ustawa przepisy wprowadzające ustawę – prawo o...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projekt z dnia 26.03.2018 r.

U S T AWA

z dnia

Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce1)

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. Ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ) wchodzi

w ycie z dniem 1 padziernika 2018 r., z wyjtkiem:

1) art. 5, art. 79, art. 80, art. 266275 i art. 402, ktre wchodz w ycie z dniem 1 czerwca

2018 r.;

1) Niniejsz ustaw:

1) zmienia si ustawy: ustaw z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych, ustaw z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia

31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczciach pastwowych,

ustaw z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustaw z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

ustaw z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi,

ustaw z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych, ustaw z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii

i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustaw z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych,

ustaw z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ustaw z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach

aptekarskich, ustaw z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyskiego, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osb fizycznych, ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej, ustaw z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej, ustaw z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, ustaw z dnia

28 wrzenia 1991 r. o lasach, ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych,

ustaw z dnia 16 kwietnia 1993 r. o wczeniu Akademii Medycznej im. Mikoaja Kopernika w Krakowie

do Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie, ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, ustaw z dnia 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych, ustaw z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustaw z dnia 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych, ustaw z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw z dnia 5 lipca 1996 r.

o doradztwie podatkowym, ustaw z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrw, ustaw z dnia

21 listopada 1996 r. o muzeach, ustaw z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustaw z dnia 27 czerwca 1997 r.

o bibliotekach, ustaw z dnia 27 czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy, ustaw z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomociami, ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia,

ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sdowych i egzekucji, ustaw z dnia 4 wrzenia 1997 r.

o dziaach administracji rzdowej, ustaw z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze

spoecznych, ustaw z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego

w razie choroby i macierzystwa, ustaw z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmisko-

-Mazurskiego w Olsztynie, ustaw z dnia 3 wrzenia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynaa Stefana

Wyszyskiego w Warszawie, ustaw z dnia 7 padziernika 1999 r. o jzyku polskim, ustaw z dnia

16 marca 2000 r. o Chrzecijaskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ustaw z dnia 9 listopada

2000 r. o repatriacji, ustaw z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsibiorczoci, ustaw z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r.

2

o samorzdach zawodowych architektw oraz inynierw budownictwa, ustaw z dnia 30 marca 2001 r.

o kosmetykach, ustaw z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustaw z dnia 11 maja

2001 r. Prawo o miarach, ustaw z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego, ustaw z dnia 25 maja 2001 r.

o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, ustaw z dnia 7 czerwca

2001 r. o lenym materiale rozmnoeniowym, ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu

Zielonogrskiego w Zielonej Grze, ustaw z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorzdzie

zawodowym psychologw, ustaw z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej

w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami

i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustaw z dnia 22 czerwca 2001 r.

o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustaw z dnia 19 lipca 2001 r.

o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Biaej, ustaw z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sdw powszechnych, ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustaw

z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo

farmaceutyczne, ustaw z dnia 18 wrzenia 2001 r. o fundacji Zakady Krnickie, ustaw z dnia 24 maja

2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu, ustaw z dnia 21 czerwca

2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego, ustaw z dnia 30 padziernika

2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych, ustaw z dnia

30 padziernika 2002 r. o podatku lenym, ustaw z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii

Marynarki Wojennej im. Bohaterw Westerplatte, ustaw z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosawa Dbrowskiego, ustaw z dnia 13 czerwca 2003 r.

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 27 czerwca

2003 r. o rencie socjalnej, ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami,

ustaw z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzdowych nazwach miejscowoci i obiektw fizjograficznych,

ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, ustaw z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zakadach leczniczych dla zwierzt, ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych,

ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, ustaw z dnia 19 marca 2004 r. Prawo

celne, ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw z dnia

20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustaw z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu

programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20042019, ustaw z dnia

27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, ustaw

z dnia 8 padziernika 2004 r. o wczeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do

Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, ustaw z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tumacza

przysigego, ustaw z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw

publicznych, ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych

zadania publiczne, ustaw z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitaowym, ustaw z dnia

21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ustaw z dnia

1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw, ustaw

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu narkomanii, ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi, ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu

Wojskowego, ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego, ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie

monitorowania i kontrolowania jakoci paliw, ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie

ywnoci i ywienia, ustaw z dnia 8 wrzenia 2006 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym, ustaw

z dnia 8 wrzenia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osb w nabywaniu wasnego mieszkania,

ustaw z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa

pastwa z lat 19441990 oraz treci tych dokumentw, ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie

skarbowej, ustaw z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustaw z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw, ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 r. o Karcie

Polaka, ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw, ustaw z dnia

9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustaw z dnia 30 maja 2008 r.

o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej, ustaw z dnia 5 wrzenia 2008 r. o utworzeniu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ustaw z dnia 3 padziernika

2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie

rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, ustaw z dnia 6 listopada 2008 r.

3

2) art. 98102, art. 137, art. 404, art. 407416, art. 419423 i art. 462 ust. 7 pkt 2, ktre

wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

3) art. 360, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2019 r.;

4) art. 8695, art. 198216 i art. 264, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2019 r.;

5) art. 244 i art. 249 pkt 2, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2020 r.;

6) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 59, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika

2021 r.;

o konsultantach w ochronie zdrowia, ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych,

ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi, ustaw z dnia 23 stycznia 2009 r.

o Krajowej Szkole Sdownictwa i Prokuratury, ustaw z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzdzania

emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, ustaw z dnia 9 padziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, ustaw z dnia 2 grudnia

2009 r. o izbach lekarskich, ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej, ustaw z dnia

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o Narodowym Centrum Nauki, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustaw z dnia

30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustaw z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustaw z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

transporcie zbiorowym, ustaw z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu

i Porozumienia, ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej, ustaw z dnia 9 czerwca

2011 r. Prawo geologiczne i grnicze, ustaw z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej,

ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczestwie morskim, ustaw z dnia 16 wrzenia 2011 r.

o szczeglnych rozwizaniach zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi, ustaw z dnia 16 wrzenia

2011 r. o wsppracy rozwojowej, ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Pastwowej Komisji Badania

Wypadkw Morskich, ustaw z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego

mieszkania przez modych ludzi, ustaw z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustaw z dnia

26 czerwca 2014 r. o niektrych umowach zawieranych w zwizku z realizacj zamwie o podstawowym

znaczeniu dla bezpieczestwa pastwa, ustaw z dnia 26 wrzenia 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej,

ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Duej Rodziny, ustaw z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierzt wykorzystywanych do

celw naukowych lub edukacyjnych, ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych rdach energii,

ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego

i o Rzeczniku Finansowym, ustaw z dnia 11 wrzenia 2015 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej

i reasekuracyjnej, ustaw z dnia 25 wrzenia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustaw z dnia 22 grudnia

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, ustaw z dnia

28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, ustaw z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa

w wychowywaniu dzieci, ustaw z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji

sektora publicznego, ustaw z dnia 21 padziernika 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub

usugi, ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe, ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r.

o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarzdzania mieniem pastwowym, ustaw z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajce ustaw

o zasadach zarzdzania mieniem pastwowym, ustaw z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytuu

specjalisty w dziedzinach majcych zastosowanie w ochronie zdrowia, ustaw z dnia 7 kwietnia 2017 r.

o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodlegoci Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw

z dnia 11 maja 2017 r. o biegych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustaw

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz ustaw z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne;

2) uchyla si ustawy: ustaw z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich, ustaw z dnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym oraz ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o zasadach finansowania nauki.

