vali أ‡iftأ§i’den asأ½m balcأ½â€™ya hayأ½rlأ½ olsun ... أ‡orum valisi...

Download Vali أ‡iftأ§i’den Asأ½m Balcأ½â€™ya hayأ½rlأ½ olsun ... أ‡orum Valisi Mustafa أ‡iftأ§i, Mahalli أ‌dareler

Post on 04-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Mahalli Ýdareler seçimlerinde Altýndað Belediye Baþkaný seçilen hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý’ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 9’DAVali Mustafa Çiftçi, Doç. Dr. Asým Balcý’yý ziyaret etti.

  13 NÝSAN 2019 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 50 Kuruþ

  ÇORUM www.corumhakimiyet.net

  * SAYFA 12’DE

  Muharrem Biçer Çorum Müftüsü oldu

  Konya Müftü Yardýmcýsý Muharrem Biçer, Çorum Müftüsü olarak atandý.

  * HABERÝ

  7’DE

  ‘Hizmetlerimizde adil ve eþit olacaðýz’ Hüseyin Çakmalý ve Mehmet Ali Bolat saz eþliðinde deyiþler seslendirdi.

  * HABERÝ 4’DE

  Çimento, Cam ve Seramik Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Yeni Ekonomi Programý hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede, “Ýhracat ve reel sektöre finansman önceliði verilecek olmasý, üretici ve ihracatçýlara büyük morâl vermiþtir.” dedi. *HABERÝ 3’DE

  Mercedes-Benz’den eðitime büyük katký

  Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-Benz Bayileri ile Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn iþbirliðinde gerçekleþtirdiði proje kapsamýnda Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öðrencilerin hizmetine sunulan Mercedes-Benz Laboratuvarý’nýn açýlýþý yapýldý. * HABERÝ 2’DE

  Mercedes-Benz Laboratuvarý’nýn açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri kesti.

  Cezalarýný sebze üreterek çekiyorlar

  Projede denetimli serbestlik yükümlülüðü altýnda bulunan yer alýyor.

  Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu tarafýndan denetimli serbestlik yükümlülüðü altýnda bulunanlar için hayata geçirilen ‘Yeþeren Umutlar’ projesinin bu sene ki bölümün de ilk fideler toprakla buluþtu. * HABERÝ 9’DA

  Vali Çiftçi’den Asým Balcý’ya hayýrlý olsun ziyareti

  Rektör müracaatlarý baþladý Aralarýnda Hitit Üniversitesi'nin de bulunduðu 11 üniversitesi için rektör müracaatlarý baþladý. 12 Nisan'da baþlayan rektör müracaat takvimi 26 Nisan Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

  * HABERÝ 9’DA

  En minik umreciye Çorumlu misafirperverliði

  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesi ile geçtiðimiz günlerde kutsal topraklara giden Rabia-Yunus Emre Ýnci çiftinin bebekleri Fatýma Sümeyye, Mekke’de dünyaya gelerek Türk kafilelerindeki en küçük umreci oldu. * HABERÝ 8’DE

  Hemþehrimiz Ahmet Daþtanbek, sergilediði misafirperverlikle ailenin ve kafiledeki diðer umrecilerin takdirini kazandý.

  Garaj Günleri 28 Nisan’a kadar devam edecek.

  AHL Park’ta Garaj Günleri baþladý Açýldýðý günden bu yana Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði AHL Park Alýþveriþ Merkezi’nde Garaj Günleri dün baþladý.

  * HABERÝ 15’DE

  ‘Ýhracatçýlara büyük morâl’

  Erdem Çenesiz

 • 2 www.corumhakimiyet.netCUMARTESÝ 13 NÝSAN 2019

  FATÝH BATTAR Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-Benz Bayi-

  leri ile Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn iþbirliðinde ger- çekleþtirdiði proje kapsamýnda Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öðrencilerin hizmetine sunulan Mercedes-Benz Laboratuvarý’nýn açýlýþý dün gerçekleþtirildi.

