tÜrk ekonomİ bankasi anonİm Şİrketİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 temmuz 2019 tÜrk ekonomİ...

93
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

Page 2: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI DENETİM RAPORU

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

Giriş

Türk Ekonomi Bankası A.Ş’nin (“Banka”) 30 Haziran 2019 tarihli ilişikteki konsolide olmayan

bilançosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide olmayan gelir tablosunun, konsolide

olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablonun, konsolide olmayan

özkaynak değişim tablosunun ve konsolide olmayan nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının

özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz

konusu ara dönem konsolide olmayan finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap

ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı

34 “Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı” hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal

Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan

sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide

olmayan finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal

Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı

Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim,

başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik

prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin

sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal

tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır.

Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde

belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple,

bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide olmayan finansal bilgilerin, Türk Ekonomi Bankası

A.Ş.’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal durumunun, finansal performansının

ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide olmayan nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve

Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde

sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Page 3: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

Diğer Husus

Banka’nın 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarının

bağımsız denetimi ile 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide

olmayan finansal bilgilerin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup 6

Şubat 2019 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 1 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla

olumlu görüş verilmiş ve olumlu sonuç bildirilmiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikte yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan

finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide olmayan finansal tablolar ve açıklayıcı

notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa

rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Yaman Polat, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2019

Page 4: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

ALTI AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU

Adres : Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7/A – 7/B

Ümraniye 34768 - İstanbul

Telefon : (0 216) 635 35 35

Faks : (0 216) 636 36 36

İnternet sayfası adresi : www.teb.com.tr

Elektronik posta adresi : [email protected]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal

Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan altı aylık konsolide

olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:

Banka Hakkında Genel Bilgiler

Banka’nın Konsolide Olmayan Finansal Tabloları

İlgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar

Banka’nın Mali Bünyesine ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler

Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

Sınırlı Denetim Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Bu raporda yer alan konsolide olmayan altı aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar

Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile

Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup,

sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:

Ad-Soyad/Unvan : Aslıhan Kaya / Dış Raporlama Müdürü

Tel No : (0216) 635 24 51

Faks No : (0216) 636 36 36

Yavuz Canevi

Jacques Roger

Jean Marie Rinino Ayşe Aşardağ

Ümit Leblebici

M. Aşkın Dolaştır

Gökhan Kazcılar

Yönetim Kurulu

Başkanı

Denetim Komitesi

Başkanı

Denetim Komitesi

Başkan Vekili

Genel Müdür

Finansal Raporlamadan

Sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı

Finansal

Raporlamadan

Sorumlu Direktör

Page 5: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1

II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran

ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1

III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa

bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2

IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3

V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3

VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ İle Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon

İşlemleri Arasındaki Farklılıklar İle Tam Konsolidasyona Veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan İndirilen Ya Da Bu Üç Yönteme

Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama 3

VII. Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili

veya Hukuki Engeller 3

İKİNCİ BÖLÜM

Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

I. Bilanço 5

II. Nazım hesaplar tablosu 7

III. Kar veya zarar tablosu 8

IV. Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 9

V. Özkaynaklar değişim tablosu 10

VI. Nakit akış tablosu 11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Politikaları

I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 12

II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 13

III. İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin açıklamalar 13

IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 13

V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 14

VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15

VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 15

VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 17

IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 19

X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 20

XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 20

XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 21

XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 22

XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 22

XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 22

XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 22

XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 23

XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 24

XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 24

XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 24

XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 25

XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 25

XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 25

XXIV. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 26

XXV. Sınıflandırmalar 26

XXVI. TFRS 16 Kiralamalar Standardına İlişkin Açıklamalar 27

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler

I. Özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar 28

II. Kur riskine ilişkin açıklamalar 36

III. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 38

IV. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar 40

V. Likidite risk yönetimi ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar 41

VI. Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar 46

VII. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar 47

VIII. Kredi riskine ilişkin açıklamalar 53

IX. Menkul kıymetleştirmeye ilişkin açıklamalar 57

X. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar 58

BEŞİNCİ BÖLÜM

Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

I. Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 59

II. Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 71

III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 76

IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 77

V. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 81

VI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 82

ALTINCI BÖLÜM

Sınırlı Denetim Raporu

I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 82

II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 82

YEDİNCİ BÖLÜM

Ara Dönem Faaliyet Raporu

I. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren ara dönem faaliyet raporu 83

Page 6: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

1

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I. Banka’nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri

İhtiva Eden Tarihçesi

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi (“Banka” veya “TEB”), Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanı altında 1927

yılında Kocaeli’de kurulmuş mahalli bir banka iken, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınmış ve

ünvanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak değiştirilerek merkezi İstanbul’a alınmıştır. 10 Şubat 2005 tarihinde

TEB’in ana ortağı olan TEB Holding A.Ş. hisselerinin %50’si BNP Paribas’a devredilmiştir. Devir sonucunda

BNPP TEB’de %42.125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur. 2009 yılında BNP Paribas Grubunun Fortis Bank

Belçika ve Fortis Bank Lüksemburg’u sırasıyla %75 ve %66 hissesini alması sonucunda BNP Paribas Grubu Fortis

Bank Türkiye’nin büyük ortağı haline gelmiştir. TEB’in dolaylı çoğunluk hissedarları BNP Paribas ve Çolakoğlu

Grubu, TEB ile Fortis Bank’ın TEB markası altında birleşmesi konusunda mutabakata varmış ve düzenleyici

otoritelerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip 14 Şubat 2011’de iki bankanın yasal birleşmesi gerçekleşmiştir.

Birleşme sonucunda TEB Holding TEB’de %55 oranında çoğunluk hissesine sahip olup, Çolakoğlu Grubu ile

BNP Paribas ise TEB Holding A.Ş.’de %50’şer hisse oranına sahip bulunmaktadır.

II. Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek

Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki

Değişiklikler ile Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama

30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir:

30 Haziran 2019 31 Aralık 2018

Hissedarların Adı

Ödenmiş

Sermaye

%

Ödenmiş

Sermaye

%

TEB Holding A.Ş. 1,212,415 55.00 1,212,415 55.00

BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 518,342 23.51 518,342 23.51

BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 467,879 21.23 467,879 21.23

BNP Paribas SA 5,253 0.24 5,253 0.24

Kocaeli Ticaret Odası 501 0.02 501 0.02

2,204,390 100.00 2,204,390 100.00

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 1.00 (Tam TL) olan

2,204,390,000 adet hisseden oluşmaktadır.

Page 7: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

2

III. Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel

Müdür ve Yardımcılarının Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk

Alanlarına İlişkin Açıklamalar

Adı Soyadı Sorumluluk Alanı Tahsil Yönetim Kurulu;

Yavuz Canevi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Lisans Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktora Jean Paul Sabet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lisans

Ayşe Aşardağ Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkan Vekili Lisans François Andre Jesualdo Benaroya Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Yvan L.A.M. De Cock Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Lisans Sabri Davaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Yüksek Lisans Xavier Henri Jean Guilmineau Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Özden Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Jacques Roger Jean Marie Rinino Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı Lisans

Nicolas de Baudinet de Courcelles Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Ümit Leblebici Genel Müdür ve Görevli Üye Yüksek Lisans

Genel Müdür Yardımcıları;

Gökhan Mendi Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı

Yüksek Lisans

Dr. Nilsen Altıntaş İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doktora

Melis Coşan Baban Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Yüksek Lisans Mehmet Ali Cer Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Mustafa Aşkın Dolaştır Mali İşler Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Osman Durmuş Bireysel ve İşletme Kredilerinden Sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı Lisans

Kubilay Güler Bankacılık Operasyonlar ve Destek Hizmetleri Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Lisans

Gülümser Özgün Henden

Kurumsal Bankacılık Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı

Lisans

Dr. Tuğrul Özbakan Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Doktora

Akil Özçay Finansal Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Gökhan Özdil Kurumsal Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Ömer Abidin Yenidoğan Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu’ndan Sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans

Ali İhsan Arıdaşır KOBİ Kredilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lisans Ali Gökhan Cengiz KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Grup Başkanları (*);

Nimet Elif Akpınar Grup Risk Yönetimi Başkanı Lisans

Birol Deper Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi

Yüksek Lisans

Teftiş Kurulu (*);

Hakan Tıraşın Teftiş Kurulu Başkanı Lisans (*) Grup Başkanları ve Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür Yardımcısı statüsündedir.

Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesinde

payı bulunmamaktadır.

18 Temmuz 2019 tarihinde Jacques Roger Jean Marie Rinino yerine Denetim Komitesi Başkanlığı’na Nicolas de

Baudinet de Courcelles atanmıştır.

Page 8: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

3

IV. Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar

Ad Soyad/Ticari Unvanı

Pay

Tutarları

Pay

Oranları

Ödenmiş

Paylar

Ödenmemiş

Paylar

TEB Holding A.Ş. 1,212,415 %55.00 1,212,415 -

BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 518,342 %23.51 518,342 -

BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 467,879 %21.23 467,879 -

TEB Holding A.Ş. bir Çolakoğlu ve BNP Paribas Şirketler Grubu üyesidir. TEB Holding A.Ş.’nin %50 hissesi

BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., diğer %50 hissesi ise Çolakoğlu Grubu tarafından kontrol

edilmektedir. BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., %100 hisse ile BNP Paribas Fortis NV/SA tarafından

kontrol edilmektedir. BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. ise %100 hisse ile BNP Paribas SA tarafından kontrol

edilmektedir.

V. Banka’nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi

Banka'nın faaliyet alanı, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve

saklama hizmetleri işlemlerini kapsamaktadır. Banka normal bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra TEB Portföy

Yönetimi A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş. ve Cardif Hayat Sigorta A.Ş. adına şubeleri aracılığı ile acentelik faaliyetleri

de yürütmektedir. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın yurt içinde 492 şubesi ve yurtdışında 4 şubesi

bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 499 yurt içi, 4 yurtdışı şube). 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın personel

sayısı 9,115 (31 Aralık 2018: 9,487) kişidir.

VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye

Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile

Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan

İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları

gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasında Banka için bir farklılık bulunmamaktadır.

Banka, %0.1 oranında sahipliği olan ancak diğer ortaklarının sahiplikleri ile birlikte oranı %33.3 olan Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’yi, finansal tablolarında birlikte kontrol edilen ortaklık olarak göstermekle birlikte, konsolide edebilmesi için gereken şartların oluşmaması nedeniyle mali tablolarında maliyet değeri ile taşımaktadır.

VII. Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya

Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller

Bulunmamaktadır.

Page 9: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

İKİNCİ BÖLÜM

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

I. Bilanço

II. Nazım Hesaplar

III. Kar veya Zarar Tablosu

IV. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

V. Özkaynaklar Değişim Tablosu

VI. Nakit Akış Tablosu

Page 10: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

5

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

30.06.2019

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

31.12.2018

5.Bölüm

Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7,420,622 19,457,155 26,877,777 9,317,685 17,555,748 26,873,433

1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 3,184,079 17,479,696 20,663,775 3,121,543 16,730,683 19,852,226

1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası (I-1) 867,989 14,025,178 14,893,167 1,958,549 13,702,503 15,661,052

1.1.2 Bankalar (I-4) 1,254,986 3,463,124 4,718,110 883,031 3,035,405 3,918,436

1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar

1,062,091 - 1,062,091 281,696 - 281,696

1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)

987 8,606 9,593 1,733 7,225 8,958

1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 434,158 707,512 1,141,670 427,287 189,287 616,574

1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri (I-2) 398,119 632,260 1,030,379 391,248 136,646 527,894

1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 36,039 75,252 111,291 36,039 52,641 88,680

1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar - - - - - -

1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal

Varlıklar (I-5) 2,157,982 1,089,670 3,247,652 2,865,819 425,538 3,291,357

1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2,152,372 1,089,670 3,242,042 2,860,209 425,538 3,285,747

1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5,610 - 5,610 5,610 - 5,610

1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar - - - - - -

1.4 Türev Finansal Varlıklar 1,644,403 180,277 1,824,680 2,903,036 210,240 3,113,276

1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan

Kısmı (I-3) 1,326,035 166,748 1,492,783 2,400,557 210,240 2,610,797

1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire

Yansıtılan Kısmı (I-12) 318,368 13,529 331,897 502,479 - 502,479

II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR

(Net) 54,582,526 15,024,814 69,607,340 53,136,021 13,654,882 66,790,903

2.1 Krediler (I-6) 54,336,878 14,420,188 68,757,066 52,890,819 13,957,788 66,848,607

2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (I-11) - - - - - -

2.3 Faktoring Alacakları - - - - - -

2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar (I-7) 3,216,778 973,257 4,190,035 2,792,080 - 2,792,080

2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3,216,778 973,257 4,190,035 2,792,080 - 2,792,080

2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar - - - - - -

2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 2,971,130 368,631 3,339,761 2,546,878 302,906 2,849,784

III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 119,351 - 119,351 109,104 - 109,104

3.1 Satış Amaçlı (I-14) 119,351 - 119,351 109,104 - 109,104

3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -

IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI 115,991 - 115,991 115,991 - 115,991

4.1 İştirakler (Net) (I-8) - - - - - -

4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - -

4.1.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - -

4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) (I-9) 115,986 - 115,986 115,986 - 115,986

4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 115,986 - 115,986 115,986 - 115,986

4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - -

4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) (I-10) 5 - 5 5 - 5

4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - - - -

4.3.2 Konsolide Edilmeyenler 5 - 5 5 - 5

V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 819,371 - 819,371 292,290 - 292,290

VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 507,983 - 507,983 528,440 - 528,440

6.1 Şerefiye 421,124 - 421,124 421,124 - 421,124

6.2 Diğer 86,859 - 86,859 107,316 - 107,316

VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-13) - - - - - -

VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI 11,240 - 11,240 1,358 - 1,358

IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 499,030 - 499,030 187,325 - 187,325

X. DİĞER AKTİFLER (Net) 1,804,771 1,186,631 2,991,402 1,770,822 327,498 2,098,320

VARLIKLAR TOPLAMI 65,880,885 35,668,600 101,549,485 65,459,036 31,538,128 96,997,164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 11: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

6

I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

YÜKÜMLÜLÜKLER

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

30.06.2019

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

31.12.2018

5.Bölüm

Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

I. MEVDUAT (II-1) 33,660,284 32,198,852 65,859,136 37,110,317 27,106,849 64,217,166

II. ALINAN KREDİLER (II-3) 328,682 10,300,849 10,629,531 243,558 11,522,605 11,766,163

III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1,179,230 325,919 1,505,149 62,543 - 62,543

IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-4) 2,866,435 - 2,866,435 526,592 - 526,592

4.1 Bonolar 2,866,435 - 2,866,435 526,592 - 526,592

4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - -

4.3 Tahviller - - - - - -

V. FONLAR - - - - - -

5.1 Müstakrizlerin Fonları - - - - - -

5.2 Diğer - - - - - -

VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA

YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - -

VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 2,394,663 85,600 2,480,263 2,682,982 81,961 2,764,943

7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar

Zarara Yansıtılan Kısmı (II-2) 1,603,715 75,429 1,679,144 2,298,657 77,104 2,375,761

7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer

Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı (II-7) 790,948 10,171 801,119 384,325 4,857 389,182

VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ - - - - - -

IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) (II-6) 614,369 53,698 668,067 - - -

X. KARŞILIKLAR (II-8) 520,337 124,345 644,682 557,825 102,307 660,132

10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - -

10.2 Çalışan Hakları Karşılığı 289,269 25,983 315,252 311,811 17,335 329,146

10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - -

10.4 Diğer Karşılıklar 231,068 98,362 329,430 246,014 84,972 330,986

XI. CARİ VERGİ BORCU (II-9) 580,451 - 580,451 291,338 - 291,338

XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU - - - - - -

XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - - - - - -

13.1 Satış Amaçlı - - - - - -

13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - -

XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI - 3,102,015 3,102,015 - 2,843,148 2,843,148

14.1 Krediler - - - - - -

14.2 Diğer Borçlanma Araçları - 3,102,015 3,102,015 - 2,843,148 2,843,148

XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2,844,498 589,569 3,434,067 3,423,548 703,083 4,126,631

XVI. ÖZKAYNAKLAR (II-10) 9,791,190 (11,501) 9,779,689 9,751,981 (13,473) 9,738,508

16.1 Ödenmiş Sermaye 2,204,390 - 2,204,390 2,204,390 - 2,204,390

16.2 Sermaye Yedekleri 390,297 - 390,297 486,644 - 486,644

16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2,565 - 2,565 2,565 - 2,565

16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - -

16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 387,732 - 387,732 484,079 - 484,079

16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer

Kapsamlı Gelirler veya Giderler 305,220 - 305,220 300,620 - 300,620

16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı

Gelirler veya Giderler (350,977) (11,501) (362,478) 147,651 (13,473) 134,178

16.5 Kâr Yedekleri 6,603,179 - 6,603,179 5,601,476 - 5,601,476

16.5.1 Yasal Yedekler 398,568 - 398,568 348,483 - 348,483

16.5.2 Statü Yedekleri - - - - - -

16.5.3 Olağanüstü Yedekler 6,194,919 - 6,194,919 5,143,756 - 5,143,756

16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 9,692 - 9,692 109,237 - 109,237

16.6 Kâr veya Zarar 639,081 - 639,081 1,011,200 - 1,011,200

16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 9,497 - 9,497 9,497 - 9,497

16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 629,584 - 629,584 1,001,703 - 1,001,703

16.7 Azınlık Payları - - - - - -

YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 54,780,139 46,769,346 101,549,485 54,650,684 42,346,480 96,997,164

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 12: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAZIM HESAPLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

7

II. NAZIM HESAPLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

30.06.2019

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

31.12.2018

5.Bölüm

Dipnot

TP

YP

Toplam

TP

YP

Toplam

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 67,241,505 93,227,362 160,468,867 70,059,711 79,277,598 149,337,309

I. GARANTİ ve KEFALETLER (III-1) 9,083,235 14,719,491 23,802,726 9,302,313 13,368,187 22,670,500

1.1 Teminat Mektupları 6,820,566 7,685,776 14,506,342 6,884,185 7,188,291 14,072,476

1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 125,080 78,269 203,349 123,696 83,710 207,406

1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 425,667 488,656 914,323 412,617 489,797 902,414

1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 6,269,819 7,118,851 13,388,670 6,347,872 6,614,784 12,962,656

1.2 Banka Kredileri - 21,797 21,797 - 34,672 34,672

1.2.1 İthalat Kabul Kredileri - 21,797 21,797 - 34,672 34,672

1.2.2 Diğer Banka Kabulleri - - - - - -

1.3 Akreditifler 2,478 2,951,499 2,953,977 2,738 2,689,073 2,691,811

1.3.1 Belgeli Akreditifler 205 1,233,322 1,233,527 400 1,355,735 1,356,135

1.3.2 Diğer Akreditifler 2,273 1,718,177 1,720,450 2,338 1,333,338 1,335,676

1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - -

1.5 Cirolar - - - - - -

1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - -

1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - -

1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - -

1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - -

1.8 Diğer Garantilerimizden 2,260,021 2,604,152 4,864,173 2,414,187 2,423,901 4,838,088

1.9 Diğer Kefaletlerimizden 170 1,456,267 1,456,437 1,203 1,032,250 1,033,453

II. TAAHHÜTLER (III-1) 17,866,678 8,637,106 26,503,784 13,163,298 2,913,113 16,076,411

2.1 Cayılamaz Taahhütler 17,866,678 8,637,106 26,503,784 13,163,298 2,913,113 16,076,411

2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3,880,417 8,051,925 11,932,342 1,082,628 2,046,312 3,128,940

2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - 603,610 603,610

2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - -

2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4,608,532 172,594 4,781,126 4,243,982 158,227 4,402,209

2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - -

2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - -

2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,026,232 - 2,026,232 1,681,617 - 1,681,617

2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 55,368 - 55,368 54,955 - 54,955

2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 7,288,814 - 7,288,814 6,093,650 - 6,093,650

2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 5,215 - 5,215 4,357 - 4,357

2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - -

2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - -

2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 2,100 412,587 414,687 2,109 104,964 107,073

2.2 Cayılabilir Taahhütler - - - - - -

2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - -

2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - -

III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 40,291,592 69,870,765 110,162,357 47,594,100 62,996,298 110,590,398

3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 15,085,951 10,123,258 25,209,209 17,040,694 7,618,300 24,658,994

3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - 1,693,471 1,693,471 - - -

3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 15,085,951 8,429,787 23,515,738 17,040,694 7,618,300 24,658,994

3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - -

3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 25,205,641 59,747,507 84,953,148 30,553,406 55,377,998 85,931,404

3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 4,491,573 6,118,176 10,609,749 4,332,308 7,661,498 11,993,806

3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 2,474,718 2,900,725 5,375,443 2,332,275 3,784,324 6,116,599

3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2,016,855 3,217,451 5,234,306 2,000,033 3,877,174 5,877,207

3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri 17,821,648 47,472,078 65,293,726 21,043,153 40,077,130 61,120,283

3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3,125,993 27,518,199 30,644,192 6,449,446 22,606,834 29,056,280

3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 13,895,655 17,367,127 31,262,782 14,283,707 14,681,284 28,964,991

3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 400,000 1,293,376 1,693,376 155,000 1,394,506 1,549,506

3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 400,000 1,293,376 1,693,376 155,000 1,394,506 1,549,506

3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2,699,648 5,240,498 7,940,146 5,177,945 7,497,597 12,675,542

3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 1,327,229 2,665,966 3,993,195 2,295,403 4,065,930 6,361,333

3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 1,372,419 2,574,532 3,946,951 2,882,542 3,431,667 6,314,209

3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - -

3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - -

3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - -

3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - -

3.2.4 Futures Para İşlemleri 140,650 506,243 646,893 - - -

3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 49,746 457,757 507,503 - - -

3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 90,904 48,486 139,390 - - -

3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - -

3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - -

3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - -

3.2.6 Diğer 52,122 410,512 462,634 - 141,773 141,773

B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 198,654,274 35,518,129 234,172,403 159,485,118 37,355,867 196,840,985

IV. EMANET KIYMETLER 23,481,413 4,613,518 28,094,931 20,401,124 2,651,399 23,052,523

4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - -

4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 13,156,856 3,016,886 16,173,742 9,683,981 1,224,567 10,908,548

4.3 Tahsile Alınan Çekler 9,520,132 1,004,244 10,524,376 9,855,135 906,310 10,761,445

4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 500,104 157,826 657,930 515,021 149,903 664,924

4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - 434,562 434,562 - 370,619 370,619

4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - -

4.7 Diğer Emanet Kıymetler 304,321 - 304,321 346,987 - 346,987

4.8 Emanet Kıymet Alanlar - - - - - -

V. REHİNLİ KIYMETLER 169,679,085 29,996,498 199,675,583 133,414,971 33,470,037 166,885,008

5.1 Menkul Kıymetler 292,490 103,937 396,427 456,962 914,680 1,371,642

5.2 Teminat Senetleri 48,158,330 20,061,093 68,219,423 51,361,896 20,618,260 71,980,156

5.3 Emtia 14,117 303,015 317,132 17,208 671,712 688,920

5.4 Varant - - - - - -

5.5 Gayrimenkul 112,226,792 6,911,452 119,138,244 73,124,364 6,604,523 79,728,887

5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 8,987,356 2,617,001 11,604,357 8,454,541 4,660,862 13,115,403

5.7 Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - -

VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 5,493,776 908,113 6,401,889 5,669,023 1,234,431 6,903,454

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 265,895,779 128,745,491 394,641,270 229,544,829 116,633,465 346,178,294

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 13: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA

ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

8

III. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı

5. Bölüm

Dipnot

Denetimden

Geçmiş

Denetimden

Geçmiş

Denetimden

Geçmiş

Denetimden

Geçmiş

GELİR VE GİDER KALEMLERİ Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.04-30.06.2019 01.04-30.06.2018

I. FAİZ GELİRLERİ (IV-1) 6,309,438 4,952,209 3,219,194 2,620,634

1.1 Kredilerden Alınan Faizler 5,479,129 4,331,893 2,782,227 2,279,211

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 70,763 56,008 33,900 31,181

1.3 Bankalardan Alınan Faizler 116,260 81,210 50,979 50,609

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 128,684 61,494 63,271 29,930

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 502,872 419,467 282,670 228,861

1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 69,294 65,306 33,741 33,914

1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 158,377 188,684 93,475 105,938

1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 275,201 165,477 155,454 89,009

1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - - -

1.7 Diğer Faiz Gelirleri 11,730 2,137 6,147 842

II. FAİZ GİDERLERİ (-) (IV-2) 3,950,396 2,732,196 2,059,966 1,481,348

2.1 Mevduata Verilen Faizler 3,273,545 2,402,282 1,646,035 1,298,324

2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 266,583 188,416 134,622 105,659

2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 52,733 5,290 27,696 2,883

2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 242,208 132,577 203,462 72,765

2.5 Kiralama Faiz Giderleri 49,630 - 25,774 -

2.6 Diğer Faiz Giderleri 65,697 3,631 22,377 1,717

III. NET FAİZ GELİRİ /GİDERİ (I - II) 2,359,042 2,220,013 1,159,228 1,139,286

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ /GİDERLERİ 728,358 615,113 359,748 310,230

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,160,636 867,884 589,508 450,226

4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 147,534 99,468 75,527 51,374

4.1.2 Diğer (IV-9) 1,013,102 768,416 513,981 398,852

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 432,278 252,771 229,760 139,996

4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 2,043 1,535 1,076 756

4.2.2 Diğer (IV-9) 430,235 251,236 228,684 139,240

V. TEMETTÜ GELİRLERİ 18,269 16,623 898 75

VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (IV-3) (172,486) (324,652) (39,248) (105,630)

6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 33,361 (83,158) 124,625 (62,583)

6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (10,514) 1,757,610 (128,171) 1,822,899

6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (195,333) (1,999,104) (35,702) (1,865,946)

VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-4) 56,444 50,427 29,976 25,444

VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) 2,989,627 2,577,524 1,510,602 1,369,405

IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) (IV-5) 705,879 382,687 385,061 162,043

X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) (IV-5) (450) 567 (62,289) 550

XI. PERSONEL GİDERLERİ (-) 715,612 631,924 366,104 331,530

XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-6) 764,530 638,035 410,034 326,617

XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) 804,056 924,311 411,692 548,665

XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK

KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI -

- -

XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN

KÂR/ZARAR - - - -

XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - - -

XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

(XIII+...+XVI) 804,056 924,311 411,692 548,665

XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (IV-7) (174,472) (201,107) (94,545) (121,334)

18.1 Cari Vergi Karşılığı (334,204) (85,790) (332,456) (78,705)

18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (57,186) (405,050) 167,749 (273,286)

18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 216,918 289,733 70,162 230,657

XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) 629,584 723,204 317,147 427,331

XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -

20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -

20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)

Satış Karları - - - -

20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -

XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - - -

21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - -

21.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)

Satış Zararları - - - -

21.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - - -

XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-

XXI) (IV-7) - - - -

XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - - - -

23.1 Cari Vergi Karşılığı - - - -

23.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - - - -

23.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - - -

XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z

(XXII±XXIII) - - - -

XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) (IV-8) 629,584 723,204 317,147 427,331

25.1 Grubun Kârı / Zararı 629,584 723,204 317,147 427,331

25.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - - - -

Hisse Başına Kâr / Zarar 0.2856 0.3281 0.1439 0.1939

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 14: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

9

IV. KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Sınırlı

Denetimden Geçmiş

Cari Dönem

30.06.2019

Sınırlı

Denetimden Geçmiş

Önceki Dönem

30.06.2018

I. DÖNEM KARI/ZARARI 629,584 723,204

II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (492,056) 152,121

2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4,600 (90)

2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - -

2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - -

2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5,750 -

2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları - (90)

2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (1,150) -

2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (496,656) 152,211

2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları - -

2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya

Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 96,736 (118,476)

2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri (722,447) 314,981

2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri - -

2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları - -

2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 129,055 (44,294)

III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) 137,528 875,325

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 15: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

10

V. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kâr veya Zararda Yeniden

Sınıflandırılmayacak

Birikmiş Diğer Kapsamlı

Gelirler ve Giderler

Kâr veya Zararda Yeniden

Sınıflandırılacak

Birikmiş Diğer Kapsamlı

Gelirler ve Giderler

Sınırlı Denetimden Geçmiş

Ödenmiş

Sermaye

Hisse Senedi

İhraç

Primleri

Hisse

Senedi

İptal Karları

Diğer

Sermaye

Yedekleri 1 2 3 4 5 6

Kar

Yedekleri

Geçmiş Dönem

Kârı / (Zararı)

Dönem Net

Kar veya

Zararı

Azınlık Payları

Hariç Toplam

Özkaynak

Azınlık

Payları

Toplam

Özkaynak

Önceki Dönem – 01.01-30.06.2018

I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,204,390 2,565 - 670,697 266,122 58,967 919 (31,549) 136,593 4,632,637 1,078,336 - 9,019,677 - 9,019,677

II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - (186,618) - - - - (2,188) - - - - (188,806) - (188,806)

2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2

Muhasebe Politikasında Yapılan

Değişikliklerin Etkisi - - - (186,618) - - - - (2,188) - - - - (188,806) - (188,806)

III. Yeni Bakiye (I+II) 2,204,390 2,565 - 484,079 266,122 58,967 919 - (33,737) 136,593 4,632,637 1,078,336 - 8,830,871 - 8,830,871

IV. Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - - (90) - (94,110) 246,321 - - 723,204 875,325 - 875,325

V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye

Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - -

VII.

