kin—s veiklos organizatoriai uab â€‍½alvaris“ uab...

Download kin—s veiklos organizatoriai UAB â€‍½ALVARIS“ UAB â€‍½ALVARIS ... PVSV ataskaita UAB â€‍Ekokonsultacijos“

Post on 12-Feb-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

kins veiklos organizatoriai UAB ALVARIS

UAB ALVARIS WASTE RECYCLING

SERVICES

PAVOJINGJ IR NEPAVOJINGJ ATLIEK

TVARKYMAS, ADRESU GEOLOG G. 4, VILNIUS

POVEIKIO VISUOMENS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

UAB Ekokonsultacijos (Visuomens sveikatos prieiros veiklos licencija Nr. VSL-308)

Direktor Lina leinotait-Budrien

Atsakingi rengjai Telefonas

UAB Ekokonsultacijos aplinkosaugos ir visuomens sveikatos

specialist Laura Vanagait (8 5) 274 54 91

UAB Ekokonsultacijos projekt vadov

Inga Muliuol (8 5) 274 54 91

UAB Ekokonsultacijos

aplinkos apsaugos specialist Jolanta Graudinyt (8 5) 274 54 91

UAB Ekokonsultacijos

aplinkos apsaugos specialist Kristina Pilis (8 5) 274 54 91

VERSIJA I

2019 m.

VILNIUS

PVSV ataskaita

UAB Ekokonsultacijos 2

TURINYS

1. Informacija apie kins veiklos organizatori (usakov): juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavard, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pato adresas. .......... 6 2. Informacija apie kins veiklos poveikio visuomens sveikatai vertinimo (toliau Poveikio visuomens sveikatai vertinimas) ataskaitos (toliau Ataskaita) rengj: juridinio asmens

pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavard, adresas, telefonas, faksas,

elektroninio pato adresas (pridedama juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidianios verstis

poveikio visuomens sveikatai vertinimu, kopija). .......................................................................... 6 3. Planuojamos kins veiklos analiz:........................................................................................ 6

3.1. kins veiklos pavadinimas, ekonomins veiklos ries kodas pagal Ekonomins veiklos

ri klasifikatori (EVRK 2 red.), patvirtint Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybs generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. sakymu Nr. D-226

Dl Ekonomins veiklos ri klasifikatoriaus patvirtinimo ................................................... 6 3.2. planuojamas (projektinis) kins veiklos pajgumas, gaminama produkcija (teikiamos

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminam produkt (teikiam paslaug) paskirtis,

naudojamos mediagos, aliavos, gamtiniai, energiniai itekliai (pavadinimas, kiekis per

metus, pavojingumas, rizika) ....................................................................................................... 7 3.3. kinje veikloje naudojam technologij apraymas, esam ir planuojam statini ir

rengini idstymo planas ........................................................................................................... 9 3.4. kins veiklos vykdymo terminai ir eilikumas, kins veiklos vykdymo (objekto naudojimo) trukm (tais atvejais, kai planuojama terminuota kin veikla) ............................. 18

3.5. informacija, kokiuose kins veiklos etapuose teritorij planavimo, statini statybos, sanitarins apsaugos zonos rib nustatymo ar tikslinimo, kins veiklos nutraukimo ar kt.

atliekamas poveikio visuomens sveikatai vertinimas ............................................................... 19

3.6. silomos PV alternatyvos; is reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas vykdomos kins veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarins apsaugos zon ribas, poveikio

visuomens sveikatai vertinimas ................................................................................................ 20

4. Planuojamos kins veiklos vietos analiz: ........................................................................... 20

4.1. planuojamos kins veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, j dalis ir gyvenamsias vietoves (apskritis, savivaldyb, seninija, miestas, miestelis, kaimas,

viensdis, gatv); teritorijos, kurioje planuojama kin veikla, ne senesnis kaip 3 met

emlapis su gretimybmis (ortofoto ar kitokiame emlapyje, kitose grafins informacijos

pateikimo priemonse apibrta planuojama teritorija; plan mastelis pasirenkamas

atsivelgiant planuojamos teritorijos ir teritorijos, kuri planuojama kin veikla gali

paveikti, dydius), esamos ir suplanuotos gretimybs (ems sklypai ir pastatai, su kuriais

ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama kin veikla, svarba aplinkos apsaugos,

visuomens sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. poiriais, objektai, kuriems

nustatytos sanitarins apsaugos zonos, informacija apie sanitarins apsaugos zonos rib

nustatym ir registravim, kita svarbi informacija ................................................................... 20

