thermomix tm31 · ohutusnõuded 5 thermomix tm31 on mõeldud kasutamiseks kodumajapi-damises ja...

of 44/44
THERMOMIX TM31 KASUTUSJUHEND Hoidke see edaspidiseks alles!

Post on 20-Sep-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • THERMOMIX TM31KASUTUSJUHEND Hoidke see edaspidiseks alles!

 • 3

  SISUKORD

  Ohutusnuded ................................................................................................ 5Tehnilised andmed ....................................................................................... 8Sissejuhatus/Klienditeenindus ................................................................. 9

  Teie Thermomix TM31 .................................................................................. 10

  Enne t alustamist ...................................................................................... 12Kuidas segamisnu igesti paigaldada .............................................................. 12Kuidas segamisnuga ra vtta ............................................................................ 13Kuidas segamisnuga paigaldada ........................................................................ 14

  Lisatarvikud .................................................................................................... 15Segamisnu, segamisnu alus ............................................................................ 15Segamisnu kaas, mtetops ............................................................................. 16Kuumutusanum .................................................................................................. 17Spaatel ................................................................................................................. 18Segamise abivahend (liblikas) ........................................................................ 19Varoma ................................................................................................................ 20Kuidas Varoma osi kombineerida ..................................................................... 20Kuidas Varomat igesti kasutada ....................................................................... 21Ttamine Varomaga ........................................................................................ 24

  T Thermomix TM31-ga ............................................................................ 25Thermomix TM31 tlepanek ............................................................................ 25Juhtpaneeli smbolite seletus .......................................................................... 26Mitme funktsiooniga nidik ............................................................................... 27Toidu kaalumine ja lisamine taaranupu abil ..................................................... 27Veel infot kaalumise kohta ................................................................................ 28Taimeri nupud ja taimeri nidik ........................................................................ 29

  Sisukord

 • 4 Sisukord

  Eelseadistatud aja kohandamine ...................................................................... 30Temperatuurinupud ja temperatuuri mrgutuled ........................................... 30Jkkuumuse mrgutuli .................................................................................... 31Tasane algus ........................................................................................................ 31Tasase kuumuse reiim ...................................................................................... 31Varoma temperatuurireiim ............................................................................. 32Kiiruse valikunupp ............................................................................................ 32rna segamise reiim ........................................................................................ 32Segamine ............................................................................................................ 32Mikserdamine/preestamine ............................................................................ 33Kuuma toidu segamine ...................................................................................... 33Turbonupp .......................................................................................................... 33Ttamine pripeva/vastupeva liikumisega ................................................ 34Taignareiim ...................................................................................................... 34

  Pidage meeles ................................................................................................. 35Ootereiim .......................................................................................................... 35Elektrooniline mootorikaitse ............................................................................ 35Esmakordne kasutamine ja suur koormus ....................................................... 35

  Puhastamine .................................................................................................. 36Kuidas segamisnu ja selle kaant puhastada ................................................... 36Kuidas puhastada segamisnuga ......................................................................... 37Kuidas puhastada Varomat ................................................................................. 37Kuidas puhastada phiseadet ........................................................................... 38Lisainfo puhastamise kohta .............................................................................. 38

  Mida pidada silmas oma retseptide puhul ............................................ 39Trkeotsing ..................................................................................................... 40iguslik teave .................................................................................................. 41Garantii/Klienditeenindus ........................................................................ 42

  SISUKORD

 • 5Ohutusnuded

  Thermomix TM31 on meldud kasutamiseks kodumajapi-damises ja muudes sarnastes kasutusvaldkondades. See vastab kige kaasaegsematele ohutusstandar ditele. Teie enda ohutuse huvides palume Teil kes olev kasutusju-hendi enne Thermomix TM31 esmakordset kasutamist hoolikalt lbi lugeda ning prata alljrgnevale erilist thelepanu. Hoidke kasutusjuhend alles, kuna vite seda tulevikus vajada. Kesolev kasutusjuhend kuulub Thermomix TM31 juurde. Kui annate seadme kellelegi teisele kasutada, andke alati kaasa ka kesolev kasutusjuhend. Thermomix TM31 ei ole meldud kasutamiseks isikute poolt (lapsed kaasa arvatud), kelle fsilised, tunnetus- vi vaimsed vimed on piiratud vi kellel napib kogemust ja teadmisi, vlja arvatud juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutava isiku jrele valve all ja neile on seadme kasutamist petatud. Lapsi tuleks valvata, et nad seadmega ei mngiks.

  Thermomix TM31 vastab selle riigi ohutusstandarditele, kus see Vorwerki volitatud organisatsiooni poolt mdi. Vastavust kohalikele standarditele ei ole vimalik tagada, kui Thermomix TM31 kasutatakse mnes teises riigis. Seetttu ei vta Vorwerk sellest tulenevate kahjude eest endale mingit vastutust.

  Elektrilgi oht

  Enne puhastamist ja siis, kui Te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, hendage seade alati toitevrgust lahti.

  rge kastke seadet Thermomix TM31 vette ega puhastage seda ohtra veega. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi. Korpuse sisse ei tohi sattuda vett ega mustust.

  Kontrollige regulaarselt, et seade ega selle lisatarvikud, kaasa arvatud segamisnu ja toitejuhe, ei oleks kahjustatud. Kahjustatud osad vivad ohutust vhendada. Kahjustuste ilmnemise korral rge seadet kasutage ning prduge Vorwerki klienditeeninduse vi volitatud remonditkoja poole.

  Thermomix TM31 tohib remontida ainult Vorwerki vastutav klienditeenindus vi volitatud remondi-tkoda. See kehtib ka kahjustatud toitejuhtme korral, mille tohib asendada ainult Vorwerki klienditeenindus vi volitatud remonditkoda. Valesti tehtud remont vi asjatundmatu hooldus vivad olla kasutajale ohtlikud.

  Vigastusoht terava segamisnoa tttu

  rge puudutage segamisnoa terasid. Need on vga teravad. Kui nuga eemaldate vi tagasi kohale asetate, vtke kinni selle lemisest osast.

  OHUTUSNUDED

 • 6 Ohutusnuded

  Pletusoht kuumade toidupritsmete tttu

  Pange segamisnusse maksimaalselt 2 liitrit toitu. Jlgige segamisnul olevaid mdumrke. Kasutage Thermomix TM31 ainult koos segamisnu

  kaanetihendiga, mis on puhas ja korralikult paigaldatud. Kontrollige regulaarselt, et tihend ei oleks kahjustatud. Kahjustuse vi lekke korral vahetage tihend otsekohe. Tihendit tuleb vahetada vhemalt kord iga 2 aasta tagant.

  Avage segamisnu kaas alles siis, kui tdeldav toit enam ei liigu. See on eriti oluline juhul, kui kasutate suuremat kiirust kui kiirus 5.

  rge kunagi pdke segamisnu kaant juga avada. Avage segamisnu kaas alles siis, kui kiiruse valikunupp on avatud kaane asendis.

  rge kunagi kasutage turbonuppu ega tstke kiirust jrsult, kui ttlete kuuma toitu (temperatuur le 60C), eriti juhul, kui seda ei ole kuumutatud Thermomix TM31-s. Kuuma toidu ttlemisel rge mitte kunagi hoidke m-tetopsist kinni.

  Olge thelepanelik kuuma toiduga mber kies, seadme ttamise ajal vivad toidupritsmed segamisnu kaaneavast vlja pritsida. Katke ava mtetopsiga (kuid mitte hu-kindlalt), eriti kui ttlete kuuma toitu (nt moos, supp) kas keskmisel (36) vi suuremal kiirusel (710, turbo).

  Kuuma toidu ttlemisel (temperatuuriga le 60C) rge puudutage mtetopsi ega vajutage turbonuppu.

  rge kasutage Varoma temperatuurireiimi suure koguse toidu soojendamiseks ega keetmiseks.

  Varoma temperatuuri valimise ajal tohib seade ttada vaid vikesel kiirusel (2). Suurem kiirus vib phjustada kuuma toidu pritsimist vi ajada vedeliku vahule.

  Asetage Thermomix TM31 alati puhtale, kindlale, tasasele ja mitteketavale pinnale, eriti kui kasutate Varomat.

  Kontrollige, et Varoma oleks segamisnule ja seadmele igesti paigaldatud.

  Kuuma toidu segamisel kiirusel 4 ja seda letaval kiiru-sel ei tohi kiiruse valikullitit keerata asendisse AVA-TUD he liigutusega. Enne lliti keeramist asendisse AVATUD tuleb kigepealt liikuda vhemalt 3 sekundiks tasemele 1.

  Pletusoht kuuma auru ja kuuma kondenseerunud vee tttu

  Hoiduge kuuma auru eest, mis eraldub seadme t kigus Varoma kaanelt ja selle servadest.

