Statut Generalny Zak 2009

Download Statut Generalny Zak 2009

Post on 26-May-2015

713 views

Category:

Spiritual

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. ZJEDNOCZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO STATUT GENERALNY Rzym 2008 </li></ul><p> 2. UAC Unione dellApostolato Cattolico Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204 00186 Roma Italia 3. SPIS TRECIDo wszystkich czonkw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Wykaz skrtw i rde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wprowadzenie historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16STATUT GENERALNY ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGOCZ I NATURA, MISJA I DUCHOWO . . . . . . . . . . . .21 Rozdzia 1 Natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Rozdzia 2 Misja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rozdzia Duchowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26CZ II CZONKOWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rozdzia 1 Oglne zasady przynalenoci . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rozdzia 2 Czonkowie indywidualni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Rozdzia Czonkowie przynalecydo Wsplnot Zjednoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Rozdzia 4 Formacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia 5 Prawa i obowizki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Rozdzia 6 Opuszczenie Zjednoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5CZ III WSPPRACOWNICY ZJEDNOCZENIA . . . . . 7CZ IV STRUKTURA ZJEDNOCZENIA . . . . . . . . . . . . . .8 Rozdzia 1 Elementy struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rozdzia 2 Lokalne Rady Koordynacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rozdzia Krajowe Rady Koordynacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rozdzia 4 Generalna Rada Koordynacyjna . . . . . . . . . . . . . . .44 Rozdzia 5 Zebranie Generalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Rozdzia 6 Sekretariat Generalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4. Rozdzia 7 Kongres Generalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdzia 8 Zarzdzanie dobrami Zjednoczenia . . . . . . . . . . . . 52CZ V ZMIANY W STATUCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56DODATEK Wrczenie Dekretu kanonicznego erygowania Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i zatwierdzenia jego Statutu Generalnego, Watykan 14 listopada 200 r. . . . . . . . . . . 57 1. Przemwienie Przewodniczcego Papieskiej Radyds. wieckich arcybiskupa Stanisawa Ryki . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2. Przemwienie Przewodniczcego Generalnej RadyKoordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiegoksidza Samusa Freemana SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5. ZjednocZenie ApostolstwA KAtolicKiego Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204, 00186 Roma Tel. +9 06.6819469; Fax: +9 06.6876827; E-mail: uac@uniopal.org DO WSZYSTKICH CZONKW ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGODrodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Alleluja! Oto kolejne wydarzenie, ktre zasuguje na ogromn wdzicz- no kadego czonka i kadej wsplnoty Zjednoczenia Apostolstwa Kato- lickiego. Ostateczne zatwierdzenie Statutu Generalnego jest bardzo wanym momentem historycznym dla nas wszystkich. W Wiadomociach Zjed- noczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) z maja 2008 roku czytamy: ZwielkradociiwduchugbokiejwdzicznociwobecBoga,informujemy WasoostatecznymzatwierdzeniuStatutuGeneralnegoprzezPapieskRad ds.wieckich(PCL).StatutGeneralnyZjednoczeniaApostolstwaKatoli- ckiegozostajuzatwierdzonyw2003rokuadexperimentumnapilat. PoszerokiejkonsultacjizczonkamiZAK,projektostatecznegotekstuzosta