seniorudvalget. forretninger i algade/strandgade. · byen og træffer aftale om byggegrund og...

of 9 /9
Seniorudvalget. Vi vælger at ”tømme” det enkelte billede for oplysninger. Forretninger i Algade/Strandgade. Billede 1: Strandgade 1: Huset er bygget af lærer Storch i 1940. Huset købes af mælkemand Aksel Jensen i ???, som starter mælkeudsalg salg i Strandgade, hvor der i dag er pizzasalg. Senere bygger Aksel Jensen butik mod Algade – Minimarkedet – der hvor Ham og Hende er beliggende i dag. I en mellem periode havde slagter Per Parelius butikken. Hvornår fjernes nabohusene til beboelsen??? Købmand fra Voldtofte???? Beboelsen blev efter Aksel Jensen udlejet. Det lange hvide hus på Algadesiden: Hjemmeslagter Lunding. Huset købtes af Aksel Jensen???? Urmager startede i dette hus. Erik Plovgaard har drevet forretning på to adresser i Haarby. Efter at være uddannet urmager på Urmagerskolen i København blev Erik Plovgaard interesseret i at få egen forretning. Valget faldt på Haarby, da han gennem sit bekendtskab med Børge Lehrmann – som han havde lært at kende fra de fynske badmintonbaner – fik nys om, at byens urmager Ejnar Olesen efterhånden var kommet lidt op i årene, og at det måske var en ide at etablere forretning i Haarby. Erik Plovgaard købte ejendommen Algade 53 af farvehandler Kjeld Nielsen, og efter en større ombygning åbnede Erik Plovgaard ure- og optikerforretning i Algade 53 i oktober 1961, og

Upload: doque

Post on 06-May-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Seniorudvalget.

Vivælgerat”tømme”detenkeltebilledeforoplysninger.

ForretningeriAlgade/Strandgade.

Billede1:

Strandgade1:

HuseterbyggetaflærerStorchi1940.HusetkøbesafmælkemandAkselJenseni???,somstartermælkeudsalgsalgiStrandgade,hvorderidagerpizzasalg.SenerebyggerAkselJensenbutikmodAlgade–Minimarkedet–derhvorHamogHendeerbeliggendeidag.IenmellemperiodehavdeslagterPerPareliusbutikken.

Hvornårfjernesnabohusenetilbeboelsen???

KøbmandfraVoldtofte????

BeboelsenblevefterAkselJensenudlejet.

DetlangehvidehuspåAlgadesiden:HjemmeslagterLunding.HusetkøbtesafAkselJensen????

Urmagerstartedeidettehus.ErikPlovgaardhardrevetforretningpåtoadresseriHaarby.EfteratværeuddanneturmagerpåUrmagerskoleniKøbenhavnblevErikPlovgaardinteresseretiatfåegenforretning.ValgetfaldtpåHaarby,dahangennemsitbekendtskabmedBørgeLehrmann–somhanhavdelærtatkendefradefynskebadmintonbaner–fiknysom,atbyensurmagerEjnarOlesenefterhåndenvarkommetlidtopiårene,ogatdetmåskevarenideatetablereforretningiHaarby.ErikPlovgaardkøbteejendommenAlgade53affarvehandlerKjeldNielsen,ogefterenstørreombygningåbnedeErikPlovgaardure-ogoptikerforretningiAlgade53ioktober1961,og