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme

Farkı - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - - -

IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - - - - - - - - - - -

X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış - - - - - - - - - - - - - - - -

XI. Kâr Dağıtımı - - - - - - - - - - 968,839 (1,068,839) - (100,000) - (100,000)

11.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - (100,000) - (100,000) - (100,000)

11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - 968,839 (968,839) - - - -

11.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem Sonu Bakiyesi 30.06.2018 (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 2,204,390 2,565 - 484,079 266,122 58,967 829 - (127,847) 382,914 5,601,476 9,497 723,204 9,606,196 - 9,606,196

Cari Dönem – 01.01-30.06.2019

I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,204,390 2,565 - 484,079 266,122 32,702 1,796 - (139,555) 273,733 5,601,476 1,011,200 - 9,738,508 - 9,738,508

II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - (96,347) - - - - - - - - - (96,347) - (96,347)

2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan

Değişikliklerin Etkisi - - - (96,347) - - - - - - - - - (96,347) - (96,347)

III. Yeni Bakiye (I+II) 2,204,390 2,565 - 387,732 266,122 32,702 1,796 - (139,555) 273,733 5,601,476 1,011,200 - 9,642,161 - 9,642,161

IV. Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - 4,600 - - 75,455 (572,111) - - 629,584 137,528 - 137,528

V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - -

VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye

Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - -

VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme

Farkı - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - - -

IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları - - - - - - - - - - - - - - - -

X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış - - - - - - - - - - - - - - - -

XI. Kâr Dağıtımı - - - - - - - - - - 1,001,703 (1,001,703) - - - -

11.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - -

11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - 1,001,703 (1,001,703) - - - -

11.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - -

Dönem Sonu Bakiyesi 30.06.2019

(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 2,204,390 2,565 - 387,732 266,122 37,302 1,796 - (64,100) (298,378) 6,603,179 9,497 629,584 9,779,689 - 9,779,689

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları,

2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,

3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)

4. Yabancı para çevirim farkları,

5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,

6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 16: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

11

VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

Sınırlı

Denetimden

Geçmiş

Sınırlı

Denetimden

Geçmiş

Önceki Dönem

30.06.2018

Cari Dönem

30.06.2019

A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1,862,887 (15,385)

1.1.1 Alınan Faizler 5,996,927 4,540,166

1.1.2 Ödenen Faizler (4,111,918) (2,613,359)

1.1.3 Alınan Temettüler 18,269 16,623

1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,150,309 882,138

1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 127,577 781,505

1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 406,237 484,269

1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (706,439) (621,468)

1.1.8 Ödenen Vergiler (90,898) (81,300) 1.1.9 Diğer (927,177) (3,403,959)

1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim (4,504,882) 3,324,966

1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış)/Azalış (518,291) (474,900)

1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) (1,448) (680)

1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) (1,957,336) (7,356,392) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) (3,155,987) (2,201,405)

1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış 1,454,837 766,781

1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış 2,006,285 9,338,430

1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış/(Azalış) - -

1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net (Azalış) / Artış (1,088,695) 1,968,775

1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) - -

1.2.10 Diğer Borçlarda Net (Azalış) / Artış (1,244,247) 1,284,357

I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (2,641,995) 3,309,581

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (1,219,351) (965,476)

2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - -

2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (20,221) (12,225)

2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1,280 20

2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (1,031,223) (960,229)

2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 914,706 315,231

2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (1,071,784) (323,615)

2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar - 41,885

2.9 Diğer (12,109) (26,543)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 2,228,719 410,935

3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 7,179,846 3,550,474

3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (4,844,108) (3,039,539)

3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - (100,000)

3.5 Kiralamaya İlişkin Ödemeler (107,019) -

3.6 Diğer - -

IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 456,988 161,126

V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (1,175,639) 2,916,166

VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 13,034,066 5,937,120

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 11,858,427 8,853,286

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Page 17: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHASEBE POLİTİKALARI

I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar

a. Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması:

Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı” hükümlerine (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ve “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” ile bunlara ek ve değişiklikler getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

Finansal tabloların TFRS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço

tarihi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve

tahminler finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını ve finansal varlıkların değer düşüklüğünü içermekte

olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna

yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır.

1 Şubat 2019 tarihli ve 30673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar

ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” uyarınca önceki dönem

finansal tabloları yeni finansal tablo formatları ile uyumlu hale getirilmiştir. İlişikteki konsolide olmayan finansal tablolar

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Banka Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 39) yerine geçen TFRS 9 Finansal Araçlar (TFRS 9) standardının açılış etkilerini içermektedir.

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar

Banka, konsolide olmayan finansal tablolarında, 16 Nisan 2018 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren TFRS 16 Kiralamalar standardını 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ilk kez uygulamaya başlamıştır. TFRS 16’nın geçişine yönelik uygulama ve etkiler Üçüncü Bölüm XXVI no’lu dipnotta açıklanmıştır.

b. Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları ve finansal tabloların doğru anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları:

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TFRS (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiştir. TFRS 16'nın geçiş hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. TFRS 16'nın geçişine yönelik uygulama ve etkiler Üçüncü Bölüm XXVI no’lu dipnotta açıklanmıştır.

Cari dönem söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II no’lu dipnot ile XXVI no’lu dipnotlar arasında açıklanmaktadır.

Page 18: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

13

II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar

Banka KOBİ’lerden uluslararası şirketlere ve küçük bireysel yatırımcıya kadar her türlü müşterisinin finansal ihtiyaçlarına yönelik ürünleri mevzuata uygun olarak geliştirmek ve bu ürünleri pazarlamak amacındadır. Müşteri istekleri karşılanırken Banka’nın öncelikli amacı riskleri minimize ederek karlılığı artırıp optimum likiditeyi sağlamaktır.

Banka aktif pasif yönetimi yaparken kaynak maliyeti ile ürün getirisi arasında her zaman pozitif bir marj ile çalışmayı ve uygun vade riski yaratmayı ve yönetmeyi amaç edinmiştir.

Banka’nın risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak, Banka’nın her türlü kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketlerinde risk oluşturabilecek pozisyonların yönetimi sadece Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu tarafından ve Yönetim Kurulunca tanımlanan işlem limitleri dahilinde yapılmaktadır. Banka’nın Aktif Pasif Komitesi, kısa, orta ve uzun vadeli fiyat stratejilerini belirlerken vade uyumsuzluğunu yönetmekte, fiyatlama politikası olarak da pozitif bilanço marjı ile çalışılması ilkesini benimsemektedir.

Yönetim Kurulu hazine işlemleri olarak para, sermaye ve mal piyasalarında risk alınmasına izin vermekte ve Yönetim Kurulunca belirlenen limitler ürün bazlı olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır.

Yabancı para cinsinden aktif ve pasif hesaplar, bilanço tarihindeki Banka döviz alış kurları ile değerlenmekte ve gelir tablosunda “Kambiyo işlemleri kâr/zararı” olarak muhasebeleştirilmektedir.

Banka’nın, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri kur riski ana başlığı altında, sabit faizli mevduattan ve değişken faizli kullanılan kredilerden kaynaklanan faiz oranı riskinden korunmaya yönelik uygulamalar ise faiz oranı riski ana başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.

Banka’nın Aktif Pasif Komitesi bilançonun yapısına uygun olarak faiz ve kur farkı değişikliklerinden korunmak için para swapları, vadeli döviz alım satımları ve benzeri türev ürünlerine onay vermektedir.

III. İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara İlişkin Açıklamalar

İştirakler, “TMS 27” uyarınca bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar maliyet değeriyle muhasebeleştirilir

ve varsa değer kaybı ile ilgili olarak ayrılan karşılıklar düşüldükten sonra, finansal tablolara yansıtılır.

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan alınan temettüler, temettüyü alma hakkı doğduğu

tarihte gelir tablosuna yansıtılır.

IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar

Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para swapları ve faiz swapları, çapraz para swapları, para opsiyonları

ile vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır.

Banka’nın türev ürünleri “TFRS 9 Finansal Araçlar” (“TFRS 9”) gereğince “Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun

Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan” veya “Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire

Yansıtılan” olarak sınıflandırılmaktadır.

Türev işlemlerden doğan alacak ve yükümlülük sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev

işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Türev işlemler

sınıflandırılmalarına uygun olarak, gerçeğe uygun değerinin pozitif olması durumunda “Türev Finansal Varlıkların

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı” veya “Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı

Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı” içinde, negatif olması durumunda ise “Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe

Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı” veya “Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı

Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı” içinde gösterilmektedir. Türev finansal varlıkların gerçeğe uygun değer farkı

kar/zarara yansıtılan türev işlemlerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen farklar, gelir tablosunda ticari kâr/zarar

kaleminde türev finansal işlemlerden kâr/zarar altında muhasebeleşmektedir. Türev araçların gerçeğe uygun değeri,

piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle

hesaplanmaktadır.

Türev finansal araçlar, bilanço dışı hesaplarda kayıt altına alınır. Dayanak varlığı para ya da emtia olan türev finansal

araçlar vadede alınacak/verilecek tutarlar üzerinden, faize dayalı türev finansal araçlar ise üzerinden faiz hesaplanan

anapara tutarları ile kayıt altına alınır.

Tüm türev finansal araçlar gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenir. Organize piyasalarda işlem gören türev finansal

araçların gerçeğe uygun değeri organize piyasadaki fiyatıdır.

Page 19: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

14

IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar (devamı)

Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri, swap para işlemleri, swap faiz işlemleri ve çapraz para swap işlemlerinin gerçeğe

uygun değer yöntemi ile değerlenmeleri için öncelikle nakit akışlarının belirlenmesi esastır. Bu ürünlerdeki değişken faiz

oranlarına bağlı nakit hareketleri, değerleme tarihindeki cari faiz oranları ile belirlenir. Değerleme bu nakit akışlarının cari

faiz oranları ile değerleme tarihine iskonto edilerek ve yabancı para olanların cari kurlarla Türk Lirası’na çevrilmesi

yöntemi ile yapılır.

Faize dayalı türev işlemler gerçeğe uygun değer yöntemi ile aynı zamanda etkin faiz oranı yöntemine göre de değerlemeye

tabi tutulurlar. Bu tip türev işlemler için yapılan değerleme tutarı toplamı bilanço içinde tek bir değerleme hesabında

gösterilirken, gelir/gider tarafında etkin faiz yöntemine göre hesaplanan tutarla, gerçeğe uygun değer yöntemine göre

hesaplanan fark tutarları ayrı ayrı hesaplarda gösterilir.

Opsiyon alım satım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçümleri Black ve Scholes modeli ile

gerçekleştirilir. Opsiyonların primleri vade başlangıç tarihinde tahakkuk ettirilir. Her değerleme tarihinde hesaplanan prim

tutarı değerleme tutarını oluşturur. Bu model kapsamında hesaplanan ödenecek prim tutarı gelir, tahsil edilecek prim tutarı

ise gider kaydedilerek değerleme işlemi yapılır.

Banka gerçeğe uygun değer riskinden ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi uygulamaktadır. Riskten korunma

muhasebesi, faiz oranı riskine tabi olan bilanço içindeki varlık ve kaynaklar ile bunları riskten koruyan türev araçların

değerleme yöntemlerindeki farklılıklar sonucunda kısa dönemde gelir tablosunda ortaya çıkabilecek dalgalanmaları

engellemek için uygulanır.

Riskten korunma amaçlı kullanılan türev işlemlerin, riskten korunan kalemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri

etkin ölçüde dengeleyebildiğinin değerlendirmesi düzenli olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları dokümante edilir. Riskten

korunmanın, riskten korunma muhasebesi şartlarını yerine getirmediği durumlarda, riskten korunma muhasebesi

sonlandırılır.

Riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkinin etkin olarak ölçüldüğü dönemlerde;

a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi kapsamında riskten korunan kalemin gerçeğe uygun

değerindeki değişimler kâr veya zararda,

b) Nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki

değişimler diğer kapsamlı gelir içerisinde ve riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin

olmayan kısmı ise kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

TFRS 9, muhasebe politikası seçiminde TFRS 9'un finansal riskten korunma muhasebesinin kabulünü erteleme ve

TMS 39’un korunma muhasebesi hükümlerinin uygulanmasına devam etme seçeneğini sunmaktadır. Banka bu kapsamda

TMS 39’un korunma muhasebesi hükümlerini uygulamaya devam edecektir.

Banka, riskten korunma konusu kalemlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerini “Diğer Faiz Gelirleri” ve “Diğer

Faiz Giderleri” hesaplarında muhasebeleştirirken, riskten korunma araçlarının aynı döneme tekabül eden gerçeğe uygun

değer değişimlerini “Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar” hesabında muhasebeleştirmektedir.

Bununla birlikte, riskten korunma konusu kalemlerinin finansal riskten korunma muhasebesine başlangıç tarihindeki

gerçeğe uygun değerleri ile defter değerleri arasındaki farkları, söz konusu kalemlerin vadelerine paralel olarak itfa

etmekte ve “Diğer Faiz Gelirleri” ve “Diğer Faiz Giderleri” hesaplarında muhasebeleştirmektedir.

V. Faiz Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Tahakkuk işlemi sırasında faiz gider ve gelir kayıtları ile

birlikte tüm vergisel yükümlülükler yerine getirilir.

Gelecekteki nakit ödeme ve tahsilatları bilinen finansal varlık ve borçlar için etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak reeskont

yapılır.

Donuk alacak olarak sınıflandırılan kredilerin bu tarihe kadar hesaplanmış ancak nakden tahsil edilmemiş faiz tahakkuk

ve reeskont tutarları iptal edilmez.

Donuk alacak olarak sınıflanan kredinin net değeri üzerinden hesaplanan, gelecekteki tahsilat tutarının zaman değerini

yansıtan faiz tutarı faiz geliri içerisinde gösterilmektedir.

Page 20: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

15

VI. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal enstrümanların etkin faiz oranının ayrılmaz bir parçası olanlar dışındaki ücret ve

komisyonlar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.

Dönemsel hizmetlerle ilgili olmayan bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri tarihte gelir kaydedilir. Müşterilerden

tahsil edilen masraf ve komisyonların bankacılık hizmet geliri ya da diğer faiz dışı gelir olarak sınıflandırılabilmesi için

bir kredi işlemi ile doğrudan ilişkisi olmaması gerekir.

Nakdi kredilerle ilgili olarak müşterilerden tahsil edilen her türlü ücret ve komisyon nakdi kredilerden alınan komisyonlar

hesaplarına kaydedilir ve etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilerek kredinin dönemine yayılır. Taksitli kredilerden

alınan peşin komisyonların, bu kredilerin kullandırılmasına yönelik olarak yapılan operasyonel değişken maliyetlerin

tutarına eşit olan kısmı doğrudan gelir kaydedilir.

Banka sigorta acentesi olarak gerçekleştirdiği sigorta işlemleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinden tahsilat esası ile

komisyon almakta olup, bu komisyonları kayıtlarına tahakkuk esası ile gelir olarak kaydetmektedir.

Gayrinakdi kredilerle ilgili olan ya da dönemsel bankacılık hizmetleri ile ilgili olarak alınan komisyon gelirleri ise

dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme yayılarak gelir kaydedilir. Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve

kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto

edilerek dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemlerde gider hesaplarına yansıtılır.

VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar

Banka, finansal varlıklarını, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar”, “Gerçeğe Uygun

Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” veya “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal

Varlıklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıklar, Kamu Gözetimi Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümüne ilişkin “TFRS 9 Finansal Araçlar” standardının üçüncü bölümünde yer

alan “Finansal Tablolara Alma ve Finansal Tablo Dışı Bırakma” hükümlerine göre kayıtlara alınmakta veya

çıkarılmaktadır. Finansal varlıklar ilk kez finansal tablolara alınması esnasında gerçeğe uygun değerinden ölçülmektedir.

“Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” dışındaki finansal varlıkların ilk ölçümünde işlem

maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilmekte veya gerçeğe uygun değerden düşülmektedir.

Banka, finansal bir varlığı sadece finansal araca ilişkin sözleşme hükümlerine taraf olduğunda finansal durum tablosuna

almaktadır. Finansal araçların normal yoldan alım satım işlemleri teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak

muhasebeleştirilmektedir. Finansal bir varlığın ilk kez finansal tablolara alınması sırasında, Banka yönetimi tarafından

belirlenen iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri dikkate alınmaktadır. Cari dönemde

Yatırım Ofisi tarafından takip edilen menkul kıymet portföyü, Banka yönetiminin iş modelinde yaptığı değişiklikle birlikte

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’na devrolmuştur. Bu devir sırasında, 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarda,

291,603 TL tutarındaki “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar”dan “İtfa

Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar”a sınıflanmıştır. Bu sınıflama sonrasında 20,141 TL menkul değer

değerleme farkı özkaynaklardan iptal edilmiştir.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde

tutmayı amaçlayan iş modeli ile sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve satılmasını amaçlayan iş modeli

dışında kalan diğer model ile yönetilen, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr

sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir

portföyün parçası olan finansal varlıklar ile finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara

ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açmayan finansal varlıklardır. Gerçeğe

uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınmakta ve kayda

alınmalarını takiben de gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan

kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul

değerler gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan türev finansal araçlara ilişkin muhasebe politikaları III. Bölüm IV nolu

notta açıklanmıştır.

Page 21: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

16

VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını amaçlayan bir iş

modeli kapsamında elde tutulmasına ek olarak finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece

anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumlarında finansal

varlık, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme

maliyetlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire

yansıtılan finansal varlıklar kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değeriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değer

farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin etkin faiz yöntemi ile hesaplanan faiz gelirleri gelir tablosuna

yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri

ile itfa edilmiş maliyetleri arasındaki fark yani “Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ise ilgili finansal varlığa karşılık gelen

değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar

dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar altındaki “Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya

elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

İlk defa finansal tablolara almada işletme, ticari amaçla elde tutulmayan bir özkaynak aracına yapılan yatırımın gerçeğe

uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte

bulunulabilir. Bu tercihin yapılması durumunda, değerleme farkları kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak olarak

sınıflanır. Söz konusu yatırımdan elde edilen temettüler ise kâr veya zarar olarak finansal tablolara alınır.

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden

menkul değerler gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. İstisnai olarak, maliyet, gerçeğe uygun değerin

belirlenmesinde uygun bir tahmin yöntemi olabilir. Bu durum ancak gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin yeterli

düzeyde yakın zamanlı bilgi bulunmaması ya da gerçeğe uygun değerin birden fazla yöntemle ölçülebilmesi ve bu

yöntemler arasında maliyetin gerçeğe uygun değer tahminini en iyi şekilde yansıtıyor olması durumunda mümkün

olmaktadır.

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımlar:

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması

ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz

ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması durumunda finansal varlık itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlık

olarak sınıflandırılmaktadır.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini yansıtan elde etme maliyet

bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı

yöntemi” kullanılarak “İtfa edilmiş maliyeti” ile ölçülmektedir. İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ile ilgili

faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Krediler:

Krediler, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeleri olan ve aktif bir piyasada kote olmayan finansal varlıklardır. Söz

konusu krediler ilk olarak gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi

ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak itfa edilmiş bedelleri

ile ölçülmektedir.

Page 22: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

17

VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Banka, 22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca itfa edilmiş maliyetinden ve gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı

gelire yansıtılarak ölçülen tüm finansal varlıklarla birlikte gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılmayan

kredi taahhütleri ve gayrinakdi kredileri için TFRS 9 hükümlerine uygun olarak beklenen kredi zarar karşılığı

ayırmaktadır. Özkaynak araçları gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmeleri nedeniyle değer düşüklüğü değerlendirmesine

konu edilmemektedir.

Beklenen kredi zararlarının ölçümü şunları yansıtır:

- Paranın zaman değeri - Geçmiş olaylar, mevcut koşullar ve gelecekteki ekonomik koşulların tahminleri hakkında raporlama tarihinde makul ve desteklenebilir bilgiler

Banka 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren karşılık hesaplama metodunu beklenen kredi zararı modeli ile değiştirmiştir. Beklenen kredi zararlarının ölçülmesi mümkün sonuçlar dikkate alınarak belirlenen olasılıklara göre ağırlıklandırılmış, tarafsız, geçmiş olaylar, mevcut şartlar ve gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminler ile ilgili elde edilen makul ve desteklenebilir bilgi ile paranın zaman değerini içerir. Yeni model, ilk muhasebeleşmeden sonra kredi kalitesindeki değişimine dayanan “3 aşamalı” değer düşüklüğü modeline dayanmaktadır:

Aşama 1:

Finansal tablolara ilk alındıkları anda veya finansal tablolara ilk alındıkları andan sonra kredi riskinde önemli bir artış olmayan finansal varlıklardır. Bu varlıklar için kredi riski değer düşüklüğü karşılığı, 12 aylık beklenen kredi zararı üzerinden muhasebeleştirilmektedir.

Aşama 2:

Finansal tablolara ilk alındığı andan sonra kredi riskinde önemli bir artış olması durumunda, ilgili finansal varlık 2. Aşamaya aktarılmaktadır. Kredi riski değer düşüklüğü karşılığı ilgili finansal varlığın ömür boyu beklenen kredi zararına göre belirlenmektedir. Bir finansal varlığın ikinci aşamada sınıflandırılmasına yönelik olarak aşağıdaki temel kriterler dikkate alınmaktadır:

- Kredide 30 günden fazla, 90 günden az gecikme olması - Kredide yeniden yapılandırma olması

- Konkordato ilan etmiş olması - Temerrüt olasılığında belirgin kötüleşme olması

Yukarıdaki ilk üç maddeden herhangi birinin oluşması durumunda temerrüt olasılıkları arasındaki mukayeseye bakılmaksızın 2. Aşama krediler altında sınıflandırılır.

Temerrüt olasılığında önemli derecede kötüleşme olması halinde kredi riskinde önemli artış olduğu kabul edilir ve finansal varlık 2. Aşama krediler altında sınıflandırılır. Bu kapsamda, temerrüt olasılıklarının Banka tarafından Banka’nın içsel derecelendirmeye dayalı kredi derecelendirme modellerinden yararlanılarak belirlenen eşik değerlerini aşması halinde, temerrüt olasılığının kötüleştiği kabul edilmektedir.

Aşama 3:

Aşama 3, raporlama tarihi itibarıyla değer düşüklüğüne uğradıklarına dair tarafsız kanıtı bulunan finansal varlıkları içermektedir. Bu varlıklar için ömür boyu beklenen kredi zararı kaydedilmektedir.

Beklenen Kredi Zararı Hesaplaması

Beklenen kredi zararı hesaplaması; finansal aracın temerrüde düşmesi halinde oluşturacağı zararı tahmin etmek için

yapılan hesaplamayı ifade etmektedir ve kredi kalitesi değişimine dayanan 3 aşamalı değer düşüklüğü modeline

dayanmaktadır. Banka bu hesaplamada 12 aylık temerrüt olasılığı ile birlikte finansal aracın ömrü boyunca temerrüde

düşme olasılığını dikkate alarak iki farklı hesaplama yapmaktadır.

Kredi kullandırım tarihi ile raporlama tarihi arasında kredi riskinde önemli derecede artış olması durumunda ömür boyu

temerrüt olasılığı, önemli derecede artış olmaması durumunda ise 12 aylık temerrüt olasılığı hesaplamaları

kullanılmaktadır.

Page 23: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

18

VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar (devamı)

Beklenen Kredi Zararı Hesaplaması (devamı)

Temelde 3 temel portföy yapısı yer almaktadır. Ticari nitelikli portföyler, Bireysel nitelikli portföyler ve Yerel Yönetimler

portföyü.

Ticari portföyler için banka içsel kredi derecelendirme notları kullanılırken, perakende portföyler için ise içsel davranışsal

skorlar kullanılmaktadır. Her iki portföy için kredi açılış tarihindeki notlar ile raporlama tarihindeki notlar mukayese

edilerek kredi riskinde önemli artış olup olmadığı belirlenmektedir.

Temerrüt Tanımı: Borcun 90 günden fazla gecikmesi anlamına gelmektedir. Buna ilaveten borçlunun borcunu

ödeyemeyeceği kanaatine varılması da gecikme gün sayısına bakılmaksızın temerrüt tanımı içerisinde yer almaktadır.

Banka’da satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi değer düşüklüğü bulunan finansal varlık bulunmamaktadır.

Temerrüt Olasılığı (TO): Temerrüt olasılığı belirli bir zaman diliminde borçlunun temerrüde düşme olasılığını temsil

etmektedir. Tarihsel verilere dayandırılarak kredi derecelendirme ve davranışsal skorlar bazında her bir portföy için bir

müşterinin 1 yıl içerisinde temerrüde düşme olasılığı hesaplanmaktadır. Beklenen kredi zararı hesaplamasında kullanılan

TO ve THK parametreleri anlık TO (point in time, PIT) olarak hem mevcut hem de beklenen döngü değişimlerini içerek

şekilde hesaplanmıştır. İki çeşit temerrüt olasılığı hesaplanmaktadır.

- 12 Aylık Temerrüt Olasılığı: Raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde temerrüde düşme olasılığının tahmini

- Ömür Boyu Temerrüt Olasılığı: Finansal aracın beklenen ömrü boyunca temerrüde düşme olasılığının tahmini

Hem ticari hem de perakende portföye ait riskliliği ölçebilmek için içsel derecelendirme sistemleri kullanılmaktadır. Ticari

portföy tarafında kullanılan içsel derecelendirme modelleri, müşterinin finansal bilgileri ile birlikte niteliksel soru setine

verilen cevapları içermektedir. Perakende portföyde kullanılan davranışsal skor kartları ise müşterinin ve ürünün

bankadaki davranışsal verisini, müşterinin demografik bilgisini ve müşterinin sektördeki davranışsal verisini içermektedir.

Temerrüt olasılığı hesaplaması geçmiş veriler, mevcut koşullar ve ileriye dönük makroekonomik beklentiler göz önünde

bulundurarak gerçekleştirilir.

Temerrüt Halinde Kayıp (THK): Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda neden olacağı ekonomik kaybı oransal olarak

ifade eder.

