teks ucapan kppa sempena majlis dalam majlis anugerah inovasi perdana menteri (aipm) 2014, telah...

Download TEKS UCAPAN KPPA SEMPENA MAJLIS dalam Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri (AIPM) 2014, telah memperkenalkan

Post on 04-Aug-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UCAPAN

  YANG BERBAHAGIA TAN SRI

  MOHAMAD ZABIDI ZAINAL

  SEMPENA

  MAJLIS KONVOKESYEN ILJTM

  KALI KE-19 TAHUN 2014

  (WILAYAH SEMENANJUNG)

  11 NOVEMBER 2014, 2.30 PETANG

  PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA

  PUTRAJAYA (PICC)

 • 2

  Assalamualaikum Warrahmatullahi

  Wabarakatuh, Salam Transformasi dan

  Salam 1Malaysia: Rakyat Didahulukan,

  Pencapaian Diutamakan.

  Terima kasih Pengerusi Majlis

  Yang Berbahagia Dato Saripudin bin

  Kasim

  Ketua Setiausaha Kementerian Sumber

  Manusia

  Yang Berusaha Cik Chin Phaik Yoong

  Ketua Pengarah Jabatan Tenaga

  Manusia

 • 3

  Yang Berusaha Tuan Syed Mohamad

  Noor bin Syed Mat Ali

  Timbalan Ketua Pengarah Jabatan

  Tenaga Manusia

  Ketua-ketua Jabatan dan Agensi serta

  Pegawai-pegawai Kanan Kementerian

  Sumber Manusia

  Pengarah-pengarah Institut Latihan

  Jabatan Tenaga Manusia

  Ahli-ahli Jawatankuasa Penasihat

  Institut Latihan Jabatan Tenaga

  Manusia

 • 4

  Yang Berbahagia Dato-Dato, Datin-

  Datin

  Saudara dan Saudari para graduan

  Institut Latihan Jabatan Tenaga

  Manusia yang diraikan

  Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya

  kasihi sekalian

  Alhamdulillah marilah kita merafakkan

  setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat

  Allah SWT kerana dengan keizinan-Nya

  jua dapat kita semua berhimpun dalam

  Majlis Konvokesyen Institut Latihan

 • 5

  Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian

  Sumber Manusia Kali ke-19 ini.

  2. Saya ingin mengambil kesempatan

  di sini untuk merakamkan setinggi-

  tinggi penghargaan dan ucapan terima

  kasih kepada Jabatan Tenaga Manusia

  kerana sudi menjemput saya ke majlis

  konvokesyen yang penuh gilang-

  gemilang ini.

  3. Ucapan penghargaan juga

  ditujukan khas buat Yang Berbahagia

  Dato Saripuddin bin Kasim, Ketua

  Setiausaha Kementerian Sumber

  Manusia, Yang Berusaha Cik Chin Phaik

 • 6

  Yoong, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga

  Manusia serta semua pihak dan seluruh

  warga kerja KSM dan JTM yang telah

  berusaha bersungguh-sunguh dalam

  merealisasikan majlis yang penuh

  bermakna ini serta usaha-usaha yang

  telah dilaksanakan dalam menerajui dan

  mengarusperdana latihan kemahiran

  bagi melahirkan tenaga kerja mahir

  yang berprestasi tinggi.

 • 7

  TENAGA MAHIR TUNJANG

  PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA

  Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya

  kasihi sekalian,

  4. Kita harus mengakui bahawa

  sektor Pendidikan Teknikal dan Latihan

  Vokasional atau TEVT di negara kita

  masih lagi ketinggalan berbanding

  dengan negara-negara maju seperti di

  negara-negara The Organisation for

  Economic Co-operation and

  Development atau OECD. Faktor utama

  yang menyumbang kepada keadaan ini

 • 8

  adalah persepsi masyarakat yang

  cenderung melihat kepada kelayakan

  akademik berbanding bidang teknikal

  dan vokasional.

  5. Usaha kerajaan dalam melahirkan

  lebih ramai tenaga kerja mahir

  memerlukan sokongan padu daripada

  masyarakat khasnya para majikan dan

  golongan sasar itu sendiri demi

  mencapai cita-cita Malaysia sebagai

  negara industri bertaraf dunia.

  6. Salah satu kriteria bagi Malaysia

  untuk mencapai status negara maju

  menjelang Tahun 2020 adalah 50

 • 9

  peratus pekerjanya mestilah tenaga

  mahir dan dilengkapi dengan pelbagai

  kemahiran yang tinggi.

  7. Secara umumnya, kebanyakan

  negara maju memiliki nisbah 50:50 dari

  segi tenaga kerja yang berkelulusan

  akademik dan TEVT. Malah, terdapat

  juga negara maju yang mempunyai

  jumlah tenaga kerja dalam sektor TEVT

  yang jauh lebih ramai daripada yang

  berkelulusan akademik.

  8. Di negara Jerman misalnya,

  sebanyak 80 peratus tenaga kerjanya

  adalah tenaga mahir dan bekerja dalam

 • 10

  industri pembuatan teknologi tinggi.

  Mereka telah dilatih dengan sempurna

  serta memiliki kemahiran dan

  keupayaan yang selari dengan

  keperluan industri-industri di sana.

  Kekuatan negara Jerman ialah mereka

  telah mengamalkan Sistem Latihan Dual

  lebih daripada 100 tahun yang lalu. Di

  bawah sistem ini, latihan berlaku di dua

  tempat, iaitu di pusat latihan sebanyak

  2030 peratus melibatkan pembelajaran

  teori dan 7080 peratus latihan amali

  berlaku di tempat kerja sebenar.