4

7) art. 53 ust. 5 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Art. 2. Przepisy:

1) art. 408 w odniesieniu do gromadzenia przez uczelni publiczn rodkw finansowych

z subwencji na rachunku, ktrego obsug bankow prowadzi Bank Gospodarstwa

Krajowego,

2) art. 420 w odniesieniu do uczelni publicznych

stosuje si od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozdzia 2

Zmiany w przepisach

Art. 3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 912) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zwoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mog by

przekazane do celw dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej

uczelni prowadzcej dziaalno dydaktyczn i naukow w zakresie nauk

medycznych. Decyzj w sprawie przekazania zwok wydaje, na wniosek uczelni,

waciwy starosta.,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zwoki niepochowane przez podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, albo

nieprzekazane uczelni, o ktrej mowa w ust. 2, s chowane przez gmin waciw ze

wzgldu na miejsce zgonu, a w przypadku osb pozbawionych wolnoci zmarych

w zakadach karnych lub aresztach ledczych przez dany zakad karny lub areszt

ledczy, z wyjtkiem zwok osb, ktre uwolniy si z zakadu karnego lub aresztu

ledczego, oraz osb, ktre przebyway poza terenem zakadu karnego lub aresztu

ledczego, w szczeglnoci w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe

opuszczenie tego zakadu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Suby

Wiziennej.;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Pochowanie zwok lub przekazanie ich uczelni, o ktrej mowa w art. 10 ust. 2,

wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierajcej

adnotacj urzdu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu..

5

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398)

w art. 93 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wojskowy komendant uzupenie odracza absolwentowi szkoy wyszej, na jego

wniosek, przeszkolenie wojskowe rwnie wtedy, gdy bezporednio po ukoczeniu

studiw podj ksztacenie w szkole doktorskiej..

Art. 5. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o pieczciach pastwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948 oraz z 2018 r.

poz. 138 i 441) w art. 2a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) szkoy publiczne, szkoy niepubliczne o uprawnieniach szk publicznych, uczelnie

publiczne oraz uczelnie niepubliczne;.

Art. 6. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2368 i 2400) w art. 75e w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzcy

dziaalno naukow lub ksztacenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyszej

w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym

Polskiej Akademii Nauk i posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora

habilitowanego z zakresu nauk prawnych;.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870

i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 335 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzcy

dziaalno naukow lub ksztacenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyszej

w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym

Polskiej Akademii Nauk i posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora

habilitowanego z zakresu nauk prawnych;.

Art. 8. W ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci

i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz

z 2018 r. poz. 310) art. 6 i art. 7 otrzymuj brzmienie:

Art. 6. Minister waciwy do spraw zdrowia oraz minister waciwy do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki, a take minister waciwy do spraw owiaty i wychowania

zapewniaj ksztacenie niezbdnej liczby specjalistw z zakresu dziaalnoci

6

profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie bada nad alkoholem i zwizanymi z nim

problemami.

Art. 7. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, jednostki publicznej

radiofonii i telewizji oraz inne waciwe organy i instytucje podejmuj odpowiednie

dziaania w zakresie rozwijania i popierania rnorodnych form dziaalnoci

informacyjnej, kulturalnej i naukowej, majcych na celu uwiadamianie o szkodliwoci

naduywania alkoholu dla jednostki oraz ycia rodzinnego i spoecznego, krzewienia

trzewoci i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajw i sposobw picia

alkoholu..

Art. 9. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1892) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:

1a) federacje podmiotw systemu szkolnictwa wyszego i nauki; zwolnienie nie

dotyczy gruntw przekazanych w posiadanie podmiotom innym ni te federacje;.

Art. 10. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) w art. 24n:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Szkolenia zakoczone egzaminem, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 6, oraz

szkolenia okresowe, o ktrych mowa w ust. 3, przeprowadzaj uczelnie w rozumieniu

ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ) prowadzce studia

drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego oraz instytuty badawcze posiadajce

kategori naukow A+ albo A, dziaajce w zakresie budownictwa drogowego na

podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1158, 1452 i 2201).;

2) uchyla si ust. 5.

Art. 11. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r.

poz. 1948, z 2017 r. poz. 60 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 380) w art. 9 uchyla si ust. 2.

7

Art. 12. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2101) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 2:

a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym

i nauce (Dz. U. ),,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

podmiotom, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 47 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, oraz innym podmiotom posiadajcym

siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bdcym organizacjami

prowadzcymi badania i upowszechniajcymi wiedz w rozumieniu art. 2

pkt 83 rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,

z pn. zm.2)),;

2) w art. 45h w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

f) warunki, ktre powinien spenia program studiw osb ubiegajcych si o nadanie

uprawnie zawodowych w zakresach, o ktrych mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby

komisja kwalifikacyjna moga uzna umiejtnoci, o ktrych mowa w art. 44a ust. 1

pkt 3 lit. a, jako speniajce wymagania do nadania uprawnie zawodowych;.

Art. 13. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405

oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

3a. Organizacj i zakres dziaania Wyszej Szkoy Policji w Szczytnie jako szkoy

wyszej oraz tryb wyznaczania i odwoywania rektora i osoby penicej w uczelni sub

pastwowych funkcj kierownicz do spraw realizacji zada uczelni jako jednostki

organizacyjnej waciwej suby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych

policjantom penicym sub na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ).;

2) Zmiany wymienionego rozporzdzenia zostay ogoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz.

UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017,

str. 28.

8

2) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Komendant Gwny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBP,

komendantom wojewdzkim Policji (Komendantowi Stoecznemu Policji),

komendantom szk policyjnych i ich zastpcom oraz rektorowi Wyszej Szkoy Policji

w Szczytnie i osobie penicej w uczelni sub pastwowych funkcj kierownicz do

spraw realizacji zada uczelni jako jednostki organizacyjnej waciwej suby..

Art. 14. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach

lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Minister waciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym

do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, po zasigniciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-

-Weterynaryjnej, okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres znajomoci jzyka polskiego

w mowie i pimie, niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

uwzgldniajc zakres uprawnie zawodowych okrelony w art. 1 ust. 1 i 2.;

2) w art. 2g w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki, po zasigniciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-

-Weterynaryjnej, okreli, w drodze rozporzdzenia:;

3) w art. 17 w ust. 1a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) numer i dat wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazw szkoy wyszej, ktra

wydaa dyplom lekarza weterynarii i jej siedzib;.

