specialne cislo casopisu tvor z festivalu self

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Špeciálne vydanie Tvora vzniklo počas festivalu autorských projektov Self. Časopis vznikol za cca 48 hodín, na festivale sme ho kompletne napísali, nafotili, zalomili aj vytlačili v limitovanom náklade 30 ks, s počtom strán 28. Všetkým spolupracovníkom veľmi ďakujeme!

TRANSCRIPT

 • TV

  OR

  ~ S

  ELF

  7-9

  9

  -9-2

  012

 • TV

  OR

  ~ S

  ELF

  7-9

  9

  -9-2

  012

 • SELF sa nm vemi pi. Nielen e prezentuje dobr npady akvalit-n gra ck dizajn, ale vyzdvihuje projekty, ktor maj spolon ete jednu vemi dleit vec. Nevieme ju presne pomenova, aasto ani vysvetli, ale vetci do jednho sa sou dverne poznme. Nemus s ogra ck dizajn, ani ovtvarn umenie, me to by varenie, hudba, nboenstvo, mapovanie, asopisovanie. SELF pro-jekty spja motivcia ich vzniku. S to vekto dobrovon, spoiat-ku asto neziskov projekty, vznikajce bez zadvatea/zkaznka/klienta, zvlastnej iniciatvy tvorcov. Neexistuj scieom zarobi, ale skr prinies nieo nov, posun vvin, urobi pokrok, experimen-tova, zapoji ud aposun dan odvetvie, vktorom sa realizuj, trochu alej.Ako tudentsk asopis zapadajci do tejto kategrie samovra-ednch zub sme vemi radi, e sme sa na festivale ocitli. Vnor-mlnom svete maj udia tendenciu nechpa nae problmy vyplvajce ztvorby takchto projektov, (kee ho robme dobro-vone, zadarmo anao vlastne) astretn podobne uvaujcich ud spodobnm cieom bola inpiratvna amotivujca sksenos. Sme radi, e nadench Self ud je tak vea, anajm e ich vaka organi-ztorkm toko znich prilo. akujeme ubici Segeovej, Mrii Rikovej aEveKakovej (avet-km ostatnm vzkulis) za pomenovanie zslunej innosti Self projektov, za npad zorganizova ich stretnutie avmenu nzorov aza spen usporiadanie podujatia. Naozaj dfame, e ns bude aka aj al ronk. Vetky ostatn nzory, informcie azaujmav vroky njdete na alch strnkach!

  Gabriela Gaov, fredaktorka

  o drte vrukch?Tak toto je vsledok viac ne 24 hodinovej nonstop prce celej re-dakcie Tvora. Njdete vom o-to okadom autorovi zapojenom do projektu Self, recenzie,rozhovory, nzory okoloidcich, autorsk komix nakreslen priamo vzhrade Photoportu len alen pre Tvora, kopu fotogra amnoho alch. Po celodennej acelononej psa-cej azalamovacej ichte u nevldzeme ani psa zhrnutia- nech sa pi, listujte. Plagt, do ktorho sme, ako sa na Tvora patr, zabalili toto slo, pre ns vytvorili Tom Klepoch aMat Matko vo svojom freestyle print labe na dvore, za o im vemi akujeme. Limitovan edcia!

  P.S. Niektor ztm nartnutch vtomto pecilnom vydan njdete vdlhej verzii vtreom sle Tvora, u vdecembri!

  Prajeme prjemn tanie

  Vyerpan redakcia Tvora

  pripravili:sobota 9-00 20-00 Karolna KamenskTerezia KocianovAurlia GarovGabriela GaovJaroslava akovSimona VojtekovPeter GlaDeana Kolenkov

  grafick prava:sobota 20-00 nedea 16-00Vojtech RumanLenka NavrtilovJuraj KorAurlia Garov

  fotograf: piatok nedeaJakub Jano

  plagt:Tom KlepochMat MatkoMarek Cina

  autori pouitch psiem:Jn FilpekOndrej JbRadim Peko

  piktogramy:thenounproject.com

  3

  TV

  OR

  ~ S

  ELF

  7-9

  9

  -9-2

  012

 • Porozprvala ofundra-isingu, komunikci svydavatestvom aspo-luprcou sholandskm vevyslanectvom.

