tvorbe glave i vrata u djece - hpps.com.hr 29.pdf · ultrazvuk i citologija su vrlo važni u...

Download TVORBE GLAVE I VRATA U DJECE - hpps.com.hr 29.pdf · Ultrazvuk i citologija su vrlo važni u dijagnostičkom protokolu. Od malignih tumora najčešći su limfomi. ... Klinička slika

Post on 05-Feb-2018

234 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Paediatr Croat. 2017; 61 (Supl 1): 158-162 PregledReview

  UVOD

  Tvorbe u podruju glave i vrata su vrlo este. U 50% djece u dobi od dvi-je godine ima poveane limfne vorove. Najee su benigne. Svega 5% su mali-gni tumori. Tvorbe glave i vrata ukljuu-ju upalne bolesti, kongenitalne anomalije i tumore. Anamneza i kliniki pregled te dob djeteta kljuni su u dijagnozi.

  Najee su upale limfnih voro-va u sklopu akutnih upala grla, nosa, uha uzrokovane virusima i bakterija-ma. Ukoliko se radi o novoroenetu i malom djetetu radi se o kongenitalnim anomalijama (1). Poznavanje anatomije, embriologije te klinike slike kljuni su u dijagnozi.

  Ultrazvuk i citologija su vrlo vani u dijagnostikom protokolu. Od malignih tumora najei su limfomi.

  ANAMNEZA

  Osobna i obiteljska anamneza, traja-nje simptoma i dob djeteta vrlo su vani (1). Kongenitalne anomalije su prisutne ve od roenja i druge benigne tvorbe. Polagani rast bez akutnih simptoma go-vori za kongenitalne anomalije (2). Neke kongenitalne anomalije (tireoglosalna i branhiogena cista) javljaju se kasni-je, ponekad tek kada se upale. Brzi rast uvijek govori u prilog upale ili maligne neoplazme.

  Limfadenopatije su vrlo este kod djece sa upalama grla uzrokovane bak-terijama ili virusima. Temperatura, gu-bitak teine, znojenje uvijek idu u prilog malignosti. Bolovi u zglobovima i mi-iima idu u prilog za sistemsku bolest (infekciozna mononukleoza).

  KLINIKI PREGLED

  Kompletni otorinolaringoloki pre-gled (orofaringoskopija, rinoskopija, fiberendoskopija i otoskopija) i pregled vrata s bimanuelnom palpacijom vrlo su vani. Konzistencija vorova, lokaliza-cija, bolnost, crvenilo koe i fluktuacija uvijek upuuju na upalu. Tvrdi ili fiksi-rani vorovi uvijek su suspektni na ma-lignost (1).

  Oteano gutanje, tortikolis, triz-mus ili promjene glasa suspektne su za duboke upalne promjene vrata (apsces). Obostrano poveani vorovi najee su upalne etiologije. Epistaksa, nosna opstrukcija i obostrana limfadenopatija, nagluhost upuuje na nazofaringealni karcinom. Otekline u medijalnoj liniji najee tireoglosalna ili dermoidna ci-sta i bolesti titnjae. vorovi mogu biti lokalizirani i u podruju parotidne i sub-mandibularne regije te uvijek u takvim sluajevima moramo diferencijalno di-jagnostiki iskljuiti i bolesti slinovnica (upale i tumore) (6, 9).

  158

  *Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb

  Adresa za dopisivanje: Duka Glava Markov, dr. med. Djeja bolnica Srebrnjak 10000 Zagreb, Srebrnjak 100 E-mail: duska.markov@gmail.com