ægteparretElseogErikPlovgaardflyttedeindidenlillelejlighediejendommen,derefterhåndenlågodtklemtindemellemlærerStorch-JensenstidligereretræteboligiAlgade55ogfruRasmussensejendom.SenereflyttedefamilienPlovgaardienkortperiodeindietafdenybyggederækkehusepåPilevej,indendebyggedehuspåSvingeti1963.I1965købteErikPlovgaardforretningsejendommeniAlgade59afurmagerEjnarOlesen,ogElsePlovgaard,somvarudlærthosguldsmedFahrendorfiHaderslev,etableredeguldsmedeforretningiEjnarOlesenstidligerebutiks-ogværkstedslokaler,mensfamilienflyttedeindpåførsteogandensal.Ibegyndelsenaf1970’ernesolgteErikPlovgaardAlgade53tilmælkehandlerAkselJensen,somønskedeatudvidesinforretning.KøbetafejendommeniAlgade55varAkselJensensenestemulighedforatudvidesinforretning,idetdetikkehavdeværetmuligtforhamaterhvervenaboejendommeniStrandgade–enejendomsomægteparretEllyogAkselselvhavdeboeti,dadeflyttedetilHaarbyislutningenaf1940’erne.AkselJensenrevurmagerejendommennedogbyggedeetnytogmodernesupermarked,derfrastartenblevendelafdenfrivilligekøbmandskædeHoki,mensErikPlovgaardflyttedesinforretningtilprivatboligenAlgade59,hvorhannufortsatteudelukkendemedoptik.Butikkenlukkededen16.marts1996,ogElseogErikPlovgaardflyttedetilSkagen,hvordestadigbor.DetvarurmagerEjnarOlesen,deri1920’ernebyggedeejendommeniAlgade59.DetsketeganskefåmånederefternaboejendommeniAlgade61,hvorskrædderReinhartJørgensenboede,stodfærdig.BygmestervarCarlMariusMadsen.Ejnar Olesen stammede fra Assens, hvor hans far var bestyrer af Assens Vandværk. Han kom til Haarby i 1921, hvor han etablerede forretning i Nørregade. Ejnar Olesen var udlært i Assens, og efter lærerårene rejste han med familien til Fredensborg på Sjælland, hvor han fik ansættelse hos slotsurmageren. Det var dengang et dagligt arbejde for Ejnar Olesen hver morgen klokken 8 at trække og stille samtlige ure på slottet. I Haarby nåede Ejnar Olesen at være formand for både håndværkerforeningen, sygeplejeforeningen og grænseforeningen, og Maj Rosted, der etablerede byens første avis – Haarby Ugeavis – engagerede en tid Ejnar Olesen som lokal meddeler til ugeavisen. Ejnar Olesen rejste sammen med sin kone tilbage til Assens, efter han i 1965 havde afhændet sin ejendom i Algade 59 til Erik Plovgaard Han døde kort tid efter.

”Detrødehus”–husetmellemnr.1og3.

MadsChristianmælkemandogmælkeudsalg????SørenBangchaufførveC.M.Madsen.???BrækketerrevetnedforatskabepladstilH.C.Taxi–idagH.C.Biler,somlåpåStrandgade3.

Billede2:

BlikkenslagerThorvaldMarcussen????Værkstedetbrændteomkr.1950–55?Bygningersetfrahøjre:værksted–bolig.

T.v.skomagerJørgensen???

AllebygningernunedrevetP-pladstilBrugsen.Blikkenslagerenflyttedeudpåindustriområdet.

Billede3:

Algade34:

SydfynsDiskontobank???T.v.sesMøllerThomsensmanufaktur–ogtrikotageforretning.ForrestibilledetsesbødkerBaumansgård????GårdenfjernesiforbindelsemedetableringenafButikstorvet.

Herbert”Barber”Andersenhavdefrisørsalonibygningen????

Billede4:

Baumansgårde????

SlagterOsvaldHansenhavdegræsarealforendenafgården–beregnettilslagtekvæg.

Tagetpåbygningentilhørersmedeforretningen,derblevflyttetfra”å-smeden.”Flytningenca.1950???

Billede5:

Algade28.

Brugsforeningaf1932.Butikkenåbnesi1934.EugenHansenkøbmandhavdetilhusetidligeresamtidigmedmanufakturhandlerValdemarAndersen.

Brugsenflytterpådenandensideafgadeni????ForretningenovertagesafMøbelhandlerNielsen,somsenere???SælgertilNetto.IdagerdetHaarby-bageren.