  Ja nemem ztchto fotiek aknh i. Mohla by som ztoho i keby som mohla robi v-ie nklady. Keby som zkadej kniky mala nklad 4000 vtlakov apredvali by sa pa-ralelne, ale na vie nklady treba viu in-vestciu. Urite by som ete chcela vytlai moju prv knihu oBratislave, ale vbec neviem ako na

  nu njdem nancie. Tie-to knihy by som chce-la predva ako trilgiu oSlovensku, oBrati-slave ako mal, OKoi-ciach viu aoiline plne vek.

  Akeby sa mi viac pre-dvali fotky, vytlaen azarmovan, o je na Slovensku vemi ak. Moje fotky oSlovensku som ovea viac predala do Holandska.

  Ja som zaala foti ke som mala 16 aodjaki-va som mala zakzky ako reporte, portrty i svadby, take vetci odoma oakvali, e pjdem tudova foto-gra u, ale po strednej kole som si dala rok pauzu aila som na st ufotografa Joris Jan

  8-9-

  2012

  11-

  00 ILLAH VAN OIJEN HUMAN LANDSCAPES

  Bos, ktor fotografuje pre Netherlands Dance Theatre, o bolo vemi luxusn. Tam sa robili cel show pre fotografa, kde on mohol stopn cel predstavenie asc-na sa zopakovala atam som si uvedomila, e nechcem by fotografka, lebo mi pritom chba-la prca smozgom. Tak som ila tudova na univerzitu odbor word and image, zjednodue-ne kulturolgiu. Atam som zistila, e nechcem by teoretik. Tak som potom ila tudovat fo-togra u na Royal art academy vHaagu. Similarities medzi Slo-venskom aHolandskom vidm vtom o fotm. Aj vHolandsku sa deje,

  4

  TV

  OR

  ~ S

  ELF

 • Vstavy Kninho di-zajnu sSelf projek-tom vpriamom prenose. Dvojica dizajnrov Lu-k Kijonka aaneta Drgov prezentuj no-vinky od autorov, ktor si na knihe okrem obsa-hu cenia aj to, ako vyze-r. Knihu vnmaj ako objekt, nvtevnkom dvaj pri manipul-cii sknihami rukaviky. Vstavy sa asto me-nia na itatesk kr-ky, nvtevnci si priam obradne aopatrne listu-j knihy, ktor s asto tm najlepm, o sa vsasnom gra ckom dizajne vydva. Poas prednky na Sel-fe vak nelo oiadne formality arozprvalo sa bez rukaviiek aj bez obalu, no hlavne bez z-bran aotvorene oprob-lmoch abyrokracii, ktor akciu ako Kni-n dizajn nevyhnutne

  8-9-

  2012

  11-

  30e sa budovy braj, centrum je teraz pln mrakodrapov. Nieje to slovensk problm, ty-pick na Slovensku ale je, e udia si myslia ze ich hlas ni neovplyvn. VHolandsku viac udia bojuj, je tam viac akti-vistov aich aktivity s spen.

  Myslm si, e za posled-nch sedem rokov, ktor tu na Slovensku bvam sa tto situcia zlepi-la. Organizuj sa dis-kusie audia chc viac rozprva otejto proble-matike o je vemi dole-it. Zpodvedomia sa to dostva do vedomia i a povedomia. Prve te-raz je aktulna diskusia ozmene Nmestia SNP. Aako to dopadne sSNP je otzne, no mono sa stretneme snejakm self projektom prve otomto nmest na bu-dcom Selfe.

  sprevdzaj. Kompli-kcie mohli vznikn najm pri predaji pub-likci. Bez zmlv svy-davatemi je vina knh, ktor vystavovali, sprostredkovan (ie zapoian alebo po-darovan) vminiml-nom pote kusov od dizajnrov. Vnimkou je naprklad spolupr-ca sMoravskou galriou vBrne. Pri otzke opokraova-n vstav organiztori zdrazuj, e po sk-senostiach zpredolch akci by u bola urite nepredajn. Vstava by tak nadobudla vlune osvetov aprezentan funkciu, o vak me by pre u zrove aj oslobodenm od byro-kracie. Ale samozrej-me:kovm slovom kalm projektom je

  keby

  KNIN -- DESIGN

  5

  TV

  OR

  ~ S

  ELF

 • TI

  TVR

  T

  Luk Kijonka a Luk Veverka s grack dizajnri a robia roz-hovory s grackmi dizajnrmi.