 • 11

  9. Bagaimana pula dengan keadaan di

  Malaysia? Berbanding dengan negara-

  negara maju, kita hanya mempunyai

  28% tenaga mahir daripada jumlah

  tenaga kerja negara. Jumlah ini masih

  rendah berbanding Singapura, Taiwan

  dan Korea Selatan. Justeru itu,

  Kerajaan sangat komited dalam

  memastikan bilangan tenaga mahir

  dipertingkatkan agar mencapai sasaran

  50% menjelang tahun 2020 ke arah

  status negara berpendapatan tinggi.

  INISIATIF MENYOKONG AGENDA TEVT

  NEGARA

 • 12

  10. Sebagai langkah untuk menyokong

  agenda TEVT ini, Kerajaan juga telah

  mengenalpasti mekanisme yang lebih

  tersusun melalui cadangan penubuhan

  Lembaga Teknologis Malaysia atau

  MBOT. Dengan adanya MBOT, kelulusan

  kemahiran teknikal dan teknologi akan

  mendapat pengiktirafan sewajarnya

  daripada badan ikhtisas.

  11. Penubuhan MBOT akan

  menggalakkan institusi TEVT melalui

  penawaran kursus-kursus berasaskan

  kemahiran dan teknologi. Selain itu, ia

  juga dapat meningkatkan tenaga kerja

  berkemahiran tinggi melalui program

 • 13

  nilai tambah TEVT dan latihan

  kemahiran.

  12. Melalui mekanisme ini, profesion

  teknologis dan juruteknik akan menjadi

  satu lagi laluan alternatif kerjaya

  memandangkan terdapat pengiktirafan

  sebagai profesion ikhtisas dan kerjaya

  yang terjamin. Saya percaya, lebih

  ramai pelajar akan cenderung memilih

  bidang TEVT seiring dengan usaha

  mentransformasi pendidikan TEVT di

  Malaysia.

  13. Perkhidmatan Awam telah

  menyahut usaha transformasi ini

  dengan memberi penekanan terhadap

 • 14

  modal insan yang berilmu,

  berpengetahuan dan berkemahiran

  tinggi. Dengan itu, Kerajaan akan

  memperluaskan pengambilan calon

  berkelayakan Sijil Kemahiran Malaysia

  (SKM) ke dalam Perkhidmatan Awam

  berdasarkan bidang yang berkaitan.

  14. Buat masa ini, 17 skim

  perkhidmatan sedia ada berkelayakan

  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) telah

  diperuntukkan kemasukan di peringkat

  SKM. Ini akan diperluaskan kepada

  lebih banyak skim perkhidmatan lain

  yang bersesuaian.

 • 15

  15. Langkah terkini Kerajaan dapat

  dilihat menerusi Bajet 2015 dimana

  program Transformasi Vokasional dan

  Teknik telah diperkenalkan melalui naik

  taraf institusi-institusi latihan sedia ada

  dengan peruntukan sebanyak 1.2 billion

  ringgit. Langkah ini turut dimantapkan

  melalui peningkatan pengambilan

  pelajar di kolej vokasional dan kolej

  komuniti.

  16. Tenaga mahir merupakan tunjang

  kepada pembangunan ekonomi negara

  sejajar dengan hasrat Program

  Transformasi Ekonomi. Teras bagi

  mana-mana ekonomi berpendapatan

 • 16

  tinggi terletak pada tenaga kerja yang

  kompetitif, kreatif dan inovatif.

  17. Perkara ini dapat memberi impak

  besar kepada pembangunan ekonomi

  negara. Secara tidak langsung, Malaysia

  dapat mengurangkan kebergantungan

  terhadap tenaga buruh asing yang tidak

  berkemahiran.

  INOVASI KE ARAH PENCIPTAAN NILAI

  BAHARU YANG MEMANFAATKAN

  RAKYAT & NEGARA

  Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya

  kasihi sekalian,

 • 17

  18. YAB Perdana Menteri, sewaktu

  berucap dalam Majlis Anugerah Inovasi

  Perdana Menteri (AIPM) 2014, telah

  memperkenalkan beberapa ciri penting

  inovasi. Pendekatan ini boleh

  dilaksanakan menerusi penciptaan idea-

  idea baharu yang dibahaskan,

  diekperimentasi, dicipta prototaip dan

  projek perintis dilaksanakan tanpa perlu

  takut kepada kegagalan dan percubaan

  berulang.

  19. Justeru itu, saya mencabar saudara

  dan saudari para graduan yang berada

  di hadapan saya ini untuk lebih kreatif

  mencipta nilai inovasi baharu yang

 • 18

  memberikan manfaat besar kepada

  masyarakat dan negara.

  20. Saya dimaklumkan seramai 14

  pelajar ILJTM telah terpilih mewakili

  negara di dalam World Skills ASEAN

  Competition 2014 di Hanoi, Vietnam

  pada 19 hingga 29 Oktober yang lalu.

  Yang mana, mereka telah berjaya

  meraih 3 pingat emas, 3 perak dan 1

  gangsa serta 5 medallion of excellence.

  21. Manakala dalam Pameran

  Antarabangsa Inovasi dan Teknologi

  (ITEX) 2014 pula, pelajar-pelajar ILJTM

  yang telah bertanding dan

 • 19

  mempamerkan projek kreativiti dan

  inovasi telah memenangi 7 pingat emas

  3 perak dan 1 gangsa.

  22. Saya turut dimaklumkan bahawa

  sebilangan besar bekas graduan ILJTM

  yang memperolehi pekerjaan di syarikat

  antarabangsa dan menerima imbuhan

  yang tinggi. Malah ada di antara mereka

  ini telah mengorak langka