  TVORBE GLAVE I VRATA U DJECE

  DUKA GLAVA MARKOV, ANA SOKOLI*

  Tvorbe glave i vrata vrlo su este i veinom su benigne. Diferencijalna dijagnostika tvorbi glave i vrata u djece ukljuuje upal-ne bolesti: (virusne i bakterijske limfadenitise), limfadenopatije (kronine upale, Rosai Dorfman sindrom) kongenitalne anomalije: tireoglosalne, branhiogene i dermoidne ciste, fistule, vaskularne anomalije: limfangiome i hemagiome i tumore: benigne i maligne, bolesti slinovnica i bolesti titnjae. Dijagnoza upalnih bolesti najee se postavlja na osnovu anamneze i klinikog pregleda. Dijagnostiki protokol ukljuuje laboratorij, mikrobiologiju, ultrazvuk, citologiju, kompjuteriziranu tomografiju - CT, magnetnu rezonanciju - MR i patohistologiju. Nakon anamneze i klinikog pregleda radi se ultrazvuk, koji ima veliku ulogu u dijagnostici tireoglosalnih, branhiogenih cista, limfnih vorova i tumora glave i vrata. Ovisno o nalazu ultrazvuka radi se i citoloka punkcija. Kod akutnih upala aspirat se alje na mikrobioloku i citoloku analizu. U sve djece sa tvorbom na vratu koja ima brzi rast ili du-gotrajnu limfadenopatiju, potrebno je napraviti ultrazvuk vrata i citoloku punkciju. Citologija moe razluiti radi li se o benignoj ili malignoj tvorbi. Ukoliko se radi o veoj cisti ili vaskularnoj malformaciji (limfangiomu ili hemangiomu), a ovisno o lokalizaciji zbog mogue kompresije ili komplikacija tijekom operacije odluuje se za daljnju radioloku dijagnostiku, MR ili CT te kod fistula i MR fistulografiju. Za sve maligne tumore radi se ekstirpacija i patohistoloka analiza te ovisno o nalazu daljnji staging bolesti i lijeenje kod pedijatra onkologa hematologa i radioterapija. Lijeenje akutnih virusnih upala je simptomatsko. Kod akutnih bakte-rijskih upala radi se incizija i drenaa te antibiotska terapija. Lijeenje cista, fistula i benignih tumora je kirurko.

  Deskriptori: TVORBA, GLAVA I VRAT, DJECA, KONGENITALNE ANOMALIJE, TUMORI, LIMFADENOPATIJE

 • 159

  PRETRAGE

  Laboratorij

  Rutinski se radi kompletna krvna slika i C-reaktivni protein (CRP), kod komplikacija akutnih upala kao to su, flegmone i apsces vrata. Kompletna krv-na slika, biokemija i serologija na EBV, CMV kod sumnje na infektivnu mono-nukleozu. Ako postoji klinika sumnja na bolest majeg ogreba (CSD) i serolo-gija na toksoplazmozu, Bartonellu hen-selae (1). Mikrobioloka analiza punkta-ta vorova i briseva nazofarinksa i dri-jela kod akutnih upala ili nekada i ako due vremena perzistiraju poveani lim-fni vorovi na vratu (najei uzronici su piogeni streptokok i zlatni stafilokok).

  Ultrazvuk i citologija

  Zadnjih 30 godina ultrazvuni pre-gled vrata u djece zauzima prvo mjesto meu dijagnostikim postupcima (2). Indikacije za ultrazvuk glave i vrata su patoloko poveanje limfnih vorova na vratu, ostale patoloke tvorbe (ciste, tumori), bolesti slinovnica, bolesti tit-njae (2). Analizira se veliina, broj, lo-kalizacija, ogranienost i ehostruktura poveanog vora.

  Ultrazvuk je jeftin, jednostavan, ne zrai, koristan u odluci kada napraviti ci-toloku punkciju, a kada ne. Pri akutnoj upali (apscesu) ultrazvuno se vidi he-terogena ehostruktura s hipoehogenim odjecima te se pod kontrolom ultrazvuka dobije gnojni sadraj. Ako istovremeno radimo ultrazvuk i citoloku punkciju tonost dijagnoze je oko 99%. Ciste vrata se prikazuju kao hipoehogene zone otro ograniene. Vrlo je koristan u praenju djece s kongenitalnim malformacijama

  (ciste), te vaskularnih i odluke kada di-jete operirati (2). Vano je da ultrazvuk radi kliniar otorinolaringolog (Slika 1).

  Citologija je jednostavna, atraumat-ska i pouzdana, a poteuje djecu od ne-potrebnih ekstirpacija limfnih vorova, a moe razluiti da li se radi o benignoj ili malignoj leziji. Tonost citologije i ultrazvuka, ukoliko se radi istovreme-no je 95% u korelaciji s histologijom (4). Ukoliko citologija pokae da se radi o malignom tumoru, potrebna je daljnja radioloka obrada MR i CT, radi plani-ranja kirurke terapije. Kod vaskularnih malformacija (limfangioma, hemangi-oma) radi se doppler ultrazvuk i MR te MR angiografija (3).

