strop żelbetowy z płyt prefabrykowanych filigran

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 13

  12 2

  Ostrowik 19, 05-430 Celestynw, tel. (0-22) 789-75-75, tel./fax 789-75-71e-mail: kratbet@kratbet.pl www.kratbet.pl

  INFORMACJA TECHNICZNA

  WYTYCZNE PROJEKTOWE

  INSTRUKCJA MONTAU

  Strop elbetowy z pyt prefabrykowanych FILIGRAN

  Znak Bezpieczestwa B CEBET nr: B/08/290/00

  Warszawa 2002 r.

  1

 • 3

  1/ Informacja oglna Strop zespolony skada si z prefabrykowanej pyty elbetowej gruboci 5 7 cm stanowicej jednoczenie szalunek oraz nadbetonu monolitycznego. W pycie znajduje si cae dolne zbrojenie w postaci prtw lub siatek zbrojeniowych , a wystajce kratownice ponad powierzchni pyty zespalaj j z nadbetonem wylewanym na budowie. W strefie nadbetonu w zalenoci od potrzeb ukadane jest zbrojenie podporowe , cznikowe stykw pyt , grne przsowe lub krzyowe. Szeroko pyt do 2,5 mb , dugo standardowa 7,5 mb , grubo stropu minimum 12 cm z nadbetonem. Pyty mog by produkowane w dowolnych ksztatach z uwzgldnieniem otworw technologicznych. Zalet stropu z uyciem pyt prefabrykowanych FILIGRAN jest szybko montau bez uycia szalunkw drewnianych , gadka powierzchnia dolna stropu eliminuje tynkowanie , monta z k eliminuje konieczno skadowania na budowie , maa masa wasna prefabrykatu ~125 kg/m2 uatwia monta. Strop zespolony typu FILIGRAN przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa jedno-i wielorodzinnego , uytecznoci publicznej i przemysowych. Dowolne ksztatowanie powierzchni pyt dodatkowo sprzyja wikszemu zastosowaniu w kreowaniu architektonicznym budynkw. Prefabrykowana pyta stropowa FILIGRAN

  Grubo otuliny zbrojenia od 1 do 2 cm w zalenoci od przeznaczenia konstrukcji.

  250

  2 12

  11

 • 11

  10 4

  2/ Dane techniczne Dowolno ksztatw i wymiarw Grubo pyty 5 7 cm Szeroko do 250 cm Dugo standardowa do 750 cm Zbrojenie gwne klasa A-III lub A-III N Zbrojenie rozdzielcze klasa A-III lub A-III N Beton w pycie min. B-20 Nadbeton min. B-20 Odporno ogniowa jak dla stropw monolitycznych Izolacja akustyczna jak dla stropw monolitycznych 3/ Wytyczne projektowe Pyt stropow naley projektowa jak zwyk pyt monolityczn o gruboci rwnej sumie gruboci prefabrykatu i warstwy betonu wylewanego na budowie . W obliczeniach naley dodatkowo sprawdzi nono stropu na rozwarstwianie styku prefabrykatu z betonem wykonywanym na budowie. Strop typy FILIGRAN mona projektowa jako : Jednoprzsowy , jednokierunkowo zbrojony , Wieloprzsowy , jednokierunkowo zbrojony , Krzyowo zbrojony o dowolnych warunkach podparcia W przypadku przyjcia do oblicze schematu stropu krzyowo zbrojonego zbrojenie w jednym kierunku bdzie uoone w pytach prefabrykowanych podczas procesu produkcji , a zbrojenie w drugim kierunku bdzie rozkadane na pytach na budowie , przed zalaniem stropu . Podczas projektowania i oblicze naley zwrci uwag na grubo otuliny betonu w jednym i drugim kierunku zbrojenia ( zbrojenie w pytach 15 25 mm , zbrojenia krzyowe 55-60 mm , liczc od dou pyty prefabrykowanej ). Po wyliczeniu wielkoci statycznych sprawdzi naley stan graniczny nonoci zgodnie z PN dla wyznaczania zbrojenia przsowego dolnego , grnego i podporowego. Klasa nadbetonu powinna by taka sama jak prefabrykowanej pyty stropowej. Naley sprawdzi warunki stanu granicznego uytkowania , w zakresie szerokoci rozwarcia rys i wielkoci ugicia dla obcienia dugotrwaego staego i zmiennego . W stropach jednokierunkowo zbrojonych przy rozpitoci ~ i powyej 6 mb mona stosowa odwrotn strzak , natomiast w stropach krzyowo zbrojonych nie zaleca si stosowania strzaki odwrotnej z uwagi na konieczno konstruowania skomplikowanego ukadu podpr montaowych. Wielko strzaki odwrotnej nie powinna przekracza ugicia od obcie staych bez cianek dziaowych ( wg warunku fv < f dop ) .