Husetforenden:TrykkeriogsenereBondestanden?????

Billede6:

Algade30.

HaarbyApotek.

12.januar1901fårapotekerEdvardValdemarLassenbevillingensomapotekeriHaarby.Hanbesøgerbyenogtræfferaftaleombyggegrundogopførelseafetapotek.FarmaceutHansChristianGrønbækogfrue,AnneMargretheGrønbæk,bliveri1903bestyrerafapoteket.

I1915overtagerH.C.GrønbækbevillingensomapotekerogflytterstrakstildenafhamnyopførteapoteksbygningAlgade65.

HaarbyBankkøberbygningenogdriverbankvirksomhedhertil2016.

IenperiodehavdeJørgen”Barber”RasmussensalonmodToftevej.???

Idag–2018–drivesderendameekviperingsforretning,”Lizette”,ogenfrisørsalonibygningen???

Bygningenejesaf????

Billede7.

Algade31.

KøbmandBender/HaarbyIsenkram/Imerco

HansAndresBender–købmandBender–født1869

I1891køberhanenforretning,derdenganglåsammenmedenkolonialforretningiensidefløjtilKroen–udmodLinien.Pågrundafhansungealder,erdetfaderen,derkøberforretningen.

Forretningengårsåfint,atBenderønskeratudvideforretningen.PåhjørnetafAlgadeogTværvejlåetlillehuspåenstorgrund.Benderbliverenigmedejerenafdetlille,NielsWinther,omhandelsbetingelserne.Enafbetingelserneer,atNielsWintherskalhaveaftægtsboliginybyggeriet.

I1897erbyggerietfærdigt.

Husetrummededetviidagvilkaldeenkøbmandsgård,dervarkolonialvarer,foderstoffer,brændsel–manproduceredeendogdyner!

KøbmandBenderssøn,ViggoBenderovertagerforretningenogdriverdenfremtil1964,hvorisenkræmmerKurtSpangtoftkøberforretningenogomdannerdentilHaarbyIsenkram.

KurtSpangtoftesælgeri???forretningentilsinførstemand????`,somdriverforretningenfremtil???,hvorhansælgerdentilImerco-kæden.

Algade29

Bygningeneropførtomkringår1900ogejedesafdyrlægeJensLarsen.

FruLarsendrevimangeårenmodeforretning.datterenPaulaovertogsenerehusetogoprettedeenTatolforretningihusetindmodhaarbyIsenkram.KurtSpangtoftkøbteAlgade29ogskabtedermedenudvidelsetilHaarbyIsenkram.Idagresidererejendomsmæglerfirmaet?????

Billede8.

Centralen.

Billede9:

Forsamlingshuset.

Billede10:

HaarbyApotek

SadelmagerJørgenRasmussen.Spangtoftkøberdet.Vartou.VagnHolmHansen–herreekvipering.???Michella????LeneRasmussen.

Billede11:

C.M.Madsensfabrikker.

T.h.sesdetgamlelægehus–nuværendeRødeKors.

Forsamlingshus+slagteforretning.I1979byggedePoulBruunHansenslagterforretningensammenboligforretningen.

Billede12.

Algade34:

SlagterOsvaldHansenhavdeslagterforretning,hvorVagn”Skrædder”Hansensenerehavdeherreekviperingsforretningoghvorderidagerblomsterudsalg.

KonservatorHansenshus,Fasanvænget,erbyggeti1922afHildebrandt.

1990

RejsegildepåSparekassenFaaborgiHaarby

1972haarbySparekassekøbernaboejendom.1973bliveDresletteSparekassetilHaarbySparekasse.

1973MælkehandlerAxelJensenåbnerMinimarkedpå200kvm..Hoki-SuperettevedEllyogAkselJensenfejrer25årsforretningsjubilæum

1973HaarbyBrugsåbnersine1140kvm

1974HaarbyElforetagerforretningsudvidelse

1990NyservicestationShell