soalan obj okt t4 2011

of 16 /16
1249/1 SULIT 1. Apakah faktor keruntuhan kerajaan Mesopotamia? A Penguasaan Parsi B Kematian Raja Sargon C Diserang oleh kerajaan China D Berlaku bencana alam yang teruk 2. Rajah berikut menunjukkan tokoh terkenal dalam tamadun Mesir Purba. Apakah sumbangan tokoh tersebut kepada tamadun Mesir Purba? A Mencipta arca dan tiang B Merancang bandar yang sistematik C Menghasilkan batu batu daripada tanah liat D Membina bangunan menggunakan batu bata 3. Perkembangan yang pesat dalam perancangan Bandar berlaku pada sekitar tahun 2000 S.M. dalam Tamadun Indus. Apakah factor yang mendorong perkembangan tersebut? A Kemahiran ilmu geometri B Kejayaan kegiatan penerokaan C Keluasan kewasan pemerintahan D Kegiatan keagamaan 1 Imhotep Arkitek Saintis

Author: anuar-yasis

Post on 15-Sep-2015

48 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN SEJARAH T4

TRANSCRIPT

1249/1 SULIT

1. Apakah faktor keruntuhan kerajaan Mesopotamia?

APenguasaan Parsi

BKematian Raja Sargon

CDiserang oleh kerajaan China

DBerlaku bencana alam yang teruk

2.

Rajah berikut menunjukkan tokoh terkenal dalam tamadun Mesir Purba.

Apakah sumbangan tokoh tersebut kepada tamadun Mesir Purba?

AMencipta arca dan tiang

BMerancang bandar yang sistematik

CMenghasilkan batu batu daripada tanah liat

DMembina bangunan menggunakan batu bata

3.Perkembangan yang pesat dalam perancangan Bandar berlaku pada sekitar tahun 2000 S.M. dalam Tamadun Indus.Apakah factor yang mendorong perkembangan tersebut?

AKemahiran ilmu geometri

BKejayaan kegiatan penerokaan

CKeluasan kewasan pemerintahan

DKegiatan keagamaan

4.

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar di atas?

APengenalan sistem tulisan

BSenjata untuk berperang

CAlat upacara pengebumian

DLambang status masyarakat

5.Apakah prinsip asas undang-undang Rom yang masih diamalkan pada hari ini?

ITidak mementingkan bukti

IIHukum bersifat pembalasan

IIIKeadilan kepada setiap individu

IVSemua manusia sama di sisi undang-undang

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

6.Tokoh berikut menyebarkan ajaran utama dunia.

Apakah peranan mereka?

AMengembara

BMenulis buku suci

CMembina rumah ibadat

DMencari ilham di bawah pokok

7.

Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius. Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?

AMembayar cukai

BMengumpul harta

CMemberikan taat setia

DMeningkatkan tahap pendidikan

8.Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. Antara matlamat penubuhannya ialah

AMenjamin kesetiaan pekerja

BMengawal kadar gaji pekerja

CMempertahankan hak majikan

DMemperjuangkan had masa bekerja

9.Apakah kepentingan Gunung Jerai kepada kerajaan Kedah Tua?

AKubu pertahanan

BSumber tadahan air

CPengeluaran hasil hutan

DPanduan kepada pedagang

10.Rajah berikut menunjukkan sumber penulisan cerita hikayat dalam kesusasteraan Melayu.

Apakah X?

ARamayana

BKunjakarna

CMahabharata

DNegarakertagama

11.

Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara?

IPerancangan Bandar teratur

IITerlindung daripada bencana alam

IIIBerhampiran Tasik Tonle Sap

IVIklim sesuai untuk pertanian

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

12.Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara?

AMempelbagaikan istiadat istana

BMengekalkan pentadbiran yang adil

CMenggambarkan upacara keagamaan

DMemperkukuh kedudukan pemerintah

13.Mengapakah bakal syeikh dalam masyarakat Arab jahiliah perlu mendapat persetujuan dan disukai oleh ahli kabilah?

AMenjamin perpaduan kaum

BMengukuhkan kefahaman assabiah

CMeningkatkan kedudukan pemimpin

DMengelakkan sikap mementingkan diri sendiri

14.Rajah berikut berkaitan dengan tindakan untuk menyelesaikan penentangan terhadap Islam.Hijrah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 M.

Mengapakah Nabi Muhammab s.a.w. mengambil tindakan tersebut?