  Vtke kinni ainult kepidemetest Varoma klgedel. rge kunagi kasutage Varomat ilma Varoma kaaneta. Varoma kaant kergitades hoidke seda nii, et te ei puutuks

  kokku auruga ega kaanelt tilkuva kuuma vedelikuga. Hoiduge kuuma auru eest, mis eraldub endiselt segamisnu

  kaaneavast, kui olete eemaldanud kogu Varoma. Kui kasutate Varomat, hoidke lapsed Thermomix TM31-st

  eemal ning hoiatage neid kuuma auru ja kuuma kondens-vee eest.

  Kontrollige, et segamisnu kaaneava ning mned Varoma anuma ja resti pilud jksid vabaks, muidu vib aur kuskilt ootamatult vlja paiskuda.

  Vigastusoht kokkupuutel kuumade osadega

  Hoidke seade alati laste keulatusest vljas ning hoiatage lapsi, et segamisnu ja Varoma t kigus kuumenevad.

  Vigastusoht nust vljatuleva klma toidu tttu (temperatuur alla 60C)

  Kui ttate Thermomix TM31-ga keskmisel (36) vi suurel (710) kiirusel vi vajutate klma toidu hakkimiseks vi preestamiseks turbonuppu, hoidke mtetopsi kindlalt paigal.

  OHUTUSNUDED

 • 7Ohutusnuded

  Vigastusoht, mis tuleneb lubamatute varuosade vi tarvikute kasutamisest

  Kasutage ainult Thermomix TM31-ga kaasas olevaid osi ja Vorwerk Thermomixi originaalvaruosi.

  rge kunagi kasutage Thermomix TM31 koos osade vi tarvikutega, mida ei ole tootnud Vorwerk Thermomix.

  Segamisnu kaaneava katmiseks kasutage ainult mtetopsi. rge katke segamisnu kaant rtiku vi muu sarnase esemega.

  Toidu segamiseks segamisnus kasutage ainult ohutus-kaelusega spaatlit. rge kunagi kasutage segamiseks lusikaid, kulpe vi muid segamisvahendeid. Need vivad prleva segamisnoa vahele kinni jda ja phjustada vigastusi.

  Lukustage segamisnu kaas, enne kui spaatli lbi sega-misnu kaaneava pistate.

  Vara kahjustamine

  Thermomix TM31 vib paigalt liikuda

  Asetage Thermomix TM31 puhtale, kindlale, tasasele ja mitteketavale pinnale nii, et see ei saaks libiseda. Pange Thermomix TM31 tpinna rest piisavalt kaugele, et seade ei saaks maha kukkuda. Taigna tegemisel vi toidu hakkimisel vib toit paigutuda segamisnu hte poolde, mis teatud tingimustes vib phjustada kogu seadme liikumist. Seega rge jtke ttavat seadet valveta, kuna see vib tpinnalt alla kukkuda.

  Kahjustuste oht

  Kuuma auru tttu: tagage Thermomix TM31 ja Varoma kohal (seinakappide ja -riiulite all) ja mber piisav ruum, et vltida kuuma auru poolt tekitatavaid kahjustusi.

  Vlise kuumusallika tttu: paigutage Thermomix TM31 vlistest kuumusallikatest, niteks radiaatoritest, pliidiplaadist, ahjust jne piisavalt kaugele. rge asetage Thermomixi ega selle toitejuhet hegi kuumusallika (nt elektripliit, pliidiplaat, ahi) peale, sest kui kuumusallikas kogemata sisse llitatakse, siis vib see seadme rikkuda.

  Toidu lekkimise tttu: kontrollige, et segamisnoa tihend oleks kinnitatud noa laagrile. Kui tihendit ei ole, vib segatav vi valmistatav toit vlja lekkida ja seadet kahjustada.

  Thermomix TM31 ebapiisava jahutuse tttu: kontrollige, et seadme kummalgi kljel paiknevad ventilatsiooniavad oleksid alati vabad rasvaprits metest, toidujkidest jms ning et avad ei oleks kaetud. Muidu vib seade kahjustada saada.

  Ebaige kasutamise tttu: kasutage Thermomix TM31 ainult vahelduvvooluga ning hendage seade ainult spet-sialisti poolt nuetekohaselt paigaldatud elektritoitevrku. Toitepinge ja sagedus peavad vastama andmesildil (phiseadme phja all) esitatule.

 • 8 Tehnilised andmed

  Vastavussmbol/vastavusmrk

  Mootor Hooldusvaba reluktantsmootor Vorwerk nimivimsusega 500 W. Kiirus sujuvalt reguleeritav: 10010200 pret minutis (rn segamine 40 p/min). Spetsiaalne kiirusreiim (muutuvreiim) taigna valmistamiseks. Elektrooniline mootorikaitse lekoormuse vltimiseks.

  Kuumutusssteem Vimsustarve 1000 W.lekuumenemiskaitse.

  Sisseehitatud kaal Mtevahemik: 5100 g tpsusega 5 g;1002000 g tpsusega 10 g (kuni 6 kg).

  Korpus Krgkvaliteetne plastmaterjal.

  Segamisnu Roostevaba teras, sisseehitatud kuumutusssteemi ja temperatuurianduriga.Maksimaalne mahutavus: 2 liitrit.

  Toide Ainult 220 240 V 50/60 Hz vahelduvvool.Maksimaalne vimsustarve 1500 W.Vljatmmatav toitejuhe, 1 m.

  Mtmed ja kaalThermomix TM31

  ilma Varoma-ta Varomakrgus 30,0 cm krgus 11,8 cmlaius 28,5 cm laius 38,5 cmsgavus 28,5 cm sgavus 27,5 cmkaal 6,3 kg kaal 0,8 kg

  TEHNILISED ANDMED

 • 9Sissejuhatus/Klienditeenindus

  Austatud klient! nnitleme Teid Thermomix TM31 valimise puhul! Thermomix TM31 tutvustuse kigus saite Thermomixi kiki eeliseid oma viie meelega kogeda ja proovida. Kogenud Thermomixi konsultant aitas Teil kiki funktsioone kohandada vastavalt Teie vajadustele. Nd ootate juba kindlasti pnevusega, et saaksite oma Thermomixi kasutama hakata. Maitsva ja tervis liku toidu valmistamine muutub kiireks ja lihtsaks. Sgi valmistamine Thermomixiga sstab Teile aega muudeks tegevusteks. Kasutusjuhend tutvustab Teile samm-sammult Teie uut Thermomixi. Palun lugege seda hoolikalt. Igal sammul mistate, et oleme seda krge kvaliteediga toodet vlja ttades silmas pidanud Teie huvisid ja vajadusi. Meie retseptide lihtne astmeline lesehitus vimaldab Teil valmistada kiki roogi ja toite, ilma et peaksite olema ekspertkokk. Soovime Teile, Teie perele ja spradele Thermomixiga palju rmu! Vorwerk Thermomix

  Kui Teil on ksimusi vi probleeme, palun vtke hendust:

  Teie Thermomix TM31 konsultant:

  Nimi: Telefon: Faks: Mobiiltelefon: E-post:

  Thermomixi klienditeenindus: vt lk 42.

  Vorwerk International Strecker & Co.Verenastrasse 398832 WollerauSwitzerland

  Muudes keeltes on kasutusjuhend saadaval aadressil www.thermomix.com

  Versioon: 20120816/230

  SISSEJUHATUS/KLIENDITEENINDUS

 • 1

  2

  5

  4

  3

  10 Teie Thermomix TM31

  TEIE THERMOMIX TM31

  Prast pakendi avamist kontrollige palun, et kik Thermomix TM31 osad oleksid olemas.Need on: Thermomix TM31 koos segamisnu ja kaanega. Kuumutusanum Segamise abivahend (liblikas) Mtetops Spaatel Varoma Retseptiraamat Kasutusjuhend

 • 6

  7

  8

  9

  10 11 12

  13

  14

  11Teie Thermomix TM31

  1 Phiseade

  2 Segamisnu

  3 Segamisnu alus

  4 Segamisnoa tihend

  5 Segamisnuga

  9 Segamisnu kaas

  10 Segamise abivahend (liblikas)

  11 Ohutuskaelusega spaatel

  12 Kuumutusanum

  13 Mtetops

  14 Segamisnu kaanetihend

  Varoma

  6 Varoma kaas

  7 Varoma rest

  8 Varoma anum

 • 1

  2

  3

  4

  12

  ENNE T ALUSTAMIST

  nnitleme Teid Thermomix TM31 ostu puhul!

  Enne Thermomix TM31 esmakordset kasutamist osalege tootetutvustusel, mille viib lbi kvalifitseeritud Thermomixi konsultant. ppige Thermomix TM31 kasutama.