  PODJELA

  Upalne bolesti

  Akutne upale uzrokovane su viru-sima i bakterijama. Akutni supurativni limfadenitis najee je uzrokovan sta-filokokom i streptokokom. Kod djece sa upalom grla , nosa i uha esto su povea-ni limfni vorovi obostrano na vratu. Li-jeenje je antibioticima. Apsces vrata na-staje ulaskom infekcije preko ragada na jeziku i sluznici usne upljine. U klini-koj slici javlja se oteano gutanje, tem-peratura, crvenilo koe, bolna oteklina obino unilateralno na vratu. Lijeenje je kirurko, incizija i drenaa i antibiotska terapija parenteralno.

  Infektivna mononukleoza je lim-foproliferativna bolest uzrokovana Ep-stein-Barrovim virusom, EBV. Klinika slika karakterizirana je generaliziranom limfadenopatijom, temperaturom, upa-lom drijela i splenomegalijom. Dife-rencijalna dijagnoza ukljuuje i ostale limfadenitise uzrokovane s CMV, tok-soplazmozu, maligni limfom, metastazu nazofaringealnog karcinoma. Za sigurno dijagnozu nuna je kompletna krvna sli-ka, biokemija i serologija. Obostrana lim-fadenopatija vrata prisutna je kod 90% djece. Tonzile su hipertrofine s psedo-membranoznim naslagama. Lijeenje je uglavnom simptomatsko. U teim slua-jevima daju se kortikosteroidi (9).

  Kronine upale ili vorovi koje perzistiraju dulje od mjesec dana zahti-jevaju detaljan otorinolaringoloki i he-

  matoloki pregled. Ovisno o lokalizaciji radi se ultrazvuk i citoloka punkcija, uzima bris nazofarinksa i grla te AST-O, ASTA, a ovisno i o anamnezi radi se i serologija. Potrebno je redovito praenje djeteta ultrazvukom (veliina, broj i eho-genost vorova). Lijeenje ovisi u uzro-ku, veliini, lokalizaciji i broju limfnog vora i kompletnom otorinolaringolo-kom statusu (9).

  Bolest majeg greba (CSD - cat scratch disease) karakterizira regionalni nekrotizirajui limfadenitis, temperatu-ra, tresavice koji nastaje dva do tri tjed-na nakon ozljede koe majim ogrebom. Vrlo je vaan anamnestiki podatak da je dijete bilo u kontaktu s makom. U 43% djece zahvaeni su limfni vorovi vrata (submentalni, preaurikularni, prednji i stranji cervikalni). Diferencijalno dija-gnostiki treba iskljuiti i tuberkulozu, tularemiju i svaki limfadenitis sa ari-nom nekrozom. Lijeenje je antibiotici-ma, a u ukoliko nema odgovora na tera-piju u nekim sluajevima radi se incizija ili kompletna ekstirpacija cijelog lim-fnog vora (Slika 2).

  Toksoplazmoza je specifini limfa-denitis uzrokovan Toksoplazmom gon-dii. Najea je lokalizacija postauriku-larno, okcipitalno ili u parotidnoj regiji. Najvaniju ulogu u prijenosu infekcije u prirodi ima maka. Dijagnoza se po-stavlja na temelju klinike slike, citologi-je i serologija koja potvruje dijagnozu. Diferencijalno dijagnostiki ukljuuje sve granulomatozne upale (tuberkulozu,

  Slika 1. Medijalna cista vrata djevojice, UTZ prikazom anehogena ovalna tvorba.

  Slika 2. Tvorba vrata desno infraaurikularno, te ekskorijacija desnog obraza, heteroanamnestiki posljedica maijeg ogreba. Bolest maijeg ogreba (Cat scratch disease).

  D. Glava Markov i sur. Tvorbe glave i vrata u djece. Paediatr Croat. 2017; 61 (Supl 1): 158-162

 • 160

  D. Glava Markov i sur. Tvorbe glave i vrata u djece. Paediatr Croat. 2017; 61 (Supl 1): 158-162

  sarkoidozu) i Mb. Hodgkin. U posljednje vrijeme preporuuje se terapija azitromi-cinom i c

Recommended

View more >