Tarihsel veriler kullanarak her bir portföy için teminat türü ve önemli görülen bazı risk unsurlarını da içerecek şekilde

tahsilat oranlarını hesaplamakta ve bu tahsilatların raporlama tarihine iskonto edilmesiyle birlikte paranın zaman değerinin

de içerilmesi sağlanmaktadır. Bu hesaplama içerisinde ele alınan teminatlar nakde dönüşüm hızı sırası dikkate alınarak

dahil edilmektedir. “Kredi Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” de yer alan teminatlar kurallarıyla birlikte dikkate

alınmaktadır. Bunun haricindeki küme ise teminatsız kabul edilir ve bu küme için belirlenen temerrüt halinde kayıp oranı

uygulanmaktadır.

Temerrüt Tutarı (TT): Temerrüt anında beklenen ekonomik alacak tutarıdır. Beklenen temerrüt tutarı, nakdi krediler için

beklenen anapara ve faiz geri ödemeleri ve gelir tahakkuklarının etkin faiz yöntemiyle indirgenmesiyle hesaplanırken,

gayrinakdi krediler ve kredi taahhütlerinde ise kredi dönüşüm oranı uygulanmış tutarları ifade etmektedir. Borçlunun

temerrüt tarihindeki riskini göstermektedir.

Etkin faiz oranı: paranın zaman değerini gösteren iskonto oranıdır.

Ömür boyu beklenen zararın belirlenmesinde Banka’nın kredi riskine maruz kalacağı dönem dikkate alınmaktadır. Tüm

nakit ve gayri nakit krediler için tanımlanan vade bilgisi, kendi vadesi ve ödeme planları ile birlikte ömür boyu beklenen

kredi zararı hesaplamasında kullanılmaktadır. Banka krediyi geri çağırmak için yasal bir hakka sahip olmadığı sürece,

kredi sözleşmesinde belirtilen ömrü ifade etmektedir. Vadesiz veya rotatif kredilerde, vade Banka tarafından

gerçekleştirilen davranışsal vade analizleri ve Bankanın kredi limitini iptal/revize etme gibi gelecekteki risk azaltma

süreçleri dikkate alınarak belirlenir.

Beklenen kredi zararı hesaplamasında “Baz”, “Kötü” ve “İyimser” olarak üç farklı makroekonomik senaryo kullanılmakta

ve bu senaryo sonuçlarının ağırlıklı ortalamaları dikkate alınmaktadır. Bu üç senaryonun ağırlıklı ortalamasına dayanan

ileriye dönük temerrüt olasılıkları işkolu bazlı olarak hesaplanmaktadır. Makroekonomik modeller içerisindeki temel

makroekonomik değişken gayri safi milli hasıladaki tahmini yıllık büyüme oranıdır. Banka hesaplama içerisinde yer

verdiği parametreleri düzenli aralıklara gözden geçirmekte ve gerektiğinde güncellemektedir.

Page 24: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

19

VIII. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar (devamı)

Beklenen Kredi Zararı Hesaplaması (devamı)

1.Aşama Kredilerin Beklenen Kredi Zarar Hesaplaması: Kredi riskinde önemli derecede artış göstermeyen itfa edilmiş

maliyetinden taşınan finansal varlıklar için raporlama tarihinden itibaren 12 aylık (1 yıllık) temerrüt olasılıkları dikkate

alınarak hesaplama yapılmaktadır. Dolayısı ile ömür boyu beklenen muhtemel kredi zararının bir parçasını

oluşturmaktadır. Beklenen bu 12 aylık temerrüt olasılıkları temerrüt halindeki kayıp ve temerrüt tutarının çarpımı ile

birlikte iç verim oranı ile iskonto edilmektedir.

Hesap açılış tarihi ile mukayese edilmeksizin güncel temerrüt oranının belirlenmiş bir eşiğin altında olması durumunda

ilgili krediler kredi kaliteleri dikkate alınarak 1. Aşama krediler altında sınıflandırılmaktadır. Türkiye Hazine bonoları ve

TCMB bakiyeleri 1. Aşama krediler altında sınıflandırılmaktadır. Ayrıca Bankanın bağlı olduğu risk grubu altındaki

kuruluşlar ve ayrıca diğer banka plasmanları da 1. Aşama krediler altında sınıflandırılır.

2.Aşama Kredilerin Beklenen Kredi Zarar Hesaplaması: Kredi riskinde önemli derecede artış gözlemlenmiş kredi

alacaklarının kredinin kalan ömrü doğrultusunda temerrüt olasılıkları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ömür boyu

beklenen temerrüt olasılıklarının temerrüt halinde kayıp ve temerrüt tutarının çarpımları alınmakta ve iç verim oranı ile

iskonto edilmektedir.

Kredi riskinde önemli artışın belirlenmesinde nitel ve nicel değerlendirmeler yapılmaktadır.

Niteliksel değerlendirme:

Kredi geri ödemesinde 30 gün üzeri gecikmesi olan alacaklar 2. Aşama krediler altında sınıflandırılır. Yeniden

yapılandırılan krediler de yine bu aşama altında sınıflandırılmaktadır. Ayrıca konkordato ilan eden tüm müşteriler yine bu

aşama altında sınıflandırılır.

Banka hesaplama içerisinde yer verdiği parametreleri düzenli aralıklara gözden geçirmekte ve gerektiğinde

güncellemektedir.

Niceliksel değerlendirme:

“Kredi riskinde önemli artış” niceliksel olarak kredinin açılış anında hesaplanmış temerrüt olasılığı ile raporlama

tarihindeki temerrüt olasılığının kıyaslanmasına dayanmaktadır. Bu kıyaslamaya ilişkin belirlenmiş bir eşiğin üzerindeki

değişim kredi riskinde önemli artış olarak kabul edilerek kredi hesabının 2. Aşama krediler altında sınıflandırılması anlamı

taşımaktadır.

Kredinin içsel derecelendirme notu belirlenmiş bir eşiğin üstünde olması durumunda “yüksek riskli portföy” hesap açılış

tarihi ile mukayese edilmeksizin ilgili krediler 2. Aşama krediler altında sınıflandırılmaktadır.

3.Aşama Kredilerin Beklenen Kredi Zarar Hesaplaması: Değer düşüklüğüne uğramış krediler için, ömür boyu beklenen

kredi zararları muhasebeleştirilir. Belli bir tutarın üzerindeki finansal araçlar için bireysel olarak oluşturulan nakit akış

beklentilerinin iskontolanması ile karşılıklar hesaplanırken, belirlenen tutarın altındaki krediler için temerrüt halinde kayıp

oranları dikkate alınır.

IX. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar

Finansal varlıklar ve borçlar, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili

finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme veya ilgili finansal varlığı ve borcu eş zamanlı olarak

sonuçlandırma niyetinde olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.

Page 25: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

20

X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

Banka, müşterilerle repo anlaşmaları çerçevesinde yapılan hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemleri repoya

konu menkul değerleri sınıflamasına bağlı olarak, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan

finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyeti ile

ölçülen finansal varlıklar kalemleri altında sınıflandırılır ve ilgili hesabın değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi

tutulur. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda para piyasaları ana kalemi altında ayrı bir kalemde repo

işlemlerinden elde edilen fonlar olarak muhasebeleştirilir. Bu işlemlerden oluşan gelir ve giderler, gelir tablosunda

“Menkul Değerlerden Alınan Faizler” ve “Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler” hesaplarında gösterilir.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler (“ters repo”) işlemleri bilançoda “Para Piyasalarından Alacaklar” ana

kalemi altında ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile alınmış menkul kıymetlerin alım ve geri satım fiyatları

arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla,

Banka’nın 1,062,091 TL ters repo işlemi bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 281,696 TL).

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, Banka'nın ödünce konu edilmiş menkul değerleri bulunmamaktadır

(31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).

XI. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile Bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında Açıklamalar

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar, donuk alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluşmakta olup,

finansal tablolarda “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” hükümlerine uygun

olarak muhasebeleştirilmektedir.

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, Banka’nın satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran

varlığı 119,351 TL (31 Aralık 2018: 109,104 TL)’dir. “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar” başlığı altında

gösterilen elden çıkarılacak gayrimenkuller için yaptırılan ekspertiz raporları doğrultusunda finansal tablolarda 9,887 TL

(31 Aralık 2018: 6,131 TL) değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

Banka’nın 30 Haziran 2019 itibarıyla durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.

Page 26: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

21

XII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar

Şerefiye, satın alım veya birleşme için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan

payların ve varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde

bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın

alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak

hesaplanır. Birleşme işleminde edinen ve edinilen işletmelerin yalnızca özkaynak paylarını değiştirmesi durumunda,

değişime konu özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri dikkate alınarak, bu bedel ile iktisap edilen

tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasındaki fark şerefiye olarak kayıtlara yansıtılır. İşletme birleşmesi

ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı durumlarda,

Banka muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar,

ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte

ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya

yükümlülük muhasebeleştirilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden başlamak üzere bir yılı aşamaz.

Birinci bölüm 1 no'lu dipnotta açıklandığı üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10 Şubat 2011 tarihli

izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul

Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve

yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Banka’ya devri yoluyla iki bankanın birleşmesi gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu birleşme, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı kapsamında satın alma yöntemi kullanılarak

muhasebeleştirilmiştir. Bu çerçevede Banka, edinilen işletme olarak belirlenen Fortis Bank A.Ş.’nin birleşme tarihinde

edinilen tanımlanabilir varlıklarını ve üstlenilen tanımlanabilir borçlarını gerçeğe uygun değeriyle ölçerek mali tablolarda

ilgili kalemler içinde göstermiştir. Oluşan 48,783 TL tutarındaki gerçeğe uygun değer farkı mali tablolarda ilgili aktif ve

borçların içinde yansıtılmış olup, özkaynaklar üzerindeki etkisi diğer sermaye yedekleri içinde yer almaktadır. Transfer

edilen bedelin gerçeğe uygun değeri olan 2,385,482 TL ile edinilen tanımlanabilir varlıkların net tutarı olan 1,964,358 TL

arasındaki 421,124 TL tutarındaki pozitif fark mali tablolarda şerefiye olarak yansıtılmış olup özkaynaklar üzerindeki

etkisi diğer sermaye yedekleri içinde yer almaktadır.

Satın alım veya birleşme esnasında oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım

veya birleşme tarihindeki maliyet değeriyle muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Banka’nın birleşmenin

getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır.

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne

uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri

kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır,

ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan

kar/zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez. İlgili nakit

üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kar/zararın hesaplamasına dahil edilir.

Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile izlenmekte olup,

itfa payları, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar amortismana tabi

varlıkların maliyetine ilave edilmiş varsa kur farkı, finansman giderleri ve yeniden değerleme artışı ilgili varlığın

maliyetinden düşülerek bulunan yeni değerler üzerinden enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş olup, bu tarihten

sonra elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi

suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılmakta ve doğrusal

amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir.

Banka’nın diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar bilgisayar yazılımlarıdır. Söz konusu

varlıkların faydalı ömürleri, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan

beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususlar dikkate alınarak 3-5 yıl arasında

belirlenmektedir. Banka’da yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar programları Banka bünyesinde ve çalışanları

tarafından hazırlanmakta olup, bu yazılımlarla ilgili giderler aktifleştirilmemektedir.

Muhasebe tahminlerinde itfa süresi, itfa yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde

önemli etkilerinin olması beklenen bir değişiklik yoktur.

Page 27: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

22

XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar

Banka, maddi duran varlıklarını 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet değerleri ile bu tarihten sonra elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenir ve varsa değer düşüklüğü için karşılık ayırmaktadır.

Kullanılan amortisman oranları ilgili varlıkların ekonomik ömürleri üzerinden belirlemektedir.

Normal amortisman yöntemi ile kalıntı değerleri dikkate almaksızın, amortisman hesaplaması varlığın kullanıldığı ay sayısı dikkate alınarak yapılır. Cari dönem içinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamıştır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

Binalar 50 yıl Nakil Vasıtaları 5 yıl Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları, Diğer Menkuller 5-15 yıl

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kâr veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin farkı olarak gelir tablosuna yansıtılır.

Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden, varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar faaliyet kiralaması geliştirme maliyet bedeli olarak aktifleştirilmekte, diğer onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Faaliyet kiralaması geliştirme maliyet bedelleri kira süresi üzerinden amortismana tabi tutulur. Bu süre en fazla beş yıl olarak dikkate alınmaktadır. Şubeler için ise bu süre Bankanın iş planları paralelinde üç yıl olarak dikkate alınır.

Gayrimenkullerin değer düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin olması durumunda, gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin tespiti için ekspertiz yaptırılır.

XIV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler, Kiralama İşlemleri Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 17) uygun olarak gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas alınarak kaydedilir. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılır ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulur. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edildiğinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal Kiralama Borçları” hesabında gösterilir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri ilgili döneme yayılarak gelir tablosuna yansıtılır. Banka’nın kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemleri yoktur. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan “TFRS 16 Kiralamalar” Standardı ile birlikte faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark ortadan kalkmış olup, kiralama işlemleri kiracılar tarafından varlık (kullanım hakkı varlığı) olarak varlıklarda “Maddi Duran Varlıklar”, yükümlülük olarak da yükümlülüklerde “Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler” kalemi altında gösterilmeye başlanmıştır. TFRS 16'nın geçişine yönelik uygulama ve etkiler Üçüncü Bölüm XXVI no’lu dipnotta açıklanmıştır.

XV. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar

Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ileride bir gider veya zarar yaratma ihtimali olan yükümlülükler için güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda karşılık ayrılmaktadır.

Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Banka yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir. Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu yükümlülükler Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 37) uygun olarak muhasebeleştirilir.

XVI. Koşullu Varlıklara İlişkin Açıklamalar

Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer beklenmeyen olaylardan oluşur. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklara finansal tablolarda yer verilmemektedir. Koşullu varlıklar, ekonomik faydalarının elde edilmesi olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Banka, koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını sağlamak için sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ekonomik faydanın elde edilmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda, ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır.

Page 28: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

23

XVII. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Banka istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği, emeklilik hakkı

kazanan personeline, evlilik nedeni ile evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde ayrılan bayan personeline ve askerlik hizmeti

nedeniyle ayrılan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret üzerinden kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ayrıca, Banka istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği personeline beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak

ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. 19 Sayılı Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye

Muhasebe Standardı’na göre bir yıllık çalışma hizmetini tamamlayan ve emeklilik sebebiyle çalışma süresi biten veya

kendi isteğiyle ayrılma veya çıkarılma durumları haricinde kalan çalışanlar için toplam fayda hesaplanmaktadır.

Türkiye’de herhangi bir fon ayırma yükümlülüğü bulunmadığı için bu fayda planları için bir fon oluşturulmamıştır.

Çalışanların cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş oldukları hizmetlerin maliyeti tanımlanmış fayda planı

çerçevesinde bağımsız aktüerler tarafından yıllık olarak öngörülen yükümlülük yöntemiyle hesaplanmaktadır.

“Genel Bilgiler” altında detayları verilen Banka ile Fortis Bank A.Ş. birleşmesi sonucunda Banka’ya katılan çalışanlar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre Mayıs 1964 tarihinde kurulmuş olan “Fortis Bank

A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı” (“Emekli Sandığı”)’nın üyesidir. Emekli Sandığı’nın teknik finansal tabloları Sigorta

Murakabe Kanunu’nun 38. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler Yönetmeliği” hükümlerine göre

aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. Emekli Sandığı’nın 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,597

çalışan ve 1,126 emekli (31 Aralık 2018 itibarıyla 1,686 çalışan ve 1,095 emekli) üyesi bulunmaktadır.

1 Kasım 2005 tarih 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık

Kanunu”)’nun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, banka sandıklarının Bankacılık Kanunu’nun yayım tarihinden

itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) devredilmesini hükmetmekte ve bu devrin esaslarını

düzenlemekteydi. Bankacılık Kanunu’nun söz konusu maddesinin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 22 Mart 2007

tarihli kararı ile iptal edilerek, yürürlüğü kararın yayım tarihi olan 31 Mart 2007 tarihinden itibaren durdurulmuş ve ilgili

fıkranın iptaline ilişkin gerekçeli karar 15 Aralık 2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeli kararının yayınlanmasının hemen akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

(“TBMM”) banka sandık iştirakçilerinin SGK’ya devredilmesini öngören yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya

başlamış ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun devre ilişkin esasları düzenleyen ilgili maddeleri 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve devrin 1 Ocak 2008’den itibaren başlayan 3 yıllık bir dönem

içinde tamamlanacağını hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu, 14 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan

kararı ile devir süresini 2 yıl uzatmıştır. 8 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yukarıda belirtilen 2 yıllık uzatım süresi, 4 yıla

çıkarılmıştır. Bahse konu devir süresi, 3 Mayıs 2013 tarih, 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Nisan 2013 tarihli

Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıl uzatılmış iken, bu defa, 30 Nisan 2014 tarih, 28987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

24 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıl daha uzatılmıştır. 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan 5510 sayılı Kanun’un geçici 20'nci maddesinin birinci fıkrasındaki son

değişiklik ile devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 9 Temmuz 2018 tarih 30473 sayılı mükerrer

Resmi Gazete’de yayınlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 203’üncü maddesinin (l) bendi ile 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’na

devir tarihini belirlemeye “Bakanlar Kurulu” yetkilidir ibaresi “Cumhurbaşkanı” yetkilidir şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede Emekli Sandığı’nın, bağımsız bir danışmanlık şirketince ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak aktüeryal

değerlemesi yapılmış olup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla karşılık ayrılması gereken teknik veya fiili açık

bulunmamaktadır. Banka’nın, Emekli Sandığı’ndan yapılan geri ödemeler ve gelecekte yapılacak katkılardaki azalışlar

şeklinde ortaya çıkan ekonomik yararların bugünkü değerini elde etmeye yönelik yasal bir hakkı olmadığından ötürü,

bilançosunda muhasebeleştirdiği bir varlık bulunmamaktadır.

Ayrıca Banka yönetimi, yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak devir sırasında ve sonrasında oluşabilecek olası

yükümlülük tutarının Emekli Sandığı’nın varlıklarıyla karşılanabilecek düzeyde olacağını ve Banka’ya herhangi bir ilave

yük getirmeyeceğini öngörmektedir.

Page 29: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

24

XVIII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar

Kurumlar Vergisi

Türkiye’de, 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine

göre kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ancak 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi

Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu oran 2018-2020 yılları arasında 3 yıl

süreyle %22 olarak uygulanacaktır.

Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden geçici vergi hesaplanarak ödenmekte,

ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Diğer taraftan yurtdışı şubelerde elde

edilen kazançlar üzerinden ilgili ülkelerde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler de Türkiye’de tarh olunan kurumlar

vergisinden mahsup edilmektedir.

Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik

kısmı (5 Aralık 2017 tarihinden itibaren) ile iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının

satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. En az iki yıl süre ile elde tutulan

iştirak hisselerinin satışından doğan karların %75’lik kısmı ile taşınmazların satışından doğan karların %50’lik kısmı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında

tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın biriyle yirmi beşinci günü akşamına

kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönemin

kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde

incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.

Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü

Banka, finansal tablolara yansıtıldıkları dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider kalemlerinden

kaynaklanan zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi veya yükümlülüğü hesaplamakta ve kayıtlarına

yansıtmaktadır.

Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan

yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır. 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM’de onaylanan ve 5 Aralık 2017 tarihli Resmi

Gazete’de yayımlanan Kanun’a göre 2018, 2019 ve 2020 yılları için Kurumlar Vergisi oranı %20’den %22’ye

arttırılmıştır. Yürürlüğe giren bu kanuna göre, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, varlıkların gerçekleştiği veya

yükümlülüklerin yerine getirildiği mezkur dönemler için %22 vergi oranı, 2021 ve sonraki dönemler için ise %20 vergi

oranı ile hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan

oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle

muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Bununla birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TFRS 9 hükümleri ile birlikte geçici fark teşkil eden beklenen zarar

karşılıkları üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmaya başlanmıştır.

Ertelenmiş vergi gelir ve giderlerinin netleştirilmesi sonucunda ertelenmiş vergi geliri kalması halinde bu gelir kâr

dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmez.

XIX. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması,

yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale

getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre

ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma

maliyetlerinden mahsup edilmektedir.

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

XX. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar

2019 yılı içerisinde ihraç edilen hisse senedi bulunmamaktadır.

Page 30: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

25

XXI. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar

Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve olası borç ve taahhütler olarak bilanço

dışı işlemlerde gösterilmektedir.

XXII. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar

Banka'nın kullandığı devlet teşviki bulunmamaktadır.

XXIII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar

Banka, bireysel ve özel bankacılık, Kobi bankacılığı, kurumsal bankacılık ve hazine, aktif pasif yönetimi alanlarında

faaliyette bulunmaktadır.

Bireysel ve özel bankacılık, müşterilerinin genel tüketim, dayanıklı mal ve gayrimenkul alımına yönelik kredi ihtiyaçları

için, ihtiyaç, bireysel finansman, konut, işyeri ve taşıt kredisi ürünlerini; farklı döviz türü ve vadelerde avantajlı tasarrufu

sağlamaya yönelik olarak ise standart vadeli mevduat ürünlerinin yanı sıra Marifetli, Fırsat, CEPTETEB hesap ürünleri

sunmaktadır. Müşterilerinin yatırım ihtiyacına yönelik hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond, döviz alım-satım işlemleri

ile birlikte geniş yelpazedeki yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları ve hisse senedi işlemleri için aracılık hizmetleri

sunmaktadır. Günlük bankacılık işlemlerine yönelik avantajlı alışveriş imkânı sunan kredi ve banka kartları ile pratik

hesap, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura / düzenli ödemeler, kiralık kasa ve sigorta hizmetlerini sunmaktadır. Bu

ürün ve hizmetleri müşterilere ülke geneline yaygın fiziksel şube ve ATM ağı ile beraber, çağrı merkezi, internet ve mobil

bankacılık ile de 7/24 sağlamaktadır.

Kurumsal Bankacılık, büyük ölçekli yerel firmalar, holdingler ve bu kuruluşların grup şirketleri ile Türkiye’de faaliyet

gösteren çok uluslu firmalara finansal çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Kurumsal müşterilere sunulan

mevduat hizmetlerine ek olarak, standart nitelikli nakit ve gayri nakit krediler, yatırım kredileri ile müşteri ihtiyaç ve

taleplerine uygun nakit yönetimi, dış ticaretin finansmanına yönelik özel çözümler ve ürünler geliştirilmektedir. Ayrıca

döviz alım-satımı, kurumsal finansman hizmetleri, kur ve faiz riskine yönelik türev ürünler ve emtia finansmanı da sunulan

diğer hizmetler arasında yer almaktadır. Banka, Kurumsal müşterilere yönelik bu hizmet ve ürünleri, Kurumsal Şubeleri

ve Genel Müdürlük’te bulunan dış ticaret, nakit yönetimi, yapılandırılmış finansman ve çok uluslu firmalar alanında

uzmanlaşmış ekipleri aracılığı ile sunmakta, aynı zamanda BNP Paribas Grubu’nun küresel iş ağı ve uzmanlığından

faydalanmaktadır.

Kobi Bankacılığı, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansal çözümler ve finansal olmayan konularda özelleşmiş hizmetler

sunmaktadır. Kobi Bankacılığı alanında hizmetlerini farklı segmentlere yönelik özel olarak kurgulayan banka, böylece bu

segmentlerin ihtiyaçlarına birebir karşılık gelecek çözümler geliştirmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra

tarım üreticileri, kuyumcular, kadın patron ve girişimci segmentleri için Kobi Bankacılığı, İşletme Bankacılığı, Tarım

Bankacılığı, Altın Bankacılığı, Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı için geliştirilen bu çözümler, müşterilerin

karşılaştığı finansal problemler bazından daha geniş bir ölçekte sunulmakta, finansal olmayan konularda bilgi, eğitim ve

networke ulaşım desteği verilmektedir. Banka bu sayede Kobi’lere sadece finansal destek sağlamakla kalmamakta, işlerini

büyütebilmeleri, rekabette güçlenebilmeleri ve sahip oldukları finansmanı doğru kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları

eğitim ve uzmanlık desteğini de vermektedir.

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu tarafından kısa, orta ve uzun vadeli fiyat stratejilerini belirlenirken vade

uyumsuzluğunu yönetilmekte, fiyatlama politikası olarak da pozitif bilanço marjı ile çalışılması ilkesini benimsemektedir.

Spot ve vadeli TL ve döviz alım satımı, hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond alım satım işlemleri ve belirlenmiş yetkiler

dahilinde türev ürün alım satım işlemi yapılmaktadır. Orta ve uzun vadeli fonlama sağlamak, ülke riskini yansıtan bir

fiyatın altında fonlamaya olanak sağlamak, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bu alanda uluslararası yatırımcı

tabanının oluşturulması hususlarında da faaliyetler yürütmektedir.

Finansal Piyasalar Grubu, müşterilerin kur/faiz risklerini korumaya yarayan yapılandırılmış finansal çözümler hizmetleri

sunmakta ve piyasa şartlarını takip ederek müşterilerimize sunulan piyasa enstrümanları için en uygun fiyatı

sağlamaktadır.

Page 31: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

26

XXIII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar (devamı)

Banka’nın organizasyonel olarak faaliyet gösterdiği iş kulvarlarına göre gelir tablosu ve bilanço toplamı bilgileri:

Cari Dönem

Bireysel ve Özel

Bankacılık

Kurumsal

Bankacılık

Kobi

Bankacılığı Diğer Toplam

Temettü Gelirleri - - - 18,269 18,269

Vergi Öncesi Kar 228,882 488,720 (43,411) 129,865 804,056

Vergi Karşılığı (-) - - - 174,472 174,472

Net Dönem Karı 228,882 488,720 (43,411) (44,607) 629,584

Cari Dönem

Bireysel ve Özel

Bankacılık

Kurumsal

Bankacılık

Kobi

Bankacılığı Diğer Toplam

Bölüm Varlıkları 22,010,461 21,645,024 19,929,421 37,848,588 101,433,494

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar - - - 115,991 115,991

Toplam Aktifler 22,010,461 21,645,024 19,929,421 37,964,579 101,549,485

Bölüm Yükümlülükleri 48,232,257 10,937,618 6,413,880 26,186,041 91,769,796

Özkaynaklar - - - 9,779,689 9,779,689

Toplam Pasifler 48,232,257 10,937,618 6,413,880 35,965,730 101,549,485

Önceki Dönem (30.06.2018)

Bireysel ve Özel

Bankacılık

Kurumsal

Bankacılık

Kobi

Bankacılığı Diğer Toplam

Temettü Gelirleri - - - 16,623 16,623

Vergi Öncesi Kar 100,267 284,893 436,014 103,137 924,311

Vergi Karşılığı (-) - - - 201,107 201,107

Net Dönem karı 100,267 284,893 436,014 (97,970) 723,204

Önceki Dönem (31.12.2018)

Bireysel ve Özel

Bankacılık

Kurumsal

Bankacılık

Kobi

Bankacılığı Diğer Toplam

Bölüm Varlıkları 12,433,964 20,550,288 25,057,150 38,839,771 96,881,173

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar - - - 115,991 115,991

Toplam Aktifler 12,433,964 20,550,288 25,057,150 38,955,762 96,997,164

Bölüm Yükümlülükleri 41,161,274 12,479,861 10,080,246 23,537,275 87,258,656

Özkaynaklar - - - 9,738,508 9,738,508

Toplam Pasifler 41,161,274 12,479,861 10,080,246 33,275,783 96,997,164

XXIV. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar

Banka’nın 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara göre, 2018 yılı net bilanço

karını teşkil eden 1,001,703 TL’den, Yönetim Kurulu’nun önerdiği şekilde 50,085 TL Yasal Yedek Akçeler’e, 0.82 tam

TL kurucu itfa senedi sahiplerine dağıtılan kar olarak dağıtıldıktan sonra bakiye karın tamamı Olağanüstü Yedek Akçe

olarak ayrılmıştır.