4.2. ems sklypo, kuriame planuojama kin veikla, pagrindin ems naudojimo paskirtis,

naudojimo bdas (-ai) (esamas ir planuojamas), ems sklypo plotas, ems sklypui nustatytos

specialiosios ems naudojimo slygos (pridedama irao i Nekilnojamojo turto registro

centrinio duomen banko kopija) .............................................................................................. 26 4.3. Vietovs infrastruktra (vandens, ilumos energijos tiekimas, nuotek surinkimas, valymas ir ileidimas, atliek tvarkymas, alinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privaiavimo

keliai ir kt.) ................................................................................................................................. 27

4.4. kins veiklos vietos (ems sklypo) vertinimas atsivelgiant greta ir aplink planuojam kin veikl, esanias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamj pastat,

visuomenins paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus

Lietuvos Respublikos visuomens sveikatos prieiros statymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus

visuomens sveikatos saugos poiriu reikmingus objektus (apraymas, anksiau iame

ems sklype vykdyta kin veikla, atstumai iki kit iame papunktyje nurodyt objekt) ..... 28

PVSV ataskaita

UAB Ekokonsultacijos 3

5. Planuojamos kins veiklos veiksni, darani tak visuomens sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibdinimas ir vertinimas (identifikuojami ir

apraomi planuojamos ar vykdomos kins veiklos lemiami sveikatai tak darantys veiksniai,

apraomas galimas j poveikis visuomens sveikatai artimiausioje gyvenamj pastat aplinkoje,

visuomenins paskirties teritorijose ir statiniuose, rekreacinse teritorijose ir kituose svarbiuose

objektuose, nurodytuose Poveikio visuomens sveikatai vertinimo metodini nurodym priedo

4.4 papunktyje)............................................................................................................................... 29 5.1. planuojamos kins veiklos chemins taros, galinios daryti poveik visuomens sveikatai, vertinimas: apraoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios

metu susidarys ir aplinkos or bus imetami teralai, stacionari (organizuot ir

neorganizuot) ir mobili taros altini ypatybs, j vietos (koordinats, schema) ir imetam

teral kiekio skaiiavimai (skaiiavimo metodikos), vietovs meteorologins slygos,

aplinkos oro foninis utertumas, numatom imesti teral ribins aplinkos oro utertumo

verts, aplinkos oro utertumo prognoz: pateikiami duomenys, naudoti numatom imesti

teral didiausiai koncentracijai skaiiuoti, naudotos skaiiavimo metodikos, informacija apie

teral koncentracijos skaiiavimui naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosdos, emisij

kitimas laiko atvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterin programin

ranga, foniniai aplinkos utertumo duomenys ir j pasirinkimo pagrindimas, teral

koncentracijos skaiiavimo rezultatai ir j analiz (skaiiavim lentels, emlapiai ar pan.),

nurodomas skaiiavim auktis, modeliavimo teritorijos dydis, taros sklaidos ingsnio dydis,

taros sklaidos emlapio koordinai sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro utertumo

prognoz ir galimas poveikis visuomens sveikatai .................................................................. 29

5.2. galimas planuojamos kins veiklos poveikis visuomens sveikatai, atsivelgiant kins veiklos metu aplink skleidiamus kvapus: apraoma kiekviena numatoma vykdyti

veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir aplinkos or isiskirs kvapai, kvapus

skleidianios chemins mediagos, kvap susidarymo altiniai (stacionars organizuoti ir

neorganizuoti) ir j ypatybs, j vietos (koordinats, schema) ir imetam kvap emisij

skaiiavimai (skaiiavimo metodikos), vietovs meteorologins slygos, aplinkos oro

utertumo kvapais prognoz: pateikiami duomenys, naudoti numatom skleidiam kvap

koncentracijai aplinkos ore skaiiuoti, naudotos skaiiavimo metodikos, informacija apie

kvap koncentracijos skaiiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosdos, emisij kitimas laiko

atvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterin programin ranga, naudotos

chemini mediag kvap slenkstins verts, kvap koncentracijos skaiiavimo rezultatai

(pagal galimybes vertinant ir greta planuojamos kins veiklos esani kvap susidarymo

altini, galini turti poveik visuomens sveikatai ir sanitarins apsaugos zon riboms,

skleidiam tar) ir j analiz (skaiiavim lentels, emlapiai ar pan.), nurodomas

skaiiavim auktis, modeliavimo teritorijos dydis, taros sklaidos ingsnio dydis, taros

sklaidos emlapio koordinai sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro utertumo

kvapais prognoz ir galimas poveikis visuomens sveikatai ...............................

View more >