republika srbija narodna - x saziv - poslanicima u vršenju funkcija narodne skupštine...

Download REPUBLIKA SRBIJA NARODNA - X SAZIV -  poslanicima u vršenju funkcija Narodne skupštine (zakonodavne, kontrolne, ... Odeljenja za ekonomsko-finansijska pitanja;

Post on 07-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SRBIJA

  NARODNA SKUPTINA

  - X SAZIV -

  I Z V E T A J

  O RADU RADNIH TELA NARODNE SKUPTINE I

  ZAPOSLENIH U SEKTORU ZA ZAKONODAVSTVO

  SLUBE NARODNE SKUPTINE

  - maj 2016. godine -

 • 2

  I Z V E T A J

  O RADU RADNIH TELA NARODNE SKUPTINE I

  ZAPOSLENIH U SEKTORU ZA ZAKONODAVSTVO

  SLUBE NARODNE SKUPTINE

  U DESETOM SAZIVU NARODNE SKUPTINE

  I

  1.1. Poslovnikom Narodne skuptine Republike Srbije (''Slubeni glasnik RS'', broj: 20/12

  preieni tekst) predvieno je 19 stalnih radnih tela (odbora) i Odbor za prava deteta, kao

  posebno stalno radno telo. Osnovna nadlenost odbora utvrena je Poslovnikom, dok za

  pojedine odbore nadlenost proizlazi neposredno iz Ustava Republike Srbije i zakona.

  Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju izmeu Evropskih zajednica i

  njihovih drava lanica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Slubeni glasnik

  RS", broj 83/08), Srbija je 1. septembra 2013. godine dobila status pridruene drave

  Evropskoj uniji. Na osnovu lana 125. Sporazuma obrazovan je Parlamentarni odbor za

  stabilizaciju i pridruivanje od 30 lanova (15 iz reda narodnih poslanika u Narodnoj

  skuptini i 15 iz reda poslanika Evropskog parlamenta).

  Narodna skuptina je na osnovu lana 278. st. 1. i 2. Zakona o izvrenju krivinih sankcija

  (Slubeni glasnik RS, br. 85/05, 72/09 i 31/11) i take 2. Odluke o obrazovanju Komisije za

  kontrolu izvrenja krivinih sankcija (Slubeni glasnik RS, broj 49/11) obrazovala

  petolanu Komisiju za kontrolu izvrenja krivinih sankcija, iz reda narodnih poslanika.

  Narodna skuptina je na osnovu lana 8. Zakona o Narodnoj skuptini (Slubeni glasnik

  RS, broj 9/10), lana 68. Poslovnika Narodne skuptine (Slubeni glasnik RS, broj 20/12

  Preien tekst) i take 3. Odluke o obrazovanju Komisije za praenje sprovoenja

  Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih

  nacija ene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) (Slubeni glasnik RS, broj

  101/11), obrazovala estolanu Komisiju za praenje sprovoenja Nacionalnog akcionog

  plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ene, mir i

  bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) - pet lanova iz reda narodnih poslanika, a esti

  lan je predstavnik Poverenika za zatitu ravnopravnosti.

  1.2. Narodna skuptina X Saziva konstituisana je 16. aprila 2014. godine. Odbori Narodne

  skuptine konstituisani su Odlukom Narodne skuptine 23. aprila 2014. godine, na predlog

  predsednika poslanikih grupa, i to srazmerno broju narodnih poslanika koje poslanike grupe

  imaju u Narodnoj skuptini. Odbori uglavnom imaju po 17 lanova, osim Odbora za kontrolu

  slubi bezbednosti koji ima devet lanova i Odbora za prava deteta, iji je sastav utvren

  lanom 47. Poslovnika Narodne skuptine. lanovi odbora imaju zamenike saglasno lanu

  28. Zakona o Narodnoj skuptini i lanu 24. Poslovnika Narodne skuptine.

  1.3. Na osnovu lana 109. st. 1. 5. i 6. Ustava Republike Srbije, predsednik Republike je, na

  obrazloeni predlog Vlade od 3. marta 2016. godine, doneo 4. marta 2016. godine Ukaz o

  rasputanju Narodne skuptine Republike Srbije i Odluku o raspisivanju izbora za narodne

  poslanike za 24. april 2016. godine. Od 4. marta 2016. godine Narodna skuptina je vrila

  samo tekue ili neodlone poslove, u skladu sa lanom 109. stav 7. Ustava Republike Srbije i

  lanom 52. Zakona o Narodnoj skuptini.

  1.4. Odlukom o organizaciji i radu Slube Narodne skuptine (''''Slubeni glasnik RS'', broj:

  49/11) predvieno je est unutranjih organizacionih jedinica, i to: Kabinet predsednika

  Narodne skuptine, Generalni sekretarijat Narodne skuptine; Sektor za zakonodavstvo;

  Sektor za meunarodne odnose; Sektor za opte poslove i Sektor za odravanje objekata

 • 3

  Narodne skuptine.

  U Sektoru za zakonodavstvo obavljaju se najsloeniji poslovi kojima se prua struna podrka

  narodnim poslanicima u vrenju funkcija Narodne skuptine (zakonodavne, kontrolne,

  predstavnike i izborne). Sektor obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i obradu akata

  od znaaja za rad radnih tela Narodne skuptine; analizu zakona, predloga zakona i drugih

  optih akata; analizu usklaenosti propisa sa propisima Evropske unije (EU); pripremu i

  obradu materijala za potrebe poslanikih grupa; saradnju sa institucijama EU i dravama

  lanicama EU, kao i radnim telima parlamenata drugih drava; izradu informativnih i

  analitikih istraivanja; biblioteke poslove i dr.