Art. 15. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si pkt 1a

w brzmieniu:

1a) federacje podmiotw systemu szkolnictwa wyszego i nauki; zwolnienie nie

dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz;.

Art. 16. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2291oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 71f w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzcy

dziaalno naukow lub ksztacenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyszej

w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym

9

Polskiej Akademii Nauk i posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora

habilitowanego z zakresu nauk prawnych..

Art. 17. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1496) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 2c:

a) w ust. 1 cz wsplna otrzymuje brzmienie:

wydane na wniosek rektora uczelni prowadzcej dziaalno naukow

i ksztacenie w zakresie nauk medycznych, w ktrej prowadzone s studia na

kierunku farmacja.,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie skierowania przez rektora,

o ktrym mowa w ust. 1, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu

jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie

z programem praktyki zawodowej.;

2) w art. 8:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a i b otrzymuj brzmienie:

a) numer dyplomu ukoczenia studiw,

b) nazw szkoy wyszej i jej siedzib,,

b) w ust. 4c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) szkoom wyszym prowadzcym studia na kierunku farmacja, ktre uzyskay

akredytacj okrelon w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r.

Prawo farmaceutyczne,;

3) w art. 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkoach wyszych, ktre

prowadz studia na kierunku farmacja;.

Art. 18. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji

Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyskiego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1411) w art. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Do mienia i finansw Szkoy stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce uczelni

publicznych..

10

Art. 19. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398)

wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 5a pkt 39 i 40 otrzymuj brzmienie:

39) badaniach naukowych oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce;

40) pracach rozwojowych oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4

ust. 3 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce;;

2) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) do ukoczenia 25 roku ycia uczce si w szkoach, o ktrych mowa w przepisach

o systemie owiaty, przepisach o szkolnictwie wyszym i nauce lub w przepisach

regulujcych system owiatowy lub szkolnictwo wysze obowizujcych w innym

ni Rzeczpospolita Polska pastwie, jeeli w roku podatkowym nie uzyskay

dochodw podlegajcych opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub

art. 30b, w cznej wysokoci przekraczajcej kwot stanowic iloraz kwoty

zmniejszajcej podatek okrelonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku,

okrelonej w pierwszym przedziale skali, o ktrej mowa w art. 27 ust. 1,

z wyjtkiem renty rodzinnej;

3) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 39 i 39a otrzymuj brzmienie:

39) stypendia i zapomogi, o ktrych mowa w ustawie z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach

programw lub przedsiwzi, o ktrych mowa w art. 377 ust. 1 tej ustawy;

w przypadku stypendiw przyznawanych przez osob fizyczn lub osob

prawn niebdc pastwow ani samorzdow osob prawn zwolnienie ma

zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostay zatwierdzone przez

ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki;

39a) stypendia i inne rodki finansowe o ktrych mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U.

poz. 1530);,

11

b) po pkt 39a dodaje si pkt 39b i 39c w brzmieniu:

39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk

oraz instytuty badawcze z ich funduszy stypendialnych;

39c) stypendia i inne wiadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany

stypendialnej Polsko-Amerykaskiej Komisji Fulbrighta;,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

40) wiadczenia pomocy materialnej dla uczniw i osb uczestniczcych w innych

formach ksztacenia, pochodzce z budetu pastwa, budetw jednostek

samorzdu terytorialnego oraz ze rodkw wasnych szk przyznane na

podstawie przepisw o systemie owiaty oraz inne stypendia za wyniki

w nauce, ktrych zasady przyznawania zostay zatwierdzone przez ministra

waciwego do spraw owiaty i wychowania;,

d) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

61) kwoty umorzonych kredytw studenckich udzielonych na podstawie

przepisw ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce;;

4) w art. 22 ust. 9b otrzymuje brzmienie:

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje si do przychodw uzyskiwanych z tytuu:

1) dziaalnoci twrczej w zakresie architektury, architektury wntrz, architektury

krajobrazu, inynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych,

wzornictwa przemysowego, muzyki, fotografiki, twrczoci audialnej

i audiowizualnej, programw komputerowych, gier komputerowych, teatru,

kostiumografii, scenografii, reyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki

ludowej oraz dziennikarstwa;

2) dziaalnoci artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej

i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) dziaalnoci publicystycznej;

5) dziaalnoci muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej,

popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) dziaalnoci konserwatorskiej;

7) prawa zalenego, o ktrym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) do

opracowania cudzego utworu w postaci tumaczenia;

12

8) dziaalnoci badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej,

badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni dziaalnoci dydaktycznej.;

5) w art. 26e:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) ekspertyzy, opinie, usugi doradcze i usugi rwnorzdne, wiadczone lub

wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o ktrych mowa w art. 7

ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce,

a take nabycie od takiego podmiotu wynikw prowadzonych przez niego

bada naukowych, na potrzeby dziaalnoci badawczo-rozwojowej;,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach bada podstawowych

podlegaj odliczeniu wycznie pod warunkiem, e badania te s prowadzone na

podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1

pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce.;

6) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze,

midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrbnych ustaw

dziaajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakady pracy oraz inne

jednostki organizacyjne od wypacanych przez nie stypendiw,,

b) uchyla si ust. 2.

Art. 20. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 736 i 1169) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) w przypadku Szkoy Gwnej Suby Poarniczej przychd, o ktrym mowa

w art. 407 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );;

2) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) w przypadku Szkoy Gwnej Suby Poarniczej przychd, o ktrym mowa

w art. 407 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce;.

13

Art. 21. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) wprowadza si nastpujce

zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

5a) uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantw szk Pastwowej

Stray Poarnej programw studiw lub programw nauczania dla zawodw

inynier poarnictwa i technik poarnictwa oraz programw studiw

podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego;;

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Organizacj i zakres dziaania Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie

jako szkoy wyszej oraz tryb wyznaczania i odwoywania rektora i osoby penicej

w uczelni sub pastwowych funkcj kierownicz do spraw realizacji zada uczelni jako

jednostki organizacyjnej waciwej suby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych

straakom penicym sub na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ).;

3) w art. 35:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12. Straaka penicego sub na stanowisku nauczyciela akademickiego

obowizuje zadaniowy system czasu suby. Wymiar zaj dydaktycznych oraz

zasady prowadzenia zaj dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych reguluje

ustawa z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce.,

b) dodaje si ust. 13 w brzmieniu:

13. Straak penicy sub na stanowisku nauczyciela akademickiego moe

by wyznaczony do penienia, w dowolnym czasie, dyuru trwajcego nie duej ni

24 godziny, po ktrym nastpuj 24 godziny wolne od suby.;

4) w art. 71e po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Straakowi penicemu sub na stanowisku nauczyciela akademickiego do

urlopw, o ktrych mowa w art. 71 i art. 71a, nie wlicza si dni, ktre s dniami wolnymi

od suby w codziennym rozkadzie czasu suby.;

5) w art. 87 w ust. 1 w pkt 4 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4a

w brzmieniu:

4a) dodatek funkcyjny za penienie funkcji, o ktrych mowa w art. 17 ust. 1.;

14

6) w art. 93 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu:

5a) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o ktrych mowa w art. 35 ust. 12;;

7) po art. 97c dodaje si art. 97d w brzmieniu:

Art. 97d. Straakom penicym sub na stanowiskach nauczycieli akademickich

przysuguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o ktrych mowa w art. 35

ust. 12, w wysokoci i na warunkach okrelonych dla nauczycieli akademickich

w ustawie z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce..