ALayanan buruk pemimpin tempatan

BTentangan berterusan orang Arab Quraisy

CKesukaran untuk menjalankan kegiatan ekonomi

DPenduduk tempatan telah memulaukan orang Islam

15.

Tarikh

Peristiwa

6 Ogos 610. (17 Ramadhan)Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w.Peristiwa di atas menunjukkan

AAgama Islam tersebar

BKemunculan kerajaan Islam

CPenentangan Arab Quraisy terhadap Islam

DPemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

16.

Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba memeluk Islam?

ABersedia mati syahid

BMendapat hak yang sama

CMendapat keizinan tuannya

DBerpeluang menjadi pemimpin

17.

Rajah berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Tahun

Peristiwa

630 M

Orang Arab Quraisy mencabuli Perjanjian Hudaibiyah

Apakah kesan tindakan tersebut?

APembukaan semula kota Makkah

BPenghantaran utusan Suhail bin Amru

CPenangkapan pemimpin Arab Quraisy

DPengisytiharan sumpah setia Baiah al-Ridwan

18.Pernyataan berikut merujuk kepada petikan khutbah haji terakhir Nabi Muhammad s.a.w.

Apakah pusaka yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad s.a.w?

AAl- Quran dan sirah nabi

BAl- Quran dan sunnah baginda

CSunnah baginda dan para ulama

DSunnah baginda dan kitab terdahulu

19.

Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah?

IDiiktiraf sebagai penduduk Madinah

IIBebas menjalin hubungan dengan pihak luar

IIITerlibat dalm pentadbiran negara

IVDijamin keselamatan selagi setia

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

20.

Tahun

Peristiwa

630 Masihi

Nabi Muhammad s.a.w membuka semula kota Makkah

Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah?

AMeningkatkan kemajuan ekonomi

BPenerusan sistem kabilah

CMemperkukuh negara

DPertambahan penduduk

21Jadual di bawah berkaitan tindakan Khalifah Abu Bakar. Tokoh

Kawasan

Khalid al-Walid

Iraq

Usamah bin Zaid

Ghassan

Mengapakah khalifah Abu Bakar menghantar tokoh-tokoh tersebut?

AMenyebarkan dakwah Islamiah

BMenghadapi tentera musuh Islam

CMenghapuskan golongan al-Riddah

DMengetuai pentadbiran wilayah Islam

22.

Maklumat berikut tentang sistem pentadbiran Bani Umaiyah.Sistem hijabah telah diperkenalkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.Apakah fungsi pegawai yang dilantik untuk menganggotai pentadbiran tersebut?

AMengetuai pasukan tentera

BMenguruskan rekod kerajaan

CMengawal keselamatan khalifah

DMengetuai pemerintahan kerajaan pusat

23.

Senarai di bawah merujuk kepada jabatan yang ditubuhkan pada masapemerintahan kerajaan Bani Umaiyah.

Mengapakah jabatan tersebut diwujudkan ?

AMelicinkan pentadbiran

BMengurangkan kuasa khalifah

CMelahirkan pemimpin berwibawa

DMenentukan bidang tugas pembesar

24.

Institusi yang ditubuhkan oleh khalifah Harun al- Rasyid semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyyah?

Apakah peranan institusi tersebut ?

APusat pentadbiran

BPusat perdagangan

CPusat penterjemahan

DPusat penyelidikan

25Senarai berikut berkaitan dengan karya tempatan.

Apakah persamaan karya tersebut?

AMengisahkan pengislaman raja di Asia Tenggara

BMenceritakan kegigihan raja menyebarkan Islam

CMenyatakan peranan ulama dalam menyebarkan Islam

DMembincangkan teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

26.

Rajah berikut barkaitan dengan penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Apakah maksud perkahwinan siasah?

Akeluarga kerabat diraja

Bkeluarga pembesar jajahan

Canak-anak pedagang Islam

Dulama Islam dengan penduduk tempatan

27.

Tokoh berikut memainkan peranan penting dalam pemerintahan kerajaan Turki Uthamaniyah.

Apakah persamaan sumbangan tokoh tersebut ?

APenulis ensiklopedia

B Pengamal perundangan

C Penasihat kerajaan

D Pakar perubatan

28.

Kumpulan berikut telah memberi sumbangan dalam kerajaan Uthmaniyah.

Apakah sumbangan mereka ?

AMerangka perlembagaan

BMengawal sumber ekonomi

CMeluaskan wilayah penguasaan

DMenyelesaikan pertelingkahan kaum

29Apakah gelaran yang digunakan oleh pemerintah di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam?