  Enne t alustamist

  Asetage oma Thermomix TM31 puhtale, kindlale ja tasasele pinnale, nii et see ei libiseks. Hoidke Thermomix TM31 kgis kindlas kohas, et seda oleks mugav kasutada. Puhastage Thermomix TM31 enne esmakordset kasutamist phjalikult. Jrgige puhastuse peatkis antud juhiseid (lk 36).

  Kuidas segamisnu igesti paigaldada

  Enne segamisnu paigaldamist kontrollige alati, et kiiruse valikunupp on seatud asendisse 1 . Asetage seadmele segamisnu, kepide enda poole, ning lkake nu rnalt kohale 2 .

  Segamisnu on igesti paigaldatud, kui kepide on eespool, nagu nidatud pildil 2 ja nu ise on kindlalt seadmesse fikseeritud.Et segamisnu igesti sulgeda, vajutage segamisnu kaas lalt segamisnu peale 3 . Mrgis peab olema kepideme poole. Seejrel prake kaant pri-peva 4 ; kui kuulete seda paika klpsatamas, kontrollige, et kaas on lpuni kinni keeratud.Keerake kiiruse valikunupp suletud kaane asendisse , muidu Thermomix TM31 sisse ei llitu.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete ttturge kunagi pdke segamisnu kaant juga avada. Avage segamisnu kaas alles siis, kui kiiruse valikunupp on avatud kaane asendis .

  Enne t alustamist

 • 5

  6

  13Enne t alustamist

  Kuidas segamisnuga ra vtta

  Segamisnoa eemaldamiseks hoidke he kega kinni segamisnust, teise kega keerake segamisnu alust 30 vrra pripeva ja tmmake alus ra suunaga alla 5 . Hoides ettevaatlikult segamisnoa lemisest otsast, eemaldage nuga koos tihendiga 6 .

  ETTEVAATUSTVigastusoht terava segamisnoa ttturge puudutage segamisnoa terasid. Need on vga teravad. Kui nuga eemaldate vi tagasi kohale asetate, vtke kinni selle lemisest osast.

  OLULINE:Olge ettevaatlik, et segamisnuga seadmest kogemata vlja ei kukuks.

 • 3

  1

  2

  14

  ENNE T ALUSTAMIST

  Kuidas segamisnuga paigaldada

  Segamisnoa uuesti paigaldamiseks tehke noa eemaldamise sammud lbi vastupidises jrjekorras.

  Asetage segamisnuga tagasi segamisnusse 1 , lkates selle lbi kausi phjas oleva ava 2 .

  Nd paigaldage segamisnu alus altpoolt segamisnoale tagasi. he kega lkake segamisnuga lbi segamisnu phjas oleva ava. Teise kega hoidke segamisnu ja (samaaegselt) keerake segamisnu alust lukustamiseks 30 vastupeva 3 .

  MRKUSKahjustuste oht toidu lekkimise tttu Kontrollige, et segamisnoa tihend oleks kinnitatud noa laagrile. Kui tihendit eiole, vib segatav vi valmistatav toit vlja lekkida ja seadet kahjustada.

  Enne t alustamist

 • 4

  5

  6

  15Lisatarvikud

  Enne kui hakkate oma Thermomix TM31 kasutama, soovime Teile selle lisatarvikuid lhemalt tutvustada. Need annavad tendust hoolikalt lbimeldud disainist. Igal osa on nutikalt vlja ttatud ja on kasutatav mitmel otstarbel.

  Segamisnu

  Segamisnu sise- ja vliskljel on mrgid, mis nitavad tituvuse taset 4 . Iga mrgivahe vastab 0,5 liitrile. Segamisnu maksimaalne mahutavus on 2 liitrit 5 .

  Segamisnu alus

  Segamisnu alust 6 kasutatakse nus asetseva segamisnoa kinnitamiseks ja vabastamiseks. Kokkupandud segamisnu vib asetada mis tahes tpinnale. Selle alla ei ole tarvis panna kuumaalust.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete tttu Pange segamisnusse maksimaalselt 2 liitrit toitu. Jlgige segamisnul olevaid mdumrke.

  OLULINE:Segamisnu alust tuleb prata seni, kuni vimalik, ning kuni see lukustub. Kui phja korralikult ei kinnitata, vib tagajrjeks olla teiste Thermomixi osade kahjustus.

  2,0 liitrit

  1,5 liitrit

  1,0 liitrit

  0,5 liitrit

  Segamis-nu maksi-

  maalne mahutavus

  LISATARVIKUD

 • 1

  2

  16

  Segamisnu kaas

  Segamisnu kaant juga kasutatakse segamisnu sulge miseks. Ohutuskaalutlustel ei hakka Teie Thermomix TM31 tle enne, kui kaas on igesti paigaldatud ja lukustatud. rge kunagi proovige kaant avada, kui seade on lukustatud.

  Olge kaanetihendi paigaldamisega hoolikas. Pange kaas tpinnale, alumine pool leval, ning asetage tihend kaanele, lkates seda seni, kuni kuulete kolme kinnituse fikseerumise klpsu 1 . Tihend tagab, et vedelik vi valmistatav toit segamisnu ja kaane vahelt ei lekiks.

  Segamisnu kaant puhastades puhastage tihend eraldi.

  Mtetops

  Mtetopsil on mitu funktsiooni: see suleb kaaneava, et vltida kuumuse kadu ja segatava vi keedetava toidu vljumist ava kaudu.

  Mtetopsi saab kasutada toiduainete mtmiseks. reni tis mtetops mahutab 100 ml ning pooltis mtetops (keskel asuva thiseni) 50 ml.

  Asetage mtetops kaaneavale, nii et topsi ava on lespoole 2 .

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete tttuKasutage Thermomix TM31 ainult koos segamisnu kaanetihendiga, mis on puhas ja korralikult paigaldatud. Kontrollige regulaarselt, et tihend ei oleks kahjustatud. Kahjustuse vi lekke korral vahetage tihend otsekohe. Tihendit tuleb vahetada vhemalt kord iga 2 aasta tagant.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete tttu Olge thelepanelik kuuma toiduga mber kies, seadme ttamise ajal

  vivad toidupritsmed segamisnu kaaneavast vlja pritsida. Katke ava mtetopsiga (kuid mitte hukindlalt), eriti kui ttlete kuuma toitu (ntmoos, supp) kas keskmisel (36) vi suuremal kiirusel (710, turbo).

  rge katke segamisnu kaant rtiku vi muu sarnase esemega.

  LISATARVIKUD

  Lisatarvikud

 • 3

  4

  5

  6

  7

  17

  Ainult juhul, kui kasutate liblikat: asetage mtetops nii, et selle ava on allapoole.Kui soovite vedelikku lisada, ei ole vaja mtetopsi ra vtta. Valage vedelik lihtsalt kaanele. See niriseb jrkjrgult segamisnusse.

  Toiduainete lisamiseks lbi kaaneava tstke mtetops les ja pange ained segamisnusse.

  Kuumutusanum

  Thermomix TM31 kuumutusanum on valmistatud krgkvaliteetsest plastist. Nagu mtetopsil, on ka kuumutusanumal mitu funktsiooni: Puuvilja- ja juurviljamahla filtreerimine. Tkeldage ja preestage viljad

  Thermomix TM31-s, seejrel asetage kuumutusanum segamisnusse ja kasutage seda mahla vljavalamisel filtrina. Mahla valades kasutage kuumutusanuma kinnihoidmiseks spaatlit 3 .

  rnad toiduained nagu liha- vi kalapallid, mida ei saa segamisnus tervena valmistada, tuleb panna kuumutusanumasse. Seal saab neid hautada.

  Lisandite valmistamine (nt riis, kartulid).

  Kuumutusanuma eemaldamine on lihtne: asetage spaatli konks kuumutusanuma slku 4 ja tstke anum les 5 . Spaatli vib igal hetkel ra vtta. Kuumutusanuma phja kljes olevad jalad 6 vimaldavad mahlal anumas

  olevast toidust eralduda. Kui soovite vhendada vedeliku hulka toidus (nt tomatikastmes), asetage

  kuumutusanum 7 nu kaanele mtetopsi asemele.

  Lisatarvikud

 • 1

  2

  18

  Spaatel

  Spaatel 1 on veel ks nide Thermomixi nutikast disainist. Thermomix TM31 spaatel on ainus riist, mida vib kasutada toiduainete

  segamiseks segamisnus 2 . Lkake see lbi kaanes oleva ava nusse. Ohutuskaelus tagab, et segamisnuga spaatlit ei puutu. See thendab, et vite spaatlit kasutada tkeldamise, keetmise ja kuumutamise ajal.

  Spaatlit tuleb kasutada kogu toidu vlja kaapimiseks segamisnust. Spaatli ots on sellise kujuga, et mahub tpselt segamisnoa ja segamisnu seina vahele.

  Spaatlil on spetsiaalse kujuga ohutuskaelus, mis tagab, et see tpinnalt maha ei veere.

  Kui filtreerite puu- vi juurviljamahla, kasutage spaatlit kuumutusanuma paigal hoidmiseks.

  Kuumutusanuma eemaldamine spaatliga on imelihtne (vt lk 17, foto 4).

  ETTEVAATUSTVigastusoht, mis tuleneb lubamatute tarvikute kasutamisest Toidu segamiseks segamisnus kasutage ainult ohutuskaelusega spaatlit

  (Thermomix TM31-ga kaasas). Lukustage segamisnu kaas, enne kui spaatli lbi segamisnu kaaneava

  pistate. rge kunagi kasutage segamiseks lusikaid, kulpe vi muid segamisvahendeid.

  Need vivad prleva segamisnoa vahele kinni jda ja phjustada vigastusi.

  LISATARVIKUD

  Lisatarvikud

 • 3

  4

  5

  19

  Segamise abivahend (liblikas)

  Liblikas 3 (pildil paigaldatud segamisnoale) 4 aitab Teil saavutada parimat tulemust koore vi munavalge vahustamisel. See on ka tiuslik vahend kreemjate magustoitude ja jtisesegude valmis tamiseks.

  Kui keedate piima vi valmistate pudingit vi kastet, tagab liblikas toiduainete pideva liikumise. See hoiab ra toidu kinnijmise nu phja.

  Liblikat on lihtne paigaldada ja ra vtta: Paigaldage liblikas, nagu nidatud pildil 5 . Selle mar ots tagab lihtsa eemaldamise.Liblika eemaldamiseks vtke marast otsast kinni ja tmmake seadis mlemas suunas prates vlja.

  ETTEVAATUST Llitage kiirus sisse alles siis, kui liblikas on kohale asetatud. Kui liblikas on paigaldatud, rge valige suuremat kiirustaset kui 4. rge kunagi kasutage spaatlit, kui liblikas on paigaldatud. Kui segamisnuga ttab ja liblikas on paigaldatud, rge lisage toiduaineid,

  mis vivad liblikat kahjustada vi selle liikumist takistada.

  Lisatarvikud

 • 1

  2

  3

  20

  Varoma

  Varoma 1 Varoma koosneb kolmest osast 2 : Varoma anum (all) Varoma rest (keskel) Varoma kaas (peal)Kik osad on valmistatud krgkvaliteetsest toiduga sobivast plastist.

  Kuidas Varoma osi kombineerida

  Varomat vite kasutada kahes variandis:

  Variant 1:Varoma anum + Varoma rest ja kaas 2 .Kasutage seda varianti mitme erineva toidu valmis tamiseks korraga, nt juurviljad liha vi kalaga, vi suurema koguse he ja sama toidu tegemiseks, nt prmiklimbid.

  Variant 2:Varoma anum + Varoma kaas 3 .Kasutage seda varianti suure koguse he ja sama toidu valmistamiseks, nt juurviljad, kartulid, suur lihatkk vi vorstid.

  MRKUS Silitage Varomat alati nii, et selle kaas on suletud 1 . Kasutage Varomat ainult koos Thermomix TM31-ga (ei sobi kasutamiseks

  mikrolaineahjus, ahjus ega muudes seadmetes).

  ETTEVAATUSTPletusoht kuuma auru ja kuuma kondenseerunud vee ttturge kunagi kasutage Varomat ilma Varoma kaaneta.

  OLULINE:Kui Varoma kaas ei ole korralikult paigaldatud, pseb aur vlja ja Varomas olev toit ei valmi korralikult.

  LISATARVIKUD

  Lisatarvikud

 • 4

  5

  21

  Kuidas Varomat igesti kasutada

  Varoma on lisatarvik, mis on vlja ttatud Thermomix TM31 jaoks ning seda vib kasutada ainult koos Thermomixiga. Enne toidu aurutamist Varomaga peate oma Thermomix TM31 igesti seadistama.

  1. samm: Seadistage Thermomix TM31Paigaldage segamisnu. 30-minutiliseks aurutamiseks valage segamisnusse vhemalt 0,5 liitrit (500 g) vett. Kui kasutate aurutamisel ka kuumutusanumat, paigaldage kuumutusanum ning titke see toiduainete, nt kartulite vi riisiga. Sulgege segamisnu kaanega ning lukustage see.

  Huvitavama maitseelamuse saamiseks vite vee asemel kasutada juurviljapuljongit vi vee ja veini segu.

  2. samm: Varoma titminePange Varoma kaas oma tpinnale, alumine pool leval 4 , ning asetage Varoma anum selle peale see sobib tpselt soonde.Nd titke Varoma anum osaliselt toiduga 5 . Vaadake, et mned avad jksid vabaks, et aur saaks htlaselt levida. Kui Varomat tidate, pange pikemat valmimisaega nudev toit phja ja kiiremini valmiv toit selle peale. Varoma kaas, mis on Varoma anuma all, takistab pestud juurviljadest, kpsetest puuviljadest, toorest lihast vi kalast eralduva vedeliku tilkumist Teie tpinnale.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuuma auru ja kuuma kondenseerunud vee tttu Kontrollige, et segamisnu kaaneava ning mned Varoma anuma ja

  restipilud jksid vabaks, muidu vib aur kuskilt ootamatult vlja paiskuda. Kontrollige, et Varoma oleks segamisnule ja seadmele igesti

  paigaldatud.

  Lisatarvikud

 • 1

  2

  3

  22

  Kui kasutate Varoma resti, pange see Varoma anumasse. Kontrollige, et Varoma rest oleks paigaldatud otse ja vabalt. Seejrel asetage sinna toit 1 .Asetage Varoma segamisnu lukustatud kaanele (ilma mtetopsita) igetpidi nii, et see seal hsti istuks 2 .

  Asetage peale Varoma kaas. See peab asetsema vabalt ja olema tpselt paigas, nii et see Varoma korralikult sulgeb ning ei lase aurul vlja pseda.

  3. samm: Varomaga aurutamine 3Ainus, mida peate tegema, on juhtpaneelilt aja ja Varoma temperatuuri valimine. Aurutamine algab, kui keerate kiiruse valikunupu vikesele kiirusele ( 2). Taimer hakkab tle. Vesi vi veel phinev vedelik segamisnus kuumeneb le 100C, selle tulemusena tekib kuum aur. Aur tuseb lbi Thermomix TM31 segamisnu kaaneava Varomasse. Toit keedetakse kuumas aurus rnalt pehmeks. Palun pidage silmas, et Varoma maksimumtemperatuur vib ula-tuda kuni 120C, olenevalt sellest, milliseid toiduaineid kasutate (nt li).

  OLULINE:rge kunagi jtke mtetopsi segamisnu kaanele, kui kasutate Varomat. Kui Varoma kaas ei ole korralikult paigaldatud, ei j Varomasse piisavalt auru. See aeglustab toiduvalmistamise protsessi.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuuma auru ja kuuma kondenseerunud vee tttu Hoiduge kuuma auru eest, mis eraldub seadme t kigus Varoma

  kaanelt ja selle servadest. Kui kasutate Varomat, hoidke lapsed Thermomix TM31-st eemal ning

  hoiatage neid kuuma auru ja kuuma kondensvee eest.Pletusoht kuumade toidupritsmete tttu Varoma temperatuuri valimise ajal tohib seade ttada vaid viksel

  kiirusel ( 2). Suurem kiirus vib phjustada kuuma toidu pritsimist vi ajada vedeliku vahule.

  LISATARVIKUD

  Lisatarvikud

 • 4

  23

  Kui toiduained on valmis vi kui soovite kontrollida, kas need on valmis, keerake kiiruse valikunupp suletud vi avatud kaane asendisse ( / ). Varoma avamiseks kallutage Varoma kaant ettevaatlikult ettepoole, et aur saaks vljuda tagantpoolt 4 . Hoolitsege selle eest, et kondensvesi tilguks Varoma anumasse ja restile selleks hoidke Varoma kaant nende kohal. Seejrel vtke Varoma kaas ettevaatlikult ra ja asetage see tpinnale, alumine pool leval. Tstke Varoma anum koos restiga les ja oodake mni sekund, et kondenseerunud vesi tilguks segamisnu kaanele. Seejrel asetage Varoma anum ja alus Varoma kaanele.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuuma auru ja kuuma kondenseerunud vee tttu Vtke kinni ainult kepidemetest Varoma klgedel. Varoma kaant kergitades hoidke seda nii, et Te ei puutuks kokku auruga

  ega kaanelt tilkuva kuuma vedelikuga. Hoiduge kuuma auru eest, mis eraldub endiselt segamisnu kaaneavast,

  kui olete eemaldanud kogu Varoma.

  Lisatarvikud

 • 1

  24

  Ttamine Varomaga

  See kirjeldus selgitab, kui lihtne on Varoma kasu tamine. Jrgige alltoodud phireegleid Varoma kasutamiseks: Pange segamisnusse piisavalt vett.