XXV. Sınıflandırmalar

1 Şubat 2019 tarihli ve 30673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar

ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” uyarınca önceki dönem

finansal tabloları yeni finansal tablo formatları ile uyumlu hale getirilmiştir.

Page 32: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

27

XXVI. TFRS 16 Kiralamalar Standardına İlişkin Açıklamalar

TFRS 16 Kiralamalar Standardına İlişkin Açıklamalar

“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 Nisan 2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Standart, kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirler. Standardın amacı, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemleri gerçeğe uygun bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını sağlamaktır. Bu bilgiler, kiralamaların işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesinde esas teşkil eder. Banka, ilgili standardı ilk defa uygulama etkilerini özkaynak hesaplarına yansıtmak suretiyle 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya başlamıştır. Kiralamaların finansal tabloya alınması, ölçümü ve sunumu Kira yükümlülüğü tutarı bilançonun pasifinde sözleşme kapsamındaki tüm nakit ödemelerin toplamına eşit olarak brüt haliyle gösterilir ve sözleşmeden doğan faiz gideri ile netleştirilir. Kiralama işlemlerinden doğan kullanım hakkı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğünün o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri ölçülerek aktifleştirilir. Bu ölçümde, kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılır. Bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, Aktif Pasif Yönetimi Bölümü tarafından ilan edilen Bankanın alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır.

Banka, geçmişe dönük geçiş uygulamasını kullanarak önceki yıl için karşılaştırılabilir tutarları yeniden gözden geçirmiş

olup, bunun yerine bu standardı ilk kez uygulaması sonucu oluşan birikmiş etkiyi, ilk uygulama tarihindeki “Diğer

Sermaye Yedekleri” kaleminin açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtmıştır. Bu yöntem ile tüm

kullanım hakkı varlıkları, uygulamaya geçişteki kiralama borçları tutarından ölçülmüştür. Söz konusu geçişin özkaynak

etkisi 30 Haziran 2019 itibarıyla gider yönlü 120,434 TL özkaynaklarda “Diğer Sermaye Yedekleri” kalemi içinde

sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda 30 Haziran 2019 finansallarına 24,087 TL ertelenmiş vergi aktifi yansıtılmış olup söz

konusu tutar özkaynaklarda “Diğer Sermaye Yedekleri” kalemi içinde sınıflandırılmıştır.

İlk uygulama sırasında, Banka daha önce TMS 17’ye uygun olarak operasyonel kiralama olarak sınıflandırılan

kiralamalarına ilişkin kiralama yükümlülüğü kaydetmiştir. Bu yükümlülükler kalan kira ödemelerinin 1 Ocak 2019 tarihi

itibarıyla Banka’nın ortalama borçlanma faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değerinden ölçülmüştür.

Muhasebeleştirilen varlık kullanım hakkına ilişkin varlık bazında detaylar aşağıda sunulmuştur:

1 Ocak 2019 30 Haziran 2019

Gayrimenkuller 874,571 953,357

Araçlar 44,147 44,078

Toplam varlık kullanım hakkı 918,718 997,435

Muhasebeleştirilen varlık kullanım hakkına ilişkin varlık bazında amortisman tutarına ilişkin detaylar aşağıda

sunulmuştur:

1 Ocak 2019 30 Haziran 2019

Gayrimenkuller 367,720 426,924

Araçlar 15,910 21,454

Toplam varlık kullanım hakkı amortisman gideri 383,630 448,378

Ayrıca, kiralama yükümlülüğüne ait bilgiler de aşağıda sunulmuştur:

1 Ocak 2019 30 Haziran 2019

Kiralama yükümlülüğü 655,522 668,067

Page 33: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

28

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar

Özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranı “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların

Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır. Banka’nın

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 13,758,208 TL (31 Aralık 2018: 12,854,950 TL),

sermaye yeterliliği standart oranı da %16.61’dir (31 Aralık 2018: %16.93). Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı

ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın üzerindedir. Bankacılık hesapları için kredi riski “standart yaklaşım”, alım satım

hesapları için piyasa riski “standart metod”, türev ve repo işlemleri için karşı taraf kredi riski “gerçeğe uygun değerine

göre değerleme yöntemi”, tezgahüstü türev işlemleri için kredi değerleme ayarlaması sermaye yükü “standart yöntem” ve

operasyonel risk “temel gösterge yöntemi” ile hesaplanmıştır.

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

Çekirdek Sermaye

Cari Dönem

30.06.2019

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*)

Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye 2,404,652

Hisse senedi ihraç primleri 2,565

Yedek akçeler 7,348,173

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar -

Kâr 639,081

Net Dönem Kârı 629,584

Geçmiş Yıllar Kârı 9,497 İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde

muhasebeleştirilmeyen hisseler 527

İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye 10,394,998

Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan

değerleme ayarlamaları - Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca

özkaynaklara yansıtılan kayıplar 64,100

Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri 40,268

İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye 421,124 421,124 İpotek hizmeti sunma hakları hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan

diğer maddi olmayan duran varlıklar 79,818 79,818 Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir

gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan

kısmı - Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu

edilmesi halinde ortaya çıkan farklar - Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca

hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı -

Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar - Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar

sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar -

Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı -

Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar -

Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar - Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak

unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’unu aşan kısmı - Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı -

İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı - Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin

%15’ini aşan tutarlar - Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı -

İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler -

Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar -

Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı 605,310

Çekirdek Sermaye Toplamı 9,789,688

Page 34: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

29

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı)

Cari

Dönem

30.06.2019

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*)

İLAVE ANA SERMAYE Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ile bunlara ilişkin ihraç primleri - Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri -

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) -

İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye -

İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler

Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar -

Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı -

Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı - Kurulca belirlenecek diğer kalemler -

Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar -

Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek

sermayeden indirilmeyen kısmı (-) - -

Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) -

Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) -

İlave Ana Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı -

İlave Ana Sermaye Toplamı -

Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye = Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye ) 9,789,688

KATKI SERMAYE

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri 3,065,736 Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar) -

Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

tutarlar) 913,151

İndirimler Öncesi Katkı Sermaye 3,978,887

Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler -

Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) - Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin

%10’nunu aşan kısmı (-) -

Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) -

Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı -

Katkı Sermaye Toplamı 3,978,887

Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) 13,768,575

Page 35: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

30

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı)

Cari Dönem

30.06.2019

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*) Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı (Toplam Özkaynak)

Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler 2,562 Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek

zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim

tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri - Kurulca belirlenecek diğer hesaplar 7,805

Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek

Unsurlar Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek

sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden

indirilmeyen kısmı -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların

net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci

maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı - Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan

ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden

indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden

indirilmeyen kısmı -

ÖZKAYNAK

Toplam Özkaynak (Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı) 13,758,208

Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar 82,844,380

SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 11.82

Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 11.82 Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 16.61

TAMPONLAR

Toplam ilave çekirdek sermaye gereksinimi oranı (a+b+c) 2.50

a) Sermaye koruma tamponu oranı (%) 2.50 b) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı (%) -

c) Sistemik önemli banka tamponu oranı (%) -

Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%) 3.31

Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar 111,124

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar - İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar -

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar 499,030

Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüzyirmibeşlik sınır öncesi) 1,432,371

Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının

%1.25'ine kadar olan kısmı (**) 913,151

Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile

Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı -

Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların

risk ağırlıklı tutarları toplamının %0.6'sına kadar olan kısmı -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları ( 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak

üzere) -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır - Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınırı aşan kısmı -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınırı aşan kısmı - TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan

toplam karşılık tutarı arasındaki pozitif fark 265,721

(*) Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar geçiş sürecinin sonunda dikkate alınacak tutarları göstermektedir. (**) TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan toplam karşılık tutarı

arasındaki pozitif fark düşülmüş rakamdır.

Page 36: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

31

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı)

Çekirdek Sermaye

Önceki

Dönem

31.12.2018

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*) Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye 2,404,652 Hisse senedi ihraç primleri 2,565

Yedek akçeler 6,526,330

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar - Kâr 1,011,200

Net Dönem Kârı 1,001,703

Geçmiş Yıllar Kârı 9,497 İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı

içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler

527

İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye 9,945,274

Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerleme ayarlamaları -

Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca

özkaynaklara yansıtılan kayıplar 139,555 Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri 48,953

İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefiye 421,124 421,124

İpotek hizmeti sunma hakları hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar 98,374 98,374

Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek

vergilendirilebilir gelirlere dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı -

Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine

konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar - Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı -

Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar - Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan

farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar -

Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı - Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar -

Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin

%10’unu aşan kısmı -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin

%10’nunu aşan kısmı -

İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı - Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı -

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek

sermayenin %15’ini aşan tutarlar - Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı -

İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı - Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler -

Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar -

Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı 708,006

Çekirdek Sermaye Toplamı 9,237,268

Page 37: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

32

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı)

Önceki

Dönem

31.12.2018

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*)

İLAVE ANA SERMAYE Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ile bunlara ilişkin ihraç primleri - Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri -

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında

olanlar) -

İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye -

İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler

Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar -

Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar -

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı -

Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı - Kurulca belirlenecek diğer kalemler -

Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar -

Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek

sermayeden indirilmeyen kısmı (-) - -

Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) -

Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-) -

İlave Ana Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı -

İlave Ana Sermaye Toplamı -

Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye = Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye ) 9,237,268

KATKI SERMAYE

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri 2,465,663

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında

olanlar) 316,403

Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar) 847,992

İndirimler Öncesi Katkı Sermaye 3,630,058

Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler - Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-) -

Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar - Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin

%10’nunu aşan kısmı (-) - Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı -

Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-) -

Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı -

Katkı Sermaye Toplamı 3,630,058

Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) 12,867,326

Page 38: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

33

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı)

Önceki Dönem

31.12.2018

01.01.2014 Öncesi

Uygulamaya

İlişkin Tutar(*) Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı (Toplam Özkaynak)

Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler 12,375

Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim

tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri -

Kurulca belirlenecek diğer hesaplar 1

Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek

Unsurlar

Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek

sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci

maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci

maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı -

Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara

dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin

Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden

indirilmeyen kısmı -

ÖZKAYNAK Toplam Özkaynak (Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı) 12,854,950

Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar 75,941,606

SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI

Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 12.16

Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 12.16

Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 16.93

TAMPONLAR Toplam ilave çekirdek sermaye gereksinimi oranı (a+b+c) 1.88

a) Sermaye koruma tamponu oranı (%) 1.88

b) Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı (%) - c) Sistemik önemli banka tamponu oranı (%) -

Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası

uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%) 4.28

Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar

Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların

özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar 88,526 Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal

kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar -

İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar - Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar 187,325

Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar

Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüzyirmibeşlik sınır öncesi) 1,356,383 Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının

%1.25'ine kadar olan kısmı (**) 847,992

Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı -

Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile

Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0.6'sına kadar olan kısmı -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları ( 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında

uygulanmak üzere) -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınırı aşan kısmı - Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır -

Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınırı aşan kısmı - TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan toplam karşılık tutarı arasındaki pozitif fark 354,295

(*) Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar geçiş sürecinin sonunda dikkate alınacak tutarları göstermektedir. (**) TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan toplam karşılık tutarı arasındaki pozitif fark düşülmüş rakamdır.

Page 39: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

34

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler : (devamı) T T-1 T-2 T-3 T-4

ÖZKAYNAK UNSURLARI

Çekirdek Sermaye 9,789,688 9,397,286 9,237,268 9,267,620 8,931,966

Geçiş Süreci Uygulanmamış Çekirdek Sermaye (a) 9,523,967 9,131,565 8,882,973 8,913,325 8,655,019

Ana Sermaye 9,789,688 9,397,286 9,237,268 9,267,620 8,931,966

Geçiş Süreci Uygulanmamış Ana Sermaye (b) 9,523,967 9,131,565 8,882,973 8,913,325 8,655,019

Özkaynak 13,758,208 13,147,245 12,854,950 13,216,537 11,934,579

Geçiş Süreci Uygulanmamış Özkaynak (c) 13,492,487 12,881,524 12,500,655 12,862,242 11,934,579

TOPLAM RİSK AĞIRLIKLI TUTARLAR

Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar 82,844,380 84,015,439 75,941,606 79,704,063 79,059,183

SERMAYE YETERLİLİĞİ ORANLARI

Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 11.82 11.19 12.16 11.63 11.30

Geçiş Süreci Uygulanmamış Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) (ç) 11.50 10.87 11.70 11.18 10.95

Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 11.82 11.19 12.16 11.63 11.30

Geçiş Süreci Uygulanmamış Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%) (ç) 11.50 10.87 11.70 11.18 10.95

Sermaye Yeterliliği Oranı (%) 16.61 15.65 16.93 16.58 15.10

Geçiş Süreci Uygulanmamış Sermaye Yeterliliği Oranı (%) (ç) 16.29 15.33 16.46 16.14 15.10

KALDIRAÇ ORANI

Kaldıraç Oranı Toplam Risk Tutarı 150,550,785 150,759,032 135,658,725 159,940,798 144,620,558

Kaldıraç Oranı %6.50 %6.23 %6.81 %5.60 %6.18

Geçiş Süreci Uygulanmamış Kaldıraç Oranı (d) %6.33 %6.06 %6.55 %5.38 %5.98

TFRS 9 geçiş sürecinde temel bilgiler

a: Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin geçici madde 5'inin uygulanmaması durumundaki çekirdek sermaye tutarı

b: Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin geçici madde 5'inin uygulanmaması durumundaki ana sermaye tutarı

c: Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin geçici madde 5'inin uygulanmaması durumundaki özkaynak tutarı

ç: Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin geçici madde 5'inin uygulanmaması durumundaki özkaynak unsurları ile

hesaplanan sermaye yeterlilik oranları

d: Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin geçici madde 5'inin uygulanmaması durumundaki özkaynak unsurları ile

hesaplanan kaldıraç oranı

Özkaynak kalemleri ile bilanço tutarlarının mutabakatına ilişkin açıklamalar:

Bilanço toplam özkaynak 9,779,689

Riskten korunma fonları (etkin kısım) 298,378

Yönetmelik kapsamında yapılan indirimler (554,100)

TFRS 9 geçiş süreci uygulaması (Geçici 5. madde) 265,721

Çekirdek sermaye 9,789,688

İlave ana sermaye -

Ana sermaye 9,789,688

Beklenen zarar karşılığı (Seviye 1 ve 2) 913,151

Kurumca uygun görülen borçlanma araçları 3,065,736

Yönetmelik kapsamında yapılan indirimler (10,367)

Özkaynak toplamı 13,758,208

Page 40: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

35

I. Özkaynak Kalemlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:

Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının tümü Banka tarafından ihraç edilmiştir.

İhraççı TEB TEB TEB TEB

Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.) XS1895575071 XS0808626013 XS1973559484 XS1845118865

Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye

Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu

1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına

tabi olma durumu Hayır Hayır Evet Hayır

Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide

olmayan bazda geçerlilik durumu Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli

Borçlanma aracının türü Borçlanma aracı Borçlanma aracı Borçlanma aracı Borçlanma aracı

Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla

- Milyon TL) 1,204.7 653 391.8 816.3

Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL) 1,204.7 653 391.8 816.3

Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap 34701100 34701100 34701100 34701100

Borçlanma aracının ihraç tarihi 05.11.2018 20.07.2012 14.05.2019 27.06.2018

Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) Vadeli Vadeli Vadeli Vadeli

Borçlanma aracının başlangıç vadesi 05.11.2028 20.07.2024 14.05.2029 27.06.2028

İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı Var Var Var Var

Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek

tutar 05.11.2023 20.07.2019 14.05.2024 27.06.2023

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri - - - -

Faiz/temettü ödemeleri

Sabit ya da değişken faiz/temettü ödemeleri Sabit Değişken Değişken Değişken

Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri %10.40 Euribor+%4.75 Euribor+%7.10 Euribor+%5.10

Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı Yok Yok Yok Yok

Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği Mecburi Mecburi Mecburi Mecburi

Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı Yok Yok Yok Yok

Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Yok Yok Yok Yok

Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici

olay/olaylar - - - -

Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği - - - -

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı - - - -

Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme

özelliği - - - -

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri - - - -

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı - - - -

Değer azaltma özelliği

Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar - - - -

Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği - - - -

Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği - - - -

Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması - - - -

Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma

aracının hemen üstünde yer alan araç)

mevduat ve

diğer tüm

alacaklar

mevduat ve

diğer tüm

alacaklar

mevduat ve

diğer tüm

alacaklar

mevduat ve

diğer tüm

alacaklar

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde

yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı Haiz Haiz Haiz Haiz

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde

yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı (*) - - - -

(*) Madde 8/2 altında geçen (ğ) fıkrası borçlanma aracının silinmesi veya hisse senedine dönüşmesi koşullarını içermektedir.

Page 41: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

36

II. Kur Riskine İlişkin Açıklamalar

Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle bankaların maruz kalabilecekleri zarar olasılığını

ifade etmektedir. Kur riskine esas sermaye yükümlülüğü hesaplanırken Banka’nın, tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri

ve vadeli döviz işlemleri göz önünde bulundurulmakta, standart metod ile riske maruz değer hesaplanmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu’nun belirlediği pozisyon limitleri günlük olarak izlenmekte, Banka’nın yabancı para işlemlerde

oluşması muhtemel değer değişiklikleri de ayrıca gözlenmektedir.

Banka’nın risk yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak yabancı para cinsinden her türlü borçlanmalar türev araçları ile

riskine karşı korunmaktadır.

Banka Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Yönetim Kurulu’nca onaylanan limitler çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı

piyasalarda oluşabilecek Türk Parası veya yabancı para fiyat, likidite ve karşılanabilirlik risklerinin yönetimi ile

sorumludur. Para piyasalarında oluşan risklerin ve bu riskleri yaratan işlemlerin kontrolü günlük olarak yapılmakta ve

haftalık olarak Banka Aktif-Pasif Komitesi’ne raporlanmaktadır.

Banka, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 10,475,082 TL'si bilanço kısa pozisyonundan (31 Aralık 2018: 9,614,191 TL kısa

pozisyon) ve 10,696,018 TL'si nazım hesap uzun pozisyonundan (31 Aralık 2018: 10,013,090 TL uzun pozisyon) oluşmak

üzere net 220,936 TL yabancı para uzun pozisyonu (31 Aralık 2018: net 398,899 TL uzun pozisyon) taşımaktadır.

Banka'nın 30 Haziran 2019 tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli başlı tam TL cari

döviz alış kurları:

24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 30.06.2019 USD 5.7899 5.7426 5.7441 5.7376 5.7366 5.7366

JPY 0.0539 0.0537 0.0534 0.0532 0.0532 0.0532

EURO 6.5895 6.5402 6.5247 6.5225 6.5300 6.5300

Banka'nın belli başlı cari döviz alış kurlarının 30 Haziran 2019 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik

ortalama değerleri:

Aylık Ortalama

Döviz Alış Kuru

USD 5.7955

JPY 0.0536

EURO 6.5345

Page 42: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

37

II. Kur Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Banka'nın kur riskine ilişkin bilgiler:

Aşağıda sunulan ve Banka’nın bilanço içi ve türev işlemlerinin döviz dağılımını gösteren tablo BDDK’nın yabancı para

pozisyon takip düzenlemesinde belirtildiği şekilde opsiyon işlemlerini nominal tutarları ile dikkate almaktadır. Banka,

yasal sınırlarının takibinde bu pozisyonu dikkate almanın yanında, opsiyon işlemlerinin delta değerlerine göre düzeltilmiş

pozisyonunu da takip etmektedir. Banka’nın Risk Grubu’nun takip ettiği, opsiyon işlemlerinin delta değerleriyle dikkate

alınan yabancı para pozisyonu 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla USD’de net 68,318 TL uzun, EURO’da ise net 76,899 TL

kısa pozisyondur.

Cari Dönem EURO USD Diğer YP Toplam Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası (1) 8,083,789 4,250,020 1,688,626 14,022,435

Bankalar (2) 1,074,685 1,194,950 1,187,626 3,457,261 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 515,203 192,309 - 707,512 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 463,216 608,384 18,070 1,089,670 Krediler (3) 10,039,159 3,045,737 1,706,597 14,791,493 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - - -

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar(4) 465,436 507,602 - 973,038

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar(5) 268 - - 268 Maddi Duran Varlıklar - - - -

Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - -

Diğer Varlıklar (6) 1,029,699 44,152 124,347 1,198,198

Toplam Varlıklar 21,671,455 9,843,154 4,725,266 36,239,875

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı 898 - 5 903

Döviz Tevdiat Hesabı (7) 10,754,729 18,752,577 2,690,643 32,197,949 Para Piyasalarına Borçlar 325,919 - - 325,919

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 7,557,381 3,984,251 1,861,232 13,402,864

İhraç Edilen Menkul Kıymetler - - - - Muhtelif Borçlar - - - -

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar 10,171 - - 10,171

Diğer Yükümlülükler (8) 370,925 220,188 186,038 777,151

Toplam Yükümlülükler 19,020,023 22,957,016 4,737,918 46,714,957

Net Bilanço Pozisyonu 2,651,432 (13,113,862) (12,652) (10,475,082)

Net Nazım Hesap Pozisyonu (2,976,381) 13,650,024 22,375 10,696,018

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (9) 13,175,738 29,796,253 1,337,363 44,309,354

Türev Finansal Araçlardan Borçlar (9) 16,152,119 16,146,229 1,314,988 33,613,336

Gayrinakdi Krediler (10) 7,640,234 6,150,539 928,718 14,719,491

Önceki Dönem Toplam Varlıklar 18,641,733 10,454,622 3,579,010 32,675,365

Toplam Yükümlülükler 15,077,986 23,650,644 3,560,926 42,289,556

Net Bilanço Pozisyonu 3,563,747 (13,196,022) 18,084 (9,614,191) Net Nazım Hesap Pozisyonu (3,989,557) 14,029,951 (27,304) 10,013,090

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (9) 9,515,256 27,120,475 892,119 37,527,850

Türev Finansal Araçlardan Borçlar (9) 13,504,813 13,090,524 919,423 27,514,760 Gayrinakdi Krediler (10) 6,531,063 5,941,120 896,004 13,368,187

(1) Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası 2,743 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini

içermektedir.

(2) Bankalar 5,863 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (3) Krediler, 739,717 TL (31 Aralık 2018: 1,337,691 TL) tutarında dövize endeksli kredi hesaplarını içermektedir. 368,412 TL tutarında beklenen zarar

karşılıkları bakiyesini içermektedir. (4) İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 219 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (5) 13,261 TL (31 Aralık 2018: Yoktur) türev finansal işlem reeskont gelirleri riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar satırından düşülmüştür.

(6) 155,181 TL (31 Aralık 2018: 200,454 TL) türev finansal işlem reeskont gelirleri diğer varlıklar satırından düşülmüştür. (7) Döviz tevdiat hesapları 1,488,580 TL (31 Aralık 2018: 1,182,236 TL) tutarında kıymetli maden depo hesaplarını da içermektedir. (8) 65,890 TL (31 Aralık 2018: 70,397 TL) türev finansal işlem reeskont giderleri diğer yükümlülükler satırından düşülmüştür. (9) Türev finansal araçlardan alacaklar satırına 3,123,238 TL (31 Aralık 2018: 1,076,006 TL), türev finansal araçlardan borçlar satırına da 4,928,687 TL

(31 Aralık 2018: 970,306 TL) tutarlarında vadeli aktif değer ve menkul değerler alım-satım taahhütleri eklenmiştir. (10) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.

Page 43: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

38

III. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar

Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Banka’nın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği

zarar olasılığını ifade etmekte olup, Aktif-Pasif Komitesi tarafından yönetilmektedir. Faiz oranı riskinde, varlıkların,

yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı standart metot ile hesaplanmakta ve piyasa riski içinde

sermaye yükümlülüğü rakamına dahil edilmektedir.

Faiz oranlarındaki dalgalanmaların yaratacağı etkilerden korunmak risk yönetimi bölümünün birinci önceliğidir. Bu

çerçevede durasyon, vade ve duyarlılık analizi, Risk Yönetimi Bölümü tarafından hesaplanarak gerek Likidite Riski

gerekse Aktif-Pasif Komitesi’ne sunulmaktadır.

Banka’nın bütçe beklentilerindeki makroekonomik gösterge tahminlerine göre faiz gelirlerine ilişkin simülasyonlar

yapılmaktadır.

Banka yönetimi günlük olarak piyasadaki faiz oranlarını da takip ederek gerektikçe Banka'nın faiz oranlarını

değiştirebilmektedir.

Banka limitler dahilinde faiz oranı riski taşıdığından önemli derecede bir faiz oranı riski taşımamaktadır.

Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler

itibarıyla):

1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz(1) Toplam

Cari Dönem Sonu Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,

Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası (2) 12,217,084 - - - - 2,673,236 14,890,320

Bankalar (3) 3,528,201 - - - - 1,183,402 4,711,603

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 121,357 3,665 265,747 358,752 280,858 111,291 1,141,670

Para Piyasalarından Alacaklar (4) 1,062,091 - - - - (239) 1,061,852 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 472,743 - 1,865,885 572,123 331,291 5,610 3,247,652

Verilen Krediler (5) 15,666,796 3,627,024 16,768,084 24,678,381 4,392,489 285,474 65,418,248 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen

Finansal Varlıklar (6) 154,833 783,846 2,000,097 1,251,259 - (943) 4,189,092

Diğer Varlıklar 10,407 30,759 345,042 862,377 104,629 5,535,834 6,889,048

Toplam Varlıklar 33,233,512 4,445,294 21,244,855 27,722,892 5,109,267 9,793,665 101,549,485

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı 265,864 - - - - 23,874 289,738 Diğer Mevduat 48,048,947 2,785,650 623,452 7,068 14,104,281 65,569,398

Para Piyasalarına Borçlar 1,179,230 325,919 - - - - 1,505,149

Muhtelif Borçlar - - - - - - - İhraç Edilen Menkul Değerler 1,058,973 1,807,462 - - - - 2,866,435

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 1,852,488 1,224,062 7,296,837 256,144 3,102,015 - 13,731,546 Diğer Yükümlülükler 47,558 43,385 128,390 1,547,728 30,429 15,789,729 17,587,219

Toplam Yükümlülükler 52,453,060 6,186,478 8,048,679 1,810,940 3,132,444 29,917,884 101,549,485

Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 13,196,176 25,911,952 1,976,823 - 41,084,951

Bilançodaki Kısa Pozisyon (19,219,548) (1,741,184) - - - (20,124,219) (41,084,951) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 3,920,466 5,114,470 - - - - 9,034,936

Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - (1,456,666) (7,378,879) (199,963) - (9,035,508)

Toplam Pozisyon (15,299,082) 3,373,286 11,739,510 18,533,073 1,776,860 (20,124,219) (572)

(1) Beklenen zarar karşılıkları “Faizsiz” kolonunda gösterilmiştir. (2) Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası 2,847 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini

içermektedir.

(3) Bankalar 6,507 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (4) Para Piyasalarından Alacaklar 239 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir.

(5) 6,995,678 TL (31 Aralık 2018: 7,205,162 TL) tutarındaki rotatif krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde gösterilmiştir. 3,338,818 TL tutarında beklenen

zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (6) İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 943 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir.

Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 819,371 TL tutarında maddi duran varlıkları, 507,983 TL tutarında maddi

olmayan duran varlıkları, 115,986 TL tutarındaki bağlı ortaklıkları ve 5 TL tutarında mali olmayan birlikte kontrol edilen

ortaklıkları, 119,351 TL tutarındaki satış amaçlı elde tutulan varlıkları, diğer yükümlülükler satırı ise 9,779,689 TL

tutarındaki özkaynakları içermektedir.