Art. 22. W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2198, 2203 i 2361) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 9a w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

5a) wsppraca z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego i nauki

w zakresie, o ktrym mowa w art. 358 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );;

2) w art. 9c w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

11a) wsppraca z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego i nauki

w zakresie, o ktrym mowa w art. 358 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce;;

3) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Jeeli dane wiadectwo lub inny dokument, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 albo

w ust. 3, uprawnia do ubiegania si o przyjcie na studia na okrelonym kierunku

w pastwie jego wydania, wiadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej

Polskiej uprawnienie do ubiegania si o przyjcie na studia takie same lub podobne ze

wzgldu na program studiw albo moe by uznane za dokument potwierdzajcy

w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania si o przyjcie na studia takie

same lub podobne ze wzgldu na program studiw..

Art. 23. W ustawie z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)

w art. 29 w ust. 3:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) pracownikw podmiotw, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), w zwizku

z wykonywaniem bada naukowych i dowiadcze z zakresu lenictwa i ochrony

przyrody;;

15

2) po pkt 8 dodaje si pkt 8a w brzmieniu:

8a) osb biorcych udzia w ksztaceniu kadr dla lenictwa, w zwizku z prowadzeniem

zaj szkoleniowych;.

Art. 24. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398) wprowadza si

nastpujce zmiany:

1) w art. 4a:

a) w pkt 24 lit. a i b otrzymuj brzmienie:

a) uczelni w rozumieniu ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym

i nauce (Dz. U. ),

b) spk utworzon na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce,,

b) pkt 27 i 28 otrzymuj brzmienie:

27) badaniach naukowych oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce,

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce;

28) pracach rozwojowych oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4

ust. 3 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce;;

2) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) dochodw uzyskanych z dziaalnoci polegajcej na wytwarzaniu wyrobw

przemysu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,

winiarskiego, piwowarskiego, a take pozostaych wyrobw alkoholowych

o zawartoci alkoholu powyej 1,5%, oraz wyrobw z metali szlachetnych albo

z udziaem tych metali lub dochodw uzyskanych z handlu tymi wyrobami;

zwolnieniem objte s jednak dochody podmiotw, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1

pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, uzyskane

z dziaalnoci polegajcej na wytwarzaniu wyrobw przemysu elektronicznego;;

3) w art. 18d:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) ekspertyzy, opinie, usugi doradcze i usugi rwnorzdne, wiadczone lub

wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o ktrym mowa w art. 7

16

ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce,

a take nabycie od takiego podmiotu wynikw prowadzonych przez niego

bada naukowych, na potrzeby dziaalnoci badawczo-rozwojowej;,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach bada podstawowych

podlegaj odliczeniu wycznie pod warunkiem, e badania te s prowadzone na

podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1

pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce..

Art. 25. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o wczeniu Akademii Medycznej im.

Mikoaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie (Dz. U.

poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115) w art. 2 uchyla si ust. 2 i 3.

Art. 26. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) art. 15a otrzymuje brzmienie:

Art. 15a. 1. Uczelni przysuguje pierwszestwo w opublikowaniu pracy

dyplomowej studenta. Jeeli uczelnia nie opublikowaa pracy dyplomowej w terminie

6 miesicy od dnia jej obrony, autor moe j opublikowa, chyba e praca jest czci

utworu zbiorowego.

2. Podmiot, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 46 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), moe korzysta bez wynagrodzenia i bez

koniecznoci uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osob

ubiegajc si o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowizkw

zwizanych z odbywaniem studiw lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,

udostpnia utwr ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego i nauki oraz

korzysta z utworw znajdujcych si w prowadzonych przez niego bazach danych,

w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki moe korzysta z prac

dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujcych si w prowadzonych przez niego

bazach danych w zakresie niezbdnym do zapewnienia prawidowego utrzymania

i rozwoju tych baz oraz wsppracujcych z nimi systemw informatycznych.;

17

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Instytucje owiatowe oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

8 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, mog na potrzeby

zilustrowania treci przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia

dziaalnoci naukowej, korzysta z rozpowszechnionych utworw w oryginale

i w tumaczeniu oraz zwielokrotnia w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub

fragmenty wikszych utworw.;

3) w art. 3510 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Archiwa, instytucje owiatowe, podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,

2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, oraz instytucje kultury

mog, na podstawie umowy zawartej z wyznaczon przez ministra waciwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacj zbiorowego zarzdzania prawami

autorskimi, zwielokrotnia znajdujce si w ich zbiorach utwory niedostpne w obrocie

handlowym opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed

dniem 24 maja 1994 r. oraz udostpnia je publicznie w taki sposb, aby kady mg mie

do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje

si odpowiednio..

Art. 27. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371) w art. 5 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) uczelni publicznych dziaajcych na podstawie przepisw o szkolnictwie wyszym

i nauce;.

Art. 28. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 12 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

4b. Z egzaminu zwalnia si absolwenta studiw prowadzonych na podstawie

umowy, o ktrej mowa w art. 61 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym

i nauce (Dz. U. ), zawartej midzy uczelni a waciwym organem samorzdu

zawodowego w zakresie odpowiadajcym programowi studiw opracowanemu

z udziaem organu samorzdu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 16.;

18

2) w art. 14 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

4a. Praktyk studenck uznaje si za cz lub cao praktyki zawodowej, o ktrej

mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywaa si na studiach w zakresie odpowiadajcym

programowi studiw opracowanemu z udziaem organu samorzdu zawodowego oraz

w sposb okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami

okrelonymi w umowie, o ktrej mowa w art. 61 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie

wyszym i nauce, zawartej midzy uczelni a organem samorzdu zawodowego.;

3) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia:.

Art. 29. W ustawie z dnia 20 padziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) w art. 8 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) z uczelniami w rozumieniu ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym

i nauce (Dz. U. ...)..

Art. 30. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 35c w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

f) szkolnictwa wyszego i nauki ze Zintegrowanego Systemu Informacji

o Szkolnictwie Wyszym i Nauce POL-on,.