  Varoma anuma phi ja rest on mlemad htlaselt kaetud vikeste avadega, mis tagavad htlase auru jagunemise Varomas. Toit tuleb alati paigutada nii, et vimalikult paljud avad jksid vabaks. Toidu vaba paigutus selle tavaliselt ka tagab.

  Te saate korraga valmistada erineva konsistentsi ja kvadusega toiduaineid. Asetage pikemat valmimisaega vajav toit phja ja kiiremini valmiv toit selle peale. Niteks asetage juurviljad Varoma anumasse ja kala Varoma restile.

  Juurviljad valmivad htlaselt, kui tkeldate need hesuurusteks tkkideks. Antud valmimisajad on ligikaudsed: valmimisaeg sltub toiduaine kvaliteedist, kpsusastmest ja palade suurusest ning samuti Teie maitse-eelistustest.

  Mrige Varoma anum ja rest rasvainega, et toiduained nagu liha, kala vi tainas sinna klge ei kinni ei jks.

  rge paksendage kastmeid ja suppe enne auru tamise lppu. Paksendajad vivad takistada auru htlast moodustumist segamisnus ning aeglustada kogu toiduvalmistamise protsessi.

  Vite ka Varoma kaane teistpidi prata ning kasutada seda Varoma anuma ja Varoma resti veekogurina 1 . Seda vib kasutada ka kandikuna, et serveerida toitu otse Varomast.

  OLULINE:30 minutit aurutamist nuab 0,5 liitrit (500 g) vett, iga lisanduva 15 minuti kohta lisada 250 g.

  LISATARVIKUD

  Lisatarvikud

 • 22

  25T Thermomix TM31-ga

  T THERMOMIX TM31-GA

  Leidke Thermomix TM31-le oma kgis algusest peale kindel koht, et see oleks vajadusel alati keprast.

  Thermomix TM31 tlepanek

  Tmmake elektrijuhe rnalt korpusest vlja ning hendage see seinakontakti. Saate ise valida, kui pikka juhet vajate, kuni 1 meetrini. Kui Te kogu juhtmepikkust ei vaja, hoitakse lejnud osa juhtmest Thermomix TM31 sees, et vltida ttuid juhtme-puntraid! Kontrollige, et juhe ei oleks pingul, muidu ei pruugi kaal korralikult ttada. rge asetage seadet juhtme peale, muidu ei asetse seade kindlal pinnal ning kaal ei ole tpne. Nd on seade tvalmis ja nidik nitab taimerireiimi 2 .

  Seadme sissellitamiseks vi ootereiimile viimiseks tuleb vajutada nuppu .

  Enne kui oma Thermomix TM31 kasutama hakkate, pange thele alljrgnevaid npuniteid, mis Teie elu lihtsamaks muudavad:

  Spetsiaalne ohutusseadis ei lase Thermomix TM31-l tle hakata, kui segamisnu ei ole korralikult paigaldatud vi kui kaas ei ole igesti lukustatud (kiiruse valikunupp on blokeeritud). Ohutusseadis takistab ka kaane avamist, kui seade ttab.

  MRKUSThermomix TM31 vib paigalt liikudaAsetage Thermomix TM31 puhtale, kindlale, tasasele ja mitteketavale pinnale, nii et see ei saaks libiseda. Pange Thermomix TM31 tpinna rest piisavalt kaugele, et seade ei saaks maha kukkuda.

  Kahjustuste oht kuuma auru tttuTagage Thermomix TM31 ja Varoma kohal (seinakappide ja -riiulite all) jamber piisav ruum, et vltida kuuma auru tekitatavaid kahjustusi.

 • 1

  26

  Elektrooniline kaal toimib temperatuurivahemikus 20C kuni +50C. Kui seade toimetati kohale talvel ja temperatuur vljas oli alla 20C, oodake, kuni Thermomix TM31 on saavutanud toatemperatuuri. Siis ttab sisseehitatud kaal veatult. Kui Te Thermomix TM31 pikema aja jooksul ei vaja, hendage see palun toitevrgust lahti, nagu teete enamiku elektriseadmetega (elektri sstmine, vt ka Ootereiim, lk 35).

  Juhtpaneeli smbolite seletus

  MRKUSKahjustuste oht Thermomix TM31 ebapiisava jahutuse tttu:kontrollige, et seadme kummalgi kljel paiknevad ventilatsiooni-avad 1 oleksid alati vabad rasvapritsmetest, toidujkidest jms ning et avad ei oleks kaetud. Muidu vib seade kahjustada saada.

  T THERMOMIX TM31-GA

  T Thermomix TM31-ga

  Taimeri nupud Taignareiimi nupp Suletud kaas Temperatuuri nupud Kaalu taaranupp Avatud kaas

  rna segamise reiim Pripeva/ Ootereiimi nupp vastupeva liikumise nupp

 • 2

  3

  4

  27

  Mitme funktsiooniga nidik

  Juhtpaneeli keskel paikneb digitaalne nidik.See nidik annab jrgmist infot: Kaalureiim Taimerireiim Valitud on ttamine vastupeva liikumisega Thermomix on taignareiimil

  Smboleid ja kuvatakse nitamaks, kas seade on taimeri- vi kaalureiimil. Ka kaht viimast treiimi nitavad vastavad smbolid ( vi ).

  Toidu kaalumine ja lisamine taaranupu abil

  Sisseehitatud kaal vimaldab Teil kaaluda kiki toiduaineid segamisnus ja Varomas. Palun jrgige alltoodud samme:

  1. samm: Paigaldage segamisnu. Nidikul on taimerinit 00:00 2 .

  2. samm: Vajutage taaranuppu. Oodake piiksuvat heli, prast seda on taimeri-nit 0.000 3 .

  3. samm: Pange sisse esimene toiduaine (max 2,0 kg) ning kontrollige kogust nidikult 4 .

  4. samm: Kui soovite lisada rohkem toiduaineid, vajutage uuesti taaranuppu ning lisage jrgmine.

  Korrake neid samme nii mitu korda kui vaja, maksimaalse kaaluni 6 kg. Kaalumisviga 2 kg kohta on +/30 g.

  OLULINE:Kui vajutate taaranuppu, rge toetuge ise Thermomixile ega asetage ka htegi eset selle vastu.

  T Thermomix TM31-ga

 • 1

  2

  28

  Veel infot kaalumise kohta

  Taarafunktsioon ttab vahemikus 5 g6,0 kg, kolme 2-kilose sammu kaupa. Kui kaalute ja lisate toiduaineid taarafunktsiooni abil, lisage neid alati aeglaselt, sest kaal vajab ige kaalu nitamiseks 23 sekundit.Kui eemaldate toiduaine segamisnust prast taaranupu vajutamist, ilmub nidikule pildil olev info 1 .

  Kui lisate toiduaineid taarafunktsiooni abil, rge korraga kunagi lisage rohkem kui 2,0 kg. Kui lisate korraga rohkem kui 2,0 kg, hakkab nidik vilkuma, viidates lekoormusele 2 .

  Vajutage taaranuppu alati enne kaalumist vi taarafunktsiooni kasutamist. See suurendab kaalu tpsust. Hoolitsege selle eest, et seade kaalumise ajal paigalt ei liiguks.

  Prast taaranupu vajutamist jb Thermomix kaalureiimi 5 minutiks, kui ei vajutata mnda muud nuppu ega ei prata kiiruse valikunuppu. 5 minuti mdudes llitub Thermomix tagasi taimerireiimile. Kui taaranuppu veelkord vajutada, algab 5-minutiline aeg otsast peale.

  Nidik kuvab Teile toiduainete kaalumise ja lisamise ajal vajalikku infot. Pidage meeles, et korraga vite lisada maksimaalselt 2,0 kg.

  T THERMOMIX TM31-GA

  T Thermomix TM31-ga

 • 3

  4

  29T Thermomix TM31-ga

  Taimeri nupud ja taimeri nidik

  Kui soovite toitu Thermomix TM31-s valmistada vi soojendada, jrgige alltoodud samme:

  1. samm: Valige aegKasutage taimerinuppe, et eelseadistada taeg, mis vib olla kuni 60 minutit 3 .Vajutage aja pikendamiseks + ja lhendamiseks . Vajutage nuppe lhidalt, et muuta aega sujuvalt. Aja kiireks pikendamiseks vajutage nuppu + ja hoidke seda all, nt 4 .

  Aja valimine:01 minutit tpsusega 1 sekund 110 minutit tpsusega 30 sekundit1060 minutit tpsusega 1 minut

  Kui nidikul on nullid, vite aja kohe 1 minuti peale seada, vajutades selleks lhidalt nuppu , siis ei pea Te aega pikendama 1-sekundiliste sammude kaupa.

