servicii cuprinde medicale/specialitati ¢  r recomandare pentru ingrijiri medicale la...

Download servicii cuprinde medicale/specialitati ¢  r recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu

Post on 05-Jan-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pachetul minimal de servicii medicale in aaistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru

  specialitatile clinice

  1. Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicalA ambulatorie cuprinde urmatoarele tipuri

  de servicii medicale:

  1 .1 consultatii pentru situatiile de urgenld medico-chirurgicala

  1.2 consultatii pentru supravegherea Qi depistarea de boli cu potential endemo-epidemic

  1.3 consultatii de monitorizare a evoluliei sarcinii 9i lehuziei - se aplica de la data intr5rii in vigoare a art. 220 si

  2621 din Legea 95/2006 cu modrficerile gi completerile ulterioare.

  1.4 consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala - se aplica de la data intrarii in vigoare a art

  220 qi 2621 din Legea 95/2006 cu modificarile Si completlrile ulterioare.

  1.1 Serviciile m6dicale pentru situatiile de urg6nte medico-chirurgicala: asistenla medicala de urgenta -

  anamneza, examen clinic Ai tratament - se acorda in limita competentei gi a dotarii tehnice a cabinetului medical

  in cadrul caruia igi desfdgoard activitatea medicul de specialitate Asistenta medicale de urgenta se refere la

  cazurile de cod rogu, cod galben Si cod verde previzute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului senatatii publice gi

  al ministrului internelor Si reformei administrative nr. 20211691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice

  de aplicare ale titlului lV "Sistemul national de asistente medicala de urgenta gi de prim ajutor calificat" din

  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, penlru care medicul de specialitate acorda primul

  ajutor gi dace este cazul, asigure trimiterea pacientului cetre structurile de urgente specializate sau solicita

  serviciile de ambulante, precum gi la cazurile de cod verde prevezute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului

  sanetalii publice gi al ministrului internelor Si reformei administrative nr. 20211691/2008, ce pot fi rezolvate la

  nivelul cabinetului medical.

  1 .1 .'1 . Se acorde o singura consultatie per persoane pentru fiecare situatie de urgenle constatate, pentru care s-

  a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvata la nivelul cabinetului medical.

  'l .1 .2. Conditlile acordarii se stabilesc prin norme.

  1.2, Depistarea bolilor cu potential endemo-epidemic - include, dupe caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare gi tratament. Bolile cu potential endemo -

  epidemic sunt cele prevazute la punctul ll din anexa la Hotirarea Guvernului nr. 1186/2000 pentru aprobarea

  listei cuprinzand urgenlele medico-chirurgicale precum gi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care

  asiguratii beneficiaza de indemnizalie pentru incapacitate temporara de munce fard conditii de stagiu de

  cotizare.

  1.2.1. Se acorde o singurl consultatie per persoana pentru fiecare boale cu potential endemo-epidemic

  suspicionata gi confirmate.

  1.3. Consultatii pentru monitorizarea evoluliei sarcinii 9i lehuziei se detaliaza in norme de la data intrarii in

  vigoare a dispozitiilor art. 220 9i art. 262'l din Legea 95/2006 cu modificarile $i completarile ulterioare.

 • 1.4. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiali se detaliaze in norme de la data in vigoare a dispozitiilor art. 220 si art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificarile Si completerile ultenoare

  2. Persoanele care beneficiaze de pachetul minimal de servicii medicale, suporta integral costurile pentru investigatiile paraclinice recomandate gitratamentul prescris de rnedicii de specialitate.

 • Pachetul de servicii medicale de baza acordate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru

  specialitatile clinice

  1. Pachetul de servicii medicale in asistenta medicale ambulatorie pent.u specialititile clinice cuprinde

  urmatoarele tipuri de servicii medacale:

  1.1 servicii medicale - consultatii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicale,

  1.2 servicii medicale curative - consultatii pentru afectiuni acute, subacute si acutizeri ale bolilor cronace

  1 .3 servicii medicale curative - consultatii pentru afectiuni cronice

  1.4 depistarea de boli cu potenlial endemo-epidemic

  1.5 servicii de planificare familiale

  1 6 servicii diagnostice ii terapeutice 1 .7 servicii de sanatate conexe actului medical