  3

 • 5

  4/ Instrukcja wykonania stropu z pyt prefabrykowanych FILIGRAN

  1. TRANSPORT , ROZADUNEK , SKADOWANIE Pyty prefabrykowane transportuje si samochodami ciarowymi w pozycji poziomej , z kratownicami skierowanymi do gry. Podczas transportu elementy powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si , naley zwrci uwag aby przy zaadunku i rozadunku nie dopuci do uderzania elementami o siebie i inne przedmioty. Pyty przewozi si na drewnianych przekadkach. Podczas rozadunku naley sprawdzi czy nie ma widocznych uszkodze i pkni pyt podczas transportu. Do rozadunku naley przygotowa odpowiednie zawiesia linowe lub trawers , a haki naley zaczepia w wzach kratownic stalowych pod zagicia prtw w miejscach stykw krzyulcw z prtem grnym kratownicy [ rys.1,2 ]. Hakw nie wolno zaczepia za prt grny kratownicy , pomidzy wzami kratownic. Odlego od miejsca zaczepienia hakw zawiesi do krawdzi pyty, powinna wynosi okoo 1/5 cakowitej dugoci elementu. Pyty na og montowane s z k ale w przypadku skadowania na budowie naley przygotowa rwnie i stabilne podoe. Pierwsza pyta powinna lee na kantwkach ~ 16 x 16 cm o dugoci nie mniejszej jak szeroko prefabrykatu. Nastpne pyty przekada si deskami ~ 15 x 2 cm jedna nad drug uoone na kratownicy przez ca szeroko prefabrykatu. Przy pytach duszych jak 6 mb naley zastosowa trzy punkty podparcia , a ilo warstw nie moe przekroczy omiu [ rys. 3 ]. 2. PLAN MONTAOWY Dla kadego projektowanego stropu opracowany jest plan montaowy , ilustrujcy rozkad , numeracj i pooenie poszczeglnych prefabrykatw na planie budynku , zbrojenie podunie , krzyowe , zbrojenie stykw pyt , zbrojenie podporowe przewidziane do zabetonowania w caym stropie , oraz zawiera dodatkowe wskazwki konieczne do ich uoenia [ rys. 4 ]. Dodatkowo wskazuje pooenie otworw technologicznych , rozstaw podpr montaowych , dane dotyczce gruboci stropu , klas betonu , stali .