Art. 31. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 377) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 22:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) dziesiciu pracownikw badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub

pracownikw naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego

Polskiej Akademii Nauk, posiadajcych wiedz i dowiadczenie co najmniej

w jednej z dziedzin objtych zakresem tematycznym egzaminu, powoywanych

po zasigniciu opinii uczelni lub instytutu;,

b) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

13a. Komisja Egzaminacyjna moe zawiera z uczelniami posiadajcymi

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie

nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, umowy, o ktrych mowa w art. 61 ustawy

19

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ...), okrelajce

realizowany przez uczelni program studiw obejmujcy zakres wiedzy

i umiejtnoci wymaganych w czci pisemnej egzaminu na doradc podatkowego.

Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej

Przewodniczcy.;

2) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Egzamin na doradc podatkowego w stosunku do osb, ktre ukoczyy studia,

ktrych program zrealizowany zosta w ramach umowy, o ktrej mowa w art. 22 ust. 13a,

obejmuje tylko cz ustn..

Art. 32. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrw (Dz. U. z 2012 r.

poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) art. 14d otrzymuje brzmienie:

Art. 14d. Centrum wspdziaa z podmiotami, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1,

2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, oraz innymi

jednostkami organizacyjnymi prowadzcymi dziaalno zwizan z zadaniami

Centrum..

Art. 33. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972

i 1086 oraz z 2018 r. poz. 369) w art. 10 w ust. 3a pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1) uczniom szk systemu owiaty, suchaczom kolegiw pracownikw sub

spoecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szk, studentom oraz doktorantom bdcym obywatelami pastw

czonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pastw

czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;.

Art. 34. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2017 r. poz. 125, 767 i 2371) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczelniom w zakresie zada okrelonych niniejsz ustaw oraz monitoringu karier

zawodowych absolwentw, o ktrym mowa w ustawie z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );;

2) w art. 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

1a. Cudzoziemcowi, o ktrym mowa w ust. 1, zamierzajcemu wykonywa zawd

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wycznie w celu odbycia ksztacenia

20

podyplomowego w okrelonej formie lub odbycia ksztacenia w szkole doktorskiej w celu

uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach

rozwojowych, przyznaje si prawo wykonywania zawodu na czas okrelony, jeeli

spenia warunki okrelone w ust. 1.;

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) zosta zaproszony przez szpital kliniczny lub podmiot, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1

pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce,

prowadzcy dziaalno w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, ktry

informuje o tym waciw okrgow rad lekarsk.;

4) w art. 14a w ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9) nazw uczelni, w ktrej zgaszajcy si ukoczy studia na kierunku lekarskim lub

lekarsko-dentystycznym, oraz dat ich ukoczenia, a w przypadku lekarza albo

lekarza dentysty, ktry ukoczy studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-

-dentystycznym w pastwie innym ni pastwo czonkowskie Unii Europejskiej

nazw polskiej uczelni, ktra przeprowadzia nostryfikacj dyplomu ukoczenia

tych studiw;;

5) w art. 14e ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostpnia za pomoc SMK organom,

o ktrych mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie dotyczcym ich absolwentw

oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej.;

6) w art. 15 uchyla si ust. 3g;

7) w art. 16c w ust. 10 pkt 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

2) w przypadku lekarza, ktry wystpuje o rozpoczcie specjalizacji w trybie

pozarezydenckim, jeeli posiada odpowiedni specjalizacj I lub II stopnia bd

tytu specjalisty wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II

stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za posiadanie

stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, odpowiedni okres

zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji,

publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism

naukowych ujtych w wykazie sporzdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie

wyszym i nauce;

21

3) w przypadku lekarza, ktry wystpuje o rozpoczcie specjalizacji w trybie

pozarezydenckim, jeeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub

tytuu specjalisty wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe za posiadanie stopnia

naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce

akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach

naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujtych w wykazie

sporzdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2

lit. b ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce.;

8) w art. 16h w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) w ramach poszerzenia zaj programowych studiw podyplomowych o program

specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, zgodny z zakresem tych studiw,

i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpatnego, a po

ukoczeniu tych studiw w trybie okrelonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 14.;

9) w art. 29 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) rektor uczelni prowadzcej ksztacenie w zakresie nauk medycznych lub nauk

o zdrowiu;.

Art. 35. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138 i 317) wprowadza si nastpujce

zmiany:

1) w art. 83 w ust. 2a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) organizacyjna podlega lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej,

ministra waciwego do spraw zdrowia, ministra waciwego do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki lub ministra waciwego do spraw transportu,;

2) w art. 84 ust. 2e otrzymuje brzmienie:

2e. Do okresu praktyki, o ktrym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza si praktyk

objt programem studiw, pod warunkiem e praktyka jest odbywana na podstawie

umowy zawartej midzy uczelni a stacj kontroli pojazdw lub podmiotem, o ktrym

mowa w art. 86 ust. 1..

22

Art. 36. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574)

wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) po jednym przedstawicielu: ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania,

ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministra waciwego

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora

Archiww Pastwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagielloskiej,

Biblioteki Zakadu Narodowego im. Ossoliskich, Polskiej Akademii Nauk

i Krajowej Rady Bibliotecznej;;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W skad Rady powoywani s: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor

Biblioteki Jagielloskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez

ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej

przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez

ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, dwaj przedstawiciele rodowisk

naukowych wskazani przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki

oraz trzej przedstawiciele rodowisk bibliotekarskich i twrczych..

Art. 37. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o subie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) doktorantw, ktrzy w trakcie ksztacenia s naraeni na dziaanie czynnikw

szkodliwych, uciliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoy doktorskiej w odniesieniu

do osb wymienionych w ust. 1 pkt 5;;

2) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem waciwym

do spraw owiaty i wychowania oraz ministrem waciwym do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres i tryb bada lekarskich osb

wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposb dokumentowania tych bada,

uwzgldniajc konieczno przyjcia obiektywnych i niezbdnych kryteriw oceny stanu

23

zdrowia oraz biorc pod uwag konieczno ochrony danych osobowych osb poddanych

badaniu..

Art. 38. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.

z 2018 r. poz. 121 i 50) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) budowa i utrzymywanie pomieszcze dla urzdw organw wadzy, administracji,

sdw i prokuratur, uczelni publicznych, szk publicznych, pastwowych lub

samorzdowych instytucji kultury w rozumieniu przepisw o organizowaniu

i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej, a take publicznych: obiektw ochrony

zdrowia, przedszkoli, domw opieki spoecznej, placwek opiekuczo-

-wychowawczych, obiektw sportowych;.

Art. 39. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 26 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw owiaty i wychowania oraz ministrem waciwym do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia wymagania w zakresie

kursw i szkole, o ktrych mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegow tematyk i form

przeprowadzonych zaj, majc na wzgldzie zapewnienie waciwego poziomu

wyszkolenia pracownikw ochrony fizycznej.;

2) w art. 38b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw owiaty i wychowania oraz ministrem waciwym do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegow tematyk,

form oraz czas trwania kursu, o ktrym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczajcym

50 godzin, majc na wzgldzie zapewnienie waciwego poziomu wyszkolenia

pracownikw ochrony fizycznej..

