skpm nazir kokurikulum & sukan

Download Skpm nazir kokurikulum & sukan

Post on 19-Jul-2015

409 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKANSistem Maklumat Penaziran (e-Nazir)

ASPEK 3.2.1:Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan SukanKRITERIA KRITIKAL:Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.SKOR 5Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, SPI, Surat Siaran,Panduan Pengurusan PBS, dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah.Ketetapan berkaitan pelaksanaan kokurikulum dan sukan merangkumi pemilihan guru penasihat/jurulatih, pendaftaran, perjawatan murid, kekerapan dan masa perjumpaan, perlembagaan, sukatan, mekanisme pemantauan, keselamatan, penilaian, pengiktirafan dan penghargaan dibuat dan dipatuhi untuk memastikan kegiatan kokurikulum dan sukan dilaksanakan secara berkesan.Hampir keseluruhanketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat dengan kemas kini sebagai panduan pengurusan kokurikulum dan sukan.ASPEK 3.2.1:Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan SukanKRITERIA KRITIKAL:Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.SKOR 6Untuk memperoleh skor 6,semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsurinovasi/kreativiti/amalan terbaikyangdiiktirafatauboleh dicontohi. Contohnya:Kepatuhan kepada ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan secara berterusan berjaya membawa perubahan positif dan keselarasan dalam pelaksanaan kokurikulum dan sukan sekolah.atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)ASPEK 3.2.1:Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan SukanKRITERIA KRITIKAL:Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan.ASPEK 3.2.2:Pengurusan Kelab dan PersatuanKRITERIA KRITIKAL:Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.

SKOR 5Hampir keseluruhanketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh Kelab dan Persatuan.Kelab dan Persatuan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan.Aktiviti Kelab dan Persatuan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari.Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum.Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti.Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum.Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang.Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini.Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.Skor direkodkan dalam SPPBS.ASPEK 3.2.2:Pengurusan Kelab dan PersatuanKRITERIA KRITIKAL:Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.SKOR 6Untuk memperoleh skor 6,semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsurinovasi/kreativiti/amalan terbaikyangdiiktirafatauboleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid.atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)ASPEK 3.2.2:Pengurusan Kelab dan PersatuanKRITERIA KRITIKAL:Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.ASPEK 3.2.3:Pengurusan Badan BeruniformKRITERIA KRITIKAL:Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.

SKOR 5Hampir keseluruhanketetapan pelaksanaan kokurikulum dilaksanakan oleh Badan Beruniform.Badan Beruniform menggunakankurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan.Aktiviti Badan Beruniform dirancang dan dilaksanakan berdasarkan matlamat, objektif persatuan dan keupayaan murid bagi mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari.Aktiviti yang dilaksanakan menarik dan mampu meningkatkan kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum.Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti.Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum.Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang.Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini.Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini dan disimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.Skor direkodkan dalam SPPBS.ASPEK 3.2.3:Pengurusan Badan BeruniformKRITERIA KRITIKAL:Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.SKOR 6Untuk memperoleh skor 6,semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsurinovasi/kreativiti/amalan terbaikyangdiiktirafatauboleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan untuk meningkatkan kehadiran dan kualiti kemahiran belajar murid.atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)ASPEK 3.2.3:Pengurusan Badan BeruniformKRITERIA KRITIKAL:Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial.ASPEK 3.2.4:Pengurusan Kelab Sukan dan PermainanKRITERIA KRITIKAL:Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.

SKOR 5Hampir keseluruhanketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan oleh kelab sukan dan permainan.Kelab sukan dan permainan menggunakan kurikulum/panduan pelaksanaan, dan rancangan aktiviti tahunan yang disediakan.Penyertaan murid dalam kelab sukan dan permainan berdasarkan bakat, minat dan potensi.Aktiviti kelab sukan dan permainan dirancang dengan mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran dan pembangunan sahsiah murid serta dilaksanakan sepanjang tahun persekolahan.Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan aktiviti.Peralatan dan kemudahan asas dimanfaatkan secara optimum.Pemantauan aktiviti dilaksanakan secara terancang.Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini.Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kinidandisimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.Skor direkodkan dalam SPPBS.ASPEK 3.2.4:Pengurusan Kelab Sukan dan PermainanKRITERIA KRITIKAL:Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.SKOR 6Untuk memperoleh skor 6,semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsurinovasi/kreativiti/amalan terbaikyangdiiktirafatauboleh dicontohi. Contohnya:Pihak sekolah menggunakan khidmat kepakaran ibu bapa/komuniti setempat secara berterusan dalam program kelab sukan dan permainan untuk meningkatkan kehadiran murid dan mengukuhkan pengetahuan, kemahiran serta pembangunan sahsiah murid.atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)ASPEK 3.2.4:Pengurusan Kelab Sukan dan PermainanKRITERIA KRITIKAL:Kelab Sukan dan Permainan Diurus Untuk Memastikan Penglibatan Murid Secara Menyeluruh Dan Sebagai Pengukuhan Terhadap Pengetahuan, Kemahiran Dan Pembangunan Sahsiah Murid.ASPEK 3.2.5:Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk KecemerlanganKRITERIA KRITIKAL:Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah.

SKOR 5Hampir keseluruhanketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukan dilaksanakan dalam sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan.Hampir keseluruhanaktiviti sukan iaitu sukan dan permainan, merentas desa, sukantara, kejohanan olahraga tahunan dan kem sukan dilaksanakandenganberpandukan kurikulum/panduan pelaksanaan dan rancangan aktiviti tahunan.Hampir keseluruhanaktiviti yang dilaksanakan menarik, menyeronokkan, memberi pendedahan kemahiran asas dan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan murid.Hampir keseluruhanprogram sukan untuk semua dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun.Program kecemerlangan untuk pasukan sekolah dan pelapis dirancang dan dilaksanakan.Pemantauan program sukan untuk semua dilaksanakan secara terancang.Aspek keselamatan murid diberi keutamaan semasa melaksanakan program sukan untuk semua.Rekod kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kini.Evidens kehadiran, penglibatan, penyertaan dan pencapaian/prestasi murid disediakan dengan kemas kinidandisimpan di dalam Fail Perkembangan Murid.Skor direkodkan dalam SPPBS.ASPEK 3.2.5:Pengurusan Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk KecemerlanganKRITERIA KRITIKAL:Program sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan diurus untuk menggalakkan penglibatan murid secara menyeluruh dan memperkembangkan potensi serta bakat murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolah.SKOR 6Untuk memperoleh skor 6,semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat