uchwała nr vii/62/03 rady gminy w zagospodarowania przestrzennego gminy... · 3 6) lokalne...

Download Uchwała Nr VII/62/03 Rady Gminy w zagospodarowania przestrzennego Gminy... · 3 6) lokalne warunki,…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Uchwaa Nr VII/62/03

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu oglnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Siennica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z pniejszymi zmianami),

art. 10, art. 26 oraz art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pniejszymi zmianami), w zwizku z

art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Siennicy postanawia:

Rozdzia I

Ustalenia oglne

1

1. Uchwali zmian miejscowego planu oglnego zagospodarowania przestrzennego

gminy Siennica, przyjtego przez Rad Gminy w Siennicy uchwa nr VIII/56/91 z

dnia 19 marca 1991 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu oglnego

zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, (opublikowan w Dzienniku

Urzdowym Wojewdztwa Siedleckiego nr 4, poz. 72 z dnia 15 czerwca 1991 r.)

oraz zmiany w miejscowym planie oglnym zagospodarowania przestrzennego

gminy Siennica, przyjtej uchwa Rady Gminy w Siennicy nr XXIV/161/93 z dnia

28 grudnia 1993 r. (opublikowan w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa

Siedleckiego nr 1, poz. 9 z dnia 28 lutego 1994 r.).

2. Integraln czci zmiany planu jest rysunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno

- wysokociowej w skali 1:5000, stanowicy zaczniki do niniejszej uchway:

1) zacznik nr 1 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Borwek, Chest,

Grzebowilk, Dbrowa, Kominy, Nowe Zalesie, Zalesie,

2) zacznik nr 2 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Julianw, Krzywica, Nowa

Pogorzel, Pogorzel, Strugi Krzywickie, Wojciechwka,

3) zacznik nr 3 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Boa Wola, Budy

kawickie, kawica,

4) zacznik nr 4 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Ggolina, Nowodwr,

2

Siennica, Stara Wie,

5) zacznik nr 5 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Nowy Zglechw, Siodo,

Swoboda, Zglechw,

6) zacznik nr 6 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Bestwiny, Duew,

Lasomin, Majdan,

7) zacznik nr 7 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Kty, Kulki, Ptaki, Wlka

Duewska, akw,

8) zacznik nr 8 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Dzielnik, Drodwka,

Nowodzielnik, witochy, akwek,

9) zacznik nr 9 - obejmujcy ustaleniami obszary wsi: Nowy Starogrd,

Starogrd.

3. Ustalenia zmiany planu obejmuj cay obszar gminy Siennica w jej granicach

administracyjnych, z wyczeniem terenw oznaczonych na rysunku planu

symbolem A. Ustalenia dla tych terenw zostay zawarte w stosownych zmianach

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica.

4. Celem regulacji zawartych w niniejszej zmianie planu jest umoliwienie rozwoju

gminy, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkacw i wacicieli gruntw, przy

jednoczesnej minimalizacji konfliktw.

5. Przedmiotowa zmiana planu bdzie nazywana dalej planem.

2

1. Ustalenia niniejszego planu, zgodnie z uchwa Rady Gminy w Siennicy

nr XIII/107/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie przystpienia do

sporzdzenia zmiany miejscowego planu oglnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Siennica, obejmuj:

1) przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnych funkcjach

lub rnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczajce ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzdzeniami

pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celw publicznych oraz linie rozgraniczajce

te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych

ochronie,

5) zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej oraz linie

rozgraniczajce tereny tej infrastruktury,

3

6) lokalne warunki, zasady i standardy ksztatowania zabudowy oraz

zagospodarowania terenu, w tym rwnie linie zabudowy i gabaryty obiektw, a

take maksymalne lub minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy,

7) zasady i warunki podziau terenw na dziaki budowlane,

8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw, w tym zakaz zabudowy,

wynikajcy z potrzeby ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i

zdrowia ludzi, prawidowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony

gruntw rolnych i lenych,

9) tereny, na ktrych przewiduje si stosowanie systemw indywidualnych lub

grupowych oczyszczalni ciekw bd zbiornikw bezodpywowych,

10) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzdzania oraz uytkowania terenu.

