REGLAMENT BORSA DE TREBALL - Ajuntament de BORSA...1 REGLAMENT DE LA BORSA DE TREBALL PER PORTAR A TERME SUBSTITUCIONS TEMPORALS A L’AJUNTAMENT DE CALONGE DE PERSONAL FUNCIONARI O LABORAL. PREAMBUL Per a garantir per part de l

Download REGLAMENT BORSA DE TREBALL - Ajuntament de   BORSA...1 REGLAMENT DE LA BORSA DE TREBALL PER PORTAR A TERME SUBSTITUCIONS TEMPORALS A L’AJUNTAMENT DE CALONGE DE PERSONAL FUNCIONARI O LABORAL. PREAMBUL Per a garantir per part de l

Post on 30-Mar-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 </p><p> REGLAMENT DE LA BORSA DE TREBALL PER PORTAR A TERME </p><p>SUBSTITUCIONS TEMPORALS A LAJUNTAMENT DE CALONGE DE PERSONAL FUNCIONARI O LABORAL. </p><p> PREAMBUL Per a garantir per part de lAjuntament de Calonge la determinaci i laclariment dels criteris objectius i generals per a la composici i la gesti de les borses de treball de les quals la corporaci pugui efectuar contractacions temporals o, si s el cas, nomenament de funcionaris interins, per a aconseguir els objectius deficcia i eficincia en la prestaci dels serveis, selabora aquest nou reglament, incorporant les experincies produdes arrel de laplicaci prctica del reglament anterior, introduint solucions prctiques derivades de la problemtica concreta que sha anat produint en la gesti de les borses de treball en els darrera anys. Amb les presents normes shi pretn harmonitzar la consecuci dels objectius deficcia i eficincia amb el compliment de dos grans principis que constitueixen al mateix temps imperatius constitucionals. El primer daquests, s el respecte en termes generals per a la constituci de les borses, dels principis de publicitat, igualtat, mrit i capacitat, i el segon, la consecuci duna assignaci rpida de recursos humans al servei de lAjuntament per mitj de la gesti gil i efica de les borses. Les contractacions temporals i els nomenaments de personal funcionari inter per a prestar serveis a lAjuntament de Calonge es faran entre les persones que formen part de els borses de treball. 1.- OBJECTE La borsa de treball t com a finalitat cobrir de forma temporal les vacants temporal laboral i funcionari previst pressupostriament i les substitucions de personal funcionari i laboral fix que es puguin produir per qualsevol ra de les previstes legalment. 2.- MBIT DAPLICACI El present reglament ser aplicable per la creaci i la gesti de borses de treball de les categories i places que siguin necessries per a cobrir les necessitats que es plantegin a lAjuntament de Calonge. La borsa de treball ser utilitzada per a la contractaci laboral temporal en les seves diferents modalitats i, si escau, per al nomenament de personal funcionari inter, dacord amb la legislaci vigent. 3.- CONSTITUCI DE LA BORSA DE TREBALL 3.1.- Procediments La borsa de treball es pot formar a travs de dues vies. La primera via, en aplicaci del principi deficcia, una vegada finalitzat un procs selectiu incls en una Oferta dOcupaci Pblica, i la segona a travs dun procs selectiu especfic de formaci de borsa de treball. </p></li><li><p>2 </p><p> Pel que fa a la primera via, la borsa de treball es formar, finalitzat el procs selectiu incls a lOferta dOcupaci Pblica, mitjanant un decret dalcaldia, en el qual sestablir la composici i la durada de la borsa corresponent. La borsa de treball es formar amb les persones aspirants que, tot i no haver obtingut plaa o lloc, hagin aprovat tots els exercicis. Lordre ser per la puntuaci obtinguda en el procs selectiu i ordenats de major a menor puntuaci, incloent-hi la fase de mrits. Quan es produeixi un empat aquest es resoldr a favor de la persona de major edat. 3.2.- Principi despecialitzaci Les borses de treball es formaran dacord amb el principi despecialitzaci per a places o activitats, sense perjudici que es puguin agrupar activitats afins a una mateixa borsa. 3.3.