przejrzany,przedyskutowanyizatwierdzonyprzezNadzwyczajneZebranie Generalnewmaju2007rokuijegokocowaredakcjazostaaprzedstawiona PCLdoostatecznegozatwierdzenia.SekretariatGeneralnyZAK2maja 2008rokuotrzymaodniejlistinformujcyoostatecznymzatwierdzeniu Statutu,zwierajcytakeniewielkiezmianyiuwagiodnonietekstu. Czonkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej omwili te zmiany i uwagi w czasie swojego dorocznego spotkania, jakie odbyo si w dniach 1-16 maja 2008 roku, i wczyli je do Statutu Generalnego. Jego kopia, we wrzeniu 2008 roku, zostaa przedstawiona Papieskiej Radzie ds. wie- ckich i zoona w jej archiwum.5 6. W pitek, 7 listopada 2008 roku, dekret ostatecznego zatwierdze- nia Statutu Generalnego ZAK zosta wrczony przez Przewodniczcego Papieskiej Rady ds. wieckich, Jego Ekscelencj Kardynaa Stanisawa Ryko, podczas prostej ceremonii w siedzibie Papieskiej Rady, grupie reprezentujcej czonkw Zjednoczenia. Tworzyli j: ks. Friedrich Kretz SAC, Przeoony Generalny SAC i asystent kocielny ZAK; ks. Jeremiah Murphy SAC, Sekretarz Generalny ZAK; s. Serena Cambiaghi CSAC, Przeoona Generalna Zgromadzenia Sistr Apostolstwa Katolickiego; s. Rita-Lore Wicklein SAC, Wikaria Generalna Zgromadzenia Sistr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego; pani Iole Capretti, czonkini Kra- jowej Rady Koordynacyjnej we Woszech oraz pani Marina Monacchi ze Wsplnoty Quinta Dimensione. By te obecny mons. Miguel A. Del- gado, Dyrektor Biura PCL. Ostateczne zatwierdzenie Statutu Generalnego nosi dat 28 padziernika 2008 roku. W ten sposb nastpio przejcie od picioletniego okresu adexperimentumdo zatwierdzenia Statutu na stae. Jest to wielki duchowy dar dla nas wszystkich! Jakie znaczenie ma ten proces, to kocielne zatwierdzenie dla ZAK, dzisiaj i w przyszoci? Przede wszystkim, zatwierdzenie to nie jest kocowym etapem jakie- go procesu. Pamitam, jak jeden z czonkw, po zatwierdzeniu Statutu adexperimentum w 200 roku, powiedzia: Stolica wita si wypowie- dziaa, sprawa skoczona. Ale stwierdzenie to nie wyraa, i nie powinno, prawdziwej oceny wanoci i znaczenia tego historycznego zatwierdzenia ze strony Kocioa. My nie witujemy zakoczenia pewnego procesu. witujemy natomiast dar Ducha witego, autentyczny dar nowego pocztku, ktry wzywa i zaprasza wszystkich do wsppracy w apostol- skiej misji duchowej Kocioa. Jestemy wezwani, aby od pocztku by komuni, otwart na nowe sposoby i formy ewangelizacji, ktra rozwija wspprac pomidzy wszystkimi wiernymi (por. Statut Generalny, nr 12 i 1). witujemy dar, ktry w kadym czonku powinien obudzi now nadziej zwizan z nasz przysz rol w caym Kociele powszechnym; dar i bardzo cenne natchnienie Ducha witego, ktry nie pozostawia6 7. nam innego wyboru (por. 2 Kor 5, 14) i ktry powinien obudzi w nas nowy entuzjazm, ten sam, ktrego mogem dowiadczy w tym roku w Sydney w Australii, podczas wiatowego Spotkania Modych. Byo dla mnie radosn niespodziank spotka, podczas codziennych katechez w grupach anglojzycznych, modych ludzi z Australii, Belize, Kanady, Indii, Irlandii, RPA oraz z USA, zachwyconych Zjednoczeniem Apostol- stwa Katolickiego. To bya wielka manifestacja entuzjazmu wobec naszej odpowiedzialnoci wewntrz Kocioa! Znaczcy jest te cigy strumie informacji i inicjatyw pochodzcych z Sekretariatu Generalnego ZAK. I tak na przykad, wszyscy otrzymalimy w ostatnich tygodniach kilka wanych dokumentw, objaniajcych szcze- gowe kwestie ZAK. 2 padziernika ukaza si dokument Duchowyprofil ZjednoczeniaApostolstwaKatolickiego, tekst bogaty w odniesienia biblijne, dotyczcy duchowej i apostolskiej charakterystyki ZAK. 0 padziernika zosta przesany kolejny dokument RegulaminGeneralnejRadyKoordyna- cyjnejZAK, zawierajcy praktyczne i techniczne regulacje, dotyczce jej funkcjonowania. Inne dokumenty przewodnie i objaniajce s w przy- gotowaniu. Znaczca bya decyzja Instytutu