Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar olmalıdır.

D)Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır

s79)AĞUSTOS 2013 A SINIFI

“Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocak larında yer altı işlerinde çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A)Sağlık Kuralları Bakımından Günde AncakYedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te

B)176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

C)155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

D)45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

cevap d

45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

s80)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’te yer alan“Ocaklarda çalışan işçilerin, .......... kişiden az olmamak üzere, en az .........., gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10 / % 1’i B) 5 / % 2’si C) 10 / % 3’ü D) 3 / % 5’i

cevap c

s81)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir?

A) Gecikmeli B) Adi C) Fitilli D) Emniyetli

cevap A

s82)MAYIS 2013 A SINIFIHavasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 09 / 1 B) 19 / 1 C) 19 / 2 D) 29 / 2

CEVAP C

19 / 2

83)MAYIS 2013 A SINIFI Yeraltı kömür ocakları için aşağıdaki hangi uygulama yanlıştır?

A)Hazırlık devresi dışında yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır.

B)Kömür ocaklarında lağımlar elektrikli kapsülle ateşlenmez.

C)Ortamda % 1 metan gazı bulunması durumunda patlayıcı madde kullanılmaz.

D)Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30ºC arasında olmalıdır.

cevap b

84)MAYIS 2013 A SINIFI Patlayıcı madde depolarında güvenlik önlemlerine ilişkin olarak, yer altındaki patlayıcı depolarına, Bakanlıktan izin alınmadıkça, kaç kilogram dinamit ve kaç adet kapsülden fazlası konulamaz?

A)50 kg dinamit, 100 adet kapsül B)100 kg dinamit, 300 adet kapsül

C)150 kg dinamit, 300 adet kapsül D)200 kg dinamit, 400 adet kapsül

cevap c

85)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı maden ocakları için kuyular açılırken, kova ile insan taşınan kuyularda kullanılankovaların hızı en fazla ne olabilir?

A) 2,0 metre/saniye B) 1,5 metre/saniye C) 1,0 metre/saniye D) 0,5 metre/saniye

CEVAP B

86)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı kömür ocaklarında, patlayıcı madde ile patlatma yapmadan önce, aşağıda verilen hangi ölçümün yapılması ve bu ölçümün hangi değerden az olması mevzuat gereğidir?

A)Metan gazı ölçümü - % 1 B)Karbondioksit ölçümü - % 1

C)Karbonmonoksit ölçümü - % 0,5 D)Hava hızı ölçümü - 0,5 metre/saniye

87)EKİM 2012 A SINIFI Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan lağım deliklerine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu değildir?

A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla yapılmalıdır.

B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.

C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar için 35 cm olmalıdır.

D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulundurmamalıdır.

cevap d

88)EKİM 2012 A SINIFIGrizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre haberleşme, sinyalizasyon ve erken uyarı sistemi dışındaki bütün elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtları, maden ocağı havasındaki metan oranı yüzde kaç olduğunda, otomatik olarak devreden çıkacak özellikte tesis edilmiş olmalıdır?

A) % 0.5 B) % 1 C) % 1.5 D) % 2

cevap c 1.5

89)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümlere göre çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazırlanacaktır.

B)Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece muhafaza edilecektir.

C)Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilecektir.

D)Yeraltı çalışma planları sadece iş kazası olması durumunda ve denetim sonuçlarına göre güncelleştirilecek ve işyerinde bulundurulacaktır

cevap d

90)

MAYIS 2012 A SINIFI Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, T-5 sıcaklıksınıfı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 100 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 100 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

B)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 200 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 200 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

C)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 75 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 75 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

D)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 150 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 150 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfın

CEVAP A

DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA C,B VE A BAKMAYI İHMAL ETMEYİNİZ...MADEN YÖNETMELİĞİDE BİTMİŞTİR YARIN YENİ YÖNETMELİĞE GEÇECEĞİZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi:24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28861s91)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır?

A) 10 B)25 C)30 D)50

CEVAP A 10 KİŞİS92)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?A)Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.B)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.C)Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.D)İşverenden işalan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilmezcevap dÇalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde* Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalısayısı esas alınır.*İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.*İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.* Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.* aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

s93)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı ................................. yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.A)14 B)15 C)16 D)18Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.CEVAP Cs94)Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten ......................................yıl boyunca yararlanamaz.