- Principi de singularitat Per a cada categoria professional i tipus de plaa noms existir una nica borsa de treball. Les persones incloses en aquestes borses shi inclouran primer per ordre de data de realitzaci de proves i entre els de la mateixa data de prova per ordre de puntuaci aconseguida en el procs selectiu, ordenats de major a menor puntuaci. 4.- VIGNCIA DE LA BORSA DE TREBALL Les persones romandran inscrites a la borsa de treball un cop superat el procs selectiu al qual han accedit, i la inscripci tindr una vigncia de 2 anys a partir de lendem del procs selectiu. El temps que una persona inscrita a la borsa de treball duna categoria professional estigui contractada o nomenada per lAjuntament de Calonge no computar per calcular els 2 anys des de la incorporaci inicial a la borsa. 5.- GESTI DE LA BORSA DE TREBALL 5.1.- Crida La crida haur de respectar necessriament lordre de la borsa de treball de cada categoria, de tal manera que soferir el contracte o nomenament a la primera persona aspirant amb disponibilitat dincorporaci. Lordre de crida noms sinterrompr en el cas que la persona aspirant estigui ocupant una vacant en la corporaci, en aquest cas soferir a la segent i aix successivament. 5.2.- Forma de la crida Loferta de contractaci o nomenament sefectuar de forma preferent per correu electrnic, en aquest cas senviar una (1) oferta, en la qual es sollicitar justificant de recepci, es detallaran les caracterstiques de loferta i es donar un termini de 24 hores per a la seva resposta. L esmentada oferta impresa sincorporar a lexpedient, tant en el cas que hi consti el justificat de recepci de la persona interessada, com en el cas que intentat aquest no shagi produt cap efecte. </p></li><li><p>3 </p><p>En aquells supsits en qu les persones integrants de la borsa no disposin de correu electrnic es far de forma telefnica, i es faran un mnim de tres telefonades en horari de mat (de 8:00 a 15:00 hores). i No obstant aix, si la resposta no s immediata sinformar a la persona interessada que disposa de 24 hores per a respondre-la. Les persones integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per lactualitzaci permanent de les dades de contacte davant lrea de Recursos Humans de lAjuntament de Calonge, mitjanant avisos de modificaci de les dades personals que hauran de fer-se per escrit en tot cas. Amb carcter excepcional el nomenament dinterinitat per vacant podr recaure a la persona que ocupi per altres motius el mateix lloc que esdevingui vacant. A lefecte han de concrrer causes motivades de carcter organitzatiu i despecialitzaci en la funci del lloc a ocupar, amb una antiguitat mnima de 12 mesos en el lloc, la disposici dels informes positius i prvia petici motivada del responsable de lrea afectada. 5.3.- Crides per afinitat Quan no existeixi una borsa de treball o no hi hagi efectius disponibles en una borsa de treball, es podran realitzar crides a persones de borses afins per titulacions i/o habilitats professional, mitjanant informe motivat de recursos humans, les quals seran informades de les condicions de la oferta i no tindran cap tipus de penalitzaci en cas de renncia. 5.4.- Simultanetat dofertes La durada dels contractes o nomenaments ser el que dicti lacte administratiu pel qual es decideixi la contractaci i, en cas de necessitat, les possibles prrrogues. No obstant aix, en el supsit doferir simultniament ms duna contractaci amb durades o condicions diferents, aquestes soferiran en bloc a la primera persona aspirant de la borsa. 5.5.- Reincorporaci a la borsa de treball Finalitzat el contracte temporal o el nomenament de funcionari inter, la persona aspirant es reintegrar automticament en la borsa de treball en la mateixa posici o ordre en que shi trobava. 5.6.