  1.1 Servicii medicale pentru situatiile de urgenle medico-chirurgicale: asistente medicale de urgenta -

  anamneza, examen clinic ai tratament- se acorda in limita competenlei gi a doterii tehnice a cabinetului medical

  in cadrul caruia igi desfegoara activitatea medicul de specialitate Asistenta medicale de urgenta se refera la

  cazurile de cod rogu, cod galben gi cod verde prevezute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului senatalii publice 9i

  al ministrului internelor gi reformei administrative nr. 20211691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice

  de aplicare ale titlului lV "Sistemul national de asistente medicala de urgenta 9i de prim ajutor calificat" din

  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanetatii, pentru care medicul de specialitate acord6 primul

  ajutor 9i daca este cazul, asigure trimiterea pacientului cetre structurile de urgenle specializate sau solicite

  serviciile de ambulanta, precum gi la cazurile de cod verde prevazute ln anexa nr. 9 la Ordinul ministrului

  sanat5lii publice gi al ministrului internelor gi reformei administtative n(.20211691/2008, ce pot fi rezolvate la

  nivelul cabinetului medical.

  1 .1 .1 . Se acordd o singurd consultalie per persoana pentru fiecare situatie de urgenla constatate, pentru care s-

  a acordat primul ajutor sau care a fosl rezolvate la nivelul cabinetului medical.

  1 .1 .2. Conditiile acordarii se stabilesc prin norme.

  '1.2 Consultalia medicala de specialitate pentru afectiuni acute 9i subacute precum Si acutizari ale bolilor

  cronice, cuprinde:

  . anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialita(ii respective, stabilirea protocolului de explor6ri gi/sau interpretarea integrativa a explorarilor ii a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de

  familie gi/sau a medicului de specialitate, in vederea stabiliriidiagnosticului;

  o unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare; o stabilirea conduitei terapeutice gi/sau prescrierea tratamentului medical gi igieno-dietetic. precum 9i instruirea in legatura cu

  masurile terapeurice si profi lactice:

  r recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu. dupa cazl o recomandare pentru dispozitive medicale, dupl cazl o bilet de internare, dupA caz;

 • . bilet de trimitere catre alte specialiati, dupA caz;

  . eliberare de concediu medical, dupa caz.

  '1.2.1. Pentru acelagi episod de boala acuta/subacuta/acutizari ale bolilor cronice, se acorde maximum 3

  consultatii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului gi a evolutiei cazului.

  1.2.2. Consultatia medicall de specialitate se acorde pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau

  de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile in care asiguratul a avut biletul de trimitere inilial eliberat de

  medicul de familie 9i numai in conditiile in care medicul kimitator se afla in

  relalie contractuala - contract sau conventie - cu casa de asigureri de sanetate. Fac exceplie de la prevederile

  anterioare cazurile de urgenta medico-chirurgicale gi consultatiile pentru afectiunile stabilite prin norme,

  serviciile de planificare familiale care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

  1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua Si a treia

  consultalie in vederea stabilirii diagnosticului gi/sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere.

  1.2.4. Pentu asiguralii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acorde maximum doue

  consultatii pentru:

  o urmarirea evoluliei sub tratamentul stabilit in cursul internAriii . efectuarea unor manevre terapeuticel . dupa o interven(ie chirurgicali sau ortopedictr, pentru examenul pl5gii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

  1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligalia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medlcali, despre

  planul terapeutic stabilit initial precum gi orice modificare a acestuia, la momentul in care aceasta a survenit.

  1.2.4.2. Pentu situaliile prevezute la punctul 1.2.4. nu este necesar bilet de trimitere.

  1 .3 Consultatia medicale de specialitate pentru afecliuni cronice, cuprinde:

  o anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitillii respective, stabilirea protocoluluide explordri li/sau interpretarea integrativa a explorarilor gi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de

  familie 9i/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;

  o unele manevre specifice pe care medicul le considerd necesare: o stabilirea conduitei terapeutice gi/sau prescrierea tratamentului medical 9i igieno-dietetic, precum gi instruirea in legatura cu

  masurile terapeurice fi profi lactice: . recomandare pentru ingrijiri medicale Ia domiciliu, dupd caz; o recomandare pentru dispozitive medicale, duptr caz; o evaluare clinica 9i paraclinicf,, prescrierea tratamentului gi urmArirea evoluliei bolnavilor cu afecliuni cronice, in limita

  competenlelor, trimestrial sau, dupA caz

Recommended

View more >