AZillullah fil-Ardh

BKhulafa al-Rasyidin

CSultan Darus Salam

DIskandar Zulkarnain

30Mengapakah para pedagang Melayu tidak lagi mengunjungi pelabuhan Melaka pada abad ke-17?

APelabuhannya mulai cetek

BTercetus peperangan tiga segi

CBermulanya penjajahan kuasa Portugis

DChina telah menarik balik pengiktirafannya

31Tokoh di bawah telah mengemukakan teori cara kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Apakah cara penyebaran Islam mengikut teori beliau ?

AMelalui aktiviti perdagangaan

BMenerusi kegiatan kesusasteraan

CMelalui kegiatan perluasan kuasa

DMenerusi pertukaran kebudayaan

32Perkembangan Islam di Kepulauan Melayu. Pesantren

Dayah

Pondok

Apakah kepentingan institusi tersebut?

ATempat golongan raja menuntut ilmu

BTempat beribadat mengantikan masjid

CTempat mempelajari agama secara formal

DTempat persinggahan sementara para pendakwah

33Apakah ciri-ciri Zaman Gelap?

IPeningkatan ilmu merosot

IIKerajaan pusat yang kukuh

IIIKedudukan tuan tanah dipandang rendah

IVEkonomi dan kehidupan masyarakat merosot

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

34.Mengapakah Martin Luther tidak berpuas hati dengan Gereja Roman Katolik?

AMemperjuangkan aliran Protestan

BBerhasrat menjadi ketua gereja Protestan

CMenentang penjualan sijil Indulgences

DTerpengaruh dengan idea St. Ignatius Loyola

35.

Konsep daulat dapat memantapkan institusi beraja semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Bagaimanakah konsep tersebut dikukuhkan?

IBahasa

IIPakaian

IIIPermainan

IVKeturunan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

36.

Maklumat di bawah undang-undang bertulis yang diamalkan di zaman KesultananMelayu Melaka.

Hukum Kanun Melaka

Apakah kandungan undang-undang tersebut ?

IUndang-undang tentera

IITanggungjawab nakhoda

IIIUndang-undang keluarga

IVHukuman kesalahan jenayah

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

37.Rajah di bawah berkaitan dengan sistem pendidikan zaman British.

Apakah implikasi daripada sistem pendidikan tersebut?

APegawai kerajaan bertambah

BSukatan pelajaran selaras

CPengasingan kaum

DPengurusan tenaga pengajar mudah

38Senarai berikut tentang undang-undang tanah Barat.

Apakah matlamat utama British memperkenalkan undang-undang tanah tersebut?

AMengelakkan pertelagahan penduduk

BMemastikan tidak wujud tanah terbiar

CMemudahkan kerja-kerja pentadbiran tanah

DMengelakkan tanah jatuh ke tangan orang asing

39Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik gereja Katolik semasa Gerakan Reformasi?

APerpecahan penguasa gereja

BKefahaman agama bercanggah

CPengaruh ekstrim fahaman sosialis

DKepincangan amalan penguasa gereja

40Jadual di bawah berkaitan keluasan tanaman getah di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

Negeri

1905

1907

1909

Perak

11934

46167

68278

Selangor

25758

61552

93953

Apakah faktor yang menggalakkan peningkatan tersebut ?

AMembina kilang memproses

BMemperkenalkan benih baru

CMelibatkan penduduk tempatan

DMengurangkan kadar sewa tanah

Saintis

Imhotep

Arkitek

Sarjana Petani Tukang Pedagang

Hikayat Pendawa Lima

Hikayat Pendawa Jaya

X

Hikayat Sang Samba

hai manusia, saya meninggalkan kepada kamu satu pusaka dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, selagi kamu masih berpegang kepada pusaka ini.

Hikayat Acheh

Hikayat Merong Mahawangsa

Sekolah Vernakular Melsyu

Sistem

pendidikan

Peraturan Tanah Perak 1879

Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887

Kanun Tanah Selangor 1891

John Crawford

Kumpulan Janissari

Sekolah Vernakular Cina

Sekolah Vernakular Tamil

* Mehmed al-Fanari

* Molla Lutfi

* Katip Celebi

Biasa

Perkahwinan

Siasah

Baitulhikmah

Jabatan Cukai

Jabatan Urusan Am

Jabatan Surat Menyurat

Lao Tze

Confucius

Konsep dewa-raja

Konsep orde kosmo

1

_1372574929.bin