Art. 40. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sdowych i egzekucji

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 29a w ust. 3

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzcy

dziaalno naukow lub ksztacenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyszej

w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym

24

Polskiej Akademii Nauk, posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora

habilitowanego z zakresu nauk prawnych..

Art. 41. W ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 888, z pn. zm.3)) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 5:

a) uchyla si pkt 13,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

21) szkolnictwo wysze i nauka;;

2) uchyla si art. 18;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:

Art. 26. 1. Dzia szkolnictwo wysze i nauka obejmuje sprawy szkolnictwa

wyszego i nauki, w tym sprawy nadzoru nad szkoami wyszymi i ich finansowania,

a take sprawy dziaalnoci naukowej.

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki koordynuje uznawanie

kwalifikacji w zawodach regulowanych i dziaalnociach regulowanych oraz podejmuje

dziaania majce na celu udostpnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji..

Art. 42. W ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357 i 398) wprowadza si nastpujce

zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) po lit. p dodaje si lit. pa w brzmieniu:

pa) podmiot prowadzcy szko doktorsk w stosunku do ksztaccych si w niej

doktorantw, otrzymujcych stypendium doktoranckie,,

b) w lit. za tiret sme otrzymuje brzmienie:

podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ),;

2) w art. 6:

a) w ust. 1 po pkt 7a dodaje si pkt 7b w brzmieniu:

7b) otrzymujcymi stypendium doktoranckie doktorantami;,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1086, 1566, 1909,

2180 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 138 i 379.

25

b) po ust. 4a dodaje si ust. 4b w brzmieniu:

4b. Uczniowie szk ponadpodstawowych lub studenci do ukoczenia 26 lat,

ktrzy pobieraj stypendium w okresie odbywania szkolenia, stau lub

przygotowania zawodowego dorosych, na ktre zostali skierowani przez inne ni

powiatowy urzd pracy podmioty kierujce na szkolenie, sta lub przygotowanie

zawodowe dorosych, nie podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu

i rentowym pod warunkiem, e stypendium pobierane jest w zwizku z realizacj

takiego szkolenia, stau lub przygotowania zawodowego dorosych, ktrych

obowizek odbycia wynika z programu nauczania.;

3) w art. 9 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Osoby, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, speniajce jednoczenie

warunki do objcia ich obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi

z innych tytuw, s obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytuu stosunku pracy, umowy

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie

z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, albo umowy o dzieo,

jeeli umow tak zawary z pracodawc, z ktrym pozostaj w stosunku pracy, lub jeeli

w ramach takiej umowy wykonuj prac na rzecz pracodawcy, z ktrym pozostaj

w stosunku pracy, czonkostwa w spdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego,

suby, pobierania wiadczenia szkoleniowego, wiadczenia socjalnego, zasiku

socjalnego albo wynagrodzenia przysugujcego w okresie korzystania ze wiadczenia

grniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.;

4) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegaj na swj wniosek osoby

objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6

ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10.;

5) w art. 13 po pkt 15 dodaje si pkt 15a w brzmieniu:

15a) doktoranci w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje si pkt 7a w brzmieniu:

7a) otrzymujcych stypendium doktoranckie doktorantw,,

26

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Skadki na ubezpieczenie chorobowe podlegajcych temu ubezpieczeniu

osb, wymienionych w ust. 1 pkt 14, 7a9 i 11, oraz w ust. 1c finansuj w caoci,

z wasnych rodkw, sami ubezpieczeni.;

7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 2a dodaje si pkt 2b w brzmieniu:

2b) otrzymujcych stypendium doktoranckie doktorantw stanowi kwota stypendium

doktoranckiego,.

Art. 43. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych

z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)

w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) absolwentom szk lub uczelni lub osobom, ktre zakoczyy ksztacenie w szkole

doktorskiej, ktrzy zostali objci ubezpieczeniem chorobowym lub przystpili do

ubezpieczenia chorobowego w cigu 90 dni od dnia ukoczenia szkoy lub

uzyskania dyplomu ukoczenia studiw lub zakoczenia ksztacenia w szkole

doktorskiej;.

Art. 44. W ustawie z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmisko-

-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. poz. 762) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nadzr nad Uniwersytetem sprawuje minister waciwy do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki..

Art. 45. W ustawie z dnia 3 wrzenia 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynaa

Stefana Wyszyskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nadzr nad Uniwersytetem sprawuje minister waciwy do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki..

Art. 46. W ustawie z dnia 7 padziernika 1999 r. o jzyku polskim (Dz. U. z 2011 r.

poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) ksztacenia i dziaalnoci naukowej w uczelniach, szk i klas z obcym jzykiem

wykadowym lub dwujzycznych, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych,

nauczania innych przedmiotw oraz szk doktorskich i dziaalnoci naukowej

w innych podmiotach, jeeli jest to zgodne z przepisami szczeglnymi;;

27

2) w art. 11b:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki po zasigniciu opinii

Komisji nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania

egzaminw z jzyka polskiego jako obcego na okrelonym poziomie biegoci

jzykowej na wniosek:,

b) ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:

3. Na wniosek podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na

okrelonym poziomie biegoci jzykowej, zwanego dalej podmiotem

uprawnionym, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki moe

nadawa uprawnienia do organizowania egzaminu na tym poziomie na kolejne

okresy nie dusze ni pi lat.

4. List podmiotw uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach

przeprowadzania egzaminw publikuje si w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowej ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki.;

3) w art. 11d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki moe na wniosek Komisji

cofn, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminu

w przypadku:;

4) w art. 11f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Imiona, nazwiska oraz zasig terytorialny dziaalnoci egzaminatorw

wpisanych na list, o ktrej mowa w ust. 1, publikuje si w Biuletynie Informacji

Publicznej na stronie podmiotowej ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego

i nauki.;

5) w art. 11i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia:;

6) w art. 11j:

a) w ust. 1:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

W skad Komisji wchodzi czternastu czonkw powoywanych przez ministra

waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki na czteroletni kadencj,

w tym:,

28

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) po jednym przedstawicielu ministra waciwego do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania,

ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

oraz ministra waciwego do spraw zagranicznych.,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki odwouje czonka

Komisji w przypadku:,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku koniecznoci uzupenienia skadu Komisji minister waciwy

do spraw szkolnictwa wyszego i nauki powouje nowego czonka Komisji na okres

do koca danej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio. Do sprawowania

funkcji czonka Komisji przez niepen kadencj nie stosuje si przepisu ust. 3.,

d) w ust. 8 w pkt 2 cz wsplna otrzymuje brzmienie:

stawki minimalnego miesicznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego

dla stanowiska profesora w uczelni publicznej, o ktrej mowa w ustawie z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ).;

7) w art. 11k:

a) w ust. 1:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) wystpowanie do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego

i nauki z wnioskiem o cofnicie uprawnie do organizowania

egzaminw;,

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu powiadczania

znajomoci jzyka polskiego jako obcego i formuowanie dla ministra

waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki rekomendacji

z wasnej inicjatywy albo na wniosek tego ministra;,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dziaalno Komisji jest finansowana z czci budetu pastwa, ktrej

dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki.;

29

8) w art. 11m wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i nauki w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia:;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada, na wniosek ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, ministra waciwego

do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji

i Konsumentw, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z wasnej inicjatywy, wyraa,

w drodze uchway, opinie o uywaniu jzyka polskiego w dziaalnoci publicznej oraz

w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziaem konsumentw i przy

wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisw z zakresu prawa pracy

oraz ustala zasady ortografii i interpunkcji jzyka polskiego..