A) 1 B)2 C)3 D)5

CEVAP 3 YIL

bu yönetmelikten de bu kadar...kolay gelsin ( yönetmelik 4 sayfa)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28867 (Mükerrer)s95)BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,B)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,C)tehlikeli maddelerinpompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerindeD)Düzenli atık depolama sahalarına,cevap c1) Bu Yönetmelik;a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,b)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,e) Düzenli atık depolama sahalarına,uygulanmazistisnalarAncak bu Yönetmelik;a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındakiminerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine, uygulanır.96)Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma,çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimaline nedenir?A) Olay B)tehlike C)risk D)kazaRisk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini97)Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline nedenir?A) Olay B)tehlike C)risk D)kazaTehlike:Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,98)İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirimini yapar.bu bildirimle ilgili hangisi yanlıştır?A)Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olmasıyla yapılırB)Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılırC)Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olmasıD)bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadırİşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarakbildirimini yapar. bu bildirimde,a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması,d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,hallerinde yirmi işgünüiçerisinde bildirimini güncellercevap d99)Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ..........................metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.A)Karma B) kantitatif C)kalitatifD)olasılıklıYönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.100)Kantitatif risk değerlendirmesinde hangi husus dikkate alınmaz?A)Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıklarıB)Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisiC)Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonuD)Biyolojik maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi. cevap dKantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bualanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu.f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.ı)İnsan hataları ve güvenilirlik analizi

101)İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını ................. seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.A)1x10-4/yılB)1x20-4/yılC)1x30-5/yılD)1x40-5/yılİşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.102)İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben kaç iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.A)5B)10C)15D)30İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.103)İşletmeci güvenlik raporunu,güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her ................... yıllık süre içerisinde günceller A)1B)3C)4D)5İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.104)işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren kaç iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderirA)5B)10C)15D)30işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir105)İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını kaç ay içerisinde hazırlar. A)6B)12C)24D)36İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde hazırlar.

106)İşletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?A) 1 B)2 C)3 D)5İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.cevap C107).......................... yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar. A) 1 B)2 C)3 D)5Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar. 108)işletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde,mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilerden hangisine bilgi vermez?A)Valilik ve ilgili belediyeB)Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi BaşkanlığıC)Sağlık BakanlığıD)Türkiye Halk Sağlığı Kurumuİşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde , mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilere bilgi verir:Valilik ve ilgili belediyeBaşbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıSağlık BakanlığıTürkiye Halk Sağlığı KurumuÇevre ve Şehircilik BakanlığıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıcevap C

Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgilerMADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder.Bu yönetmelikte sağlık bakanlığından bahsetmemiş dolayısı ile C cevabı doğru, Açıklamalarda Sağlık bakanlığının kalkması gerekiyor

109)İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde hangisi bulunmaz?A)Kazanın oluşumu ve gelişim seyri. B)Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri. C)kazadan etkilenen kadın sayısıD)İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgiler:Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

· İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

· Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri.

· Alınan acil durum önlemleri

110)İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip kaç gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler. A) 3b) 15C) 30D)60İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler. 111)Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanırA) yılda en az bir kez B) yılda en az iki kez C) yılda en az üç kez D) gerektiğindeDenetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır. 112)Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, ..................’lik bir sıcaklığa ve................. ’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedirA)20 °C.............101,3 kPaB)20 °C...............100 kPaC)30 °C..............101,3 kPaD)30 °C.............100 kPaBu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir.

113)Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar hangidir?

A)Kolay alevlenir sıvılarB)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılarC)Alevlenir sıvılarD)Patlayıcı maddeKolay alevlenir sıvılar:Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17)Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11)114)0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar hangisidir?A)Kolay alevlenir sıvılarB)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılarC)Alevlenir sıvılarD)Patlayıcı maddeÇok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)

114) tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza sonucu büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?A) bir kişinin ölümü,B)Kuruluş içerisinde 3 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulmasıC)2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)D)Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),cevap Bİnsana ve mala zarar:Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza;a) Bir kişinin ölümü,b) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması,c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve her bir kişinin en az 24saat hastanede tutulması,ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılamaz durumda olması,d) Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),e) 2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)115) büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?A) Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanıB)Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanıC)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; Nehir veya kanal boyunca olan 1 km veya daha fazla hasarD)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasarcevap cÇevreye verilen hasar;Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar;a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı,b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı,Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,Akifer ya da yeraltı suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar116)Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın................ ’sine eşit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir. a)% 2 b)% 3 c)% 4 d)% 5cevap % 2117)hangileri bu yönetmeliğin uygulandığı maddelerdendir?I.Amonyum nitratII.klorIII.asetilenIV oksijenV hidrojenVI arsenikA) I,II ve III B)I,III ve VIC)I,II,III,V ve VID)HEPSİCEVAP HEPSİBu yönetmeliktende bu kadar..umarım bu seferde sorular silinmez......herkese iyi çalışmalar.konuyu destekleyen ve teşekkür eden arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürler

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi:11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28762118)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine kapsamına hangileri girmez?I.Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça;tehlikeli maddelerin,preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerdeII.kara,deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,III demir taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,IViç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,A)I ve IIB)I,II ve IVC)Yalnız IID)Hepsicevap dBu yönetmelik ;* Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,* Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde, uygulanmaz119)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A)Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleriB)Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretiC)Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işaretiD)Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareticevap dUyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti120)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine görehangisi Sabit ve kalıcı işaretlerden değildir?A)Trafik yolları güvenlik rengiB)konteynırlar ve borulardaki işaretlerC)işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyallerD)Engellere çarpma veya düşme riski olan yerlercevap cSabit ve kalıcı işaretler* Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.*Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir.*Konteynır ve borular üzerindeki işaretler* Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir.*Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.Geçici işaretler* işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.* Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

121 )Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılamayan hangisidir?A)Işıklı işaret ve sesli sinyalB) Işıklı işaret ve sözlü iletişimC) Işıklı işaret ve el işaretleriD) El işaretleri ve sözlü iletişimAşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.– Işıklı işaret ve sesli sinyal– Işıklı işaret ve sözlü iletişim– El işaretleri ve sözlü iletişimCevap C122) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A) Dikkatli ol, önlem al, kontrol et-sarıB) Kişisel koruyucu donanım kullan-yeşilC) Özel bir davranış ya da eylem-maviD)Tehlikeli hareket veya davranış-KırmızımaviTalimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullancevap b yanlış123) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A) Zorunluluk işareti-MaviB) Uyarı işareti-sarıC) Yangınla mücadele-yeşilD) Yasak işareti-kırmızıCevap C124) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir?A)MaviB)sarıC)yeşilD) Parlak turuncuCevap A125) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?A)Mavi B)sarı C)yeşil D) Parlak turuncuCevap DAçıklamalarKırmızıAnlamı ve amacı: Yasak işareti , Tehlike alarmı, Yangınla mücadeleTalimat ve Bilgi: Tehlikeli hareket veya davranış \Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et \Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanmasısarıAnlamı ve amacı: Uyarı işaretiTalimat ve Bilgi: Dikkatli ol, önlem al, kontrol etmaviAnlamı ve amacı: Zorunluluk işaretiTalimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullanMavi renk Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.YeşilAnlamı ve amacı: Acil çıkış, ilk yardım işareti\ Tehlike yokTalimat ve Bilgi: Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler\normale dönParlak turuncu: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.

126) Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?A) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektirB) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktırC) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktırD) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılabilirCevap DGüvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için;Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır127) Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) içeren Yasaklayıcı işaretlerine örnek olarak hangisi verilemez?A) Sigara İçilmezB) Yetkisiz kimse giremezC) Elektrik tehlikesi,D) dokunmaCevap c128) Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) içeren uyarıcı işaretlerine örnek olarak hangisi verilemez?A) biyolojik riskB) Baret takC) asılı yükD) Aşındırıcı maddeCEVAP B129) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A) Uyarı işaretleri sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)B) Yasaklayıcı işaretler daire biçimindedirC) Yasaklayıcı işaretler Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)D) Yangınla mücadele işaretleri daire veya kare biçimindedirCevap D130) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?A) Yangınla mücadele işaretleri dikdörtgen veya kare biçimindedirB) Yangınla mücadele işaretleri Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramdırC) Emredici işaretler Daire veya üçgen biçimindedirD) Emredici işaretler mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az%50’sini kapsayacaktır)Cevap CYasaklayıcı işaretler (kırmızı)Temel nitelikler- Daire biçiminde,- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Örnek: Sigara İçilmez , Yaya giremez, iş makinası giremez, Yetkisiz kimse giremez, dokunmaUyarı işaretleri (sarı)Temel nitelikler- Üçgen şeklinde- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının enaz % 50’sini kapsayacaktır)örnek: Patlayıcı madde, Toksik (Zehirli)madde, Aşındırıcı madde, Radyoaktif madde, asılı yük, Elektrik tehlikesi, iş makinesi, biyolojik riskEmredici işaretler (mavi)Temel nitelikler- Daire biçiminde,- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)Örnek: Gözlük kullan ,Baret tak, Eldiven giy, Maske kullan, İş ayakkabısı giy ,Yaya yolunu kullan, Kulak koruyucu tak vbAcil çıkış ve ilkyardım işaretleri (yeşil)Temel nitelikler- Dikdörtgen veya kare biçiminde,- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)Yangınla mücadele işaretleri (kırmızı)Temel nitelikler- Dikdörtgen veya kare biçiminde,- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)

131) Kaldırma makinalarında uygulanacak sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili hangisi yanlıştır?A) Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli olduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.B) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş işaretçilertarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılırC) Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler iş yerindeki diğer sinyal seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı,diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için aynı olmalıdırD) Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulmasına gerek yoktur.Cevap D Bu yönetmelikle ilgili çıkmış örnek sorular132)(18 ağustos A Sınıfı) Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?A)Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.B)İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.C)İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun,darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.D)Farklı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenlemeler de anlamını belirli hâle getirmeyecekse, kullanılan piktogram ve semboller birbirinin aynısı olabilir.Cevap D133) (18 ağustos B Sınıfı) Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi D) Yeşilcevap B134) (mayıs 2013 A Sınıfı)....... mücadele işaretleri, dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?A) Yangınla B) İş kazasıyla C) Patlamayla D) KazaylaCEVAP A135) (mayıs 2013 B Sınıfı) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenirCEVAP A136) (mayıs 2013 B Sınıfı) Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?I- Üçgen biçiminde olmasıII- Beyaz zemin üzerine siyah pistogram kullanılmasıIII- Kırmızı çizgi kullanılmasıA) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve IIICEVAP C137)(Ekim 2012 B Sınıfı) “Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ... biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) ÜçgenB) OvalC) YuvarlakD) Dikdörtgen veya kareCEVAP Dçıkmış sorular örnek amacıyla verildi diğerlerine de mutlaka bakınız...birde buraya yükleyemedim ama 1 tane şekilli soru geliyor..yönetmelikten şekilleri bakmayı da ihmal etmeyiniz.bu yönetmelikten de bu kadar.

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi:22.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28743138) El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir?A) 5 m/s2 B) 2,5 m/s2 C) 1,15 m/s2 D) 0,5 m/s2El-kol titreşimi için; * Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.Bütün vücut titreşimi için; * Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2. 139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca kullanıcıdan sağlanan bilgilereC) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerineD) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerineCevap Bişveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilereC) Başta özel politika gerektiren gruplar(çocuk ve genç işçiler) ile sadece gebe kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerineD) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerineCevap Cyada139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca kullanıcılardan sağlanan bilgilereC) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerineD) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerineCEVAP BİKİ ŞEKİLDE DE OLABİLİR140)işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle dikkate alacğı husulardan hangisi yanlıştır?A)Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.B)Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.C)Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.D)kadın ve çocuk çalışanlar için özel çalışma programları hazırlamakcevap Dişveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyara) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.ç)İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamakd)İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

141) Bütün vücut için maruziyet değerlendirmesi deniz taşımacılığında, kaç Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır?A) 0 B)1 C)2 D)10cevap b142) Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?A) 20-1000 HzB) 10-20 HzC) 2-10 HzD) 0-2 HzCEVAP A143) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?A) 3 ay B) 6 ay C) 24 ay D) 10 yılCevap 2 yıl C 24ay144)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El–kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, ............. sinir ve kas bozukluklarına yol açan ............. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) omuz, kol, kas, / dalgaB) bel, omurga, omuz, / mekanikC) damar, kemik, eklem, / mekanikD) bel, omurga, kol, / elektromanyetikCEVAP B

El-kol titreşimi: