romania judetul iasi consiliul judetean iasi serviciul ... romania judetul iasi consiliul judetean...

Download ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Serviciul ... ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Post on 07-Jan-2020

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Directia Economic' Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza i Recuperari Creante

  PROIECT DE HOTARARE

  privind situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de catre S.C. APAVITAL S.A. Iasi

  Consiliul Judetean Iasi: Avand in vedere:

  a) Expunerea de motive la proiectul de hotarfire privind situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017 de clitre S.C. Apavital S.A. Iasi, prezentatg de care Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr./540/ / l Ofr 2018;

  b) Raportul de specialitate nr. /6462. / /q--06, 2018 al Directiei Economice — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante la proiectul de hotArke privind situajiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de clitre S.C. APA VITAL S.A. Iafi;

  c) Raportul administratorilor incheiat la data de 31.12.2017 (declaratia financial% si declaratia nefinanciara) insotit de Raportul Auditorului Independent — S.C. Sociatatea de Contabilitate, Expertiza si Consultant% Contabild —SOCECC SRL asupra Situatiilor financiare individuale intocmite de SC Apavital SA Iasi pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, transmise prin adresa nr. 20017/03.05.2018 (nr. 13510/03.05.2018);

  d) Adresa SC Apavital SA Iasi nr. 22626/16.05.2018;

  e) Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementkilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • j) Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

  g) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 198/22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiare nerambursabila din partea Uniunii Europene;

  11) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind intArirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritard, actualizata;

  i) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale Si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare, actualizata;

  .1) Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizata;

  k) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, actualizata;

  1) In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) §i ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificArile §i completarile ulterioare;

  HOTARASTE:

  Art.1 . Se aproba situatiile financiare ale S.C. APAVITAL S.A. Ia§i, 'incheiate la data de 31 decembrie 2017.

  Art.2. Directorul General §i Directorul Economic ai S.C. APAVITAL S.A. IA51 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotArari.

  Art.3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa va inainta copie dupe prezenta hotarare:

  - Institutiei Prefectului Judetului Ia§i; - S.C. APAVITAL S.A. I*;

  2

 • - Directiei Economice - Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza Recuperari Creante Bugetare, Serviciului Buget §i Serviciului Financiar Contabil §i Gestionarea Patrimoniului, din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;

  - Directiei Tehnice Investitii, din cadrul Consiliului Judetean Ia0; - Directiei Juridice, din cadrul Consiliului Judetean Ia0; - Serviciului Resurse Umane i Salarizare, din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;

  Art.4. Aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de care Biroul Relalii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa.

  Data astazi

  2018

  PRESEDINTE, dr. ing. Maricel POPA

  VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL JUDETULUI LAC ye ARA VERNICA

  Directia JuridicA, Director executiv,

  Gabriela ALUNGULESEI Am luat cunapnla de acest inscrA oficial imi asum

  responsabili a asupra legalitaiii

  Sustine proiectul de hotArare :

  Directia EconomicA, S.C. APAVITAL S.A. Ia§i

  Director Executiv,

  Director General, Elena Arvinte dr. ing. Ion Toma Imi asum responsabili • ea corectitudinii

  legalittliii in solidar :mac tiorur scrisului

  Directia Economics, Director Executiv, Elena Arvinte

  Sef Serviciu,

  Elena Adriana MargArint Imi asum responsabilitatea corectitudind fi

  legalitalii in solidar cu tocmitortd insc • ului

  n cmit, Constanta Doina Lemnaru

  Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inserts oficial

  41fr 3

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075,14i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  Nr. POZ/ 1,47 2018 Nr. de exemplare : 1 Exemplar nr. 1

  De acord sa ss_supkan knalizei t;alteriAPken

  P

  4c‘ Aug-

  Raport de specialitate

  la proiectul de hotarfire privind situatiile financiare inche 31.12.2017

  de catre S.C. APAVITAL S.A. Iasi

  In conformitate cu prevederile Leg!! contabilitalii nr. 82/1991, republicata, precum §i ale

  Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor

  contabile privind situaliile financiare anuale individuals financiare anuale consolidate, cu

  modificerrile fi completeirile ulterioare S.C. Apavital S.A. Ia§i a intocmit Situatiile financiare ale

  societatii la data de 31.12.2017.

