ruČna izrada kutija studentski radovi

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2017

235 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RUNA IZRADA KUTIJAstudentski radovi

 • KATEDRA ZA AMBALAU

  KNJIGOVETVO I PROJEKTIRANJE

  GRAFIKIH PROIZVODA

 • Kolegij Runa izrada kutija je izborni kolegij Katedre za ambalau, knjigovetvo i projektiranje grafikih proizvoda.

  Zamiljen je za malu grupu studentata koji praktino rade, pojedinano, ali i u skupinama. Izauju se kutije razliitih dimenzija, oblika, veliina i namjene. Kutije se razlikuju i po materijalima koji se koriste za izradu pojedinih eleme-nata na kutiji. Tako se studenti upoznaju i s ambalanim materijalima kao to su ljepenke, kartoni, gaze, vrpce,

 • ljepila i sl. Kolegij istie vrijednost runo izraenih kutija, koje imaju svoju umjetniku, drutvenu, estetsku i emo-cionalnu vrijednost. Iako se kolegij bazira na runoj iz-radi, svladava-njem ovog kolegija studenti stjeu uvid u tehnoloki proces izrade svih vrsta kutija. Takoer, usva-jaju se odreena znanja o samim alatima i stojevima koji su potrebni za izradu kutija, te upotrebljivosti i kvaliteti pojedinih vrsta kutija.

 • STU

  DENT

  I

 • Tomislav Peria

  Moje ime je Tomislav Peria. Roen sam 18.08.1988. godine, u Livnu, gdje sam i proveo svoje djetinjstvo. Os-novnu i srednju kolu sam pohaao u Livnu. Godine 2007. zavravam Opu gimnaziju i upisujem Grafiki fakultet u Zagrebu. Ove godine, zavrio sam pred-diplomski studij na istoimenom fakultetu, tehniko-tehnolokog smjera. Trenutno sam redovan student prve godine diplomskog studija grafike tehnologije.

 • Gorana Tomi

  Moje ime je Gorana Tomi i roena sam 9. svibnja 1989. godine u Splitu. Djetinjstvo sam provela u Omiu, gdje sam pohaala osnovnu i srednju kolu. Opu gimnaziju Jure Katelan zavravam 2007. godine. Iste godine, po zavretku srednje kole, upisujem se na Grafiki fakultet u Zagrebu. Ove godine, zavrila sam preddiplomski studij na istoimenom fakultetu, tehniko-tehnolokog smjera. Trenutno sam redovita studentica I. godine diplomskog studija grafike tehnologije.

 • Korina Siljan

  Zovem se Korina Siljan i roena sam 09.12.1988. god. u Puli gdje sam zavrila osnovnu i srednju kolu. ivim u malom mjestu 5 km od Pule. Nakon gimnazije upisujem Grafiki faultet u Zagrebu, smjer tehniko-tehnoloki te sam ove godine zavrila prediplomski studij. Trenutno sam studentica 1. godine diplomskog studija grafike tehnologije.

 • Maja Vrbos

  Moje ime je Maja Vrbos. Roena sam 16. sijenja 1989. godine u Novom Mestu, u Sloveniji. Zavrila sam sred-nju Ekonomsko turistiku kolu u Karlovcu, a 2007. godine upisala sam Grafiki fakultet u Zagrebu, smjer tehniko tehnoloki. Ove godine zavrila sam pred-diplomski studij na istoimenom fakultetu. Trenutno sam studentica I. godine diplomskog studija grafike tehnologije.

 • Martina Peni

  Zovem se Martina Peni, roena sam 19.09.1088. godine u Breicama. Osnovnu kolu sam pohaala u Bregani, O Milana Langa. Nakon zavrene osnovne kole upi-sala sam Opu gimnaziju A.G.Matoa u Samoboru, koju sam zavrila 2007. godine. Iste godine upisala sam preddiplomski studij na Grafikom fakultetu u Zagre-bu, smjer: tehniko-tehnoloki. Ove jeseni upisala sam 1.godinu diplomskog studija grafike tehnologije.