Page 44: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

39

III. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler

itibarıyla): (devamı)

1 Aya

Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam

Önceki Dönem Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,

Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası

12,069,370 - - - - 3,591,682 15,661,052

Bankalar 2,946,059 - - - - 972,377 3,918,436 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara

Yansıtılan Finansal Varlıklar

56,889 18,679 18,937 117,376 316,013 88,680 616,574

Para Piyasalarından Alacaklar 281,696 - - - - - 281,696 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

496,598 156,047 1,642,804 608,100 382,198 5,610 3,291,357

Verilen Krediler (1) 16,238,534 5,258,061 12,002,096 24,529,354 4,844,969 1,125,809 63,998,823 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen

Finansal Varlıklar

51,006 777,955 1,963,119 - - - 2,792,080

Diğer Varlıklar 245,013 83,555 378,505 1,313,595 31,531 4,384,947 6,437,146

Toplam Varlıklar 32,385,165 6,294,297 16,005,461 26,568,425 5,574,711 10,169,105 96,997,164

Yükümlülükler Bankalar Mevduatı 227,383 - - - - 47,697 275,080

Diğer Mevduat 41,252,575 8,292,678 2,790,922 8,753 - 11,597,158 63,942,086

Para Piyasalarına Borçlar 62,543 - - - - - 62,543 Muhtelif Borçlar - - - - - - -

İhraç Edilen Menkul Değerler 368,498 158,094 - - - - 526,592

Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 2,369,599 3,406,012 6,831,921 121,305 1,880,474 - 14,609,311 Diğer Yükümlülükler 84,363 178,702 187,209 932,224 11,292 16,187,762 17,581,552

Toplam Yükümlülükler 44,364,961 12,035,486 9,810,052 1,062,282 1,891,766 27,832,617 96,997,164

Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 6,195,409 25,506,143 3,682,945 - 35,384,497

Bilançodaki Kısa Pozisyon (11,979,796) (5,741,189) - - - (17,663,512) (35,384,497) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 13,311,342 - - - - - 13,311,342

Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - (1,554,023) (5,253,328) (5,630,348) (123,999) - (12,561,698)

Toplam Pozisyon 1,331,546 (7,295,212) 942,081 19,875,795 3,558,946 (17,663,512) 749,644

(1) 7,205,162 TL tutarındaki rotatif krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde gösterilmiştir.

Faizsiz kolonunda yer alan diğer varlıklar satırı, 292,290 TL tutarında maddi duran varlıkları, 528,440 TL tutarında maddi

olmayan duran varlıkları, 115,986 TL tutarındaki bağlı ortaklıkları ve 5 TL tutarında mali olmayan birlikte kontrol edilen

ortaklıkları, 109,104 TL tutarındaki satış amaçlı elde tutulan varlıkları, diğer yükümlülükler satırı ise 9,738,508 TL

tutarındaki özkaynakları içermektedir.

Page 45: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

40

III. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:

EURO

%

USD

%

YEN

%

TL

%

Cari Dönem Sonu

Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve

TC Merkez Bankası - 2.00 - 13.00

Bankalar (0.44) 2.43 - 24.50 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.02 6.86 - 13.86

Para Piyasalarından Alacaklar - - - 24.00 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.31 6.11 - 14.69

Verilen Krediler 3.54 5.37 5.27 21.54

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 2.68 5.69 - 17.92 Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı - - - 13.05

Diğer Mevduat 0.19 2.56 0.25 22.14 Para Piyasalarına Borçlar - 0.80 - 23.06

Muhtelif Borçlar - - - -

İhraç Edilen Menkul Kıymetler - - - 23.17 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 2.15 6.05 - 15.87

EURO

%

USD

%

YEN

%

TL

%

Önceki Dönem Sonu

Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası - 2.00 - 13.00

Bankalar (0.55) 2.30 - 24.09

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.89 6.53 - 18.54 Para Piyasalarından Alacaklar - - - 25.47

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.77 6.67 - 23.08

Verilen Krediler 3.66 6.24 5.15 20.05 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar - - - 22.21

Yükümlülükler Bankalar Mevduatı - 14.08

Diğer Mevduat 1.34 3.77 1.57 22.01

Para Piyasalarına Borçlar - 3.10 - 25.03 Muhtelif Borçlar - - - -

İhraç Edilen Menkul Değerler - - - 24.40

Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 1.76 5.23 - 11.84

IV. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklamalar

Banka’nın mali tablolarında borsada işlem görmeyen hisse senetleri gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmekle

birlikte, gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi durumunda maliyet değeri ile kaydedilmiştir.

Banka’nın Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi bulunmamaktadır.

Page 46: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

41

V. Likidite Riski Yönetimine ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklamalar

a) Banka’nın risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumlulukları ve yapısı, likidite riskinin Banka içinde

raporlaması, likidite riski stratejisinin, politika ve uygulamalarının yönetim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin

nasıl sağlandığı hususları dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler:

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, Banka’nın mevcut likidite pozisyonunu izlemek ve Yönetim Kurulu tarafından

onaylanmış likidite limitlerine uyumu sağlamakla sorumludur. Likidite pozisyonunun değerlendirilmesi sonrasında

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, pozisyonun yönüne bağlı olarak yeterli düzeyde likidite sağlamak için

gerçekleştirmeye yetkili olduğu hazine ürünlerini kullanarak hareket eder.

Likidite yönetimine yönelik sorumluluklar her yıl gözden geçirilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Likidite

Risk Politikası dokümanında tarif edilmektedir. Farklı konularla ilgili sorumluluklar ilgili bölümler ve komiteler

arasında görev tanımları doğrultusunda paylaşılmıştır. Likidite yönetimi ile kısa dönemli likidite tahminlerinin

hazırlanması Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu sorumluluğunda iken kısa dönemli likidite stratejilerinin

hazırlanması ile orta ve uzun dönemli likidite tahminlerinin hazırlanması gerek Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu

gerekse Aktif Pasif Yönetimi Komitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Orta ve uzun dönemli likidite

stratejilerinin hazırlanması ise Aktif Pasif Yönetimi Komitesi sorumluluğundadır.

Likidite riski için belirlenen tüm limitler günlük olarak Grup Risk Yönetimi tarafından takip edilmekte olup üst

yönetime yapılan günlük raporlamaların yanı sıra Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na hem içsel likidite hem de

yasal likidite oranlarını ve değişimleri gösteren periyodik raporlamalar yapılmaktadır. İki hafta bir düzenlenen Aktif

Pasif Komitesi’nde ve ayda bir düzenlenen Likidite Risk Komitesi’nde ilgili iş kollarına Banka’nın likidite yapısı ve

politikaları ile ilgili bilgi verilmektedir.

b) Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezileşme derecesi ile Banka ve Banka’nın ortaklıkları

arasındaki işleyişi hakkında bilgiler:

Banka’da likidite riskinin yönetilmesi Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu tarafından yapılmakta olup söz konusu

Grup bu görevini sadece banka için gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş limitler dahilinde

likidite açığı/fazlası değerleri takip edilmekte ve limitler dahilinde kalınması için gerekli borçlanma ürünleri hem fiyat

hem de vade yapısı göz önüne alınarak kullanılmaktadır. Bağlı ortaklarımızın likidite yönetimi kendileri tarafından

takip edilmekte, Banka olarak yasal limitler dahilinde iştiraklerimize borçlanma imkanı piyasa koşulları dahilinde

sağlanmaktadır.

c) Fon kaynaklarının ve sürelerinin çeşitliliğine ilişkin politikalar dahil olmak üzere Banka’nın fonlama stratejisine

ilişkin bilgiler:

Banka fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışırken vade yapısını da uzatmaya çalışmaktadır. Bankanın temel

fonlama kaynağını müşteri mevduatları oluşturmaktadır. Mevduat yönetimindeki temel stratejimiz ortalama vadeyi

uzatırken tabana yayılmak yönündedir. Bununla beraber fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla mevduat

toplamak ve para piyasalarından yapılan borçlanmalar dışında uzun vadeli sendikasyon kredisi, TL ve yabancı para

cinsinden banka bonosu ihracı gibi enstrümanlar kullanılmaktadır.

d) Banka’nın toplam yükümlülüklerinin asgari yüzde beşini oluşturan para birimleri bazında likidite yönetimine

ilişkin bilgiler:

Türk Lirası, Amerikan Doları ve EURO para birimi dışında toplam yükümlülüklerin %5’ini aşan bir para birimi

bulunmamaktadır. İlgili para birimleri için aylık bazda likidite açığı/artışı değerleri raporlanmakta olup TL ve Yabancı

Para için günlük olarak Likidite Karşılama Oranı hesaplanmaktadır. Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu söz konusu

oranların Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş limitler dahilinde kalmasından ve gerekli adımların atılmasından

sorumludur. Genel Müdür, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup Risk Yönetimi Başkanı ile Aktif

Pasif Yönetimi ve Hazine Grubundan sorunlu Genel Müdür Yardımcısının katılımcısı olduğu Likidite Riski

Komitesi’nde aylık olarak söz konusu oranların gelişimi yakından takip edilmektedir. Ayrıca yine ilgili oranlar

hakkında üst yönetim periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Page 47: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

42

V. Likidite Riski Yönetimine ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)

e) Kullanılan likidite riski azaltım tekniklerine ilişkin bilgiler:

Banka’nın temel likidite yönetimi stratejisi fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması

yönündedir. Banka bilançosunun taşıdığı likidite riski periyodik olarak Aktif Pasif Yönetimi tarafından ölçülmekte ve

Hazine ile birlikte yakından takip edilmektedir. Piyasa beklentileri doğrultusunda gerekli risk azaltıcı işlemler, Aktif

Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede uzun vadeli yapısal değişikliklerle (fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade yapısının uzatılması

vb.) birlikte kısa ve orta vade de para piyasası ve türev işlemler yapılarak Banka’nın likidite riski etkin bir şekilde

yönetilmeye çalışılmaktadır.

Likidite riskinin azaltılması kısa vadede; YP swaplar, bankalar arası piyasa borçlanmaları ve repo işlemleri ile, uzun

vadede ise çapraz para ve faiz swap işlemleri ile gerçekleştirilmektedir.

f) Stres testinin kullanımına ilişkin açıklamalar:

Likidite stres testinde amaçlanan, olası bir likidite sıkışıklığında Banka likiditesinin nasıl etkileneceğine dair analizler

yapılmasıdır. Bu kapsamda olası stres durumlarında yaşanacak olan nakit giriş ve çıkışları farklı vadelerde ürün

bazında detaylandırılarak analiz edilmektedir. Stres durumlarında gerek sadece Banka özelinde gerekse bankacılık

sistemi genelinde yaşanacak likidite sıkıntısı sonucu oluşabilecek olası durumlar çalışılmakta olup ayrıca her iki

senaryonun birlikte oluşacağı durum da dikkate alınmaktadır. İlgili tüm durumlar için farklı vadelerde net nakit

çıkışlarının mevcutta tutulan likidite stoku ile ne ölçüde karşılanabileceği analize konu edilmektedir.

g) Likidite acil ve beklenmedik durum planına ilişkin genel bilgiler:

Olağanüstü likidite durumu değerlendirilirken;

- Likidite sorununun sadece Banka’ya mı özgü olduğu ya da tüm bankacılık sistemi için mi geçerli olduğu ile

- Geçici ya da kalıcı bir sorun olup olmadığı belirlenmektedir.

Olağanüstü likidite koşullarında kârlılık ikinci planda gelecektir. Nakit sıkışıklığı veya nakit çekilmesinin artması

durumunda şubeler, vadesi gelerek çekilmekte olan yükümlülüklerle ilgili Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’nu

bilgilendirmek ile sorumludur. Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, hesaplarda meydana gelen nakit çıkışını

karşılamak için gerekli adımları atar ve ilgili gecikmeler için Aktif Pasif Komitesi’ni bilgilendirir.

Herhangi bir likidite krizi durumunda, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, Aktif Pasif Komitesi, Likidite Riski

Komitesi, Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu likidite sorununu çözmekle sorumludurlar. Likidite krizi durumunda, ek

likidite yaratmak için, yazılı olarak belirtilmiş olan adımların (maliyet göz önüne alınarak) mevcut piyasa koşulları

dikkate alınarak uygulanması öngörülmektedir.

Page 48: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

43

V. Likidite Riski Yönetimine ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)

Likidite Karşılama Oranı:

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*)

Cari Dönem – 30 Haziran 2019 TP+YP YP TP+YP YP

Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar

1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 23,831,893 16,043,896

Nakit Çıkışları 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat 49,858,695 24,525,077 4,552,235 2,452,508 3 İstikrarlı mevduat 8,672,685 - 433,634 - 4 Düşük istikrarlı mevduat 41,186,010 24,525,077 4,118,601 2,452,508 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız

borçlar 20,486,491 9,880,987 11,158,266 5,262,398 6 Operasyonel mevduat 82,833 - 20,708 - 7 Operasyonel olmayan mevduat 15,881,734 7,914,557 6,647,167 3,295,968 8 Diğer teminatsız borçlar 4,521,924 1,966,430 4,490,391 1,966,430 9 Teminatlı borçlar - - - - 10 Diğer nakit çıkışları 1,650,665 3,669,958 1,650,665 3,669,958 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 1,650,665 3,669,958 1,650,665 3,669,958 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer

bilanço dışı yükümlülükler - - - - 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer

yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 31,821,012 11,930,654 2,630,451 1,227,144

16 Toplam Nakit Çıkışları 19,991,617 12,612,008

Nakit Girişleri 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 13,119,810 8,208,641 10,108,684 7,437,335 19 Diğer nakit girişleri 59,763 6,990,564 59,763 6,990,564

20 Toplam Nakit Girişleri 13,179,573 15,199,205 10,168,447 14,427,899

Üst Sınır Uygulanmış Değerler

21 Toplam Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar Stoku 23,831,893 16,043,896

22 Toplam Net Nakit Çıkışları 9,823,170 3,153,002

23 Likidite Karşılama Oranı (%) 242.61 508.85

(*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*)

Önceki Dönem – 31 Aralık 2018 TP+YP YP TP+YP YP

Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar

1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 19,863,412 12,787,421

Nakit Çıkışları 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat 46,047,668 19,001,748 4,231,081 1,900,175 3 İstikrarlı mevduat 7,473,714 - 373,686 - 4 Düşük istikrarlı mevduat 38,573,954 19,001,748 3,857,395 1,900,175 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız

borçlar 20,490,098 11,165,935 10,525,594 5,868,710 6 Operasyonel mevduat 77,909 - 19,477 - 7 Operasyonel olmayan mevduat 17,138,861 9,048,318 7,263,320 3,751,093 8 Diğer teminatsız borçlar 3,273,328 2,117,617 3,242,797 2,117,617 9 Teminatlı borçlar - - - - 10 Diğer nakit çıkışları 2,330,531 4,885,588 2,330,531 4,885,588 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 2,330,531 4,885,588 2,330,531 4,885,588 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer

bilanço dışı yükümlülükler - - - - 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer

yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 30,608,384 11,731,104 2,523,910 1,141,458

16 Toplam Nakit Çıkışları 19,611,116 13,795,931

Nakit Girişleri 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 15,351,445 9,923,979 12,307,906 9,191,743 19 Diğer nakit girişleri 604,281 7,531,871 604,281 7,531,871

20 Toplam Nakit Girişleri 15,955,726 17,455,850 12,912,187 16,723,614

Üst Sınır Uygulanmış Değerler

21 Toplam Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar Stoku 19,863,412 12,787,421

22 Toplam Net Nakit Çıkışları 6,698,929 3,448,983

23 Likidite Karşılama Oranı (%) 296.52 370.76

(*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

Page 49: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

44

V. Likidite Riski Yönetimine ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)

Likidite Karşılama Oranı: (devamı)

Birinci Kalite Likit Varlıklar’ın tutarı, mevduatların iş kolları bazındaki dağılımları, kullanılan kredilerin vade yapısı, kredi

portföyündeki rotatif kredilerin payı Likidite Karşılama Oranını etkileyen en önemli unsurlar olarak sayılabilir.

Yüksek kaliteli likit varlıklar önem sırasına göre vadeli serbest hesap, bono portföyü, zorunlu karşılık, kasa ve efektif

deposundan oluşmaktadır. Fon kaynakları ise Likidite Karşılama Oranı raporlamasında belirlenmiş oranlarla

ağırlıklandırılmış olarak ve vade unsurları dikkate alınmış halleriyle kurumsal müşteri mevduatları, gerçek kişi

mevduatları, kullanılan krediler ve KOBİ mevduatlarından oluşmaktadır. Türev işlemlerin etkisi, toplam oranın

hesaplanmasından ziyade YP oranın hesaplanmasında alım ve satım yönündeki işlemlerin birbirine olan farkı büyüdükçe

önem kazanmaktadır. Ayrıca türev işlemler kaynaklı alınan teminatların karşı tarafça her an geri istenebilme ve ilgili

işlemlerin gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik olması ihtimallerine bağlı nakit çıkışları hesaplamalarda dikkate

alınmaktadır.

Fon kaynaklarıyla ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yoğunlaşma limitleri bulunmaktadır. Fonlamanın ne

kadarının mevduat, grup fonlaması, bankalardan borçlanmaları ve repo ile uzun vadeli diğer kaynaklardan sağlanabileceği

ile ilgili olarak ürün tipi bazında oransal limitler takip edilerek raporlanmaktadır.

Konsolidasyona tabi ortaklıkların likidite yönetimleri, şirketlerin kendileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Likidite

Karşılama Oranı için konsolide raporlama yapılmakla beraber merkezileştirilmiş bir likidite yönetimi bulunmamaktadır.

Son olarak likidite karşılama oranı hesaplamasında yer alan ancak ilgili tebliğin ikinci fıkrasındaki kamuya açıklama

şablonunda yer almayan ve bankanın likidite profiliyle ilgili önemli bir nakit girişi ve nakit çıkışı kalemi

bulunmamaktadır.

Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle son üç ay için hesaplanan likidite karşılama oranlarının en yüksek ve

en düşük olduğu haftalar aşağıda verilmiştir.

Cari Dönem Önceki Dönem

TP+YP YP TP+YP YP

En Düşük %194.06 %465.26 %251.23 %282.54

Haftası 28.06.2019 10.05.2019 09.11.2018 26.10.2018

En Yüksek %331.18 %580.26 %412.39 %495.66

Haftası 24.05.2019 21.06.2019 21.12.2018 14.12.2018

Page 50: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

45

V. Likidite Riski Yönetimine ve Likidite Karşılama Oranına İlişkin Açıklamalar (devamı)

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Cari Dönem Vadesiz

1 Aya

Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl

5 Yıl ve

Üzeri Dağıtılamayan(1) Toplam

Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan

Çekler) ve TC Merkez Bankası (2) 2,676,083 12,217,084 - - - - (2,847) 14,890,320

Bankalar (3) 1,189,909 3,528,201 - - - - (6,507) 4,711,603 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya

Zarara Yansıtılan Menkul Değerler - 988 110 269,123 479,298 280,860 111,291 1,141,670

Para Piyasalarından Alacaklar (4) - 1,062,091 - - - - (239) 1,061,852 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer

Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal

Varlıklar 5,610 39,921 - 1,635,433 886,141 680,547 - 3,247,652

Verilen Krediler (5) - 15,669,342 3,621,867 16,768,084 24,701,134 4,392,489 265,332 65,418,248

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden

Değerlenen Finansal Varlıklar(6) - - - 981,710 3,208,325 - (943) 4,189,092 Diğer Varlıklar - 889,119 85,522 600,317 947,476 104,629 4,261,985 6,889,048

Toplam Varlıklar 3,871,602 33,406,746 3,707,499 20,254,667 30,222,374 5,458,525 4,628,072 101,549,485

Yükümlülükler

Bankalar Mevduatı 23,874 265,864 - - - - - 289,738

Diğer Mevduat 14,104,281 48,010,608 2,790,932 656,504 7,073 - - 65,569,398 Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar - 1,815,242 1,001,633 7,521,051 291,605 3,102,015 - 13,731,546

Para Piyasalarına Borçlar - 1,179,230 325,919 - - - - 1,505,149

İhraç Edilen Menkul Kıymetler - 1,058,973 1,807,462 - - - - 2,866,435 Muhtelif Borçlar - - - - - - - -

Diğer Yükümlülükler - 3,976,613 478,570 405,077 1,864,818 437,770 10,424,371 17,587,219

Toplam Yükümlülükler 14,128,155 56,306,530 6,404,516 8,582,632 2,163,496 3,539,785 10,424,371 101,549,485

Likidite Açığı (10,256,553) (22,899,784) (2,697,017) 11,672,035 28,058,878 1,918,740 (5,796,299) -

Net Bilanço Dışı Pozisyonu - (250,131) (103,186) (23,404) (497) 1,841 - (375,377)

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 20,717,471 5,596,053 11,449,392 14,240,341 2,890,233 - 54,893,490

Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 20,967,602 5,699,239 11,472,796 14,240,838 2,888,392 - 55,268,867

Gayrinakdi Krediler 6,214,596 926,444 2,624,548 7,493,585 6,543,553 - 23,802,726

Önceki Dönem Toplam Varlıklar 4,569,669 31,979,084 5,802,469 14,035,118 29,573,845 6,509,223 4,527,756 96,997,164

Toplam Yükümlülükler 11,644,855 48,278,549 11,799,850 10,599,993 1,420,836 2,854,441 10,398,640 96,997,164

Likidite Açığı (7,075,186) (16,299,465) (5,997,381) 3,435,125 28,153,009 3,654,782 (5,870,884) -

Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 147,524 (56,654) (3,761) 375,087 1,838 - 464,034

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 13,461,374 10,708,847 16,665,546 14,044,584 646,865 - 55,527,216

Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 13,313,850 10,765,501 16,669,307 13,669,497 645,027 - 55,063,182 Gayrinakdi Krediler 6,070,838 1,470,618 2,589,098 5,765,025 6,774,921 - 22,670,500

(1) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi

bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

Ayrıca beklenen zarar karşılıkları da burada gösterilmiştir. (2) Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası 2,847 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini

içermektedir.

(3) Bankalar 6,507 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (4) Para piyasalarından Alacaklar 239 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (5) 6,995,678 TL (31 Aralık 2018: 7,205,162 TL) tutarındaki rotatif krediler “1 Aya Kadar” vade dilimi içerisinde gösterilmiştir. 3,338,818 TL tutarında beklenen

zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir. (6) İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 943 TL tutarında beklenen zarar karşılıkları bakiyesini içermektedir.

Page 51: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

46

VI. Kaldıraç Oranına İlişkin Açıklamalar

a) Cari dönem ve önceki dönem kaldıraç oranı arasında farka sebep olan hususlar hakkında bilgi:

Gayrinakdi kredilerdeki artışa bağlı olarak kaldıraç oranında azalış gözlenmiştir.

b) Kaldıraç oranı:

Bilanço içi varlıklar

Cari

Dönem (*)

Önceki

Dönem (*)

1 Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) 101,900,219 97,481,641

2 (Ana sermayeden indirilen varlıklar) (545,616) (556,281)

3 Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı 101,354,603 96,925,360

Türev finansal araçlar ile kredi türevleri

4 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti 914,493 2,799,266

5 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı 594,263 728,753

6 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı 1,508,756 3,528,019

Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri

7 Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) 3,837 -

8 Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı - -

9 Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı 3,837 -

Bilanço dışı işlemler

10 Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı 47,916,747 41,032,512

11 (Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı) - -

12 Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı 47,916,747 41,032,512

Sermaye ve toplam risk

13 Ana Sermaye 9,671,331 9,294,595

14 Toplam risk tutarı 150,783,943 141,485,891

Kaldıraç oranı

15 Kaldıraç oranı %6.41 %6.57

(*) Tabloda yer alan tutarların üç aylık ortalaması gösterilmiştir.

Page 52: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

47

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar

23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren

“Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve

ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında standart yaklaşım

kullanıldığından, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (“İDD”) kapsamında hazırlanması gereken tablolar

verilmemiştir.

Risk ağırlıklı tutarlara genel bakış

Risk Ağırlıklı Tutarlar

Asgari

Sermaye

Yükümlülüğü

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem

1 Kredi riski (karşı taraf riski hariç) 71,806,493 66,532,643 5,744,519

2 Standart yaklaşım 71,806,493 66,532,643 5,744,519

3 İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım - - -

4 Karşı taraf kredi riski 1,245,567 1,306,710 99,645

5 Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım 1,245,567 1,306,710 99,645

6 İçsel model yönetimi - - -

7 Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık

hesabındaki hisse senedi pozisyonları - - -

8 Kolektif Yatırım Kuruluşu'na yapılan yatırımlar-içerik yöntemi - - -

9 Kolektif Yatırım Kuruluşu'na yapılan yatırımlar-izahname yöntemi - - -

10 Kolektif Yatırım Kuruluşu'na yapılan yatırımlar-%1250 risk ağırlığı

yöntemi - - -

11 Takas riski - - -

12 Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları - - -

13 İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım - - -

14 İçsel derecelendirmeye dayalı denetim otoritesi formülü yaklaşımı - - -

15 Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı - - -

16 Piyasa riski 1,419,575 706,725 113,566

17 Standart yaklaşım 1,419,575 706,725 113,566

18 İçsel model yaklaşımları - - -

19 Operasyonel risk 8,372,745 7,395,528 669,820

20 Temel gösterge yaklaşımı 8,372,745 7,395,528 669,820

21 Standart yaklaşım - - -

22 İleri ölçüm yaklaşımı - - -

23 Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına

tabi) - - -

24 En düşük değer ayarlamaları - - -

25 Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24) 82,844,380 75,941,606 6,627,550

Page 53: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

48

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Varlıkların kredi kalitesi

Cari Dönem

Yasal konsolidasyona göre hazırlanan

finansal tablolarda yer alan TMS uyarınca

değerlenmiş brüt tutarı

Karşılıklar/ amortisman

ve değer düşüklüğü Net değer

Temerrüt etmiş Temerrüt etmemiş

Krediler 3,604,151 65,152,915 3,338,818 65,418,248

Borçlanma araçları - 7,432,077 943 7,431,134

Bilanço dışı alacaklar - 50,306,510 221,779 50,084,731

Toplam 3,604,151 122,891,502 3,561,540 122,934,113

Önceki Dönem

Yasal konsolidasyona göre hazırlanan

finansal tablolarda yer alan TMS uyarınca

değerlenmiş brüt tutarı

Karşılıklar/ amortisman

ve değer düşüklüğü Net değer

Temerrüt etmiş Temerrüt etmemiş

Krediler 2,774,744 64,073,863 2,849,784 63,998,823

Borçlanma araçları - 6,077,827 629 6,077,198

Bilanço dışı alacaklar - 38,746,911 202,659 38,544,252

Toplam 2,774,744 108,899,229 3,053,072 108,620,273

Temerrüde düşmüş alacaklar ve borçlanma araçları stoğundaki değişimler

Cari Dönem Önceki Dönem

1 Önceki raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı 2,774,744 1,946,625

2 Son raporlama döneminden itibaren temerrüt eden krediler ve borçlanma araçları 1,463,607 2,195,549

3 Tekrar temerrüt etmemiş durumuna gelen alacaklar - 2,018

4 Aktiften silinen tutarlar 240,364 503,724

5 Diğer değişimler (*) 393,836 861,688

6 Raporlama dönemi sonundaki temerrüt etmiş krediler ve borçlanma araçları tutarı (1+2-3-4-5) 3,604,151 2,774,744 (*) Dönem içindeki tahsilatları içermektedir.