  Prin adresa nr. 20017/03.05.2018 inregistratA la Judetul Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i sub

  nr. 13510/03.05.2018, S.C. Apavital S.A. Iasi, a prezentat Judetului Iasi — Consiliul Judetean

  Situatiile financiare ale societatii, incheiate la data de 31.12.2017 (bilantul contabil — formular

  F10, contul de profit §i pierdere — formular F20, date informative — formular F30, situatia

  activelor imobilizate — formular F40), insotite de Notele financiare, raportul la bilantul contabil

  de raportul auditorului independent SC Societatea de Contabilitate, ExpertizA ConsultantA -

  SOCECC SRL din data de 12 aprilie 2018).

  Situatiile financiare ale S.C. Apavital S.A. Ia§i pentru anul 2017, au fost intocmite avand

  in vedere i prevederile Ordinului ministrului finanielor publcei nr.470/23.01.2018 privind

  principalele aspecte legate de intocmirea ci depunerea situaliilor financiare anuale 0 a

  raportarilor contabile anuale ale operatorilor economic! la uniteitile teritoriale ale Ministerului

  Finanlelor Publice, precum i pentru modificarea completarea unor reglementari contabile.

  Situatiile financiare auditate, au fost aprobate de Consiliul de Administralie al SC Apavital

  SA Ia§i prin Decizia nr. 30/25.04.2018, iar Raportul Administratorilor — Declaratia Nefinanciara a

  fost adoptat prin Decizia nr. 32/25.04.2018.

 • Din analiza documentelor prezentate, au rezultat urmAtoarele:

  La data de 31.12.2017 capitalurile proprii ale S.C. Apavital S.A. la.yi, sunt in valoare de

  177.486.404 lei, din care:

  78.872.243 lei - capital subscris varsat, 8.929.161 lei - rezerve legale, 61.567.527 lei

  - alte rezerve, 16.883.803 lei - rezerve din reevaluare, 12.130.625 lei profitul

  exercitiului financiar 2017.

  Activele imobilizate ale S.C. Apavital S.A. Ia§i, prezintA la data de 31.12.2017 un sold de

  206.198.022 lei, iar activele circulante un sold de 107.223.016 lei.

  Veniturile totale realizate de catre S.C. Apavital S.A. Ia§i in anul 2017 sunt in valoare de

  160.638.350 lei, din care: 160.136.101 lei venituri din exploatare §i 502.249 lei venituri

  financiare.

  Evolutia veniturilor realizate de catre S.C. Apavital S.A. Ia§i in ultimii 3 ani se prezinta

  astfel: - lei -

  Nr.

  crt. Denumire indicator An 2015 An 2016 An 2017

  1. Venituri din exploatare 151.473.112 153.534.374 160.136.101

  2. Venituri financiare 815.833 448.827 502.249

  Total venituri 152.288.945 153.983.201 160.638.350

  Se observA faptul ca in perioada analizatA veniturile societatii inregistreazA o cre§tere cu

  5,48% fata de veniturile realizate in anul 2015 §i cu 4,32% fata de cele din anul 2016.

  Cheltuielile efectuate de catre S.C. Apavital S.A. Iasi in anul 2017 sunt in valoare totalA

  de 145.587.330 lei, din care cheltuieli de exploatare 142.507.620 lei cheltuieli financiare

  3.079.710 lei.

  Evolutia cheltuielilor realizate de care S.C.Apavital S.A. Iasi, in perioada anilor 2015 —

  2017 se prezinta astfel:

  - lei-

  Nr.

  crt. Denumire indicator An 2015 An 2016 An 2017

  1. Cheltuieli de exploatare 134.263.135 136.369.298 142.507.620

  2. Cheltuieli financiare 1.745.826 1.759.125 3.079.710

  Total cheltuieli 136.008.961 138.128.423 145.587.330

  Cheltuielile efectuate de catre S.C. Apavital S.A. Ia§i inregistreazA in anul 2017 o cmtere

  cu 7,04% fata de nivelul cheltuielilor din anul 2015 §i cu 5,40% fata de

Recommended

View more >