rinri project

Download Rinri Project

Post on 21-Oct-2015

18 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aa aa

TRANSCRIPT

 • Foundation For the Law oF timePO Box 156 Ashland, Oregon 97520, USA | +1.541.488.0714www.lawoftime.org | info@lawoftime.org

  Rinri Project Nieuwsbrief IIIEditie het Mysterie van de Steen

  Volume 3, Nr. 4

  Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl

  Voorbereiden op de Komst van de Witte Lunaire Tovenaar

 • Rinri Project Nieuwsbrief III, Mysterie van de Steen Editie. Volume 3, Nr.4

  Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl, Voorbereiden op de Komst van de Witte Lunaire Tovenaar.

  1. Dag Buiten de Tijd 2007, NS 1.20.0.0Kin 53, Rode Magnetische Hemelwandelaar Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl.Een Meditatie op de Frequentie van Terugkeer. Dag Buiten de Tijd Overstijg de Beperkingen van je Gedachten

  Je kan de beperkingen van jou bewustzijn universum niet zoeken en vinden vanuit het niveau van wereld bewustzijn. Overstijg jezelf voorbij de beperkingen van je gedachten.

  -Postulaat35,HeldereBoodschapoverhetBoekvanKennis, The Knowledge Book, blz. 267DagBuitendeTijd,2007.Watga jijdoenomtevierenenvandewereldeenbetereplek temaken?WatbetekentdeDagBuitendeTijdvoorjou?LaatonsnogmaalshetwaaromenhetwaarvoorvandeDagBuitendeTijdbekijken.De klimaatsverandering is hier.Wij zijn allemaal aan het veranderen enworden veranderd.We volgen de13manen/28-dagenkalenderomdatwegelovendatditdeeerstestapisdiewijmoetenmakenalsweeenfundamenteleveranderingvanonzemaniervanlevenwillendieonsweerterugnaarhetritmevandenatuurbrengt.Langgeleden,selecteerdendeVerenigdeNatiesde13manen/28-dagenkalenderalshetbestemiddelomeenveranderingtemaken.Datwasinde1930erjaren,enhetwerdondersteunddoordeInternationaleKamer van Koophandel en ondernemers zoals Eastman Kodak. Maar conservatieve krachten kwamen naarboven;dekalenderveranderdeniet,endewereldookniet.HetgrotestruikelblokwasdeoppositievanhetVaticaantegendeNuldagde365stedagvanhetjaar,welkehelemaalgeendagvandemaandofhetjaaris.Dewerkelijkeredenvoordeoppositieis:Doordemogelijkheidvaneennuldag,eenDagBuitendeTijd,teaccepteren,gaanwevoorbijhetniveauvanwereldbewustzijnenoverstijgenonzeeigengedachtebeperkingen.Ditiseenechteverandering!DitisdeinherentekrachtdiekomtuitdeerkenningvandeDagBuitendeTijd,de365stedagvanhet13-Manenkalenderjaar.Sinds1993heeftde13Manen/28-dagenkalenderzijncomebackgemaaktvanAustralitotOostenrijk,vanIsraltotBrazili,vanChilitotKroatienindevelelandendaartusseninverspreidtdenieuwekalenderzich.Enalserndagvanhet13ManenjaarisdiedemensensamenbrengtisdatdeDagBuitendeTijd,diejaarlijksopGregoriaans25juligevierdwordt.Echter, er zit meer achter dan je met het blote oog kan zien. De terugkeer van de 13-Manen/28-dagenharmonischestandaard iseenfunctievande2012profetieeneennieuwekennisbasis,deWetvanTijdendeonthullingvandesynchroneordevandevierdedimensionaletijd.DeDagBuitendeTijdisdedagdatweonszelfkunnenzuiverenenderealiteitvandevierdedimensionaletijd-ndeg-krachtkunnenervaren,devijfdedimensionaleorganiserendemachtdieonssynchroniseertmetderadialematrixvandehogererealiteit.InhetDreamspell,isdeDagBuitendeTijdookbekendalsdegroenedag,groenisdekleurvandevijfdemacht.Ennatuurlijkwordtnaardegroenedagookverwezenalsdegalactischevrijheidsdag.ZoalsduidelijkgewordenisuitdevoortgaandeonthullingenvanhetafgelopenRodeMagnetischeMaanjaar,ishethelekennissysteemvandeWetvanTijdgeworteldindekrachtvande52(wekenperjaar,jarenpersolaire-galactischecyclus).Dewaardevande52isafgeleidvandeSiriusBtafrequentieinzijnrotatierondomSiriusAlpha.InderdaadishettotaalvandeDreamspell/WetvanTijdeengoedkeuringvandeHogereRadenvanSirius.Ditwetenstondonstoeonzewaarnemingenenbegripteverheffen.Doorhetvolgenvandecodesvande13-Manen/28-dagensynchronometerkunnenwedeelnemenindefrequentiesengeestesstromingenvandeRaadvanSirius.