Kredi riski azaltım teknikleri

Cari Dönem

Teminatsız

alacaklar:

TMS uyarınca

değerlenmiş

tutar

Teminat ile

korunan

alacaklar

Teminat ile

korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Finansal

garantiler

ile korunan

alacaklar

Finansal

garantiler

ile korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Kredi

türevleri

ile

korunan

alacaklar

Kredi

türevleri ile

korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Krediler 47,043,637 12,192,810 10,632,087 7,430,469 6,105,957 - -

Borçlanma araçları 7,432,077 - - - - - -

Toplam 54,475,714 12,192,810 10,632,087 7,430,469 6,105,957 - -

Temerrüde düşmüş 3,305,523 277,167 178,104 21,461 1,351 - -

Önceki Dönem

Teminatsız

alacaklar:

TMS

uyarınca

değerlenmiş

tutar

Teminat ile

korunan

alacaklar

Teminat ile

korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Finansal

garantiler

ile korunan

alacaklar

Finansal

garantiler

ile korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Kredi

türevleri

ile

korunan

alacaklar

Kredi

türevleri ile

korunan

alacakların

teminatlı

kısımları

Krediler 46,362,565 9,664,219 8,690,629 9,163,643 6,601,291 - -

Borçlanma araçları 6,078,567 - - - - - -

Toplam 52,441,132 9,664,219 8,690,629 9,163,643 6,601,291 - -

Temerrüde düşmüş 2,675,160 89,333 66,566 10,251 948 - -

Page 54: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

49

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltım etkileri

Cari Dönem

Kredi dönüşüm oranı ve

kredi riski azaltımından

önce alacak tutarı

Kredi dönüşüm oranı ve

kredi riski azaltımından

sonra alacak tutarı

Risk ağırlıklı tutar ve

risk ağırlıklı tutar

yoğunluğu

Risk sınıfları

Bilanço içi

tutar

Bilanço dışı

tutar

Bilanço içi

tutar

Bilanço dışı

tutar

Risk ağırlıklı

tutar

Risk

ağırlıklı

tutar

yoğunluğu

Merkezi yönetimlerden veya merkez

bankalarından alacaklar 21,046,410 - 25,911,450 27,146 5,573,426 %21

Bölgesel yönetimlerden veya yerel

yönetimlerden alacaklar 1,002,536 5,266 1,000,809 2,396 501,609 %50

İdari birimlerden ve ticari olmayan

girişimlerden alacaklar - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından

alacaklar - - - - - -

Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan

alacaklar 6,491,991 1,902,097 5,253,815 1,418,072 2,811,294 %42

Kurumsal alacaklar 24,837,435 20,143,967 23,569,737 12,399,335 35,265,317 %98

Perakende alacaklar 28,181,179 14,970,134 23,396,408 3,188,793 19,925,940 %75

İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile

teminatlandırılan alacaklar 5,752,888 360,392 5,752,888 141,183 2,062,924

%35

Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile

teminatlandırılan alacaklar 4,704,108 436,966 4,704,108 241,934 2,473,021 %50

Tahsili gecikmiş alacaklar 1,512,340 242,905 1,510,988 75,650 1,502,592 %95

Kurulca riski yüksek belirlenmiş

alacaklar - - - - - -

İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan olan

kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli

kurumsal alacaklar - - - - - -

Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki

yatırımlar - - - - - -

Diğer alacaklar 3,805,271 12,196,976 3,804,452 2,727 1,573,469 %41

Hisse senedi yatırımları 116,901 - 116,901 - 116,901 %100

Toplam 97,451,059 50,258,703 95,021,556 17,497,236 71,806,493 %64

Page 55: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

50

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltım etkileri (devamı)

Önceki Dönem

Kredi dönüşüm oranı ve

kredi riski azaltımından

önce alacak tutarı

Kredi dönüşüm oranı ve

kredi riski azaltımından

sonra alacak tutarı

Risk ağırlıklı tutar ve

risk ağırlıklı tutar

yoğunluğu

Risk sınıfları

Bilanço içi

tutar

Bilanço

dışı tutar

Bilanço içi

tutar

Bilanço dışı

tutar

Risk

ağırlıklı

tutar

Risk

ağırlıklı

tutar

yoğunluğu

Merkezi yönetimlerden veya merkez

bankalarından alacaklar 20,198,597 - 25,377,088 40,788 3,232,295 %13

Bölgesel yönetimlerden veya yerel

yönetimlerden alacaklar 992,484 6,578 984,538 3,144 494,165 %50

İdari birimlerden ve ticari olmayan

girişimlerden alacaklar - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından

alacaklar - - - - - -

Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan

alacaklar 6,006,593 1,366,431 5,661,657 1,551,717 2,349,501 %33

Kurumsal alacaklar 26,152,538 20,226,548 24,223,728 12,033,390 35,789,239 %99

Perakende alacaklar 27,267,455 12,620,886 22,628,331 2,709,599 18,997,345 %75

İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile

teminatlandırılan alacaklar 6,067,061 327,662 6,067,062 132,530 2,169,857 %35

Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile

teminatlandırılan alacaklar 2,558,285 211,302 2,558,285 114,482 1,336,383 %50

Tahsili gecikmiş alacaklar 1,113,563 205,582 1,112,615 65,022 1,217,144 %103

Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar - - - - - -

İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan olan

kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli

kurumsal alacaklar - - - - - -

Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki

yatırımlar - - - - - -

Diğer alacaklar 2,960,154 3,737,223 2,953,765 2,242 852,424 %29

Hisse senedi yatırımları 94,290 - 94,290 - 94,290 %100

Toplam 93,411,020 38,702,212 91,661,359 16,652,914 66,532,643 %61

Page 56: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

51

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Risk sınıflarına ve risk ağırlıklarına göre alacaklar

Risk Sınıfları/ Risk Ağırlığı (Cari Dönem) %0 %10 %20 %35

%50

Gayrimenkul

İpoteğiyle

Teminatlandı-

rılanlar (*) %75 %100 %150 %200 Diğerleri

Toplam risk tutarı

(KDO ve KRA

sonrası)

Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 20,365,170 - - - - - 5,573,426 - - - 25,938,596

Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - 1,003,192 - 13 - - - 1,003,205 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - - -

Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - - - Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar - - 3,819,454 - 1,614,352 - 1,233,789 4,292 - - 6,671,887

Kurumsal alacaklar - - 326,029 - 885,865 - 34,757,178 - - - 35,969,072

Perakende alacaklar - - 22,500 - 2,587 26,559,871 243 - - - 26,585,201 İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan

alacaklar - - - 5,894,071 - - - - - - 5,894,071

Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan

alacaklar - - - - 4,946,042 - - - - - 4,946,042

Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - 471,535 - 811,661 303,442 - - 1,586,638

Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar - - - - - - - - - - - İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile

kısa vadeli kurumsal alacaklar - - - - - - - - - - - Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - - -

Hisse senedi yatırımları - - - - - - 116,901 - - - 116,901

Diğer Alacaklar 2,201,253 - 40,571 - - - 1,565,355 - - - 3,807,179

Toplam 22,566,423 - 4,208,554 5,894,071 8,923,573 26,559,871 44,058,566 307,734 - - 112,518,792

(*) “Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar” satırında gösterilen tutar “Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılan” olup, bu kolonda belirtilen diğer tutarlar %50 risk ağırlığına tabi

alacakları göstermektedir.

Page 57: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

52

VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Risk sınıflarına ve risk ağırlıklarına göre alacaklar (devamı)

Risk Sınıfları/ Risk Ağırlığı (Önceki Dönem) %0 %10 %20 %35

%50

Gayrimenkul

İpoteğiyle

Teminatlandı-

rılanlar (*) %75 %100 %150 %200 Diğerleri

Toplam risk tutarı

(KDO ve KRA

sonrası)

Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 22,185,581 - - - - - 3,232,295 - - - 25,417,876 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - 987,037 - 645 - - - 987,682

İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - - - Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - - -

Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar - - 5,154,440 - 1,484,779 - 570,019 4,136 - - 7,213,374 Kurumsal alacaklar - - 160,786 - 678,504 - 35,417,828 - - - 36,257,118

Perakende alacaklar - - 7,903 - 7,021 25,323,006 - - - - 25,337,930

İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar - - - 6,199,592 - - - - - - 6,199,592

Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan

alacaklar - - - - 2,672,767 - - - - - 2,672,767 Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - 331,085 - 436,453 410,099 - - 1,177,637

Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar - - - - - - - - - - -

İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - - - Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile

kısa vadeli kurumsal alacaklar - - - - - - - - - - -

Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - - - Hisse senedi yatırımları - - - - - - 94,290 - - - 94,290

Diğer Alacaklar 2,066,839 - 45,928 - - - 843,240 - - - 2,956,007

Toplam 24,252,420 - 5,369,057 6,199,592 6,161,193 25,323,006 40,594,770 414,235 - - 108,314,273

(*) “Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar” satırında gösterilen tutar “Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılan” olup, bu kolonda belirtilen diğer tutarlar %50 risk ağırlığına tabi

alacakları göstermektedir.

Page 58: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

53

VIII. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar

Karşı taraf kredi riskinin ölçüm yöntemlerine göre değerlendirilmesi

Cari Dönem

Yenileme

maliyeti

Potansiyel

kredi riski

tutarı EBPRT(*)

Yasal risk

tutarının

hesaplan

ması için

kullanılan

alfa

Kredi

riski

azaltımı

sonrası

risk tutarı

Risk

ağırlıklı

tutarlar

Standart yaklaşım - KKR (türevler için) 434,488 533,550 1.4 950,671 785,227

İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo

işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç

verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun

işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) - - - -

Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem-

(repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia

ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas

süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet

işlemleri için) - -

Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem –( repo

işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç

verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun

işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için) - -

Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç

verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun

işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için

riske maruz değer 1,131,509 1,994

Toplam 787,221

(*) Efektif beklenen pozisyon risk tutarı

Önceki Dönem Yenileme

maliyeti

Potansiyel

kredi riski

tutarı EBPRT(*)

Yasal risk

tutarının

hesaplanm

ası için

kullanılan

alfa

Kredi riski

azaltımı

sonrası

risk tutarı

Risk

ağırlıklı

tutarlar

Standart yaklaşım - KKR (türevler için) 749,662 480,953 1.4 1,215,124 953,104

İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo

işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç

verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi

uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri

için) - - - -

Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem-

(repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia

ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas

süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet

işlemleri için) - -

Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem –

( repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia

ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas

süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet

işlemleri için) - -

Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç

verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi

uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri

için riske maruz değer 11,621 2,970

Toplam 956,074

(*) Efektif beklenen pozisyon risk tutarı

Page 59: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

54

VIII. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Kredi değerleme ayarlamaları için sermaye yükümlülüğü

Cari Dönem

Risk tutarı (Kredi riski azaltımı

teknikleri kullanımı sonrası)

Risk ağırlıklı

tutarlar

Gelişmiş yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi

portföylerin toplam tutarı - -

(i) Riske maruz değer bileşeni (3*çarpan dahil) -

(ii) Stres riske maruz değer (3*çarpan dahil) -

Standart yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi

portföylerin toplam tutarı 950,671 458,346

KDA sermaye yükümlülüğüne tabi toplam tutar 950,671 458,346

Önceki Dönem

Risk tutarı (Kredi riski azaltımı

teknikleri kullanımı sonrası)

Risk ağırlıklı

tutarlar

Gelişmiş yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi

portföylerin toplam tutarı - -

(i) Riske maruz değer bileşeni (3*çarpan dahil) -

(ii) Stres riske maruz değer (3*çarpan dahil) -

Standart yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi

portföylerin toplam tutarı 1,215,124 350,636

KDA sermaye yükümlülüğüne tabi toplam tutar 1,215,124 350,636

Page 60: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

55

VIII. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre karşı taraf kredi riski

Risk ağırlıkları/Risk Sınıfları (Cari Dönem) %0 %10 %20 %35 %50 %75 %100 %150 Diğer

Toplam kredi

riski(*)

Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar 1,128,115 - - - - - - - - 1,128,115

Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - - - - - - -

İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - -

Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - -

Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar - - 3,931 - 302,054 - 6,263 - - 312,248

Kurumsal alacaklar - - 1,285 - 5,968 - 599,924 - - 607,177

Perakende alacaklar - - - - - 34,640 - - - 34,640

Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar - - - - - - - - - -

Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - - - - -

Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - - - - - - - -

İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - -

Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - - - - - - - -

Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve

aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar - - - - - - - - - -

Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - -

Hisse senedi yatırımları - - - - - - - - - -

Diğer alacaklar - - - - - - - - - -

Diğer varlıklar(**) - - - - - - - - - -

Toplam 1,128,115 - 5,216 - 308,022 34,640 606,187 - - 2,082,180

(*) Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar.

(**) Diğer varlıklar: Merkezi Karşı Tarafa olan riskler tablosunda raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer alamayan miktarları içerir.

Page 61: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

56

VIII. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre karşı taraf kredi riski (devamı)

Risk ağırlıkları/Risk Sınıfları (Önceki Dönem) %0 %10 %20 %35 %50 %75 %100 %150 Diğer

Toplam kredi

riski(*)

Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar - - - - - - 5,601 - - 5,601

Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - - - - - - -

İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - -

Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - -

Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - -

Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar - - 9,468 - 515,103 - - 477 - 525,048

Kurumsal alacaklar - - 769 - 2,673 - 677,319 - - 680,761

Perakende alacaklar - - - - - 15,328 7 - - 15,335

Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar - - - - - - - - - -

Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - - - - -

Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar - - - - - - - - - -

İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - -

Menkul kıymetleştirme pozisyonları - - - - - - - - - -

Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve

aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar - - - - - - - - - -

Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - -

Hisse senedi yatırımları - - - - - - - - - -

Diğer alacaklar - - - - - - - - - -

Diğer varlıklar(**) - - - - - - - - - -

Toplam - - 10,237 - 517,776 15,328 682,927 477 - 1,226,745

(*) Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar.

(**) Diğer varlıklar: Merkezi Karşı Tarafa olan riskler tablosunda raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer alamayan miktarları içerir.

Page 62: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

57

VIII. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar (devamı)

Karşı taraf kredi riski için kullanılan teminatlar

Türev finansal araç teminatları Diğer işlem teminatları

Alınan teminatlar Verilen teminatlar Alınan

teminatlar

Verilen

teminatlar Cari Dönem Ayrılmış Ayrılmamış Ayrılmış Ayrılmamış

Nakit – yerli para - 3,256 - - - -

Nakit – yabancı para - 14,099 - - - -

Devlet tahvil/bono - yerli - - - - - -

Devlet tahvil/bono - diğer - 12 - - - -

Kamu kurum tahvil/bono - - - - - -

Kurumsal tahvil/bono - - - - - -

Hisse senedi - - - - - -

Diğer teminat - - - - - -

Toplam - 17,367 - - - -

Türev finansal araç teminatları Diğer işlem teminatları

Alınan teminatlar Verilen teminatlar Alınan

teminatlar

Verilen

teminatlar Önceki Dönem Ayrılmış Ayrılmamış Ayrılmış Ayrılmamış

Nakit – yerli para - 1,642 - - - -

Nakit – yabancı para - 13,849 - - - -

Devlet tahvil/bono - yerli - - - - - -

Devlet tahvil/bono - diğer - - - - - -

Kamu kurum tahvil/bono - - - - - -

Kurumsal tahvil/bono - - - - - -

Hisse senedi - - - - - -

Diğer teminat - - - - - -

Toplam - 15,491 - - - -

Kredi türevleri

Cari Dönem Önceki Dönem

Alınan koruma Satılan koruma Alınan koruma Satılan koruma

Nominal

Tek referans borçlu kredi temerrüt swapları - - 105,480 -

Endeks kredi temerrüt swapları - - - -

Toplam getiri swapları - - - -

Kredi opsiyonları - - - -

Diğer kredi türevleri - - - -

Toplam Nominal - - 105,480 -

Gerçeğe Uygun Değer (5,875)

Pozitif gerçeğe uygun değer(varlık) - - 390 -

Negatif gerçeğe uygun değer yükümlülük - - (6,265) -

Merkezi Karşı Tarafa olan riskler

Bulunmamaktadır.

IX. Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Açıklamalar

Banka menkul kıymetleştirme yapmadığından “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar

Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanması gereken ilgili tablolar ve açıklamalar verilmemiştir.

Page 63: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

58

X. Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar

Risk Ağırlıklı Tutar

Cari Dönem

Risk Ağırlıklı Tutar

Önceki Dönem

Dolaysız (peşin) ürünler

Faiz oranı riski (genel ve spesifik) 1,241,166 634,338

Hisse senedi riski (genel ve spesifik) - -

Kur riski 90,998 36,949

Emtia riski 24,048 12,000

Opsiyonlar

Basitleştirilmiş yaklaşım - -

Delta-plus metodu 63,363 23,438

Senaryo yaklaşımı - -

Menkul kıymetleştirme - -

Toplam 1,419,575 706,725

23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren

“Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve

ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. İlgili tebliğ uyarınca altı aylık dönemlerde verilmesi gereken tablolar,

Banka’nın piyasa riski hesaplamasında standart yaklaşım kullanıldığından, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla

sunulmamıştır.

Page 64: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

59

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

1.a) Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Kasa/Efektif 406,115 1,742,726 442,449 1,564,017

TCMB 461,874 12,189,469 1,516,100 12,032,184

Diğer - 92,983 - 106,302

Toplam 867,989 14,025,178 1,958,549 13,702,503

b) T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Vadesiz Serbest Hesap 434,259 - 1,478,914 -

Vadeli Serbest Hesap - 3,408,312 - 5,243,049

Vadeli Serbest Olmayan Hesap 27,615 8,781,157 37,186 6,789,135

Toplam 461,874 12,189,469 1,516,100 12,032,184

YP serbest tutar 3,408,312 TL (31 Aralık 2018: 5,243,049 TL), YP serbest olmayan tutar 8,781,157 TL

(31 Aralık 2018: 6,789,135 TL), TP serbest tutar 434,259 TL (31 Aralık 2018: 1,478,914 TL), TP serbest olmayan ise

27,615 TL (31 Aralık 2018: 37,186 TL) tutarında zorunlu karşılıktan oluşmaktadır. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla,

Türk parası zorunlu karşılık oranları Türk Lirası cinsinden mevduatlar ve diğer yükümlülüklerde vade yapısına göre

%1 ile %7 (31 Aralık 2018: %1.5 ile %8) aralığında, yabancı para zorunlu karşılık oranları mevduat ve diğer

yükümlülüklerde vade yapısına göre %5 ile %21 (31 Aralık 2018: %4 ile %20) aralığında belirlenmiştir.

2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler (net değerleriyle

gösterilmiştir):

a.1) Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin

bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

a.2) Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar: Yoktur (31

Aralık 2018: Yoktur).

Serbest depo olarak sınıflandırılan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar defter değeri

1,030,379 TL’dir (31 Aralık 2018: 527,894 TL).

3. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Vadeli İşlemler 278,306 12,791 458,840 10,370

Swap İşlemleri 1,007,832 144,981 1,812,191 186,750

Futures İşlemleri - - - -

Opsiyonlar 39,897 8,976 129,526 12,730

Diğer - - - 390

Toplam 1,326,035 166,748 2,400,557 210,240

Page 65: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

60

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

4. Bankalara ilişkin bilgiler:

a) Bankalara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Bankalar

Yurtiçi 1,202,813 46,093 800,909 98

Yurtdışı 52,173 3,417,031 82,122 3,035,307

Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - -

Toplam 1,254,986 3,463,124 883,031 3,035,405

5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

a.1) Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara

ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - -

Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ. 475,873 - 266,235 -

Diğer - - - -

Toplam 475,873 - 266,235 -

a.2) Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara

ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Devlet Tahvili 72,084 339,504 64,511 -

Hazine Bonosu - - - -

Diğer Borçlanma Senetleri - - - -

Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar - - - -

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - -

Diğer - - - -

Toplam 72,084 339,504 64,511 -

Serbest depo olarak sınıflandırılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

içindeki borçlanma senetleri ile hisse senetlerinin defter değeri 2,360,191 TL (31 Aralık 2018: 2,960,611 TL)’dir

b.1) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri 3,242,042 3,285,747

Borsada İşlem Gören 3,222,814 3,265,711

Borsada İşlem Görmeyen 19,228 20,036

Hisse Senetleri 5,610 5,610

Borsada İşlem Gören - -

Borsada İşlem Görmeyen 5,610 5,610

Değer Azalma Karşılığı (-) - -

Toplam 3,247,652 3,291,357

Page 66: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

61

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar:

a) Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler 52,756 462,527 19,520 260,569

Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler 52,756 462,527 19,520 260,569

Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler - - - -

Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler - - - -

Banka Mensuplarına Verilen Krediler 110,876 - 108,259 -

Toplam 163,632 462,527 127,779 260,569

b) Standart Nitelikli ve Yakın İzlemedeki krediler ile yeniden yapılandırılan Yakın İzlemedeki kredilere ilişkin

bilgiler:

Nakdi Krediler

Standart

Nitelikli

Krediler

Yakın İzlemedeki Krediler

Yeniden

Yapılandırma

Kapsamında Yer

Almayanlar

Yeniden Yapılandırılanlar

Sözleşme

Koşullarında

Değişiklik

Yeniden

Finansman

İhtisas Dışı Krediler 54,923,548 7,742,381 307,364 2,179,622

İşletme Kredileri 4,458,827 975,160 127,601 754,063

İhracat Kredileri 7,789,200 354,919 4,983 148,369

İthalat Kredileri - - - -

Mali Kesime Verilen Krediler 1,588,797 - - -

Tüketici Kredileri 10,743,014 2,669,801 1,995 111,526

Kredi Kartları 3,798,175 722,744 65,137 -

Diğer 26,545,535 3,019,757 107,648 1,165,664

İhtisas Kredileri - - - -

Diğer Alacaklar - - - -

Toplam 54,923,548 7,742,381 307,364 2,179,622

Cari Dönem Önceki Dönem

Standart Nitelikli

Krediler

Yakın İzlemedeki

Krediler

Standart Nitelikli

Krediler

Yakın İzlemedeki

Krediler

12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı 334,698 - 355,390 -

Kredi Riskinde Önemli Artış - 913,971 - 836,214

Toplam 334,698 913,971 355,390 836,214

Page 67: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

62

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)

c) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun

Vadeli

Toplam

Tüketici Kredileri-TP 403,040 12,432,344 12,835,384

Konut Kredisi 2,189 5,381,812 5,384,001

Taşıt Kredisi 8,575 386,672 395,247

İhtiyaç Kredisi 392,276 6,663,860 7,056,136

Diğer - - -

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli - 21,401 21,401

Konut Kredisi - 21,401 21,401

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - - -

Diğer - - -

Tüketici Kredileri-YP (**) - 32,489 32,489

Konut Kredisi - 6,591 6,591

Taşıt Kredisi - 5,234 5,234

İhtiyaç Kredisi - 20,664 20,664

Diğer - - -

Bireysel Kredi Kartları-TP 2,972,028 57,504 3,029,532

Taksitli 910,039 57,504 967,543

Taksitsiz 2,061,989 - 2,061,989

Bireysel Kredi Kartları-YP 12,746 - 12,746

Taksitli - - -

Taksitsiz 12,746 - 12,746

Personel Kredileri-TP 7,705 65,480 73,185

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi 7,705 65,480 73,185

Diğer - - -

Personel Kredileri-Dövize Endeksli - - -

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - - -

Diğer - - -

Personel Kredileri-YP - - -

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - - -

Diğer - - -

Personel Kredi Kartları-TP 32,923 94 33,017

Taksitli 11,103 94 11,197

Taksitsiz 21,820 - 21,820

Personel Kredi Kartları-YP 254 - 254

Taksitli - - -

Taksitsiz 254 - 254

Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) (*) 561,299 - 561,299

Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) 2,578 - 2,578

Toplam 3,992,573 12,609,312 16,601,885

(*) Kredili mevduat hesabının 4,420 TL tutarındaki kısmı personele kullandırılan kredilerden oluşmaktadır.

(**) Yurtdışı şubeler aracılığı ile kullandırılan kredilerdir.

Page 68: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

63

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)

c) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Önceki Dönem

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun

Vadeli

Toplam

Tüketici Kredileri-TP 368,621 12,344,890 12,713,511

Konut Kredisi 1,514 5,971,254 5,972,768

Taşıt Kredisi 8,649 403,124 411,773

İhtiyaç Kredisi 358,458 5,970,512 6,328,970

Diğer - - -

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli - 21,184 21,184

Konut Kredisi - 21,172 21,172

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - 12 12

Diğer - - -

Tüketici Kredileri-YP (**) 12 36,064 36,076

Konut Kredisi - 6,992 6,992

Taşıt Kredisi - 6,639 6,639

İhtiyaç Kredisi 12 22,433 22,445

Diğer - - -

Bireysel Kredi Kartları-TP 2,681,027 43,729 2,724,756

Taksitli 807,930 43,729 851,659

Taksitsiz 1,873,097 - 1,873,097

Bireysel Kredi Kartları-YP 9,541 - 9,541

Taksitli - - -

Taksitsiz 9,541 - 9,541

Personel Kredileri-TP 7,220 62,445 69,665

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi 7,220 62,445 69,665

Diğer - - -

Personel Kredileri-Dövize Endeksli - - -

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - - -

Diğer - - -

Personel Kredileri-YP - - -

Konut Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi - - -

Diğer - - -

Personel Kredi Kartları-TP 32,513 82 32,595

Taksitli 10,064 82 10,146

Taksitsiz 22,449 - 22,449

Personel Kredi Kartları-YP 168 - 168

Taksitli - - -

Taksitsiz 168 - 168

Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) (*) 483,742 - 483,742

Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) 3,688 - 3,688

Toplam 3,586,532 12,508,394 16,094,926

(*) Kredili mevduat hesabının 5,831 TL tutarındaki kısmı personele kullandırılan kredilerden oluşmaktadır.

(**) Yurtdışı şubeler aracılığı ile kullandırılan kredilerdir.

Page 69: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

64

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)

d) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun

Vadeli

Toplam

Taksitli Ticari Kredileri-TP 1,039,526 10,976,474 12,016,000

İşyeri Kredisi 347 198,255 198,602

Taşıt Kredisi 22,290 582,037 604,327

İhtiyaç Kredisi 1,016,889 10,196,182 11,213,071

Diğer - - -

Taksitli Ticari Kredileri-Dövize Endeksli 317 525,843 526,160

İşyeri Kredisi 317 8,191 8,508

Taşıt Kredisi - 128,725 128,725

İhtiyaç Kredisi - 388,927 388,927

Diğer - - -

Taksitli Ticari Kredileri-YP 1,290 - 1,290

İşyeri Kredisi - - -

Taşıt Kredisi - - -

İhtiyaç Kredisi 1,290 - 1,290

Diğer - - -

Kurumsal Kredi Kartları-TP 1,507,682 - 1,507,682

Taksitli 392,767 - 392,767

Taksitsiz 1,114,915 - 1,114,915

Kurumsal Kredi Kartları-YP 2,825 - 2,825

Taksitli - - -

Taksitsiz 2,825 - 2,825

Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi) 1,107,915 - 1,107,915

Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi) - - -

Toplam 3,659,555 11,502,317 15,161,872

Önceki Dönem

Kısa Vadeli

Orta ve Uzun

Vadeli

Toplam

Taksitli Ticari Kredileri-TP 762,278 10,663,963 11,426,241

İşyeri Kredisi 97 254,815 254,912

Taşıt Kredisi 34,312 614,286 648,598

İhtiyaç Kredisi 727,869 9,794,862 10,522,731

Diğer - - -

Taksitli Ticari Kredileri-Dövize Endeksli 4,407 740,855 745,262

İşyeri Kredisi 2,031 10,297 12,328

Taşıt Kredisi 48 236,460 236,508

İhtiyaç Kredisi 2,328 494,098 496,426

Diğer - - -

Taksitli Ticari Kredileri-YP 236 - 236

İşyeri Kredisi - - -

Taşıt Kredisi 3 - 3

İhtiyaç Kredisi 233 - 233

Diğer - - -

Kurumsal Kredi Kartları-TP 1,488,228 - 1,488,228

Taksitli 389,791 - 389,791

Taksitsiz 1,098,437 - 1,098,437

Kurumsal Kredi Kartları-YP 2,289 - 2,289

Taksitli - - -

Taksitsiz 2,289 - 2,289

Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi) 1,277,559 - 1,277,559

Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi) - - -

Toplam 3,534,997 11,404,818 14,939,815

Page 70: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

65

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)

e) Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:

Cari Dönem Önceki Dönem

Yurtiçi Krediler 64,521,634 63,118,948

Yurtdışı Krediler 631,281 954,915

Toplam 65,152,915 64,073,863

f) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler 32,450 97,952

Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler - -

Toplam 32,450 97,952

g) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar veya temerrüt (Üçüncü Aşama) karşılıkları:

Cari Dönem Önceki Dönem

Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler İçin Ayrılanlar 320,124 329,331

Tahsili Şüpheli Krediler İçin Ayrılanlar 653,048 342,439

Zarar Niteliğindeki Krediler İçin Ayrılanlar 1,116,977 986,410

Toplam 2,090,149 1,658,180

h) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):

h.1) Donuk alacaklara ve yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil İmkanı

Sınırlı Krediler

Tahsili Şüpheli

Krediler

Zarar Niteliğindeki

Krediler

Cari Dönem

Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar 37,519 30,787 9,385

Yeniden Yapılandırılan Krediler 37,519 30,787 9,385

Önceki Dönem

Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar 26,606 15,968 6,684 Yeniden Yapılandırılan Krediler 26,606 15,968 6,684

h.2) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil İmkanı

Sınırlı Krediler

Tahsili Şüpheli

Krediler

Zarar Niteliğindeki

Krediler

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 699,709 670,305 1,404,730

Dönem İçinde İntikal (+) 1,237,833 95,994 129,780

Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+) - 1,216,272 513,484

Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) 1,216,272 513,484 -

Dönem İçinde Tahsilat (-) 99,473 142,471 151,892

Kayıttan düşülen (-) 4 18 107

Satılan (-) (*) 153 3,419 236,663

Kurumsal ve Ticari Krediler 113 3,295 140,948

Bireysel Krediler - - 50,488

Kredi Kartları 40 124 45,227

Diğer - - -

Dönem Sonu Bakiyesi 621,640 1,323,179 1,659,332

Karşılık (-) 320,124 653,048 1,116,977

Bilançodaki Net Bakiyesi 301,516 670,131 542,355

(*) Banka’nın donuk alacak portföyünün 240,235 TL tutarında ve 231,191 TL karşılık ayrılmış bölümü 12,401 TL bedelle 2019 yılı

içerisinde satılmış ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedelleri tahsil edilmiş söz konusu donuk alacaklar

kayıtlardan çıkarılmıştır.