Art. 47. W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrzecijaskiej Akademii Teologicznej

w Warszawie (Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nadzr nad Akademi sprawuje minister waciwy do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki..

Art. 48. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392,

z 2015 r. poz. 1274, z 2017 r. poz. 60, 858 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 18

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania oraz minister waciwy do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki organizuj kursy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, lub

mog zleci ich organizacj organizacji spoecznej posiadajcej znaczcy dorobek

w zakresie pomocy repatriantom, z wyjtkiem kursw jzyka polskiego zapewnionych

przez orodek zgodnie z art. 20b ust. 1 pkt 8..

Art. 49. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 4d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W skad Rady Programowej wchodzi nie wicej ni 20 czonkw, w tym co

najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra waciwego do spraw

gospodarki, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, ministra waciwego

do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministra waciwego do spraw pracy oraz po

1 przedstawicielu partnerw spoecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia

30

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotw,

o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe, oraz

organizacji przedsibiorcw.;

2) w art. 6b:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) podmiotom, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );,

b) w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) podmiot, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce;.

Art. 50. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 576 i 935) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 33 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) utrzymanie i rozwj programw zapewnienia jakoci zwizanych z wykorzystaniem

przez podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), wizek promieniowania

jonizujcego na potrzeby medyczne do celw innych ni diagnostyka

i radioterapia;;

2) art. 33h otrzymuje brzmienie:

Art. 33h. Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizujcego

mog by wykonywane wycznie w ramach bada naukowych lub kontrolowanych

bada klinicznych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce, prowadzce dziaalno w zakresie

nauk medycznych i nauk o zdrowiu.;

3) w art. 41a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. O prowadzeniu kontroli dziaalnoci badawczo-rozwojowej w zakresie

technologii jdrowych, w szczeglnoci w odniesieniu do wieloletnich planw takiej

dziaalnoci, Prezes Agencji informuje ministra waciwego do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki w terminie 14 dni od dnia rozpoczcia kontroli.;

4) w art. 108b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Minister waciwy do spraw energii w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3,

opracowuje projekt Programu we wsppracy z ministrem waciwym do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki..

31

Art. 51. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw

oraz inynierw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 33 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

4a) zawiera z uczelniami umowy, o ktrych mowa w art. 61 ustawy z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );;

2) w art. 33e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku gdy rnice midzy wykonywaniem zawodu architekta lub

inyniera budownictwa w pastwie czonkowskim a wykonywaniem zawodu architekta

lub inyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej s na tyle znaczce, e

przystpienie do testu umiejtnoci lub odbycie stau adaptacyjnego, o ktrych mowa

w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, wizaoby si

z koniecznoci ukoczenia przez skadajcego wniosek w postpowaniu o uznanie

kwalifikacji zawodowych penego programu studiw wymaganego do penego dostpu

do zawodu architekta lub inyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, waciwa

Krajowa Rada Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, moe uzna kwalifikacje

zawodowe tej osoby w celu przyznania jej czciowego dostpu do wykonywania zawodu

architekta lub inyniera budownictwa..

Art. 52. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475)

w art. 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym

do spraw szkolnictwa wyszego i nauki moe okreli, w drodze rozporzdzenia,

procedury przeprowadzania testw kosmetykw, skadnikw kosmetykw lub ich

kombinacji, majc na uwadze postp nauki w rozwoju metod alternatywnych..

Art. 53. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1314 i 2201) w art. 21 w ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) w czci dotyczcej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadajcym

nabytej praktyce osoby, ktra przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie duszym

ni 6 lat przed zoeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji wykonywaa na

podstawie umowy o prac lub umowy cywilnoprawnej, pod kierunkiem rzecznika

patentowego, wymagajce wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynnoci

bezporednio zwizane ze wiadczeniem pomocy w sprawach wasnoci

32

przemysowej, w szczeglnoci w kancelarii patentowej, o ktrej mowa w art. 5,

kancelarii patentowej na terytorium innego pastwa czonkowskiego, komrce

organizacyjnej przedsibiorcy lub w podmiocie, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1

pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ),

wykonujcych zadania w zakresie ochrony wasnoci przemysowej;.

Art. 54. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376)

wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 10c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) przedstawiciel ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki;;

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczcych

metrologii, w szczeglnoci w zakresie technologii pomiarowych, oraz wsppraca

z innymi podmiotami, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), w tym zakresie;.

Art. 55. W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego (Dz. U. poz. 677,

z 2009 r. poz. 664 oraz z 2015 r. poz. 300) art. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. Nadzr nad realizacj Programu sprawuje minister waciwy do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki..

Art. 56. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz

finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) w art. 5

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Realizacj programu powierza si Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie

realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasiga opinii odpowiednio ministra

waciwego do spraw gospodarki oraz ministra waciwego do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki, w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1..

Art. 57. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Dz. U. poz. 760) art. 4 otrzymuje brzmienie:

Art. 4. Nadzr nad Uniwersytetem sprawuje minister waciwy do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki..

33

Art. 58. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o lenym materiale rozmnoeniowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 116) w art. 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) opracowywanie we wsppracy z zainteresowanymi podmiotami, o ktrych mowa

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym

i nauce (Dz. U. ), metod oceny lenego materiau rozmnoeniowego oraz lenego

materiau podstawowego..

Art. 59. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu

Zielonogrskiego w Zielonej Grze (Dz. U. poz. 785) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. Nadzr nad Uniwersytetem sprawuje minister waciwy do spraw

szkolnictwa wyszego i nauki..

Art. 60. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorzdzie

zawodowym psychologw (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) w art. 33

w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) okrelanie standardw i programw studiw podyplomowych dla psychologw oraz

opiniowanie zasad i warunkw uzyskiwania specjalizacji zawodowej,.

Art. 61. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej

w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami

i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz

z 2018 r. poz. 138 i 398) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia

otrzymuje brzmienie:

przedsibiorcy i podmiotowi, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), ktrzy przedo:.