2. Ustalenia planu, o ktrych mowa w ust. 1, utrzymane s w nastpujcej konwencji:

1) ustalenia oglne w Rozdziale I,

2) przeznaczenie terenw oraz zasady ich zagospodarowania i zabudowy w

Rozdziale II,

3) tereny otwarte w Rozdziale III,

4) ochrona i ksztatowanie rodowiska w Rozdziale IV,

5) ochrona dbr kultury i krajobrazu kulturowego w Rozdziale V,

6) komunikacja w Rozdziale VI,

7) infrastruktura techniczna i komunalna w Rozdziale VII,

8) ustalenia kocowe w Rozdziale VIII.

3

Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o:

1) uchwale - naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Gminy w Siennicy,

2) planie - naley przez to rozumie ustalenia niniejszej uchway i rysunku planu, o

ktrym mowa w ust.3,

3) rysunku planu - naley przez to rozumie rysunek planu, opracowany na mapie

sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:5000, stanowicy zaczniki nr 1 - 9 do

niniejszej uchway,

4) przepisach szczeglnych i odrbnych - naley przez to rozumie przepisy ustaw

wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenu wynikajce

z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5) obszarze - naley przez to rozumie obszar objty planem w granicach

wyznaczonych na rysunku planu,

4

6) terenie - naley przez to rozumie cz obszaru planu, o okrelonym rodzaju

przeznaczenia, wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i

oznaczonego symbolami (liczbowymi i literowymi),

7) dziace budowlanej - naley przez to rozumie wydzielon cz terenu lub

nieruchomoci, przeznaczon w niniejszym planie pod zabudow lub

zainwestowanie,

8) przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie przeznaczenie, ktre

powinno przewaa na okrelonym terenie, wyznaczonym liniami

rozgraniczajcymi,

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - naley przez to rozumie takie przeznaczenie,

ktre uzupenia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

10) usugi nieuciliwe - naley przez to rozumie inwestycje i dziaalno

o charakterze usugowym, nie powodujca znaczcego oddziaywania na

rodowisko,

11) powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie powierzchni dziaki,

nie zabudowan i nie utwardzon, nie stanowic nawierzchni dojazdw i doj

pieszych, zagospodarowan trwa rolinnoci, a take powierzchnie wodne,

12) obszarach: Miskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Nadwilaskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu - naley przez to rozumie obszary objte

ochron prawn, na podstawie przepisw szczeglnych, tj. Rozporzdzenia Nr 63

Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obszarw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 212,

poz. 5297),

13) liniach rozgraniczajcych - naley przez to rozumie linie, wyznaczone na rysunku

planu, dzielce obszar planu na tereny o rnym przeznaczeniu,

14) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naley przez to rozumie najmniejsz,

dopuszczaln odlego od zewntrznej krawdzi jezdni do najbliszej zewntrznej

ciany budynku, z pominiciem balkonw, loggii, elementw wejcia do budynku i

wykuszy wysunitych poza jego obrys - nie wiksz ni 1 m,

15) liniach rozgraniczajcych drogi - naley przez to rozumie granice terenw

przeznaczonych pod drog,

16) klasie drogi - naley przez to rozumie przyporzdkowanie drodze odpowiednich

parametrw technicznych, wynikajcych z obowizujcych przepisw szczeglnych,

17) zaleceniu - oznacza to wskazanie sposobu zastosowania okrelonych rozwiza

projektowych, wynikajcych ze wzgldw funkcjonalnych, ekologicznych, estetycznych i

5

technicznych.

4

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych

naley okrela zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym planie oraz z

zastosowaniem przepisw szczeglnych.

2. Przy zagospodarowaniu terenw oprcz zasad dotyczcych przeznaczenia,

okrelonych w Rozdziale II, obowizuj warunki wynikajce z ich pooenia w

granicach:

1) obszarw, o ktrych mowa w Rozdziale IV, niniejszego planu tj.:

a) Nadwilaskiego i Miskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

b) rezerwatw przyrody,

2) stref, o ktrych mowa w Rozdziale V, niniejszego planu, tj.:

a) ochrony konserwatorskiej,

b) ochrony archeologicznej.

3. Na terenach, dla ktrych ustalenia niniejszego planu okrelaj inne przeznaczenie

terenu ni dotychczasowe uytkowanie, obowizuj nastpujce warunki

tymczasowego zagospodarowania:

1) dopuszcza si realizacj obiektw tymczasowych, nie zwizanych trwale z

gruntem, niezbdnych do uy

Recommended

View more >