  Rinri III Volume 3, Nr 4. Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl, Voorbereiden op de Komst van de Witte Lunaire Tovenaar. 1

 • LatenwemetditinzichtnukijkennaardezeerspecialeDagBuitendeTijdvanditjaar.Rode Magnetische Hemelwandelaar, Kin 53 Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl.DeDagBuitendeTijd2007.RodeMagnetischeHemelwandelaar,Kin53.EnperfecteheptadvanSiriusBtavoltooid,zevenperfectekastelenvanieder52dagen,52perfectewekenvanieder7dagen364dagenintotaal.Dankomtde365edag,deDagBuitendeTijd.52(weken)+1=53,hetgetalvandefrequentievandeSiriaansewedergeboorte.Datwil zeggendat52,het frequentiegetal vanncyclus vanSirius,plus1daggeboortegeeftaanhetnieuwe,dus53,defrequentievandeSiriaansewedergeboorte.ElkeDagBuitendeTijd,de365edagvanhetjaar,isde52(weken)+1=53frequentievandeSiriaansewedergeboorte,engeeftzoeenspecialebetekenisaandezejaarlijkseDertienManenfestivaldag.Inditgeval,isde52+1=53,deDagBuitendeTijd,diegeendagvandeweekofdemaandis,ookKin53,degalactischesignatuurvandegroteprofeetQuetzalcoatl,CeAcatlTopiltzin(OnzeHeerEnRiet).DitisookdeeerstedagvanhetWitteNoordelijkeKasteelvanOverbruggen,hetbeginvanhetachtstekasteelsindsdelaatste13-ManenNieuwjaarsdag,Kin209,deeerstedagvanhetGroeneCentraleKasteelvanBetovering.Invigesimalecodewordt53geschrevenals2.13(2x20+13).Jezalopmerkendat2.13numerologischhetzelfdeisalsdecimalecode213=Kin213BoventoonHemelwandelaar,deDagBuitendeTijdpreciesvierjaarvanafnu.ZoalsweindelaatsteRinri Nieuwsbriefaangaven,is213deKinequivalentiefrequentievan2553,codegetalvandeTerugkeervanQuetzalcoatl(2553-2340(9x260)=213).(Invigesimalecode,wordt213geschrevenals10.13).DitwilzeggendatdeDagBuitendeTijdvandit jaarhetbeginaangeeftvaneenvier-jarigecyclus,2007-2011.DitzijnnietalleendelaatstevierjaarvandeMysterievandeSteenzielereisdoorMiddentijd,maarzijherdenkenookdeSiriaanseWedergeboorteendeTerugkeervanQuetzalcoatl.Latenwijeenskijkenwatditinhoudt.Teneerste,merkopdathet20jaargeledenissindsdeuitbarstingvandesupernova1987A(Quetzalcoatl).Dezesupernovawashetmiddelwaardoordehogere-dimensionaleradenvanuniverseleeenwordingdevoltooiingvandeprofetievandeDertienHemelenendeNegenHellenaankondigden,herdachtop16en17augustus1987,door de Harmonische Convergentie. Dit evenement begon officieel als het Quetzalcoatl Project, een grote ondernemingvanhetgalactischemeestersysteemvangeesttransmissie,deGM108X.(Zie 20 Tafels van de Wet van Tijd).HetQuetzalcoatlProjectproduceerdeinitieel:deontdekkingvandeWetvanTijd,inclusiefde12:60ende13:20tijdfrequenties;desynchronevierdimensionalenieuwetijddispensatievanhetDreamspell;hetgalactischeinterplanetairevierdimensionaleinkaartbrengenvantijdenbewustzijn,deTelektononProfetie;enhetRinriProject.Tien jaarnazijneersteuitbarsting, resulteerdeeenvolgendeenergieuitbarstingvandeSupernova in1997inde20TafelsvandeWetvanTijd,deOpenbaringvandeZestienJaarKubusvandeWet;de7:7::7:7;hetMysterievandeSteen;endeKronieken van de Kosmische Geschiedenis.AldezegedetailleerdeleringenvandesynchroneordeendeWetvanTijdhetQuetzalcoatlProjectzijnfunctiesvaneentijdbevrijdendegeesttransmissiestraaldieuitgestraaldwerddoordeSupernova1978A,dekosmischopwekkervandeHarmonischeConvergentie.144.000RegenboogzonnedansersbeantwoorddendeoproepvanditevenementenwareninstaatomhetpsychischeveldofdenosfeervandeAardetesynchroniserenmetde5200-tun/5125-jaargalactischesynchronisatiestraaldieverantwoordelijkisvoordegolfharmonischevandegeschiedenis.HetwashetopnieuwafstemmenopdegalactischesynchronisatiestraalwatdeGM108Xgeesttransmissiestraalvolledigactiveerde,diealgerichtwasdankzijdeboodschappervandeHarmonischeConvergentie,deSluitervandeCyclus.