Art. 62. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134) wprowadza si nastpujce

zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Z opaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgd, o ktrych mowa w rozdziaach

2, 2a, 3 i 4, dla podmiotw, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy z dnia

Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ).;

2) w art. 6 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem waciwym do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministrem waciwym do spraw rolnictwa oraz

34

ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagania

dotyczce szczegowych rodzajw rodkw bezpieczestwa stosowanych w zakadach

inynierii genetycznej przewidzianych dla poszczeglnych kategorii zamknitego uycia

GMM i zamknitego uycia GMO, uwzgldniajc:;

3) art. 6a otrzymuje brzmienie:

Art. 6a. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministrem waciwym do spraw

rolnictwa i ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia,

klasyfikacj mikroorganizmw i organizmw wykorzystywanych podczas zamknitego

uycia GMM i zamknitego uycia GMO, majc na uwadze stopie zagroenia

stwarzanego przez mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi i dla rodowiska.;

4) w art. 12 w ust. 2:

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

f) ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i nauki,,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach

w dziedzinach ochrony rodowiska, ochrony zdrowia, bezpieczestwa

biologicznego, biotechnologii, hodowli rolin oraz etyki, powoywanych po

zasigniciu opinii ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego

i nauki, ministra waciwego do spraw zdrowia i ministra waciwego do spraw

rolnictwa;;

5) w art. 15b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku gdy w zakadzie inynierii genetycznej planuje si prowadzi

zamknite uycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierzt, do wniosku o wydanie

zezwolenia na prowadzenie zakadu inynierii genetycznej, w ktrym ma by

prowadzone zamknite uycie GMM lub GMO, docza si owiadczenie o wpisaniu tego

zakadu do wykazu jednostek hodowlanych, prowadzonego przez ministra waciwego do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki na podstawie przepisw o dowiadczeniach na

zwierztach.;

6) w art. 15n wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem waciwym do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministrem waciwym do spraw rolnictwa oraz

ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr:;

35

7) w art. 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem waciwym do

spraw szkolnictwa wyszego i nauki, ministrem waciwym do spraw rolnictwa oraz

ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr wniosku

o wydanie:;

8) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw szkolnictwa wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia,

wzr wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do rodowiska,

majc na wzgldzie ujednolicenie formy skadanych wnioskw.;

9) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem

waciwym do spraw szkolnictwa wyszego i nauki okreli, w drodze rozporzdzenia,

wzr wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, majc na wzgldzie

ujednolicenie formy skadanych wnioskw..

Art. 63. W ustawie z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-

-Humanistycznej w Bielsku-Biaej (Dz. U. poz. 1088) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. Nadzr nad Akademi sprawuje minister waciwy do spraw szkolnictwa

wyszego i nauki..

Art. 64. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 32a w 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) posiada tytu zawodowy magistra albo rwnorzdny, o ktrych mowa w ustawie

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );;

2) w art. 86 5 otrzymuje brzmienie:

5. Prezes waciwego sdu w stosunku do sdziego, a Minister Sprawiedliwoci

w stosunku do prezesa sdu apelacyjnego i prezesa sdu okrgowego wydaje decyzj

o sprzeciwie wobec zamiaru podjcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym,

badawczo-dydaktycznym lub badawczym w szkole wyszej, jeeli uzna, e bdzie ono

przeszkadzao w penieniu obowizkw sdziego oraz wobec podejmowania lub

kontynuowania innego zajcia, ktre przeszkadza w penieniu obowizkw sdziego,

osabia zaufanie do jego bezstronnoci lub przynosi ujm godnoci urzdu sdziego..

36

Art. 65. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 2245 oraz z 2017 r. poz. 1524) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 2a w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) kierownika specjalizacji waciwa akredytowana uczelnia, ktra prowadzi studia

na kierunku analityka medyczna.;

2) w art. 30b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach ksztacenia podyplomowego jest

prowadzone przez uczelnie, ktre prowadz studia na kierunku analityka medyczna,

po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej jednostkami szkolcymi, udzielonej przez

dyrektora Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego, zwanego dalej

dyrektorem CMKP.,

b) w ust. 2:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Akredytacja moe zosta udzielona uczelni:,

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) ktrych dziaalno obejmuje profil prowadzonego szkolenia

specjalizacyjnego i ktre zawary porozumienia z innymi podmiotami na

realizacj stay kierunkowych lub kursw specjalizacyjnych okrelonych

programem szkolenia specjalizacyjnego, jeeli uczelnia nie moe zapewni

ich odbywania w ramach swojej struktury organizacyjnej;,

c) w ust. 4:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Uczelnia zamierzajca prowadzi szkolenie specjalizacyjne skada do dyrektora

CMKP za pomoc SMK wniosek o udzielenie akredytacji w postaci

elektronicznej, podpisany przy uyciu kwalifikowanego podpisu

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci

podmiotw realizujcych zadania publiczne. Wniosek zawiera nastpujce

dane:,

pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1) oznaczenie uczelni;

37

2) dziedzin specjalizacji, w ktrej uczelnia zamierza prowadzi szkolenie

specjalizacyjne;,

d) ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie:

6. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 4, skada si najpniej na 4 miesice

przed planowanym terminem rozpoczcia przez uczelni prowadzenia szkolenia

specjalizacyjnego.

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod wzgldem formalnym dokumenty, o ktrych

mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia brakw formalnych uczelnia, ktra

zoya wniosek, jest wzywana do ich usunicia w terminie 7 dni od dnia dorczenia

wezwania, przekazywanego za pomoc SMK. Po bezskutecznym upywie tego

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Dyrektor CMKP:

1) dokonuje wpisu uczelni, o ktrej mowa w ust. 1, na prowadzon przez siebie,

za pomoc SMK, list jednostek posiadajcych akredytacj, wraz

z okreleniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego

szkolenia specjalizacyjnego dla osb mogcych odbywa szkolenie

specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespou ekspertw,

o ktrym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo

2) odmawia wpisu uczelni, o ktrej mowa w ust. 1, na prowadzon przez siebie,

za pomoc SMK, list jednostek posiadajcych akredytacj, w przypadku gdy

opinia zespou ekspertw, o ktrym mowa w ust. 8, jest negatywna,

i zawiadamia o tym niezwocznie wnioskodawc.;

3) w art. 30k w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) poszerzenia zaj programowych studiw podyplomowych o program specjalizacji

zgodny z zakresem tych studiw.;

4) w art. 30l w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) z powodu przerwy nie duszej ni 12 miesicy wynikajcej z realizacji specjalizacji

odbywanej w trybie poszerzenia zaj programowych studiw podyplomowych

o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiw.;

5) w art. 30q w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) nazw uczelni, w ktrej wnioskodawca ukoczy studia;;

38

6) w art. 30ze pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczelniom w zakresie wykonywanych zada okrelonych ustaw oraz monitoringu

karier zawodowych absolwentw, o ktrym mowa w ustawie z dnia Prawo

o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. );.

Art. 66. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) w art. 9a w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) pastwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrbnych ustaw w celu

wykonywania zada publicznych, z wyjtkiem podmiotw, o ktrych mowa w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ) innych

ni pastwowe instytuty badawcze..

Art. 67. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2211) wprowadza si nastpujce zmiany:

1) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) produkty lecznicze wykorzystywane wycznie do bada naukowych,

prowadzonych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 48 ustawy

z dnia Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce (Dz. U. ), prowadzce

dziaalno o pr