Pallottiego, o organizowaniu w minionym roku spotka zwizanych z bardzo wanym dla Kocioa Rokiem w. Pawa. Konferencje pogbiy zagadnienie korzystania przez w. Wincentego Pallottiego w swoich pismach z tekstw Apostoa Naro- dw. Wszystkie te inicjatywy pobudzaj do refleksji, odnawiaj nasze codzienne ycie charyzmatem, oywiajc jego dynamiczn wierno, ktra nie moe ogranicza si do rutyny. Po drugie, oficjalne zatwierdzenie Kocioa jest pozytywnym uznaniem zrealizowania zalecenia przekazanego nam przez Sobr Watykaski II oraz Nadzwyczajn Kapitu Generaln SAC z 1968-69 roku. Sobr Waty- kaski II wezwa wszystkie instytuty ycia konsekrowanego do powrotu do rde, czyli do ducha i celw Zaoyciela (por. EcclesiaeSanctae, 12). Proces ten dla naszej wsplnoty pallotyskiej okaza si zoony, poniewa nasza historia pokazuje, e musielimy przej przez wiele kry- zysw tosamoci. W caej naszej historii mielimy zawsze do czynienia7 8. z yw dyskusj, dotyczc centralizacji i wadzy odnonie charyzmatu, z napiciami, a nawet z podziaami. Wierz, e dziki erygowaniu oraz oficjalnemu zatwierdzeniu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego przez Stolic wit, nasze publiczne stowarzyszenie wiernych cieszy si dzisiaj zapewne wiksz jednoci ni w jakimkolwiek okresie swojej historii. Zalecenie Kocioa, dotyczce odnowy i przystosowania ycia kon- sekrowanego, dane instytutom zakonnym, nie byo dla nich zadaniem atwym do realizacji. Zoono tej odnowy moemy uwiadomi sobie z wypowiedzi XII Nadzwyczajnej Kapituy Generalnej SAC. Bya ona profetyczna w tym sensie, e ojcowie kapitulni nie postawili akcentu na szczegow dyskusj nad teoretyczn odnow, lecz wypracowali pewne istotne zasady odnowy i wezwali, aby nada naszej odnowie autentyczne korzenie, wezwali do konkretnej praxis. Sformuowanie ich intencji jest bardzo ciekawe: ZayciaZaoycielaoglnekierownictwocaegoDziea sprawowaonsam,potempierwsiczonkowieStowarzyszeniaApostolstwa Katolickiego;takistanrzeczyprzetrwaadodzisiejszegodnia.Czytakena przyszobdziesionmgipowinienzachowa,tosprawanietakbardzo naglca,biorcpoduwagbieceokolicznoci.KapituaGeneralnadaje wicprowincjomiregiommoliwowyprbowaniapewnychformorgani- zacjiikierownictwa,odpowiedniodowarunkw,abyznalewodpowied- nimczasierozwizaniaoglne(Dokumenty Nadzwyczajnej XII Kapituy Generalnej, rozdz. 5, nr 14). Po pierwszej lekturze tego artykuu mona by odnie wraenie, e ojcowie kapitulni woleli pomin kwesti i zleci rozwizanie innym. Lecz pniejszy rozwj wydarze pokaza, e to ich stanowisko okazao si pro- fetyczne, gdy obudzio rne twrcze inicjatywy. To z kolei doprowadzio do korzystania z koordynacji i wsppracy, jako narzdzi o wielkim potencjale duchowym i apostolskim. Dalszy cig naszej historii dokona si na naszych oczach.Przyszo zrodzi nowe wyzwania oraz nowe trudnoci, dajc nam okazj do lepszego wykorzystania wspomnianej duchowej wsppracy, aby odkrywa wol Boga, a nie nasz. Duchowym rdem, ktre daje ycie 8 9. i dynamizm tej witej wsppracy jest Wieczernik, czyli zjednoczenie wszystkich wok Maryi, Krlowej Apostow, aby rozwaa jej apostol- skie pytanie: Jake si to stanie? (k 1, 4). Jest to proste pytanie, ktre nie zawiera w sobie adnej wtpliwoci. Droga, ktr Bg nam wyznacza, jest tu obok i odkrywamy j przez nasz wytrwao. Jakie bdzie Zjed- noczenie dzisiaj i jutro? Niech to bdzie pytanie zawsze obecne w nas, w kadej konkretnej sytuacji naszego ycia i naszego apostolstwa. Koczc, pragniemy szczerze podzikowa Wam wszystkim za wsp- prac i solidarno, ktre cechoway nasze celebracje i dziaania w minio- nych latach. Mdlmy si, aby rozwijay si one take w przyszoci. Promy te zawsze Maryj, Krlow Apostow, aby wstawiaa si za nami u Swo- jego Syna Jezusa Chrystusa za Koci, a szczeglnie za wszystkich czon- kw Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, aby wszyscy, poczynajc od nas, mogli okaza si wiernymi zarzdcami