  4 10

  9

 • 9

  8 6

  3. WYKONANIE STROPU Przygotowanie do betonowania Pyty naley ukada zgodnie z planem montaowym . W fazie montaowej odpowiedni wytrzymao zapewnia 5-cio centymetrowa pyta prefabrykowana oraz kratownice przestrzenne. Przed ich uoeniem naley sprawdzi wykonanie i waciwe wypoziomowanie podpr staych ( ciany , podcigi ) i podpr montaowych . Rozstaw podpr montaowych okrela zawsze projektant konstrukcji , w zalenoci od gruboci stropu wynosz one od 1,40 do 2,10 mb .Rygi musz by ustawione prostopadle do kratownic bdcych w pycie . Podparcie montaowe przy krawdzi pyt jest niezbdne jeeli pyty opieraj si na podporze staej na gboko mniejsz ni 3,5 cm lub gdy nie jest moliwe stwierdzenie, e co drugi dolny wze kratownicy w pycie jest nad podpor . Skrajne podpory montaowe naley ustawia w odlegoci ~ 30 cm od podpory staej. Powyej rozpitoci 5 mb w uzgodnieniu z konstruktorem mona stosowa odwrotn strzak ugicia. Przy wykonywaniu obiektw wielokondygnacyjnych podpory montaowe pod wykonywanym ( betonowanym ) stropem mog by ustawione na stropie , w ktrym wytrzymao betonu osigna ju wytrzymao projektowan , a rozpito przse stropu jest nie wiksza ni 5 mb . W innym wypadku podpory montaowe musz by ustawione przez dwie kondygnacje . W sytuacji gdy pyty opieraj si na podporze staej wicej jak 4 cm naley ukada pyty na podlewce z zaprawy cementowej o konsystencji gstoplastycznej , zapraw ukada si bezporednio przed pooeniem prefabrykatu , z niewielkim naddatkiem na wcisk . Grubo podlewki z zaprawy powinna wynosi 10 20 mm . Po tej czynnoci naley sprawdzi poziomy . Przy mniejszej gbokoci oparcia mona ukada bez zaprawy bezporednio na podporze . Monta pyt prefabrykowanych odbywa si bezporednio z k lub z wczeniej przygotowanych stosw na placu skadowym przy uyciu dwigu o odpowiednim tonau i wysigu ( 1 m2 pyty way ~ 125 kg ) . Kada pyta jest ponumerowana i naley j ukada w miejscu i kierunku przewidzianym w planie montaowym . Pyty w czasie podnoszenia , transportu dwigiem i ukadania musz znajdowa si w pozycji poziomej . Po ich uoeniu na podporach naley sprawdzi doln powierzchni pyt , czy nie ma pkni , czy styki i szczelina na caej dugoci pyt s rwne w pionie i poziomie . Nastpnie naley odeskowa otwory technologiczne i krawdzie stropu do jego penej wysokoci . Dodatkowe otwory ktre nie zostay wykonane w zakadzie prefabrykacji , mog by wykonane na budowie przez nawiercenie pyt stropowych od spodu . Wiercenie pyt od gry moe uszkodzi gadk powierzchni doln pyty .

  5

 • 7

  Przed betonowaniem stropu czycimy powierzchni grn prefabrykatu ze zbdnych kawakw drewna , styropianu , papierw , niedopakw papierosw , bota itp. Potem zwilamy obficie wod , gwarantuje to lepsze zespolenie betonu w prefabrykacie z betonem wylewanym na budowie . Nastpnie przygotowujemy zbrojenie w zalenoci od potrzeb zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej stropu i ukadamy na pytach wg opisu w planie montaowym , np. : zbrojenie stykw pyt , zbrojenie dolne poprzeczne i krzyowe , zbrojenie grne w postaci prtw lub siatek , zbrojenie przypodporowe , zbrojenie wiecw . Przed uoeniem nadbetonu naley jeszcze raz skontrolowa : prawidowo rozoenia pyt i zbrojenia zgodnie z planem montaowym poziom , odpowiedni ilo i stabilno podpr montaowych czy nie ma przesuni midzy pytami na stykach czy wszystkie niezbdne do zatopienia w betonie instalacje zostay rozoone

  Betonowanie Beton dostarczony na budow musi mie klas i konsystencj okrelon w dokumentacji technicznej stropu jednak nie mniejsz jak B-20 wg normy PN-88/B-06250 . Beton naley rozprowadza rwnomiernie poczynajc od wiecw i nie dopuszczajc do wylania duej iloci betonu w jednym miejscu . Beton naley starannie zawibrowa przy podporach staych wibratorem wgbnym .Podczas betonowania naley zwraca uwag na prawidowe pooenie zbrojenia nie dopuszczajc do jego przemieszczania i wymagan otulin , dodatkowo naley kontrolowa strop od spodu sprawdzajc ugicia i przesunicia oraz szczeliny stykowe pyt . Po uzyskaniu przez beton 80% projektowanej wytrzymaoci mona pod nadzorem upowanionej osoby usun podpory montaowe . Po zdemontowaniu podpr , wymurowaniu cianek dziaowych i uoeniu wszystkich warstw stropowych , naley zaszpachlowa s