razpisna dokumentacija - cerklje 2018. 7. 24.¢  1 ob¤’ina cerklje na...

Download RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Cerklje 2018. 7. 24.¢  1 OB¤’INA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13,

Post on 09-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  OBČINA CERKLJE

  NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

  e-mail:obcinacerklje@siol.net

   04/ 2815820, 04/ 28 15 800

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  Predmet javnega naročila:

  IZGRADNJA KANALIZACIJE V ZALOGU IN OSTALE KOMUNALNE

  INFRASTRUKTURE

  Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si

  Objava na portalu: JN005036/2018-B01 z dne 20. 07. 2018

  Štev.: 430-07/2018-03

  Datum: 20. 07. 2018

  http://www.enaročanje.si/

 • 2

  KAZALO

  1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ................................................................................ 3

  2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA ................................................................................ 3

  2.1 OSNOVNE DOLOČBE ............................................................................................................................. 3

  2.2. PREDLOŽITEV PONDUBE ..................................................................................................................... 4

  3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE ............................................ 6

  3.1 PRAVNA PODLAGA .................................................................................................................................. 6

  3.2 PONUDNIK ................................................................................................................................................ 7

  3.3 OBRAZEC ESPD ...................................................................................................................................... 10

  3. 4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA ....................................................................................................... 10

  3. 5 RAZPISNA DOKUMENTACIJA............................................................................................................. 11

  3.6 PREVERITEV PODATKOV .......................................................................................................................... 13

  4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O .......................... 15

  NAČINU DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ............................................... 15

  PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4 ............................................................................................................ 39

  PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4 ............................................................................................................ 40

  ODGOVORNI VODJA DEL ........................................................................................................................... 45

  REFERENČNO POTRDILO .......................................................................................................................... 47

  REFERENČNA LISTA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA S PODROČJA ISTOVRSTNIH

  DEL (ustrezno obkroži) ................................................................................................................................... 49

  REFERENČNO POTRDILO .......................................................................................................................... 50

  5. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE ................ 59

  6. PRIPRAVA PREDRAČUNA Z NAVODILI O IZPOLNITVI ........................................ 71

  7. BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST

  PONUDBE .............................................................................................................................. 73

 • 3

  1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  (1) Podatki o naročniku in postopku javnega naročila:

  Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

  TRG DAVORINA JENKA 13

  4207 CERKLJE NA GORENJSKEM (v nadaljevanju: naročnik)

  Telefon: 04/28 15 800

  Telefaks: 04/ 28 15 820

  Matična številka: 5874670000

  ID za DDV SI: 14251086

  (2) Vabi vse ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku:

  IZGRADNJA KANALIZACIJE ZALOG IN OSTALE KOMUNALNE

  INFRASTRUKTURE

  2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

  2.1 OSNOVNE DOLOČBE

  (1) Predmet javnega naročila je izvedba projekta: Izgradnja kanalizacije v Zalogu pri Cerkljah in ostale komunalne infrastrukture, ki obsega:

   Izgradnjo fekalne kanalizacije v vasi Zalog in sočasna obnova meteorne kanalizacije, vodovoda (primarni in sekundarni), javne razsvetljave in obnova

  cestišča

  Naročnik opozarja ponudnike, da se bodo dela izvajala pod prometom in delno

  zaporo ceste, občasno tudi popolno zaporo ceste, na lokalni cesti in javnih poteh.

  (2) Podrobnejši popis del za izvedbo projekta, izhaja iz naslednje projektne dokumentacije, in sicer:

   PZI, sekundarna kanalizacija Zalog, št. projekta P-2686, ki ga je v mesecu marcu 2018 izdelal Planing biro Kranj, d. o. o., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

   PZI, obnova sekundarnega vodovoda v naselju Zalog, št. projekta P-2831, ki ga je v mesecu marcu 2018, izdelal Planing biro Kranj d. o. o., Bleiweisova c. 6,

  4000 Kranj

   PZI, Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - sklop 1, št. načrta 6V – 17120.4.3/1-1, ki ga je v mesecu marcu 2018 izdelal IEI, Inštitut za ekološki

  inženiring, d. o. o, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

   PZI, obnova (rekonstrukcija) sekundarno vodovodno omrežje za območje Pšata, Glinje – Šmartno in območje Zalog, št. projekta 6V – 17254, ki ga je v mesecu

  juniju 2018 izdelal IEI, Inštitut za ekološki inženiring, d. o. o, Ljubljanska ulica

  9, 2000 Maribor

 • 4

   PZI, obnova vodovoda v naselju Zalog, št. projekta K 124160, ki ga je v mesecu marcu 2014 izdelal Protim Ržišnik Perc d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

  (3) Naročnik ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala UE Kranj, št. 351-794/2017-05 z dne 14. 02. 2018.

  (4) Ob gradnji kanalizacije bo naročnik izvajal dela za obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave skupaj z vzdrževalni deli za cesto, na podlagi 1.

  odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) ter

  določb 3., 4. in 5. odstavka 18. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,

  48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) kot vzdrževalna dela v javno korist.

  Vzdrževanje objektov se izvaja brez gradbenega dovoljenja.

  Na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na

  Gorenjskem je možen vpogled v projektno dokumentacijo, navedene v drugem

  odstavku tega člena, in sicer v času uradnih urah in po predhodni najavi na naslednja

  elektronska naslova: obcinacerklje@siol.net in metod.kropar@cerklje.si

  Zahteve naročnika so razvidne iz te razpisne dokumentacije in predračuna s popisi

  predvidenih del.

  (5) Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

  (6) Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in,

  ki veljajo v Republiki Sloveniji.

  (7) V skladu s 95. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih gradenj brez novega postopka javnega naročila.

  (8) V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, Občina Cerklje na Gorenjskem

  izrecno opozarja ponudnike, da si pridružuje pravico do zavrnitve vseh ponudb.

  Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova

  neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljaviti

  naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije

  za tiste dela izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno

  opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo

  ponudnik lahko predvidel.

  2.2. PREDLOŽITEV PONDUBE

  (1) Ponudbe se predložijo do srede 05. 09 2018 do 9.00 ure na naslov: www.eponudbe.si

  (2) Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu https://eponudbe.si/ v profilu ponudnika, ki je

  oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika,

  mailto:obcinacerklje@siol.net mailto:metod.kropar@cerklje.si http://www.eponudbe.si/ https://eponudbe.si/

 • 5

  spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne

  že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo

  ponudbo.

  (3) Javno odpiranje se izvede avtomatično, po izteku roka za predložitev ponudb in sicer na lokaciji www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.

  Občina Cerklje na Gorenjskem

  ŽUPAN

  FRANC ČEBULJ

  http://www.eponudbe.si/

 • 6

  3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PON

Recommended

View more >