otrzymanych darw. Z braterskim oddaniem w Panu, + SeamusFreemanSAC Przewodniczcyks.JeremiahMurphySACSekretarz Generalny 21 listopada 2008 W wito Ofiarowania Najwitszej Maryi Panny 9 10. PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS 1563/08/S-61/A-74 DEKRETPocztki ZjednoczeniaApostolstwaKatolickiego sigaj 9 stycznia 185 roku. W tym dniu, z natchnienia Boego, w. Wincenty Pallotti (1795- 1850) postanowi zaoy dzieo, dziki ktremu wszyscy czonkowie Ludu Boego mogliby uczestniczy w ewangelizacyjnej misji Kocioa. w. Win- centy Pallotti by przeniknity ide, e wszyscy ochrzczeni odpowiada- jc na nowe przykazanie mioci (por. J 15, 12-15) s powoani do czynnego troszczenia si o zbawienie bliniego tak jak o zbawienie wasne; uwaa on ponadto, e osobiste inicjatywy apostolskie byyby bardziej skuteczne, gdyby je podejmowano w formie zrzeszonej i ukierunkowano na wspln misj ycia Ewangeli i jej goszenie. Od samego pocztku ZjednoczenieApostolstwaKatolickiego jednoczyo rne wsplnoty wiernych kadego stanu wieckich, duchownych i osoby zakonne pragncych ksztatowa wasne powoanie wedug apostolskich ideaw Zaoyciela. Uczestnictwo w tym samym charyzmacie zakada konieczno rozrnienia, a jednoczenie wzajemnego uzupeniania si rnych stanw w kocielnej komunii. Jak czytamy w pierwszym artykule Statutu Generalnego: Zjednoczenie ApostolstwaKatolickiego, jako dar Ducha witego, jest komuni wiernych, ktrzy zjednoczeni z Bogiem i pomidzy sob, yjc wedug charyzmatu w. Wincentego Pallottiego, pobudzaj wspodpowiedzialno wszyst- 10 11. kich ochrzczonych za oywianie wiary, za rozpalanie mioci w Kociele i wiecie, i za doprowadzenie wszystkich do jednoci w Chrystusie. Na przestrzeni caej historii ZjednoczenieApostolstwaKatolickiego otrzy- mao rne wiadectwa uznania ze strony wadzy kocielnej. Reskryptem z dnia 4 kwietnia 185 roku, wczesny Wikariusz Rzymu, kardyna Carlo Odescalchi, udzieli swojego bogosawiestwa czonkom dopiero co powstaego PobonegoZjednoczeniaApostolstwaKatolickiego. Nastpnie, dnia 11 lipca tego samego roku, papie Grzegorz XVI udzieli temu sto- warzyszeniu tysica bogosawiestw (por. San Vincenzo Pallotti, Opere Complete, IV, s.i 9; WybrPism, I, s. 7 [9] i 57 [71]). W homilii wygoszonej w rzymskim kociele San Salvatore in Onda dnia 22 stycznia 1986 roku, Jego witobliwo Jan Pawe II uwydatni istotne punkty charyzmatu, ktry otrzyma w. Wincenty Pallotti. Ojciec wity, patrzc w przyszo, powiedzia przy tej okazji: trwajcie nadal wiernie w waszym zaangaowaniu na rzecz skutecznego urzeczywistniania tego, co w duchu proroczym zapowiedzia Wincenty Pallotti i co autory- tatywnie potwierdzi Sobr Watykaski II, by wszyscy chrzecijanie byli autentycznymi apostoami Chrystusa w Kociele i w wiecie! (Insegna- mentidiGiovanniPaoloII, 9/1 [1986], s. 1899; por. Papieeow.Win- centymPallottim, Warszawa 1989, s. 91) Ekumeniczny Sobr Watykaski II, jak rwnie posoborowe Magiste- rium, przywizyway wielk wag do zrzeszeniowych form uczestniczenia w yciu Kocioa, okazujc im gbokie powaanie (por. Dekret o apo- stolstwie wieckich Apostolicamactuositatem, 18, 19 i 21; Posynodalna adhortacja apostolska Christifideleslaici, 29).Jan Pawe II na pocztku nowego tysiclecia napisa w tym samym duchu, e bardzo wanym dla komunii jest obowizek popierania r- nych form zrzeszania si zarwno tradycyjnych, jak i nowszych ruchw kocielnych, poniewa nadaj one Kocioowi ywotno, ktra jest darem Boym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha (List apostolski Novo Millennioineunte, 46). 11 12. W kontekcie tego, co powyej zostao napisane: Po upywie picioletniego okresu zatwierdzenia ad experimentum Statutu Generalnego ZjednoczeniaApostolstwaKatolickiego (por. Dekret Papieskiej Rady ds. wieckich z 28 padziernika 200 roku); Uwzgldniajc podanie, skierowane do tej Dykasterii przez Jego Eks- celencj ks. bpa Samusa Freemana...</p>