Page 71: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

66

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

6. Kredilere ilişkin açıklamalar: (devamı)

h.3) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı

Krediler ve Diğer

Alacaklar

Tahsili Şüpheli

Krediler ve Diğer

Alacaklar

Zarar Niteliğindeki

Krediler ve Diğer

Alacaklar

30 Haziran 2019

Dönem Sonu Bakiyesi 48,726 42,595 240,360

Karşılık Tutarı (-) 26,285 25,212 201,589

Bilançodaki Net Bakiyesi 22,441 17,383 38,771

31 Aralık 2018

Dönem Sonu Bakiyesi 21,749 30,099 228,009

Karşılık Tutarı (-) 14,989 12,713 198,615

Bilançodaki Net Bakiyesi 6,760 17,386 29,394

h.4) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı

Krediler ve Diğer

Alacaklar

Tahsili Şüpheli

Krediler ve

Diğer Alacaklar

Zarar Niteliğindeki

Krediler ve Diğer

Alacaklar

Cari Dönem (Net)

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) 621,640 1,323,179 1,659,332

Karşılık Tutarı (-) 320,124 653,048 1,116,977

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) 301,516 670,131 542,355

Bankalar (Brüt) - - -

Karşılık Tutarı (-) - - -

Bankalar (Net) - - -

Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -

Karşılık Tutarı (-) - - -

Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) - - -

Önceki Dönem (Net)

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) 699,709 670,305 1,404,730

Karşılık Tutarı (-) 329,331 342,439 986,410

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) 370,378 327,866 418,320

Bankalar (Brüt) - - -

Karşılık Tutarı (-) - - -

Bankalar (Net) - - -

Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) - - -

Karşılık Tutarı (-) - - -

Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) - - -

h.5) Donuk alacaklar için hesaplanan faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkları ile bunların

karşılıklarına ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı

Krediler

Tahsili Şüpheli

Krediler

Zarar Niteliğindeki

Krediler

Cari Dönem (Net) 10,243 20,939 16,102

Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları 68,997 191,540 194,261

Karşılık Tutarı (-) 58,754 170,601 178,159

Önceki Dönem (Net) 13,322 18,468 5,838

Faiz Tahakkuk ve Reeskontları ile Değerleme Farkları 70,640 102,720 97,595

Karşılık Tutarı (-) 57,318 84,252 91,757

Page 72: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

67

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

7. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

a) a.1) Repo işlemlerine konu olan itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklar:

a.2) Teminata verilen/bloke edilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklar:

Serbest depo olarak sınıflandırılan itfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklar 2,729,706 TL

(31 Aralık 2018: 2,311,964 TL)’dir.

a.3) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Devlet Tahvili 4,190,035 2,792,080

Hazine Bonosu - - Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - Toplam 4,190,035 2,792,080

a.4) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Borçlanma Senetleri 4,190,035 2,792,080

Borsada İşlem Görenler 4,190,035 2,792,080

Borsada İşlem Görmeyenler - -

Değer Azalma Karşılığı (-) - -

Toplam 4,190,035 2,792,080

b.1) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden değerlenen finansal varlıkların yıl içindeki hareketleri:

Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Başındaki Değer 2,792,080 401,854

Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları - -

Yıl İçindeki Alımlar (*) (**) (***) 1,397,955 2,682,111

Satış ve İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar - (291,885)

Değer Azalışı Karşılığı (-) - -

Dönem Sonu Toplamı 4,190,035 2,792,080

(*) Cari dönemde Yatırım Ofisi tarafından takip edilen menkul kıymet portföyü kapatılarak, Banka yönetiminin iş modelinde

yaptığı değişiklikle birlikte Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’na devrolmuştur. Bu devir sırasında 291,603 TL

tutarındaki Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar’dan İtfa Edilmiş Maliyeti İle

Ölçülen Finansal Varlıklar’a sınıflanmıştır. Bu sınıflama sonrasında 20,141 TL menkul değer değerleme farkı

özkaynaklardan iptal edilmiştir.

(**) Bu satır reeskont tutarlarını da içermektedir.

(***) Önceki dönemde Banka, TFRS 9 standardına göre menkul kıymetlere ilişkin yönetim modelini yeniden gözden geçirmiş ve

daha önce satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış olan ve gerçeğe uygun değeri ile ölçülen 1,969,425 TL tutarındaki menkul

kıymetlerini, uygun yönetim modelinin nakit akışının tahsili olması nedeniyle, itfa edilmiş maliyeti ile değerlenen olarak

sınıflandırmıştır.

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - -

Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ. 1,108,641 108,070 - -

Toplam 1,108,641 108,070 - -

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - -

Bono, Tahvil ve Benzeri Men.Değ. 243,618 - 480,116 -

Diğer - - - -

Toplam 243,618 - 480,116 -

Page 73: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

68

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

8. İştirakler hesabına ilişkin bilgiler (Net):

a.1) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye Muhasebe

Standardı uyarınca konsolide edilmeyen iştirak varsa konsolide edilmeme sebepleri: Yoktur

(31 Aralık 2018: Yoktur).

a.2) Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

a.3) Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

a.4) Konsolide edilen iştiraklere ilişkin sektör bilgileri: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

a.5) Borsaya kote konsolide edilen iştirakler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

9. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):

a) Önemli büyüklükteki bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

Bağlı ortakların içsel sermaye yeterliliği değerlendirme yaklaşımı bulunmamaktadır.

TEB Faktoring

A.Ş.

TEB Yatırım

Menkul

Değerler A.Ş.

TEB Portföy

Yönetimi A.Ş.

Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer

tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye 30,000 28,794 6,860

Yedek akçeler 81,666 45,776 6,898

Dönem net kârı ile geçmiş yıllar kârı 29,521 40,280 4,420

TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazanç/kayıp - - (290)

Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-) 308 177 -

Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin

ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) 2,469 2,119 468

Çekirdek sermaye toplamı 138,410 112,554 17,420

Karşılıklar (2,389) - -

Özkaynak 136,021 112,554 17,420

b) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık varsa konsolide edilmeme sebepleri ve asgari sermaye yükümlülüğüne tabi

olmaları halinde söz konusu yükümlülüğe ulaşmak için ihtiyaç duydukları toplam özkaynak tutarı: Yoktur

(31 Aralık 2018: Yoktur).

c) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

d) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

d.1) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Unvanı

Adres (Şehir / Ülke)

Banka’nın Pay Oranı- Farklıysa Oy Oranı(%)

Banka Risk Grubu Pay Oranı (%)

1 TEB Faktoring A.Ş. İstanbul/Türkiye 100.00 - 2 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul/Türkiye 96.62 3.38 3 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. İstanbul/Türkiye 25.60 29.14

Yukarıdaki sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar:

Aktif Toplamı Özkaynak

Sabit Varlık Toplamı

Faiz Gelirleri

Menkul Değer Gelirleri

Cari Dönem Kâr/Zararı

Önceki Dönem Kâr/Zararı(*)

Gerçeğe Uygun Değer

1 1,695,268 141,187 2,289 105,058 - 18,483 17,595 - 2 189,132 114,850 3,204 25,051 - 15,420 15,184 - 3 25,027 17,888 749 2,074 78 2,078 1,838 -

(*) 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla BDDK için hazırlanan finansal tablolara göre düzenlenmiş tutarlardır.

Page 74: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

69

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

9. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): (devamı) d.2) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Başı Değeri 115,986 115,986 Dönem İçi Hareketler - -

Alışlar - - Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri - - Cari Yıl Payından Alınan Kar - - Satışlar - - Yeniden Değerleme Artışı - - Değer Azalma Karşılıkları - -

Dönem Sonu Değeri 115,986 115,986

Sermaye Taahhütleri - - Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%) - -

d.3) Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

Cari Dönem Önceki Dönem

Bankalar - - Sigorta Şirketleri - - Faktoring Şirketleri/TEB Faktoring A.Ş. 43,417 43,417 Leasing Şirketleri - - Finansman Şirketleri - - Diğer Mali Bağlı Ort./TEB Yatırım Men. Değ. A.Ş. 70,511 70,511 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 2,058 2,058

Toplam 115,986 115,986

d.4) Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

10. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin açıklamalar:

a) Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:

Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar (İş

Ortaklıkları)

Ana Ortaklık

Bankanın Payı

(%)

Grubun

Payı (%)

Dönen

Varlık

Duran

Varlık

Uzun Vadeli

Borç Gelir Gider

Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal

Taşıma ve Güvenlik

Hizmetleri A.Ş. 0.1 33.3 64,326 42,538 10,543 102,244 (84,773)

b) Konsolide edilmeyen birlikte kontrol edilen ortaklığın (iş ortaklığının) konsolide edilmeme nedenleri ile ana

ortaklık bankanın konsolide olmayan finansal tablolarında, birlikte kontrol edilen ortaklıkların (iş ortaklıklarının)

muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem:

Banka, %0.1 oranında sahipliği olan ancak diğer ortaklarının sahiplikleri ile birlikte oranı %33.3 olan Bantaş Nakit ve

Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. finansal tablolarında birlikte kontrol edilen ortaklık olarak

göstermekle birlikte, konsolide edebilmesi için gereken şartların oluşmaması nedeniyle finansal tablolarında maliyet

değeri ile taşımaktadır.

11. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net): Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

Page 75: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

70

I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

12. Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı - 13,261 - -

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 318,368 268 502,479 -

Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - -

Toplam 318,368 13,529 502,479 -

Gerçeğe uygun değer riskinden koruma muhasebesinin sonlandırılması durumunda, gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi kapsamında riskten korunma konusu finansal aracın etkin faiz yöntemi kullanılarak belirlenen defter değerinde yapılan her türlü düzeltme finansal aracın vadesine kadar kâr veya zarar aracılığıyla itfa edilir.

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla söz konusu gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesine ilişkin bilançoda izlenen toplam değerleme farkı negatif 140 TL’dir.

Banka’nın sonlandırmış olduğu nakit akış riskinden korunma işlemleri ile ilgili olarak, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar altında 20,576 TL (31 Aralık 2018: 24,658 TL) birikmiş değerleme farkları bulunmaktadır. Bu tutar Banka tarafından riskten korunma konusu kalemlerin kalan vadelerine yayılarak gelir tablosuna aktarılmaktadır.

13. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2018: Yoktur).

14. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Başı Maliyet 109,104 90,677

Dönem Başı Birikmiş Amortisman (-) - -

Net Defter Değeri 109,104 90,677

Açılış Bakiyesi 109,104 90,677

İktisap Edilenler 70,507 109,037

Elden Çıkarılanlar (-) 56,504 88,923

Değer Düşüşü (-) 3,756 1,687

Amortisman Bedeli (-) - -

Dönem Sonu Maliyet 119,351 109,104

Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-) - -

Kapanış Net Defter Değeri 119,351 109,104

Page 76: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

71

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

1. a) Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:

a.1) Cari Dönem:

Vadesiz

7 Gün

İhbarlı

1Aya

Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay

6 Ay-

1 Yıl

1 Yıl

ve Üstü

Birikimli

Mevduat Toplam

Tasarruf Mevduatı 2,268,128 - 10,380,097 10,468,687 337,774 92,684 157,084 - 23,704,454

Döviz Tevdiat Hesabı 7,758,261 - 7,703,333 14,911,804 143,554 84,142 108,275 - 30,709,369 Yurt içinde Yer. K. 7,200,721 - 7,392,254 14,400,942 127,738 46,547 94,084 - 29,262,286

Yurtdışında Yer.K. 557,540 - 311,079 510,862 15,816 37,595 14,191 - 1,447,083

Resmi Kur. Mevduatı 241,225 - 53,704 24,851 6,871 - - - 326,651 Tic. Kur. Mevduatı 3,069,136 - 2,581,853 2,644,648 126,608 101,822 195,230 - 8,719,297

Diğ. Kur. Mevduatı 141,409 - 37,149 414,899 26,973 148 469 - 621,047

Kıymetli Maden DH 626,122 - 34,957 633,809 31,970 161,722 - - 1,488,580

Bankalar Mevduatı 23,874 - 265,864 - - - - - 289,738

TCMB - - - - - - - - - Yurtiçi Bankalar 44 - - - - - - - 44

Yurtdışı Bankalar 23,830 - 265,864 - - - - - 289,694

Katılım Bankaları - - - - - - - - - Diğer - - - - - - - - -

Toplam 14,128,155 - 21,056,957 29,098,698 673,750 440,518 461,058 - 65,859,136

a.2) Önceki Dönem:

Vadesiz

7 Gün

İhbarlı

1Aya

Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay

6 Ay-

1 Yıl

1 Yıl

ve Üstü

Birikimli

Mevduat Toplam

Tasarruf Mevduatı 1,843,615 - 7,064,993 12,635,918 2,592,790 347,412 135,942 - 24,620,670

Döviz Tevdiat Hesabı 6,125,847 - 5,702,852 13,314,064 362,293 219,166 168,175 - 25,892,397 Yurt içinde Yer. K. 5,552,284 - 5,412,121 12,857,489 342,378 184,563 156,348 - 24,505,183

Yurtdışında Yer.K. 573,563 - 290,731 456,575 19,915 34,603 11,827 - 1,387,214

Resmi Kur. Mevduatı 336,258 - 60,453 70,442 29,249 - - - 496,402 Tic. Kur. Mevduatı 2,672,300 - 1,769,680 3,147,808 820,947 255,150 388,716 - 9,054,601

Diğ. Kur. Mevduatı 111,946 - 55,337 1,230,038 235,821 951,051 111,587 - 2,695,780

Kıymetli Maden DH 507,192 - 34,816 512,511 32,089 95,628 - - 1,182,236

Bankalar Mevduatı 47,697 - 227,383 - - - - - 275,080

TCMB - - - - - - - - - Yurtiçi Bankalar 21 - - - - - - - 21

Yurtdışı Bankalar 17,495 - 227,383 - - - - - 244,878

Katılım Bankaları 30,181 - - - - - - - 30,181 Diğer - - - - - - - - -

Toplam 11,644,855 - 14,915,514 30,910,781 4,073,189 1,868,407 804,420 - 64,217,166

b) Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:

b.1) Sigorta limitini aşan tutarlar:

i) Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin

bilgiler:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamında Bulunan(*) Sigorta Limitini Aşan(*)

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Tasarruf Mevduatı 12,182,067 11,576,580 11,120,188 12,344,862

Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH 4,955,235 3,449,885 14,103,584 11,524,532

Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H. 335,449 271,856 1,008,659 764,746

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar - - - -

Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar - - - -

Toplam 17,472,751 15,298,321 26,232,431 24,634,140

(*) BDDK’nın 1584 sayılı ve 23 Şubat 2005 tarihli yazısı uyarınca sigortaya tabi mevduat tutarına reeskontlar da dahil edilmiştir.

Page 77: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

72

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

b) Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler: (devamı)

b.1) Sigorta limitini aşan tutarlar: (devamı)

ii) Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:

Cari Dönem Önceki Dönem

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar 628,048 590,915

Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait

Mevduat ile Diğer Hesaplar 2,202,395 1,393,010

Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile

Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile

Diğer Hesaplar 55,464 58,066

26/09/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282’nci Maddesindeki Suçtan

Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar - -

Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan

Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat - -

2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:

a) Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Vadeli İşlemler 92,472 30,351 149,769 37,072

Swap İşlemleri 1,484,560 39,661 2,014,714 28,648

Futures İşlemleri - 91 - -

Opsiyonlar 26,683 5,326 134,174 5,119

Diğer - 6,265

Toplam 1,603,715 75,429 2,298,657 77,104

3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:

a) Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - -

Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 328,682 518,824 243,558 608,957

Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 9,782,025 - 10,913,648

Toplam 328,682 10,300,849 243,558 11,522,605

Banka’nın 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla dahil olduğu risk grubundan kullandığı kredilerin toplamı 4,111,212 TL

(31 Aralık 2018: 4,671,779 TL)’dir.

b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Kısa Vadeli 328,682 6,012,461 243,558 7,240,036

Orta ve Uzun Vadeli - 4,288,388 - 4,282,569

Toplam 328,682 10,300,849 243,558 11,522,605

4. İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Banka Bonoları 2,866,435 - 526,592 -

Tahviller - - - -

Toplam 2,866,435 - 526,592 -

Page 78: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

73

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

5. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu

aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları:

Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 700,945 TL (31 Aralık 2018: 1,806,383 TL) olup bilanço toplamının %10’unu

aşmamaktadır.

6. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (Net):

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan “TFRS 16 Kiralamalar” Standardı ile birlikte faaliyet kiralaması ile finansal

kiralama arasındaki fark ortadan kalkmış olup, kiralama işlemleri kiracılar tarafından yükümlülük olarak “Kiralama

İşlemlerinden Yükümlülükler” kalemi altında gösterilmeye başlanmıştır. TFRS 16'nın geçişine yönelik uygulama ve

etkiler Üçüncü Bölüm XXVI nolu dipnotta açıklanmıştır.

7. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 4,329 - - - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 786,619 10,171 384,325 4,857 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - -

Toplam 790,948 10,171 384,325 4,857

Gerçeğe uygun değer riskinden koruma muhasebesinin sonlandırılması durumunda, gerçeğe uygun değer riskinden

korunma muhasebesi kapsamında riskten korunma konusu finansal aracın etkin faiz yöntemi kullanılarak belirlenen defter

değerinde yapılan her türlü düzeltme finansal aracın vadesine kadar kâr veya zarar aracılığıyla itfa edilir. 30 Haziran 2019

tarihi itibarıyla söz konusu gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesine ilişkin bilançoda izlenen değerleme

farkı negatif 140 TL’dir.

Banka’nın sonlandırmış olduğu nakit akış riskinden korunma işlemleri ile ilgili olarak, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla

özkaynaklar altında 20,576 TL (31 Aralık 2018: 24,658 TL) birikmiş değerleme farkları bulunmaktadır. Bu tutar Banka

tarafından riskten korunma konusu kalemlerin kalan vadelerine yayılarak gelir tablosuna aktarılmaktadır.

8. Karşılıklara ilişkin açıklamalar:

a) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları: Bilançoda krediler kaleminden netleştirilerek gösterilen dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).

b) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen

zarar karşılıkları:

Cari Dönem Önceki Dönem

Birinci Aşama 50,228 50,741

İkinci Aşama 122,082 104,221

Üçüncü Aşama 49,469 47,697

Toplam 221,779 202,659

c) İzin, prim, sağlık ve kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:

Banka, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 31,074 TL (31 Aralık 2018: 12,744 TL) tutarındaki izin karşılığını,

182,194 TL (31 Aralık 2018: 173,020 TL) kıdem tazminatı karşılığını, 101,984 TL (31 Aralık 2018: 143,382 TL)

banka personeline ödenecek primlerle ilgili karşılığı finansal tablolarda “Çalışan Hakları Karşılığı” hesabına

yansıtmıştır.

Page 79: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

74

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

8. Karşılıklara ilişkin açıklamalar: (devamı)

d) Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Banka Aleyhine Açılan Davalar için Ayrılan Karşılık 49,568 65,111

Gayrinakdi Krediler için Ayrılan Karşılık 221,779 202,659

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Karşılığı 12,883 12,622

Diğer 45,200 50,594

Toplam 329,430 330,986

9. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:

a) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Ödenecek Kurumlar Vergisi 338,792 96,184

Menkul Sermaye İradı Vergisi 107,015 76,902

Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi 2,629 2,379

BSMV 64,161 73,128

Kambiyo Muameleleri Vergisi 3,302 39

Ödenecek Katma Değer Vergisi 807 4,712

Diğer (*) 20,440 20,192

Toplam 537,146 273,536

(*) Diğer kaleminin 17,940 TL (31 Aralık 2018: 16,820 TL) tutarındaki kısmı ücretlerden kesilen gelir vergisi 1,353 TL (31 Aralık 2018: 1,693 TL) tutarındaki kısmı da ödenecek damga vergisidir.

b) Primlere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Sosyal Sigorta Primleri-Personel 31,077 7,641

Sosyal Sigorta Primleri-İşveren 10,174 8,432

Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel - -

Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren - -

Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel - -

Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren - -

İşsizlik Sigortası-Personel 778 656

İşsizlik Sigortası-İşveren 1,276 1,073

Diğer - -

Toplam 43,305 17,802

c) Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar: 30 Haziran 2019 itibarıyla ertelenmiş vergi

borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: Yoktur).

Page 80: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

75

II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

10. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:

a) Ödenmiş sermayenin gösterimi:

Cari Dönem Önceki Dönem

Hisse Senedi Karşılığı 2,204,390 2,204,390

İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı - -

b) Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve

bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:

Sermaye Sistemi Ödenmiş Sermaye Tavan

Kayıtlı Sermaye Sistemi 2,204,390 -

c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler:

Yoktur.

d) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Yoktur.

e) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı

ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Yoktur.

f) Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler

dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, bankanın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:

Banka’nın farklı işkolları ve bunlara ait kanallar/ürünler/sektörler ile çeşitlendirilmiş, farklı projelerle desteklenmiş

gelirleri Banka için sürdürülebilir ve hareketliliği nispeten az bir karlılık doğurmaktadır. Ayrıca sürekli kontrol altında

tutulan faiz, kur ve likidite riskleri, çeşitli simülasyonlar ile test edilmekte, karlılığı yüksek seviyede etkileyebilecek

durumlara mahal verilmemektedir. Banka karlılığının kısa, orta ve uzun vadedeki gelişiminin tahmini, Bütçe Planlama

ve Performans Yönetimi tarafından detaylı takip edilmekte olup Aktif Pasif Komitesi başta olmak üzere tüm gerekli

organlara raporlanmaktadır. Sonuç olarak, cari ve gelecek dönemde Banka karlılığının özkaynaklara olumsuz bir etkisi

olmamış ve beklenmemektedir.

g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Bulunmamaktadır.

h) Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklardan (İş Ortaklıkları) - - - -

Değerleme Farkı (62,585) (1,515) (131,232) (8,323)

Kur Farkı - - - -

Toplam (62,585) (1,515) (131,232) (8,323)

Page 81: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

76

III. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

1. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:

a) Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:

Cari Dönem Önceki Dönem Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11,932,342 3,128,940

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 7,288,814 6,093,650

Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4,781,126 4,402,209

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2,026,232 1,681,617

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 55,368 54,955

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizm. İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 5,215 4,357

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - 603,610

Diğer Cayılamaz Taahhütler 414,687 107,073

Toplam 26,503,784 16,076,411

b) Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:

Banka bankacılık faaliyetleri kapsamında çeşitli taahhütler altına girmekte olup, bunlar kullandırma garantili kredi

taahhütleri, teminat mektupları, kabul kredileri ve akreditiflerden oluşmaktadır.

b.1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil

gayrinakdi krediler:

Cari Dönem Önceki Dönem Akreditifler 2,953,977 2,691,811

Banka kabul kredileri 21,797 34,672

Diğer garantiler 4,864,173 4,838,088

Diğer kefaletler 1,456,437 1,033,453

Toplam 9,296,384 8,598,024

b.2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:

Cari Dönem Önceki Dönem Kesin teminat mektupları 10,021,319 9,801,321

Avans teminat mektupları 1,731,156 1,681,247

Gümrüklere verilen teminat mektupları 539,615 519,302

Geçici teminat mektupları 452,427 386,289

Diğer teminat mektupları 1,761,825 1,684,317

Toplam 14,506,342 14,072,476

c) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

Cari Dönem Önceki Dönem Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler 1,761,825 1,684,317

Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli 197,210 268,524

Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli 1,564,615 1,415,793

Diğer Gayrinakdi Krediler 22,040,901 20,986,183

Toplam 23,802,726 22,670,500

Page 82: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

77

IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

1. Faiz Gelirlerine İlişkin Açıklamalar

a) Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Kredilerden Alınan Faizler (*)

Kısa Vadeli Kredilerden 2,457,653 186,596 1,763,905 111,781

Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2,539,838 142,154 2,220,520 158,169

Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 152,888 - 76,890 628

Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler - - - -

Toplam 5,150,379 328,750 4,061,315 270,578

(*) Nakdi kredilere ilişkin 91,991 TL (30 Haziran 2018: 52,109 TL) tutarında ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

a) Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

T.C. Merkez Bankasından - 17,473 - 5,918

Yurtiçi Bankalardan 44,051 589 59,703 1,429

Yurtdışı Bankalardan 12,356 41,791 5,159 9,001

Yurtdışı Merkez ve Şubelerden - - - -

Toplam 56,407 59,853 64,862 16,348

c) Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan

Finansal Varlıklar 58,889 10,405 58,649 6,657

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan

Finansal Varlıklar 137,579 20,798 186,234 2,450

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 262,528 12,673 165,477 -

Toplam 458,996 43,876 410,360 9,107

d) İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler 7,712 233

2. Faiz Giderlerine İlişkin Açıklamalar

a) Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (*):

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

Bankalara

T.C. Merkez Bankasına - - - -

Yurtiçi Bankalara 18,332 10,063 5,911 5,768

Yurtdışı Bankalara - 238,188 - 176,737

Yurtdışı Merkez ve Şubelere - - - -

Diğer Kuruluşlara - - - -

Toplam 18,332 248,251 5,911 182,505

(*) Nakdi kredilere ilişkin, 13,045 TL (30 Haziran 2019: 8,905 TL) tutarında ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.

b) İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler 1,699 1,151

Page 83: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

78

IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

2. Faiz Giderlerine İlişkin Açıklamalar (devamı)

c) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

TP YP TP YP

İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler 242,208 - 132,477 100

Toplam 242,208 - 132,477 100

d) Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:

Cari Dönem Vadeli Mevduat

Vadesiz Mevduat

1 Aya Kadar

3 Aya Kadar

6 Aya Kadar

1 Yıla Kadar

1 Yıldan Birikimli Mevduat Toplam Hesap Adı Uzun

Türk Parası Bankalar Mevduatı - 19,073 - - - - - 19,073 Tasarruf Mevduatı 9 809,871 1,143,277 113,578 29,656 14,263 - 2,110,654 Resmi Mevduat - 3,530 2,837 1,581 - - - 7,948 Ticari Mevduat 235 240,616 327,062 41,728 23,087 29,996 - 662,724 Diğer Mevduat - 4,031 116,484 12,330 73,974 4,828 - 211,647 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - -

Toplam 244 1,077,121 1,589,660 169,217 126,717 49,087 - 3,012,046

Yabancı Para Döviz Tevdiat Hesabı - 52,502 182,210 3,710 3,808 2,655 - 244,885 Bankalar Mevduatı - 6,913 - - - - - 6,913 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - - Kıymetli Maden - 328 6,649 386 2,338 - - 9,701

Toplam - 59,743 188,859 4,096 6,146 2,655 - 261,499 Genel Toplam 244 1,136,864 1,778,519 173,313 132,863 51,742 - 3,273,545

Önceki Dönem Vadeli Mevduat

Vadesiz Mevduat

1 Aya Kadar

3 Aya Kadar

6 Aya Kadar

1 Yıla Kadar

1 Yıldan Birikimli Mevduat Toplam Hesap Adı Uzun

Türk Parası Bankalar Mevduatı - 5,934 - - - - - 5,934 Tasarruf Mevduatı 9 293,961 943,693 45,854 6,760 1,648 - 1,291,925 Resmi Mevduat - 1,145 13,152 881 - - - 15,178 Ticari Mevduat 2 138,472 363,261 56,502 26,048 6,096 - 590,381 Diğer Mevduat - 2,425 44,263 22,481 157,250 9,801 - 236,220 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - -

Toplam 11 441,937 1,364,369 125,718 190,058 17,545 - 2,139,638 Yabancı Para Döviz Tevdiat Hesabı 5 32,388 211,942 3,038 1,108 1,283 - 249,764 Bankalar Mevduatı - 7,694 - - - - - 7,694 7 Gün İhbarlı Mevduat - - - - - - - - Kıymetli Maden - 185 3,703 338 960 - - 5,186

Toplam 5 40,267 215,645 3,376 2,068 1,283 - 262,644 Genel Toplam 16 482,204 1,580,014 129,094 192,126 18,828 - 2,402,282

Page 84: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

79

IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

3. Ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem

Kar 20,978,604 20,121,255

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 205,916 72,322

Türev Finansal İşlemlerden Kar (1) 10,109,379 7,505,623

Kambiyo İşlemlerinden Kar 10,663,309 12,543,310

Zarar (-) 21,151,090 20,445,907

Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 172,555 155,480

Türev Finansal İşlemlerden Zarar (1) 10,119,893 5,748,013

Kambiyo İşlemlerinden Zarar 10,858,642 14,542,414

(1) Riskten korunma amaçlı işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar 7,489 TL (30 Haziran 2018: 158,425 TL), türev finansal işlemlerden kar/zarar hesapları içerisinde kur değişimlerinden kaynaklanan 308,649 TL (30 Haziran 2018: 38,517 TL) tutarında net kambiyo geliri bulunmaktadır.

4. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:

Banka’nın diğer faaliyet gelirleri esas olarak müşterilerden tahsil edilen işlem maliyetlerinden ve aktif satışından elde edilen diğer gelirlerinden oluşmaktadır.

5. Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:

a) Beklenen Zarar Karşılıkları ve Diğer Karşılık Giderleri:

Cari Dönem Önceki Dönem

Beklenen Kredi Zarar Karşılıkları 705,879 382,687

12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) (25,472) 65,235

Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) 71,432 14,561

Temerrüt (Üçüncü Aşama) 659,919 302,891

Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılıkları - -

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar - -

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - -

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Değer Düşüş Karşılıkları - -

İştirakler - -

Bağlı Ortaklıklar - -

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - -

Diğer (450) 567

Toplam 705,429 383,254

6. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem

Kıdem Tazminatı Karşılığı (1) 9,173 10,456

Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - -

Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri 109,252 39,378

Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - -

Şerefiye Değer Düşüş Gideri - -

Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri 32,587 28,319

Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri - -

Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri 3,756 818

Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş

Giderleri - -

Diğer İşletme Giderleri 461,467 459,150

TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri (2) 28,337 118,738

Bakım ve Onarım Giderleri 11,619 9,511

Reklam ve İlan Giderleri 33,161 39,214

Diğer Giderler 388,350 291,687

Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar 7,218 754

Diğer (3) 150,250 109,616

Toplam 773,703 648,491

(1) Kıdem tazminatı karşılığı gideri finansal tabloda personel giderleri kaleminde yer almaktadır. (2) 30 Haziran 2018 tutarları tüm faaliyet kiralaması giderlerini ifade etmektedir. (3) Diğer faaliyet giderleri içerisinde 57,662 TL (30 Haziran 2018: 40,274 TL) tutarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ödenen primler ve

75,042 TL (30 Haziran 2018: 45,606 TL) tutarında ödenen diğer vergi ve harçlar yer almaktadır.

Page 85: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

80

IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı)

7. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama:

a) 30 Haziran 2019 itibarıyla sürdürülen faaliyetler cari vergi gideri 334,204 TL (30 Haziran 2018: 85,790 TL) ve

ertelenmiş vergi geliri 159,732 TL (30 Haziran 2018: 115,317 TL ertelenmiş vergi gideri) olup, cari dönemde

durdurulan faaliyetlerden dolayı hesaplanan cari vergi geliri/gideri yoktur (30 Haziran 2018: Yoktur).

b) Sürdürülen faaliyetlerden dolayı geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi

geliri 159,732 TL’dir (30 Haziran 2018: 115,317 TL ertelenmiş vergi gideri).

c) Vergi karşılığının mutabakatı:

Cari Dönem Önceki Dönem

Vergi öncesi kar 804,056 924,311

İlaveler 47,710 34,801

Kanunen kabul edilmeyen giderler 14,704 24,098

Farklı vergi oranının etkisi 33,006 10,703

İndirimler (59,443) (36,161)

Alınan kar payları (20,980) (16,408)

Diğer (38,463) (19,753)

Mali Kar/(Zarar) 792,323 922,951

Kurumlar vergisi oranı %22 %22

Hesaplanan Vergi 174,311 203,049

Önceki yıl vergi hesabı düzeltme etkisi 161 (1,942)

Vergi gideri 174,472 201,107

8. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:

a) Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının

açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı:

Yoktur (30 Haziran 2018: Yoktur).

b) Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki

dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi: Yoktur

(30 Haziran 2018: Yoktur).

c) Azınlık paylarına ait kâr/zarar: Yoktur (30 Haziran 2018: Yoktur).

9. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin

en az %20’sini oluşturan alt hesaplar:

Cari Dönem Önceki Dönem

Diğer alınan ücret ve komisyonlar

Kart ücret ve komisyonları 661,855 410,380

Dönemsel hizmet komisyonu 94,575 73,216

Sigorta komisyonları 81,612 78,401

Takas masraf karş., eft, swift, acente komisyonları 21,797 19,259

Havale komisyonları 20,685 12,270

Fon yönetim komisyonları 12,632 12,040

Muhabirlerden alınan ücret ve komisyonlar 2,193 1,765

İstihbarat ücret ve komisyonları 443 30,206

Diğer 117,310 130,879

Toplam 1,013,102 768,416

Diğer verilen ücret ve komisyonlar

Kart nedeniyle ödenen ücret ve komisyonlar 348,242 183,309

Muhabirlere verilen ücret ve komisyonlar 23,182 13,781

Takas masraf karş., eft, swift komisyonları 9,718 9,801

Diğer 49,093 44,345

Toplam 430,235 251,236

Page 86: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

81

V. Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklamalar

1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve

mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:

Önceki dönem bilgileri bilanço kalemleri 31 Aralık 2018, gelir/gider kalemleri ise 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla sunulmuştur.

a) Cari Dönem:

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)

Banka’nın Doğrudan ve

Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel

Kişiler Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler

Dönem Başı Bakiyesi 97,952 971 73,228 260,569 281,838 20,136

Dönem Sonu Bakiyesi 32,450 826 846,322 462,527 388,663 132,933

Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 7,712 20 23,246 1,042 6,033 806

Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Banka’nın doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 793,566 TL ve risk grubuna dahil olan diğer gerçek ve tüzel kişilerde de 388,157 TL tutarında “Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır. b) Önceki Dönem:

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)

Banka’nın Doğrudan ve

Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel

Kişiler Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi

Krediler Dönem Başı Bakiyesi 132,994 1,089 167,506 301,623 275,065 134,644

Dönem Sonu Bakiyesi 97,952 971 73,228 260,569 281,838 20,136

Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 233 32 4,141 416 2,245 132

Yukarıda belirtilen tutarlar içinde Banka’nın doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında 53,708 TL ve risk grubuna dahil olan diğer gerçek ve tüzel kişilerde de 279,827 TL tutarında “Bankalar” bakiyesi bulunmaktadır.

c) c.1) Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)

Banka’nın Doğrudan ve

Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel

Kişiler

Mevduat Cari

Dönem Önceki

Dönem Cari

Dönem Önceki

Dönem Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Dönem Başı 57,033 42,863 1,497,789 1,524,306 1,055,942 756,839

Dönem Sonu 54,651 57,033 1,937,339 1,497,789 1,157,536 1,055,942

Mevduat Faiz Gideri 1,699 1,151 41,359 36,932 54,232 31,556

c.2) Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:

Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu

İştirak, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen

Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)

Banka’nın Doğrudan ve

Dolaylı Ortakları

Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel

Kişiler

Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a

Yansıtılan İşlemler

Dönem Başı 34,685 - 28,512,967 35,229,756 1,210,586 655,880

Dönem Sonu - 34,685 29,930,097 28,512,967 913,846 1,210,586

Toplam Kâr/Zarar 1,052 913 737,992 256,294 (20,594) (21,798)

Riskten Korunma Amaçlı İşlemler

Dönem Başı - - 17,581,390 12,113,184 - -

Dönem Sonu - - 17,648,505 17,581,390 - -

Toplam Kâr/Zarar - - (442,628) 387,868 - -

d) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye toplam tutarı 24,195 TL (30 Haziran 2018: 21,411 TL)’dir.

Page 87: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

82

VI. Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklamalar

18 Temmuz 2019 tarihinde Jacques Roger Jean Marie Rinino yerine Denetim Komitesi Başkanlığı’na Nicolas de Baudinet

de Courcelles atanmıştır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke notunu "BB-" seviyesine

indirmesinin ardından, 19 Temmuz 2019 tarihinde Banka'nın Uzun Vadeli Yabancı Para, Uzun Vadeli Türk Parası ve

Destek notlarını bir not aşağı yönlü revize etmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Türk Parası notlarını teyit

etmiştir.

Banka’nın 22 Temmuz 2019 tarihinde 100,000 EUR nominal değerli, 10 yıl vadeli katkı sermaye niteliğine haiz

borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.

23 Temmuz 2019 tarihinde Banka tarafından, yurtdışı havale akımından kaynaklanan nakit akışına dayalı menkul kıymet

ihracına yönelik borçlanma programı çerçevesinde kurulan "Stichting TEB Diversified Payment Rights" ve "TEB

Diversified Payment Rights S.A." unvanlı şirketlerin tasfiye edilmesine yönelik yönetim kurulu karar alınmıştır.

25 Temmuz 2019 tarihinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından ING Portföy Yönetimi A.Ş.’nin tüm aktif ve

pasiflerinin bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun

155’inci ve 156’ncı maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine izin verilmesi talebinin Sermaye

Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

SINIRLI DENETİM RAPORU

I. Sınırlı Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar

Banka’nın kamuya açıklanan konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş olup, 31 Temmuz 2019 tarihli sınırlı denetim

raporu finansal tabloların önünde sunulmuştur.

II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar

Yoktur.

Page 88: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

83

YEDİNCİ BÖLÜM (*)

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin

Değerlendirmelerini İçeren Ara Dönem Faaliyet Raporu

A. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin

Değerlendirmeleri

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

2019’un ikinci çeyreğinde ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri, Japonya’da düzenlenen G-20 toplantıları

ve ABD Merkez Bankası (FED) açıklamaları takip edildi. G-20 zirvesinden olumlu mesajlar çıkması ve ABD-Çin ticaret

görüşmelerinde anlaşmazlıkları gidermeye yönelik atılan adımlar, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Öte yandan, küresel büyümede artan aşağı yönlü riskler, merkez bankalarının para politikası konusundaki tutumlarını

değiştirmesine neden oldu. ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2019 toplantısında, faiz artırımı konusunda “sabırlı”

davranacağı ifadesini toplantı metninden çıkarırken, Temmuz ayında faiz indirimi olabileceğinin sinyalini verdi. Avrupa

Merkez Bankası (ECB) başkanı Mario Draghi ise, Euro bölgesinde düşük seyreden enflasyon ve imalat verileri sonrası,

gerekli görüldüğünde parasal genişleme yapılabileceğini belirtti.

FED ve ECB’den yapılan açıklamalar, piyasalarda risk iştahının artmasına neden olurken, gelişmekte olan ülkeler bu

durumdan olumlu etkilendi. 2019’un ikinci çeyreğinde gelişmekte olan ülkelere 71.8 milyar dolar portföy girişi

gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde, iç talep koşullarındaki zayıflık, ithalat ve yatırımlardaki düşüş ile birlikte

%2.6 daraldı. Ödemeler dengesi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ilk çeyrekte ihracat geçen senenin aynı dönemine

göre %4.8 artarken, ithalat %20.2 düşüş gösterdi. İkinci çeyrekte ise ihracat performansı gerilerken (-%1.9), ithalattaki

düşüş hızı azaldı (-%17.5). İthalatta 2019 yılının ikinci çeyreğinde kısmi toparlanma görülse de, turizm gelirlerinin

devreye girmesiyle cari açık daralmaya devam etti. 2018 yılı Mayıs ayında 57.9 milyar dolar olan 12 aylık cari açık, 2019

yılı Mayıs’ında 2.4 milyar dolara geriledi.

2019’un ikinci çeyreğinde bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %20.5 artarken, bütçe gelirleri %14 artış

gösterdi. Mart ayında gerçekleşen yerel seçimler ve 23 Haziran’da yenilenen İstanbul yerel seçiminin de etkisiyle, bütçe

harcamalarında öngörülenden daha fazla artış gerçekleşti. Bunun sonucunda 2019’un ilk yarısında bütçe açığı Yeni

Ekonomi Programında belirlenen yıllık bütçe açığı hedefine (80.6 milyar TL) yakınsayarak 78.5 milyar TL oldu.

Seçim belirsizliğinin Haziran ayına kadar devam etmesi, TL’de değer kaybına yol açarken, CDS risk priminin artmasına

neden oldu. Mayıs 2019’da 521 baz puanı gören CDS, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Haziran sonu itibariyle 399 baz

puana geriledi. TL cinsi varlıklardan (bono ve hisse senedi) bu dönemde yabancı yatırımcı çıkışı gerçekleşti. Yılın ikinci

çeyreğinde devlet tahvillerinden 900 milyon dolarlık çıkış olurken, toplam portföy çıkışı yaklaşık 1 milyar dolar olarak

gerçekleşti. İlk çeyrekte net 5.1 milyar dolar döviz borçlanan (Eurobond) kamu, ikinci çeyrekte 1.25 milyar dolar net geri

ödeyici konumuna geçti.

Yılın ilk yarısında, ekonomik aktivitedeki yavaşlamayla birlikte temel ve çekirdek enflasyon artış hızında belirgin

yavaşlama görüldü. 2018 yılsonunda %20.35 düzeyinde olan yıllık enflasyon Haziran 2019 itibarıyla %15.72’ye geriledi.

Faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir iyileşme bekleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın %24

düzeyinde tuttuğu politika faizinde yılın ikinci yarısında indirime gidebileceği tahmin edilmektedir.

TEB, her zaman olduğu gibi, riskler ve fırsatlar barındıran, dalgalı bir seyir izleyen dönemlerde de sahip olduğu deneyim

ve bilgi birikimi ile karlı ve verimli büyüyebilmeyi ve tüm paydaşlarına değer yaratmayı hedeflemektedir.

Saygılarımla,

Yavuz Canevi

(*) Yedinci Bölüm’deki tutarlar aksi belirtilmedikçe tam TL tutarı ifade etmektedir.

Page 89: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

84

A. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin

Değerlendirmeleri (devamı)

Genel Müdür’ün Mesajı

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak

101.5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 629.6 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı

desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 64.4’ünü oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2019 yılının ilk yarısında toplam kredileri

65.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65.9 milyar TL

oldu. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları

9.8 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16.61

oranına ulaşan bankanın donuk alacak oranı yüzde 5.24 seviyesinde gerçekleşti.

TEB KOBİ Bankacılığı, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ihracat için tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzalanan iş birliği protokolüyle bir yıla kadar vadeli ihracat döviz

kredilerinde özel faiz avantajlarından yararlanabilen TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de avantajlı fiyatları

elde ediyor. TEB KOBİ Bankacılığı, ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin yanı sıra uzman dış ticaret

bilgilendirme eğitimleriyle ve pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleriyle firmaların yurtdışı pazarlarda rekabet

güçlerini artırmak üzere katkı sunuyor. Ayrıca iş birliği kapsamında, TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan

TEB’le Dış Ticaret Platformu’ndan (www.tebledisticaret.com) 2019 yılsonuna kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

TEB, Türk Lirası birikim yapan müşterilerine, “Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat” ve “Enflasyona Karşı

Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat” ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu. TEB, üç aydan başlayarak bir yıl

üzerine kadar vade seçenekleri sunulan mevduat ürünleriyle enflasyon üzerinde getiri imkânı sağlamak ve birikim

yapmak isteyen müşterilerine sunduğu alternatifleri bu ürünler ile genişletti. Küçük yatırımcının faydalanması için en az

giriş tutarı 10 bin TL olarak uygulanan ürünler özellikle TL mevduat sahipleri tarafından ilgiyle karşılandı.

TEB, tasarruflarını günlük olarak ve vadesi bozulmadan değerlendirmek isteyen yatırımcılara sunduğu Marifetli Hesap

ürününe yeni özellikler ekleyerek bu alanda farklı hizmetler sunmaya devam ediyor. “Marifetli Hesap ile herkes

biriktirebilir” teması artık 45+45 gün kampanyası ile farklılaşırken, bu kampanyaya dâhil olan tasarruf sahipleri “Hoş

geldin” dönemleri içerisinde diğer ürün kullanımlarını artırarak hem ikinci bir “Hoş geldin” dönemi elde ediyor hem de

bu dönemlerinde geçerli olan mevcut “Hoş geldin” faizlerine ilave getiri elde etme imkânı kazanıyor. Kullanıcılar

tarafından oldukça beğenilen bu özellik ile Marifetli Hesap büyümeye ve tasarruflarını artırmak isteyen müşterilerine

hizmet vermeye devam ediyor.

Finansal bilinci yüksek bir Türkiye için toplumun finansal okuryazarlık seviyesini tespit etmenin ve düzenli olarak bu

seviyeyi ölçmenin gerekli olduğundan hareketle TEB, toplumun finansal okuryazarlık konusunda kat ettiği mesafeyi

görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için altı yıldır Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle Finansal

Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyor. 2018 yılına ilişkin hazırlanan Endeks sonuçlarına göre ülkemizin Finansal

Okuryazarlık Endeki 61.5, Finansal Erişim Endeksi ise 47 olarak hesaplandı. 2018’de finansal hizmetlerin tüketiciler

tarafından kullanılma oranı yükselirken, hem kadınlarda hem de erkeklerde finansal okuryazarlık seviyesinin de arttığı

görülüyor. TEB, 2012’den bu yana tasarruf ve finansal okuryazarlığa odaklandığı Aile Akademisi çalışmalarıyla

toplumun her kesiminde tasarruf bilincinin yaygınlaşmasını ve finansal okuryazarlığın artmasını sağlamaya devam ediyor.

TEB, inovasyon kültürünü geliştirmeye, girişimciliği teşvik etmeye, inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya

yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıldır Girişim Bankacılığı ile özellikle gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik

eden çalışmalar yapan TEB, ‘geleceğin girişimcileri’ olan çocukların inovasyon merakından ve potansiyelinden aldığı

ilhamla maker hareketini Anadolu’ya yaymak üzere “Minik Maker’lar İş Başında” projesini hayata geçirdi.

TEB, “Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri!” sloganıyla iki yıl önce başlattığı ve 551 çocuğa ulaştığı

projeyle, yılın ilk yarısında 1000 çocuğa maker eğitimi verdi. Anadolu’daki çocukların büyük şehirlerde yaşayan

çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasının amaçlandığı proje kapsamında bu yıl, Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu,

Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars olmak üzere 10 ilde, devlet okullarında okuyan 8-12 yaşları arasındaki 1000

çocuk maker hareketiyle tanışarak inovasyon dünyasına adım attı.

Page 90: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

85

A. Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünün Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin

Değerlendirmeleri (devamı)

Genel Müdür’ün Mesajı (devamı)

Kadınların finansa, bilgiye, koçluğa, mentörlüğe ve pazara erişimlerini kolaylaştırmak için finansal ve finansal olmayan

hizmetler sunan TEB Kadın Bankacılığı, kadın patronlara sunduğu finansman çözümlerinin yanı sıra gelişim programları

ve işlerini büyütmeleri konusunda verdiği desteklerle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından verilen altın

ödülün sahibi oldu. TEB, dünya genelindeki yaklaşık 53 projeyi geride bırakarak ‘Çevresel ve Sosyal Yenilikçilik’

kategorisinde “Altın Ödül” e layık görüldü.

TEB, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde emekliler için hazırladığı kampanya ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine promosyon vermeyi sürdürdü. Avantajlı kampanyasıyla emekli

müşterilerine 1000 TL’ye varan promosyon vererek sektörde fark yaratan TEB, emekli müşterileri için özel müşteri

hizmeti hattı kurdu. Emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret

alınmıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkânı

sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde

yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca TEB, tavsiye ederek yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne

katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.

‘Danışman Banka’ anlayışıyla 14 yıldan bu yana KOBİ’leri destekleyen TEB, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi

ve KOBİ’lere özel 3 farklı masraf paketini hayata geçirdi. Mikro, Makro ve Dış Ticaret masraf paketleriyle KOBİ’ler,

yapacakları seçili işlemler için ayrı bir masraf ödemeden yıl boyunca işlem masraflarını daha avantajlı hale getirecek. Söz

konusu masraf paketlerinden cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler faydalanabilecek.

Saygılarımla,

Ümit Leblebici

Page 91: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

86

B. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30 Haziran 2019 itibarıyla; 2,204,390,000.00 TL Sermayede

Ortak Adı-Unvanı Payı Oranı

TEB Holding A.Ş. 1,212,414,500.002 % 55.0000

BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 518,342,498.520 % 23.5141

BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 467,879,148.835 % 21.2249

BNP Paribas SA 5,253,352.000 % 0.2383

Kocaeli Ticaret Odası 500,500.643 % 0.0227

Genel Toplam 2,204,390,000 % 100.00

C. Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

İsim Görev

Yavuz Canevi Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Akın Akbaygil Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Jean Paul Sabet Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Aşardağ Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkan Vekili

François Andre Jesualdo Benaroya Yönetim Kurulu Üyesi

Yvan L.A.M. De Cock Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Sabri Davaz Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Xavier Henri Jean Guilmineau Yönetim Kurulu Üyesi

Özden Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi

Jacques Roger Jean Marie Rinino Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı

Nicolas de Baudinet de Courcelles Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Leblebici Genel Müdür ve Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler

30 Haziran 2019 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu tarafından 106, Denetim Komitesi tarafından 24 karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.

Üst Yönetim

Genel Müdür ve Yardımcıları ve Bankadaki Sorumlulukları

İsim Görev

Ümit Leblebici Genel Müdür ve Görevli Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Mendi Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel ve Özel Bankacılık

Mustafa Aşkın Dolaştır Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

Dr. Nilsen Altıntaş Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları

Gökhan Özdil Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Krediler

Osman Durmuş Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel ve İşletme Kredileri

Melis Coşan Baban Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Baş Müşavirliği, Yönetim Kurulu Genel

Sekreteri

Mehmet Ali Cer Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri

Kubilay Güler Genel Müdür Yardımcısı, Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetleri

Akil Özçay Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Piyasalar

Ömer Abidin Yenidoğan Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yatırım Bankacılığı

Dr. Tuğrul Özbakan Genel Müdür Yardımcısı, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu

Gülümser Özgün Henden Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Ali İhsan Arıdaşır Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ Kredileri Ali Gökhan Cengiz Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ Bankacılığı

Nimet Elif Akpınar Grup Risk Yönetimi Başkanı

Hakan Tıraşın Teftiş Kurulu Başkanı

Birol Deper Uyum ve İç Kontrol Grup Başkanı, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi

Page 92: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

87

D. Dönem İçindeki Önemli Olaylar ve İşlemler

1 Ocak – 30 Haziran 2019 Dönemindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri:

1 Ocak – 30 Haziran 2019 döneminde ana sözleşmede değişiklik bulunmamaktadır.

Dönem İçindeki Önemli Olaylar ve İşlemler:

Banka’nın donuk alacak portföyünün 240,235 TL tutarında ve 231,191 TL karşılık ayrılmış bölümü 12,401 TL bedelle

2019 yılı içerisinde satılmış ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedelleri tahsil edilmiş söz konusu

donuk alacaklar kayıtlardan çıkarılmıştır.

Özet Finansal Bilgiler:

(milyon TL)

30 Haziran 2019

Konsolide Olmayan

Finansal Tablolar

31 Aralık 2018

Konsolide Olmayan

Finansal Tablolar

Krediler, Net 65,418 63,999

Krediler 65,153 64,074

Donuk Alacaklar 3,604 2,775

Beklenen Zarar Karşılıkları (3,339) (2,850)

Toplam Aktifler 101,549 96,997

Mevduat 65,859 64,217

Özsermaye 9,780 9,739

Net Kar (Önceki Dönem 30 Haziran 2018) 630 723

Özet Finansal Rasyolar:

30 Haziran 2019

Konsolide Olmayan

Finansal Tablolar

31 Aralık 2018

Konsolide Olmayan

Finansal Tablolar

Krediler / Toplam Aktifler %64.42 %65.98

Mevduat / Toplam Aktifler %64.85 %66.21

Özsermaye Karlılığı (Önceki Dönem 30 Haziran 2018) %13.48 %16.27

Takipteki Krediler Oranı %5.24 %4.15

Sermaye Yeterlilik Oranı %16.61 %16.93

Karşılama Oranı %57.99 %59.76

Page 93: TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - teb.com.tr · İstanbul, 31 Temmuz 2019 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 3 0 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

88

E. Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu ve Bu Notun İçeriği Hakkında

Bilgi (*)

Ülkemizde bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar açısında Bankamız en yüksek dereceyi alan bankalardan

biri olma özelliğini sürdürmektedir. 2019 II. Ara dönem sonu itibarıyla notlarımız aşağıdaki gibidir:

Moody’s Investor Services:

Temel Kredi Değerlendirmesi b3

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi b1

Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu B3

Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP

Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat Notu B1

Kısa Vadeli Türk Lirası Mevduat Notu NP

Görünüm Negatif

Fitch Ratings:

Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu

Uzun Vadeli BB-

Kısa Vadeli B

Görünüm Negatif

Türk Lirası İhraççı Temerrüt Notu

Uzun Vadeli BB

Kısa Vadeli B

Görünüm Negatif

Ulusal AA (tur)

Görünüm Durağan

Finansal Kapasite b+ (*) Söz konusu derecelendirmeler SPK tarafından yayımlanan “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yaptırılan derecelendirmeler kapsamında değildir.

F. Bağışlarımız

Bankamızca 1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 döneminde muhtelif kurum ve kuruluşlara, 169 kalemde cem’an 214,830 TL

bağışta bulunulmuştur.