 • Supernova Stromen en Galactische Informatie Stralen.

  Het uitstoten van de uitstralende thermo/lumino eigenschappen bij de opwekking van een supernova, staat rechtstreeks in verband met een hoger meditatief programma van de Galactische Federatie. Dit meditatieve programma wordt gecordineerd door het experimentele programma der engelen van de intelligentie, die oorspronkelijk is ontwikkeld door de stellaire massa op zijn weg supernova te worden -DynamicavanTijd18.1

  GesynchroniseerdmetdeinformatiestromenvandeSupernova1987A,isdeGM108XgeesttransmissiestroomeendirecteontladingvandeOmnigalactischeBrondoordeHunabKu(GalactischCentrum).DeHunabKuisnatuurlijkdebronvandegalactischesynchronisatiestraalwaardoorheendeAardepasseertsinds3113v.Chr.HetdoelvandestraalisomdeAardeinsynchronisatieteplaatstenmethetuniverseleplanvoorkosmischeeenwording.Hethoogtepuntvandesynchronisatieisin2012,DreamspellKin207.VolgendopdeRitmischeMaanBuitendeTijd,isereenzevenmaneninstapperiodeindestraaldiezichzelfvolbrengtopKin64,GeelGalactischZaad,2013nogmaarzesjaarvanafnu.Toendesynchronisatiestraaleentelepathischverzadigdehoge-energieplasmafrequentiestraaleenmaalgesynchroniseerdwasmethetpsiveldvan de Aarde en met de resonantiefrequentievandeAarde,gingenveeldingenplaatsvinden:Deversnellingvandetijdvanprofetie.Omeenbewustzijnstroom te onderhouden, die gerichtisopdehogere13:20frequentievanuniverseletijd, werd de GM108X geest transmissie straalopnieuwgeactiveerdenzobegonhetvrijgevenvandesynchronecodesvandeWetvanTijd.DezeGM108XtransmissieisdecentralerichtendestraalvanhetQuetzalcoatlProject.DitProjectkomt van de ster commandobasis in hetinterdimensionalesysteemvanSirius,heteerstedirectetransmissiepuntvandeHunabKu.IndeInterdimensionale Sterren Kaart van de Mayazijndriekanalen.HetlinkerkanaalishetAntaresofAlfakanaal,detotaalsomvanzijndriepuntenis18(AlphaZon2,Antares6,AlfaMelkweg10)enverwijstnaarhet18-dimensionaleuniversumsysteem.Aanderechterkant ishetArcturusofOmega kanaal, en de totaalsom van zijn driepunten is 21, de bepalende factor van de 441Kubus,diedecreatieveactiverendekrachtvan7(x3) vertegenwoordigt. Het centrale kanaalheeft 7 punten, en zijn totaalsom is 52, deSirius Bta frequentie. Het Sirius systeem (9),isverbondendooreeninterdimensionaalcircuitmethetAAStationHalfweg(5),waarinformatievan de drie kanalen verzameld wordt en danverzonden wordt naar de Velatropa 24 (KinichAhau) (4) stellaire eenheid. Vandaar opent hetkanaal direct naar de Kristallen Aarde Kern,V.24.3(1).

  Rinri III Volume 3, Nr 4. Siriaanse Wedergeboorte van Quetzalcoatl, Voorbereiden op de Komst van de Witte Lunaire Tovenaar. 3

 • TussenhetSiriussysteemenhetAAStationHalfwegzijndePlejaden(8).Dezebevi

Recommended

View more >