  Sektor za zakonodavstvo se sastoji od sedam odeljenja: Odeljenja za ustavno-pravni sistem i

  organizaciju vlasti; Odeljenja za ekonomsko-finansijska pitanja; Odeljenja za odbranu i

  nacionalna pitanja; Odeljenja za opta drutvena pitanja; Odeljenja za evropske integracije;

  Odeljenja za poslove poslanikih grupa i Biblioteke Narodne skuptine.

  II

  2.1. U periodu X Saziva Narodne skuptine odrane su 1003 sednice stalnih radnih tela

  (odbora), i to:

  1. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo 188

  2. Odbor za odbranu i unutranje poslove 55

  3. Odbor za spoljne poslove 56

  4. Odbor za pravosue, dravnu upravu i lokalnu samoupravu 65

  5. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 42

  6. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu 15

  7. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu,

  turizam i energetiku 43

  8. Odbor za finansije, republiki budet i kontrolu

  troenja javnih sredstava 87

  9. Odbor za poljoprivredu, umarstvo i vodoprivredu 52

  10. Odbor za prostorno planiranje, saobraaj,

  infrastrukturu i telekomunikacije 56

  11. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnoloki razvoj

  i informatiko drutvo 33

  12. Odbor za Kosovo i Metohiju 11

  13. Odbor za kulturu i informisanje 44

  14. Odbor za rad, socijalna pitanja, drutvenu ukljuenost

  i smanjenje siromatva 40

  15. Odbor za zdravlje i porodicu 38

  16. Odbor za zatitu ivotne sredine 25

  17. Odbor za evropske integracije 56

  18. Odbor za administrativno-budetska i

  mandatno-imunitetska pitanja 65

  19. Odbor za kontrolu slubi bezbednosti 24

  20. Odbor za prava deteta 8

  2.2. Od konstituisanja Narodne skuptine (16. aprila 2014. godine) do rasputanja Narodne

  skuptine (4. marta 2016. godine) odrano je ukupno 989 sednica odbora.

  Posle 4. marta 2016. godine, u skladu sa lanom 52. Zakona o Narodnoj skuptini, odrano je

  14 sednica odbora, i to: tri sednice Odbora za evropske integracije (8. marta, 18. marta i 13.

  maja 2016. godine); dve sednice Odbora za poljoprivredu, umarstvo i vodoprivredu (14.

  marta i 13. aprila 2016. godine); dve sednice Odbora za odbranu i unutranje poslove (17.

 • 4

  marta i 12. maja 2016. godine); dve sednice Odbora za pravosue, dravnu upravu i lokalnu

  samoupravu (18. marta i 10. maja 2016. godine); dve sednice Odbora za ljudska i manjinska

  prava i ravnopravnost polova (17. marta i 10. maja 2016. godine), jedna sednica Odbora za

  administrativno-budetska i mandatno-imunitetska pitanja (16. marta 2016. godine) i dve

  sednice Odbora za spoljne poslove (5. aprila i 11. maja 2016. godine).

  2.3. Sednice odbora su odravane u Beogradu, u prostorijama Narodne skuptine (Kralja

  Milana 14. i Trg Nikole Paia 13), dok je 17 sednica odbora odrano van sedita Narodne

  skuptine, i to:

  - Odbor za odbranu i unutranje poslove odrao je dve sednice van sedita: 17. oktobra

  2014. godine u Novom Sadu, u zgradi Skuptine Autonomne pokrajine Vojvodine, na temu:

  Razmatranje stanja javne bezbednosti u Republici Srbiji nakon incidenata na fudbalskoj

  utakmici Srbija-Albanija 14. oktobra 2014. godine i 26. novembra 2014. godine na Novom

  Beogradu, u Palati Srbija, na temu: Razmatranje Informacije o radu Ministarstva

  unutranjih poslova u periodu od jula do septembra 2014. godine.

  - Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova odrao je pet sednica van

  sedita: 18. novembra 2014. godine u Vrnjakoj Banji na temu: Uloga mehanizama za rodnu

  ravnopravnost i postupanje nadlenih organa u skladu sa protokolima o postupanju u

  sluajevima nasilja nad enama u porodici i u partnerskim odnosima; 23. aprila 2015. godine

  u Sjenici na temu: Ekonomsko osnaivanje ena na lokalnom nivou; 19. juna 2015. godine

  u Dimitrovgradu na teme: Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i lokalne zajednice

  u ostvarivanju prava nacionalnih manjina i Ostvarivanje prava na informisanje na jeziku

  nacionalnih manjina; 27. novembra 2015. godine u Zrenjaninu na temu: Predstavljanje

  Zrenjaninskog modela u borbi protiv nasilja u porodici i 10. decembra 2015. godine u

  Novom Sadu na temu: Dostignua i perspektive u borbi protiv nasilja nad enama.

  - Odbor za finansije, republiki budet i kontrolu troenja javnih sredstava odrao je jednu sednicu van sedita: 17. septembra 2015. godine u prostoriji Republike komisije za

  zatitu prava u postupcima javnih nabavki u Beogradu, Masarikova 5, na temu: Upoznavanje

  sa radom i aktivnostima Republike komisije za zatitu prava u postupcima javnih na