  Edasi toimige eespool kirjeldatud viisil. Et seada kuvatav aeg 00:00 peale, vajutage mlemat nuppu korraga 3 .

  2. samm: Valige temperatuur (vt alates lk 30)Kui toit vajab soojendamist vi keetmist, valige sobiv temperatuur. Kui mitte, jtkake 3. sammuga.

  3 samm: Prake kiiruse valikunuppu (vt alates lk 32)Kui kiiruse valikunuppu on pratud, hakkab eelseadistatud aeg hesekundiliste sammude kaupa vhenema, judes lpuks 00:00-ni.Kui seade on klmalt segamise reiimis, llitub segamiskiirus peale eelseadistatud aja lbisaamist vlja. Helisignaal annab teada, et t on lpetatud.Kui seade on soojendamise vi keetmise reiimis, jtkab segamisnuga prast eelseadistatud aja mdumist aeglast prlemist rna segamise reiimis. Helisignaali vljallitamiseks keerake kiiruse valikunupp tagas / peale.

  OLULINE:Soojendamine ja keetmine on vimalikud ainult siis, kui aeg on eelnevalt seadistatud.

 • 1

  30

  Eelseadistatud aja kohandamine

  Eelseadistatud aega saab toiduvalmistamise kigus igal ajal muuta. Aja lhen-damiseks vajutage nuppu ning pikendamiseks nuppu +. Kui kiiruse valikunupp keeratakse / peale enne eelseadistatud aja mdumist, niteks selleks, et lisada toiduaineid, hakkab nidik vilkuma, nidates hetkel kehtivat aega, kuni keeratakse kiiruse valikunuppu. Toidu valmistamist saab seega lihtsalt jtkata. Kui soovite segamise enne eelseadistatud aja mdumist tiesti lpetada, vajutage mlemaid taimerinuppe heaegselt. See peatab nidiku vilkumise ning Te vite aja uuesti seada. Kui aega ei ole eelnevalt seadistatud ja kiiruse valikunupp on aktiivne, seiskub seade automaatselt prast maksimaalset 60-minutilist td.Selle aja mdumisel klab helisignaal.

  Temperatuurinupud ja temperatuuri mrgutuled

  Temperatuurinuppe saab kasutada temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 37100C. Igal nupul on vrviline mrgulamp 1 , mis vilgub, kui vastavat nuppu on vajutatud.

  37C ........................................................... = roheline50C ja 60C ................................................ = kollane70C ja 80C ................................................... = oran90C, 100C ja Varoma ................................ = punane

  Temperatuuri mrgutuled on meldud kasutaja teavi tamiseks. Kui eelnevalt seadistatud temperatuur on toidu valmistamise ajal saavutatud, lpetab mrgulamp vilkumise ning jb htlaselt plema. Mrgutuled nitavad temperatuuri, milleni on kuumu tamise kigus jutud. Niteks kui seatud on temperatuur 90C, hakkab vilkuma vastav tuli. Thermomixi kuumenemise kigus hakkavad ksteise jrel plema temperatuuride 37C, 50C, 60C, 70C ja 80C tuled, kuni saavutatakse 90C temperatuur. Sellest hetkest lpetab tuli vilkumise ja jb htlaselt plema. Temperatuuri mrgutuled nitavad vaid ligikaudseid vrtusi.

  Kui Te ei soovi toitu soojendada ega keeta, siis kontrollige alati, et kski vrviline mrgutuli ei vilguks. Llitage soojendamisfunktsioon vlja, vajutades nuppu . See aitab ra hoida soovimatut toiduainete kuumutamist segamisnus, kui aeg on eelnevalt seadistatud.

  T THERMOMIX TM31-GA

  T Thermomix TM31-ga

 • 2

  31T Thermomix TM31-ga

  Jkkuumuse mrgutuli

  Kui segamisnu asetatakse soojana tagasi seadmesse, nitab vastav tuli selle jktemperatuuri (ainult ks tuli pleb pidevalt, nt 2 , st jkkuumus 60C). Soojendamise, keetmise ja aurutamise temperatuuri ei saa seada, kui aeg ei ole eelnevalt seadistatud. Seega tehke alati nii: kigepealt seadke aeg, seejrel valige temperatuur ja siis kiirus.

  Tasane algus (le 60C)

  Kui vajutada turbonuppu vi aktiveerida kiiruse valikunupp ajal, kui segamisnu temperatuur on 60C vi le selle 2 , viivitab elektrooniline ssteem kiiruse tstmisega, mille abil vlditakse toidu nust vljatulemist. Tasane algus toimib ainult siis, kui toit on soojendatud vi valmistatud Thermomix TM31-s. Sellisel juhul saab temperatuuriandur tegelikku temperatuuri igesti mta ning juhtida tasast algust sellele vastavalt. Kui kasutate Thermomix TM31 sellise toidu ttlemiseks, mis ei ole seadmes soojendatud vi valmistatud (nt kastme valmistamine lihamahlast), tuleb kiirust suurendada aeglaselt ja jrkjrgult.

  Tasase kuumuse reiim

  Kiirused 2 ja 3 on meldud tasaseks kuumutamiseks. Kui need kiirused on valitud, tuseb temperatuur aeglaselt, mis vimaldab valmistada toitu tasasel kuumusel.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete ttturge kunagi kasutage turbonuppu ega tstke kiirust jrsult, kui ttlete kuuma toitu (temperatuur le 60C), eriti juhul, kui seda ei ole kuumutatud ThermomixTM31-s. Kuuma toidu ttlemisel rge mitte kunagi hoidke mtetopsist kinni.

 • 1

  2

  32

  Varoma temperatuurireiim

  Kui valitud on Varoma temperatuuriseadistus 1 , vib temperatuur kerkida kuni 120C (248F), olenevalt sellest, milliseid toiduaineid kasutate (nt li). 15 minuti jooksul aurustub Varoma temperatuuriseadistuse korral 250 g vett vi veel phinevat vedelikku. Seda temperatuuriseadistust kasutatakse toiduainete aurutamiseks (vt alates lk 21) ja lis pruunistamiseks.

  Kiiruse valikunupp

  Thermomix TM31 kivitamiseks keerake kiiruse valikunuppu. Vimalikud on jrgmised kiirused:

  rna segamise reiim

  rna segamise reiimi 2 saab valida kiiruse valikunupuga. Selle seadistuse korral segatakse toitu aeglaselt, samamoodi nagu Te ise toitu pannil iga natukese aja tagant segate. Kui see seadistus on valitud, siis toitu ei hakita ning suured tkid jvad alles.

  Segamine

  Mduka, leebe segamise jaoks kasutage viksemaid kiirusi 13. Viksemad kiirused sobivad oivaliselt maitsvate hautiste valmistamiseks!

  MRKUSrge kunagi kuumutage thja segamisnu.

  Nimetus Kiiruse tase Pret minutis

  rn segamine 40

  Segamine 13 100500

  Mikserdamine/preestamine

  410 110010200

  Turbo-mikserdamine Turbo 10200

  T THERMOMIX TM31-GA

  T Thermomix TM31-ga

 • 3

  4

  5

  6

  7

  3 Sek

  33T Thermomix TM31-ga

  Mikserdamine/preestamine

  Jmedaks, peeneks ja vga peeneks tkeldamiseks, mikserdamiseks ja prees-tamiseks kasutage kiirusevahemikku 410 3 .Liigutage kiiruse valikunupp alati aeglaselt soovitud asendisse, kusjuures mtetops peab olema paigaldatud. See takistab hakitava toidu vljapsemist.

  Kuuma toidu segamine

  Kuuma toidu segamisel vi preestamisel rge keerake kiiruse valikullitit segamise lpetamisel asendisse AVATUD he liigutusega. Kiiruse valikulliti tuleb alati keerata kigepealt asendisse 1 4 ja oodata 3 sekundit 5 ning alles seejrel viia valikulliti asendisse AVATUD 6 .

  Turbonupp

  Tks Thermomix TM31 maksimumkiirusel kasutage turbonuppu 7 . Turbo-funktsioon ttab ainult seni, kui seda nuppu vajutatakse ja all hoitakse. See on kasulik ka muutuvreiimil. Niteks kui soovite jmedalt tkeldada suure koguse toitu, vajutage turbonuppu 3 vi 4 korda (vajadusel korrake). Niimoodi tkeldatakse toit htlaselt. Turbofunktsioon on saadaval, kui kiiruse valiku-nupp on seatud asendisse vi kiirusele 4 vi sellest suuremale kiirusele. Kui kiiruse valikunupp on seatud asendisse , aktiveerub taimer. Turbofunktsioon ei ole saadaval, kui aktiivne on taignareiim .