 • Sanda Bogdan

  Moje ime je Sanda Bogdan, roena sam 2.3.1989. go-dine u akovcu, a ivim u Murskom Srediu gdje sam i pohaala Osnovnu kolu. Nakon Osnovne upisujem srednju kolu Gimnaziju akovec koju sam zavrila 2007. godine. Iste godine upisujem se na preddiplomski studij Grafikog fakulteta u Zagrebu, smjer tehniko-tehnoloki, koji sam zavrile ove godine. Trenutno sam upisana u prvu godinu diplomskog studija grafike teh-nologije.

 • Ivana Hrestak

  Moje ime je Ivana Hrestak. Roena sam 6. lipnja 1987. go-dine u Zagrebu. 2005. godine zavravam srednjokolsko obrazovanje u Gornjogradskoj gimnaziji. Iste godine se zapoljavam kao komercijalni referent u tvrtci MIP-Zagreb d.o.o. 2007. godine upisujem preddiplomski studij na Grafikom fakultetu koji zavravam 2010. go-dine. Iste godine upisujem diplomski studij, takoer na Grafikom fakultetu. U slobodno vrijeme putujem, uim strane jezike i bavim se UV art-om.

 • Kristina Zdrili

  Zovem se Kristina Zdrili. Roena sam 06. sijenja 1989. godine u Rijeci. Srednju Jezinu gimnaziju zavrila sam u Poreu. Nakon zavretka srednje kole, 2007.godine upisujem preddiplomski studiju na Grafikom fakultetu u Zagrebu, smjer tehniko-tehnoloki. Trenutno sam studentica 1.godine diplomskog studija grafike teh-nologije.

 • Ana Kelava

  Zovem se Ana Kelava. Roena sam 14.6.1988. u akovu gdje sam ila i u kolu; osnovnu i srednju. Upisala sam Grafiki fakultet 2007. godine i to smjer tehniko-tehnoloki. Planiram upisati i diplomski studij sljedee godine.

 • Jelena Dikli

  Ja sam Jelena Dikli i studentica sam prve godine diplom-skog studija grafike tehnologije na Grafikom fakultetu u Zagrebu. Roena sam 06.oujka 1988. god. u Du-brovniku. Nakon zavretka osnove kole pohaala sam Prirodoslovno-matematiku gimnaziju Dubrovniku. Maturirala sam 2006. godine. Te iste godine postajem studentica prediplomskog studija Grafikog fakulteta, smjera tehniko- tehnoloki.

 • Tea Car

  Zovem se Tea Car. Roena sam 01. kolovoza 1988. godine u Varadinu. Osnovnu kolu pohaala sam u Ludbregu gdje i danas ivim. Nakon Osnovne kole krenula sam u Opu gimnaziju u Koprivnicu. Zavretkom gimnazije upisujem 2007.godine Grafiki fakultet u Zagrebu, smjer tehniko - tehnoloki.

 • Stanko Ekinja

  Moje ime je Stanko Ekinja i roen sam 8. studenog 1988. godine u Zadru. Djetinjstvo sam proveo u Zadru, gdje sam pohaao osnovnu i srednju kolu. Opu gimnaziju Vladimira Nazora zavravam 2007. godine. Iste go-dine, po zavretku srednje kole, upisujem se na Grafiki fakultet u Zagrebu.Trenutno sam redoviti student III. go-dine preddiplomskog studija grafike tehnologije.

 • GRAFIKI FAKULTETSVEUILITE U ZAGREBU

  GALERIJA U PROLAZUKnjinicaZagreb, Getaldieva 2prosinac 2010.

  IDEJNO RJEENJE:Gorana Tomi

  ORGANIZATORI IZLOBE:Elizabeta Rybak BudiSuzana Pasanec PreprotiBranka Laji

  TISAK:Pasanec d.o.o.Velika Gorica