  Açýlýþa Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel, Hitit Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yar- dýmcýsý Lemzi Çöplü, Ýl Milli Eðitim Müdürü Yahya Çoban, ÇESOB Baþkaný Recep Gür, Mercedes-Benz Türk A.Þ Eðitim Birim Müdürü Raþit Uzunoðlu, ku- rum müdürleri, okul müdürleri, öðretmen ve öðrenci- ler katýldý.

  Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile

  baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Ýbrahim Ayaz, ülkelerin geliþmesinde, kal- kýnmasýnda sanayileþmenin öneminin büyük olduðu- na dikkat çekerek, “Sanayileþmenin temel unsuru ise bilgi, beceri ve iþ alýþkanlýklarýna sahip nitelikli insan gücüdür. Bizlerde sanayimizin ihtiyaç duyduðu nite- likli insan gücünü yetiþtirme gayreti içindeyiz. Bu ça- bamýzda geliþen teknolojiyi takip edebilme, iþinde uygulayabilme yeteneðine sahip donanýmlý gençler yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Öðrencilerimizin günün tek- nolojisini öðrenebilme ve iþ üzerine uygulayabilmesi noktasýnda Mercedes-Benz Türk A.Þ’nin okulumuza kazandýrmýþ olduðu laboratuvar bizler için çok deðer- li ve önemlidir.” dedi

  Okul olarak Mercedes-Benz Türk A.Þ ile yaptýk- larý protokol ile okulumuz motorlu araçlar teknolojisi

  alanýnda 180 metrekare atölye boþalttýklarýný ve yer teslimi yaptýklarýný ak- taran Ayaz, “Firma tara- fýndan zemin kaplamasý baþta olmak üzere elektrik tesisatý, pencereler, oto- matik dýþ kapý, öðrenci ve öðretmen odalarý ile teorik eðitim sýnýfý yenilenmiþtir. Atölye donatýmý olarak iki derslik donatýmý, üç çalýþ- ma tezgahý, takým setleri, 7 bilgisayar, 4 motor, üç þanzýman ile birlikte Ac- tros kamyon okulumuza kazandýrýlmýþtýr. Öðrenci- lerimizin son teknolojik araçlar üzerinde eðitim al- malarý son sýnýfta Merce- des-Benz servislerinde staj ve mezuniyet sonrasý iþ imkanlarýnýn saðlanma- sý en büyük kazanýmlarý olacaktýr” diye konuþtu

  Konuþmalarýn ardýn- dan son teknoloji ile dona- týlan Mercedes-Benz La- boratuvarý’nýn açýlýþý ger- çekleþtirildi. Protokol üyeleri laboratuvarý geze- rek, bilgi aldý.

  Türkiye’de eðitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz Türk, sos- yal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceðin Yýl- dýzý” kapsamýnda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisele- rinin motor bölümlerinin geliþtirilmesi amacýyla la- boratuvarlarýný yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatýyor. Teknolojik eði- tim için özel ekipmanlar ile donatýlan okulda, Mer- cedes-Benz Laboratuvar- larý ile eðitimin desteklen- mesi, otomotiv sanayinin servis ve bakým hizmetle- rinde ihtiyaç duyduðu ka- lifiye teknisyenlerin yetiþ- tirilmesi amaçlanýyor.