  ETTEVAATUSTVigastusoht nust vljatuleva klma toidu tttu (temperatuur alla60C)Kui ttate ThermomixTM31-ga keskmisel (36) vi suurel (710) kiirusel vivajutate klma toidu hakkimiseks vi preestamiseks turbonuppu, hoidke mtetopsi kindlalt paigal.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuuma toidu pritsmete tagajrjelKuuma toidu segamisel kiirusel 4 ja seda letaval kiirusel ei tohi kiiruse valikullitit keerata asendisse AVATUD he liigutusega. Enne lliti keeramist asendisse AVATUD tuleb kigepealt liikuda vhemalt 3 sekundiks tasemele 1.

  ETTEVAATUSTPletusoht kuumade toidupritsmete ttturge kunagi kasutage turbonuppu ega tstke kiirust jrsult, kui ttlete kuuma toitu (temperatuur le 60C), eriti juhul, kui seda ei ole kuumutatud ThermomixTM31-s. Kuuma toidu ttlemisel rge mitte kunagi hoidke mtetopsist kinni.

 • 1

  2

  34

  Ttamine pripeva/vastupeva liikumisega

  Et muuta segamisnoa prlemissuund pripeva liikumiselt vastupeva liikumiseks, vajutage juhtpaneeli 1 nuppu . Nupu vajutamine on vimalik kigil kiirustel ja asendi korral. Vastupeva liikumisele viitab nidikul olev smbol . Vastupeva liikumise vljallitamiseks vajutage lihtsalt uuesti nuppu . Vastupeva liikumine on meldud sellise toidu rnaks segamiseks, mida ei soovita hakkida.

  Taignareiim

  Kasutage taignareiimi 2 tihke prmitaigna ja leivataigna valmistamiseks. Taignareiimi aktiveerimiseks seadke kiiruse valikunupp asendisse ja vajutage juhtpaneelil nuppu .

  See kivitab muutuvreiimi taigna htlaseks ttlemiseks segamisnus. Protsess imiteerib pagaritstuses kasutatavat stkumist, millega saavutatakse krge kvaliteediga taigen. Taignareiim on saadaval ainult siis, kui segamisnu on prast toiduvalmis-tamist jahtunud alla 60C. Kui temperatuur on krgem, klab helisignaal. Vltimaks leivataigna kogemata kuumutamist, blokeerib elektrooniline ssteem taignareiimi ajal kuumutamisssteemi, turbonupu ning pripeva/vastupeva liikumise nupu.

  MRKUSThermomix TM31 vib paigalt liikudaAsetage Thermomix TM31 puhtale, kindlale, tasasele ja mitteketavale pinnale, nii et see ei saaks libiseda. Pange Thermomix TM31 tpinna rest piisavalt kaugele, et seade ei saaks maha kukkuda. Taigna tegemisel vi toidu hakkimisel vib toit paigutuda segamisnu hte poolde, mis teatud tingimustes vib phjustada kogu seadme liikumist. Seega rge jtke ttavat seadet valveta, kuna see vib tpinnalt alla kukkuda.

  T THERMOMIX TM31-GA

  T Thermomix TM31-ga

 • 35Pidage meeles

  Ootereiim

  Kui Thermomix TM31 on toitevrku hendatud, kuid seda ei kasutata (kiiruse valikunupp on seatud asendisse ) llitub see umbes 15 minuti mdumisel automaatselt ootereiimile. Kirjad nidikul kustuvad. Seadme taas-kivitamiseks vajutage mis tahes nuppu juhtpaneelil. Thermomix TM31 llitamiseks ootereiimile vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 2 sekundit all, kuni nidikule ilmub OFF. Nd saab seadet taaskivitada ksnes nupu lhivajutusega. Ootereiimil on Thermomix TM31 voolutarve alla 1 W. Kui Te Thermomix TM31 pikema ajal jooksul ei kasuta, siis hendage see elektritoitevrgust lahti.

  Elektrooniline mootorikaitse

  Kik Thermomix TM31 kokaraamatu retseptid on vlja ttatud nii, et mootorikaitse ei rakendu, kui kiki juhiseid on jrgitud.Kuid isegi koguste letamisel on mootor kaitstud automaatse vljallitusfunktsiooniga. Sellisel juhul kuvatakse nidikul veateade LOAd. Kui mootor on seiskunud: keerake kiiruse valikunupp asendisse eemaldage seadmest segamisnu vhendage kausis olevat toiduainete kogust ja/vi lisage

  veidi vedelikku oodake umbes 5 minutit (mahajahtumise aeg) pange segamisnu tagasi taaskivitage Thermomix TM31 kiiruse valikunupu abil kui peale jahtumisaja mdumist kuvatakse endiselt

  veateade LOAd, prduge palun meie klienditeenindusse.

  Esmakordne kasutamine ja suur koormus

  Seadme esmakordsel kasutamisel vib see eritada lhna. Kui mootor peab toidu valmistamise kigus ttama suurel koormusel, vib see lisaks seadme automaatse vljallitumise vimalusele ka le kuumeneda ja lhna eritada. See on tiesti ohutu ning prast lalviidatud jahtumisaega on seade taas tielikult tkorras.

  PIDAGE MEELES

 • 1

  36 Puhastamine

  PUHASTAMINE

  Nagu kigi kgiseadmete ja lauanude korral, peate ka oma Thermomix TM31 kiki osi eriti segamisnuga, segamisnu, selle kaant ja kaane tihendit phjalikult puhastama enne esmakordset kasutust ja prast igat kasutuskorda.

  Kuidas segamisnu ja selle kaant puhastada

  Vtke segamisnu, segamisnuga, segamisnu kaas ja selle tihend ksteise kljest lahti (vt lk 13, 14, 16).

  Seejrel puhastage segamisnu (ilma segamisnoata) seest ja vljast 1 kas nudepesuvahendi, sooja vee ja pehme lapiga vi nudepesumasinas; segamisnuga, spaatlit, liblikat, kuumutamisanumat, mtetopsi, segamisnu kaant ja Varomat saab puhastada samamoodi. Kui toit on segamisnu klge kinni jnud, kasutage spetsiaalset roostevaba terase jaoks meldud puhastusvahendit.

  Kontrollige, et segamisnu alusel olevad kontaktid oleksid alati puhtad ja kuivad. Vajaduse korral phkige need le. Soovitame segamisnu puhastamise ajaks osadeks vtta, eriti kui pesete seda nudepesumasinas.

  ETTEVAATUSTVigastusoht terava segamisnoa ttturge puudutage segamisnoa terasid. Need on vga teravad. Kui nuga eemaldate vi tagasi kohale asetate, vtke kinni selle lemisest osast.

  OLULINE:rge kunagi kasutage puhastamiseks teravaid esemeid, sest need vivad kahjustada funktsio naalseid osi vi vhendada seadme ohutust.

 • 2

  3

  37Puhastamine

  Kuidas puhastada segamisnuga

  Segamisnoa puhastamiseks hoidke seda voolava vee all, nuga lespoole, nagu nidatud pildil 2 . Kasutage pesemiseks harja vi peske nuga nudepesumasinas.

  Pange segamisnu ja segamisnuga hoolikalt uuesti kokku (tihend kaasa arvatud).

  Kuidas puhastada Varomat

  Varoma puhastamiseks peske anum, rest ja kaas hoolikalt soojas vees, kuhu on lisatud nudepesuvahendit, vi nudepesumasinas.Kasutage puhastamiseks pehmet puhast lappi ja rna puhastusvahendit 3 . rge kasutage teravaid esemeid ega metallksna, kuna need tekitavad kriimustusi.

  OLULINE:rge jtke segamisnuga pikemaks ajaks nudepesuvette, kuna see vib kahjustada noa laagri tihendissteemi.

  OLULINE:Kik osad on nudepesumasinas pestavad. Asetage plastosad, eelkige just segamisnu kaas nudepesumasina lemisele restile, et need krge temperatuuri mjul ei deformeeruks.Mned toiduained, nagu karri, porgandimahl ja sidrunhappesisaldusega ained vivad tekitada plekke. Phkige sellised toiduained segamisnu kaanelt, selle tihendilt, spaatlilt, kuumutusanumalt ning kigilt Varoma osadelt vimalikult ruttu ra. Kik allesjnud plekid kaovad ajapikku. Need plekid ei mjuta kuidagi teie tervist ega seadme osade toimimist.

 • 1

  38

  Kuidas puhastada phiseadet

  hendage seade enne puhastamist toitevrgust lahti.

  Phkige phiseade puhtaks pehme niiske lapi ja rna puhastusvahendiga 1 . Kasutage vhe vett, et vltida niiskuse sattumist seadmesse.

  Lisainfo puhastamise kohta

  Mned plastosad vivad veidi vrvi muuta, kuid see ei mjuta kuidagi teie tervist ega nende seadme osade toimimist.