- Suspensi de la crida Qualsevol persona inclosa en una borsa de treball podr sollicitar per escrit la suspensi de la seva crida per a una oferta de treball. En cap cas la suspensi podr aplicar-se de manera sobrevinguda quan es produeixi la proposta de nomenament o contractaci. Quan la persona interessada desitgi incorporar-se de nou a la borsa de treball ho haur de manifestar, igualment, per escrit. La persona quedar en el seu lloc en la borsa de treball. </p></li><li><p>4 </p><p>6.- RENNCIA A LES PROPOSTES DE NOMENAMENT O CONTRACTE 6.1.- Renncia a la borsa Qualsevol persona inclosa a una borsa de treball podr demanar lexclusi de la borsa voluntriament presentant lescrit corresponent al registre dentrada de lAjuntament. 6.2- Renuncia a una oferta Davant duna oferta concreta de treball la persona aspirant podr manifestar la seva renncia. Durant la vigncia de la borsa, la persona aspirant podr renunciar fins a 2 vegades, amb la tercera renncia deixar de formar part definitivament de la borsa de treball. Quan una persona aspirant renuncia les dues primeres vegades passar a ocupar lltim lloc de la borsa de treball. No obstant, aquest sistema de penalitzaci no saplicar quan les persones aspirants acreditin que no poden acceptar la proposta de contractaci o nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les segents situacions: </p><p>- Situaci de baixa de maternitat o paternitat o dincapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social. </p><p>- Gaudir dun perms per adopci o acolliment. - Tenir cura de fills menors de 3 anys, o de familiars fins al segon grau de </p><p>consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos. - Tenir una relaci contractual laboral o un nomenament inter vigent amb </p><p>lAjuntament de Calonge. En aquestes situacions excepcionals les persones quedaran en la borsa de treball pel seu ordre i tornaran a ser cridades quan hi hagi una nova necessitat de contractaci o nomenament. 6.3.- Altres motius dexclusi de la borsa de treball A banda de la renncia expressa de la persona aspirant a formar part de la borsa de treball i de la renncia per tercera vegada davant una oferta concreta de treball, tamb seran motius dexclusi de la borsa de treball els segents supsits: </p><p>- La no superaci del perode de prova o del perode de practiques. - La renncia voluntria al contracte o nomenament inter durant la seva </p><p>vigncia. - La declaraci falsa, per part de la persona aspirant, dels mrits i requisits de </p><p>participaci en els processos selectius. - La resoluci dun expedient disciplinari amb sanci a lAjuntament de Calonge. - La no presentaci, previ requeriment, de la documentaci acreditativa exigida </p><p>per fer un nomenament o contracte. - La prdua de les condicions per ser nomenat o contractat per ladministraci </p><p>pblica. - Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de </p><p>contactar amb el candidat/a. 7.- PUBLICITAT </p></li><li><p>5 </p><p> Una vegada constituda la borsa de treball temporal duna categoria haur de ser rems al Comit dempresa i a la Junta de personal, i es publicar als taulers danuncis de la corporaci durant un termini de 10 dies. DISPOSICI ADDICIONAL En el cas que sorgissin necessitats absolutament excepcionals i durgncia extrema, degudament justificada en lexpedient, es podr plantejar la utilitzaci de procediments gils per a la constituci de borses de treball temporals que respectin en tot cas els principis digualtat, capacitat, mrit i publicitat. DISPOSICI TRANSITRIA El reglament de composici i gesti de borses de treball de lAjuntament de Calonge saplicar a les borses que es troben actives a la seva entrada en vigor. DISPOSICI DEROGATRIA Una vegada entra en vigor el present reglament quedaran derogats tots els acords anteriors referents a aquesta matria. DISPOSICI FINAL Aquesta Ordenana entrar en vigor passats quinze dies hbils des de lendem de la seva completa publicaci en el Butllet Oficial de la Provncia de Girona, dacord amb el que disposen els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Rgim Local. </p></li></ul>

Recommended

View more >