  ‘Ýþsizliði deðil, mesleksizliði çözmek için uðraþýyoruz’

  FATÝH BATTAR Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-

  Benz Bayileri ile Milli Eðitim Bakanlý- ðý’nýn iþbirliðinde gerçekleþtirdiði proje kapsamýnda Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öðrencile- rin hizmetine sunulan Mercedes-Benz Laboratuvarý’nýn açýlýþýnda konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal; “Çaðýmý- zýn vebasý dediðimiz iþsizlik deðil, mes- leksizliði çözmek için uðraþýyoruz.” dedi

  Ýþ dünyasýnýn geleceðinin yetiþmiþ kalifiyeli elemandan geçtiðini vurgula- yan Baþaranhýncal; “Çaðýmýzýn vebasý dediðimiz iþsizlik deðil, mesleksizliði çözmek için uðraþýyoruz. Bizlerin geleceði sermaye anlamýnda ekonomik bir kriz yaþasanýz bile finansa

  bir þekilde ulaþma þansýnýz var ama gele- ceðinizde mesai arkadaþlarýnýz yoksa iþ- letmelerin devam etme þansý yok. Bizim geleceðimiz de yetiþmiþ elemandan geçi- yor. Artýk ne iþ olsa yaparým vebasýndan kurtulmamýz lazým. Ben þu iþi iyi yaparým diyenleri istiyor ve bekliyoruz.” diye ko- nuþtu

  ‘ÝÞADAMLARI OKULLARIN YÖNETÝMÝNE GÝRECEK’ Baþaranhýncal ayrýca konuþmasýnda

  Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) ve Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn yapmýþ oldu- ðu protokol gereði bir mütevelli heyeti oluþturulacaðýný ve teknik liselerde iþa-

  damlarýnýn da yer aldýðý yönetim kadrosu deðiþikliði olacaðýný ifade etti.

  ‘Bugüne kadar 29 okulun laboratuvarýný yeniledik’

  FATÝH BATTAR Mercedes-Benz Türk’ün, Mercedes-

  Benz Bayileri ile Milli Eðitim Bakanlý- ðý’nýn iþbirliðinde gerçekleþtirdiði proje kapsamýnda Þehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öðrencilerin hizmetine sunulan Mercedes-Benz Labo- ratuvarý’nýn açýlýþýnda konuþan Mercedes- Benz Türk A.Þ Eðitim Birim Müdürü Ra- þit Uzunoðlu, “Teknolojik eðitim için özel ekipmanlar ile donatýlan ve her okula üze- rinde uygulamalý eðitim gerçekleþtirilecek kamyon baðýþý yapýlan Mercedes-Benz Laboratuvarlarý ile eðitimin desteklenme- si, otomotiv sanayinin servis ve bakým hizmetlerinde ihtiyaç duyduðu kalifiye teknisyenlerin yetiþtirilmesini amaçlýyoruz.” dedi

  HER LABORATUVARA BÝRER KAMYON BAÐIÞLANIYOR Proje kapsamýnda, meslek liselerinde laboratuvar

  koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve yeniden yapýlandýrýlma- sýnýn yaný sýra, teknik ve mesleki eðitim alan öðrenci- lerin sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanýma ulaþmalarý amacýyla eðitimlerin düzenlen-

  mesine de önemli bir katký saðlandýðýný kaydeden Uzunoðlu; “Mercedes-Benz Laboratuvarlarý, teknolojik eðitim için özel ekipmanlar ile donatýlýyor ve her okula üzerinde uygulamalý eðitim gerçek- leþtirilecek birer adet kamyon baðýþlaný- yor. Ayrýca, okul yöneticileri ve alan öð- retmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Þ.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, giriþimcilik ruhu ve kalite sistemleri ko- nusunda bilgilendiriliyor. Bugüne kadar toplam 29 okulun laboratuvarý yenilenen “EML’miz Geleceðin Yýldýzý” projesi kapsamýnda toplam 32 farklý laboratuvar yeniden yapýlandýracak.” diye konuþtu.

  HER ÝÞÝN BAÞI EÐÝTÝM “Her iþin baþý eðitim” prensibini benimseyen

  Mercedes-Benz Türk’ün, sürdürdüðü sosyal sorumlu- luk çalýþmalarý ile uzun yýllardýr Türkiye’nin çaðdaþ geleceðine katkýda bulun

Recommended

View more >