  o pre vs znamen titvrt? O om je?Luk K.: zo zaiatku to bolo pre ns o tom, e by sme vytvorili miesto, kde by rozprvali dizaj-nr s dizajnrom. Nie ako modertor s neja-km hosom, ktory sa pta na veci, ktor s asto banlne, ktor ns natoko nezaujmaj. Mm vemi rd aktivi-tu architekta Adama Gebriana - Bourn na Wave (rdio Wave, pozn. red.), rozhovory s archi-tektami. Bol to pre mna inpiratvny model, kto-r funguje a pi sa mi. S to dvaja udia, ktor s si prcou rovn. Mm vak pocit, e plne sa to nepodarilo. Idea, e by sme dvali priestor pred kamerou dvojiciam ud, ktor sa chc stret-n stroskotala na tom, e udia pred kamerou hovori jednoducho nechc, tak sa stalo, e to moderujeme skr z ndze. Je to ak, asto s toorganizan alebo in rozpait d-vody, nechce sa im do toho Luk V.: Ma na tom zaujma najm to, e ud nato relne v nejakej dobe. Vid ich gest, vid ich tdio a aj dokumentrne de-taily. Ke sa to za x ro-kov zostrih a vytiahne, tak potom uvidme, ak to malo zmysel a ak bola scna. M to sli

  ako jeden z nstrojov ako ju sptne denovat. V relnom ase je ve-mi ak hovori o tom, kto je dobr i pochopi zmysel prc. Myslm, e tieto platformy bud sli uom, ktor sa o to zaujmaj. A tie budcim teoretikom. Bud chcie mapova esk scnu, tak si njdu Titvrt, njdu si rozhovory a tak. Bud mc posklada, o sa dialo. Luk K.: To m dva aspekty. My dvame tm prcam a prpadne i nzorom ud akoby tvr. Pretoe vea ud z odboru ani nevedia, ako vyzeraju, o nie je plne dleit pre ch-panie tch vec. ale je to akoby nejak vec naviac. Kee ijeme multi-medilnym obdobm, preo to neurobi na obrazovke. Zaujmav je, e aj my dvaja to u seba vnimame vemi kriticky. My vieme, e sa nevieme prezentova, pta sa, popsa svoje veci... Take toto je ako-by sonda. Nie ukza, e sme blbci. Je zaujmav vidie, e tu je genercia ud, ktor prezentuj inch lud, ale sami seba prezentovat nevedia. Ke vid portovca, ktor nevie robi roz-hovor, vetci to chpu, pretoe je to portovec. udia ako s architekti i dizajnri by rozprva mali vedie. Luk: Ak bude tento projekt trva dlhie, mono bude vi-die in aspekty, ktor sme dnes nevideli. To s dizajnri, ktor dnes tvo-ria a tvoria takto...

  8-9-

  2012

  12-

  00

  6

  TV

  OR

  ~ S

  ELF

 • LA P

  ISC

  INA

  ED

  ITO

  RIA

  L

  82 B

  O

  K&

  DE

  SIG

  N S

  H

  P

  stretn sa. No aspo posledn mesiac som bola aktvne tu. Internet je dobr nstroj. Ja by som neodradzovala ud, e sme aleko. D sa. Budcnos SELFu? Neviem. Teraz, to pre ma znamen len tento vkend. Potom budem rozma, o som si z toho odnies-la. Samozrejme, tomu sa lovek neubrni, to by bolo fajn rozvi, to spravi. Festival chceme urite robi dvojron, take s tam nejak n-pady, o by sa dialo v ten rok, keby bola pau-za, ale to ne nebudempredbieha.

  82 bok&design shp

  S naou improvi-zovanouredakciou v ateliri trivjednom susedilo knhkupectvo 82 bok&design shp Adama Berku.

  Preo si s tmto projek-tom zaal? Na Slovensku mi v svislosti s knihami chbalo viacero vec, ilo hlavne o to, aby tie kni-hy boli pekn a zrove kvalitn. Z odbornch knh tu toti nebolo sko-ro ni. Ke som robil diplomovku, potrebo-val som kniky, ktor tu neboli a musel som kvli tomu cestova do zahraniia. Vedel som si tie kniky aj objednva sm, ale ja som chcel knhkupectvo, ktor by ich malo tu. al d-vod bol ten, e som mal okolo seba spoluiakov, ktor potrebovali tie ist knihy a tak som si hovo-ril, e ke u to kupujem pre seba, tak to mem kpi aj pre niekoho in-ho. D sa teda poveda, e si vyplnil medzeru na trhu. Ale ne

View more