  Kui segamisnu, segamisnuga, segamisnu kaas ja mtetops on ainult pisut mrdunud, piisab sellest, kui viia lbi lhike segamisprotsess. Selleks pange segamisnusse umbes 1 liiter vett ja mned tilgad puhastusvahendit, valige 5. vi 6. kiirus ning vajutage mitu korda nuppu . Prast seda loputage need esemed phjalikult veega, vajadusel peske pehme lapiga.

  Et tagada hu juurdeps seadmele silitamise ajal, rge sulgege segamisnu mtetopsiga.

  HOIATUSElektrilgi oht Enne puhastamist ja siis, kui Te seadet pikema aja jooksul ei kasuta,

  hendage seade alati toitevrgust lahti. rge kastke seadet Thermomix TM31 vette ega puhastage seda ohtra

  veega. Kasutage puhastamiseks ainult niisket lappi. Korpuse sisse ei tohi sattuda vett ega mustust.

  PUHASTAMINE

  Puhastamine

 • 39Mida pidada silmas oma retseptide puhul

  MIDA PIDADA SILMAS OMA RETSEPTIDE PUHUL

  Kasutage orientiirina Thermomix TM31 kokaraamatus toodud retsepte. Meie retseptide lihtsalt mistetav astmeline lesehitus aitab Teil Thermomix TM31-ga ka oma retseptide jrgi toitu valmistada.

  Toiduainete lisamise kord

  Oma retseptide jrgi toitu valmistades pidage kinni vajalike sammude jrjekorrast.

  Toiduainete kaalumine

  Enne esimese aine kaalumist vajutage nuppu , kaal nitab 0.000. Lisage toiduaine. Thelepanu: rge kunagi letage segamisnu 2-liitrist maksimaalset mahutavust!

  Eelseadistamise jrjekord

  Parima tulemuse saavutate, kui jrgite alljrgnevates nidetes toodud jrjekorda. Aja eelseadistamine on vajalik, kui soovite toitu kuumutada. Kui segate rnu toiduaineid, kasutage vastupeva liikumise reiimi .

  Nide: rna ksitsemist vajava toidu valmistamine

  Seaded: 5 min/100C/ /kiirus 11 seadke taimer 5 minutile2 vajutage 100C temperatuurinuppu3 vajutage nuppu 4 keerake kiiruse valikunupp asendisse 1

  Nide: juurviljade tkeldamine

  Seaded: 7 sek/kiirus 51 seadke taimer 7 sekundile2 keerake kiiruse valikunupp asendisse 5

  Nide: taigna stkumine

  Seaded: 2 min/ / 1 seadke taimer 2 minutile2 keerake kiiruse valikunupp asendisse 3 vajutage nuppu

  Tkeldamine ja preestamine

  Kui toiduaineid tkeldate vi preestate, mrake alguses lhike aeg ja kontrollige tulemust. Kui soovitud tulemust ei saavutatud, pikendage aega.

  Kuumutamisajad

  Kuumutamisaeg sltub alljrgnevast:a kuumutatavate toiduainete algtemperatuuristb toiduainete kogusest, kaalust ja hulgast

  Thelepanu: rge kunagi letage segamisnu vi Varoma maksimaalset mahutavust!

  c valmistatava toidu soojusjuhtivusestd kuumuse tasemeste kiiruse tasemestf lisatarvikute kasutamisest (kas kasutatakse

  Varomat/kuumutusanumat vi mitte)

 • 40

  TRKEOTSING

  Viga: Lahendus:

  Seadet ei saa sisse llitada Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult toitevrku hendatud ning kas kaas on igesti lukustatud. Kontrollige, ega seade pole ikka veel ootereiimis.

  Seade ei kuumene Kontrollige, kas kuumutusaeg ja temperatuur on eelnevalt seadistatud.

  Seade peatub t kigus. Vaadake peatkki Elektrooniline mootorikaitse lk 35.

  Probleem kaaluga Kontrollige jrgmist: kui vajutate taaranuppu, rge toetuge ise Thermomixile ega asetage ka htegi eset selle vastu; juhe ei tohi pingul olla; Thermomixi jalad on puhtad; tpind on puhas, kindel ja tasane ega vngu; Thermomixi ei tohi tpinnal libistada.

  Veateated Veateadete korral saab seadme taaslhtestada jrgmiselt:

  Thermomix TM31 erifunktsioon kuvab vea phjuse nidikul. Kui nidikul on E.r, millele jrgneb kahekohaline number, prduge palun Vorwerki vastutava klienditeeninduse poole ja edastage veateade (nt E.r 53 = temperatuurianduri rike), kui probleem ei lahene seadme toitevrgust eemal-damise, taashendamise ja uuesti kivitamisega. Teate LOAd kohta vt lk 35.

  1 hendades seadme toitevrgust lahti: E.r 23, 28, 32, 38, 39, 70

  2 Keerates kiiruse valikunupu asendisse ja seejrel asendisse : E.r 22, 2427, 2931, 3437, 5169, OPEn, LOAd

  3 Ainult klienditeenindusse teatades: E.r 71, 72

  HOIATUSElektrilgi ohtKontrollige regulaarselt, et seade ja selle lisatarvikud, kaasa arvatud segamisnu ja toitejuhe, ei oleks kahjustatud. Kahjustatud osad vivad ohutust vhendada. Kahjustuste ilmnemise korral rge seadet kasutage ning prduge Vorwerki klienditeeninduse vi volitatud remonditkoja poole.

  Trkeotsing

 • 41iguslik teave/Autoriigus

  IGUSLIK TEAVE/AUTORIIGUS

  ELi riikides elavatele klientidele:

  Elektrilise vi elektroonilise toote omanikuna on Teil seadusega keelatud (vastavalt ELi 2003. aasta 27. jaanuari direktiivile 2002/96/E, elektri- ja elekt-roonikaseadmete jtmete kohta ja ELi liikmesriikides selle direktiivi levtmiseks kehtestatud siseriiklikele igusnormidele) utiliseerida seda toodet ja selle elektrilisi/elektroonilisi lisatarvikuid sorteerimata olmeprgina. Selle asemel peate kasutama tasuta tagastusvimalusi.

  Autoriigus

  Tekst, disain, fotod ja illustratsioonid: Vorwerk International Strecker & Co., veits. Kik igused kaitstud. Kesolevat vljaannet ei tohi ilma Vorwerk International Strecker & Co. eelneva loata osaliselt ega tervikuna reprodutseerida, hoida saadaval otsingussteemis, edastada ega levitada mis tahes kujul vi vahenditega, ei elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokoopiana, helisalvestisena ega muul moel.

  Juhised USA turu kohta

  Palun pange thele, et kesoleval ajal toodab, turundab, mb ja turustab seadet Thermomix TM31 (Seade) ainult Vorwerk International Strecker & Co. (Vorwerk).

  Seade ei ole vlja ttatud/konstrueeritud USA turu jaoks, seda ei ole USA turu jaoks heaks kiidetud ega USA turule lubatud. Seega ei m ega reklaami Seadet USAs teadlikult mis tahes viisil ei Vorwerk ega kski volitatud kolmas osapool ning samuti ei paku USAs Seadme kliendi-teenindust ei Vorwerk ega kski volitatud kolmas osapool.

  Vorwerk ei kanna mitte mingil viisil mingit vastutust mis tahes kahjude ja/vi kahjumi eest (sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes otseste, kaudsete, spetsiifiliste, etten-gematute kahjude, trahvide, tegevusest tulenevate kahjude vi kahjumi eest, saamata jnud tulu vi kaotatud kibe eest ega kahjustuste, vigastuste vi surmaga seotud kahjude eest), mis tulenevad vi on phjustatud Seadme kasuta-misest USAs vi on sellega seotud vi selle tagajrjeks (sh kahju ja/vi kahjum USAs kasutatava teistsuguse elektripinge tttu). Isikud, kes Seadet USAs kasutavad, teevad seda tielikult omal vastutusel.

 • 42

  GARANTII/KLIENDITEENINDUS

  Garantii

  Garantiiperioodi saate teada oma ostutekilt.

  Thermomix TM31 tohib remontida ainult Vorwerki vastutav klienditeenindus vi volitatud remondit koda. Kasutage ainult Thermomix TM31-ga kaasas olevaid osi (lk 1011) ja Vorwerk Thermomixi originaalvaruosi.rge kunagi kasutage Thermomix TM31 koos osade vi tarvikutega, mida ei ole tootnud Vorwerk Thermomix.Muidu kaotab garantii kehtivuse.

  Klienditeenindus

  ksikasjaliku info saamiseks vtke hendust oma Thermomixi konsultandiga, Teie riigis tegutseva mgiettevttega vi vaadake kodulehte www.thermomix.com.

  Tootja:Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KGBlombacher Bach 342270 Wuppertalwww.vorwerk-elektrowerke.de

  Garantii/Klienditeenindus

 • ID: p

  art

  of 2

  2915

  -101

  5 E

  E